Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Luns, 8 de agosto de 2011 Páx. 22670

III. Outras disposicións

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2011-2012.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia e regula, entre outros aspectos, a organización dos ciclos formativos, o desenvolvemento dos currículos, a oferta, a admisión, a matrícula e a avaliación nos ciclos formativos, as validacións e exencións dos módulos profesionais e a obtención dos títulos de formación profesional.

A Orde do 28 de febreiro de 2007 regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional inicial para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Orde do 5 de xuño de 2007 regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sustentados con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

A Orde do 13 de xuño de 2011 actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

A Orde do 13 de xuño de 2011 actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

A Orde do 12 de xullo de 2011 regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

A Resolución do 7 de xuño de 2011 determina os prazos e establece instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas, para o curso académico 2011-2012.

As ordes mencionadas autorizan a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para ditar as instrucións precisas para o desenvolvemento e a aplicación do previsto nelas e, na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Obxecto e ámbito de aplicación.

Esta resolución ten por obxecto ditar instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no ano académico 2011-2012 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula.

1. Con independencia do réxime e do ano de inicio do ciclo, nas modalidades presenciais, a renuncia, a anulación e a baixa de matrícula rexeranse polo disposto nos artigos 7, 8, 9 e 10 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

2. Procederase á baixa de oficio cando un alumno ou unha alumna acumulen o número de faltas inxustificadas ao que se fai referencia no artigo 10 da citada Orde do 12 de xullo de 2011. Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento a aquel alumnado que acumule un número de faltas de asistencia inxustificadas superior a 10 días lectivos. Nel indicarase a obriga de asistencia e que se procederá á súa baixa de matrícula no caso de que as súas faltas inxustificadas de asistencia representen 15 días lectivos consecutivos ou 25 días lectivos descontinuos. No caso de que se produza a baixa, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da baixa.

3. Para o alumnado matriculado, logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración os días previos á formalización da matrícula.

4. No caso dos centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a persoa titular da dirección enviará ao director ou á directora do centro público ao que estea adscrito os documentos coa constancia do apercibimento e da comunicación da baixa ao alumnado para que sexa incluído no seu expediente.

5. Contra a resolución de baixa de oficio de matrícula o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.

Terceiro. Perda do dereito á avaliación continua.

1. Conforme se determina no artigo 25 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde ao establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas consonte o anterior nun determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10% de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. No caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración as sesións previas á formalización da matrícula.

3. O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da citada Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente.

Cuarto. Validacións de módulos profesionais.

1. O alumnado matriculado en ciclos formativos de títulos de formación profesional establecidos pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), poderá validar os módulos profesionais que correspondan, logo de aplicación do disposto na disposición transitoria segunda da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

2. O alumnado matriculado en ciclos formativos dos novos títulos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), poderá validar os módulos profesionais que correspondan a partir de módulos superados de títulos da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) e a partir de unidades de competencia acreditadas do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, para o que a dirección do centro aplicará o réxime de validacións de módulos establecido nos anexos correspondentes do título.

Así mesmo, consonte o establecido no artigo 53.1.º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, quen teña superado o módulo profesional de formación e orientación laboral, ou o módulo profesional de empresa e iniciativa emprendedora en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), terá validados os devanditos módulos en calquera outro ciclo formativo establecido ao abeiro da mesma lei.

3. As persoas que teñan acreditadas unidades de competencia de títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), segundo o procedemento establecido na Orde do 25 de febreiro de 2008 ou na Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental, poderán solicitar a validación dos módulos profesionais asociados ante a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

4. Os módulos profesionais que non estean incluídos nos puntos anteriores poderán ser obxecto de validación, se é o caso, polo Ministerio de Educación.

5. O procedemento de validacións de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional aterase ao disposto no artigo 41 da citada Orde do 12 de xullo de 2011.

6. Para os efectos de formalización de matrícula polo réxime ordinario no curso que corresponda, os módulos que son validables pola dirección do centro teranse en conta como superados para determinar o cumprimento dos criterios de promoción.

No caso do réxime para as persoas adultas, estes módulos non se considerarán para os efectos de compatibilidade e carga horaria a que se fai referencia no artigo 5.1 da citada Orde do 12 de xullo de 2011.

7. Contra a resolución de validación da persoa titular da dirección do centro, o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.

8. O alumnado que, logo de resoltas as solicitudes de validación, teña todos os módulos profesionais de centro educativo superados poderá ser proposto para realizar anticipadamente o módulo de formación en centros de traballo, e o módulo de proxecto, de ser o caso. Para tal fin, o centro deberá solicitar autorización á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Quinto. Matrícula simultánea en ciclos formativos.

1. O alumnado matriculado nun ciclo formativo, en bacharelato ou en ESO, poderá solicitar a autorización de matrícula simultánea de acordo co procedemento e nas condicións que se establecen no artigo 6 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

2. O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o 20 de setembro, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa listaxe de espera, ata o 30 de setembro. No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de formación en centros de traballo e/ou o módulo de proxecto, de ser o caso, poderá solicitarse, a partir do 20 de setembro, en calquera momento do curso académico, co fin de efectuar a matrícula no devandito módulo nas condicións establecidas no artigo 6.5 da citada Orde do 28 de febreiro de 2007.

3. A persoa responsable do Servizo Territorial de Inspección Educativa resolverá a autorización, á vista dos informes de inspección dos centros implicados na solicitude, se existe unha compatibilidade horaria mínima do 90%, que se deberá remitir ao centro educativo antes do remate do período de matrícula.

4. De acordo co artigo 6.2 d) da citada Orde do 12 de xullo de 20011, logo de concedida a autorización da matrícula simultánea, o alumno ou a alumna poderán formalizar a matrícula no centro educativo, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa listaxe de espera.

Sexto. Horario do ciclo formativo.

1. A distribución dos módulos que constitúen os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, así como o seu número de horas, serán os establecidos no anexo da Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.

No caso dos novos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, haberá que aterse ao disposto no anexo desta resolución.

2. Aqueles centros que polas súas características específicas ou polas dos ciclos que imparten precisen unha modalidade horaria especial poderán ser autorizados polo departamento territorial correspondente, tras o informe do Servizo de Inspección Educativa, respectando, en todo caso, a distribución trimestral e o número de horas totais dos módulos.

3. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar outras modalidades horarias diferentes adecuadas ás singulares características de colectivos concretos.

4. Coa finalidade de que se poida verificar o cumprimento do horario mínimo establecido para cada módulo de cada ciclo, así como a súa programación, a dirección do centro remitiralle ao Servizo de Inspección Educativa antes do inicio das actividades lectivas un calendario no que vaian especificados os días lectivos de formación no centro educativo, xunto co horario semanal do grupo, así como as programacións de cada módulo profesional, de conformidade co artigo 9 da Orde do 24 de maio de 2011 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2011-2012 nos centros docentes sustentados con fondos públicos.

Sétimo. Horario do profesorado de centros públicos.

1. Cando as características horarias dos módulos para os que o profesorado de cada departamento teña atribución docente non permitan completar, na asignación inicial de módulos, o horario lectivo legalmente establecido, as horas que falten deberanse dedicar a outras actividades lectivas, segundo as directrices do director ou a directora do centro, tales como impartición de materias afíns doutros departamentos, actividades de reforzo ou recuperación do alumnado do propio departamento, apoio á docencia noutros niveis, ou participación nalgún proxecto docente ou complementario incluído na programación xeral do centro, realización da titoría do módulo de formación en centros de traballo e do módulo de proxecto, e/ou colaboración na súa coordinación e no seu desenvolvemento.

2. Entanto que o alumnado do ciclo formativo estea a realizar o módulo profesional de formación en centros de traballo, o xefe ou a xefa de estudos, co apoio da persoa responsable da titoría do ciclo formativo e da xefatura do departamento, elaborarán o novo horario do profesorado que quede coas horas vacantes, e darallo a coñecer ao profesorado e, de ser o caso, aos pais ou ás nais, ou a quen exerza a titoría legal. Durante este período, o profesorado con atribución docente no ciclo ou no módulo realizará, entre outras, as seguintes actividades:

a) Impartición e avaliación de actividades de recuperación ao alumnado que teña pendente de superar algún módulo profesional. Para tal fin, a persoa responsable da xefatura de estudos, co apoio do titor ou a titora do ciclo formativo, elaborarán o novo horario do profesorado que resulte con horas vacantes.

b) Apoio naqueles módulos con alumnado repetidor, pertencente a ciclos formativos da mesma familia profesional, para os que se teña atribución docente, segundo figura nos decretos que regulan os correspondentes currículos.

c) Apoio á titoría de ciclos formativos e á coordinación e o seguimento da FCT e do módulo de proxecto, no caso de ciclos formativos de grao superior.

d) Apoio aos programas de cualificación profesional inicial.

e) Impartición de actividades de formación profesional ocupacional e formación profesional continua, en caso de estaren autorizadas no centro educativo.

f) Realización voluntaria de operacións programadas polo departamento para a mellora das instalacións onde se imparta o ciclo formativo.

g) Participación nas actividades de actualización e formación que convoque a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

h) Outras que a dirección do centro lle encomende, dentro do seu ámbito de competencias.

En calquera caso, a permanencia obrigatoria en horario fixo no centro do profesorado afectado polo cambio de horario será de 23 horas semanais, e a súa permanencia mínima diaria no centro non será inferior ás tres horas.

A proposta do novo horario enviarase, para a súa aprobación definitiva, ao servizo correspondente de inspección educativa no prazo de cinco días, logo de finalizada a sesión de avaliación previa á realización do módulo de formación en centros de traballo.

3. Así mesmo, o xefe ou a xefa de estudos, co apoio da persoa responsable da titoría do ciclo formativo e da xefatura do departamento, poderán adaptar o horario do profesorado que quede coas horas vacantes, logo de realizada a terceira avaliación parcial de módulos para o período ao que se refiren os artigos 29.2 e 34.2 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, para realizar, entre outras, as actividades que se describen nas epígrafes anteriores. Tal adaptación non poderá supor variación do número global de horas semanais de permanencia no centro previsto no horario lectivo do profesorado.

Oitavo. Titoría de ciclos.

1. De acordo co artigo 21.1.º da citada Orde do 12 de xullo de 2011, cada grupo de alumnos e alumnas dun ciclo formativo terá un profesor ou unha profesora que desempeñen a titoría, que pertencerá ao equipo que imparta docencia en cada curso académico.

2. No caso do réxime ordinario, a redución horaria para as persoas responsables da titoría de ciclos formativos, establecida no artigo 84 da Orde do 1 de agosto de 1997, poderá ser de ata tres horas semanais para o segundo curso. Nos ciclos formativos de duración inferior a 2.000 horas, logo de rematado o módulo de formación en centros de traballo, a dirección reasignará estas horas para actividades lectivas ou complementarias, en función das necesidades do centro.

3. No caso do réxime para as persoas adultas, entenderase que o alumnado matriculado en módulos do mesmo ciclo formativo constitúe un único grupo. A redución horaria para as persoas responsables da titoría deste será de ata tres horas semanais.

Noveno. Títulos.

As propostas de títulos realizaranse tres veces por ano, ao final de cada trimestre lectivo: decembro, marzo e xuño.

Décimo. Módulo profesional de segunda lingua estranxeira.

1. Os centros realizarán a oferta do módulo profesional de segunda lingua estranxeira para os ciclos formativos en que así se establece no correspondente currículo, consonte os recursos dispoñibles, de entre os seguintes: alemán, francés, italiano e portugués.

2. En todo caso, a lingua que se imparta será a mesma para todo o alumnado do grupo.

Décimo primeiro. Módulo profesional de proxecto integrado.

1. O módulo profesional de proxecto integrado é propio da comunidade autónoma de Galicia e forma parte do currículo de determinados ciclos formativos de grao superior establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, segundo se indica no anexo da citada Orde do 23 de abril de 2007.

Será impartido con carácter globalizador de todas as ensinanzas que constitúen o ciclo formativo.

2. O módulo de proxecto integrado será impartido preferentemente por profesorado que imparta docencia nos módulos do ciclo formativo correspondente.

3. A programación deste módulo será elaborada polo profesor ou a profesora que se encarguen del e deberá ser aprobada polo equipo docente do ciclo, que supervisará a súa impartición.

4. O módulo de proxecto integrado debe contribuír de xeito específico ao logro das seguintes finalidades:

  • Comprender globalmente aspectos sobresalientes da competencia profesional característica do título que se abordaran noutros módulos profesionais do ciclo formativo.
  • Integrar ordenadamente coñecementos sobre organización, características, condicións, tipoloxías, técnicas e procesos que se desenvolvan nas actividades produtivas do sector a que corresponde o título.
  • Adquirir, de ser o caso, coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que favorezan o desenvolvemento das capacidades relacionadas coa profesión para a que se forma que, malia seren demandadas polo ámbito produtivo en que radica o centro, non se poidan recoller no resto de módulos profesionais.

5. O proxecto integrado desenvolverase tomando como referencia un proceso produtivo, real ou simulado, e deberá cumprir o seguinte:

– Analizar a relación e a contribución das etapas da organización, a programación e o control dun proceso.

– Determinar as especificacións do proceso produtivo dun artigo (materia prima, medio produtivo, método operativo, etc.) e os métodos que aseguren a calidade, a partir das especificacións dun deseño, dun pedido, de obxectivos de calidade, dos recursos dispoñibles e de catálogos comerciais de materiais.

– Determinar a viabilidade das especificacións do proceso de produción e, de cumprir as medidas correctoras a partir da elaboración e a avaliación do prototipo.

– Determinar a cantidade de recursos, o nivel óptimo de existencias, os sistemas de traballo e de control da produción máis adecuados, e a organización das liñas de produción, aprovisionamento e mantemento preventivo dos recursos, así como as fases produtivas necesarias para a produción, en función dos recursos dispoñibles, do volume do pedido, da súa variedade e dos prazos establecidos.

– Determinar as medidas correctoras que se deban tomar e a súa viabilidade no hipotético proceso de produción, para garantir as condicións de produción establecidas, considerando as posibles anomalías, incidencias ou desviacións simuladas.

6. A avaliación realizarase de xeito individual por cada alumno ou alumna tomando como referencia as capacidades terminais elementais que se indican no módulo.

7. O módulo profesional de proxecto integrado é específico do ciclo formativo correspondente polo que non será validable en ningún caso.

Décimo segundo. Módulo profesional de proxecto.

1. O módulo profesional de proxecto incluído nos currículos dos ciclos formativos de grao superior que se impartan na comunidade galega ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, terá por finalidade, consonte o establecido no artigo 14 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, a integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se abordaron no resto dos módulos profesionais xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

Esta integración concretarase nun proxecto de carácter globalizador que considere as variables tecnolóxicas e organizativas relacionadas co título. Definirase consonte as características da actividade laboral do ámbito do ciclo formativo e con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

2. Desenvolverase logo da avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación no centro educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de formación en centros de traballo, e avaliarase logo de cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel.

3. O desenvolvemento deste módulo organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva:

– A titoría colectiva implicará a participación da totalidade do equipo docente do ciclo formativo nas actividades de programación, seguimento e avaliación previstas para este módulo.

– A titoría individual correrá por conta dun único profesor ou profesora, integrante do equipo docente do ciclo, con carácter xeral o titor ou a titora do ciclo formativo, que actuarán como titor ou titora para todo o alumnado que estea en disposición de cursar este módulo, así como de coordinador ou coordinadora das funcións do equipo docente en relación a el.

4. A programación para o módulo profesional de proxecto ha consistir nun documento de especificacións sobre as características e o alcance do traballo para realizar que, en todo caso, deberá tomar como referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional de que se trate.

5. Os traballos para desenvolver polos alumnos e as alumnas serán coordinados polo profesorado con atribución docente no módulo de proxecto, preferentemente o que estea a impartir docencia no segundo curso do ciclo formativo. Para tal efecto, realizarán as propostas de traballo ao principio do primeiro trimestre de cada curso académico tomando como referencia as orientacións pedagóxicas establecidas no currículo correspondente para o módulo, e deberán incluír o seguinte:

– Especificación detallada do conxunto do traballo para realizar, con indicación expresa daquelas actividades que se deban traballar de forma individual ou en grupo, así como de forma presencial ou a distancia.

– Datas e horarios previstos para as actividades de titoría e seguimento, para o que se establecerán canles de comunicación presencial, telefónica ou telemática.

– Prazos de entrega do traballo para a súa supervisión.

– Criterios de avaliación, con especial atención ao formato de presentación da documentación e á exposición do informe final de traballo.

6. Logo de realizada a sesión de avaliación parcial ou final de proposta de acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo, e antes da incorporación a el, o profesor ou a profesora responsables do módulo de proxecto asignarán os traballos propostos ao alumnado que estea en disposición de cursar o devandito módulo.

7. Para o seguimento presencial do módulo profesional de proxecto, logo de iniciada a realización do módulo de formación en centros de traballo, aproveitarase a xornada quincenal de recepción do alumnado no centro educativo para o seguimento deste.

8. A avaliación realizarase de xeito individual para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación que se indican no currículo correspondente do módulo.

9. O alumnado será convocado polo profesor ou a profesora responsables do módulo de proxecto para a presentación e a exposición, ante o equipo docente, dos proxectos realizados.

10. O profesor ou a profesora responsables do módulo encargaranse de asinar as actas de avaliación finais coas cualificacións obtidas por cada alumno ou alumna, de acordo coa valoración efectuada polo equipo docente.

Décimo terceiro. Actas de avaliación en centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Os centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria remitirán un exemplar das actas de avaliación ao instituto ao que estean adscritos. Enviarase copia validada das actas de avaliación final ao servizo de inspección educativa no prazo de 15 días a partir da data de realización da correspondente sesión.

Disposición adicional única. Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de persoas adultas.

1. O alumnado matriculado nas prazas que resulten vacantes do réxime ordinario polo réxime de persoas adultas, segundo o establecido na disposición adicional primeira da citada Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, asistirá as actividades lectivas coa organización establecida para o réxime ordinario e, en todo caso, a avaliación realizarase polo réxime de persoas adultas.

2. O alumnado matriculado no curso 2011-2012 polo réxime de persoas adultas en módulos profesionais dun ciclo formativo nun centro que tamén ofreza as mesmas ensinanzas polo réxime ordinario, poderá ampliar a súa matrícula no mesmo centro nos módulos profesionais que resulten vacantes, a que se refire a disposición adicional primeira da citada Orde do 23 de xuño de 2011, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, nas condicións establecidas na disposición adicional sétima da citada Resolución do 7 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. En todo caso, a matrícula parcial de módulos realizarase para o mesmo ciclo formativo e non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas. Para estes efectos, o profesorado destes módulos do réxime ordinario incorporarase á xunta de avaliación correspondente de persoas adultas.

Disposición derradeira primeira.

A dirección dos centros educativos que impartan estas ensinanzas arbitrarán as medidas necesarias para que esta resolución sexa coñecida por todos os membros da comunidade educativa.

Disposición derradeira segunda.

Os departamentos territoriais, a través dos servizos de inspección educativa e dos directores e as directoras dos centros educativos, garantirán o cumprimento do disposto nesta resolución e asesorarán sobre o seu contido.

Disposición derradeira terceira.

Esta resolución entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2011.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Distribución trimestral dos módulos que constitúen os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Duración e distribución semanal en sesións de 50 minutos

Código

ciclo

Ciclo formativo

Duración
ciclo (h)

Trimestre

Código
módulo

Módulo

Sesións de 50’

Horas

CMADG01

Xestión administrativa

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0156

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0438

Operacións administrativas de compravenda

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0440

Tratamento informático da información

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0441

Técnica contable

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0449

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

7

123

4.º e 5.º

MP0439

Empresa e Administración

7

123

4.º e 5.º

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

7

123

4.º e 5.º

MP0443

Tratamento da documentación contable

6

105

4.º e 5.º

MP0446

Empresa na aula

9

156

6.º

MP0451

Formación en centros de traballo

410

CMAGA01

Produción agroecolóxica

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

1.º, 2.º e 3.º

MP0405

Fundamentos zootécnicos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0406

Implantación de cultivos ecolóxicos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0414

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0410

Produción vexetal ecolóxica

11

192

4.º e 5.º

MP0411

Produción gandeira ecolóxica

12

210

4.º e 5.º

MP0412

Manexo sanitario do agrosistema

6

105

4.º e 5.º

MP0413

Comercialización de produtos agroecolóxicos

4

70

4.º e 5.º

MP0415

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0416

Formación en centros de traballo

410

CMAGA02

Produción agropecuaria

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

1.º, 2.º e 3.º

MP0405

Fundamentos zootécnicos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0475

Implantación de cultivos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0482

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0476

Produción agrícola

11

193

4.º e 5.º

MP0477

Produción de leite, ovos e animais para vida

8

140

4.º e 5.º

MP0478

Produción de carne e outras producións gandeiras

9

157

4.º e 5.º

MP0479

Control fitosanitario

5

87

4.º e 5.º

MP0481

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0482

Formación en centros de traballo

410

CMAGA03

Xardinaría e floraría

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

1.º, 2.º e 3.º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0576

Implantación de xardíns e zonas verdes

5

134

1.º, 2.º e 3.º

MP0578

Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro

7

186

1.º, 2.º e 3.º

MP0582

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0479

Control fitosanitario

5

88

4.º e 5.º

MP0577

Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes

10

175

4.º e 5.º

MP0579

Composicións florais e con plantas

8

140

4.º e 5.º

MP0580

Establecementos de floraría

5

87

4.º e 5.º

MP0581

Técnicas de venda en xardinaría e floraría

5

87

4.º e 5.º

MP0583

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0584

Formación en centros de traballo

410

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0232

Automatismos industriais

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0233

Electrónica

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0234

Electrotecnia

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

12

320

1.º, 2.º e 3.º

MP0241

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0236

Instalacións de distribución

9

155

4.º e 5.º

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

7

123

4.º e 5.º

MP0238

Instalacións domóticas

7

123

4.º e 5.º

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

3

53

4.º e 5.º

MP0240

Máquinas eléctricas

7

123

4.º e 5.º

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0243

Formación en centros de traballo

410

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0359

Electrónica aplicada

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0360

Equipamentos microinformáticos

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0363

Instalacións de megafonía e sonorización

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0365

Instalacións de radiocomunicacións

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0366

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

7

123

4.º e 5.º

MP0238

Instalacións domóticas

7

123

4.º e 5.º

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

10

174

4.º e 5.º

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

9

157

4.º e 5.º

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0368

Formación en centros de traballo

410

CMFME01

Mecanizado

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0001

Procesos de mecanizado

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0004

Fabricación por arranque de labra

15

400

1.º, 2.º e 3.º

MP0005

Sistemas automatizados

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0008

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0002

Mecanizado por control numérico

18

314

4.º e 5.º

MP0003

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformación, e por procesos especiais

8

140

4.º e 5.º

MP0006

Metroloxía e ensaios

7

123

4.º e 5.º

MP0009

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0010

Formación en centros de traballo

410

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0091

Trazado, corte e conformación

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0092

Mecanizado

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

13

347

1.º, 2.º e 3.º

MP0096

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0006

Metroloxía e ensaios

7

123

4.º e 5.º

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

15

261

4.º e 5.º

MP0095

Montaxe

11

193

4.º e 5.º

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0098

Formación en centros de traballo

410

CMHOT01

Cociña e gastronomía

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0046

Preelaboración e conservación de alimentos

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0047

Técnicas culinarias

12

320

1.º, 2.º e 3.º

MP0049

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0028

Sobremesas en restauración

8

140

4.º e 5.º

MP0045

Ofertas gastronómicas

5

87

4.º e 5.º

MP0048

Produtos culinarios

20

350

4.º e 5.º

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0051

Formación en centros de traballo

410

CMHOT02

Servizos en restauración

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0151

Operacións básicas en restaurante

12

320

1.º, 2.º e 3.º

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0156

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0157

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0045

Ofertas gastronómicas

5

87

4.º e 5.º

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

8

140

4.º e 5.º

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

12

210

4.º e 5.º

MP0154

O viño e o seu servizo

8

140

4.º e 5.º

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0159

Formación en centros de traballo

410

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0222

Sistemas operativos monoposto

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0223

Aplicacións ofimáticas

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0225

Redes locais

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0229

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0224

Sistemas operativos en rede

9

157

4.º e 5.º

MP0226

Seguridade informática

8

140

4.º e 5.º

MP0227

Servizos en rede

9

157

4.º e 5.º

MP0228

Aplicacións web

7

123

4.º e 5.º

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0231

Formación en centros de traballo

410

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0043

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

9

157

4.º e 5.º

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

12

210

4.º e 5.º

MP0042

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción

12

210

4.º e 5.º

MP0044

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0244

Formación en centros de traballo

410

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0394

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

11

192

4.º e 5.º

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

10

175

4.º e 5.º

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

5

87

4.º e 5.º

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

7

123

4.º e 5.º

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0396

Formación en centros de traballo

410

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0024

Materias primas e procesos en panadaría e repostaría

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0025

Elaboracións de panadaría e bolaría

13

347

1.º, 2.º e 3.º

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0033

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0027

Elaboración de confeitaría e outras especialidades

11

192

4.º e 5.º

MP0028

Sobremesas en restauración

8

140

4.º e 5.º

MP0029

Produtos de obradoiro

10

175

4.º e 5.º

MP0032

Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría

4

70

4.º e 5.º

MP0034

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0035

Formación en centros de traballo

410

CMINA02

Aceites de oliva e viños

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0316

Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e doutras bebidas

13

346

1.º, 2.º e 3.º

MP0317

Extracción de aceites de oliva

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0318

Elaboración de viños

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0322

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

4.º e 5.º

MP0146

Venda e comercialización de produtos alimentarios

4

70

4.º e 5.º

MP0319

Acondicionamento de aceites de oliva

6

105

4.º e 5.º

MP0320

Elaboración doutras bebidas e derivados

11

192

4.º e 5.º

MP0321

Análise sensorial

6

105

4.º e 5.º

MP0323

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0324

Formación en centros de traballo

410

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0141

Materias primas na industria alimentaria

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0142

Operacións de acondicionamento de materias primas

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0143

Tratamentos de transformación e conservación

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0147

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

4.º e 5.º

MP0144

Procesamento de produtos alimentarios

10

175

4.º e 5.º

MP0145

Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria

13

227

4.º e 5.º

MP0146

Venda e comercialización de produtos alimentarios

4

70

4.º e 5.º

MP0148

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0149

Formación en centros de traballo.

410

CMMAM01

Carpintaría e moble

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0539

Solucións construtivas

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0542

Control de almacén

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0548

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0543

Documentación técnica

8

140

4.º e 5.º

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

9

158

4.º e 5.º

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

6

105

4.º e 5.º

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

5

87

4.º e 5.º

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

5

87

4.º e 5.º

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

CMQUI01

Planta química

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0109

Parámetros químicos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0110

Operacións unitarias en planta química

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0113

Operacións de xeración e transferencia de enerxía en proceso químico

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0114

Transporte de materiais na industria química

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0117

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0111

Operacións de reacción en planta química

9

157

4.º e 5.º

MP0112

Control de procesos químicos industriais

10

175

4.º e 5.º

MP0115

Tratamento de augas

8

140

4.º e 5.º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

4.º e 5.º

MP0118

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0119

Formación en centros de traballo

410

CMSAN01

Emerxencias sanitarias

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0052

Mantemento mecánico preventivo do vehículo

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0053

Loxística sanitaria en emerxencias

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0054

Dotación sanitaria

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0055

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0058

Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0060

Teleemerxencias

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0062

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0056

Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia

13

227

4.º e 5.º

MP0057

Evacuación e traslado de pacientes

14

245

4.º e 5.º

MP0059

Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

6

105

4.º e 5.º

MP0063

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0064

Formación en centros de traballo

410

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0099

Disposición e venda de produtos

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0101

Dispensación de produtos farmacéuticos

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0103

Operacións básicas de laboratorio

9

239

1.º, 2.º e 3.º

MP0104

Formulación maxistral

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0106

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0020

Primeiros auxilios

3

53

4.º e 5.º

MP0100

Oficina de farmacia

9

157

4.º e 5.º

MP0102

Dispensación de produtos parafarmacéuticos

12

210

4.º e 5.º

MP0105

Promoción da saúde

9

157

4.º e 5.º

MP0107

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0108

Formación en centros de traballo

410

CMTCP01

Confección e moda

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0264

Moda e tendencias

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0267

Corte de materiais

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0269

Confección industrial

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0271

Información e atención á clientela

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0272

Formación e orientación laboral

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0275

Materias téxtiles e pel

7

187

4.º e 5.º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

4.º e 5.º

MP0265

Patróns

7

123

4.º e 5.º

MP0268

Confección á medida

12

209

4.º e 5.º

MP0270

Acabamentos en confección

8

140

4.º e 5.º

MP0273

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0274

Formación en centros de traballo

410

CMTMV01

Carrozaría

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0254

Elementos amovibles

8

212

1.º, 2.º e 3.º

MP0255

Elementos metálicos e sintéticos

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0256

Elementos fixos

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0260

Mecanizado básico

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0261

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0257

Preparación de superficies

10

172

4.º e 5.º

MP0258

Elementos estruturais do vehículo

11

193

4.º e 5.º

MP0259

Embelecemento de superficies

12

212

4.º e 5.º

MP0262

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0263

Formación en centros de traballo

410

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0260

Mecanizado básico

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0452

Motores

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0454

Circuítos de fluídos: suspensión e dirección

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0456

Sistemas de carga e arranque

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0459

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

14

245

4.º e 5.º

MP0457

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

10

175

4.º e 5.º

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

9

157

4.º e 5.º

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0461

Formación en centros de traballo

410

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

2000

1.º, 2.º e 3.º

MP0690

Botánica agronómica

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0691

Xestión e organización do viveiro

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0692

Fitopatoloxía

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0693

Topografía agraria

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0694

Maquinaria e instalacións agroforestais

7

186

1.º, 2.º e 3.º

MP0698

Conservación de xardíns e céspedes deportivos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0700

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0695

Planificación de cultivos

11

193

4.º e 5.º

MP0696

Xestión de cultivos

12

209

4.º e 5.º

MP0697

Deseño de xardíns e restauración da paisaxe

10

175

4.º e 5.º

MP0701

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

4.º e 5.º

MP0699

Proxecto en paisaxismo e medio rural

26

4.º e 5.º

MP0702

Formación en centros de traballo

384

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0527

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

6

105

4.º e 5.º

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

7

122

4.º e 5.º

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

8

140

4.º e 5.º

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

8

140

4.º e 5.º

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

4.º e 5.º

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

4

70

6.º

MP0526

Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados

26

6.º

MP0529

Formación en centros de traballo

384

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0123

Representación gráfica de instalacións

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0356

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0350

Certificación enerxética de edificios

12

210

4.º e 5.º

MP0351

Xestión eficiente da auga na edificación

6

105

4.º e 5.º

MP0353

Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas

10

175

4.º e 5.º

MP0354

Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

5

87

4.º e 5.º

MP0357

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0355

Proxecto de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

26

6.º

MP0358

Formación en centros de traballo

384

CSEOC01

Proxectos de edificación

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0562

Estruturas de construción

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0563

Representacións de construción

13

347

1.º, 2.º e 3.º

MP0565

Implantacións de construción

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0567

Deseño e construción de edificios

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0568

Instalacións en edificación

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0573

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0564

Medicións e valoracións de construción

5

87

4.º e 5.º

MP0566

Planificación de construción

5

87

4.º e 5.º

MP0569

Eficiencia enerxética en edificación

4

70

4.º e 5.º

MP0570

Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial

12

210

4.º e 5.º

MP0571

Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial

7

123

4.º e 5.º

MP0574

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0572

Proxecto en edificación

26

6.º

MP0575

Formación en centros de traballo

384

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0160

Definición de procesos de mecanización, conformación e montaxe

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0164

Execución de procesos de fabricación

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0166

Verificación de produtos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0168

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0002

Mecanización por control numérico

15

262

4.º e 5.º

MP0161

Fabricación asistida por computador (CAM)

4

70

4.º e 5.º

MP0163

Programación da produción

8

140

4.º e 5.º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

4.º e 5.º

MP0169

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0167

Proxecto de fabricación de produtos mecánicos

26

6.º

MP0170

Formación en centros de traballo

384

CSFME02

Construcións metálicas

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0246

Deseño de construcións metálicas

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0248

Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0251

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0163

Programación da produción

8

140

4.º e 5.º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

4.º e 5.º

MP0247

Definición de procesos de construcións metálicas

8

140

4.º e 5.º

MP0249

Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas

11

192

4.º e 5.º

MP0252

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0250

Proxecto de construcións metálicas

26

6.º

MP0253

Formación en centros de traballo

384

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0427

Deseño de produtos mecánicos

12

320

1.º, 2.º e 3.º

MP0429

Deseño de moldes e modelos de fundición

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0432

Técnicas de fabricación mecánica

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0434

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0428

Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación

13

227

4.º e 5.º

MP0430

Deseño de moldes para produtos poliméricos

8

140

4.º e 5.º

MP0431

Automatización da fabricación

12

210

4.º e 5.º

MP0435

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0433

Proxecto de deseño de produtos mecánicos

26

6.º

MP0436

Formación en centros de traballo

384

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0171

Estrutura do mercado turístico

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0173

Márketing turístico

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0176

Recepción e reservas

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0179

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0182

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0172

Protocolo e relacións públicas

6

105

4.º e 5.º

MP0175

Xestión do departamento de pisos

6

105

4.º e 5.º

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

5

87

4.º e 5.º

MP0178

Comercialización de eventos

7

123

4.º e 5.º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

4.º e 5.º

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0181

Proxecto de xestión de aloxamento turístico

26

6.º

MP0184

Formación en centros de traballo

384

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0171

Estrutura do mercado turístico

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0173

Márketing turístico

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0179

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0383

Destinos turísticos

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0384

Recursos turísticos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0401

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0172

Protocolo e relacións públicas

6

105

4.º e 5.º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

4.º e 5.º

MP0397

Xestión de produtos turísticos

5

105

4.º e 5.º

MP0398

Venda de servizos turísticos

7

123

4.º e 5.º

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

6

87

4.º e 5.º

MP0402

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0400

Proxecto de axencias de viaxes e xestión de eventos

26

6.º

MP0403

Formación en centros de traballo

384

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0171

Estrutura do mercado turístico

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0173

Márketing turístico

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0179

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0383

Destinos turísticos

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0384

Recursos turísticos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0389

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0172

Protocolo e relacións públicas

6

105

4.º e 5.º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

4.º e 5.º

MP0385

Servizos de información turística

4

70

4.º e 5.º

MP0386

Procesos de guía e asistencia turística

6

105

4.º e 5.º

MP0387

Deseño de produtos turísticos

8

140

4.º e 5.º

MP0390

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0388

Proxecto de guía, información e asistencia turísticas

26

6.º

MP0391

Formación en centros de traballo

384

CSHOT04

Dirección de cociña

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0179

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0501

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0502

Gastronomía e nutrición

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0506

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

12

210

4.º e 5.º

MP0500

Xestión da produción en cociña

14

244

4.º e 5.º

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

4

70

4.º e 5.º

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

3

53

4.º e 5.º

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0505

Proxecto de dirección de cociña

26

6.º

MP0508

Formación en centros de traballo

384

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0179

Inglés

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0501

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0502

Gastronomía e nutrición

2

53

1.º, 2.º e 3.º

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0514

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

4.º e 5.º

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

4

70

4.º e 5.º

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

3

53

4.º e 5.º

MP0511

Sommelier

9

157

4.º e 5.º

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

8

140

4.º e 5.º

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0513

Proxecto de dirección de servizos en restauración

26

6.º

MP0516

Formación en centros de traballo

384

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0369

Implantación de sistemas operativos

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0370

Planificación e administración de redes

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0371

Fundamentos de hardware

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0372

Xestión de bases de datos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0380

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0374

Administración de sistemas operativos

8

140

4.º e 5.º

MP0375

Servizos de rede e internet

8

140

4.º e 5.º

MP0376

Implantación de aplicacións web

7

122

4.º e 5.º

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

4

70

4.º e 5.º

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

6

105

4.º e 5.º

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0379

Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede

26

6.º

MP0382

Formación en centros de traballo

384

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0483

Sistemas informáticos

7

186

1.º, 2.º e 3.º

MP0484

Bases de datos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0485

Programación

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0487

Contornos de desenvolvemento

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0493

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0486

Acceso a datos

9

157

4.º e 5.º

MP0488

Desenvolvemento de interfaces

8

140

4.º e 5.º

MP0489

Programación multimedia e dispositivos móbiles

7

123

4.º e 5.º

MP0490

Programación de servizos e procesos

4

70

4.º e 5.º

MP0491

Sistemas de xestión empresarial

5

87

4.º e 5.º

MP0494

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0492

Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

26

6.º

MP0495

Formación en centros de traballo

384

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0483

Sistemas informáticos

7

186

1.º, 2.º e 3.º

MP0484

Bases de datos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0485

Programación

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0487

Contornos de desenvolvemento

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0617

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

9

157

4.º e 5.º

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

10

175

4.º e 5.º

MP0614

Despregamento de aplicacións web

5

88

4.º e 5.º

MP0615

Deseño de interfaces web

9

157

4.º e 5.º

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0616

Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web

26

6.º

MP0619

Formación en centros de traballo

384

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0123

Representación gráfica de instalacións

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0130

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0125

Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

10

175

4.º e 5.º

MP0126

Configuración de instalacións frigoríficas

9

157

4.º e 5.º

MP0127

Configuración de instalacións de fluídos

8

140

4.º e 5.º

MP0128

Planificación da montaxe de instalacións

6

105

4.º e 5.º

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0129

Proxecto de instalacións térmicas e de fluídos

26

6.º

MP0132

Formación en centros de traballo

384

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0123

Representación gráfica de instalacións

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0138

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0133

Xestión da montaxe, da calidade e do mantemento

6

105

4.º e 5.º

MP0134

Configuración de instalacións térmicas e de fluídos

11

192

4.º e 5.º

MP0135

Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización

8

140

4.º e 5.º

MP0136

Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos

8

140

4.º e 5.º

MP0139

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0137

Proxecto de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

26

6.º

MP0140

Formación en centros de traballo

384

CSINA01

Vitivinicultura

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0077

Viticultura

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0078

Vinificacións

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0079

Procesos bioquímicos

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0081

Análise enolóxica

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0083

Cata e cultura vitivinícola

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0088

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0080

Estabilización, crianza e envasamento

8

140

4.º e 5.º

MP0082

Industrias derivadas

5

87

4.º e 5.º

MP0084

Comercialización e loxística na industria alimentaria

7

123

4.º e 5.º

MP0085

Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria

8

140

4.º e 5.º

MP0086

Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

5

87

4.º e 5.º

MP0089

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0087

Proxecto na industria vitivinícola

26

6.º

MP0090

Formación en centros de traballo

384

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0463

Biotecnoloxía alimentaria

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0464

Análise de alimentos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0465

Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0466

Organización da produción alimentaria

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0468

Nutrición e seguridade alimentaria

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0470

Innovación alimentaria

3

79

1.º, 2.º e 3.º

MP0472

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0084

Comercialización e loxística na industria alimentaria

7

123

4.º e 5.º

MP0086

Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

5

87

4.º e 5.º

MP0462

Tecnoloxía alimentaria

12

210

4.º e 5.º

MP0467

Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos

4

70

4.º e 5.º

MP0469

Procesos integrados na industria alimentaria

5

87

4.º e 5.º

MP0473

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0471

Proxecto en procesos e calidade na industria alimentaria

26

6.º

MP0474

Formación en centros de traballo

384

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0065

Mostraxe e preparación da mostra

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0066

Análises químicas

12

320

1.º, 2.º e 3.º

MP0069

Ensaios fisicoquímicos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0070

Ensaios microbiolóxicos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0074

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0067

Análise instrumental

13

226

4.º e 5.º

MP0068

Ensaios físicos

7

123

4.º e 5.º

MP0071

Ensaios biotecnolóxicos

6

105

4.º e 5.º

MP0072

Calidade e seguridade no laboratorio

7

123

4.º e 5.º

MP0075

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0073

Proxecto de laboratorio de análise e de control de calidade

26

6.º

MP0076

Formación en centros de traballo

384

CSQUI02

Química industrial

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0186

Transporte de sólidos e fluídos

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0188

Operacións básicas na industria química

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0192

Formulación e preparación de mesturas

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0193

Acondicionamento e almacenaxe de produtos químicos

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0194

Prevención de riscos en industrias químicas

3

80

1.º, 2.º e 3.º

MP0196

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0185

Organización e xestión en industrias químicas

4

70

4.º e 5.º

MP0187

Xeración e recuperación de enerxía

9

157

4.º e 5.º

MP0189

Reactores químicos

8

140

4.º e 5.º

MP0190

Regulación e control de proceso químico

12

210

4.º e 5.º

MP0197

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0195

Proxecto de industrias de proceso químico

26

6.º

MP0198

Formación en centros de traballo

384

CSSAN01

Audioloxía protésica

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0199

Características anatomosensoriais auditivas

11

292

1.º, 2.º e 3.º

MP0200

Tecnoloxía electrónica en audioprótese

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0201

Acústica e elementos de protección sonora

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0204

Atención á persoa hipoacúsica

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0207

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0202

Elaboración de moldes e protectores auditivos

15

262

4.º e 5.º

MP0203

Elección e adaptación de próteses auditivas

15

262

4.º e 5.º

MP0205

Audición e comunicación verbal

3

53

4.º e 5.º

MP0208

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0206

Proxecto de audioloxía protésica

26

6.º

MP0209

Formación en centros de traballo

384

CSSSC01

Educación infantil

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0011

Didáctica da educación infantil

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0013

O xogo infantil e a súa metodoloxía

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0014

Expresión e comunicación

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0015

Desenvolvemento cognitivo e motor

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0021

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0012

Autonomía persoal e saúde infantil

9

155

4.º e 5.º

MP0016

Desenvolvemento socioafectivo

7

123

4.º e 5.º

MP0017

Habilidades sociais

7

123

4.º e 5.º

MP0018

Intervención con familias e atención a menores en risco social

7

123

4.º e 5.º

MP0020

Primeiros auxilios

3

53

4.º e 5.º

MP0022

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0019

Proxecto de atención á infancia

26

6.º

MP0023

Formación en centros de traballo

384

CSTCP01

Patronaxe e moda

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0264

Moda e tendencias

4

107

1.º, 2.º e 3.º

MP0276

Materiais en téxtil, confección e pel

6

160

1.º, 2.º e 3.º

MP0277

Técnicas en confección

7

187

1.º, 2.º e 3.º

MP0278

Procesos en confección industrial

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0285

Patronaxe industrial en téxtil e pel

10

266

1.º, 2.º e 3.º

MP0288
MP0288

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

4.º e 5.º

MP0280

Organización da produción en confección industrial

5

87

4.º e 5.º

MP0283

Análise de deseños en téxtil e pel

5

87

4.º e 5.º

MP0284

Elaboración de prototipos

9

157

4.º e 5.º

MP0286

Industrialización e escalaxe de patróns

8

141

4.º e 5.º

MP0289

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

6.º

MP0287

Proxecto de pratonaxe e moda

26

6.º

MP0290

Formación en centros de traballo

384

CSTMV01

Automoción

2.000

1.º, 2.º e 3.º

MP0291

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

9

240

1.º, 2.º e 3.º

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

10

267

1.º, 2.º e 3.º

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

8

213

1.º, 2.º e 3.º

MP0297

Xestión e loxística do mantemento de vehículos

5

133

1.º, 2.º e 3.º

MP0299

Formación e orientación laboral

4

107

4.º e 5.º

MP0292

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

12

209

4.º e 5.º

MP0295

Tratamento e recubrimento de superficies

11

192

4.º e 5.º

MP0296

Estruturas de vehículo

7

123

4.º e 5.º

MP0300

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

4.º e 5.º

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

3

53

6.º

MP0298

Proxecto de automoción

26

6.º

MP0301

Formación en centros de traballo

384