Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Venres, 22 de xullo de 2011 Páx. 20751

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 18 de xullo de 2011 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos adheridas ao Programa de cheque infantil e se procede á súa convocatoria.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 27.23.º, asígnalle á comunidade autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, inclúe no seu artigo 3, como un dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais, darlles protección e oportunidades sociais e educativas aos menores de idade.

Así mesmo, a Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia, establece no seu artigo 15.b) que a Xunta de Galicia promoverá os recursos destinados á atención á infancia, procurando que esta dispoña dos medios necesarios para o seu desenvolvemento integral.

O Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, no seu artigo 12 atribúe á Secretaría Xeral de Familia e Benestar, entre as súas funcións, a xestión das políticas autonómicas en materia de acción social de apoio á familia, segundo o disposto nas dúas leis anteriores.

Esta orde adáptase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE do 18 de novembro), así como ao seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo (BOE do 25 de xullo) e, así mesmo, adáptase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ao Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta, en todo caso, os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non-discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos e os demais requisitos exixidos na Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.

As axudas que se establecen no articulado desta orde financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312B.481.0 recollida na Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011. Dado que este programa se estende na súa execución a parte do ano 2012, trátase dun gasto plurianual, polo que o importe destinado ás axudas ascenderá á cantidade de 311.461 euros na anualidade de 2011 e de 1.193.409 euros na anualidade de 2012, correspondente ao curso 2011/2012.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas e para a debida aplicación dos créditos orzamentarios para o fin para o cal foron establecidos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas/os de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, que acudan a unha escola das adheridas ao Programa de cheque infantil.

Artigo 2. Tipo de axuda.

1. A axuda convocada consiste na provisión e cobertura total ou parcial do custo da praza adxudicada nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos ás persoas solicitantes con nenas/os entre 0 e 3 anos a cargo que desexen acollerse aos beneficios do Programa de cheque infantil.

2. A persoa beneficiaria participará, se é o caso, no pagamento da contía da praza segundo os prezos e tramos de renda fixados no Decreto 70/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia, ou norma que o substitúa.

A contía máxima subvencionable será a diferenza resultante entre o importe máximo por praza segundo a modalidade e a achega que, se é o caso, lle corresponda aboar á persoa beneficiaria.

3. Para os efectos desta axuda, establécese o custo máximo da praza segundo o horario e servizos nas seguintes contías:

a) Praza ofertada durante 8 horas diarias: 130 €/mes.

b) Praza ofertada durante 8 horas diarias con servizo de comedor: 215 €/mes.

c) Praza ofertada en horario de tarde: 90 €/mes, entendendo prazas con horario a partir das 15.00 horas durante catro horas máximo.

No custo máximo da praza exclúese o prezo de transporte, actividades extraescolares (as que teñan lugar fóra do horario lectivo e de carácter voluntario), material escolar, horas complementarias, matrículas e outros análogos, que deberán ser aboadas, cando proceda, pola persoa usuaria.

4. Como anexo I a esta orde especifícanse as achegas que corresponde aboar ás persoas beneficiarias, así como a contía máxima mensual da axuda por praza segundo a renda per cápita e circunstancias familiares. A unidade familiar aboará ao centro a achega que corresponda segundo o establecido no citado anexo I, ou, no caso de modificación dos prezos públicos, a contía que resulte de aplicar as tarifas vixentes a partir do 1 de setembro de 2011.

5. Para os efectos desta orde, considérase que as/os nenas/os con necesidades educativas especiais ocupan dúas prazas. Neste caso, a axuda que resulte segundo o establecido neste artigo incrementarase na contía correspondente ao custo da praza (130 euros/mes, 215 euros/mes ou 90 euros/mes segundo a modalidade de asistencia).

6. A dispoñibilidade horaria das prazas correspondentes á prestación do cheque infantil estará nas mesmas condicións que o resto de prazas que oferte o centro.

Artigo 3. Persoas beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos supostos seguintes:

1.1. Reserva de praza.

Co obxecto de lles dar continuidade ás prazas adxudicadas no curso 2010/2011, terán preferencia para a concesión das axudas previstas nesta orde as persoas con responsabilidade sobre nenas/os de 0 a 3 anos que no curso 2010/2011 tivesen recoñecida esta axuda. En todo caso, deberán cumprir os requisitos establecidos nesta orde para seren persoas beneficiarias e solicitar a reserva da praza adxudicada no ano anterior.

1.2. Novas solicitudes de praza.

Así mesmo, poderán ser beneficiarias do Programa de cheque infantil as persoas con responsabilidade sobre nenas/os de 0 a 3 anos:

a) Solicitantes de prazas, nas modalidades de asistencia e asistencia con comedor, en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos e que non resultasen adxudicatarias/os dunha delas por falta de prazas dispoñibles. Consideraranse solicitantes sempre que exercesen a opción polo Programa de cheque infantil na solicitude da praza. Neste caso, estas persoas solicitantes en lista de espera non terán que presentar a solicitude da axuda regulada nesta orde.

b) Solicitantes residentes en localidades onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos e que desexen obter praza nas modalidades de asistencia e asistencia con comedor, nalgún centro partícipe do programa existente no concello de residencia, noutro que sexa limítrofe ou ben no concello onde traballen as/os nais/pais ou titores legais.

c) Solicitantes de prazas en horario de tarde.

As persoas que se encontren nos supostos b) e c) anteriores, deberán presentar a solicitude e a documentación correspondente de acordo co establecido no artigo 6.2 desta orde.

2. Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos: as escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia; as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á primeira infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e as escolas infantís 0-3 dependentes das entidades privadas de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para mantemento do centro.

3. As persoas beneficiarias só poderán recibir a axuda correspondente a unha das modalidades establecidas.

4. As escolas infantís sostidas con fondos públicos que teñan en lista de espera solicitantes que optasen polo Programa do cheque infantil, deberán remitila á xefatura territorial correspondente da Consellería de Traballo e Benestar xunto cunha certificación da puntuación acadada por cada epígrafe do baremo e a renda per cápita da unidade familiar, no prazo de dez días desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se no prazo establecido non se presentasen as listas de espera dos centros sostidos con fondos públicos, non se procederá á súa tramitación.

Artigo 4. Requisitos das persoas beneficiarias.

1. Para ser persoa beneficiaria das axudas, as/os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ter unha/un nena/o a cargo nacida/o con posterioridade a 31 de decembro de 2008.

b) Non dispoñer doutras axudas, para igual ou análoga finalidade, outorgadas por outros organismos ou institucións públicas.

c) Que a renda per cápita mensual da unidade familiar non supere os 1.000 euros.

2. As/os solicitantes que se encontren no suposto do artigo 3.1.2 deberán acreditar, ademais dos anteriores, os seguintes requisitos:

a) Ter cumpridos a/o nena/o a cargo 3 meses na data de ingreso.

b) Ter presentada a solicitude de praza e quedar na lista de espera para o ingreso nunha escola infantil 0-3 sostida con fondos públicos, no suposto do artigo 3.1.2.a).

c) Que existan prazas correspondentes ao grupo de idade da/do nena/o nos centros partícipes do programa no concello de residencia da persoa beneficiaria, noutro que sexa limítrofe ou ben no concello onde traballen as/os nais/pais ou titores legais.

Artigo 5. Renda per cápita mensual.

1. Para os efectos desta orde, enténdese por renda per cápita mensual o resultado de dividir polo número de persoas que compoñen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos totais da unidade familiar.

Para estes efectos, enténdese por unidade familiar a formada polas/polos nais/pais e fillas/os menores de dezaoito anos, ou fillos maiores de dezaoito anos cunha discapacidade superior ao 33 por cento. No caso de familias monoparentais, e para os efectos do cálculo da renda per cápita a que se refire o parágrafo anterior, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.

2. Para os efectos desta orde, teñen a consideración de ingresos a suma da base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles a que se fai referencia obteranse como resultado de aplicar aos datos existentes na Administración os criterios da lexislación do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Artigo 6. Solicitudes e documentación.

1. Reserva de praza.

Aquelas/es beneficiarias/os que no curso 2010/2011 gozasen da axuda do Programa de cheque infantil e continúen interesados na praza adxudicada no ano anterior, deberán presentar a solicitude simplificada que figura como anexo II a esta orde.

A esta solicitude xuntarase a documentación a que se refiren os puntos 6.2.d) e 6.2.e), así como a demais documentación no caso de se produciren cambios nas circunstancias familiares.

2. Novas solicitudes de praza.

No caso das/dos interesadas/os que se encontren no suposto do artigo 3.1.2.b), así como aquelas/es interesadas/os que soliciten prazas en horario de tarde artigo 3.1.2.c), as peticións de axuda presentaranse mediante solicitude segundo o modelo oficial (anexo III) subscrita polas/os nais/pais ou representantes legais das/os nenas/os, na cal se elixirá ata un máximo de cinco centros da lista de centros partícipes que figuran como anexo VIII a esta orde, e detallaranse por orde de preferencia. Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

a) Datos complementarios (anexo IV).

b) Fotocopia simple do documento nacional de identidade ou outro documento acreditativo da identidade das/dos nais/pais ou representantes legais, segundo proceda, só no caso de que non se autorice a Consellería de Traballo e Benestar para solicitar do ministerio correspondente os seus datos de conformidade co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.

c) Fotocopia compulsada do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.

d) Declaración xurada de non percibir axudas, para igual ou análoga finalidade, outorgadas por outras administracións públicas ou, de ser o caso, relación das solicitadas (anexo V).

e) Xustificación de ingresos:

A presentación da solicitude comportará a autorización á xefatura territorial correspondente da Consellería de Traballo e Benestar para solicitar da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Consellería de Facenda os datos de carácter tributario necesarios para a determinación da renda da unidade familiar, tal e como se establece no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, todos os membros con ingresos que compoñen a unidade familiar deberán asinar o anexo VI desta orde. No caso de non prestar autorización deberán achegar, xunto coa solicitude, copia compulsada da declaración do IRPF ou certificado emitido pola Axencia Tributaria relativo ao ano 2009.

Cando se produzan causas sobrevidas que afecten os recursos da unidade familiar, poderán presentar outros documentos que acrediten oficialmente a situación económica.

f) No caso de nenas/os con necesidades educativas especiais: un informe do equipo de valoración e orientación das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.

g) Outros documentos, se procede, en que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo:

– Responsabilidades familiares, no caso de que existan membros que, non formando parte da unidade familiar, estean ao seu cargo.

– Certificado de discapacidade ou do grao e nivel de dependencia alegado polos membros da unidade familiar, só no caso de certificados que non sexan expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia.

– Certificado médico no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros da unidade familiar.

– Xustificante de ocupación ou de desemprego (últimas nóminas, vida laboral, certificación de empresa, último recibo do pago da cota á Seguridade Social no caso de traballadores autónomos ou certificación de ser demandante de emprego con efectos do día anterior ao comezo do prazo de presentación de solicitudes) da nai, pai, titora ou titor legal.

– Condición de familia monoparental, entendida como a constituída por a nai ou o pai co que conviva a/o filla/o e que constitúe o sustentador único da familia (acreditada mediante fotocopia compulsada do libro de familia, certificado de convivencia, sentenza de separación/divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial sobre as medidas paterno-filiais).

– Ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais.

– Familia numerosa.

h) No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero, acreditarase por medio de calquera dos seguintes documentos:

– Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.

– Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

– Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.

– Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.

– Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

– Informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

– Calquera outra forma establecida regulamentariamente.

i) De carecer de acreditación documental dalgunha das incidencias alegadas na letra g), poderase presentar informe dos servizos sociais do concello correspondente.

3. No caso de que a documentación resulte incompleta ou defectuosa, a xefatura territorial correspondente requirirá a/o solicitante para que, nun prazo de dez (10) días, achegue os documentos preceptivos ou emende os defectos observados, con indicación de que, se non o fixer así, de acordo co artigo 71.1.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se considerará que desistiu da súa petición, logo da resolución que se deberá ditar nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

Artigo 7. Lugar e prazo de presentación das solicitudes.

1. As solicitudes, xunto coa documentación requirida, dirixidas á xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar da provincia onde teña o seu domicilio a/o solicitante, presentaranse nos rexistros da Xunta de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo de presentación de solicitudes de reserva de praza, así como para as/os posibles beneficiarias/os do artigo 3.1.2.b) e 3.1.2.c), será dun mes desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

3. Con carácter excepcional, poderanse presentar solicitudes fóra do prazo ordinario establecido no punto 2 deste artigo, cando se produza algunha das circunstancias que se indican a seguir:

a) Nacemento da/do nena/o con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes.

b) Fillas/os de mulleres vítimas de violencia de xénero.

c) Cambio de concello de residencia da unidade familiar ou outras circunstancias que motivadamente aprecien as xefaturas territoriais correspondentes da Consellería de Traballo e Benestar.

As solicitudes presentadas fóra de prazo deberán ir acompañadas da xustificación acreditativa da circunstancia que as motiva. Así mesmo, estarán condicionadas á existencia de prazas dispoñibles para o grupo de idade da/o nena/o e de orzamento suficiente para esta finalidade.

4. No caso das/dos posibles beneficiarias/os do artigo 3.1.2.a) non será precisa a presentación de solicitudes, considerándose como interesadas/os desde o momento en que, formando parte das listas de espera definitivas en centros sostidos con fondos públicos, exercesen a opción polo Programa de cheque infantil.

Artigo 8. Tramitación e avaliación das solicitudes.

1. Os servizos de Familia e Menores das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar serán os órganos responsables da tramitación dos expedientes.

2. A avaliación das solicitudes será efectuada pola comisión de avaliación, que se constituirá en cada xefatura territorial.

3. A comisión de avaliación estará constituída polos seguintes membros:

– Presidencia: a/o xefa/e do Servizo de Familia e Menores, ou persoa que o substitúa.

– Vogais: tres persoas traballadoras da respectiva xefatura territorial, nomeadas pola/o xefa/e territorial competente na materia, unha das cales actuará como secretaria/o, cos seus respectivos suplentes.

A esta comisión poderá asistir tamén, con voz pero sen voto, unha/un representante da intervención competente.

Artigo 9. Criterios de valoración das solicitudes.

1. As comisións de avaliación, tendo en conta o orzamento asignado para este programa e a dispoñibilidade de prazas nos centros partícipes, elaborará a relación priorizada de persoas beneficiarias segundo os seguintes criterios:

a) Persoas beneficiarias que no ano anterior gozasen desta axuda e pola súa vez optasen por reservar a praza adxudicada no curso 2010/2011. Naqueles casos en que non fose posible adxudicarlles a mesma praza, adxudicaráselles outra de similares características no mesmo centro ou noutro, o mais próximo ao da praza do curso 2010/2011.

b) Peticións de nenas/os con irmá/n -ás/ns con praza adxudicada (renovada ou de novo ingreso) para o curso 2011/2012 e opten polo mesmo centro.

c) O resto das peticións que reúnan os requisitos sinalados no artigo 4 seleccionaranse de acordo co baremo que figura como anexo VII a esta orde.

Unha vez avaliadas as solicitudes, as comisións territoriais de avaliación emitirán informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada.

O Servizo de Familia e Menores elevará o informe, xunto coas propostas de resolución, ao órgano competente para a súa resolución, propoñendo a concesión ou denegación das axudas.

Inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, cando no procedemento se teñan en conta feitos, alegacións ou probas distintas das aducidas pola/o interesada/o, poráselle de manifesto para que no prazo de dez días alegue ou presente os documentos e xustificación que coide pertinentes, de acordo co disposto no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro , polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Na proposta de resolución figurarán por separado a relación de beneficiarias/os que reservan a praza adxudicada no ano anterior e as/os novas/os beneficiarias/os, indicando se se dan as circunstancias da letra b) do punto 1 deste artigo. Esta relación de persoas beneficiarias deberá indicar a correspondente puntuación e a asignación do centro en que se lles adxudica unha das prazas do Programa de cheque infantil, con especificación, se é o caso, da axuda e da achega que lle corresponda. Na relación de persoas beneficiarias que reservan a praza non figurará a puntuación. No caso de que a demanda de axudas superase a oferta dispoñible, elaborarase unha lista de espera coa puntuación obtida en aplicación do baremo por cada unha delas.

A/o solicitante que rexeite unha praza adxudicada polo procedemento establecido nesta orde, quedará excluído da lista de espera a que se refire o parágrafo anterior.

3. Con posterioridade á primeira comisión de avaliación de axudas, a dita comisión poderase reunir tantas veces como sexa preciso ao longo do curso 2011/2012 para realizar novas propostas de adxudicación de prazas, sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria e prazas ofertadas polos centros partícipes, e respectando a orde da lista de espera.

Artigo 10. Resolución.

1. Facendo uso das facultades conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a resolución das axudas, por proposta do Servizo de Familia e Menores, e despois da súa fiscalización pola Intervención, correspóndelles por delegación ás/aos xefas/es territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, que deberán resolver no prazo de quince días desde a data de elevación da proposta.

2. As/os xefas/es territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, á vista da proposta que lles foi elevada, ditarán a resolución pertinente, na cal se fixarán a praza correspondente nun centro partícipe e os termos da axuda, especificando, se é o caso, a parte de pagamento que lle corresponde á persoa beneficiaria. O seu contido seralles notificado ás/aos interesadas/os de acordo co establecido no artigo 58.2.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. O prazo para resolver e notificar a resolución das axudas será de seis meses contados desde o día seguinte ao da data da publicación desta orde; transcorrido o dito prazo sen recaer resolución expresa, as solicitudes poderán entenderse desestimadas.

4. Notificada a resolución definitiva, as persoas beneficiarias do programa disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada, sen prexuízo do establecido no artigo 11.1.

5. As resolucións recaídas neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo, ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición, ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. En caso de silencio administrativo, o prazo será de tres meses a partir do día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou por desestimación presunta o recurso de reposición.

6. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

Artigo 11. Procedemento de materialización da axuda.

1. No prazo de quince (15) días posteriores ao da notificación da resolución da axuda, a persoa beneficiaria deberá confirmar a praza no centro asignado; doutro xeito, considerarase decaída no seu dereito.

2. As persoas beneficiarias recibirán cheques infantís mensuais que entregarán ao centro partícipe xunto coa achega, se é o caso, nos dez primeiros días do mes das prestacións. O centro entregaralle á persoa beneficiaria o correspondente xustificante de pagamento e factura polo total do servizo, con especificación da achega que lle corresponde aboar.

3. Os cheques serán efectivos a partir da data que se fixe na resolución de concesión da axuda; esta data poderá ser anterior á data da resolución, sempre que a persoa beneficiaria comezase a gozar do servizo. En todo caso, o primeiro mes en que se realice a prestación as/os beneficiarias/os non recibirán o cheque infantil que lles puidese corresponder, senón que este será aboado de oficio pola Administración ao centro partícipe.

O prazo máximo que se lle concede á persoa beneficiaria para comezar a gozar do servizo é de quince días contados desde a data en que o cheque comeza a ser operativo, salvo prórroga excepcional proposta pola comisión de avaliación cando se acredite causa xustificada de demora.

4. Unha vez realizada a prestación do servizo, o centro enviará á xefatura territorial correspondente unha relación certificada das persoas beneficiarias segundo os servizos prestados, xunto cos cheques infantís correspondentes.

Os centros partícipes, antes de que se proceda á tramitación da fase de proposta de pagamento, terán que acreditar que están ao día das súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 12. Cambio de centro partícipe.

Durante o curso 2011/2012 as xefaturas territoriais, dentro do ámbito provincial, poderanlle autorizar á persoa beneficiaria o cambio de centro partícipe cando existan motivos excepcionais debidamente xustificados non previsibles no momento da solicitude. En todo caso, estas autorizacións estarán condicionadas á existencia de prazas dispoñibles para o grupo de idade da/o nena/o.

As solicitudes para cambio de centro partícipe dirixiranse á xefatura territorial que corresponda acompañadas da xustificación acreditativa da circunstancia que motiva o cambio.

Artigo 13. Baixas.

Serán causas de baixa no Programa de cheque infantil e na praza asignada no centro partícipe do dito programa algunha das circunstancias seguintes:

1. Non acudir ao centro asignado dentro dos quince (15) días seguintes ao da data que figura na resolución para ser efectivo o cheque, ou ben non poñerse en contacto co centro nese período.

2. A falta de asistencia continuada ao centro durante quince (15) días sen causa xustificada.

3. Incumprimento do deber establecido no artigo 11.2 respecto da entrega do cheque infantil ao centro, e pagamento, se é o caso, da achega correspondente.

Artigo 14. Obrigas das persoas beneficiarias.

As persoas beneficiarias destas axudas están obrigadas a observar o disposto no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ademais, especificamente, a:

a) Facilitarlles aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o cumprimento da finalidade da axuda concedida, particularmente a que sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

b) Destinar o cheque infantil á finalidade para a cal se concede.

c) Comunicar calquera alteración das condicións que motivaron o seu outorgamento.

Artigo 15. Reintegro.

Procederá o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora correspondente desde o momento do pagamento da axuda ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nos seguintes casos:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedisen.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente nos termos establecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e, se é o caso, nas normas reguladoras da subvención.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas no punto 3 do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos, para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

f) Incumprimento das condicións impostas pola Administración ás entidades colaboradoras e aos beneficiarios, así como os compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

g) Incumprimento das condicións impostas pola Administración ás entidades colaboradoras e aos beneficiarios, así como os compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos, para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 107 a 109 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

i) Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.

Disposición adicional primeira.

A concesión destas axudas terá como límite global as dispoñibilidades orzamentarias consignadas para esta finalidade e a dispoñibilidade de prazas nos centros adheridos ao programa nas localidades en que se solicitan.

Disposición adicional segunda.

Apróbase a delegación de competencias nas/nos xefas/es territoriais correspondentes da Consellería de Traballo e Benestar para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar os gastos e ordenar os correspondentes pagamentos ao abeiro do establecido no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional terceira.

As persoas beneficiarias destas axudas quedan suxeitas ao réxime de infraccións e sancións previsto para esta materia no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional cuarta.

No caso de nenas/os con irmá/n, -ás/ns con praza reservada nun centro partícipe do Programa de cheque infantil e que resulten adxudicatarias/os dunha praza nunha escola infantil 0-3 dependente da Xunta de Galicia, se exercesen a opción establecida no artigo 3.1.2.a) para este programa, continuarase a tramitación do expediente de solicitude da axuda regulada nesta orde. De ter prioridade para obter a axuda do Programa de cheque infantil para o centro en que reserva praza a/o irmá/an, o Servizo de Familia e Menores, antes de elevar a proposta ao órgano competente para a súa resolución, daralle o dereito de opción á/ao beneficiaria/o por unha das dúas prazas.

Disposición adicional quinta.

As axudas concedidas ao abeiro desta orde non se publicarán por ser un dos supostos de excepción contidos no artigo 15.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 9.3 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

Disposición adicional sexta.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos recollidos nas solicitudes incorporaranse a un ficheiro baixo a responsabilidade da Consellería de Traballo e Benestar, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición, mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Familia e Benestar; edificio administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Disposición derradeira primeira.

Autorízase a secretaria xeral de Familia e Benestar para ditar as disposicións que sexan necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2011.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

ANEXO I

Tramo de renda
per cápita

Praza sen comedor

(custo máximo da praza 130,00 €)

Praza con comedor

(custo máximo da praza 215,00 €)

Praza en horario de tarde

(custo máximo da praza 90,00 €)

Achega mensual que terá que pagar a persoa beneficiaria

Contía máxima mensual de axuda por praza

Achega mensual que terá que pagar a persoa beneficiaria

Contía máxima mensual de axuda por praza

Achega mensual que terá que pagar a persoa beneficiaria

Contía máxima mensual de axuda por praza

De 0 a 159,74 €

0 €

130,00 €

0 €

215,00 €

0 €

90,00 €

De 159,75 a 266,25 €

0 €

130,00 €

16,50 €

198,50 €

0 €

90,00 €

De 266,26 a 399,38 €

33,00 €

97,00 €

49,50 €

165,50 €

16,50 €

73,50 €

De 399,39 a 532,50 €

66,00 €

64,00 €

82,50 €

132,50 €

33,00 €

57,00 €

De 532,51 a 798,77 €

99,00 €

31,00 €

132,00 €

83,00 €

49,50 €

40,50 €

Máis de 798,77 €

110,00 €

20,00 €

143,00 €

72,00 €

55,00 €

35,00 €


Descontos sobre a achega que terá que pagar a persoa beneficiaria

Á achega que deberá pagar a persoa beneficiaria aplicaránselle os seguintes descontos segundo as circunstancias da unidade familiar:

– Familia numerosa: 20 por cento.

– Familia monoparental: 20 por cento.

– Asistencia de varias/os irmás/áns ao mesmo centro: 20 por cento por cada irmá/án. No caso de que nacesen en parto múltiple, o desconto será do 30 por cento por cada nena/o.

Nos casos en que proceda aplicar á persoa beneficiaria algún dos descontos anteriores, a axuda mensual incrementarase polo importe do desconto.

Os descontos anteriores, cando se dean nunha mesma persoa, serán acumulables.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VII

Baremo de aplicación ás solicitudes de axudas de atención á primeira infancia
Programa de cheque infantil

1.º Situación sociofamiliar.

1.1. Por cada membro da unidade familiar: 2 puntos.

1.2. Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea ao seu cargo: 1 puntos.

1.3. No caso de que a nena/o para a/o cal se solicita praza nacese nun parto múltiple: 1 puntos.

1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por discapacidade, enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia: 2 puntos.

1.5. Pola condición de familia monoparental: 3 puntos.

1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais: 6 puntos.

1.7. Pola condición de familia numerosa: 3 puntos.

1.8. Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas: ata 3 puntos.

2.º Situación laboral familiar.

2.1. Situación laboral de ocupación:

– Nai: 3 puntos.

– Pai: 3 puntos.

2.2. Situación laboral de desemprego (1):

– Nai: 2 puntos.

– Pai: 2 puntos.

(1) Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao da data de publicación desta orde.

No caso de familias monoparentais, adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando por dous.

3.º Situación económica.

R.P.C. mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente:

– Inferior ao 25% do IPREM: +4 puntos.

– Entre o 25% e o 50% do IPREM: +3 puntos.

– Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM: +2 puntos.

– Entre o 75% e o 100% do IPREM: +1 puntos.

– Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM: -1 puntos.

– Entre o 125% e o 150% do IPREM: -2 puntos.

– Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM: -3 puntos.

– Igual ou superior ao 200% do IPREM: -4 puntos.

* En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa, e tras a aplicación deste criterio, terán preferencia as solicitudes de atención con servizo de comedor.

* Para efectos desta orde, están a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo domicilio, teñen ingresos inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente.

* No caso de ausencia do fogar familiar de ámbolos dous membros parentais, adxudicarase a puntuación máxima nas epígrafes 2.ª e 3.ª do baremo.

ANEXO VIII

Prazas ofertadas polos centros partícipes no Programa de cheque infantil

Curso 2011/2012

Código

Centro

Enderezo

Concello

Provincia

Idade

Prazas ofertadas

Con
comedor

Sen
comedor

Tarde

Total

153101

A Cabaniña

A Cabana, 59, Someso

A Coruña

A Coruña

0-1

4

--

--

4

1-2

9

--

--

9

2-3

7

--

--

7

153105

Carmen Cervigón

Avda. de Labañou, 2

A Coruña

A Coruña

2-3

4

--

--

4

153111

Lapiceros

R/ Teniente Coronel Teijeiro, 5

A Coruña

A Coruña

1-2

--

2

--

2

2-3

--

3

--

3

153112

Os Picariños

R/ Barcelona, 93 baixo

A Coruña

A Coruña

1-2

--

7

6

13

2-3

--

4

5

9

153114

Rapaciños

R/ Monasterio de Caaveiro, 26

A Coruña

A Coruña

1-2

--

2

--

2

2-3

--

2

--

2

153115

Golfiño

R/ Curramontes, 31

A Coruña

A Coruña

0-1

--

--

5

5

1-2

--

--

10

10

2-3

--

--

15

15

153116

Xénesis

Avda. das Conchiñas, 1-1.º

A Coruña

A Coruña

0-1

--

3

4

7

1-2

--

4

6

10

2-3

--

8

7

15

153120

Nazaret

Arquitecto Rey Pedreira, 2-4

A Coruña

A Coruña

1-2

--

--

2

2

2-3

1

2

3

6

153125

Enredos

R/ Río Ézaro, 7

A Coruña

A Coruña

0-1

--

--

2

2

1-2

--

--

2

2

2-3

--

--

2

2

150502

Vagalume

Travesía de Oseiro, 8

Arteixo

A Coruña

0-1

2

3

5

10

1-2

5

5

6

16

2-3

10

10

16

36

150503

O Berce

Avda. de Finisterre, 160, Os Olmos

Arteixo

A Coruña

0-1

2

--

--

2

1-2

2

--

--

2

2-3

3

1

--

4

151101

Praia Xardín

Praia Xardín, 10 baixo

Boiro

A Coruña

0-2

2

3

5

10

2-3

2

3

5

10

151102

Pitufos

R/ Ramón Fernández Mato, 11

Boiro

A Coruña

0-2

--

2

3

5

2-3

1

2

3

6

151701

Chiquitín

R/ Celso Emilio Ferreiro, 29, O Temple

Cambre

A Coruña

0-2

10

--

6

16

2-3

12

--

6

18

151702

A Barcala

R/ Río Mero, 1 baixo

Cambre

A Coruña

2-3

1

--

--

1

151703

Os Pequerrechos

R/ Constitución, 11-13, Paseo Marítimo

Cambre

A Coruña

0-1

6

2

3

11

1-2

20

5

12

37

2-3

25

5

15

45

151704

Trasnos

Drozo, 27 C

Cambre

A Coruña

2-3

1

--

--

1

151705

A Fraga Encantada

Pintor Lucio Muñoz

Cambre

A Coruña

0-1

2

1

5

8

1-2

8

2

10

20

2-3

12

2

10

24

151903

As Estreliñas

R/ Poniente, 12 baixo

Carballo

A Coruña

0-1

1

--

2

3

1-2

3

--

4

7

2-3

6

--

8

14

151901

A Ledicia

Avda. Bergantiños, 33-35

Carballo

2-3

--

--

2

2

151902

Os Pequerrechos

R/ Hórreo, 2

Carballo

A Coruña

0-1

5

1

2

8

1-2

10

2

5

17

2-3

20

5

8

33

151904

Xílgaros

R/ Rosalía de Castro, 11 baixo

Carballo

A Coruña

0-1

1

--

2

3

1-2

2

--

5

7

2-3

2

--

10

12

153201

O Colo do Vento

Xoán Montes, 3 baixo, Vilaboa

Culleredo

A Coruña

0-2

7

2

--

9

2-3

7

2

--

9

153203

La Cometa

Templarios, 12, O Burgo

Culleredo

A Coruña

0-1

2

--

2

4

1-2

2

--

2

4

2-3

2

--

2

4

153204

Triciclo

Lugar da Chanceira, s/n, Vilaboa

Culleredo

A Coruña

0-3

--

--

10

10

1-3

5

5

--

10

153205

Os Pequerrechos

Juan Rey Martínez, 2

Culleredo

A Coruña

0-1

6

2

3

11

1-2

20

5

12

37

2-3

25

5

15

45

154101

A Casa dos Nenos

R/ Plácido Pedreira Álvarez, 9 baixo

Laracha, A

A Coruña

0-1

3

1

1

5

1-2

7

3

2

12

2-3

6

6

2

14

155302

Miudiños

Serres, 125, B

Muros

A Coruña

0-2

--

8

--

8

2-3

--

12

--

12

155801

Cativos

Calvario, 16 baixo

Noia

A Coruña

1-2

--

6

8

14

2-3

--

8

8

16

155802

Golfiños

Calvario, 19

Noia

A Coruña

1-2

--

6

8

14

2-3

--

8

8

16

155803

Xoaniña

Frai Lois Rodríguez, 13 baixo

Noia

A Coruña

0-1

--

4

--

4

1-2

--

6

--

6

2-3

--

10

--

10

155901

Reberte

Avda. Rosalía de Castro, 35

Oleiros

A Coruña

0-1

--

--

5

5

1-2

--

--

8

8

2-3

3

--

15

18

155903

Abelliñas

Areosa, 1

Oleiros

A Coruña

1-2

--

--

6

6

2-3

--

--

10

10

156001

A Granxa

Rúa do Camposanto, 25 baixo

Ordes

A Coruña

0-3

--

2

2

4

156101

Trastes

R/ do Deporte, 10 baixo

Oroso

A Coruña

0-1

--

--

2

2

1-2

2

--

4

6

2-3

5

--

4

9

156801

Canguro

R/ Alexandre Bóveda, 23 baixo

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

0-1

6

6

6

18

1-2

10

10

10

30

2-3

10

10

10

30

156802

Sandra

R/ Venecia, 15

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

0-2

5

5

5

15

2-3

6

12

4

22

157902

El Jardín de los Mimos

R/ Virxe da Cerca, 21 baixo

Santiago de Compostela

A Coruña

0-1

3

--

--

3

1-2

3

--

--

3

2-3

3

--

--

3

157903

Mami

Rúa dos Feáns, 9 baixo

Santiago de Compostela

A Coruña

0-2

5

--

--

5

2-3

5

--

--

5

157904

Paparolo

Campo do Gaio, 10 baixo

Santiago de Compostela

A Coruña

1-3

--

2

2

4

157905

Santa Apolonia I

Poza Real, 5, A Rocha

Santiago de Compostela

A Coruña

2-3

5

--

--

5

157906

Santa Apolonia II

Poza Real, 2, A Rocha

Santiago de Compostela

A Coruña

0-1

--

4

--

4

1-2

4

--

--

4

157907

Snoopy

R/ García Prieto, 53 baixo

Santiago de Compostela

A Coruña

0-2

1

--

2

3

2-3

4

--

2

6

157910

Picariños

A Rosa, 30 baixo

Santiago de Compostela

A Coruña

1-2

4

--

6

10

2-3

6

--

3

9

272802

Barrio Sésamo I

Serra Gañidoira, 41

Lugo

Lugo

0-1

2

2

6

10

1-2

7

3

6

16

2-3

16

4

6

26

272803

Barrio Sésamo II

Avda. Magoi, 118

Lugo

Lugo

0-1

4

1

4

9

1-2

5

1

5

11

2-3

12

1

5

18

272812

Barrio Sésamo III

Agro da Torna, 16

Lugo

Lugo

0-1

2

2

4

8

1-2

4

2

6

12

2-3

8

2

10

20

272813

Barrio Sésamo IV

Rúa Clérigos

Lugo

Lugo

0-1

0

0

5

5

1-2

2

0

5

7

2-3

4

0

5

9

273102

Parruliños

R/ Ferrol, 7-11 baixo

Monforte

Lugo

0-1

0

1

3

4

1-2

0

0

6

6

2-3

0

0

8

8

272807

Quicos

R/ Dtor. Yáñez Rebolo, 75

Lugo

Lugo

1-2

0

0

6

6

2-3

8

0

3

11

272811

Golfiños

R/ Doña Urraca, 67 baixo

Lugo

Lugo

2-3

6

0

0

6

272810

Duendes

Ronda das Fontiñas, 23

Lugo

Lugo

1-2

0

0

1

1

2-3

0

0

1

1

272809

Coké

Rof Codina, 46 baixo

Lugo

Lugo

0-1

0

0

5

5

1-2

0

0

5

5

2-3

4

0

5

9

272814

Buxaina

R/ Ramón Montenegro, 30

Lugo

Lugo

0-1

0

0

2

2

1-2

0

0

2

2

2-3

4

0

4

8

272804

Caixa Galicia

Polígono Sagrado Corazón, s/n

Lugo

Lugo

1-2

4

0

0

4

2-3

2

0

0

2

273101

Caixa Galicia

R/ Eduardo Pondal, s/n

Monforte de Lemos

Lugo

2-3

8

0

0

8

325101

A Casiña

R/ Vasco da Ponte, 4

Ourense

Ourense

0-1

--

2

1

3

1-2

--

--

2

2

2-3

--

--

2

2

325102

Arlequín

R/ Nosa Señora da Saínza, 5 baixo

Ourense

Ourense

0-1

5

--

3

8

1-2

10

--

5

15

2-3

10

--

5

15

325103

Bambi

R/ Río Limia, 3 baixo

Ourense

Ourense

1-2

--

10

5

15

2-3

--

12

4

16

325114

Cativos

R/ Nosa Señora da Saínza, 32

Ourense

Ourense

0-1

--

5

5

10

1-2

7

--

9

16

2-3

10

--

15

25

325117

Cogumeliños

R/ Carlos Velo, 1 baixo

Ourense

Ourense

0-1

2

2

3

7

1-2

3

3

4

10

2-3

4

5

5

14

325104

Colorines

R/ Teluro, 2

Ourense

Ourense

1-2

--

3

10

13

2-3

--

4

16

20

325115

Decroly

Praza da Lexión, 5 baixo

Ourense

Ourense

0-1

3

--

3

6

1-2

7

--

6

13

2-3

5

--

6

11

325105

Lazos

R/ Irmáns da Xesta, 2 baixo

Ourense

Ourense

0-1

2

--

2

4

1-2

4

--

4

8

2-3

5

--

4

9

325106

Lecer

R/ Portocarreiro, Travesía A, 10-12

Ourense

Ourense

0-1

3

--

--

3

1-2

6

6

6

18

2-3

6

6

6

18

325107

Los Tilos

R/ Alfredo Brañas, 62 A

Ourense

Ourense

0-1

7

5

2

14

1-2

14

6

2

22

2-3

15

7

2

24

325108

M.ª Victoria

R/ Cadaval Valladares, 3

Ourense

Ourense

0-1

--

4

2

6

1-2

--

5

3

8

2-3

--

5

3

8

325120

Monicreques

R/ Alfonso X O Sabio, 24 baixo

Ourense

Ourense

0-1

1

--

2

3

1-2

1

--

4

5

2-3

3

1

6

10

325109

Nosa Señora da Merced

R/ Remedios, 58 baixo

Ourense

Ourense

0-1

--

2

--

2

1-2

--

2

--

2

2-3

--

2

--

2

325116

Papaventos

R/ San Rosendo, 1 baixo

Ourense

Ourense

0-1

5

--

--

5

1-2

8

2

--

10

2-3

10

5

--

15

325119

Pasiño a Pasiño

R/ San Rosendo, 35, local 8 baixo

Ourense

Ourense

0-1

3

2

3

8

1-2

3

1

4

8

2-3

2

1

3

6

325111

Pulgarcito I

Praza Mestre Luis Fernández, 1 baixo

Ourense

Ourense

0-1

3

1

3

7

1-2

2

2

1

5

2-3

--

--

7

7

325112

Pulgarcito II

R/ Río Xares, 29 baixo

Ourense

Ourense

2-3

6

6

4

16

325113

Rapaciños

R/ Padre Faustino Míguez, 6 baixo

Ourense

Ourense

0-1

--

8

8

16

1-2

--

7

10

17

2-3

--

2

20

22

325118

Rillotes

R/ Río Xares, 18 baixo

Ourense

Ourense

0-1

5

--

5

10

1-2

10

--

10

20

2-3

15

--

15

30

320801

De Cero a Tres

Avda. de Celanova, 106 baixo, A Valenzá

Barbadás

Ourense

0-1

8

--

8

16

1-2

10

--

10

20

2-3

20

--

20

40

320802

Hadas y Duendes

Areal, 10 baixo, A Valenzá

Barbadás

Ourense

0-1

4

--

6

10

1-2

5

--

6

11

2-3

8

--

6

14

320901

Los Juglares

Vega de Cabo, 50 baixo

O Barco de Valdeorras

Ourense

0-1

1

2

2

5

1-2

3

2

3

8

2-3

4

4

4

12

321901

Vila do Arenteiro

Urbanización de Corzos, 6

O Carballiño

Ourense

0-1

10

--

10

20

1-2

15

--

15

30

2-3

20

--

20

40

325501

Colexio Miraflores

Urb. Montealegre, parcela 13

O Pereiro de Aguiar

Ourense

2-3

3

--

1

4

328202

O Castro

Camiño da Glorieta, 16

Verín

Ourense

0-1

--

--

3

3

1-2

--

3

8

11

2-3

--

3

10

13

360902

Caracol

R/ Paz, 10-local 2

Cangas

Pontevedra

0-1

4

--

6

10

1-2

6

--

20

26

2-3

10

--

40

50

360903

Mundo Ecolóxico

R/ Lisboa, 1 baixo

Cangas

Pontevedra

0-1

4

2

6

12

1-2

15

5

5

25

2-3

20

10

20

50

361601

Pequenecos

Porto de Gómez

Cuntis

Pontevedra

0-1

--

2

--

2

1-2

--

6

2

8

2-3

--

8

3

11

362701

Carmiña

R/ Jaime Janer, 139 baixo

Marín

Pontevedra

1-2

--

2

--

2

2-3

--

4

--

4

363001

Mimos

A Xunqueira-Reibón, 19

Moaña

Pontevedra

0-1

2

--

--

2

1-2

5

--

--

5

2-3

8

--

--

8

363401

Baby-Lar

Avda. do Rebullón, 21

Mos

Pontevedra

0-1

8

--

4

10

1-2

10

--

4

14

2-3

10

--

4

14

363602

La Guarde

R/ Manuel Lemos, 99

Nigrán

Pontevedra

0-1

5

5

5

15

1-2

10

5

5

20

2-3

10

5

5

20

363603

Pequerrechos

R/ PP.Franciscanos, s/n, Vilariño

Nigrán

Pontevedra

0-1

--

--

8

8

1-2

--

--

10

10

2-3

1

2

10

13

363601

Pupo

R/ Bernardo Vázquez, 41 baixo

Nigrán

Pontevedra

0-1

--

1

1

2

1-2

--

1

1

2

2-3

--

2

2

4

364401

Garabatos

Torneiros-Ribeira, 12

O Porriño

Pontevedra

1-2

--

3

--

3

2-3

--

3

--

3

364402

Peluche

Viñoeira, s/n, Atios

O Porriño

Pontevedra

0-1

2

1

4

7

1-2

4

3

6

13

2-3

5

4

8

17

364403

Navuxil

Av. Navuxil

O Porriño

Pontevedra

1-2

--

5

--

5

1-3

--

--

5

5

363801

Papaventos

Ps. Cordo Boullosa, 3 baixo

Ponte Caldelas

Pontevedra

0-1

--

2

3

5

1-2

4

2

4

10

2-3

5

5

5

15

364101

Pasiños

Trobador Xoan García, 18 baixo

Ponteareas

Pontevedra

0-1

2

--

5

7

1-2

3

--

5

8

2-3

5

--

5

10

364301

Bamby

R/ San Roque de Abaixo, 1

Pontevedra

Pontevedra

1-2

--

--

5

5

2-3

1

--

5

6

364302

Chiquis

R/ Alcalde Hevia, 8 baixo

Pontevedra

Pontevedra

1-2

2

--

6

8

2-3

2

--

6

8

364303

El Abeto

R/ Ernesto Caballero, 19 baixo

Pontevedra

Pontevedra

1-2

10

--

10

20

2-3

10

--

10

20

364304

Globos

R/ Pintor Manuel Colmeiro, 7

Pontevedra

Pontevedra

0-1

--

--

2

2

1-2

--

--

5

5

2-3

6

--

7

13

364306

Parrulos

Praza Fermín Bouza Brei, 1 baixo

Pontevedra

Pontevedra

0-1

--

--

3

3

1-2

--

--

3

3

2-3

--

--

3

3

364307

Bolboretas

R/ Portugal, 32

Pontevedra

Pontevedra

0-1

--

2

3

5

1-2

--

5

7

12

2-3

--

5

7

12

364308

Estreliñas

R/ Portugal, 25

Pontevedra

Pontevedra

0-3

--

3

8

11

364309

Pipo-Lérez

Praza Pasarón, 3

Pontevedra

Pontevedra

0-1

3

--

3

6

1-2

4

--

5

9

2-3

5

--

4

9

364603

Carrusel

R/ Campo das Redes, 6

Redondela

Pontevedra

1-2

1

1

--

2

2-3

2

--

1

3

364602

Rapaciños

Campo das Redes, 37 baixo

Redondela

Pontevedra

0-1

--

--

6

6

1-2

--

--

10

10

2-3

--

--

15

15

365001

Xoaniña

R/ Altamira, 30 baixo

Salceda de Caselas

Pontevedra

1-2

--

--

5

5

2-3

--

--

5

5

365602

Enredos

R/ Loureiro, 23 baixo

Tui

Pontevedra

0-2

--

1

5

6

2-3

--

3

5

8

365601

La Camelia

Palláns, 36

Tui

Pontevedra

0-1

--

--

2

2

1-2

--

--

2

2

2-3

--

1

5

6

365801

A Camelia

Rúa do Bravo, 36-Urb. Samil

Vigo

Pontevedra

1-2

--

--

5

5

2-3

--

--

10

10

365802

Abrente

R/ Xulia Minguillón, 3 baixo

Vigo

Pontevedra

1-2

--

1

3

4

2-3

--

1

5

6

365816

Aceimar

Avda. da Ponte, 80

Vigo

Pontevedra

1-2

15

15

10

40

2-3

10

10

10

30

365803

Alve

R/ Nicaragua, 50

Vigo

Pontevedra

0-1

4

1

4

9

1-2

5

2

6

13

2-3

10

2

13

25

365824

Canguriños

Avda. Castelao, 50 baixo

Vigo

Pontevedra

0-1

3

--

5

8

1-2

5

--

10

15

2-3

6

--

15

21

365805

Divino Salvador

R/ Párroco D. José Rivas, 42

Vigo

Pontevedra

2-3

10

--

--

10

365806

Dumbo

Couto de S. Honorato, 5

Vigo

Pontevedra

0-1

4

--

5

9

1-2

10

--

10

20

2-3

12

--

12

24

365820

Esme

R/ Couto, 27

Vigo

Pontevedra

1-2

--

--

10

10

2-3

--

--

20

20

365821

Golfiños

R/ Torrecedeira, 100 baixo

Vigo

Pontevedra

0-1

--

3

--

3

1-2

5

--

3

8

2-3

5

--

3

8

365818

Kidd’s Garden

R/ Gran Vía, 77

Vigo

Pontevedra

1-2

10

--

--

10

2-3

10

--

--

10

365807

Lacaba

Avda. Europa, 35

Vigo

Pontevedra

0-1

--

--

8

8

1-2

--

3

13

16

2-3

5

--

20

25

365813

Os Milagros

R/ Portela Interior, 3

Vigo

Pontevedra

0-1

8

--

--

8

1-2

8

--

--

8

2-3

10

--

--

10

365808

Los Olivos

R/ Marqués de Alcedo, 1

Vigo

Pontevedra

1-2

10

--

5

15

2-3

10

--

5

15

365814

Los Pitufos

R/ Portela, 50

Vigo

Pontevedra

0-1

2

--

2

4

1-2

4

--

2

6

2-3

4

--

2

6

365809

Los Robles

Avda. A Florida, 34

Vigo

Pontevedra

0-1

--

--

2

2

1-2

--

--

10

10

2-3

2

--

10

12

365811

O Castro

R/ Atalaia do Castro, 42

Vigo

Pontevedra

0-1

--

--

3

3

1-2

1

--

8

9

2-3

3

--

20

23

365823

O Castro 2

R/ Manuel Olivie, 13

Vigo

Pontevedra

2-3

5

--

20

25

365812

O Xardín

R/ Gran Vía, 101

Vigo

Pontevedra

1-2

--

--

10

10

2-3

--

--

20

20

365822

O Xardín Hispanidad

Avda. Hispanidad, 46

Vigo

Pontevedra

1-2

--

--

10

10

2-3

--

--

20

20

365819

San Miguel

R/ Tomás Alonso, 13

Vigo

Pontevedra

0-1

--

--

5

5

1-2

--

--

5

5

2-3

--

--

5

5

365815

Tartaruga

R/ Gran Vía, 175

Vigo

Pontevedra

0-1

--

--

3

3

1-2

--

--

10

10

2-3

6

--

10

16