Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Venres, 19 de agosto de 2011 Páx. 23540

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE de 28 de xullo de 2011, pola que se aproban os prezos medios no mercado de determinados inmobles rústicos e urbanos situados na Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2010 e 2011.

O artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, sinala os medios que a Administración tributaria pode utilizar para calcular o valor das rendas, produtos, bens e demais elementos determinantes da obriga tributaria, entre os cales cita, na súa alínea c), o de prezos medios no mercado. En idéntico sentido se pronuncia o artigo 59 da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008, ao sinalar que: «Para efectuar a comprobación de valores para os efectos dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, a Administración tributaria poderá utilizar, indistintamente, calquera dos medios previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, xeral tributaria». Esta mesma lei detalla no seu artigo 61.1 cal debe de ser a forma e o contido da norma que desenvolva este medio de valoración sinalando: «Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no artigo 57.1 c) da Lei 58/2003, xeral tributaria, a Administración tributaria aprobará e publicará a metodoloxía empregada no seu cálculo, que incluirá as táboas dos propios prezos medios resultantes ou ben as táboas dos compoñentes ou valores básicos (solo, construción e gastos/beneficios), así como dos coeficientes singularizadores en adaptación dos prezos medios á realidade física do ben que se valora. Esta normativa técnica aprobarase mediante orde da Consellería de Economía e Facenda.

As táboas actualizaranse periodicamente conforme as variacións do mercado inmobiliario, e poden adoptarse, para este caso, os índices de variación de prezos inmobiliarios publicados polas distintas administracións públicas ou por institucións especializadas en estatística inmobiliaria.

Será suficiente a motivación da comprobación de valor que inclúa unha correcta identificación do ben, unha aplicación do prezo medio que corresponda e unha adaptación deste ao caso concreto a través dos coeficientes singularizadores que determine a normativa técnica sinalada no parágrafo primeiro».

Sobre este medio de comprobación, o artigo 158.2 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, tamén sinala que: «Cando na comprobación de valores se utilice o medio de valoración consistente en prezos medios de mercado, a Administración tributaria competente poderá aprobar e publicar a metodoloxía ou o sistema de cálculo utilizado para determinar os devanditos prezos medios en función do tipo de bens, así como os valores resultantes. No ámbito de competencias do Estado, a aprobación corresponderá ao Ministro de Economía e Facenda mediante orde».

O obxectivo desta orde é, pois, desenvolver o medio de comprobación de prezos medios no mercado para que poida ser utilizado na aplicación dos tributos xestionados por esta comunidade autónoma cuxa base impoñible sexa o valor real dos bens inmobles. A incorporación deste medio de valoración produce importantes vantaxes tanto para a administración coma para o contribuínte. Para este último supón unha gran seguridade xurídica, xa que establece un criterio de valoración obxectivo, común e homoxéneo en todo o territorio, subministra información do valor real para efectos fiscais do ben que vaia ser obxecto de adquisición ou transmisión, explica con detalle o sistema de cálculo utilizado e vincula a Administración tributaria co valor publicado cando utiliza este medio de valoración, sen esquecer a vantaxe que supón publicar os prezos das distintas zonas para o seu coñecemento xeral. Pola súa banda, a Administración dispón dun medio de valoración que dota de máis axilidade e eficacia a tramitación dos expedientes, circunstancia que tamén redunda en beneficio do cidadán.

Os valores que contempla esta orde proceden dun recente estudo de mercado realizado pola Dirección Xeral de Tributos, baseado en testemuñas realizadas por varias empresas do máximo prestixio no ámbito das taxacións inmobiliarias, e de testemuñas procedentes dos datos consignados polos obrigados tributarios nas súas declaracións tributarias, para inmobles de natureza urbana e rústica.

A Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Facenda xa publicara a través da Resolución do 1 de decembro de 2008 (DOG do 10 de decembro) a normativa técnica sobre valoracións inmobiliarias. Este método técnico de ampla aceptación acomódase a este medio de valoración mantendo as súas notas esenciais.

De conformidade coa competencia atribuída polo artigo 7 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e o artigo 61 da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2008,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto da orde.

Apróbanse os prezos medios no mercado a que se refire o artigo 57.1 c) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relativos aos exercicios 2010 e 2011, dos bens inmobles de natureza urbana e rústica, así como as instrucións para a súa aplicación, recollidos nos anexos I, II, III, IV, V e VI desta orde.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orde aplicarase aos bens inmobles de natureza rústica e urbana situados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con excepción dos seguintes:

1. Bens de natureza urbana excluídos do ámbito desta orde:

– Solos urbanos ou urbanizables sen edificar.

– Edificios enteiros.

– Inmobles que poidan ser demolidos para crear un soar.

– Edificios en que o plan urbanístico permita máis alturas (edificabilidade) das que ten o edificio actualmente.

– Inmobles que inclúan un uso residencial non privado (hoteis, residencias, etc.).

– Inmobles que inclúan usos distintos a vivenda, rocho, garaxe, oficina ou local comercial (instalacións deportivas, para espectáculos, lecer, sanidade, beneficencia, culturais, relixiosos, estacións de servizo, etc.).

– Vivendas cunha superficie que supere os 200 m2 útiles.

– Vivendas de protección autonómica.

– Locais comerciais interiores, en esquina, en galerías comerciais, con forma irregular ou circunstancias similares.

– Locais comerciais cunha superficie que supere os 400 m2 útiles.

– Naves para uso comercial (concesionarios de coches, supermercados, etc.).

– Naves que inclúan outro uso distinto a industrial, agrícola, almacén, oficina, vivenda ou garaxe.

– Naves sobre parcelas de máis de 5.000 m2.

– Casas en máis de dúas plantas (soto, planta baixa, piso e faiado).

– Casas en que o plan urbanístico permita máis alturas (edificabilidade) das que ten a casa actualmente.

– Casas sobre parcelas de máis de 3.000 m2.

– Casas en construción ou inacabadas.

– Casas ou chalés de máis de 200 m2 útiles por planta.

– Edificacións singulares de carácter histórico ou artístico.

2. Bens de natureza rústica excluídos do ámbito desta orde:

– Parcelas que, nas normas reguladoras do catastro inmobiliario, teñan a consideración de urbanos ou de características especiais, salvo as que estean en solo de núcleo rural ou asimilados, que se poderán valorar polos prezos medios de rústica desta orde sempre que non estean incorporados aos rueiros de urbana (anexo III) polo seu desenvolvemento urbanístico.

– Parcelas que se encontren en solo urbanizable ou asimilados, ou ben que se encontren en futuras zonas de expansión dos núcleos urbanos. Por resolución da Dirección Xeral de Tributos desta consellería especificarase o alcance concreto destas zonas de expansión.

– Parcelas de máis de 100.000 m2.

– Parcelas que inclúan melloras (piscinas, construcións de madeira, etc.).

3. Outros bens ou dereitos excluídos do ámbito desta orde:

– Bens arrendados con contrato de prórroga forzosa anterior a 1985.

– Bens incluídos en contratos de permutas.

– Inmobles en construción, inacabados ou para construír (cousa futura).

– Declaracións de obra nova e divisións horizontais.

– Inmobles que formen parte do Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia (bens de interese cultural-BIC e os regulados pola disposición adicional 2.ª da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia): inmobles catalogados, pazos, «casas grandes», fortalezas, construcións militares, xacigos arqueolóxicos, etc.

Artigo 3. Utilización dos prezos medios no mercado para os efectos de valoracións tributarias.

1. A Administración tributaria poderá utilizar o medio de valoración que máis se axuste ás características e circunstancias do ben que se vai valorar de entre os citados no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Se o ben que se vai valorar forma parte do ámbito obxectivo sinalado no artigo segundo, aplicarase ao dito ben con carácter preferente, o medio de comprobación de prezos medios no mercado previsto nesta orde. Só cando o ben que se valora, a pesar de ser susceptible de formar parte do ámbito obxectivo, teña características especiais que inflúan significativamente no seu valor real, poderá ser valorado polo medio consistente en ditame de perito da Administración, debendo motivarse suficientemente as razóns que xustifican a non utilización do medio de valoración de prezos medios de mercado.

3. Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio consistente en ditame de perito da Administración poderá tomar como referencia, para os efectos de motivación abonda, os prezos medios de mercado desta orde de acordo co sinalado no artigo 62 da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.

Artigo 4. Utilización dos prezos medios no mercado polos obrigados tributarios.

1. Os obrigados tributarios poderán consignar nas súas autoliquidacións dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e sobre sucesións e doazóns, os valores resultantes da aplicación desta orde.

2. De acordo co establecido no artigo 134.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, a Administración tributaria non procederá á comprobación de valores se os obrigados tributarios tivesen declarado utilizando os valores resultantes da aplicación correcta desta orde. Isto non impedirá a comprobación dos elementos de feito e circunstancias manifestados polo obrigado tributario.

3. Se o valor declarado, ou o prezo ou contraprestación pactada, fose superior ao valor resultante desta orde, prevalecerá aquel de acordo co establecido no artigo 18 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e 46 do Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Disposición adicional primeira.

A Administración tributaria poñerá á disposición dos obrigados tributarios na oficina virtual tributaria unha ferramenta de aplicación desta orde que subministre o valor real para efectos fiscais dun ben inmoble.

Disposición adicional segunda.

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Tributos para ditar os actos necesarios para o desenvolvemento e execución desta orde.

Disposición derradeira.

Esta orde entrará en vigor o día da súa publicación e aplicarase aos feitos impoñibles devengados a partir do 1 de xaneiro de 2010, sempre que o procedemento de comprobación de valores se inicie con posterioridade á entrada en vigor desta orde.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2011.

Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

ANEXO I
Normativa técnica en aplicación de prezos medios no mercado

Os criterios de obxectividade que subxacen á utilización de prezos medios no mercado como medio de valoración establecido no artigo 57.1 c) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, fanos candidatos a ser equiparados ao criterio xenérico de valoración por valor de custo, xa recollido na Resolución do 1 de decembro de 2008 (DOG do 10 de decembro), polo cal se procede nesta orde a adecuar o contido da devandita resolución ás especiais características que presenta o medio de valoración consistente en prezos medios no mercado.

Normas reguladoras do procedemento de valoración por valor de custo.

Norma 1: compoñentes analíticos do valor.

De forma análoga ao procedemento establecido na lexislación sobre valoración catastral (R.D. 1020/1993, do 25 de xuño, e modificacións introducidas polo R.D. 1464/2007, do 2 de novembro) e na lexislación en materia de valoracións hipotecarias (Orde ECO 805/2003, do 27 de marzo, e modificacións introducidas polas ordes EHA 3011/2007, do 4 de outubro, e EHA 564/2008, do 28 de febreiro), considérase o valor dun inmoble atendendo aos seus elementos analíticos (ou de custo) fundamentais: solo, construción e gastos/beneficios de promoción, corrixido, se for o caso, polos coeficientes de singularización que recollen a adaptación do valor a situacións ou características especiais do ben que se pode aplicar de forma obxectiva por estaren parametrizados segundo o disposto na norma 5 desta orde. Deste modo, o valor dun inmoble sería o resultado de aplicar a seguinte fórmula:

Valor do inmoble = (VS + VC) × CM × CS × SC

Sendo:

– VS (valor do solo segundo a norma 2).

– VC (valor da construción segundo a norma 3).

– CM (coeficiente de mercado segundo a norma 4).

– CS (coeficientes de singularización segundo a norma 5).

– Superficie construída en m2.

Norma 2: solo.

Considéranse tres formas de valorar o solo, tanto edificado como baleiro, segundo os compoñentes económicos do valor que sexan tomados como base para a valoración:

A) Solo con compoñentes de mercado urbanísticos: solo en que, pola súa clase e cualificación urbanística recoñecida no plan urbanístico de aplicación, no seu mercado se atende principalmente aos aproveitamentos urbanísticos. O valor que resulta será directamente proporcional ás edificabilidades permitidas polo plan ou realmente materializadas e inversamente proporcional aos gastos que se lle impoñan como contraprestación á edificación. O valor será o resultado de aplicar os rendementos económicos (valores de repercusión) que o mercado confire aos parámetros urbanísticos establecidos no plan. Os valores de repercusión obteranse logo da división do territorio de aplicación en zonas de similar apetencia inmobiliaria cun uso dominante e, aplicando o método residual (que obtén residualmente o valor de repercusión do solo a partir de valores de venda coñecidos) aos valores contidos nos estudos de mercado dispoñibles, obterase o valor media en cada zona para os usos principais máis comúns, é dicir, para os usos dominantes nunha determinada zona (vivenda, industrial). Para os usos secundarios (comercial e almacén/rocho) os valores zonais presentaranse de forma interrelacionada, é dicir, en forma de coeficientes que, para cada zona, relacionen os usos secundarios co valor zonal para uso dominante (vivenda ou industrial, segundo o caso), expresado en €/m2, por ser este o uso de referencia. Así, o valor zonal concreto para un uso secundario determinado calcularase como o resultado de aplicar o coeficiente que corresponda a ese uso-concreto sobre o valor asignado ao uso-referencia, tal como se recolle no anexo III. Establécense tamén índices máis particulares para os usos vivenda, oficina e comercial, que recollen diferenzas de valor intrazonais, isto é, diferenzas por rúa ou tramo de rúa, que intentan reflectir as variacións de tipoloxía edificatoria, de calidade residencial e de micro-situación que se poden dar dentro dunha mesma zona e que poden representar importantes deformacións respecto ao valor medio normal desa zona, incluídos no anexo IV.

Os valores zonais, así como os coeficientes mencionados poderán ser actualizados mediante a análise de estudos de mercado novos ou complementarios ou ben mediante actualizacións mediante os índices de variación de prezos publicados polas distintas administracións públicas ou por institucións especializadas.

Para aquelas zonas e usos en que na fixación dos prezos de mercado non se atenda de xeito cuantitativamente proporcional aos parámetros de edificabilidade establecidos no plan urbanístico senón que a apetencia da demanda contemple máis os compoñentes cualitativos (localización xeográfica, orientación, pendente, vistas etc.), manténdose a edificabilidade real por debaixo da permitida, poderá substituírse o cálculo residual pola elaboración de táboas de valores de solo unitarios que reflictan a súa variabilidade cualitativa: usos industriais, dotacións privadas, vivenda en núcleos rurais e outros similares situados en zonas de baixo grao de consolidación urbanística.

B) Solo con compoñentes de mercado rústico-pecuarias ou enerxético-industriais (plantas de explotación enerxética): solo cuxo mercado atende de xeito preferente a rendementos procedentes do sector primario ou do enerxético-industrial. Este tipo de solo reflicte no seu valor un importante compoñente situacional (proximidade a vías de transporte, a núcleos de poboación, a zonas de costa, etc.). O valor unitario neste tipo de solo considerarase composto dun valor de partida asignado a cada unidade territorial (concello ou bisbarra) que representa o valor dun terreo rústico cunhas características agropecuarias básicas, é dicir, ás de menor produtividade que, en xeral, e dependendo do grao de urbanización ou explotación territorial do concello, serán un destino agrolóxico a monte baixo situada nunha parroquia ou lugar de pouco valor estratéxico e con acceso por un camiño de servidume. A este valor unitario aplicaránselle, segundo o caso concreto, tres factores correctores en función das tres variables que, como se viu, de forma máis firme determinan a variabilidade de valor: o cultivo ou destino agrolóxico real ou potencial, a localización xeográfica ou valor relativo da parroquia/lugar respecto do conxunto e o tipo de vía de acceso que posúe o terreo. O valor unitario obterase a partir da seguinte ecuación:

Valor unitario = Valor básico × IC^EC × IP^EP × IA^EA

Axustada mediante técnicas de regresión multivariante e na cal:

– Valor básico é o valor de partida mencionado anteriormente, e é fixo para cada concello ou bisbarra (anexo II: valor básico rústico).

– IC, IP e IA son os índices de cultivo, parroquia e acceso respectivamente (factores variables da ecuación regresión –anexos V, VI e VII respectivamente–).

– EC, EP e EA son os expoñentes de cultivo, parroquia e acceso respectivamente (factores fixos para cada concello da ecuación regresión –anexo II–).

C) Solo con carencias ou limitacións de mercado: solo destinado a vías ou zonas comúns de cesión gratuíta sen dereito a aproveitamento urbanístico, a usos dotacionais públicos, solos rústicos con protección normativa ou presenza de infraestruturas cando esta impida a súa explotación ou cando se dean situacións equivalentes. Poderá asignárselles valor nulo (tratándose dunha cesión sen dereitos ou compensacións), un valor correspondente a unha edificabilidade simbólica (entre 0 e 0,2 m2/m2) ou un valor unitario correspondente ao cultivo rústico máis próximo ou similar, ou mesmo valor negativo tratándose dunha cesión gravosa sen compensación.

Norma 3: valor da construción.

3.1. Para a valoración das edificacións pártese dun valor básico de construción para o uso estándar (vivenda) que recolla os custos totais de execución da obra (excluíndo o solo). Na fixación deste valor básico pártese da Orde EHA 1213/2005, do 26 de abril, coas modificacións introducidas polo R.D. 1464/2007, do 2 de novembro, pola que se aproban os módulos para a determinación dos valores catastrais (MBC). O MBC catastral actualizarase ao período comprendido nesta orde mediante un incremento anual que non supere o intervalo medio entre tramos sucesivos.

Na adopción de partida destes módulos catastrais e para os efectos de simplificación motivada polas escasas diferenzas de custo dos materiais e man de obra que se constatan entre as diferentes áreas xeográficas, consideraranse unicamente dous valores básicos de construción correspondentes a dúas categorías de concellos: os do grupo 1, compostos en xeral por concellos susceptibles de maior dinamismo no mercado inmobiliario, que adoptarán un valor non superior ao MBC2 actualizado; e o resto dos concellos, que compoñerán o grupo 2, concellos do interior con dinámicas inmobiliarias e construtivas menos desenvolvidas, que adoptarán un valor non superior ao MBC4 actualizado. A lista destes valores e os grupos recóllese no anexo II (valor da construción).

3.2. Correctores do valor de construción: o valor de construción a que se refire o punto anterior poderá ser corrixido polos seguintes coeficientes, que se aplicarán acumulativamente:

3.2.1. Coeficiente de uso.

O valor básico de construción poderá ser modificado nas seguintes porcentaxes:

• Reducido un 50% para usos que non requiran distribución interior (locais comerciais sen distribuír, garaxes, almacéns etc.).

• Reducido un 25% para usos con equipamentos interiores reducidos (oficinas, naves comerciais, administrativos etc.)

• Aumentado un 15% no caso de tratarse de tipoloxías de vivenda unifamiliar, debido á maior repercusión de fachadas e cuberta sobre a unidade de superficie.

• Aumentado un 50% para usos hostaleiros, comerciais con distribución interior e, en xeral, para calquera uso que implique estándares construtivos ou materiais por enriba da media que marca a calidade das vivendas protexidas.

3.2.2. Coeficiente de antigüidade:

Ao valor básico de construción aplicaráselle unha depreciación que recolla o envellecemento polo transcurso do tempo, mediante un coeficiente, que obedece a unha lei de tipo logarítmico (progresivamente decrecente) cunha ratio de depreciación anual do 2%.

Considerarase un límite máximo á depreciación por antigüidade que recolla o valor residual dos materiais reciclables ou aproveitables para rehabilitación dun 30% do valor inicial da construción.

D = (1-r)^n

Onde D é a depreciación por antigüidade expresada en forma de coeficiente multiplicador, r é a ratio de depreciación anual e n o número de anos de antigüidade.

3.2.3. Coeficiente de calidade construtiva:

Segundo a calidade construtiva do inmoble e independentemente da súa antigüidade física, aplicaranse os seguintes coeficientes:

• Calidade normal: media que é o correspondente aos edificios novos de vivendas protexidas, coeficiente 1.

• Calidade ruinosa: coeficiente 0,25.

• Calidade mala: coeficiente 0,50.

• Calidade regular: coeficiente 0,75.

• Calidade boa: coeficiente 1,25.

• Calidade excelente: coeficiente 1,50.

En caso de que se achegase declaración oficial expresa de ruína sobre o edificio, poderá asignarse á construción valor nulo.

Norma 4: coeficiente de mercado.

Este coeficiente, tal e como é habitual nas valoracións inmobiliarias, é o resultado de expresar en forma de coeficiente multiplicador o binomio gastos máis beneficios de promoción (anexo II). Este coeficiente aplicarase sobre a suma dos valores finais do solo e a construción.

Por norma xeral tomará o valor que lle asigna a normativa catastral =1,4 (norma 16 do R.D. 1020/1993, do 25 de xuño).

Para concellos do interior con dinámicas inmobiliarias e construtivas menos desenvolvidas, os referidos do grupo 2, poderase reducirá ata 1,2.

Para bens inmobles en situacións netamente rurais, onde a edificación se leva a cabo por autoconstrución e sitos en zonas lonxe das áreas de influencia das zonas urbanas e da costa, aplicarase un coeficiente de mercado neutro de valor =1.

Norma 5: coeficientes de singularización.

O resultado de aplicar o coeficiente de mercado sobre a suma do valor final do solo e a construción corrixirase, se é o caso, polos coeficientes de singularización, que recollen a adaptación do valor a situacións ou características especiais do ben, que poden ser aplicados de forma obxectiva. Estes coeficientes aplicaranse acumulativamente:

5.1. Coeficiente de arrendamento:

Se o ben inmoble estiver, na data de referencia da valoración, sometido a un arrendamento con contrato que inclúa cláusula de prórroga forzosa e duración indefinida, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que será:

a) No suposto de que o obrigado tributario achegue xustificación axeitada e suficiente do importe da renda neta, a media entre o valor resultante de actualizar (capitalizar) a renda neta e o valor de mercado sen ter en conta o arrendamento.

b) No caso contrario aplicarase o coeficiente 0,7.

5.2. Coeficiente de local interior:

Se o ben inmoble posúe un uso de vivenda e abre todos os seus ocos exclusivamente a patio de luces (patio de parcela privado do edificio), isto é, se non dá rúa ou patio de bloques (patio compartido por varios edificios), e este feito provoca unha deficiente iluminación, aplicarase ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente de valor: 0,85.

5.3. Coeficiente de ascensor:

Se o ben inmoble posúe un uso de vivenda, está situado nunha planta alta por enriba da rasante da rúa e o edificio non está dotado, nin ten posibilidade de estalo, de instalación de ascensor, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que consistirá nunha depreciación do 10% por cada planta completa (3 metros de altura) que sexa necesario subir desde o acceso á rúa. Non computan os tramos de altura inferior a unha planta que existan no portal ou zonas comúns.

5.4. Coeficiente de tamaño de locais comerciais.

Co fin de ter en conta o feito de que os locais comerciais necesitan ter fachada de acceso, que a relación entre a lonxitude desta e a superficie do local marca de xeito importante a súa valía e que canto máis pequeno é o local a relación fachada/superficie normalmente aumenta, poderase aplicar ao valor resultante do anterior proceso un coeficiente que represente este feito e que poderá adoptar os seguintes valores:

a) Entre 100 e 200 m2 de superficie útil: non se aplica ponderación (locais estándar).

b) Ata 100 m2 de superficie útil: 2% por cada 10 m2 de menos.

c) Entre 200 e 500 m2 de superficie útil: -2% por cada 20 m2 de máis.

d) A partir de 500 m2 de superficie útil: -2% por cada 100 m2 de máis (acumulable ao anterior).

ANEXO II
Prezos medios de mercado do solo rústico e constución. Expoñentes de cultivo, parroquia e acceso

Concello

Código

Coeficiente de mercado

Valor da construción

Valor básico rústico

Expoñente

de cultivo

Expoñente

de lugar

Expoñente

de acceso

Grupo

2007

2008

2009

2010

2011

Abegondo

15001

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

1,5

0,77

0,62

0,77

Abadín

27001

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

1,234

0,723

0,723

Agolada

36020

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,293

0,93

0,93

Alfoz

27002

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

1,234

0,723

0,723

Allariz

32001

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

0,82

1,2

1,25

Ames

15002

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,9

0,86

0,92

1,25

Amoeiro

32002

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

0,82

1,2

1,25

Antas de Ulla

27003

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

1,234

0,723

0,723

Aranga

15003

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,37

0,84

0,84

1,17

Arbo

36001

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,107

1,04

1,04

Ares

15004

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,7

1,02

1,16

1,02

Arnoia (A)

32003

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,82

1,2

1,25

Arteixo

15005

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2

1,05

1,23

1,18

Arzúa

15006

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

0,91

0,91

1,26

Avión

32004

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,91

0,854

1,15

Baiona

36003

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2,56

0,99

0,8

0,99

Baleira

27004

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,13

1,083

1,083

0,632

Baltar

32005

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

0,75

0,91

1,3

Bande

32006

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,91

0,854

1,15

Baña (A)

15007

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,41

1,11

1,11

1,11

Baños de Molgas

32007

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,839

1,252

1,5

Baralla

27901

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

1,234

0,723

0,723

Barbadás

32008

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,41

0,82

1,2

1,25

Barco de Valdeorras (O)

32009

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,34

0,9

1,15

1,21

Barreiros

27005

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,28

1,014

1,231

1,25

Barro

36002

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,56

0,94

0,94

0,94

Beade

32010

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

0,82

1,2

1,25

Beariz

32011

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

0,91

0,854

1,15

Becerreá

27006

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,13

1,083

1,083

0,632

Begonte

27007

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

1,234

0,723

0,723

Bergondo

15008

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2

0,593

0,93

1,2

Betanzos

15009

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1

0,75

0,75

1,19

Blancos (Os)

32012

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

0,91

0,854

1,15

Boborás

32013

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

0,91

0,854

1,15

Boimorto

15010

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,35

1,07

1,07

1,07

Boiro

15011

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

1,03

1,49

1,03

Bola (A)

32014

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,839

1,252

1,5

Bolo (O)

32015

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,1

0,653

1,2

Boqueixón

15012

1,2

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,8

1,07

1,07

1,07

Bóveda

27008

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,234

0,723

0,723

Brión

15013

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,9

1,11

1,11

1,11

Bueu

36004

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,6

1

1

1

Burela

27902

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,48

1,014

1,231

0,79

Cabana de Bergantiños

15014

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,4

0,85

1

1

Cabanas

15015

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1

1,02

1,16

1,02

Caldas de Reis

36005

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,53

0,94

0,94

0,94

Calvos de Randín

32016

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,07

0,75

0,91

1,3

Camariñas

15016

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,1

0,89

0,89

Cambados

36006

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,89

1,26

1,05

1,1

Cambre

15017

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2

1,05

1,23

1,18

Campo Lameiro

36007

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

1,293

0,93

0,93

Cangas

36008

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,77

1

1

1

Cañiza (A)

36009

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,47

1,169

0,862

1,169

Capela (A)

15018

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,071

0,803

0,803

Carballeda de Avia

32018

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,839

1,252

1,5

Carballeda de Valdeorras

32017

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,75

0,91

1,3

Carballedo

27009

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

1,083

1,083

0,632

Carballiño (O)

32019

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,39

0,9

1,15

1,21

Carballo

15019

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,4

0,85

1

1,18

Cariño

15901

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,32

1,11

0,97

1,11

Carnota

15020

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,72

1,03

1,49

1,03

Carral

15021

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,5

1,1

0,9

1,18

Cartelle

32020

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,839

1,252

1,5

Castrelo de Miño

32022

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,82

1,2

1,25

Castrelo do Val

32021

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,75

0,91

1,3

Castro Caldelas

32023

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,91

0,854

1,15

Castro de Rei

27010

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,234

0,723

0,723

Castroverde

27011

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

1,234

0,723

0,723

Catoira

36010

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,46

0,94

0,94

0,94

Cedeira

15022

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,36

1,11

0,97

1,11

Cee

15023

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,61

1,1

0,89

0,89

Celanova

32024

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

0,9

1,15

1,21

Cenlle

32025

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

0,82

1,2

1,25

Cerceda

15024

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,6

1

1

1,15

Cerdedo

36011

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

1,293

0,93

0,93

Cerdido

15025

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,44

1

1

1,27

Cervantes

27012

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,109

1,109

0,889

Cervo

27013

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,41

1,014

1,231

0,79

Cesuras

15026

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,51

1

0,84

1,17

Chandrexa de Queixa

32029

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,07

0,75

0,91

1,3

Chantada

27016

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,014

1,231

0,79

Coirós

15027

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,7

0,84

0,84

1,25

Coles

32026

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

0,82

1,2

1,25

Corcubión

15028

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,1

0,89

0,89

Corgo (O)

27014

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

1,014

1,231

0,79

Coristanco

15029

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,4

0,85

1

1

Cortegada

32027

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,82

1,2

1,25

Coruña (A)

15030

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2,4

1

1

1,5

Cospeito

27015

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

1,234

0,723

0,723

Cotobade

36012

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,169

0,862

1,169

Covelo (O)

36013

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,43

1,169

0,862

1,169

Crecente

36014

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,43

1,169

0,862

1,169

Cualedro

32028

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,839

1,252

1,5

Culleredo

15031

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2

0,9

0,9

1,2

Cuntis

36015

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,39

0,792

0,792

1,112

Curtis

15032

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,51

1,07

1,07

1,07

Dodro

15033

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,8

0,99

0,99

0,81

Dozón

36016

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,293

0,93

0,93

Dumbría

15034

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,6

0,91

0,91

1,26

Entrimo

32030

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

0,91

0,854

1,15

Esgos

32031

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

0,82

1,2

1,25

Estrada (A)

36017

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,45

0,792

0,92

1,152

Fene

15035

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

1,34

1,14

1,34

Ferrol

15036

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,34

1,14

1,34

Fisterra

15037

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,1

0,89

0,89

Folgoso do Courel

27017

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,109

1,109

0,889

Fonsagrada (A)

27018

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

1,109

1,109

0,889

Forcarei

36018

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

1,293

0,93

0,93

Fornelos de Montes

36019

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

1,169

0,862

1,169

Foz

27019

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,28

1,014

1,231

0,79

Frades

15038

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,07

1,07

1,07

Friol

27020

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

1,083

1,083

1,11

Gomesende

32033

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,82

1,2

1,25

Gondomar

36021

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,84

1,02

0,8

0,99

Grove (O)

36022

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,29

1,08

1,2

1,25

Guarda (A)

36023

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,09

1,142

1

1,2

Gudiña (A)

32034

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,91

0,854

1,15

Guitiriz

27022

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,234

0,723

0,723

Guntín

27023

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,234

0,723

0,723

Illa de Arousa (A)

36901

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,84

1,2

1

1,11

Incio (O)

27024

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

1,083

1,083

0,632

Irixo (O)

32035

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

1,1

0,653

1,2

Irixoa

15039

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,57

0,84

0,84

1,17

Lalín

36024

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,44

0,792

0,92

1,12

Lama (A)

36025

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,169

0,862

1,169

Láncara

27026

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

1,234

0,723

0,723

Laracha

15041

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,4

0,85

1

1

Larouco

32038

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,82

1,2

1,25

Laxe

15040

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,4

0,85

1

1

Laza

32039

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

0,75

0,91

1,3

Leiro

32040

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

0,82

1,2

1,25

Lobeira

32041

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

0,91

0,854

1,15

Lobios

32042

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

0,91

0,854

1,15

Lourenzá

27027

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,32

1,234

0,723

0,723

Lousame

15042

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,7

1,03

1,49

1,03

Lugo

27028

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,35

0,837

1,154

1,154

Maceda

32043

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

0,839

1,252

1,5

Malpica de Bergantiños

15043

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,4

0,85

1

1

Manzaneda

32044

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

0,75

0,91

1,3

Mañón

15044

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,41

0,84

0,84

1,17

Marín

36026

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,6

1

1

1

Maside

32045

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

0,82

1,2

1,25

Mazaricos

15045

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,37

1

1

1,27

Meaño

36027

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,46

1,18

0,94

1,04

Meira

27029

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

1,234

0,723

0,723

Meis

36028

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,44

1,16

1,24

1

Melide

15046

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,15

1,3

1,4

Melón

32046

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

0,82

1,2

1,25

Merca (A)

32047

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

0,839

1,252

1,5

Mesía

15047

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,1

1,1

1,15

Mezquita (A)

32048

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,08

0,75

0,91

1,3

Miño

15048

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,8

0,94

0,85

1,14

Moaña

36029

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,77

1

1

1

Moeche

15049

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,65

1

1

1,27

Mondariz

36030

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,61

1,169

0,862

1,169

Mondariz Balneario

36031

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,01

1,169

0,862

1,169

Mondoñedo

27030

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

1,234

0,723

0,723

Monfero

15050

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,41

0,84

0,84

1,17

Monforte de Lemos

27031

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,32

0,923

1,194

0,923

Montederramo

32049

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,08

0,75

0,91

1,3

Monterrei

32050

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

0,839

1,252

1,5

Monterroso

27032

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,234

0,723

0,723

Moraña

36032

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,34

1,169

0,862

1,169

Mos

36033

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,05

0,8

0,94

1,21

Mugardos

15051

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,7

1,34

1,14

1,34

Muíños

32051

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

0,91

0,854

1,15

Muras

27033

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

1,109

1,109

0,889

Muros

15053

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,74

1,03

1,49

1,03

Muxía

15052

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,1

0,89

0,89

Narón

15054

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,7

1,34

1,14

1,34

Navia de Suarna

27034

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,13

1,109

1,109

0,889

Neda

15055

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

1,34

1,14

1,34

Negreira

15056

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,36

1,11

1,11

1,11

Negueira de Muñiz

27035

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,109

1,109

0,889

Neves (As)

36034

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

1,107

1,04

1,04

Nigrán

36035

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2,21

0,99

0,76

0,99

Nogais (As)

27037

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,109

1,109

0,889

Nogueira de Ramuín

32052

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,91

0,854

1,15

Noia

15057

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,8

1,03

1,49

1,03

Oia

36036

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,92

0,86

0,86

0,99

Oímbra

32053

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

0,839

1,252

1,5

Oleiros

15058

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2,4

0,9

1

1,3

Ordes

15059

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

1,11

1,11

1,11

Oroso

15060

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

1,11

1,11

1,11

Ortigueira

15061

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,46

1,11

0,97

1,11

Ourense

32054

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,95

0,82

1,2

1,25

Ourol

27038

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,32

1,234

0,723

0,723

Outeiro de Rei

27039

1,2

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,3

1,014

1,231

0,79

Outes

15062

1,2

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,115

1,922

1,115

Oza dos Ríos

15063

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,64

1

1

1,27

Paderne

15064

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,64

0,8

0,8

1,14

Paderne de Allariz

32055

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,82

1,2

1,25

Padrenda

32056

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,82

1,2

1,25

Padrón

15065

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,9

0,99

0,99

0,81

Palas de Rei

27040

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

1,234

0,723

0,723

Pantón

27041

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

1,234

0,723

0,723

Parada de Sil

32057

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,1

0,653

1,2

Paradela

27042

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,17

1,234

0,723

0,723

Páramo (O)

27043

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

1,234

0,723

0,723

Pastoriza (A)

27044

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

1,234

0,723

0,723

Pazos de Borbén

36037

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,34

1,169

0,862

1,169

Pedrafita do Cebreiro

27045

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,109

1,109

0,889

Pereiro de Aguiar (O)

32058

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,46

0,82

1,2

1,25

Peroxa (A)

32059

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,1

0,653

1,2

Petín

32060

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

0,82

1,2

1,25

Pino (O)

15066

1,4

Grupo 2

500

525

650

650

650

0,6

0,94

0,94

0,94

Piñor

32061

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

1,1

0,653

1,2

Pobra de Brollón (A)

27047

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

1,234

0,723

0,723

Pobra de Trives (A)

32063

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,91

0,854

1,15

Pobra do Caramiñal (A)

15067

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,7

0,75

0,75

1,19

Poio

36041

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,6

1

1

1

Pol

27046

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

1,234

0,723

0,723

Ponteareas

36042

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,46

0,792

1,2

1,182

Ponte Caldelas

36043

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,26

1,169

0,862

1,169

Ponteceso

15068

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,4

0,85

1

1

Pontecesures

36044

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,5

0,8

0,94

1,21

Pontedeume

15069

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,5

1,02

1,16

1,02

Pontedeva

32064

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,2

0,82

1,2

1,25

Pontenova (A)

27048

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

1,014

1,231

0,79

Pontes de García Rodríguez (As)

15070

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,071

0,803

0,803

Pontevedra

36038

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,6

1

1

1

Porqueira

32062

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,839

1,252

1,5

Porriño (O)

36039

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,11

0,8

0,94

1,21

Portas

36040

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,47

1,11

1

1,18

Porto do Son

15071

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,6

1,03

1,49

1,03

Portomarín

27049

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

1,234

0,723

0,723

Punxín

32065

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,3

0,82

1,2

1,25

Quintela de Leirado

32066

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,839

1,252

1,5

Quiroga

27050

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

1,234

0,723

0,723

Rábade

27056

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

0,79

1,231

1,014

Rairiz de Veiga

32067

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

0,839

1,252

1,5

Ramirás

32068

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

0,839

1,252

1,5

Redondela

36045

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,98

0,8

1,3

1,21

Rianxo

15072

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,9

1,03

1,49

1,03

Ribadavia

32069

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

0,9

1,15

1,21

Ribadeo

27051

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,25

1,014

1,231

0,79

Ribadumia

36046

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,44

1,18

0,94

1,14

Ribas de Sil

27052

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

1,234

0,723

0,723

Ribeira

15073

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,7

1,11

0,84

1,11

Ribeira de Piquín

27053

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,13

1,109

1,109

0,889

Riós

32071

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

1,1

0,653

1,2

Riotorto

27054

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

1,083

1,083

0,632

Rodeiro

36047

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,293

0,93

0,93

Rois

15074

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,7

0,98

0,98

0,98

Rosal (O)

36048

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,41

1,145

1,04

1,15

Rúa (A)

32072

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,32

0,9

1,15

1,21

Rubiá

32073

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

0,75

0,91

1,3

Sada

15075

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2,2

0,75

0,75

1,19

Salceda de Caselas

36049

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,49

0,94

0,94

0,94

Salvaterra de Miño

36050

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

1,107

1,04

1,04

Samos

27055

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

1,234

0,723

0,723

San Amaro

32074

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

0,82

1,2

1,25

San Cibrao das Viñas

32075

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,5

0,82

1,2

1,25

San Cristovo de Cea

32076

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,28

0,839

1,252

1,5

San Sadurniño

15076

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,65

1

1

1,27

San Xoán de Río

32070

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

1,1

0,653

1,2

Sandiás

32077

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

0,839

1,252

1,5

Santa Comba

15077

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

0,99

0,99

0,81

Santiago de Compostela

15078

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,9

1

1

1,25

Santiso

15079

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,6

1,07

1,07

1,07

Sanxenxo

36051

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

4,01

1

1

1

Sarreaus

32078

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,839

1,252

1,5

Sarria

27057

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,27

0,923

1,194

0,923

Saviñao (O)

27058

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

1,234

0,723

0,723

Silleda

36052

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,37

0,792

0,792

1,112

Sober

27059

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,24

1,234

0,723

0,723

Sobrado

15080

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,37

0,84

0,84

1,17

Somozas (As)

15081

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,57

0,84

0,84

1,17

Soutomaior

36053

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,83

0,94

0,94

0,94

Taboada

27060

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

1,234

0,723

0,723

Taboadela

32079

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

0,82

1,2

1,25

Teixeira (A)

32080

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,1

0,653

1,2

Teo

15082

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,9

0,86

0,86

1,13

Toén

32081

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,25

0,839

1,252

1,5

Tomiño

36054

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,41

1,117

1,04

1,112

Toques

15083

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,28

1,07

1,07

1,07

Tordoia

15084

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,11

1,11

1,11

Touro

15085

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,6

1,07

1,07

1,07

Trabada

27061

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

1,234

0,723

0,723

Trasmiras

32082

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,839

1,252

1,5

Trazo

15086

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,32

1,16

0,7

1,25

Triacastela

27062

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,13

1,083

1,083

0,632

Tui

36055

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,37

1,17

1,04

1,14

Val do Dubra

15088

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,11

1,11

1,11

Valadouro (O)

27063

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,23

1,234

0,723

0,723

Valdoviño

15087

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,7

1,115

1,922

1,115

Valga

36056

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,47

0,94

0,94

0,94

Vedra

15089

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,8

0,94

0,94

0,94

Veiga (A)

32083

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,75

0,91

1,3

Verea

32084

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

1,1

0,653

1,2

Verín

32085

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

0,9

1,15

1,21

Viana do Bolo

32086

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,15

0,91

0,854

1,15

Vicedo (O)

27064

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,41

1,234

0,723

0,723

Vigo

36057

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

2,87

0,99

0,76

0,99

Vila de Cruces

36059

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,32

0,792

0,792

1,112

Vilaboa

36058

1,2

Grupo 2

500

525

550

550

550

1,6

1

1

1

Vilagarcía de Arousa

36060

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

1,45

0,88

1,3

1,22

Vilalba

27065

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,26

1,014

1,231

0,79

Vilamarín

32087

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,22

0,839

1,252

1,5

Vilamartín de Valdeorras

32088

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,27

0,82

1,2

1,25

Vilanova de Arousa

36061

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,86

1,2

1

1,11

Vilar de Barrio

32089

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,08

0,839

1,252

1,5

Vilar de Santos

32090

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,839

1,252

1,5

Vilardevós

32091

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,09

1,1

0,653

1,2

Vilariño de Conso

32092

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,07

0,75

0,91

1,3

Vilarmaior

15091

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,39

0,77

0,62

0,77

Vilasantar

15090

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,36

1,07

1,07

1,07

Vimianzo

15092

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

0,91

0,91

1,26

Viveiro

27066

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,48

0,923

1,194

0,923

Xermade

27021

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,19

1,083

1,083

0,632

Xinzo de Limia

32032

1,4

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,21

0,9

1,15

1,21

Xove

27025

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,41

1,234

0,723

0,723

Xunqueira de Ambía

32036

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,16

0,839

1,252

1,5

Xunqueira de Espadanedo

32037

1

Grupo 2

500

525

550

550

550

0,12

0,653

1,1

1,2

Zas

15093

1,4

Grupo 1

600

625

650

650

650

0,65

1,07

1,07

1,07

Código

Concello

Cód.

Zona

Valor zona

Valor garaxe

Coef. uso secundario

comercial

Coef. uso secundario

almacén-rocho-garaxe

32001

Allariz

501-502-503-504

Allariz

350

9000

1

0,5

15002

Ames

561

Milladoiro

400

12000

1,5

0,5

15002

Ames

562

Bertamiráns

450

12000

1,5

0,5

15002

Ames

505

Disperso Ames

300

12000

1

0,5

15004

Ares

506

Ares

450

10000

0,5

0,5

15005

Arteixo

562

Vilarrodís

400

10000

1,15

0,5

15005

Arteixo

561

Casco Arteixo

350

10000

1,9

0,5

15005

Arteixo

563

Pastoriza

350

10000

1,1

0,5

15005

Arteixo

564

Meicende

350

10000

0,8

0,5

15005

Arteixo

505

Disperso Arteixo

200

10000

1

0,5

15006

Arzúa

506

Arzúa

150

8000

0,5

0,5

36003

Baiona

501-502

Casco Baiona

900

15000

0,75

0,5

36003

Baiona

504-508-510

Disperso Baiona

650

12000

0,5

0,5

32006

Bande

506

Bande

100

7000

1

0,5

32008

Barbadás

561-562

A Valenzá

450

10000

0,55

0,5

32009

O Barco

501-504-521

Casco O Barco

250

10000

2

0,5

32009

O Barco

522-523-524-525-526

Disperso O Barco

150

8000

0,5

0,5

27005

Barreiros

561-562

Disperso Barreiros

400

10000

0,5

0,5

27006

Becerreá

506

Becerreá

100

8000

2

0,5

15009

Betanzos

501-502-503-508

Betanzos

400

12000

1,25

0,5

15011

Boiro

506

Boiro

300

12000

0,5

0,5

15011

Boiro

561

Cabo de Cruz

250

9000

0,5

0,5

15012

Boqueixón

504

Disperso Boqueixón

150

9000

1,25

0,5

15013

Brión

505

Disperso Brión

300

12000

2

0,5

36004

Bueu

502-503

Casco Bueu

450

12000

1

0,5

36004

Bueu

504-508

Disperso Bueu

400

12000

0,5

0,5

27902

Burela

506

Burela

300

10000

1,15

0,5

15015

Cabanas

504-506

Cabanas

500

11000

0,35

0,5

36005

Caldas de Reis

501-502-504

Caldas

350

9000

0,45

0,5

15016

Camariñas

506

Camariñas

250

10000

0,5

0,5

15016

Camariñas

561

Ponte do Porto

50

10000

0,5

0,5

36006

Cambados

501-502-504

Cambados

400

12000

1

0,5

15017

Cambre

562-508

O Temple-Graxal

550

10000

1

0,5

15017

Cambre

561

Cambre

350

10000

1,25

0,5

15017

Cambre

563

A Barcala

250

6000

1,5

0,5

36008

Cangas

501-502-503

Casco Cangas

450

14000

1,5

0,5

36008

Cangas

504

Disperso Cangas

400

12000

0,5

0,5

36009

A Cañiza

501-502-503-504-506

A Cañiza

200

10000

1,55

0,5

32019

Carballiño

506

Carballiño

300

12000

1

0,5

15019

Carballo

504-506

Carballo

200

9000

1

0,5

15901

Cariño

501-502

Cariño

250

10000

1

0,5

15020

Carnota

506

Carnota/O Pindo

400

10000

0,5

0,5

15021

Carral

506

Casco Carral

300

9000

1

0,5

15021

Carral

505

Disperso Carral

150

8000

1

0,5

32023

Castro Caldelas

501-503-504

Castro Caldelas

50

7000

1

0,5

15022

Cedeira

501-502

Cedeira

200

10500

0,75

0,5

15023

Cee

506

Cee

300

10500

1

0,5

32024

Celanova

506

Casco Celanova

300

9000

0,65

0,5

15024

Cerceda

505

Disperso Cerceda

150

8000

1

0,5

27013

Cervo

506

San Cibrao-Porto

275

7500

0,35

0,5

27016

Chantada

506

Chantada

120

10000

1,1

0,5

15028

Corcubión

506

Corcubión

250

12000

1

0,5

15029

Coristanco

506

Casco Coristanco

75

8000

1,5

0,5

15030

A Coruña

511

Cidade Vella

1600

45000

0,85

0,5

15030

A Coruña

512

Pescadería

1200

30000

0,75

0,5

15030

A Coruña

521

Ensanches I

1200

35000

0,75

0,5

15030

A Coruña

531

Zalaeta

1200

26000

0,75

0,5

15030

A Coruña

541

Cidade Xardín

1200

30000

1

0,5

15030

A Coruña

523

Catro Camiños

1050

24000

0,6

0,5

15030

A Coruña

535

Matogrande-Vedra

1050

18000

0,75

0,5

15030

A Coruña

525

Monte Alto

1000

21000

0,5

0,5

15030

A Coruña

522

Ensanches II

950

18000

0,6

0,5

15030

A Coruña

533

Os Rosais

950

15000

0,6

0,5

15030

A Coruña

526

Cidade Escolar

900

18000

0,5

0,5

15030

A Coruña

524

Os Castros

800

18000

0,5

0,5

15030

A Coruña

532

Adormideiras

800

18000

0,5

0,5

15030

A Coruña

543

Zapateira-Pasaxe

700

12000

0,5

0,5

15030

A Coruña

534

Elviña

650

12500

0,6

0,5

15030

A Coruña

542

Suburbano

500

12000

0,5

0,5

15031

Culleredo

561

Portazgo-Fonteculler

700

12000

0,85

0,5

15031

Culleredo

562

Vilaboa

550

12000

1

0,5

15031

Culleredo

563

Acea da Ama-O Burgo

500

12000

1,1

0,5

15031

Culleredo

505

Disperso Culleredo

200

9000

1

0,5

36015

Cuntis

506

Cuntis

120

8500

2

0,5

15032

Curtis

502

Teixeiro

200

9000

1,4

0,5

15032

Curtis

501

Curtis-Estación

150

9000

1,8

0,5

36017

A Estrada

502-503-504

A Estrada

250

9000

1,1

0,5

15035

Fene

504-506

Fene

150

12000

1

0,5

15036

Ferrol

501

Ferrol Vello

500

15000

1

0,5

15036

Ferrol

507

Canido

500

12000

0,5

0,5

15036

Ferrol

531

Esteiro-Magdalena

300

12000

0,6

0,5

15036

Ferrol

563

Recimil

300

12000

0,5

0,5

15036

Ferrol

502

Magdalena

400

16000

1

0,5

15036

Ferrol

505

Ultramar

400

14000

1

0,5

15036

Ferrol

532

Esteiro-Resto

300

12000

0,6

0,5

15036

Ferrol

504

Inferniño

300

12000

0,55

0,5

15036

Ferrol

508

Suburbano

300

10000

0,85

0,5

15036

Ferrol

561

Caranza

250

9000

0,5

0,5

15036

Ferrol

562

Telleiras

250

9000

0,5

0,5

15036

Ferrol

564

San Pablo

250

9000

0,5

0,5

15037

Fisterra

506

Fisterra

250

12000

0,7

0,5

15037

Fisterra

561

Disperso-Praias

250

12000

0,7

0,5

27018

A Fonsagrada

506

A Fonsagrada

100

8000

1,55

0,5

27019

Foz

502-503-504

Foz

400

10500

0,95

0,5

36021

Gondomar

502-504

Disperso Gondomar

500

14000

1

0,5

36022

O Grove

508

A Toxa

2000

20000

1

0,5

36022

O Grove

505

Urbanizacións

700

12000

1

0,5

36022

O Grove

502-504

O Grove

450

10000

1

0,5

36023

A Guarda

506

A Guarda

600

10000

1

0,5

27022

Guitiriz

541-542-561-562

Guitiriz-Parga

150

7500

0,9

0,5

36901

Illa de Arousa

501-504

A Illa

550

9000

0,9

0,5

36024

Lalín

502-503-504

Lalín

300

11000

1,5

0,5

15041

A Laracha

562

Caión

220

10000

1

0,5

15041

A Laracha

563

Paiosaco

120

9000

1

0,5

15041

A Laracha

561

A Laracha

150

9000

1

0,5

15040

Laxe

501-502-504

A Laxe

200

12000

0,5

0,5

27027

Lourenzá

502-504

Lourenzá

125

8000

1

0,5

27028

Lugo

503

R. Ferreiro-Parque

1000

15000

0,5

0,5

27028

Lugo

505

Aceña-Campus

700

12000

0,5

0,5

27028

Lugo

501

Casco Vello

550

25000

0,7

0,5

27028

Lugo

502

Ensanche compacto

500

12000

0,6

0,5

27028

Lugo

504

Casco disperso

200

9000

1

0,5

27028

Lugo

506

Dotacional

200

9000

1

0,5

27028

Lugo

508

Suburbano

150

9000

1

0,5

32043

Maceda

501-502-503-504

Maceda

50

7000

3

0,5

15043

Malpica

561

Malpica

400

12000

1

0,5

15043

Malpica

562

Buño

180

10000

1

0,5

36026

Marín

506

Casco Marín

350

12000

1

0,5

36026

Marín

504

Disperso Marín

350

10000

0,5

0,5

36027

Meaño

506

Dena

350

9000

0,5

0,5

27029

Meira

506

Meira

150

10000

2

0,5

15046

Melide

506

Melide

200

10000

1,2

0,5

15048

Miño

506

Miño

300

11000

1,5

0,5

36029

Moaña

503-504

Disperso Moaña

450

11000

0,5

0,5

36029

Moaña

506

A Praia-Moaña

450

11000

0,75

0,5

36030

Mondariz

506

Mondariz

350

12000

1,25

0,5

36031

Mondariz-Balneario

506

Mondariz-Balneario

600

9000

0,5

0,5

27030

Mondoñedo

501-503-504

Mondoñedo

200

7500

1

0,5

27031

Monforte

501-502-503-504-531

Monforte

100

9000

1,5

0,5

27032

Monterroso

506

Monterroso

100

7000

1

0,5

36032

Moraña

506

Santa Lucía

50

6000

1

0,5

36033

Mos

504

Disperso Mos

400

9500

0,5

0,5

15051

Mugardos

506

Mugardos

200

10000

1

0,5

15053

Muros

501-503

Muros

300

12000

1

0,5

15053

Muros

563

San Francisco

300

12000

1

0,5

15053

Muros

561

Serres

250

12000

1

0,5

15053

Muros

562

Esteiro

180

12000

1

0,5

15052

Muxía

506

Muxía

250

10000

1

0,5

15054

Narón

506

Narón

250

10000

1

0,5

15055

Neda

506

Neda

200

12000

0,75

0,5

15056

Negreira

506

Negreira

100

9000

0,85

0,5

36034

Neves (As)

506

Neves (As)

250

9000

1

0,5

36035

Nigrán

504-508-510

Disperso Nigrán

900

10000

0,5

0,5

36035

Nigrán

501

Panxón-Nigrán

850

17000

0,5

0,5

15057

Noia

501-502-504

Noia

400

10000

0,95

0,5

15058

Oleiros

505

Urbanizacións

600

10000

1

0,5

15058

Oleiros

561

Perillo-Sta. Cristina

650

10000

0,6

0,5

15058

Oleiros

562

Santa Cruz

550

10000

0,7

0,5

15058

Oleiros

563

Mera

550

10000

0,7

0,5

15058

Oleiros

564

Oleiros

500

10000

0,75

0,5

15058

Oleiros

504

Disperso Oleiros

450

10000

1

0,5

15059

Ordes

506

Ordes

250

10000

1,75

0,5

15060

Oroso

506

Sigüeiro

300

10000

1,3

0,5

15061

Ortigueira

506

Ortigueira-Espasante

250

10000

0,7

0,5

32054

Ourense

521

Centro-Ensanche

1100

20000

0,5

0,5

32054

Ourense

510

Casco Vello

800

18000

0,5

0,5

32054

Ourense

531

As Lagoas

700

18000

0,5

0,5

32054

Ourense

522

Couto

650

18000

0,65

0,5

32054

Ourense

523

A Ponte

650

18000

0,5

0,5

32054

Ourense

541

Cruz Alta

600

12000

0,3

0,5

32054

Ourense

533

Mariñamansa

500

15000

0,65

0,5

32054

Ourense

534

Carballeira-M Macías

450

15000

0,3

0,5

32054

Ourense

535

Vinteún

450

15000

0,5

0,5

32054

Ourense

532

A Granxa

450

15000

0,5

0,5

32054

Ourense

542

Suburbano

200

12000

1

0,5

15062

Outes

506

Serra de Outes

100

9000

1

0,5

15065

Padrón

506

Padrón

150

10000

1,5

0,5

27040

Palas de Rei

506

Palas de Rei

80

7500

1

0,5

15066

O Pino

506

Arca-O Pedrouzo

180

9000

1

0,5

32063

A Pobra de Trives

501-502-504

Trives

100

7000

1,5

0,5

15067

A Pobra do Caramiñal

502-504

A Pobra do Caramiñal

275

10000

0,75

0,5

36041

Poio

564

Covelo

550

9000

1

0,5

36041

Poio

541-542-561-562

Disperso Poio

450

10000

1

0,5

36041

Poio

563

Combarro

500

9000

1

0,5

36041

Poio

565

Raxó

450

9000

1

0,5

36042

Ponteareas

506

Ponteareas

450

10000

1

0,5

36043

Ponte Caldelas

506

Ponte Caldelas

350

8000

1,3

0,5

15068

Ponteceso

561

Ponteceso

75

10000

1

0,5

15068

Ponteceso

562

Corme

50

10000

3

0,5

36044

Pontecesures

506

Pontecesures

150

9000

1,5

0,5

15069

Pontedeume

501-502-504

Pontedeume

400

11000

0,85

0,5

27048

A Pontenova

506

A Pontenova

120

7500

1,1

0,5

15070

As Pontes

506

As Pontes

150

10000

1,5

0,5

36038

Pontevedra

501

Casco Vello

850

22000

0,75

0,5

36038

Pontevedra

502

Ensanche

650

18000

0,75

0,5

36038

Pontevedra

504

Suburbano

400

12000

0,5

0,5

36038

Pontevedra

509

Equipamentos

200

12000

1

0,5

36038

Pontevedra

510

Núcleos urbanos

200

12000

1

0,5

36038

Pontevedra

511

Lourizán

200

12000

1

0,5

36038

Pontevedra

512

Pontes Sampaio

200

12000

1

0,5

36038

Pontevedra

513

Estribela

200

12000

1

0,5

36038

Pontevedra

514

Salcedo

200

12000

1

0,5

36039

O Porriño

502-506

O Porriño

550

13000

1,3

0,5

15071

Porto do Son

562

Portosín

400

10000

0,8

0,5

15071

Porto do Son

561

Porto do Son

500

10000

0,9

0,5

27050

Quiroga

501-502

Quiroga

50

8000

1,9

0,5

27056

Rábade

504-506

Rábade

150

9000

1

0,5

36045

Redondela

506

Chapela

400

12000

1,25

0,5

36045

Redondela

501-502-503-504

Redondela

400

12000

1,25

0,5

15072

Rianxo

506

Rianxo

300

10000

0,75

0,5

32069

Ribadavia

501-502

Ribadavia

200

8000

0,4

0,5

27051

Ribadeo

501-502

Ribadeo

550

12500

1,1

0,5

36046

Ribadumia

506

Barrantes- A Escusa

300

9000

1

0,5

15073

Ribeira

561

Aguiño

500

10000

1

0,5

15073

Ribeira

562

Carreira

500

10000

1

0,5

15073

Ribeira

563

Corrubedo

500

10000

1

0,5

15073

Ribeira

564

Palmeira

400

10000

1

0,5

15073

Ribeira

565

Castiñeiras

500

10000

1

0,5

15073

Ribeira

501-502-504

Ribeira

450

10000

1,1

0,5

36048

O Rosal

506

O Calvario

500

10000

0,5

0,5

32072

A Rúa

506

A Rúa

150

7500

1,25

0,5

15075

Sada

506

Sada-Fontán

550

12500

1,5

0,5

36049

Salceda de Caselas

506

A Esfarrapada

200

9000

1

0,5

36050

Salvaterra de Miño

506

Salvaterra

400

12000

0,85

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

531

San Cibrao das Viñas

300

9000

0,85

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

532

Cumial

200

9000

1,3

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

533

Farixa-Piñeiral

200

9000

1,3

0,5

15077

Santa Comba

506

Santa Catalina

50

8500

0,4

0,5

15078

Santiago de Compostela

511

Casco Hº Intramuros

1300

45000

0,75

0,5

15078

Santiago de Compostela

521

Ensanche-Sar

1250

35000

1,2

0,5

15078

Santiago de Compostela

522

As Fontiñas

950

18000

0,6

0,5

15078

Santiago de Compostela

512

Casco Hº Extramuros

800

16000

0,75

0,5

15078

Santiago de Compostela

591

Suburbano

600

12000

1

0,5

15078

Santiago de Compostela

531

Ensanche Disperso

250

15000

0,75

0,5

15078

Santiago de Compostela

581

Equipamentos

250

12000

1

0,5

36051

Sanxenxo

502-531

Sanxenxo

1100

20000

0,5

0,5

36051

Sanxenxo

532

Portonovo

900

15000

0,85

0,5

36051

Sanxenxo

541-542

Vilalonga-Suburbano

550

12000

0,6

0,5

27057

Sarria

501-502

Sarria

200

9000

1,45

0,5

27058

O Saviñao

506

Escairón

50

7000

1

0,5

36052

Silleda

561

Silleda

150

8500

1,75

0,5

36052

Silleda

562

Bandeira

100

8500

1

0,5

36053

Soutomaior

506

Arcade

350

10000

0,5

0,5

15082

Teo

505-506

Disperso Teo

250

12000

1

0,5

36054

Tomiño

505-506

O Seixo

300

12000

0,85

0,5

36055

Tui

501-502-503-504-505

Tui

450

13000

0,75

0,5

27063

O Valadouro

506

Ferreira Vella

200

8500

1

0,5

15087

Valdoviño

506

Aviño

200

12000

1

0,5

32085

Verín

501-502-503-504-508

Verín

200

10000

1,45

0,5

32086

Viana do Bolo

501-502

Viana

120

7000

1,25

0,5

27064

O Vicedo

506

Vicedo

400

10500

1

0,5

36057

Vigo

503

Pza. Compostela

1400

50000

1,25

0,5

36057

Vigo

504

Rosalía de Castro

1000

30000

0,8

0,5

36057

Vigo

501

Casco Vello

900

25000

0,5

0,5

36057

Vigo

502

Príncipe

1200

45000

0,65

0,5

36057

Vigo

506

O Castro

900

25000

0,5

0,5

36057

Vigo

523

Alcabre

900

25000

0,5

0,5

36057

Vigo

511

Couto

850

20000

0,5

0,5

36057

Vigo

512

Aragón

750

18000

0,7

0,5

36057

Vigo

515

A Doblada

650

20000

0,5

0,5

36057

Vigo

505

Venezuela

800

25000

0,75

0,5

36057

Vigo

509

Gran Vía

800

22000

0,8

0,5

36057

Vigo

521

Tomás Alonso

800

18000

0,75

0,5

36057

Vigo

508

Pza. Independencia

750

25000

1

0,5

36057

Vigo

514

Ramón Nieto

700

15000

0,75

0,5

36057

Vigo

519

Florida

750

22000

1

0,5

36057

Vigo

520

Coia

750

22000

1,5

0,5

36057

Vigo

522

Bouzas

700

15000

0,5

0,5

36057

Vigo

507

Pi y Margall

700

25000

0,9

0,5

36057

Vigo

513

Teis

700

21000

0,5

0,5

36057

Vigo

517

A Pastora

700

15000

1

0,5

36057

Vigo

510

Pza. España

650

25000

1

0,5

36057

Vigo

518

Castrelos

650

15000

0,9

0,5

36057

Vigo

516

A Salgueira

500

15000

0,5

0,5

36057

Vigo

541

Suburbana este

350

15000

0,5

0,5

36057

Vigo

542

Suburbana sur

350

15000

0,5

0,5

36057

Vigo

543

Suburbana oeste

300

15000

0,5

0,5

36059

Vila de Cruces

506

Vila de Cruces

120

8500

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

502-503-504

Vilagarcía

350

12000

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

561

Carril

350

12000

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

562

Vilaxoán

300

12000

1

0,5

27065

Vilalba

501-502-503-504

Vilalba

200

7000

1,3

0,5

36061

Vilanova de Arousa

501-502-504

Vilanova

400

9000

0,75

0,5

15092

Vimianzo

506

Vimianzo

50

9500

1,5

0,5

27066

Viveiro

562

Covas

500

12000

0,75

0,5

27066

Viveiro

501-502-503

Viveiro

350

11000

0,75

0,5

27066

Viveiro

563

Magazos

200

9000

1

0,5

27066

Viveiro

561

Celeiro

150

9000

1

0,5

32032

Xinzo de Limia

501-502

Xinzo

150

9000

0,75

0,5

27025

Xove

506

Casco Xove

100

10000

0,75

0,5

27025

Xove

505

Disperso Xove

100

8000

1

0,5

15093

Zas

506

Baio

150

12000

0,7

0,5

Valores de repercusión para uso dominante de solo urbano de núcleos menores

Resto de concellos (ver zona de asignación no anexo VI) (por m2 construído)

Código

Concello

Cód.

Zona

Valor zona

Valor garaxe

Coef. uso secundario comercial

Coef. uso secundario

almacén-rocho-garaxe

Todos (parroquias)

601

Rural G1

30

3000

1

0,5

Todos (parroquias)

602

Rural G2

45

3000

1

0,5

Todos (parroquias)

603

Rural G3

60

3000

1

0,5

Todos (parroquias)

604

Rural G4

90

3500

1

0,5

Todos (parroquias)

605

Rural G5

120

3500

1

0,5

Todos (parroquias)

606

Rural G6

150

3500

1

0,5

Todos (parroquias)

607

Rural E1

400

12000

1

0,5

Todos (parroquias)

608

Rural E2

800

12000

1

0,5

Valores de repercusión para uso dominante de solo urbano industrial por zonas (€/m2 construído)

Código

Concello

Cód.

Zona

Valor zona

Valor garaxe

Coef. comercial

Coef. almacén-rocho

15002

Ames

567

Pg. ind. Milladoiro

150

12000

1

0,5

15005

Arteixo

507

Industrial

200

10000

1

0,5

15070

As Pontes

507

Industrial

35

6000

1

0,5

32008

Barbadas

507

Industrial

200

10000

1

0,5

32009

O Barco

507

Industrial

75

10000

1

0,5

15009

Betanzos

507

Industrial

150

12000

1

0,5

36004

Bueu

507

Industrial

100

12000

1

0,5

15017

Cambre

507

Industrial-Esp.Santo

200

12000

1

0,5

15019

Carballo

507

Polígono Industrial

100

12000

1

0,5

15021

Carral

507

Industrial

150

8000

1

0,5

32024

Celanova

507

Industrial

75

9000

1

0,5

15030

A Coruña

571

Industrial

400

12000

1

0,5

15031

Culleredo

507

Industrial

200

9000

1

0,5

36017

A Estrada

507

Industrial

50

10000

1

0,5

15036

Ferrol

509

Industrial

175

12000

1

0,5

36021

Gondomar

507

Industrial

150

12000

1

0,5

36024

Lalín

507

Industrial

75

10000

1

0,5

27028

Lugo

507

Industrial

150

9000

1

0,5

27031

Monforte

507

Industrial

30

9000

1

0,5

36033

Mos

507

Industrial

180

9000

1

0,5

15054

Narón

571

Industrial-A Gándara

150

9000

1

0,5

15054

Narón

572

Industrial-Resto

100

9000

1

0,5

36035

Nigrán

507

Industrial

150

10000

1

0,5

15058

Oleiros

507

Industrial

200

10000

1

0,5

15065

Padrón

507

Industrial

50

10000

1

0,5

15067

A Pobra do Caramiñal

507

Industrial

50

10000

1

0,5

36038

Pontevedra

507

Industrial

275

9000

1

0,5

36039

O Porriño

507

Industrial

250

12000

1

0,5

27056

Rábade

507

Industrial

50

9000

1

0,5

15073

Ribeira

507

Industrial

50

10000

1

0,5

15075

Sada

507

Industrial

150

12000

1

0,5

36049

Salceda de Caselas

507

Industrial

75

9000

1

0,5

32075

San Cibrao das Viñas

507

Polígono Industrial

150

9000

1

0,5

15078

Santiago de Compostela

571

Industrial

200

12000

1

0,5

36051

Sanxenxo

507

Industrial

180

9000

1

0,5

36055

Tui

507

Industrial

75

12000

1

0,5

32085

Verín

507

Industrial

50

10000

1

0,5

36060

Vilagarcía de Arousa

507

Industrial

50

12000

1

0,5

ANEXO III
Valores de repercusión para uso dominante de solo urbano residencia por zonas
(€/m2 construído)

ANEXO IV

Índices de valor intrazonal por calle o tramo de calle

Coeficientes de uso pormenorizado

Concello

CD Rúa

Sigla

Nome rúa

TR

Nome tramo

Zona

CT uso viv

CT uso viv

CT uso com

15002

300001

RU

Abaixo (de) (Milladoiro)

1

561

1,33

1,33

1,33

15002

300002

RU

Acacias (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300003

RU

Abesada (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300004

RU

Agro da Magdalena (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300005

RU

Agro do Medio (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300006

UR

Aldea Nova

1

505

1

1

2,4

15002

300007

RU

Alcalde Lorenzo (Bertamiráns)

1

Av Mahia-Concello ( 1-10)

562

0,83

0,83

2

15002

300007

RU

Alcalde Lorenzo (Bertamiráns)

2

Resto

562

0,5

0,5

0,5

15002

300009

RU

Ameneiral (Bertamiráns)

1

562

0,83

0,83

2

15002

300010

RU

Anxeriz (Milladoiro)

1

561

1,33

1,33

1,33

15002

300011

RU

Arrucheiroc (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300012

RU

Bosque (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300013

RU

Camelias (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300014

RU

Castelao (Milladoiro)

1

561

0,5

0,5

0,5

15002

300015

RU

Cereixos (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300016

RU

Codeseira (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300017

PZ

Concello (Bertamiráns)

1

562

0,83

0,83

2

15002

300018

RU

Costa Grande (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300019

RU

Cruxa (Milladoiro)

1

Rª Castro - Anxeriz (1-6)

561

1,67

1,67

2

15002

300019

RU

Cruxa (Milladoiro)

2

Resto

561

1,33

1,33

1,33

15002

300021

PZ

Chavian (de) (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300022

RU

Detrás das Cortes (Milladoiro)

1

561

0,5

0,5

0,5

15002

300023

RU

Eira de Abaixo (Milladoiro)

1

561

0,5

0,5

0,5

15002

300024

RU

Eiras (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300025

RU

Estivada Castelao(Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300026

RU

Figueiras (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300027

TR

Fontaldeiro (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300028

RU

Fragua (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300029

AV

J.L. Azcárraga (Bertamiráns)

1

Unifamiliares

562

0,5

0,5

0,5

15002

300029

AV

J.L. Azcárraga (Bertamiráns)

2

Resto

562

0,67

0,67

1,33

15002

300031

ES

Lapido (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300032

RU

Lodeiro (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300033

TR

Lodeiro (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300034

RU

Magdalena (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300035

TR

Magdalena (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300036

AV

Mahía (Bertamiráns)

1

Nº 25-84 e 112-133

562

0,83

0,83

2

15002

300036

AV

Mahía (Bertamiráns)

2

Resto

562

0,67

0,67

1,33

15002

300038

UR

Millalar

1

505

1

1

2,4

15002

300039

UR

Mimosas

1

505

1

1

2,4

15002

300040

RU

Mina (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300041

TR

Moa (Milladoiro)

1

561

0,83

0,83

2

15002

300042

RU

Muiño (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300043

RU

Murada (da) (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300044

RU

Nova (Milladoiro)

1

561

0,5

0,5

0,5

15002

300045

RU

Panasqueira (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300046

TR

Paraxo (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300047

CM

Paraxo (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300048

RU

Pardiñeiros (Milladoiro)

1

Rª Castro - Anxeriz (1-4)

561

1,67

1,67

2

15002

300048

RU

Pardiñeiros (Milladoiro)

2

Resto

561

0,67

0,67

1,33

15002

300050

RU

Pedregal (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300051

TR

Pedregal (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300052

TR

Peregrina (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300053

AV

Peregrina (Bertamiráns)

1

Mahia - R. Murada (1-3)

562

0,67

0,67

1,33

15002

300053

AV

Peregrina (Bertamiráns)

2

Resto

562

0,5

0,5

0,5

15002

300055

RU

Poeta da Mahía (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300056

TR

Porto (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300057

PZ

Porto (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300058

RU

Raxoeira (Milladoiro)

1

561

1,33

1,33

1,33

15002

300059

RU

Rosaleda (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300060

AV

Rosalía Castro (Milladoiro)

1

Nº 55-65 e 68-74

561

0,83

0,83

2

15002

300060

AV

Rosalía Castro (Milladoiro)

2

Nº 25-53 e 24-66

561

2,67

2,67

5

15002

300060

AV

Rosalía Castro (Milladoiro)

3

Nº 11-23 e 8-22

561

1,67

1,67

4

15002

300060

AV

Rosalía Castro (Milladoiro)

4

Resto

561

0,67

0,67

1,33

15002

300064

RU

Rueiro (Bertamiráns)

1

562

0,67

0,67

1,33

15002

300065

RU

Seidon (Milladoiro)

1

561

0,5

0,5

0,5

15002

300066

RU

Telleira (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300067

RU

Travesa (Milladoiro)

1

561

1,33

1,33

1,33

15002

300068

RU

Viorneira (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300069

RU

Xeixo (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300070

RU

Entrerios (Bertamiráns)

1

562

0,83

0,83

2

15002

300071

RU

Xesteira (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300072

RU

Muiño Vello (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300073

RU

Xaquín Lorenzo (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300074

RU

Fieira (da) (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15002

300075

RU

Agro da Vella (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

0,67

15002

300080

PG

Pol. Idust. (Milladoiro)

1

567

1

1

1

15002

300081

RU

Agrelo (Bertamiráns)

1

562

0,83

0,83

2

15002

300082

RU

Cartas (das) (Milladoiro)

1

Resto

561

0,67

0,67

1,33

15002

300083

RU

Travesía (de) (Milladoiro)

1

561

1,33

1,33

1,33

15002

300084

RU

Hedras (das) (Pg Millad.)

1

567

1

1

1

15002

300085

RU

Palmeiras (das) (Pg Millad.)

1

567

1

1

1

15002

300086

RU

Oliveiras (das) (Pg Millad.)

1

567

1

1

1

15002

300087

RU

Castiñeiras (das) (Pg Millad.)

1

567

1

1

1

15002

300088

RU

Buxo (do) (Pg Millad.)

1

567

1

1

1

15002

300089

RU

Rego (do) (Milladoiro)

1

561

0,5

0,5

0,5

15002

300090

RU

Francés (do) (Milladoiro)

1

561

0,67

0,67

1,33

15002

300091

RU

Camiño Novo (Bertamiráns)

1

Unifamiliares

562

0,5

0,5

0,5

15002

300091

RU

Camiño Novo (Bertamiráns)

2

Resto

562

0,67

0,67

1,33

15002

300092

PZ

Horta de Arriba (Bertamiráns)

1

562

0,5

0,5

0,5

15004

300001

RU

Alfoli

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300002

RU

Ángeles

1

506

1

1

1

15004

300003

RU

Aviador Franco

1

506

1

1

1

15004

300004

RU

Benito Viceto

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300005

RU

Caramanchon

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300006

RU

Carmen

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300007

AV

Castros

1

506

1,2

1,2

1,2

15004

300008

RU

Celso Emilio Ferreiro

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300009

RU

Cisne

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300010

PZ

Concello

1

506

1

1

1

15004

300011

RU

Concepción Arenal

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300012

RU

Consistorio

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300013

PZ

Constitución

1

506

1

1

1

15004

300014

RU

Coruña

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300015

RU

Cupido

1

506

1

1

1

15004

300016

RU

Dolores

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300017

RU

Estrella

1

506

1

1

1

15004

300018

RU

Fomento

1

506

1

1

1

15004

300019

RU

Franja

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300020

RU

Hermanos Bugallo

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300021

PZ

Iglesia

1

506

1

1

1

15004

300022

RU

Iglesia

1

506

1

1

1

15004

300023

RU

Luna

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300024

RU

María

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300025

RU

Mártires

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300026

RU

Mazote

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300027

RU

Médico Cirilo Pérez Cresp

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300028

RU

Médico Ramón Pimentel Nuñ

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300029

AV

Mugardos

1

S.Meneses - Real

506

1,1

1,1

1,7

15004

300029

AV

Mugardos

2

Real - Rectoral

506

1

1

1

15004

300029

AV

Mugardos

3

Resto

506

0,9

0,9

0,9

15004

300032

RU

Paz

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300033

RU

Playa de Estacas

1

506

0,5

0,5

0,5

15004

300034

RU

Puerta del Sol

1

506

1,1

1,1

1,1

15004

300035

PZ

Puerta del Sol

1

506

1,1

1,1

1,1

15004

300036

RU

Real

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300037

RU

Rectoral

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300038

AV

Redes

1

Resto

506

1,1

1,1

1,1

15004

300038

AV

Redes

2

Unifamiliares

506

1

1

1

15004

300040

RU

Retiro

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300041

RU

Rodríguez Castelao

1

506

1,1

1,1

1,1

15004

300042

AV

Saavedra Meneses

1

Av.Redes - R.de Castro

506

1,1

1,1

1,1

15004

300042

AV

Saavedra Meneses

2

R de Castro - Av.Mugardos

506

1,2

1,2

1,8

15004

300042

AV

Saavedra Meneses

3

Av.Mugardos - Igresia

506

1,1

1,1

1,1

15004

300042

AV

Saavedra Meneses

4

Resto

506

1

1

1

15004

300042

AV

Saavedra Meneses

5

Puerto

506

0,9

0,9

0,9

15004

300047

RU

San Andrés

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300048

RU

San Antonio

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300049

RU

San José

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300050

RU

San Juan

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300051

RU

San Simón

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300052

RU

Santa Bárbara

1

506

1

1

1

15004

300053

RU

Sol

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300054

UR

Marina del Pombal

1

506

0,8

0,8

0,8

15004

300055

AV

Castelao

1

506

1,2

1,2

1,2

15004

300056

RU

Salazón

1

506

1

1

1

15004

300057

RU

Gaspar Rodríguez (Redes)

1

506

0,9

0,9

0,9

15004

300058

RU

Medio (do) (Redes)

1

506

0,8

0,8

0,8

15005

300001

RU

Agoeiros

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300002

RU

Agramonte

1

561

0,2

0,2

0,2

15005

300003

RU

Aguceira

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300004

RU

Aldea

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300005

RU

Alfonso Rodríguez Castelao

1

561

1

1

1,5

15005

300006

RU

Alfonso X El Sabio

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300007

RU

Alfredo Brañas

1

561

1

1

1

15005

300008

RU

Alicante

1

564

0,3

0,3

0,3

15005

300009

RU

Álvaro Cunqueiro - Meicende

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300010

RU

Álvaro Cunqueiro - Pastoriza

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300011

RU

Amenedo Casavella, Médico

1

561

1

1

2,2

15005

300012

RU

Andrés Gaos

1

561

0,2

0,2

0,2

15005

300013

RU

Ángel del Castillo López

1

561

1

1

1,5

15005

300014

RU

Antonio Machado

1

563

1

1

1

15005

300015

AV

Apóstol Santiago

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300016

AV

Arsenio, de

1

507

1,33

1,33

1,33

15005

300017

TR

Arteixo

1

561

1

1

1,5

15005

300018

RU

Arzobispo Gelmírez

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300019

RU

Asunción

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300020

RU

Aurelio Aguirre

1

561

1

1

1

15005

300021

RU

Aurelio Ribalta

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300022

RU

Avilés

1

564

0,3

0,3

0,3

15005

300023

RU

Azucena

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300024

RU

Badajoz

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300025

CM

Baer

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300026

LG

Baer

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300027

CM

Baiuca

1

561

1

1

1,5

15005

300028

LG

Baiuca

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300029

CM

Baiuca A Caldas

1

561

1

1

1

15005

300030

RU

Baldomero González, Alcalde

1

561

1

1

1,5

15005

300031

AV

Balneario

1

Av Fisterra-Pz Mº Candido

561

1

1

2,2

15005

300031

AV

Balneario

2

Resto

561

1

1

1,5

15005

300033

PS

Balneario

1

561

1

1

1,5

15005

300034

LG

Baños

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300035

RU

Barcelona

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300036

RU

Barrionovo

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300037

RU

Benito Feijoó

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300038

RU

Benito Viceto

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300039

RU

Betanzos

1

561

1

1

1

15005

300040

RU

Bilbao

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300041

RU

Bordeiras

1

563

1

1

1

15005

300042

RU

Borroas

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300043

AV

Bosques

1

561

1

1

2,2

15005

300044

RU

Brasil

1

564

0,44

0,44

0,44

15005

300045

RU

Buenos Aires

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300046

RU

Buenos Aires, Ciudad de

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300047

RU

Burgos

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300048

AV

Butano

1

Industrial

564

0,44

0,44

0,44

15005

300048

AV

Butano

2

Resto

564

0,3

0,3

0,3

15005

300050

CM

Cabalos

2

Resto

561

1

1

1

15005

300052

RU

Cáceres

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300053

LG

Cachopa

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300054

RU

Cádiz

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300055

LG

Caduxa

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300056

ES

Caión

1

Av Fisterra- B Aires-Izda

561

1

1

2,2

15005

300056

ES

Caión

2

Resto

561

0,5

0,5

0,5

15005

300058

RU

Calderón de la Barca-Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300059

RU

Camelia

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300060

RU

Camilo José Cela

1

561

1

1

1

15005

300061

LG

Campo

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300062

RU

Campo Santo

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300063

CM

Canabal

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300064

CM

Candame

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300065

LG

Candame

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300066

RU

Cándido Varela, Canónigo

1

561

1

1

2,2

15005

300067

RU

Caracas (Arteixo)

1

561

1

1

1

15005

300068

RU

Caracas (Meicende)

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300069

AV

Carballo

1

563

1

1

1,5

15005

300070

RU

Carballo Astray, Médico

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300071

RU

Carballo Calero

1

563

1

1

1

15005

300072

RU

Carlos Maside

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300073

RU

Carmen Conde

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300074

LG

Carral

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300075

RU

Castros

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300076

RU

Cedeiras

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300077

RU

Cee

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300078

RU

Celso Emilio Ferreiro

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300079

LG

Cepo

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300080

RU

Chile

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300081

RU

Choupana

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300082

TR

Colexios 1

1

Hampton (Par. 33-A), S.A.

507

1,33

1,33

1,33

15005

300082

TR

Colexios 1

2

Resto

507

1

1

1

15005

300084

TR

Colexios 2

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300085

RU

Colombia

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300086

RU

Concepción Arenal

1

561

1

1

1

15005

300087

PZ

Constitución

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300088

RU

Corcubión

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300089

AV

Coruña

1

564

1

1

1,5

15005

300090

TR

Coruña

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300091

RU

Costa Rica

1

561

1

1

1

15005

300092

RU

Cruceiros

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300093

AV

Culleredo

1

Lugares

561

0,5

0,5

0,5

15005

300093

AV

Culleredo

2

Resto

561

1

1

1

15005

300095

RU

Curros Enríquez

1

561

1

1

1

15005

300096

RU

Devesos

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300097

RU

Diego Romay

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300098

AV

Diputación, da

1

Av Arsenio - Av Enerxía

507

1

1

1

15005

300098

AV

Diputación, da

2

Av enerxía - Av Moda

507

1,33

1,33

1,33

15005

300098

AV

Diputación, da

3

Av Moda - Av Embalse

507

1

1

1

15005

300098

AV

Diputación, da

4

Resto

507

1

1

1

15005

300102

RU

Doctor Fleming

1

563

1

1

1

15005

300103

RU

Domingo Andrade, Arquitecto

1

561

1

1

1

15005

300104

RU

Durán Loriga

1

561

1

1

1

15005

300105

AV

Ecuador

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300106

RU

Eduardo Blanco Amor

1

562

1

1

1

15005

300107

RU

Eduardo Pondal

1

561

1

1

1,5

15005

300108

RU

Elena Quiroga de Abarca

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300109

RU

Embalse

1

564

0,17

0,17

0,17

15005

300110

AV

Embalse, do

1

Glorieta-Av Diputación

507

1,33

1,33

1,33

15005

300110

AV

Embalse, do

2

Av Diput-Fenosa (95-99)

507

1

1

1

15005

300112

RU

Emilia Pardo Bazán

1

561

1

1

1

15005

300113

AV

Enerxía, da

1

Ata nº 70 incluído

507

1,33

1,33

1,33

15005

300113

AV

Enerxía, da

2

Resto

507

1

1

1

15005

300115

PZ

Escola

1

563

1

1

1,5

15005

300116

RU

Eugenio Carre

1

561

1

1

1

15005

300117

RU

Faustino Pazos, Médico

1

561

1

1

2,2

15005

300118

RU

Federico García Lorca

1

563

1

1

1

15005

300119

RU

Félix Rodríguez de la Fuente

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300120

RU

Fermín Bouza Brey

1

561

1

1

1

15005

300121

RU

Fernán Caballero

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300122

RU

Fernández Llamazares; Farmacº

1

561

1

1

2,2

15005

300123

RU

Fernando Casas Novoa, Arquitº

1

561

1

1

1

15005

300124

RU

Fernando de Andrade

1

561

1

1

1

15005

300125

RU

Ferrol

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300126

RU

Figueiras

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300127

AV

Figueroa

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300128

RU

Filgueira Valverde

1

563

1

1

1

15005

300129

AV

Fisterra

1

Alfº Brañas-Ang. Castillo

561

1

1

2,2

15005

300129

AV

Fisterra

2

Ang. Castillo-A Balneario

561

1,6

1,6

2,5

15005

300129

AV

Fisterra

3

Resto

561

1

1

1

15005

300132

RU

Fonte

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300133

RU

Francisca Herrera Garrido

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300134

RU

Francisco Añón

1

562

1

1

1

15005

300135

RU

Francisco Asorey

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300136

RU

Francisco Castro

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300137

RU

Francisco de Quevedo-Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300138

RU

Francisco Mosquera, Alcalde

1

Carbº Astray-Pard Alvedro

561

1

1

2,2

15005

300138

RU

Francisco Mosquera, Alcalde

2

Resto

561

1

1

1,5

15005

300140

RU

Froxel

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300141

RU

Fuertes

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300142

RU

Furoca

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300143

PZ

Galán; Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300144

AV

Galicia

1

561

1

1

1

15005

300145

RU

General Mosquera Palleiro

1

561

1

1

2,2

15005

300146

RU

Gregorio Hernández

1

563

1

1

1

15005

300147

LG

Groufa

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300148

TR

Groufa

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300149

RU

Guerra de la Independencia

1

561

1

1

1

15005

300150

RU

Historiador Vedia

1

561

1

1

1

15005

300151

RU

Hórreos

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300152

RU

Igrexario

1

Lugares

563

0,5

0,5

0,5

15005

300152

RU

Igrexario

2

Resto

563

1

1

1

15005

300154

RU

Igrexario (Vilarrodis)

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300155

RU

Jacques Cousteau

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300156

RU

Joan Miró

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300157

RU

José Pérez Ballesteros

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300158

RU

Juan de Juni

1

563

1

1

1

15005

300159

UR

La Cornisa

1

505

1

1

1

15005

300160

RU

Lagarto

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300161

RU

Laracha

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300162

RU

Laxeiro

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300163

RU

León

1

564

0,17

0,17

0,17

15005

300164

RU

Lope de Vega; Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300165

TR

Lugo

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300166

RU

Luis Seoane

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300167

RU

Maceira

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300168

TR

Maceira

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300169

RU

Madrid

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300170

PZ

Maestro Cándido

1

561

1

1

2,2

15005

300171

RU

Maestro Mateo

1

561

1

1

1

15005

300172

RU

Maizales

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300173

RU

Málaga

1

564

0,17

0,17

0,17

15005

300174

RU

Malpica

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300175

RU

Manuel Murguía

1

561

1

1

1

15005

300176

PZ

Manuel Murguía; Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300177

RU

Manuel Pardo Alvedro, Alcalde

1

561

1

1

2,2

15005

300178

RU

Manuel Platas Varela, Alcalde

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300179

CS

María Pita

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300180

TR

Meicende

1

Av Nostián - Av Butano

564

1

1

1,5

15005

300180

TR

Meicende

2

Resto

564

1

1

1

15005

300182

TR

Meiras

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300183

RU

Melchor de Velasco

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300184

RU

Miguel de Cervantes; Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300185

RU

Miguel Hernández

1

563

1

1

1

15005

300186

AV

Moda, da

1

507

1,33

1,33

1,33

15005

300187

RU

Mon Vasco

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300188

RU

Mondoñedo

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300189

RU

Monforte

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300190

RU

Monte

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300191

RU

Monte da Fábrica

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300192

RU

Montevideo, Ciudad de

1

561

1

1

1

15005

300193

RU

Moucho

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300194

RU

Nicaragua

1

561

1

1

1

15005

300195

AV

Nostian

1

564

0,44

0,44

0,44

15005

300196

RU

Nova Mocedade

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300197

RU

Ortigueira

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300198

TR

Oseiro

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300199

RU

Otero Pedrayo

1

561

1

1

1

15005

300200

TR

Ourense

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300201

RU

Oviedo

1

Equipamento

564

0,3

0,3

0,3

15005

300201

RU

Oviedo

2

Industrial

564

0,44

0,44

0,44

15005

300201

RU

Oviedo

3

Resto

564

0,5

0,5

0,5

15005

300204

AV

Palleiro

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300205

RU

Paraguay

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300206

RU

Pastor Díaz

1

561

1

1

1

15005

300207

AV

Pastoriza

1

563

1

1

1

15005

300208

TR

Pastoriza

1

563

1

1

1

15005

300209

RU

Payo Gómez

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300210

RU

Paz

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300211

RU

Pazos

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300212

RU

Pedra Grande

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300213

CM

Pedras

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300214

LG

Pedregal

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300215

RU

Pedregal

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300216

LG

Pedreira

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300217

RU

Pedro de Berruguete

1

563

1

1

1

15005

300218

RU

Pedro Monteagudo, Arquitecto

1

561

1

1

1

15005

300219

AV

Penouqueira

1

561

1

1

1

15005

300220

RU

Perú

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300221

RU

Picasso

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300222

RU

Pino

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300223

RU

Ponte

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300224

LG

Ponte Baños

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300225

AV

Ponte, da

1

Ata nº 20 incluído

507

1,33

1,33

1,33

15005

300225

AV

Ponte, da

2

Resto

507

1

1

1

15005

300227

RU

Ponteceso

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300228

TR

Pontevedra

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300229

RU

Porlier

1

561

1

1

1

15005

300230

RU

Pozote (do)

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300231

AV

Praia, da

1

507

1

1

1

15005

300232

AV

Prensa, da

1

Ata nº 61 incluído

507

1

1

1

15005

300232

AV

Prensa, da

2

Resto

507

1,33

1,33

1,33

15005

300234

RU

Punta Langosteira

1

Lugares

563

0,3

0,3

0,3

15005

300234

RU

Punta Langosteira

2

Resto

563

1

1

1

15005

300236

RU

Ramón Cabanillas

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300237

RU

Ramón de Campoamor; Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300238

RU

Ramón de la Sagra

1

561

1

1

1

15005

300239

PZ

Ramón Dopico, Alcalde

1

561

1

1

1,5

15005

300241

RU

Ramón y Cajal

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300242

RU

Raña

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300243

RU

Rañobre

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300244

RU

Reconquista

1

561

1

1

1

15005

300245

RU

Redondela

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300246

RU

República Argentina

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300247

RU

República de Cuba

1

561

1

1

1

15005

300248

RU

República de Uruguay

1

561

1

1

1

15005

300249

RU

República de Venezuela

1

561

1

1

1

15005

300250

RU

República del Salvador

1

561

1

1

1

15005

300251

RU

Rexidoiro

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300252

RU

Ría de Arousa

1

561

1

1

1,5

15005

300253

RU

Ría de Betanzos

1

561

1

1

2,2

15005

300254

TR

Ría de Betanzos

1

561

1

1

2,2

15005

300255

RU

Ría de Ferrol

1

561

1

1

2,2

15005

300256

TR

Ría de Ferrol

1

561

1

1

2,2

15005

300257

RU

Ría de Foz

1

561

1

1

2,2

15005

300258

RU

Ría de Noia

1

Ru Ria Ferrol -Av Bosques

561

1

1

2,2

15005

300258

RU

Ría de Noia

2

Resto

561

1

1

1,5

15005

300260

RU

Ría de Pontevedra

1

561

1

1

2,2

15005

300261

RU

Ría de Vigo

1

561

1

1

1,5

15005

300262

RU

Ría de Viveiro

1

561

1

1

2,2

15005

300263

RU

Ribadavia

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300264

RU

Ribadeo

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300265

RU

Rigoberta Menchu

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300266

RU

Rio

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300267

RU

Rio Ba

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300268

RU

Rio Eo

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300269

RU

Rio Eume

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300270

RU

Rio Miño

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300271

RU

Rio Sar

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300272

RU

Rio Sil

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300273

RU

Rio Tambre

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300274

RU

Rio Ulla

1

561

1

1

1

15005

300275

RU

Rosalía de Castro

1

561

1

1

1

15005

300276

TR

Sabón

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300277

RU

Salcillo

1

563

1

1

1

15005

300278

RU

Salvador Dalí

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300279

RU

San Blas

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300280

AV

San Esteban de Moras

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300281

RU

San Esteban de Moras

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300282

TR

San Esteban de Moras

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300283

RU

San Tirso

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300284

RU

Santander

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300285

RU

Santiago de Compostela

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300286

LG

Santuario

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300287

PS

Santuario

1

Lugares

563

0,5

0,5

0,5

15005

300287

PS

Santuario

2

Resto

563

1

1

1

15005

300289

PZ

Santuario

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300290

PZ

Seixedo

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300291

RU

Seixedo

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300292

CM

Serreira

1

561

1

1

1

15005

300293

RU

Severo Ochoa

1

563

0,5

0,5

0,5

15005

300294

RU

Sevilla

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300295

RU

Sinforiano López

1

Lugares

561

0,5

0,5

0,5

15005

300295

RU

Sinforiano López

2

Resto

561

1

1

1

15005

300297

LG

Sixto

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300298

UR

Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300299

RU

Suevos

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300300

RU

Tirso de Molina; Sol y Mar

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300301

RU

Toribio Salvadores, Alcalde

1

561

1

1

1,5

15005

300302

RU

Torrente Ballester

1

561

1

1

1

15005

300303

TR

Torroal

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300304

LG

Touriñana

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300305

RU

Touriñana

1

564

0,17

0,17

0,17

15005

300306

RU

Tui

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300307

RU

Urbano Lugris

1

562

1

1

1

15005

300308

RU

Valencia

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300309

RU

Valladolid

1

564

0,3

0,3

0,3

15005

300310

RU

Valle Inclán

1

561

1

1

1

15005

300311

RU

Velázquez

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300312

RU

Ventura Rodríguez

1

561

1

1

1

15005

300313

RU

Vicente Risco

1

562

1

1

1

15005

300314

RU

Vilarrodis

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300315

RU

Villa de Negreira

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300316

RU

Viña

1

562

0,17

0,17

0,17

15005

300317

RU

Violeta

1

562

0,5

0,5

0,5

15005

300318

RU

Wenceslao Fernández Flórez

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300319

RU

Zamora

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300320

UR

Zapateira

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300321

RU

Zaragoza

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300322

RU

Honduras

1

561

1

1

1

15005

300323

RU

República Dominicana

1

561

1

1

1

15005

300324

RU

Capela

1

561

1

1

1,5

15005

300325

RU

Uxío Novoneira

1

561

1

1

1

15005

300326

AV

Alcalde Platas Varela

1

562

1

1

1

15005

300327

AV

Caión

1

561

1

1

2,2

15005

300328

RU

Maruja Mayo (Ur. Zapateira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300329

RU

Amelia Peláez (Ur. Zapateira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300330

RU

Albatros (Ur. Zapateira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300331

TR

Cornisa (da) (Ur. Zapateira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300332

TR

Cornisa (da) (Ur. Zapateira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300333

RU

Raquel Forner (Ur. Zapateira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300334

RU

Mendiño (Ur. Xesteira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300335

RU

Xesteira (Ur. Xesteira)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300336

RU

Lorenzo Varela (Ur. Esp Santo)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300337

RU

Uxío Carre Aldao (Ur. Es Santo)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300338

RU

Juan de Otero (Ur. Esp Santo)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300339

RU

Escultor José Ferreiro(Eº Sto)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300340

RU

Martín Códax (Urb. Xesteira)

1

505

1,25

1,25

1,25

15005

300341

RU

Xoan de Cangas (Urb. Xesteira)

1

505

1,25

1,25

1,25

15005

300343

RU

Osos

1

Resto

561

1

1

1

15005

300344

RU

Teresa Herrera

1

561

1

1

1

15005

300345

RU

Codeseira - Meicende

1

563

0,17

0,17

0,17

15005

300346

RU

Pérez Lugin

1

562

0,3

0,3

0,3

15005

300347

RU

Teresa Herrera

1

561

1

1

1

15005

300348

RU

María del Camino Noya Campos

1

561

0,5

0,5

0,5

15005

300349

RU

Pombales

1

561

0,3

0,3

0,3

15005

300350

UR

Uxes (Urbanizacións)

1

505

1,13

1,13

1,13

15005

300351

PZ

Alcalde José Mosquera Díaz

1

561

1

1

2,2

15005

300352

RU

Alcalde Francisco

1

561

1

1

2,2

15005

300353

RU

Alcalde Generoso

1

561

1

1

2,2

15005

300354

RU

Petellas

1

561

1

1

1

15005

300355

RU

Cerrada (da)

1

561

1

1

1

15005

300356

PG

Sabón

1

507

1,33

1,33

1,33

15005

300357

RU

Esqueiros

1

561

1

1

2,2

15005

300358

RU

Montillos

1

564

0,5

0,5

0,5

15005

300359

PZ

Alcalde José Naya

1

561

1

1

1

15005

300360

RU

Campanilla

1

563

0,3

0,3

0,3

15005

300361

RU

República de México

1

561

1

1

1

15006

300001

RU

Baltasar Pardal

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300002

RU

Barrosas

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300003

RU

Basilio Carril

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300004

RU

Buxacos

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300005

RU

Calexa

1

506

0,8

0,8

1

15006

300006

RU

Calexo

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300007

RU

Calexo da Serra

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300008

RU

Calvo Sotelo

1

506

1,4

1,4

2

15006

300009

RU

Camiño Francés

1

506

0,8

0,8

1

15006

300010

RU

Caño

1

506

0,8

0,8

1

15006

300011

RU

Carballos Altos

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300012

RU

Carmen

1

506

1,4

1,4

2

15006

300013

RU

Carreira da Fraga

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300014

RU

Castelao

1

506

0,8

0,8

1

15006

300015

RU

Castro

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300016

RU

Cima do Lugar

1

506

0,8

0,8

1

15006

300017

RU

Codeseira

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300018

RU

Convento

1

506

0,8

0,8

1

15006

300019

RU

Cruz Vermella

1

506

0,8

0,8

1

15006

300020

RU

Doctor Fernández la Riva

1

506

0,8

0,8

1

15006

300021

RU

Dolores

1

506

1,4

1,4

2

15006

300022

CM

Empegada

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300023

PZ

España

1

506

1,4

1,4

2

15006

300024

RU

Feria

1

506

0,8

0,8

1

15006

300025

RU

Fonte

1

506

0,8

0,8

1

15006

300026

RU

Fonte Fraga

1

506

0,8

0,8

1

15006

300027

CM

Frades

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300028

RU

Fraga do Rei

1

Nº 1-33 e 2-10

506

1,4

1,4

2

15006

300028

RU

Fraga do Rei

2

Nº 35-105 e 12-74

506

0,8

0,8

1

15006

300028

RU

Fraga do Rei

3

Resto

506

0,4

0,4

0,4

15006

300029

RU

Fraguiña (Rúa)

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300030

RU

Hipócrates

1

506

0,8

0,8

1

15006

300031

RU

Iso

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300032

RU

José Antonio

1

Nº 1-11 e 2-20

506

1,4

1,4

2

15006

300032

RU

José Antonio

2

Nº 13-87 e 22-106

506

0,8

0,8

1

15006

300032

RU

José Antonio

3

Resto

506

0,4

0,4

0,4

15006

300033

RU

Laberco

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300034

RU

Lema

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300035

RU

Lua

1

506

0,8

0,8

1

15006

300036

RU

Lugo

1

Nº 1-43 e 2-40

506

1,4

1,4

2

15006

300036

RU

Lugo

2

Nº 45-83 e 42-110

506

0,8

0,8

1

15006

300036

RU

Lugo

3

Resto

506

0,4

0,4

0,4

15006

300037

RU

Luis Seoane

1

506

0,8

0,8

1

15006

300038

CM

Magulán

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300039

RU

Milagrosa

1

506

0,8

0,8

1

15006

300040

RU

Nova

1

506

1,4

1,4

2

15006

300041

RU

Padre Pardo

1

506

1,4

1,4

2

15006

300042

RU

Pastoriza

1

506

0,8

0,8

1

15006

300043

RU

Pergontoño

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300044

RU

Piñeiral

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300045

RU

Ramón Franco

1

Nº 1-49 e 2-44

506

1,4

1,4

2

15006

300045

RU

Ramón Franco

2

Nº 51-85 e 46-94

506

0,8

0,8

1

15006

300045

RU

Ramón Franco

3

Resto

506

0,4

0,4

0,4

15006

300046

RU

Rego da Raña

1

506

0,8

0,8

1

15006

300047

RU

Rio Mera

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300048

RU

Rio Vello

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300049

RU

Ronda da Quenlla

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300050

RU

Ronda de Paxe

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300051

RU

Rúa da Facorra

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300052

RU

Rúa do Cobelo

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300053

RU

Rúa dos Catro Ventos

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300054

RU

San Salvador

1

506

0,8

0,8

1

15006

300055

CM

Santa María

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300056

RU

San Vicente

1

506

0,8

0,8

1

15006

300057

RU

San Xoan

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300058

RU

Santiago

1

Nº 1-37 e 2-46

506

1,4

1,4

2

15006

300058

RU

Santiago

2

Resto

506

0,8

0,8

1

15006

300059

TR

Santiago

1

506

0,4

0,4

0,4

15006

300060

RU

Valle Inclán

1

506

0,8

0,8

1

15006

300061

RU

Viso

1

506

0,4

0,4

0,4

15009

300001

RU

A

1

502

1

1

2

15009

300002

CX

Alameda

1

501

1

1

2

15009

300003

RU

Alcalde Beccaria

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300004

RU

Alcalde López Datorre

1

503

1

1

1,33

15009

300005

RU

Alcalde Tomás Dapena

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300006

RU

Alfoli

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300007

PZ

Alfonso IX

1

502

0,5

0,5

0,5

15009

300008

PS

Antolín Faraldo

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300009

RU

Ánxeles

1

Nº 2 - 18

501

2

2

3,5

15009

300009

RU

Ánxeles

2

Nº 1 - 3

501

1,5

1,5

2,5

15009

300009

RU

Ánxeles

3

Nº 5 - 9

501

0,8

0,8

1,5

15009

300009

RU

Ánxeles

4

Resto

502

0,5

0,5

0,5

15009

300013

RU

Arxentina

1

503

0,67

0,67

0,67

15009

300014

RU

Azougue

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300015

RU

B

1

502

1

1

2

15009

300016

RU

Bernardo Miño

1

503

1

1

1,33

15009

300017

GR

Brigantium

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300018

RU

Cabildos

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300019

CM

Cal das Barras

1

508

2

2

2

15009

300020

VE

Campo

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300021

GR

Caneiros

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300022

RU

Cañota

1

501

0,6

0,6

0,8

15009

300024

TR

Caraña

1

503

0,67

0,67

0,67

15009

300025

AV

Carregal

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300026

CM

Carregal

1

508

2

2

2

15009

300027

RU

Cascas

1

503

1

1

1,33

15009

300028

AV

Castilla

1

Nº 2 e 4

501

2

2

3,5

15009

300028

AV

Castilla

2

Nº 1-67 e 6-30

502

1

1

2

15009

300028

AV

Castilla

3

Resto

502

0,7

0,7

1

15009

300028

AV

Castilla

4

Urbanizable

508

2

2

2

15009

300032

RU

Castro

1

501

1,5

1,5

2,5

15009

300033

RU

Cerca

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300034

RU

Cervantes

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300035

PZ

Cervantes

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300036

PX

Cervantes

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300037

CT

Claudino Pita

1

501

2

2

3,5

15009

300038

VE

Clérigos 1

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300039

VE

Clérigos 2

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300040

RU

Concepción Arenal

1

502

0,6

0,6

0,8

15009

300041

GR

Condesa

1

503

1

1

1,33

15009

300042

PZ

Constitución

1

501

1,5

1,5

2,5

15009

300043

PZ

Convento de Donas

1

503

1

1

1,33

15009

300044

RU

Coral Polifónica

1

503

1

1

1,33

15009

300045

TR

Cortaduría

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300046

AV

Coruña

1

508

2

2

2

15009

300047

PZ

Cristo

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300048

RU

Cristo

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300049

RU

Cruz Verde

1

Nº 1 - 11

501

2

2

3,5

15009

300049

RU

Cruz Verde

2

Nº 21 - 39

502

0,5

0,5

0,5

15009

300049

RU

Cruz Verde

3

Resto

502

0,7

0,7

1

15009

300052

PZ

Cruz Verde

1

502

0,4

0,4

0,4

15009

300053

TR

Cruz Verde

1

502

0,5

0,5

0,5

15009

300054

RU

Curros Enríquez

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300055

RU

Desengano

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300056

RU

Doctor Fleming

1

Nº pares

502

0,7

0,7

1

15009

300056

RU

Doctor Fleming

2

Nº impares

502

0,6

0,6

0,8

15009

300058

RU

Doctor José Fariña

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300059

TR

Doctor José Fariña

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300060

PZ

Domingo Etcheverria Navey

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300061

PZ

Dona Agueda

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300062

PZ

Emigrante

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300063

RU

Emilia Pardo Bazán

1

502

0,5

0,5

0,5

15009

300064

RU

Emilio Romay

1

501

1,5

1,5

2,5

15009

300065

PZ

Enrique IV, Antiga Eira V

1

503

0,83

0,83

0,83

15009

300066

PZ

Enrique Riego

1

503

1

1

1,33

15009

300067

CM

Estación

1

503

1

1

1,33

15009

300068

RU

Estefania de Valencia

1

501

1

1

2

15009

300069

RU

Esquina Rosalía de Castro

1

Resto

502

0,7

0,7

1

15009

300069

RU

Esquina Rosalía de Castro

2

Urbanizable

508

2

2

2

15009

300071

PZ

Fernán Pérez de Andrade

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300072

RU

Ferradores

1

501

2

2

3,5

15009

300073

RU

Ferreiros

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300074

RU

Fonte de Unta

1

Nº 1 - 13 e 2 - 26

501

0,5

0,5

0,5

15009

300074

RU

Fonte de Unta

2

Resto

501

0,8

0,8

1,5

15009

300076

RU

Frade

1

508

2

2

2

15009

300077

AV

Fraga Iribarne

1

Nº 2-18 (Pares)

503

1

1

1,33

15009

300077

AV

Fraga Iribarne

2

Resto

503

0,67

0,67

0,67

15009

300079

TR

Fraga Iribarne

1

503

0,67

0,67

0,67

15009

300080

RU

Galera

1

502

0,5

0,5

0,5

15009

300081

PZ

Galicia

1

501

2

2

3,5

15009

300082

RU

Hórreo

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300083

CX

Hospital San Antonio

1

501

1

1

2

15009

300084

CX

Irmandiños

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300085

RU

Irmandiños

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300086

PZ

Irmáns García Naveira

1

501

2

2

3,5

15009

300087

AV

Jesús García Naveira

1

Nº 1-49 e 2-56

502

1

1

2

15009

300087

AV

Jesús García Naveira

2

Nº 51-65 e 58-70

502

0,8

0,8

1,5

15009

300087

AV

Jesús García Naveira

3

Resto

503

1

1

1,33

15009

300087

AV

Jesús García Naveira

4

Urbanizable

508

2

2

2

15009

300091

TR

Jesús García Naveira

1

502

0,7

0,7

1

15009

300092

RU

José Alguero Penedo

1

502

0,5

0,5

0,5

15009

300093

RU

José García Acuña

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300094

RU

Julio Pérez Salas

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300095

TR

Julio Pérez Salas

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300096

RU

Lanzos

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300097

TR

Lanzos

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300098

AV

Linares Rivas

1

501

1

1

2

15009

300099

RU

Magdalena

1

503

0,67

0,67

0,67

15009

300100

PS

Malecón

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300101

TR

Malecón-Marina

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300102

RU

Mandeo

1

Nº 1-19 e 2-8

503

1

1

1,33

15009

300102

RU

Mandeo

2

Resto

503

0,83

0,83

0,83

15009

300104

RU

Manuel Naveira

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300105

RU

Marina

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300106

GR

Martín Ballesteros

1

503

0,67

0,67

0,67

15009

300107

MU

Monxas

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300108

RU

Noas

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300109

RU

Nosa Señora do Camiño

1

503

0,83

0,83

0,83

15009

300110

RU

Nova

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300111

RU

Otero Pedrayo

1

508

2

2

2

15009

300112

RU

Ouro

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300113

PZ

Padre Francisco Blanco

1

502

1

1

2

15009

300114

PZ

Paio Formoso

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300115

RU

Pastel

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300116

RU

Pastelería

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300117

PZ

Peirao

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300118

RU

Pescadería

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300119

RU

Pinche

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300120

RU

Pintor Seijo Rubio

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300121

RU

Alexandre Bóveda (Tr P Seij)

1

502

0,8

0,8

1,5

15009

300122

RU

Porta da Vila

1

501

1,5

1,5

2,5

15009

300123

RU

Porta do Hórreo

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300124

RU

Pozo

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300125

RU

Prateiros

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300126

RU

Progreso

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300127

TR

Progreso

1

501

0,8

0,8

1,5

15009

300128

RU

Quiroga

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300129

PS

Ramón Beade

1

508

2

2

2

15009

300130

RU

Ramón Cabanillas

1

Resto

502

0,6

0,6

0,8

15009

300130

RU

Ramón Cabanillas

2

Urbanizable

508

2

2

2

15009

300132

CM

Real da Infesta

1

503

1

1

1,33

15009

300133

RU

Rexemento Provincial

1

501

0,5

0,5

0,5

15009

300134

RU