Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Martes, 13 de decembro de 2011 Páx. 36354

III. Outras disposicións

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2011-2012.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e os decretos 130/2007, do 28 de xuño e 133/2007, do 5 de xullo, polos que se establecen, respectivamente, os currículos de educación primaria e educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma galega, establecen que se realizará unha avaliación de diagnóstico das capacidades básicas do alumnado que cursa ensinanzas correspondentes a estas etapas, e dispoñen que será unha avaliación de carácter censual.

A Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia, establece os parámetros xerais polos cales se rexerá a dita avaliación e prevé, na súa disposición derradeira segunda, que a dirección xeral competente nesta materia ditará cantas resolucións sexan necesarias para a concreción dos seus elementos organizativos.

En consecuencia co exposto, esta dirección xeral

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as condicións polas cales se rexerá a aplicación da proba de avaliación de diagnóstico no curso 2011-2012 na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Esta proba terá lugar en todos os centros educativos que na data de realización da proba impartan ensinanzas correspondentes a cuarto curso de educación primaria e segundo curso de educación secundaria obrigatoria.

Artigo 2. Data de realización da proba.

Segundo se establece no artigo 4 da Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento desta avaliación, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa determinará en cada curso as datas en que se realizará a proba, que serán as mesmas para todos os centros. A avaliación de diagnóstico correspondente ao curso 2011-2012 terá lugar os días 9 e 10 de maio de 2012 para segundo curso de educación secundaria obrigatoria e os días 23 e 24 de maio de 2012 para cuarto curso de educación primaria.

Artigo 3. Competencias básicas obxecto de avaliación no curso 2011-2012.

As competencias básicas que se avaliarán serán a competencia en comunicación lingüística, a competencia matemática e a competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.

Artigo 4. Instrumentos para o desenvolvemento da proba.

Para desenvolver a proba, empregaranse:

a) Cadernos do alumnado para cada unha das competencias avaliadas.

b) Cuestionarios de contexto dirixidos ao alumnado, familias, dirección dos centros educativos e profesorado titor dos grupos avaliados.

Artigo 5. Alumnado ao cal se lle aplicará a proba.

1. Na etapa de educación primaria, realizará a proba de avaliación de diagnóstico todo o alumnado que durante o curso 2011-2012 estea escolarizado en 4.º curso desta etapa.

2. Na etapa de educación secundaria obrigatoria, realizará a proba de avaliación de diagnóstico todo o alumnado que durante o curso 2011-2012 curse ensinanzas de 2.º curso de educación secundaria obrigatoria.

3. Queda exento da realización da proba o alumnado con discapacidade física ou psíquica que represente un obstáculo insuperable para a súa realización.

Artigo 6. Comisión de coordinación da avaliación de diagnóstico no curso 2011-2012.

1. En todos os centros educativos que impartan ensinanzas de educación primaria e educación secundaria obrigatoria, constituirase unha comisión de coordinación da avaliación de diagnóstico formada polos seguintes membros:

a) O director ou directora do centro, que a presidirá.

b) A xefa ou xefe de estudos.

c) A xefa ou xefe do departamento de orientación, de ser o caso.

d) Un titor ou titora de 4.º curso de educación primaria naqueles centros que impartan esta etapa e un titor ou titora de 2.º curso de educación secundaria obrigatoria nos centros en que se impartan as ditas ensinanzas, nomeados pola dirección do centro. Naqueles centros educativos que impartan conxuntamente as dúas etapas, incorporarase un titor ou titora por cada un dos cursos avaliados.

2. As funcións desta comisión serán as establecidas no artigo 5.2 da Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia e a súa composición reflectirase na programación xeral anual.

Artigo 7. Aplicación informática.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria porá á disposición dos centros a aplicación informática Avaldia para o apoio na xestión do proceso relacionado coa avaliación de diagnóstico.

2. Os centros educativos disporán dun manual de usuario da aplicación, que poderán descargar desta.

Artigo 8. Perfís de usuarios da aplicación.

1. Na aplicación informática Avaldia habilitaranse os seguintes perfís de usuario:

a) Perfil de administración: reservado aos servizos centrais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) Perfil de dirección: correspóndelle por defecto ao director ou directora do centro educativo, que será habilitado como usuario pola Administración educativa de maneira automática. Este perfil habilita a persoa que o posúa para a descarga de documentación relativa á proba, a carga de datos na aplicación Avaldia e a creación de novos perfís de usuarios nela. En cada centro educativo poderá haber ata dúas persoas con este perfil de usuario; neste caso, a segunda delas será dada de alta como tal pola propia dirección do centro, e será, preferentemente, un membro do equipo directivo ou da comisión de coordinación a que se refire o artigo 6.

c) Perfil de carga de datos: correspóndelle ao persoal do claustro e da administración do centro educativo. A dirección de cada centro habilitará con este perfil o número de usuarios imprescindible para a carga dos datos da proba, e deberá estar en relación co número de alumnado que nel se avalía.

2. Todas as persoas autorizadas como usuarios deberán ter unha conta de correo electrónico activa no servidor da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co fin de poder acceder con ela á aplicación.

Artigo 9. Confidencialidade e protección de datos.

En virtude do establecido na Lei orgánica 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, que no seu artigo 53.12 establece que os ditos empregados gardarán segredo sobre as materias clasificadas ou de difusión prohibida legalmente e que manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu cargo, todas as persoas do centro educativo que interveñan no proceso, en calquera das súas etapas, están obrigadas á confidencialidade tanto do contido da proba como dos resultados obtidos en relación a grupos de alumnado por curso e alumnado en particular. Así mesmo, é de aplicación o establecido sobre este particular pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Os datos que se recollan durante a realización das probas serán incorporados a un ficheiro inscrito no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos co nome «Avaliación do sistema educativo», cuxa finalidade é a xestión dos plans e probas que se realizan para contribuír a mellorar a calidade e equidade da educación, orientar as políticas educativas, aumentar a transparencia e eficacia do sistema educativo e ofrecer información sobre o cumprimento dos obxectivos e compromisos educativos adquiridos ou fixados. Os interesados poderán exercer os dereitos que lle recoñece a normativa vixente en materia de protección de datos mediante escrito, que irá acompañado da copia do seu DNI, dirixido á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 10. Listaxes de alumnado.

1. Os servizos centrais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria realizarán unha carga previa desde Xadeweb da listaxe do alumnado ao cal lle corresponde realizar a proba de avaliación de diagnóstico en cada centro educativo.

2. Os centros educativos, a través dos usuarios autorizados na aplicación, realizarán a actualización das listas, incorporando ou eliminando destas o alumnado que proceda para adecualo ao indicado no artigo 5 desta resolución.

3. Os centros que non conten con Xadeweb confeccionarán na súa totalidade a listaxe de alumnado obxecto de avaliación.

Artigo 11. Recepción dos materias da proba e corrección dos mesmos.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria fará chegar aos centros educativos os materiais correspondentes á proba con antelación suficiente á súa realización, que serán recepcionados e custodiados ata o momento da realización polas direccións dos centros nas adecuadas condicións de confidencialidade.

2. A dirección do centro, por proposta da comisión de coordinación, seleccionará o profesorado encargado de corrixir os cadernos da proba, preferentemente, de entre aqueles que non impartiron docencia no curso 2011-2012 aos grupos avaliados.

3. O profesorado implicado terá ao seu dispor un manual de aplicación e corrección da proba.

Artigo 12. Aplicación da proba.

A aplicación dos cadernos e cuestionarios estará a cargo, preferentemente, do profesorado titor de 4.º curso de educación primaria e 2.º curso de educación secundaria obrigatoria. De non poder ser así por causa xustificada, a dirección do centro, por proposta da comisión de coordinación, seleccionará o profesorado que realizará a aplicación.

Artigo 13. Alumnado exento da corrección dos cadernos da proba.

1. Os resultados acadados polo alumnado que conta cunha adaptación curricular individual significativa, non será obxecto de cómputo na obtención das puntuacións medias do centro. En consecuencia, os resultados dos seus cadernos non serán tidos en conta, polo que non se introducirán os seus resultados na aplicación informática, así como tampouco se incorporarán a esta os datos procedentes do seu cuestionario de contexto nin o da súa familia. Este particular non será de aplicación para aquel alumnado con adaptación curricular individual significativa que fose obxecto de adaptación da proba ás súas necesidades específicas.

2. Igualmente, non serán tidos en conta os resultados obtidos polo alumnado que conte con menos dun ano de escolarización no sistema educativo galego e cuxa competencia lingüística non fose suficiente para a comprensión e realización da proba.

Artigo 14. Carga de datos na aplicación.

1. A dirección do centro, por proposta da comisión de coordinación, determinará quen son as persoas responsables de cargar na aplicación Avaldia os resultados da proba.

2. A carga de datos realizarase no período que transcorre entre os días seguintes á realización da proba e o 25 de maio de 2012 para educación secundaria e o 8 de xuño de 2012 para educación primaria. A partir destas datas, a aplicación deixará de estar habilitada para este fin.

Artigo 15. Garda e custodia dos cadernos e cuestionarios.

1. A dirección do centro educativo é a responsable en primeira instancia da confidencialidade dos cadernos e cuestionarios, o que implica a súa garda e custodia tanto no período anterior como posterior á realización da proba.

2. Tal como establece o artigo 9.3 da antedita Orde do 6 de outubro de 2010, a documentación relativa á avaliación de diagnóstico deberá preservarse axeitadamente, mentres a Administración educativa non ordene a súa destrución ou, de ser o caso, remita instrucións para que a dita documentación sexa enviada aos servizos centrais da consellería para a realización da corrección de contraste.

Artigo 16. Corrección de contraste.

1. A Administración educativa requirirá, dunha mostra significativa de centros da comunidade, os cadernos da proba de avaliación de diagnóstico co obxecto de proceder a unha segunda corrección que permita obter información sobre a calidade do proceso.

2. Esta segunda corrección estará a cargo da inspección educativa, que recibirá instrucións para tal efecto.

Artigo 17. Informes de resultados aos centros educativos.

Concluído o proceso de aplicación e corrección, os centros educativos terán ao seu dispor, a través da aplicación Avaldia, un informe de resultados en que se fará constar, cando menos, a puntuación acadada polo centro en cada unha das competencias avaliadas.

Artigo 18. Información ás familias.

Os centros educativos, a través do profesorado titor, informará as familias do alumnado avaliado dos resultados globais acadados polo centro. En ningún caso se dará información desagregada por grupo ou alumnado individualmente.

Artigo 19. Análise dos resultados nos centros educativos.

1. Tal e como se establece nos artigos 3.3 e 10 da Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico, os centros educativos, a través dos seus órganos de goberno, realizarán a análise dos resultados obtidos polo seu centro e establecerán medidas de optimización e/ou mellora.

2. Estas medidas serán tidas en conta para mellorar a atención do alumnado, así como para adecuar as decisións relativas ao desenvolvemento do currículo da etapa.

Artigo 20. Seguimento da inspección educativa.

Correspóndelle á inspección educativa velar polo correcto desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos e colaborar no seu seguimento, así como participar na corrección de contraste e asesorar os centros na toma de decisións posterior á realización da proba.

Artigo 21. Informe xeral de resultados.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria elaborará un informe xeral dos resultados desta proba.

Disposición derradeira.

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2011.

José Luis Mira Lema
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa