Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Xoves, 20 de outubro de 2011 Páx. 30714

I. Disposicións xerais

Consellería de Facenda

DECRETO LEXISLATIVO 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

Preámbulo

Os tributos do Estado cedidos á Comunidade Autónoma de Galicia réxense polos convenios ou tratados internacionais, a Lei xeral tributaria, a lei propia de cada tributo, os regulamentos xerais ditados en desenvolvemento da Lei xeral tributaria e das leis propias de cada tributo, as demais disposicións de carácter xeral, regulamentarias ou interpretativas, ditadas pola Administración do Estado e polas normas emanadas da comunidade autónoma competente nos termos establecidos polas leis que regulan a cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas de réxime común.

A Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas, constitúe o marco orgánico xeral polo que se rexe o citado réxime de cesión.

Ese marco orgánico é desenvolvido, con carácter xeral, pola Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, e para o caso da Comunidade Autónoma de Galicia, pola Lei 17/2010, do 16 de xullo, do réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións da devandita cesión.

Mediante esta Lei 17/2010, do 16 de xullo, procedeuse á adecuación do contido da alínea un da disposición adicional primeira do Estatuto de Autonomía de Galicia ao novo réxime de cesión de tributos que se contempla na Lei 22/2009, do 18 de decembro, e, así mesmo, a regular o réxime específico da devandita cesión á Comunidade Autónoma Galicia, de modo que se determina o alcance e condicións da cesión a esta comunidade autónoma e atribúeselle a facultade de ditar para si mesmas normas lexislativas nos casos e condicións previstos na Lei 22/2009, do 18 de decembro.

A atribución de determinadas competencias normativas en materia de tributos estatais cedidos xa estaba presente na Lei 18/2002, do 1 de xullo, do réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións da devandita cesión, nos termos establecidos na Lei 21/2001, do 27 de decembro, pola que se regulan as medidas fiscais e administrativas do novo sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con estatuto de autonomía, así como na Lei 32/1997, do 4 de agosto, de modificación do réxime de cesión de tributos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e de fixación do alcance e condicións da devandita cesión, respecto do disposto na Lei 14/1996, do 30 de decembro, de cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas e de medidas fiscais complementarias.

A necesaria garantía do principio de seguridade xurídica que debe presidir todo ordenamento exixe acabar coa dispersión lexislativa que a multiplicidade de normas provocou. Consciente diso, o lexislador incluíu na disposición derradeira terceira da Lei 8/2010, do 29 de outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, a súa rehabilitación e financiamento, e outras medidas tributarias, unha autorización á Xunta de Galicia para elaborar e aprobar, no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da devandita lei, un texto refundido que recolla a normativa autonómica vixente sobre os tributos estatais cedidos á Comunidade Autónoma de Galicia. Ademais, esta delegación lexislativa inclúe a posibilidade de regularizar, aclarar e harmonizar os textos legais que sexan obxecto do texto refundido.

Este decreto lexislativo consta dun artigo que aproba o texto refundido, unha disposición adicional, unha derrogatoria e unha derradeira. O texto refundido estrutúrase en tres títulos, dedicados o primeiro deles a disposicións xerais e de carácter aclaratorio do réxime xurídico aplicable aos tributos cedidos, o título segundo a disposicións específicas de cada tributo en particular, clasificadas por capítulos, e o título terceiro, as normas procedementais e obrigacións formais relativas aos tributos cedidos.

En consecuencia, de acordo co previsto no artigo 10.1.º a) do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, e no artigo 4.4.º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, por proposta da conselleira de Facenda, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e oito de xullo de dous mil once,

DISPOÑO:

Artigo único.

Conforme o disposto na disposición derradeira terceira da Lei 8/2010, do 29 de outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, a súa rehabilitación e financiamento, e outras medidas tributarias, apróbase o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

Disposición adicional única. Remisións normativas.

As remisións e referencias normativas ás disposicións derrogadas por este decreto lexislativo entenderanse realizadas, en diante, ás correspondentes disposicións do texto refundido.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Quedan derrogadas as seguintes disposicións:

a) O artigo 2 da Lei 2/1998, do 8 de abril, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, organización e xestión.

b) Os artigos 3, 4 e 5 da Lei 3/2002, do 29 abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo.

c) Os artigos 2, 3 e 5 da Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e de réxime administrativo.

d) Os artigos 3, 4 e 5 da Lei 9/2003, do 23 decembro, de medidas tributarias e administrativas.

e) Os artigos 1, 2, 4, 7 e 8 da Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

f) Os artigos 52 e 54 da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007.

g) O artigo 25 da Lei 7/2007, do 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia.

h) Os artigos 57 a 64 e a disposición transitoria segunda da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.

i) A Lei 9/2008, do 28 de xullo, galega de medidas tributarias en relación co imposto sobre sucesións e doazóns.

j) O artigo 60 da Lei 16/2008, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009.

k) A Lei 4/2009, do 20 de outubro, de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda e á sucesión empresarial.

l) A disposición adicional primeira da Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

m) A Lei 8/2010, do 29 de outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, a súa rehabilitación e financiamento, e outras medidas tributarias.

n) Os artigos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

2. Así mesmo, quedan derrogadas calquera outras disposicións de igual ou inferior rango ao desta lei en canto se opoñan ou contradigan o establecido nela.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este decreto lexislativo e o texto refundido que aproba entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e oito de xullo de dous mil once.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos polo Estado

Índice

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS.

Artigo 1. Obxecto.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Artigo 3. Conceptos xerais.

TÍTULO II. DISPOSICIÓNS SOBRE TRIBUTOS CEDIDOS.

Capítulo I. Imposto sobre a renda das persoas físicas.

Artigo 4. Escala autonómica ou complementaria do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Artigo 5. Deducións na cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Capítulo II. Imposto sobre sucesións e doazóns.

Sección 1.ª Reducións da base impoñible en adquisicións por causa de morte.

Artigo 6. Reducións de carácter subxectivo.

Artigo 7. Reducións de carácter obxectivo.

Sección 2.ª Reducións na base impoñible en adquisicións lucrativas entre vivos.

Artigo 8. Reducións de carácter obxectivo.

Sección 3.ª Débeda tributaria.

Artigo 9. Tarifa.

Artigo 10. Cota tributaria.

Artigo 11. Deducións na cota tributaria.

Sección 4.ª Normas comúns ás adquisicións por causa de morte e entre vivos.

Artigo 12. Tratamento fiscal das unións estables de parella.

Capítulo III. Imposto sobre o patrimonio.

Artigo 13. Mínimo exento.

Capítulo IV. Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Sección 1.ª Tipos de gravame.

Artigo 14. Tipo de gravame na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas.

Artigo 15. Tipo de gravame na modalidade de actos xurídicos documentados.

Sección 2.ª Deducións e bonificacións na cota íntegra.

Artigo 16. Deducións e bonificacións na cota íntegra na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas.

Artigo 17. Deducións e bonificacións na cota íntegra na modalidade de actos xurídicos documentados.

Capítulo V. Imposto especial sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos.

Artigo 18. Tipo de gravame autonómico no imposto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos.

Capítulo VI. Taxas fiscais sobre o xogo.

Artigo 19. Taxa sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias.

Artigo 20. Taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar.

TÍTULO III. DISPOSICIÓNS FORMAIS E PROCEDEMENTAIS.

Capítulo I. Obrigacións formais e normas procedementais.

Sección 1.ª Normas relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e ao imposto sobre sucesións e doazóns.

Artigo 21. Presentación de declaracións.

Artigo 22. Acreditación da presentación e pagamento.

Artigo 23. Solicitude de beneficios fiscais.

Artigo 24. Aprazamentos e fraccionamentos.

Artigo 25. Procedemento para a aplicación de presuncións no imposto sobre sucesións e doazóns.

Artigo 26. Valoración previa de bens inmobles.

Artigo 27. Comprobación de valores.

Sección 2.ª Taxación pericial contraditoria no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e no imposto sobre sucesións e doazóns.

Artigo 28. Normas xerais da taxación pericial contraditoria.

Artigo 29. Procedemento da taxación pericial contraditoria.

Sección 3.ª Normas de aplicación dos tributos cedidos sobre o xogo.

Artigo 30. Pagamento da taxa fiscal sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias.

Artigo 31. Liquidación e pagamento da taxa fiscal sobre xogos de sorte, envite ou azar correspondente a máquinas.

Capítulo II. Obrigacións formais dos notarios e dos rexistradores da propiedade inmobiliaria e mercantil.

Artigo 32. Obrigacións formais dos notarios.

Artigo 33. Obrigacións formais dos rexistradores da propiedade inmobiliaria e mercantil.

Disposición transitoria primeira. Prazo de mantemento das adquisicións mortis causa da vivenda habitual do causante.

Disposición transitoria segunda. Aplicación da normativa procedemental.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa.

Disposición derradeira segunda. Leis de orzamentos.

Disposición derradeira terceira. Vixencia temporal de determinados beneficios fiscais.

TÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Esta lei ten por obxecto establecer nun único texto as normas ditadas pola Comunidade Autónoma de Galicia en exercicio das competencias que ten atribuídas no marco establecido polas leis que regulan a cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas de réxime común.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Un. Este texto refundido será de aplicación aos tributos sobre os cales a Comunidade Autónoma de Galicia ten, de acordo co establecido nas leis reguladoras da cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas de réxime común, competencias normativas tanto na regulación de aspectos substantivos que determinan a cota tributaria como nas cuestións de aplicación dos tributos.

Dous. A Comunidade Autónoma de Galicia ten atribuída a facultade de ditar para si mesmas normas lexislativas, co alcance e condicións establecidos nas leis reguladoras da cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas de réxime común, sobre os seguintes tributos:

a) Imposto sobre a renda das persoas físicas.

b) Imposto sobre o patrimonio.

c) Imposto sobre sucesións e doazóns.

d) Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

e) Tributos sobre o xogo.

f) Imposto especial sobre determinados medios de transporte.

g) Imposto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos.

Tres. O exercicio das facultades normativas da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos efectúase, en cada caso, segundo o alcance e os puntos de conexión establecidos nas leis reguladoras da cesión de tributos do Estado ás comunidades autónomas de réxime común.

Artigo 3. Conceptos xerais.

Un. Vivenda habitual.

Para os efectos previstos neste texto refundido, os conceptos de vivenda habitual, adquisición de vivenda habitual e reinvestimento en vivenda habitual serán os recollidos na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Entenderase por vivenda a edificación destinada á residencia das persoas físicas.

Dous. Unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o contemplado na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Tres. Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade.

O grao de minusvalidez deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. En particular, considerarase acreditado un grao de minusvalidez igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Igualmente, considerarase acreditado un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

TÍTULO II
Disposicións sobre tributos cedidos

CAPÍTULO I
Imposto sobre a renda das persoas físicas

Artigo 4. Escala autonómica ou complementaria do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Os tipos da escala autonómica, de aplicación á Comunidade Autónoma de Galicia, do imposto sobre a renda das persoas físicas serán os seguintes:

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0

0

17.707,20

12

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,5

53.407,20

8.040,86

En diante

21,5

Artigo 5. Deducións na cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Un. Normas xerais.

A práctica das deducións na cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas quedará en todo caso condicionada á xustificación documental adecuada e suficiente do suposto de feito e aos requisitos que determinen a súa aplicabilidade.

Dous. Dedución por nacemento ou adopción de fillos.

O contribuínte poderá deducir da cota íntegra autonómica 300 euros por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo, que conviva co contribuínte na data de devengo do imposto.

No caso de parto múltiple esta dedución ascenderá a 360 euros por cada fillo.

A dedución estenderase aos dous períodos impositivos seguintes ao nacemento ou adopción, sempre que o fillo nado ou adoptado conviva co contribuínte na data de devengo do imposto que lle corresponda a cada un deles, segundo as seguintes contías e límites de renda:

a) 300 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar para efectos do IRPF estivese comprendida entre 22.001 e 31.000 euros.

b) 360 euros, sempre que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar para efectos do IRPF fose menor ou igual a 22.000 euros.

Cando, no período impositivo do nacemento ou adopción, ou nos dous seguintes, os fillos convivan con ambos os proxenitores a dedución practicarase por partes iguais na declaración de cada un deles.

Tres. Dedución por familia numerosa.

O contribuínte que posúa o título de familia numerosa na data de devengo do imposto poderá deducir da cota íntegra autonómica as seguintes cantidades:

a) 250 euros, cando se trate de familias numerosas de categoría xeral.

b) 400 euros, cando se trate de familias numerosas de categoría especial.

Cando algún dos cónxuxes ou descendentes a que sexa de aplicación o mínimo persoal e familiar do imposto teña un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%, a dedución anterior será de 500 e 800 euros respectivamente.

Esta dedución practicaraa o contribuínte con que convivan os restantes membros da familia numerosa. Cando convivan con máis dun, o importe será rateado por partes iguais.

Catro. Dedución por acollemento.

Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonómica a cantidade de 300 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente, provisional ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, formalizado polo órgano competente en materia de menores da Xunta de Galicia, sempre que convivan co menor máis de 183 días durante o período impositivo e non teñan relación de parentesco. Se o tempo de convivencia durante o período impositivo for inferior a 183 días e superior a 90 días, o importe da dedución por cada menor acollido será de 150 euros.

Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar preadoptivo cando se produciu a adopción do menor durante o período impositivo, sen prexuízo da aplicación, se for o caso, da dedución por adopción.

No caso de acollemento de menores por matrimonio, ou polas parellas de feito a que se refire a disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles, se optasen pola declaración individual.

Cinco. Dedución por coidado de fillos menores.

Os contribuíntes que por motivos de traballo, por conta propia ou allea, teñan que deixar os seus fillos menores ao coidado dunha persoa empregada do fogar ou en escolas infantís 0-3 poderán deducir da cota íntegra autonómica o 30% das cantidades satisfeitas no período, co límite máximo de 200 euros, sempre que concorran os seguintes requisitos:

a) Que na data de devengo do imposto os fillos teñan tres ou menos anos de idade.

b) Que ambos os pais realicen unha actividade por conta propia ou allea, pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.

c) Que, no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa empregada do fogar, esta estea dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social.

d) Que a base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar para efectos do IRPF non exceda 22.000 euros en tributación individual ou 31.000 euros en tributación conxunta.

Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desa dedución respecto dos mesmos descendentes, o seu importe será rateado entre eles.

Seis. Dedución por suxeitos pasivos discapacitados, de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos, que precisen axuda de terceiras persoas.

Os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65% e que precisen axudas de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, sempre que:

a) A base impoñible total menos os mínimos persoal e familiar para efectos do IRPF non exceda 22.000 euros en tributación individual ou 31.000 euros en tributación conxunta.

b) Se acredite a necesidade da axuda de terceiras persoas.

c) O contribuínte non sexa usuario de residencias públicas ou concertadas da Comunidade Autónoma de Galicia ou beneficiario do cheque asistencial da Xunta de Galicia.

Sete. Dedución por aluguer de vivenda habitual.

O contribuínte poderá deducir da cota íntegra autonómica o 10%, cun límite de 300 euros por contrato de arrendamento, das cantidades que satisfixese durante o período impositivo en concepto de aluguer da súa vivenda habitual, coa condición de que concorran os seguintes requisitos:

a) Que a súa idade, na data do devengo do imposto, sexa igual ou inferior a trinta e cinco anos.

b) Que a data do contrato de arrendamento sexa posterior ao 1 de xaneiro de 2003.

c) Que constituíse o depósito da fianza a que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, de arrendamentos urbanos, no Instituto Galego da Vivenda e Solo.

d) Que a base impoñible do período, antes da aplicación das reducións por mínimo persoal ou familiar, non sexa superior a 22.000 euros.

Cando, cumprindo estes requisitos, dous contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución, o importe total desta, sen exceder o límite establecido por contrato de arrendamento, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

No caso de tributación conxunta o requisito da idade deberá de cumprilo polo menos un dos cónxuxes ou, se for o caso, o pai ou a nai.

Oito. Dedución por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías nos fogares galegos.

Os contribuíntes que durante o exercicio accedan á internet mediante a contratación de liñas de alta velocidade poderán deducir da cota íntegra autonómica o 30% das cantidades satisfeitas no concepto de cota de alta e cotas mensuais, cun límite máximo de 100 euros e segundo os seguintes requisitos:

a) Só poderá aplicarse no exercicio en que se subscribe o contrato de conexión a liñas de alta velocidade.

b) A liña de alta velocidade contratada estará destinada ao uso exclusivo do fogar e non estará vinculada ao exercicio de calquera actividade empresarial ou profesional.

c) Non resultará aplicable se o contrato de conexión supón simplemente un cambio de compañía prestadora do servizo e o contrato coa compañía anterior se realizou noutro exercicio. Tampouco resultará aplicable cando se contrate a conexión a unha liña de alta velocidade e o contribuínte manteña, ao mesmo tempo, outras liñas contratadas en exercicios anteriores.

d) O límite máximo da dedución aplícase respecto de todas as cantidades satisfeitas durante o exercicio, ben correspondan a un só contrato de conexión ben a varios que se manteñan simultaneamente.

Nove. Dedución por fomento do autoemprego.

Os contribuíntes que causen alta por primeira vez durante o período impositivo no censo de empresarios profesionais e retentores como consecuencia do establecido no artigo 3.2.º a) do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e dos procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, e manteñan a dita situación durante un ano natural, poderán deducir da cota íntegra autonómica 300 euros no período impositivo en que se produza a alta, sempre que desenvolvan a súa actividade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Dez. Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación.

1. Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica, e cun límite de 4.000 euros, o 20% das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas, anónimas laborais ou limitadas laborais, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40% nin inferior ao 1% do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

b) A entidade en que hai que materializar o investimento debe cumprir os seguintes requisitos:

1.º Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

2.º Debe desempeñar unha actividade económica durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación. Para tal efecto, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto no artigo 4.8.º dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio.

3.º Debe contar, como mínimo, con dúas persoas ocupadas con contrato laboral e a xornada completa, dadas de alta no réxime xeral da Seguridade Social e con residencia habitual en Galicia, durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

4.º No caso de que o investimento se realizase mediante unha ampliación de capital, a sociedade mercantil debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data desta ampliación, e que ademais, durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo do imposto sobre sociedades en que se realizase a ampliación, o seu cadro de persoal medio con residencia habitual en Galicia se incrementase, polo menos, en dúas persoas, respecto do cadro de persoal medio con residencia habitual en Galicia nos doce meses anteriores, e que o devandito incremento se manteña durante un período adicional doutros vinte e catro meses.

Para o cálculo do cadro de persoal medio total da empresa e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa xornada completa.

c) O contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade en que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo funcións executivas nin de dirección durante un prazo de dez anos. Tampouco pode manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento durante ese mesmo prazo.

d) As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, na cal se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

e) As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos, seguintes á constitución ou ampliación.

2. O incumprimento dos requisitos e das condicións establecidas leva consigo a perda do beneficio fiscal, e o contribuínte debe incluír na declaración do imposto correspondente ao exercicio en que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como consecuencia da dedución practicada xunto cos xuros de mora producidos.

Once. Dedución por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista.

1. Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica, e cun límite de 4.000 euros, o 20% das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións como consecuencia de acordos de ampliación de capital subscritos por medio do segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista, aprobado por acordo do Consello de Ministros de 30 de decembro de 2005.

2. Para poder aplicar a dedución a que se refire a alínea 1 deben cumprirse os seguintes requisitos:

a) A participación conseguida polo contribuínte na sociedade obxecto do investimento non pode ser superior ao 10% do seu capital social nin inferior ao 1%.

b) As accións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período de dous anos, como mínimo.

c) A sociedade obxecto do investimento debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia, e non debe ter como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4.8.º dous.a) da Lei do Estado 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio.

Os requisitos indicados nas letras a) e c) anteriores deberán cumprirse durante todo o prazo de mantemento indicado na letra b), contado desde a data de adquisición da participación.

3. O incumprimento dos requisitos anteriores comporta a perda do beneficio fiscal, e o contribuínte debe incluír na declaración do imposto correspondente ao exercicio en que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como consecuencia da aplicación da dedución practicada, xunto cos xuros de mora producidos.

4. A dedución contida neste artigo resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación.

CAPÍTULO II
Imposto sobre sucesións e doazóns

Sección 1.ª Reducións da base impoñible en adquisicións por causa de morte

Artigo 6. Reducións de carácter subxectivo.

Un. Incompatibilidade de reducións.

As reducións contempladas nas alíneas dous e tres seguintes supoñen unha mellora con respecto ás mesmas reducións establecidas pola normativa estatal e substitúen estas. A establecida na alínea catro seguinte establécese como propia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Dous. Redución por parentesco.

Nas adquisicións por causa de morte, incluídas as dos beneficiarios de pólizas de seguros de vida, por razón do parentesco co causante aplicarase a redución que corresponda das incluídas nos seguintes grupos:

a) Grupo I: adquisicións por descendentes e adoptados menores de 21 anos, 1.000.000 de euros, máis 100.000 euros por cada ano menos de 21 que teña o habente causa, cun límite de 1.500.000 euros.

b) Grupo II: adquisicións por descendentes e adoptados de 21 anos ou máis e menores de 25, 900.000 euros, menos 100.000 euros por cada ano maior de 21 ata 24; de 25 anos ou máis, cónxuxes, ascendentes e adoptantes: 18.000 euros.

c) Grupo III: adquisicións por colaterais de segundo e terceiro grao, e ascendentes e descendentes por afinidade: 8.000 euros.

d) Grupo IV: nas adquisicións por colaterais de cuarto grao, graos máis distantes e estraños, non haberá lugar a redución.

Tres. Redución por discapacidade.

Nas adquisicións por causa de morte, incluídas as dos beneficiarios de pólizas de seguros de vida, aplicarase a seguinte redución:

a) Redución de 150.000 euros aos contribuíntes que teñan a consideración legal de persoas discapacitadas, cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, de acordo co baremo ao que se refire o artigo 148 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobada polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño.

b) Redución do 100% da base impoñible aos contribuíntes pertencentes aos grupos I e II a que fai referencia a alínea dous anterior, conforme a normativa anteriormente citada, que acrediten un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%, sempre que o patrimonio preexistente do contribuínte non exceda 3.000.000 de euros.

c) Redución de 300.000 euros para os contribuíntes que, conforme a normativa anteriormente citada, acrediten un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65% e non teñan dereito á redución sinalada na letra anterior.

Catro. Redución pola adquisición das indemnizacións da síndrome tóxica e por actos de terrorismo.

Cando na base impoñible dunha adquisición mortis causa se integren indemnizacións satisfeitas polas administracións públicas ás persoas herdeiras dos afectados pola síndrome tóxica, practicarase unha redución do 99% sobre os importes percibidos, con independencia das outras reducións que procedan, tendo esta carácter retroactivo, e sendo, polo tanto, de aplicación con independencia tanto da data do devengo do imposto como do recoñecemento e pagamento da indemnización.

Será aplicable a mesma porcentaxe de redución, e co mesmo carácter, nas prestacións públicas extraordinarias por actos de terrorismo percibidas polos herdeiros.

Artigo 7. Reducións de carácter obxectivo.

Un. Incompatibilidade de reducións.

As reducións contempladas neste artigo, agás a regulada na alínea tres, son propias da comunidade autónoma e serán incompatibles, para unha mesma adquisición, entre si e coa aplicación das reducións reguladas na Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, ou coas reguladas en leis especiais en relación con este imposto, sempre que fosen establecidas en consideración á natureza do ben obxecto daquelas.

Dous. Normas comúns.

1. As reducións contempladas neste artigo non se aplicarán de oficio, e deberán ser solicitadas polos suxeitos pasivos na presentación da declaración do imposto. A solicitude non se poderá rectificar con posterioridade, agás que a rectificación se presente no período regulamentario de declaración.

2. A porcentaxe de redución aplicarase sobre o resultado de deducir do valor do ben ou dereito o importe das cargas e gravames que prevé o artigo 12 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, así como a parte proporcional do importe das débedas e gastos que sexan deducibles de acordo cos artigos 13 e 14 da mesma lei, sempre que estes últimos se tivesen en conta na fixación da base impoñible individual do habente causa.

3. O habente causa non poderá facer, nos períodos de mantemento establecidos en cada redución, actos de disposición ou operacións societarias que, directa ou indirectamente, poidan dar lugar a unha minoración substancial do valor de adquisición.

4. Se deixan de cumprir os requisitos establecidos nas reducións deste artigo, deberase pagar a parte do imposto que se deixase de ingresar como consecuencia da redución practicada e os xuros de mora.

Tres. Redución por adquisición de vivenda habitual.

1. Cando na base impoñible dunha adquisición mortis causa estivese incluído o valor da vivenda habitual do causante, e a adquisición corresponda aos seus descendentes ou adoptados, ascendentes ou adoptantes e colaterais, por consanguinidade, practicarase unha redución cun límite de 600.000 euros aplicando a porcentaxe de redución que corresponda en función do valor real total do inmoble:

Valor real do inmoble

Porcentaxe de redución

Ata 150.000,00 euros

99%

De 150.000,01 a 300.000,00 euros

97%

Máis de 300.000,00

95%

Cando a adquisición corresponda ao cónxuxe, a redución será do 100% do valor na base impoñible cun límite de 600.000 euros.

No caso do parente colateral, este deberá ser maior de 65 anos e será necesaria a convivencia co causante durante os dous anos anteriores ao falecemento.

2. As persoas adquirentes deberán manter a vivenda adquirida durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto, agás que dentro do devandito prazo faleza a persoa adquirente ou transmita a vivenda en virtude de pacto sucesorio conforme ao previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

No caso de que se produza a venda da vivenda durante o indicado prazo e a totalidade do seu importe se reinvista na adquisición dunha vivenda situada en Galicia que constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual da persoa adquirente, non se perderá a redución solicitada.

3. Cando un mesmo transmitente produza a transmisión de varias vivendas habituais nun ou en varios actos, por causa de morte ou por pactos sucesorios, unicamente se poderá practicar a redución por unha soa vivenda habitual.

Catro. Redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica e de participacións en entidades.

Nos casos en que na base impoñible dunha adquisición mortis causa estivese incluído o valor dunha empresa individual ou dun negocio profesional, ou de participacións en entidades ou de dereitos de usufruto sobre estes, practicarase unha redución do 99% do mencionado valor cando concorran as seguintes circunstancias:

a) Que o centro principal de xestión da empresa ou do negocio profesional, ou o domicilio fiscal da entidade, se atope situado en Galicia e se manteña durante os cinco anos seguintes á data de devengo do imposto.

b) Que á data de devengo do imposto á empresa individual, ao negocio profesional ou ás participacións lles sexa aplicable a exención regulada na alínea 8 do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio. Para estes efectos, a participación do suxeito pasivo no capital da entidade debe ser:

b.1) Con carácter xeral, do 50% como mínimo, xa sexa de forma individual ou conxuntamente co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes ou colaterais de ata o cuarto grao da persoa falecida, xa teña a súa orixe ou parentesco na consanguinidade, na afinidade ou na adopción.

b.2) Do 5% computado de forma individual, ou do 20% conxuntamente co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes ou colaterais de ata o cuarto grao do falecido, xa teña a súa orixe o parentesco na consanguinidade, na afinidade ou na adopción, cando se trate de participacións en entidades que teñan a consideración de empresas de reducida dimensión de acordo co disposto no artigo 108 do Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades.

No caso de que tan só se teña dereito parcial á exención regulada no número 8 do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, tamén será aplicable, na mesma proporción, esta redución.

c) Que a adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados, ascendentes ou adoptantes e colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grao inclusive, do causante.

d) Que a persoa adquirente manteña o adquirido e cumpra os requisitos da exención do imposto sobre o patrimonio durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto de acordo co establecido nas alíneas anteriores deste artigo, agás que dentro de devandito prazo faleza a persoa adquirente ou transmita a adquisición en virtude de pacto sucesorio conforme o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

e) Que a empresa individual ou a entidade viñese exercendo efectivamente as actividades do seu obxecto social durante un período superior aos dous anos anteriores ao devengo do imposto.

Cinco. Redución pola adquisición de explotacións agrarias e de elementos afectos.

1. Nos casos en que na base impoñible dunha adquisición mortis causa estea incluído o valor dunha explotación agraria situada en Galicia ou de dereitos de usufruto sobre esta, practicarase unha redución do 99% do mencionado valor cando concorran as circunstancias seguintes:

a) Que na data de devengo, o causante ou o seu cónxuxe teñan a condición de agricultor/a profesional.

b) Que a adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados, ascendentes ou adoptantes e colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grao inclusive, do causante.

c) Que a persoa adquirente manteña no seu patrimonio a explotación agraria durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto, agás que dentro de devandito prazo faleza a persoa adquirente ou transmita a explotación en virtude de pacto sucesorio conforme o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

d) Que a explotación agraria viñese exercendo, efectivamente, actividades agrarias durante un período superior aos dous anos anteriores ao devengo do imposto.

2. Cando na base impoñible dunha adquisición mortis causa estea incluído o valor de elementos dunha explotación agraria situada en Galicia ou de dereitos de usufruto sobre estes, practicarase unha redución do 99% do mencionado valor cando concorran as circunstancias seguintes:

a) Que a adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados, ascendentes ou adoptantes e colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grao inclusive, do causante.

b) Que na data de devengo as persoas adquirentes ou os seus cónxuxes teñan a condición de agricultor ou agricultora profesional en canto á dedicación de traballo e procedencia de rendas e sexan ben titulares dunha explotación agraria á cal estean afectos os elementos que se transmiten ou ben socios ou socias dunha sociedade agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria da terra ou sociedade civil que sexa titular dunha explotación agraria a que estean afectos os elementos que se transmiten.

c) Que a persoa adquirente manteña os elementos adquiridos afectos á explotación agraria durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto, agás que dentro do devandito prazo faleza a persoa adquirente ou transmita os elementos en virtude de pacto sucesorio conforme o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

d) Que a explotación agraria viñese exercendo, efectivamente, actividades agrarias durante un período superior aos dous anos anteriores ao devengo do imposto.

3. Para os efectos das reducións previstas nos puntos 1 e 2 anteriores, os termos de «explotación agraria», «agricultor ou agricultora profesional», «elementos dunha explotación» e «titular da explotación» son os definidos na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias.

Seis. Redución pola adquisición de predios rústicos incluídos na Rede galega de espazos protexidos.

1. Cando na base impoñible dunha adquisición mortis causa estivese incluído o valor de predios rústicos de dedicación forestal situados en terreos incluídos na Rede galega de espazos protexidos, e sempre que a adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados, ascendentes ou adoptantes ou colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grao inclusive do causante, practicarase unha redución do 95% do mencionado valor.

2. As persoas adquirentes deberán manter os predios adquiridos durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto, agás que dentro de devandito prazo faleza a persoa adquirente ou os transmita en virtude de pacto sucesorio conforme o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

Sete. Redución pola adquisición de predios forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica.

Cando na base impoñible dunha adquisición mortis causa estean incluídas parcelas forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica, practicarase unha redución do 99% do valor das devanditas parcelas sempre que se manteña a propiedade polo prazo, contido nos estatutos sociais, que reste para o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia obrigatoria na xestión conxunta das parcelas.

Para a aplicación desta redución deberanse xuntar á declaración do imposto os xustificantes expedidos pola consellería competente en materia de medio rural que acrediten a inclusión das devanditas parcelas na agrupación de propietarios forestais.

Sección 2.ª Reducións na base impoñible en adquisicións lucrativas entre vivos

Artigo 8. Reducións de carácter obxectivo.

Un. Incompatibilidade de reducións.

As reducións contempladas neste artigo son propias da comunidade autónoma, sendo incompatibles, para unha mesma adquisición, entre si e coa aplicación das reducións reguladas na Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, ou coas consideradas en leis especiais en relación con este imposto sempre que fosen establecidas en consideración á natureza do ben obxecto daquelas.

Dous. Normas comúns.

1. As reducións contempladas neste artigo non se aplicarán de oficio e deberán ser solicitadas polos suxeitos pasivos na presentación da declaración do imposto, e non se poderá rectificar con posterioridade, agás que a rectificación se presentase no período regulamentario de declaración.

2. A porcentaxe de redución aplicarase sobre o resultado de deducir do valor do ben ou dereito o importe das cargas e gravames que prevén o artigo 12 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, así como a parte proporcional do importe das débedas que sexan deducibles de acordo co artigo 17 da mesma lei, sempre que estes últimos se tivesen en conta na fixación da base impoñible individual do habente causa.

3. O habente causa non poderá facer actos de disposición ou operacións societarias que, directa ou indirectamente, poidan dar lugar a unha minoración substancial do valor de adquisición.

4. Se deixan de cumprir os requisitos establecidos nas reducións deste artigo, deberase pagar a parte do imposto que se deixase de ingresar como consecuencia da redución practicada e os xuros de mora.

Tres. Redución pola adquisición de diñeiro destinado á adquisición dunha vivenda habitual en Galicia.

Nas doazóns a fillos e descendentes de diñeiro destinado á adquisición da súa vivenda habitual aplicarase unha redución do 95% da base impoñible do imposto, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) A persoa donataria deberá ser menor de 35 anos ou muller vítima de violencia de xénero. No primeiro caso débese tratar da adquisición da súa primeira vivenda habitual. No segundo, non debe ser titular doutra vivenda.

b) O importe da doazón non poderá superar os 60.000 euros. Este límite é único e aplícase tanto no caso dunha soa doazón como no caso de doazóns sucesivas, sempre que se outorguen a favor da mesma persoa donataria, proveñan dun ou de distintos ascendentes. No caso de que o importe da doazón ou doazóns a que se refire este artigo excedese esta cantidade, non haberá dereito a ningunha redución.

c) A suma da base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar para efectos do IRPF do donatario, correspondente ao último período impositivo, cuxo prazo regulamentario de declaración estea concluído na data do devengo da primeira doazón, non poderá ser superior a 30.000 euros.

d) A doazón débese formalizar en escritura pública en que se exprese a vontade de que o diñeiro doado se destine á adquisición da vivenda habitual da persoa donataria. No caso dos menores de 35 anos, deberá constar tamén que se trata da súa primeira vivenda habitual. Esta declaración de vontade deberá ser simultánea á doazón.

e) A persoa donataria deberá adquirir unha vivenda situada en Galicia nos seis meses seguintes á doazón. No caso de haber varias doazóns, o prazo computarase desde a data da primeira doazón. A redución non se aplicará a doazóns de diñeiro posteriores á compra da vivenda, agás nos supostos de adquisición con prezo aprazado ou financiamento alleo, sempre que se acredite que o importe do diñeiro doado se destina ao pagamento do prezo pendente ou á cancelación total ou parcial do crédito, co prazo, límites e requisitos establecidos nas alíneas anteriores, agás no xeito de computar o prazo de seis meses, que se fará para cada doazón.

f) A acreditación da situación de violencia de xénero farase segundo o disposto na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Catro. Redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica e de participacións en entidades.

Nos casos de transmisión de participacións inter vivos dunha empresa individual ou dun negocio profesional ou de participacións en entidades, aplicarase unha redución na base impoñible, para determinar a base liquidable, do 99% do valor de adquisición, coa condición de que concorran as seguintes condicións:

a) Que a persoa doadora teña 65 anos ou máis ou se atope en situación de incapacidade permanente en grao de absoluta ou grande invalidez.

b) Que, se a persoa doadora vén exercendo funcións de dirección, deixe de exercer e percibir remuneracións polo exercicio das devanditas funcións desde o momento da transmisión.

Para estes efectos, non se entenderá comprendida entre as funcións de dirección a mera pertenza ao consello de administración da sociedade.

c) Que o centro principal de xestión da empresa ou do negocio profesional, ou o domicilio fiscal da entidade, se atope situado en Galicia e que se manteña durante os cinco anos seguintes á data de devengo do imposto.

d) Que na data do devengo do imposto á empresa individual, ao negocio profesional ou ás participacións lles sexa aplicable a exención regulada na alínea 8 do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio. Para estes efectos, a participación do suxeito pasivo no capital da entidade debe ser:

d.1) Con carácter xeral, do 50% como mínimo, xa sexa de forma individual ou conxuntamente co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes ou colaterais de ata o cuarto grao, xa teña a súa orixe o parentesco na consanguinidade, na afinidade ou na adopción.

d.2) Do 5% computado de forma individual, ou do 20% conxuntamente co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes ou colaterais de ata o cuarto grao, xa teña a súa orixe o parentesco na consanguinidade, na afinidade ou na adopción, cando se trate de participacións en entidades que teñan a consideración de empresas de reducida dimensión de acordo co disposto no artigo 108 do Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades.

No caso de que tan só se teña dereito parcial á exención regulada na alínea 8 do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, tamén será de aplicación, na mesma proporción, esta redución.

e) Que a adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados e colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grao inclusive, da persoa doadora.

f) Que a persoa adquirente manteña o adquirido e cumpra os requisitos da exención do imposto sobre o patrimonio durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto de acordo co establecido nas alíneas anteriores deste artigo, agás que dentro do devandito prazo faleza a persoa adquirente ou transmita a adquisición en virtude de pacto sucesorio conforme o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

g) Que a empresa individual ou a entidade viñese exercendo efectivamente as actividades do seu obxecto social durante un período superior aos dous anos anteriores ao devengo do imposto.

Cinco. Redución pola adquisición de explotacións agrarias.

Nos casos de transmisións de participacións inter vivos dunha explotación agraria situada en Galicia ou de dereitos de usufruto sobre ela, aplicarase unha redución na base impoñible, para determinar a base liquidable, do 99% do valor de adquisición, coa condición de que concorran as seguintes condicións:

a) Que a persoa doadora teña 65 ou máis anos ou se atope en situación de incapacidade permanente en grao de absoluta ou grande invalidez.

b) Que á data de devengo a persoa doadora teña a condición de agricultor/a profesional e perda tal condición a consecuencia da doazón.

c) Que a adquisición corresponda ao cónxuxe, descendentes ou adoptados e colaterais, por consanguinidade ata o terceiro grao inclusive, da persoa doadora.

d) Que a persoa adquirente manteña no seu patrimonio a explotación agraria e a súa condición de agricultor/a profesional durante os cinco anos seguintes ao devengo do imposto, agás que dentro do devandito prazo faleza a persoa adquirente ou transmita a explotación en virtude de pacto sucesorio conforme o previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

e) Que a explotación agraria viñese exercendo efectivamente as actividades do seu obxecto social durante un período superior aos dous anos anteriores ao devengo do imposto.

Seis. Redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica, de participacións en entidades e de explotacións agrarias nos pactos sucesorios.

No caso dos feitos impoñibles recollidos na alínea a) do artigo 3.1 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, nos cales non se produza o falecemento do transmitente, os requisitos para a aplicación da redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a unha actividade económica, de participacións en entidades e de explotacións agrarias serán os establecidos para as adquisicións inter vivos.

Sete. Redución pola adquisición de predios forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica.

Cando na base impoñible dunha adquisición lucrativa inter vivos estean incluídas parcelas forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica, practicarase unha redución do 99% do valor das devanditas parcelas sempre que se manteña a propiedade polo prazo, contido nos estatutos sociais, que reste para o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia obrigatoria na xestión conxunta das parcelas.

Para a aplicación desta redución deberase xuntar á declaración do imposto os xustificantes expedidos pola consellería competente en materia de medio rural que acrediten a inclusión das devanditas parcelas na agrupación de propietarios forestais.

Sección 3.ª Débeda tributaria

Artigo 9. Tarifa.

A cota íntegra do imposto sobre sucesións e doazóns obterase aplicando á base liquidable os tipos de gravame seguintes en función dos graos de parentesco sinalados no artigo 6.dous deste texto refundido:

a) No caso dos feitos impoñibles contemplados nas alíneas a e c do artigo 3.1 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e sempre que os suxeitos pasivos estean incluídos nos grupos I e II do artigo 6.dous deste texto refundido, aplicarase a seguinte tarifa:

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

(euros)

Resto base liquidable

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0

0

50.000

5%

50.000

2.500

75.000

7%

125.000

7.750

175.000

9%

300.000

23.500

500.000

11%

800.000

78.500

800.000

15%

1.600.000

198.500

En diante

18%

b) No caso dos feitos impoñibles recollidos na alínea b) do artigo 3.1 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e sempre que os suxeitos pasivos estean incluídos nos grupos I e II do artigo 6.dous deste texto refundido e a doazón se formalice en escritura pública, aplicarase a seguinte tarifa:

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

(euros)

Resto base liquidable

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0

0

200.000

5%

200.000

10.000

400.000

7%

600.000

38.000

En diante

9%

c) No caso de non se cumpriren os requisitos establecidos nesta letra, será de aplicación a tarifa sinalada na alínea anterior.

d) No caso dos feitos impoñibles contemplados nas alíneas a, b e c do artigo 3.1 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e sempre que os suxeitos pasivos estean incluídos nos grupos III e IV do artigo 6.dous deste texto refundido, aplicarase a seguinte tarifa:

Base liquidable

Ata euros

Cota íntegra

(euros)

Resto base liquidable

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00

0,00

7.993,46

7,65%

7.993,46

611,50

7.987,45

8,50%

15.980,91

1.290,43

7.987,45

9,35%

23.968,36

2.037,26

7.987,45

10,20%

31.955,81

2.851,98

7.987,45

11,05%

39.943,26

3.734,59

7.987,46

11,90%

47.930,72

4.685,10

7.987,45

12,75%

55.918,17

5.703,50

7.987,45

13,60%

63.905,62

6.789,79

7.987,45

14,45%

71.893,07

7.943,98

7.987,45

15,30%

79.880,52

9.166,06

39.877,15

16,15%

119.757,67

15.606,22

39.877,16

18,70%

159.634,83

23.063,25

79.754,30

21,25%

239.389,13

40.011,04

159.388,41

25,50%

398.777,54

80.655,08

398.777,54

29,75%

797.555,08

199.291,40

En diante

34,00%

Artigo 10. Cota tributaria.

A cota tributaria polo imposto sobre sucesións e doazóns obterase aplicando á cota íntegra o coeficiente multiplicador que corresponda dos que se indican a seguir, establecidos en función do patrimonio preexistente do contribuínte e do grupo, segundo o grao de parentesco sinalado no artigo 6.dous deste texto refundido:

Patrimonio preexistente

Euros

I e II

III

IV

De 0 a 402.678,11

1

1,5882

2

De máis de 402.678,11 a 2.007.380,43

1

1,6676

2,1

De máis de 2.007.380,43 a 4.020.770,98

1

1,7471

2,2

Máis de 4.020.770,98

1

1,9059

2,4

Artigo 11. Deducións na cota tributaria.

Un. Dedución para adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos do grupo I.

Nas adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos incluídos no grupo I do artigo 6.dous deste texto refundido, incluídas as cantidades percibidas polas persoas beneficiarias de seguros sobre a vida, practicarase unha dedución do 99% do importe da cota.

Dous. Dedución por parentesco.

1. Nas adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos incluídos no grupo II do artigo 6.dous deste texto refundido, aplicarase unha dedución do 100% da cota tributaria sempre que a súa base impoñible sexa igual ou inferior a 125.000 euros.

2. Para o cómputo do límite de 125.000 euros sinalado na alínea anterior, teranse en conta as bases impoñibles dos pactos sucesorios realizados. Tamén se computarán as bases impoñibles das doazóns e demais transmisións inter vivos equiparables que sexan acumulables de acordo co establecido no artigo 30 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, así como o valor dos usufrutos e outras institucións a que se refire o artigo 26 da mesma norma que se teñan en conta para a determinación do tipo medio de gravame aplicable.

Sección 4.ª Normas comúns ás adquisicións por causa de morte e entre vivos

Artigo 12. Tratamento fiscal das unións estables de parella.

Para os efectos da aplicación deste texto refundido, equipáranse ao matrimonio as unións de dúas persoas maiores de idade, capaces, que convivan coa intención ou vocación de permanencia nunha relación de afectividade análoga á conxugal e que a inscriban no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, expresando a súa vontade de equiparar os seus efectos aos do matrimonio.

Capítulo III
Imposto sobre o patrimonio

Artigo 13. Mínimo exento.

O mínimo exento no imposto sobre o patrimonio establécese en 108.200 euros. No caso de que o contribuínte sexa unha persoa discapacitada física, psíquica ou sensorial cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%, este mínimo exento será de 216.400 euros.

Capítulo IV
Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Sección 1.ª Tipos de gravame

Artigo 14. Tipo de gravame na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas.

Un. Tipo de gravame xeral para as operacións inmobiliarias.

Con carácter xeral, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, o tipo impositivo aplicable á transmisión de inmobles, así como a constitución e cesión de dereitos reais que recaian sobre eles, agás os dereitos reais de garantía, será do 7%.

Dous. Tipo de gravame para a adquisición de vivenda habitual por discapacitados.

Na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas o tipo de gravame aplicable ás transmisións de inmobles que vaian constituír a vivenda habitual do contribuínte cando esta sexa unha persoa discapacitada física, psíquica ou sensorial cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%, será do 4%. No caso de que a vivenda sexa adquirida por varias persoas, o tipo aplicarase exclusivamente á parte proporcional que corresponda ao contribuínte discapacitado.

No momento de presentación do imposto, o contribuínte debe achegar a xustificación documental adecuada e suficiente da condición de discapacidade e do grao de minusvalidez.

Tres. Tipo de gravame para a adquisición de vivenda habitual por familias numerosas e menores de 36 anos.

No imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas o tipo de gravame aplicable ás transmisións de inmobles que vaian constituír a vivenda habitual do contribuínte será do 4%, sempre que este cumpra os seguintes requisitos:

1. Que o adquirente se encontre nalgunha das seguintes situacións á data de devengo do imposto:

a) Ser membro de familia numerosa que teña recoñecida tal condición co título oficial en vigor e destine o inmoble adquirido a vivenda habitual da súa familia.

b) Ter unha idade inferior a trinta e seis anos.

2. Que se cumpran os seguintes límites de patrimonio:

a) No caso de familias numerosas, a suma do patrimonio de todos os membros da familia non superará a cifra de 400.000 euros, máis 50.000 euros adicionais por cada membro superior ao mínimo para obter a condición de familia numerosa.

b) No caso de menores de trinta e seis anos, a suma do patrimonio dos adquirentes para os que vaia constituír a súa vivenda habitual e, de ser o caso, dos demais membros das súas unidades familiares non superará a cifra de 250.000 euros, máis 30.000 euros adicionais por cada membro da unidade familiar que exceda o primeiro.

3. No caso de gozar da redución contemplada no artigo 8.tres deste texto refundido, o tipo reducido aplicarase ao importe resultante de minorar a base liquidable na contía do importe da doazón.

4. Se a vivenda adquirida non chega a reunir os requisitos para ser habitual, deberá ingresarse a cantidade derivada do beneficio fiscal xunto cos xuros de mora. Para estes efectos, o suxeito pasivo deberá practicar a correspondente autoliquidación e presentala no prazo de trinta días hábiles, contados desde o momento en que se incumpran os requisitos.

5. No suposto de que o inmoble sexa adquirido por varias persoas e non se cumpran os requisitos sinalados nos artigos anteriores en todos os adquirentes, o tipo reducido aplicarase á parte proporcional da base liquidable correspondente á porcentaxe de participación na adquisición dos contribuíntes que si os cumpran.

6. A valoración do patrimonio realizarase conforme as regras do imposto sobre o patrimonio referidas á data da adquisición do inmoble, incluíndo este polo seu valor de adquisición e sen dedución das débedas asumidas nos supostos de adquisición con prezo aprazado ou financiamento alleo.

7. A condición de familia numerosa acreditarase mediante o título oficial en vigor establecido para o efecto, no momento de presentación da declaración do imposto, de acordo co establecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

8. A adquisición da vivenda deberá de documentarse en escritura pública, na cal se fará constar expresamente a data de nacemento do adquirente e a súa finalidade de destinala a constituír a súa vivenda habitual.

Catro. Tipo de gravame aplicable á transmisión de embarcacións de lecer e motores mariños.

No imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas, o tipo de gravame aplicable ás transmisións de embarcacións de lecer e motores mariños será do 1%.

Cinco. Tipo de gravame aplicable á adquisición de vivenda que vaia ser obxecto de inmediata rehabilitación.

1. No imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas, o tipo de gravame aplicable á adquisición de vivendas que vaian ser obxecto de inmediata rehabilitación será do 6%.

2. Para os efectos deste texto refundido, son obras de rehabilitación de vivendas as que reúnan os requisitos establecidos no punto 22.º B) na alínea un do artigo 20 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, agás as obras destinadas á mellora e adecuación de cerramentos, instalacións eléctricas, auga e climatización e protección contra incendios, que se considerarán como obras análogas.

3. Na escritura pública que documente a adquisición indicarase que a vivenda vai ser obxecto de inmediata rehabilitación. As obras de rehabilitación deberán ser terminadas nun prazo inferior a trinta e seis meses desde a data de devengo do imposto. Para estes efectos, no prazo dos trinta días posteriores á finalización dos trinta e seis meses, o suxeito pasivo presentará ante a Administración tributaria a licenza de obras e as facturas derivadas da rehabilitación con desagregación por partidas. O incumprimento desta obriga determinará a perda do dereito ao tipo reducido.

Seis.Tipo de gravame aplicable á adquisición de inmobles incluídos na transmisión da totalidade dun patrimonio empresarial.

1. No imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas o tipo de gravame aplicable ás transmisións de inmobles que resulten non suxeitas ao imposto sobre o valor engadido, en virtude do disposto no artigo 7.1 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, será do 4%, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a empresa ou o negocio profesional viñese exercendo efectivamente as actividades do seu obxecto social durante un período superior aos dous anos anteriores ao devengo do imposto.

b) Que o centro principal de xestión da empresa ou do negocio profesional se atope situado en Galicia e que se manteña durante os cinco anos seguintes á data de devengo do imposto.

c) Durante o mesmo período de cinco anos o adquirente non poderá:

c.1) Facer actos de disposición ou operacións societarias que, directa ou indirectamente, poidan dar lugar a unha minoración substancial do valor de adquisición.

c.2) Allear os inmobles obxecto de tipo reducido, agás que a totalidade do importe se reinvista na adquisición doutros inmobles situados en Galicia. O reinvestimento do importe obtido no alleamento deberá efectuarse, dunha soa vez ou sucesivamente, nun período non superior aos dous anos desde a data de transmisión.

Tamén se entenderá cumprido este requisito se as cantidades obtidas no alleamento se destinan a satisfacer o prezo do inmoble que se adquiriu no prazo dos dous anos anteriores á transmisión.

c.3) Desafectar os inmobles obxecto do tipo reducido ou ben os inmobles obxecto de reinvestimento da actividade empresarial ou profesional.

2. Se se deixasen de cumprir os requisitos establecidos, deberá pagarse a parte do imposto que se deixou de ingresar como consecuencia da aplicación do tipo de gravame sinalado na alínea anterior e os xuros de mora.

3. O tipo de gravame contemplado nesta alínea non se aplicará de oficio, terán que solicitalo os suxeitos na presentación da declaración do imposto, e non poderá rectificarse con posterioridade, agás que a rectificación se presentase no período regulamentario de declaración.

Artigo 15. Tipo de gravame na modalidade de actos xurídicos documentados.

Un. Tipo de gravame xeral nos documentos notariais.

Con carácter xeral, nas primeiras copias de escrituras ou actas notariais suxeitas ao imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, o tipo de gravame aplicable será do 1%.

Dous. Tipo de gravame aplicable na primeira adquisición de vivenda habitual.

Nas primeiras copias de escrituras que documenten a primeira adquisición de vivenda habitual ou a constitución de préstamos hipotecarios destinados ao seu financiamento, suxeitas ao imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, o tipo de gravame aplicable será do 0,75%.

Tres. Tipo de gravame para a adquisición de vivenda habitual por familias numerosas e menores de 36 anos.

Nas primeiras copias de escrituras que documenten unha adquisición de vivenda habitual, suxeitas ao imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, o tipo de gravame aplicable será do 0,3%, sempre que o contribuínte cumpra os seguintes requisitos:

1. Que o adquirente se encontre nalgunha das seguintes situacións á data de devengo do imposto:

a) Ser membro de familia numerosa que teña recoñecida tal condición co título oficial en vigor e destine o inmoble adquirido a vivenda habitual da súa familia.

b) Ter unha idade inferior a trinta e seis anos.

2. Que se cumpran os seguintes límites de patrimonio:

a) No caso de familias numerosas, a suma do patrimonio de todos os membros da familia non superará a cifra de 400.000 euros, máis 50.000 euros adicionais por cada membro superior ao mínimo para obter a condición de familia numerosa.

b) No caso de menores de trinta e seis anos, a suma do patrimonio dos adquirentes para os cales vaia constituír a súa vivenda habitual e, de ser o caso, dos demais membros das súas unidades familiares non superará a cifra de 250.000 euros, máis 30.000 euros adicionais por cada membro da unidade familiar que exceda o primeiro.

3. No caso de ter gozado da redución contemplada no artigo 8.tres deste texto refundido, o tipo reducido aplicarase ao importe resultante de minorar a base liquidable na contía do importe da doazón.

4. Se a vivenda adquirida non chega a reunir os requisitos para ser habitual, deberá ingresarse a cantidade derivada do beneficio fiscal xunto cos xuros de mora. Para estes efectos, o suxeito pasivo deberá practicar a correspondente autoliquidación e presentala no prazo de trinta días hábiles, contados desde o momento en que se incumpran os requisitos.

5. No suposto de que o inmoble sexa adquirido por varias persoas e non se cumpran os requisitos sinalados nos artigos anteriores en todos os adquirentes, o tipo reducido aplicaráselle á parte proporcional da base liquidable correspondente á porcentaxe de participación na adquisición dos contribuíntes que si os cumpran.

6. A valoración do patrimonio realizarase conforme as regras do imposto sobre o patrimonio referidas á data da adquisición do inmoble, incluíndo este polo seu valor de adquisición e sen dedución das débedas asumidas nos supostos de adquisición con prezo aprazado ou financiamento alleo.

7. A condición de familia numerosa acreditarase mediante o título oficial en vigor establecido para o efecto, no momento de presentación da declaración do imposto, de acordo co establecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

8. A adquisición da vivenda deberá documentarse en escritura pública, na cal se fará constar expresamente a data de nacemento do adquirente e a súa finalidade de destinala a constituír a súa vivenda habitual.

Catro. Tipo de gravame para as sociedades de garantía recíproca.

Nas primeiras copias de escrituras ou actas notariais que formalicen a constitución e cancelación de dereitos reais de garantía, cando o suxeito pasivo sexa unha sociedade de garantía recíproca con domicilio social no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, suxeitas ao imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, o tipo de gravame aplicable será do 0,1%.

Cinco. Tipo de gravame no caso de renuncia a exención no imposto sobre o valor engadido.

Nas primeiras copias de escrituras que documenten transmisións de bens inmobles en que se renunciase á exención do imposto sobre o valor engadido, tal e como se contempla no artigo 20.dous da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, suxeitas ao imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, o tipo de gravame aplicable será do 2%.

Seis. Tipo de gravame aplicable na primeira adquisición de vivenda habitual e a constitución de préstamos hipotecarios destinados ao seu financiamento.

1. Nas primeiras copias de escrituras que documenten a primeira adquisición de vivenda habitual suxeita ao imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, ou a constitución de préstamos hipotecarios destinados ao seu financiamento, o tipo de gravame aplicable será do 0,50%, sempre que a suma do patrimonio dos adquirentes para os cales vaia constituír a súa vivenda habitual e, de ser o caso, dos demais membros das súas unidades familiares non exceda a cifra de 250.000 euros, máis 30.000 euros adicionais por cada membro da unidade familiar que exceda o primeiro.

2. No caso de ter gozado da redución prevista no artigo 8.tres deste texto refundido, os tipos reducidos serán de aplicación ao importe resultante de minorar a base liquidable na contía do importe da doazón.

3. No caso de que adquiran o inmoble varias persoas e non se cumpran os requisitos sinalados anteriormente en todos os adquirentes, o tipo reducido aplicaráselle á parte proporcional da base liquidable correspondente á porcentaxe de participación na adquisición dos contribuíntes que si o cumpran.

4. A adquisición de vivenda deberase documentar en escritura pública, na cal se fará constar expresamente a condición de primeira adquisición de vivenda habitual do adquirente.

5. Se a vivenda adquirida non chega a reunir os requisitos para ser habitual, deberase ingresar a cantidade derivada do beneficio fiscal xunto cos xuros de mora. Para estes efectos, o suxeito pasivo deberá practicar a correspondente autoliquidación e presentala no prazo de trinta días hábiles contados desde o momento en que se incumpran os requisitos.

6. A valoración do patrimonio realizarase conforme ás regras do imposto sobre o patrimonio referidas á data de adquisición do inmoble, incluíndo este polo seu valor de adquisición e sen dedución das débedas asumidas nos supostos de adquisición con prezo aprazado ou financiamento alleo.

Sección 2.ª Deducións e bonificacións na cota íntegra

Artigo 16. Deducións e bonificacións na cota íntegra na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas.

Un. Bonificación aplicable aos arrendamentos de vivenda.

Establécese, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas, unha bonificación na cota do 100% para aqueles arrendamentos de vivenda que se realicen entre particulares con intermediación do Instituto Galego da Vivenda e Solo ao abeiro de programas de fomento do aluguer.

Dous. Dedución por arrendamento de terreos rústicos.

Establécese unha dedución na cota do 100% na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas, do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, no suposto de arrendamento de terreos rústicos, sempre que as persoas arrendatarias teñan a condición de agricultores profesionais en canto á dedicación de traballo e procedencia de rendas e sexan titulares dunha explotación agraria, á cal queden afectos os elementos obxecto do aluguer, ou ben socios dunha sociedade agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria da terra ou sociedade civil que sexa titular dunha explotación agraria a que queden afectos os elementos arrendados.

Para os efectos desta dedución, os termos de «explotación agraria», «agricultor/a profesional» son os definidos na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias, e acreditaranse mediante certificación expedida polo órgano correspondente da comunidade autónoma. A dedución quedará condicionada á presentación no prazo de declaración destes xustificantes.

Tres. Bonificación aplicable á transmisión de predios rústicos do Banco de Terras de Galicia.

1. As transmisións de predios rústicos do Banco de Terras de Galicia, mediante o seu alleamento ou cesión a través dos mecanismos previstos neste texto refundido, gozarán dunha dedución na cota tributaria do 95% no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Este beneficio fiscal será incompatible con calquera outro que lle puider ser aplicable a esas transmisións.

2. A aplicación do devandito beneficio fiscal quedará condicionada ao mantemento durante un período mínimo de cinco anos do destino agrario do predio, agás nos supostos de expropiación para a construción de infraestruturas públicas ou de edificación de instalacións ou construcións asociadas á explotación agraria.

3. No caso de incumprimento da devandita condición, o beneficiario deberá ingresar o importe do beneficio gozado máis os xuros de mora mediante a presentación dunha autoliquidación complementaria no prazo de trinta días hábiles desde o incumprimento da condición.

Catro. Dedución pola adquisición de parcelas forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica.

Establécese unha dedución na cota do 100% no imposto de transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados para as transmisións onerosas de parcelas forestais incluídas na superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica sempre que esas transmisións sexan realizadas entre membros delas ou ben con terceiros que se integren nelas e manteñan a propiedade polo prazo, contido nos estatutos sociais, que reste para o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia obrigatoria na xestión conxunta das parcelas.

A dedución quedará condicionada á presentación, no prazo de declaración, dos xustificantes expedidos pola consellería competente en materia de medio rural que acrediten a inclusión das devanditas parcelas na agrupación de propietarios forestais.

Cinco. Bonificación aplicable a operacións derivadas do Plan de Dinamización Económica de Galicia previsto para as áreas da Costa da Morte ou de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense.

Establécese, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas, unha bonificación na cota do 50% na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas polos actos e contratos que conteñan transmisións de terreos para a construción de parques empresariais e as agrupacións, agregacións, segregacións ou declaracións de obra nova que se realicen sobre terreos situados neles, a condición de que estes parques empresariais sexan consecuencia do Plan de Dinamización Económica de Galicia previsto para as áreas da Costa da Morte ou de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense.

Artigo 17. Deducións e bonificacións na cota íntegra na modalidade de actos xurídicos documentados.

Un. Bonificación aplicable ás operacións relacionas con vivendas protexidas ao abeiro da lexislación da Comunidade Autónoma de Galicia.

En canto ao gravame gradual sobre actos xurídicos documentados, establécese unha bonificación do 50% na cota da modalidade de actos xurídicos documentados, referida ao gravame gradual, polas primeiras copias de escrituras e actas notariais mentres conteñan os seguintes actos ou contratos relacionados con vivendas protexidas ao abeiro da lexislación da Comunidade Autónoma de Galicia que non gocen de exención:

a) Transmisión de soares e cesión do dereito de superficie para a súa construción.

b) Declaracións de obra nova e constitución de edificios en réxime de propiedade horizontal.

c) Primeira transmisión inter vivos do dominio de vivendas.

Para o recoñecemento do beneficio con relación á transmisión dos soares e a cesión do dereito de superficie abondará con que se consigne no documento que o contrato se outorga a fin de construír vivendas protexidas ao abeiro da lexislación da Comunidade Autónoma de Galicia, quedando sen efecto se transcorresen tres anos a partir de devandito recoñecemento sen que obteña a cualificación provisional. O beneficio entenderase concedido con carácter provisional e condicionado ao cumprimento dos requisitos que en cada caso exixan as disposicións vixentes para esta clase de vivendas.

Dous. Bonificación aplicable ás declaracións de obra nova ou división horizontal de edificios destinados a vivendas de aluguer.

En canto ao gravame gradual sobre actos xurídicos documentados, establécese unha bonificación do 75% da cota nas escrituras públicas outorgadas para formalizar a declaración de obra nova ou a división horizontal de edificios destinados a vivendas de aluguer.

Para o recoñecemento desta bonificación deberá consignarse no documento que o promotor da edificación vai dedicarse directamente á súa explotación no réxime de arrendamento e destinar a esta actividade a totalidade das vivendas existentes nela.

A bonificación entenderase concedida con carácter provisional e estará condicionada a que, dentro dos dez anos seguintes á finalización da construción, non se produza calquera das seguintes circunstancias:

a) Que exista algunha vivenda que non estivese arrendada durante un período continuado de dous anos.

b) Que se realizase a transmisión dalgunha das vivendas.

c) Que algún dos contratos de arrendamento se asinase por un período inferior a catro meses.

d) Que algún dos contratos de arrendamento teña por obxecto unha vivenda amoblada e o arrendador se obrigue á prestación dalgún dos servizos complementarios propios da industria hostaleira, como restaurante, limpeza, lavado de roupa ou outros análogos.

e) Que algún dos contratos de arrendamento se celebrase a favor de persoas que teñan a condición de parentes, ata o terceiro grao inclusive, co promotor ou promotores, se estes fosen empresarios individuais, ou cos socios, conselleiros ou administradores, se a promotora fose persoa xurídica.

No caso de producirse, dentro do indicado prazo, calquera das circunstancias anteriores, deberá satisfacerse, nos trinta días hábiles seguintes á data en que aconteza, o imposto que se deixase de ingresar a consecuencia da bonificación e os xuros de mora.

Non se entenderá producida a circunstancia sinalada na letra b) cando se transmita a totalidade da construción a un ou varios adquirentes que continúen coa explotación das vivendas do edificio en réxime de arrendamento. Os adquirentes subrogaranse na posición do transmitente para a consolidación da bonificación e para as consecuencias derivadas do seu incumprimento.

Os servizos de inspección tributaria da consellería competente en materia de facenda poderán, periodicamente, comprobar se se produciron as circunstancias que orixinan a perda da bonificación.

Tres. Dedución pola adquisición de predios forestais que formen parte da superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica.

Establécese unha dedución na cota do 100% no imposto de transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados para as transmisións onerosas de parcelas forestais incluídas na superficie de xestión e comercialización conxunta de producións que realicen agrupacións de propietarios forestais dotadas de personalidade xurídica sempre que esas transmisións sexan realizadas entre membros delas ou ben con terceiros que se integren nelas e manteñan a propiedade polo prazo, contido nos estatutos sociais, que reste para o cumprimento do compromiso da agrupación de permanencia obrigatoria na xestión conxunta das parcelas.

A dedución quedará condicionada á presentación, no prazo de declaración, dos xustificantes expedidos pola consellería competente en materia de medio rural que acrediten a inclusión das devanditas parcelas na agrupación de propietarios forestais.

Catro. Bonificación aplicable ás operacións derivadas do Plan de Dinamización Económica de Galicia previsto para as áreas da Costa da Morte ou de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense.

En canto ao gravame gradual sobre actos xurídicos documentados, establécese unha bonificación do 50% da cota respecto dos actos e contratos que conteñan transmisións de terreos para a construción de parques empresariais e as agrupacións, agregacións, segregacións ou declaracións de obra nova que se realicen sobre terreos situados neles, coa condición de que estes parques empresariais sexan consecuencia do Plan de Dinamización Económica de Galicia previsto para as áreas da Costa da Morte ou de dinamización prioritaria de Lugo e Ourense.

Cinco. Dedución para a constitución de préstamos hipotecarios destinados á cancelación doutros préstamos hipotecarios que foron destinados á adquisición de vivenda habitual.

1. No imposto sobre actos xurídicos documentados, na súa modalidade de documentos notariais, aplicarase unha dedución do 100% da cota, sempre que se cumpran os requisitos seguintes:

a) Que a operación se refira á constitución dun préstamo hipotecario.

b) Que a finalidade do préstamo sexa a cancelación doutro préstamo hipotecario destinado ao financiamento da adquisición dunha vivenda habitual.

2. No caso de que o novo préstamo hipotecario sexa dunha contía superior á necesaria para a cancelación total do préstamo anterior, a porcentaxe de dedución aplicarase exclusivamente sobre a porción de cota que resulte de lle aplicar á mesma o resultado do cociente entre o principal pendente de cancelación e o principal do novo préstamo.

Capítulo V
Imposto especial sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos

Artigo 18. Tipo de gravame autonómico no imposto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos.

O tipo de gravame autonómico de aplicación á Comunidade Autónoma de Galicia, no imposto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos, será o seguinte:

a) Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.

b) Gasóleo de uso xeral: 12 euros por 1.000 litros.

c) Fuel óleo: 1 euro por tonelada.

d) Queroseno de uso xeral: 24 euros por 1.000 litros.

Ao peche de cada exercicio, a consellería competente en materia de facenda elaborará unha memoria acreditativa na que se reflicta que os rendementos derivados do presente imposto quedaron afectados na súa totalidade ao financiamento de gastos de natureza sanitaria ou ambiental.

CAPÍTULO VI
Taxas fiscais sobre o xogo

Artigo 19. Taxa sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias.

Un. Exencións.

Quedan exentos do pagamento destas taxas:

1. As rifas organizadas ou celebradas sen ánimo de lucro con motivo de acontecementos educativos, sociais ou festivos, sempre que o produto íntegro da venda dos billetes ofrecidos non supere os 12.000 euros e o premio ofrecido teña un valor inferior a 1.500 euros.

2. A celebración de sorteos, tómbolas e rifas que organice a Cruz Vermella, nas condicións que regulamentariamente se determinen.

3. Os sorteos de amortización e capitalización que estean legalmente autorizados.

4. A celebración de tómbolas diocesanas de caridade, nas condicións que regulamentariamente se determinen.

5. A celebración de apostas mutuas deportivas, cando a súa organización e o desenvolvemento estean a cargo da entidade pública empresarial Lotarías e Apostas do Estado.

6. Os sorteos organizados pola ONCE.

Dous. Tarifas.

1. Rifas e tómbolas.

a) As rifas e tómbolas tributarán con carácter xeral ao 10% do importe total dos boletos ou billetes ofrecidos.

b) Nas tómbolas de duración inferior a quince días organizadas con ocasión de mercados, feiras ou festas de ámbito local, e sempre que os seus premios non excedan un valor total de 3.000 euros, o suxeito pasivo poderá optar entre satisfacer a taxa conforme o tipo sinalado na letra a) anterior ou ben a razón de 300 euros por cada día de duración en capitais de provincia ou poboacións con máis de 75.000 habitantes, 210 euros en poboacións entre 15.000 e 75.000 habitantes e 90 euros por cada día de duración en poboacións inferiores a 15.000 habitantes.

2. Apostas.

Nas apostas, o tipo será con carácter xeral dun 8,5% do importe total dos billetes ou boletos vendidos.

3. Combinacións aleatorias.

Nas combinacións aleatorias, o tipo será do 12% do valor dos premios ofrecidos.

Tres. Devengo.

A taxa sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias, cando o seu rendemento lle corresponda á Comunidade Autónoma de Galicia, devengarase:

a) Nas rifas, tómbolas e combinacións aleatorias, ao concederse a autorización necesaria para a súa celebración. En defecto de autorización, devengaranse cando se celebren, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde que procedan.

b) Nas combinacións aleatorias que non precisen autorización e nas apostas, no momento en que se organicen ou se inicie a súa celebración.

Artigo 20. Taxa sobre xogos de sorte, envite ou azar.

Un. Exencións.

Quedan exentos do pagamento da taxa fiscal sobre xogos de sorte, envite ou azar os xogos excluídos do ámbito de aplicación da Lei reguladora do xogo de Galicia.

Dous. Base impoñible.

A base impoñible da taxa virá constituída polos ingresos brutos que sexan obtidos polos suxeitos pasivos, no caso do xogo en casinos ou do xogo da lotaría instantánea electrónica. Entenderase por ingresos brutos a diferenza entre o importe total dos ingresos obtidos procedentes do xogo e as cantidades satisfeitas aos xogadores polas súas ganancias.

No resto dos supostos a base impoñible virá constituída polas cantidades que os xogadores dediquen á súa participación nos xogos que se celebren nos distintos locais, instalacións ou recintos onde se realicen xogos de sorte, envite ou azar.

Tres. Tipos de gravame e cotas fixas.

1. Tipo xeral.

O tipo de gravame xeral será do 20%.

2. Casinos de xogo.

Nos casinos de xogo aplicarase a seguinte tarifa:

Porción de base impoñible

Comprendida entre euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

Entre 0 e 1.677.207

22

Entre 1.677.207,01 e 2.775.016

38

Entre 2.775.016,01 e 5.534.788

49

Máis de 5.534.788

60

3. Máquinas ou aparellos automáticos.

Nos casos de explotación de máquinas ou aparellos automáticos aptos para a realización dos xogos, a cota determinarase en función da clasificación das máquinas, realizada pola Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia, segundo as normas seguintes:

A. Máquinas tipo «A» especial: cota anual: 500 euros.

B. Máquinas tipo «B» ou recreativas con premio:

a) Cota anual: 3.740 euros.

b) Cando se trate de máquinas ou aparellos automáticos tipo «B», nos cales poidan intervir dous ou máis xogadores ou xogadoras de forma simultánea e sempre que o xogo de cada un deles sexa independente do realizado por outros, serán de aplicación as seguintes cotas:

1.º Máquinas ou aparellos de dous xogadores ou xogadoras: dúas cotas, de acordo co previsto na letra a).

2.º Máquinas ou aparellos de tres ou máis xogadores ou xogadoras: 7.640 euros, máis o resultado de multiplicar por 3.080 o produto do número de xogadores ou xogadoras polo prezo máximo regulamentario da partida.

c) No caso de homologación dunha máquina de tipo «B» cun prezo máximo de partida superior ao prezo máximo regulamentario de 0,20 euros, as cotas tributarias establecidas nas letras a) e b) anteriores incrementaranse en 18,80 euros por cada céntimo de euro en que se incremente o prezo máximo regulamentario.

d) No caso de modificación do prezo máximo regulamentario de 0,20 euros para a partida en máquinas de tipo «B» ou recreativas con premio, a cota tributaria anual correspondente incrementarase en 18,80 euros por cada céntimo de euro de diferenza entre os prezos máximos regulamentarios ou, se for o caso, entre o novo prezo máximo regulamentario e o prezo máximo de partida homologado.

C. Máquinas tipo «C» ou de azar: cota anual: 5.460 euros.

TITULO III
Disposicións formais e procedementais

Capítulo I
Obrigacións formais e normas procedementais

Sección 1.ª Normas relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados e ao imposto sobre sucesións e doazóns

Artigo 21. Presentación de declaracións.

Sen prexuízo de que o titular da consellería competente en materia de facenda autorice o seu ingreso en entidades colaboradoras, as declaracións ou declaracións-liquidacións deberán presentarse directamente nos servizos de xestión tributaria das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de facenda ou nas oficinas liquidadoras de distrito hipotecario que, a cargo de rexistradores da propiedade, teñen encomendadas as funcións de xestión e liquidación todas ou algunhas das funcións relativas á aplicación destes impostos.

Non obstante, o titular da consellería competente en materia de facenda poderá autorizar a presentación das citadas declaracións ou declaracións-liquidacións por vía telemática, así como celebrar acordos con outras administracións públicas, así como coas entidades, institucións e organismos a que se refire o artigo 92 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, para facer efectiva a colaboración social na presentación e ingreso das citadas declaracións ou declaracións-liquidacións mediante a utilización das técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos.

Co obxecto de facilitar o cumprimento das obrigacións tributarias dos contribuíntes, a consellería competente en materia de facenda, no ámbito das súas competencias, facilitará e impulsará a presentación telemática das escrituras públicas, desenvolvendo os instrumentos xurídicos, técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos necesarios para tal fin.

Artigo 22. Acreditación da presentación e pagamento.

Para os efectos do disposto no artigo 61.3 da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, así como nos artigos 254 e 256 da Lei hipotecaria, 122 do Real decreto 828/1995, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e 100 do Real decreto 1629/1991, do 8 de novembro, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre sucesións e doazóns, os xustificantes que acreditan a presentación e pagamento destes impostos serán os que se determinen por orde da consellería competente en materia de facenda en desenvolvemento específico desta norma.

Artigo 23. Solicitude de beneficios fiscais.

Os beneficios fiscais que dependan do cumprimento polo contribuínte de calquera requisito nun momento posterior ao devengo deberán de solicitalos na presentación da declaración do imposto, non podendo rectificarse con posterioridade, agás que a rectificación se presente no período regulamentario de declaración.

Artigo 24. Aprazamentos e fraccionamentos.

Os órganos competentes para acordar os aprazamentos e fraccionamentos a que se refiren os artigos 38 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e 113 do Regulamento do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado polo Real decreto 828/1995, do 29 maio, serán aqueles que teñan atribuída a competencia para acordar os aprazamentos e fraccionamentos previstos no Regulamento xeral de recadación. Estes aprazamentos e fraccionamentos deberanse solicitar no prazo de presentación da autoliquidación.

Artigo 25. Procedemento para a aplicación de presuncións no imposto sobre sucesións e doazóns.

O procedemento para a aplicación das presuncións sinaladas no artigo 11 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, será o establecido na alínea 3 do artigo 4 da mesma lei.

Artigo 26. Valoración previa de bens inmobles.

1. Para o exercicio do dereito recoñecido no artigo 90 da Lei xeral tributaria, e sempre que non se solicitase a valoración a través da páxina web da consellería competente en materia de facenda, deberase aboar, se é o caso, a taxa correspondente e presentar o xustificante do pagamento desta xunto coa solicitude de valoración.

2. Os suxeitos pasivos que solicitasen valoración previa ao amparo do artigo 90 da Lei xeral tributaria, pagada a taxa correspondente e presentada a valoración xunto coa declaración do imposto, poderán deducir da cota tributaria o importe satisfeito pola taxa.

3. As solicitudes de valoracións previas de bens inmobles as que se refire o artigo 90 da Lei xeral tributaria que se soliciten empregando medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, incumprindo o requisito de identificación previa das persoas ou entidades solicitantes, poderán validar o devandito requisito e, por tanto, producirase o efecto vinculante, mediante a presentación da valoración realizada no prazo de presentación do imposto.

Artigo 27. Comprobación de valores.

Un. Comprobación de valores. Norma xeral.

Para efectuar a comprobación de valores, a Administración tributaria poderá utilizar, indistintamente, calquera medio dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

A Comunidade Autónoma de Galicia recoñece eficacia xurídica aos valores establecidos por outra comunidade autónoma para os bens inmobles situados no seu territorio, en virtude dalgún dos medios de valoración incluídos no artigo 57.1.º da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e poderá aplicar estes valores para os efectos dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Dous. Estimación por referencia aos valores que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal.

Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no artigo 57.1.º b) da Lei 58/2003, xeral tributaria, a Administración tributaria poderá aplicar coeficientes multiplicadores que se aproben e publiquen mediante orde da consellería competente en materia de facenda aos valores contidos no catastro inmobiliario. Tratándose doutro tipo de bens, a comprobación de valores poderá referirse directamente aos que figuren nos rexistros oficiais de carácter fiscal que determine a Administración tributaria galega, a cal poderá declarar o recoñecemento como rexistro oficial de carácter fiscal de calquera rexistro elaborado ou asumido como oficial pola Xunta de Galicia que inclúa valores deses bens, sempre que se aproben e publiquen mediante orde da consellería competente en materia de facenda. Na aplicación dos valores procedentes destes rexistros poderase proceder á súa actualización mediante os índices de variación de prezos publicados polas distintas administracións públicas ou por institucións especializadas.

Tres. Prezos medios de mercado.

1. Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no artigo 57.1.º c) da Lei 58/2003, xeral tributaria, a Administración tributaria aprobará e publicará a metodoloxía empregada no seu cálculo, que incluirá as táboas dos propios prezos medios resultantes ou ben as táboas das compoñentes ou valores básicos (solo, construción e gastos/beneficios), así como dos coeficientes singularizadores en adaptación dos prezos medios á realidade física do ben que se valore. Esta normativa técnica aprobarase mediante orde da consellería competente en materia de facenda.

As táboas actualizaranse periodicamente conforme as variacións do mercado inmobiliario, e poden adoptarse, para este caso, os índices de variación de prezos inmobiliarios publicados polas distintas administracións públicas ou por institucións especializadas en estatística inmobiliaria.

Será suficiente a motivación da comprobación de valor que inclúa unha correcta identificación do ben, unha aplicación do prezo medio que corresponda e unha adaptación deste ao caso concreto a través dos coeficientes singularizadores que determine a normativa técnica sinalada no parágrafo primeiro.

2. As comprobacións de valor dos inmobles a través de prezos medios de mercado poderán realizarse de forma automatizada a través de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos de acordo co establecido no artigo 96 da Lei 58/2003, xeral tributaria.

Catro. Ditame de peritos da Administración.

Nas comprobacións de valor de inmobles polo medio establecido no artigo 57.1.º e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, estas poderán tomar como referencia, para os efectos de motivación suficiente, os valores contidos nos rexistros oficiais de carácter fiscal do artigo 27.dous deste texto refundido, os valores básicos e prezos medios de mercado aos que alude a normativa técnica mencionada no artigo 27.tres deste texto refundido ou ben os valores establecidos por outra comunidade autónoma para os bens inmobles situados no seu territorio.

Sección 2.ª Taxación pericial contraditoria no imposto sobre transmisións patrimoniais
e actos xurídicos documentados e no imposto sobre sucesións e doazóns

Artigo 28. Normas xerais da taxación pericial contraditoria.

1. Nos tributos xestionados pola Administración tributaria da Comunidade Autónoma de Galicia, e en corrección do resultado obtido na comprobación de valores, os interesados poderán promover a práctica da taxación pericial contraditoria mediante solicitude presentada dentro do prazo da primeira reclamación que proceda contra a liquidación efectuada sobre a base dos valores comprobados administrativamente.

Se o interesado estimar que a notificación non contén expresión suficiente dos datos e motivos tidos en conta para elevar os valores declarados e denunciar a omisión en recurso de reposición ou en reclamación económico-administrativa reservando para si o dereito a promover taxación pericial contraditoria, o prazo a que se refire o parágrafo anterior contarase desde a data de firmeza en vía administrativa do acordo que resolva o recurso ou a reclamación interposta.

2. No caso de que a taxación pericial fose promovida polos transmitentes, o escrito de solicitude deberá presentarse dentro dos quince días seguintes á notificación separada dos valores resultantes da comprobación.

3. A presentación da solicitude de taxación pericial contraditoria, ou a reserva do dereito a promovela a que se refire o número 1, no caso de notificación conxunta dos valores e das liquidacións que os tivesen en conta, determinará a suspensión do ingreso das liquidacións practicadas e dos prazos de reclamación contra estas.

4. No transcurso dos procedementos de taxación pericial contraditoria acordados por órganos ou oficinas dependentes da consellería competente en materia de facenda e promovidos contra actos de comprobación de valor, cando o perito terceiro exixa que con anterioridade ao desempeño do seu labor se faga provisión de fondos polo importe dos seus honorarios, os depósitos que corresponden á Administración e interesado realizaranse no prazo de dez días na caixa de depósitos da xefatura territorial da consellería competente en materia de facenda en que se tramite a taxación pericial contraditoria.

Artigo 29. Procedemento da taxación pericial contraditoria.

A tramitación da taxación pericial contraditoria axustarase ás seguintes regras:

1.ª O órgano competente trasladará aos interesados a valoración motivada que figure no expediente referida ao ben obxecto da taxación, calquera que for o medio de comprobación utilizado de entre os sinalados no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e concederalles un prazo dun mes e dez días para que procedan tanto ao nomeamento dun perito, que deberá ter título axeitado á natureza dos bens e dereitos obxecto da valoración, e achegar, no momento do nomeamento, proba suficiente do título que posúa, como á emisión dun ditame debidamente motivado, de acordo co establecido no artigo 160 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e dos procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

O perito designado polo contribuínte terá á súa disposición, na sede do órgano competente para a tramitación deste procedemento e no prazo anteriormente sinalado, a relación de bens e dereitos obxecto da taxación pericial contraditoria.

Entenderase acreditado o título axeitado á natureza do ben obxecto da valoración, e a suficiente motivación, se o informe pericial se presenta visado polo colexio profesional correspondente.

2.ª Transcorrido o prazo dun mes e dez días sen facer a designación de perito, coa acreditación suficiente do título que posúa, ou sen emitir o ditame pericial suficientemente motivado, considerarase que desiste do seu dereito a promover a taxación pericial contraditoria, darase por finalizado o procedemento e entenderase a conformidade do interesado co valor comprobado. Neste caso, confirmarase a liquidación inicial, cos correspondentes xuros de mora, e non poderá promover unha nova taxación pericial contraditoria.

3.ª Se a diferenza entre o valor comprobado pola Administración e a taxación practicada polo perito designado polo obrigado tributario, considerada en valores absolutos, é igual ou inferior a 120.000 euros e ao 10 por 100 da devandita taxación, esta última servirá de base para a liquidación se for maior que o valor declarado, ou este valor no caso contrario. A liquidación que se xire levará os correspondentes xuros de mora. Neste suposto darase por finalizado o procedemento, non podendo efectuar con respecto ao mesmo feito impoñible nova comprobación de valores a Administración tributaria sobre os mesmos bens e dereitos.

4.ª Se a diferenza sinalada na alínea anterior é superior, deberá designarse un perito terceiro conforme o seguinte procedemento:

a) Cada xefatura territorial da consellería competente en materia de facenda solicitará no mes de xaneiro de cada ano aos distintos colexios, asociacións ou corporacións profesionais legalmente recoñecidos o envío dunha lista de colexiados ou asociados que teñan centralizada a xestión administrativa e a dirección das súas actividades no ámbito territorial da xefatura correspondente, e que estean dispostos a actuar como peritos terceiros, que se agruparán por orde alfabética en diferentes listas tendo en conta a natureza dos bens e dereitos a valorar. Elixido por sorteo público un de cada lista, as designacións efectuaranse por orde correlativa. Cando non exista colexio, asociación ou corporación profesional competente pola natureza dos bens ou dereitos que se vaian valorar ou profesionais dispostos a actuar como peritos terceiros, poderá solicitar ao Banco de España a designación dunha sociedade de taxación inscrita no correspondente rexistro oficial.

Será necesaria a aceptación expresa polo perito elixido por sorteo, nun prazo de cinco días desde a comunicación da súa proposta de designación. A Administración tributaria competente poderá establecer honorarios estandarizados para os peritos terceiros que sexan designados. A devandita aceptación determinará, así mesmo, a aceptación dos honorarios aprobados pola Administración.

b) Realizada a designación, remitira á persoa ou entidade designada a relación de bens e dereitos obxecto da valoración e a copia tanto da valoración da Administración como da efectuada polo perito designado polo obrigado tributario, para que no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte da entrega, proceda a confirmar algunha delas ou realice unha nova valoración, que será definitiva. Neste último caso, a nova valoración debe estar suficientemente motivada de acordo co establecido no artigo 160 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.

No caso de que o perito terceiro non emita a valoración no prazo establecido no parágrafo anterior, poderase deixar sen efecto a súa designación, sen prexuízo das responsabilidades que resulten exixibles pola falta de emisión do ditame en prazo. No caso de que se deixe sen efecto a designación, deberá notificar esta circunstancia ao perito terceiro e ao obrigado tributario, e procederase, se é o caso, á liberación dos depósitos dos seus honorarios e ao nomeamento doutro perito terceiro por orde correlativa.

A renuncia do perito terceiro ou a falta de presentación en prazo impedirán a súa designación no exercicio corrente e nos dous posteriores a este.

No caso de que a valoración realizada polo perito terceiro presente defectos de motivación, e que tal circunstancia sexa apreciada polo órgano competente para a tramitación deste procedemento, ou en vía de recurso por un órgano administrativo ou xudicial, a Administración tributaria procederá ou ben á remisión da documentación para a realización dunha nova valoración ao mesmo perito ou ben ao nomeamento dun novo, de acordo co procedemento e prazos sinalados neste artigo. No primeiro suposto, non procederá a realización dun novo depósito nin novo pagamento de honorarios. No segundo caso, procederá a devolución polo perito dos honorarios satisfeitos xunto co xuro legal vixente no período que medie desde a data do pagamento dos honorarios ata a data da súa devolución.

Entenderase suficientemente motivado o informe pericial se se presenta visado polo colexio profesional correspondente.

c) Os honorarios do perito do obrigado tributario serán satisfeitos por este. Cando a diferenza entre a taxación practicada polo perito terceiro e o valor declarado, considerada en valores absolutos, supere o 20 por 100 do valor declarado, os gastos do terceiro perito serán aboados polo obrigado tributario e, no caso contrario, correrán a cargo da Administración. Neste suposto, aquel terá dereito a ser reintegrado dos gastos ocasionados polo depósito a que se refire o parágrafo seguinte.

O perito terceiro poderá exixir que, previamente ao desempeño do seu labor, se faga provisión de importe dos seus honorarios mediante depósito na caixa de depósitos da xefatura territorial da consellería competente en materia de facenda en que se tramite a taxación pericial contraditoria, no prazo de dez días. A falta de depósito por calquera das partes suporá a aceptación da valoración realizada polo perito da outra, calquera que for a diferenza entre ambas as valoracións, dándose por finalizado o procedemento. A liquidación que se dite tomará a valoración que corresponda, non podendo promoverse novamente a taxación pericial contraditoria por parte do obrigado tributario ou, se é o caso, non poderá efectuar unha nova comprobación de valor a Administración tributaria sobre os mesmos bens ou dereitos.

Entregada na Administración tributaria competente a valoración polo perito terceiro, comunicarase ao obrigado tributario e concederáselle un prazo de quince días para xustificar o pagamento dos honorarios ao seu cargo. Se é o caso, autorizarase a disposición da provisión dos honorarios depositados.

5.ª A valoración do perito terceiro servirá de base á liquidación que proceda cos límites do valor declarado e o valor comprobado inicialmente pola Administración tributaria.

6.ª Unha vez finalizado o procedemento, a Administración tributaria competente notificará no prazo dun mes a liquidación que corresponda á valoración que deba tomarse como base en cada caso, así como a dos xuros de mora que correspondan.

O incumprimento do prazo a que se refire o parágrafo anterior determinará que non se exixan xuros de mora desde que se produza o devandito incumprimento.

Coa notificación da liquidación iniciarase o prazo previsto no artigo 62.2.º da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, para que o ingreso sexa efectuado, así como o cómputo do prazo para interpoñer o recurso ou reclamación económico-administrativa contra a liquidación no caso de que o devandito prazo fose suspendido pola presentación da solicitude de taxación pericial contraditoria.

Sección 3.ª Normas de aplicación dos tributos cedidos sobre o xogo

Artigo 30. Pagamento da taxa fiscal sobre rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias.

Os suxeitos pasivos deberán presentar declaración dos feitos no prazo dun mes, contado desde o momento do devengo, ante o órgano da Administración tributaria que corresponda ao lugar de celebración ou organización da actividade ou do xogo, na forma que se determine regulamentariamente.

Artigo 31. Liquidación e pagamento da taxa fiscal sobre xogos de sorte, envite ou azar correspondente a máquinas.

1. Os suxeitos pasivos deberán presentar, na forma, lugar e prazo determinados por orde da consellería competente en materia de facenda, unha declaración por cada máquina en explotación, e deberán autoliquidar e ingresar a cota anual legalmente establecida que corresponda á tipoloxía e ás características da autorización da máquina.

Nos casos de nova autorización ou de reinicio da explotación da máquina con autorización de explotación en situación de suspensión provisional na data do devengo, a cota que deberán autoliquidar os suxeitos pasivos será:

a) O 75% da cota anual, se a autorización ou o alta da autorización é posterior ao 31 de marzo do ano en curso.

b) O 50% da cota anual, se a autorización ou o alta da autorización é posterior ao 30 de xuño do ano en curso.

c) O 25% da cota anual, se a autorización ou o alta da autorización é posterior ao 30 de setembro do ano en curso.

2. Non obstante disposto na alínea un anterior, os suxeitos pasivos poderán optar, no momento de formular a autoliquidación, polo fraccionamento do importe que se deba ingresar, en pagamentos fraccionados trimestrais iguais, e deberán ingresar os pagamentos trimestrais que estivesen vencidos no momento de presentar a autoliquidación, así como aprazar o ingreso dos restantes nos períodos de ingreso predeterminados por orde da consellería competente en materia de facenda.

A opción polo fraccionamento e aprazamento sinalados no parágrafo anterior non precisará de achega e/ou constitución de garantía ningunha nin producirá xuros de mora. Serán requisitos para poder exercer a opción anterior:

a) Autoliquidar a cota anual vixente.

b) Presentar a autoliquidación no prazo regulamentariamente establecido por orde da consellería competente en materia de facenda.

c) Domiciliar os pagamentos fraccionados aprazados.

Non será posible aprazar ou fraccionar os pagamentos fraccionados trimestrais. A presentación da solicitude non impedirá o inicio do período executivo nin a produción das recargas correspondentes e dos xuros de mora, e considerarase incumprimento das obrigacións tributarias para todos os efectos. O incumprimento do pagamento de calquera pagamento fraccionado terá os efectos sinalados na normativa xeral tributaria.

3. Nos casos en que para unha máquina en explotación se modificase algunha ou varias das características da súa autorización que supuxesen modificación da cota anual, con data de efectos posterior ao peche do prazo de presentación da autoliquidación a que se refire a alínea un deste artigo, o suxeito pasivo deberá presentar, na forma, lugar e prazo determinados por orde da consellería competente en materia de facenda, unha declaración complementaria coa autoliquidación e o ingreso do importe total da diferenza entre a nova cota anual e a xa autoliquidada.

Para calcular a cota anual segundo as novas características da autorización de explotación da máquina terase en conta a data de efectos, do xeito que especifique a orde da consellería competente en materia de facenda.

Os suxeitos pasivos poderán optar polo fraccionamento e aprazamento a que se refire a alínea dous anterior cos mesmos requisitos, obrigacións e formalidades.

4. Cando un suxeito pasivo reinicie a explotación da máquina no segundo ou no terceiro trimestre do ano en curso coa intención de explotala como máximo ata a fin do terceiro trimestre, deberá presentar, na forma, no lugar e prazo determinados por orde da consellería competente en materia de facenda, unha declaración complementaria coa autoliquidación e o ingreso:

a) Do 50% da cota anual, se o reinicio da explotación ten efectos para o segundo e o terceiro trimestre.

b) Do 25% da cota anual, se o reinicio da explotación ten efectos para o segundo ou o terceiro trimestre.

Non obstante o disposto na letra a), os suxeitos pasivos poderán optar polo fraccionamento e aprazamento a que se refire a alínea dous anterior cos mesmos requisitos, obrigacións e formalidades, e tendo en conta que o número de pagamentos trimestrais será de dous.

Para poder acollerse a este réxime, deberán cumprirse os seguintes requisitos:

a) Que as máquinas se atopen na situación de suspensión provisional á data do 30 de setembro do ano anterior.

b) Que a autoliquidación en que se exerza a opción por este réxime se presente no prazo regulamentariamente establecido por orde da consellería competente en materia de facenda. Deberase sinalar o número de trimestres en que se vai a manter a máquina en explotación.

Se o suxeito pasivo, unha vez exercida a opción por este réxime, decidise manter a máquina en explotación alén da data comprometida, deberá presentar, na forma, lugar e prazo determinados por orde da consellería competente en materia de facenda, unha declaración complementaria coa autoliquidación e o ingreso do importe total da diferenza entre a cota anual que procedese e a xa autoliquidada.

Capítulo II
Obrigacións formais dos notarios e dos rexistradores da propiedade
inmobiliaria e mercantil

Artigo 32. Obrigacións formais dos notarios.

Un. O cumprimento das obrigacións formais dos notarios, recollidas no artigo 32.2 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto sobre sucesións e doazóns, e no artigo 52 do Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, realizarase no formato e prazos que determine a consellería competente en materia de facenda. A remisión desa información poderá realizarse tamén mediante transmisión por vía telemática nas condicións e deseño que aprobe a devandita consellería.

Dous. Co fin de facilitar o cumprimento das obrigas tributarias dos contribuíntes e mais o acceso telemático dos documentos aos rexistros públicos, os notarios destinados na Comunidade Autónoma de Galicia, en colaboración co Consello Xeral do Notariado, remitirán por vía telemática á consellería competente en materia de facenda unha declaración informativa notarial comprensiva dos elementos básicos da escritura e confeccionada cos datos existentes no índice único informatizado notarial a que se refire o artigo 17 da Lei do 28 de maio de 1862, do notariado. A declaración informativa notarial ou ficha notarial deberá reproducir fielmente os elementos básicos da escritura, sobre todo aqueles que teñan relevancia para efectos tributarios, e o notario velará pola máis estrita veracidade da ficha, así como pola súa correspondencia cos documentos públicos autorizados e intervidos, e será responsable de calquera discrepancia que exista entre aquela e estes. Tamén deberán remitir, por solicitude da consellería competente en materia de facenda, copia electrónica destas fichas, de conformidade co disposto na lexislación notarial.

A ficha resumo notarial substituirá o documento notarial nos supostos que determine por orde a consellería competente en materia de facenda, que, ademais, establecerá os procedementos, estrutura e os prazos en que debe ser remitida a información.

Artigo 33. Obrigacións formais dos rexistradores da propiedade inmobiliaria e mercantil.

Os rexistradores da propiedade inmobiliaria e mercantís con destino na Comunidade Autónoma de Galicia estarán obrigados a remitir trimestralmente á consellería competente en materia de facenda unha relación dos documentos que conteñan actos ou contratos suxeitos ao imposto sobre sucesións e doazóns ou ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados que se presenten a inscrición nos seus rexistros, cando o pagamento dos devanditos tributos ou a presentación da declaración tributaria se realizase nunha comunidade autónoma distinta a esta.

A consellería competente en materia de facenda determinará o contido da información que debe remitirse, os modelos de declaración e prazos de presentación, así como as condicións en que a presentación mediante soporte lexible por ordenador ou mediante transmisión por vía telemática será obrigatoria.

Disposición transitoria primeira. Prazo de mantemento das adquisicións mortis causa da vivenda habitual do causante.

Naqueles casos en que se estea gozando da redución por adquisición de vivenda habitual do causante no imposto sobre sucesións o 1 de setembro de 2008, e non se incumprise o requisito de permanencia de dez anos, o prazo de mantemento da adquisición será de cinco anos desde o devengo do imposto.

Disposición transitoria segunda. Aplicación da normativa procedemental.

Á entrada en vigor deste texto refundido, e en canto non sexan aprobados os desenvolvementos regulamentarios, serán de aplicación as normas regulamentarias vixentes en todo aquilo que non se opoña ou contradiga este texto refundido.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa.

A Xunta de Galicia ditará cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento regulamentario deste texto refundido, autorizándose á consellería competente en materia de facenda para aprobar as disposicións que sexan precisas para a aplicación do establecido no capítulo II do título II, nas alíneas 3 e 6 do artigo 14 e na alínea 3 do artigo 15.

Disposición final segunda. Leis de orzamentos.

As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia poderán modificar:

a) No imposto sobre a renda das persoas físicas, a escala autonómica.

b) No imposto sobre sucesións e doazóns, as reducións da base impoñible, as tarifas, os coeficientes de patrimonio preexistente e as deducións da cota tributaria.

c) No imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, os beneficios fiscais previstos nas alíneas 3, 5 e 6 do artigo 14, nas alíneas 3 e 6 do artigo 15 e na alínea 5 do artigo 17.

d) Na taxa fiscal sobre xogos de sorte, envite ou azar, os tipos de gravame e as cotas fixas.

Disposición final terceira. Vixencia temporal de determinados beneficios fiscais.

Os tipos de gravame previstos nas alíneas tres, para o suposto descrito na súa alínea seu epígrafe 1 b), cinco e seis do artigo 14, e nas alíneas tres, para o suposto descrito na súa alínea 1 b), e seis do artigo 15, así como a dedución prevista no artigo 17.5 deste texto refundido serán de aplicación ata o 31 de decembro de 2011. Este prazo poderá ser prorrogado polas leis de orzamentos xerais da comunidade autónoma.