Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 21 de decembro de 2011 Páx. 37519

III. Outras disposicións

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2011 pola que se resolve a convocatoria das bolsas para estadías de investigación no estranxeiro e en centros españois situados fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 para o ano 2011, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

A Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 19 de setembro de 2011 (DOG número 187, do 29 de setembro), aproba as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para estadías de investigación correspondentes ao Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 para o ano 2011.

Nos artigos 2 e 4 da mencionada orde de convocatoria determínase quen poderá ser beneficiario destas axudas, así como a documentación que se deberá presentar para poder obter unha axuda.

Pola súa banda, no artigo 6 (Avaliación e selección das solicitudes) da devandita orde establécese que a avaliación das solicitudes admitidas a fará a comisión de selección conforme os criterios de avaliación e selección establecidos neste mesmo artigo 6.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, e atendendo á proposta de concesión elevada pola citada comisión de selección, na súa reunión do 28 de novembro de 2011, a través da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as bolsas para estadías de investigación no estranxeiro e en centros españois fóra de Galicia aos solicitantes que se relacionan no anexo I desta resolución, para a realización de investigación nos destinos que se sinalan, durante o período de tempo e na contía que se indican en cada caso.

Segundo. As axudas concedidas, que se financian con cargo á aplicación orzamentaria 09.02.561B.444.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, correspóndense coa distribución que se indica na táboa seguinte:

Exercicio corrente 2011

Aplicación orzamentaria

UDC

USC

UVIGO

Totais

Programa Ángeles Alvariño

09.02.561B.444.0

99.247

160.660

82.599

342.506

Programa María Barbeito

41.400

62.650

14.040

118.090

Totais

140.647

223.310

96.639

460.596

(*) A aplicación orzamentaria 09.02.561B.444.0 está dotada parcialmente con Fondo Social Europeo (FSE). Neste caso, as bolsas terán un cofinanciamento do 80% e integraranse no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007 – 2013, eixe 3, tema prioritario 74.

Por isto, os beneficiarios das axudas deberán cumprir as normas recollidas no Regulamento (CE) 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Feder, ao FSE e ao Fondo de Cohesión; no Regulamento (CE) n.º 1081/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao FSE e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1748/1999; as normas de información e publicidade dos fondos contidos no Regulamento 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro (L 371/1, DOUE do 27 de decembro), e no resto de normativa que resulte de aplicación.

Terceiro. Todas as solicitudes para as cales se propón o seu financiamento cumpren os requisitos establecidos nas correspondentes bases da convocatoria.

Cuarto. Os beneficiarios, con relación á compatibilidade ou incompatibilidade con outras axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, e aos prazos e forma de xustificación do cumprimento da finalidade para a cal se concede a bolsa, así como ao libramento da subvención, ateranse ao disposto nos artigos 4 e 8 da mencionada orde.

Quinto. As solicitudes que figuran relacionadas no anexo II desta resolución entenderase que resultaron desestimadas de acordo coas causas que nel se indican.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2011.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Relación de solicitudes concedidas convocatoria 2011
Aplicación orzamentaria 09.02.561B.444.0
Programa Ángeles Alvariño
Universidade da Coruña

Exp.

Nome e apelidos

NIF

País
destino

Duración
(meses)

Axuda instituc.

Importe
mes

Importe
total meses

Importe total

Outras axudas

Total

35

Fernández Travieso, Carlota

*****452 T

EEUU

6,23

1.000

1.900

11.843

12.843

 

12.843

18

García Presas, Inmaculada

*****658 E

España

5,03

400

1.200

6.040

6.440

 

6.440

49

González Fortes, Gloria M.ª

*****078 K

R. Unido

6,03

600

1.500

9.050

9.650

 

9.650

9

Jarazo Álvarez, Rubén

*****249 G

EEUU

3,07

1.000

1.900

5.827

6.827

 

6.827

11

Lodeiro Fernández, Pablo M.

*****681 E

Finlandia

7,03

600

1.500

10.550

11.150

 

11.150

45

Rodríguez Blanco, M.ª Luz

*****677 A

Portugal

10,00

400

1.200

12.000

12.400

 

12.400

33

Seco Naveiras, Diego

*****076 R

Canadá

9,97

1.000

1.900

18.937

19.937

 

19.937

22

Yang - - -, Qingchun

*****172 R

China

10,00

1.000

1.900

19.000

20.000

 

20.000

99.247

Universidade de Santiago de Compostela

Exp.

Nome e apelidos

NIF

País
destino

Duración
(meses)

Axuda instituc.

Importe
mes

Importe
total meses

Importe total

Outras axudas

Total

48

Arránz Tagarro, Juan Alberto

*****417 D

España

10,00

400

1.200

12.000

12.400

 

12.400

46

Crecente Campo, Felipe

*****287 Y

España

6,30

400

1.200

7.560

7.960

 

7.960

1

Lois Gómez, Cristina

*****977 L

Alemaña

4,37

600

1.500

6.550

7.150

 

7.150

59

Martínez Sánchez, Susana

*****744 N

Italia

1,00

600

1.500

1.500

2.100

 

2.100

7

Otero Casas, José Manuel

*****091 N

P. Baixos

8,37

600

1.500

12.550

13.150

 

13.150

39

Parga Martín, Juan Andrés

*****681 Q

Alemaña

10,00

600

1.500

15.000

15.600

 

15.600

2

Prado Alonso, José Carlos

*****095 E

R. Unido

10,00

600

1.500

15.000

15.600

 

15.600

4

Riveiro Valiño, José Antonio

*****179 J

España

10,00

400

1.200

12.000

12.400

 

12.400

10

Rodríguez-Gallego López, Fernando

*****392 N

EEUU

10,00

1.000

1.900

19.000

20.000

 

20.000

55

Romero Pita, M.ª del Carmen

*****162 M

Bélxica

8,10

600

1.500

12.150

12.750

 

12.750

8

Rubinos González, David Antonio

*****239 S

Alemaña

10,00

600

1.500

15.000

15.600

 

15.600

21

Santander Ortega, Manuel Jesús

*****214 A

R. Unido

3,57

600

1.500

5.350

5.950

 

5.950

41

Vilar Varela, Santiago

*****427 R

EEUU

10,00

1.000

1.900

19.000

20.000

 

20.000

160.660

Universidade de Vigo

Exp.

Nome e apelidos

NIF

País
destino

Duración
(meses)

Axuda instituc.

Importe
mes

Importe
total meses

Importe total

Outras axudas

Total

3

Asorey Cacheda, Rafael

*****472 J

EEUU

3,00

1.000

1.900

5.700

6.700

 

6.700

42

Collazo Rodríguez, Joaquín

*****951 N

Portugal

5,03

400

1.200

6.040

6.440

 

6.440

54

Devesa Rey, Rosa

*****510 H

Portugal

3,53

400

1.200

4.240

4.640

 

4.640

28

Domínguez Represas, Alberto

*****375 R

Portugal

8,43

400

1.200

10.116

10.516

 

10.516

14

Franco Rodil, Iván

*****056 Y

N.
Zelandia

9,87

1.000

1.900

18.753

19.753

 

19.753

43

Fuentes Cid, Sara

*****218 V

España

4,00

400

1.200

4.800

5.200

 

5.200

56

Gesto Rodríguez, Manuel

*****361 N

Canadá

1,00

1.000

1.900

1.900

2.900

 

2.900

13

Lago Blanco, Ana Belén

*****247 Y

Francia

8,77

600

1.500

13.150

13.750

 

13.750

30

Pena Boquete, Yolanda

*****757 H

R. Unido

6,67

600

1.500

10.000

10.600

 

10.600

57

Pérez Vázquez, Manuel

*****696 P

P. Baixos

1,00

600

1.500

1.500

2.100

 

2.100

82.599

Total concesión Programa Ángeles Alvariño (modalidade 1)

342.506

Programa María Barbeito
Universidade da Coruña

Exp.

Nome e apelidos

NIF

País
destino

Duración
(meses)

Axuda instituc.

Importe
mes

Importe
total meses

Importe total

Xlicenciat.

X3.º ciclo

Galego

Nota
total

Outras axudas

Total

29

Bello Viruega, Iria M.ª

*****032 K

R. Unido

3,00

600

1.500

4.500

5.100

3,8897

3

1

7,8897

 

5.100

61

Cappuzzolo - - - , Annamaría

*****894 X

Francia

3,00

600

1.500

4.500

5.100

2,8

2,95

1

6,7500

 

5.100

52

Juan Jordá, M.ª José

*****049 K

Canadá

2,00

1.000

1.900

3.800

4.800

2,596

3

1

6,5960

 

4.800

34

Fraga Bugallo, Bruño

*****731 Z

Suecia

2,93

600

1.500

4.400

5.000

2,52

2,7

1

6,2200

 

5.000

51

Fernández Caggiano, Mariana

*****301 J

R. Unido

3,00

600

1.500

4.500

5.100

2,1644

3

1

6,1644

 

5.100

53

Fernández Márquez, Diana

*****434 W

Brasil

1,00

1.000

1.500

1.500

2.500

2,1401

3

1

6,1401

 

2.500

50

Touriño Sánchez, Ana

*****916 D

R. Unido

2,00

600

1.500

3.000

3.600

2,1401

3

1

6,1401

3.600

32

Teijeiro Barjas, Carlos

*****992 S

Alemaña

3,00

600

1.500

4.500

5.100

1,9191

3

1

5,9191

 

5.100

5

Mato Abad, Virginia

*****841 W

R. Unido

3,00

600

1.500

4.500

5.100

1,8523

3

1

5,8523

 

5.100

41.400

Universidade de Santiago de Compostela

Exp.

Nome e apelidos

NIF

País
destino

Duración
(meses)

Axuda instituc.

Importe
mes

Importe
total meses

Importe total

Xlicenciat.

X3.º ciclo

Galego

Nota
total

Outras axudas

Total

16

Casado Villanueva, María

*****919 D

R. Unido

2,00

600

1.500

3.000

3.600

3,2895

3

1

7,2895

 

3.600

17

Cendán Teijeiro, Noelia

*****184 K

R. Unido

1,23

600

1.500

1.850

2.450

2,99

3

1

6,9900

 

2.450

25

González Forte, Violeta

*****068 L

P. Rico

2,23

1.000

1.500

3.350

4.350

2,968

3

1

6,9680

600,00

3.750

19

Meilán Jácome, Patricia

*****700 H

Francia

2,63

600

1.500

3.950

4.550

2,9132

3

1

6,9132

 

4.550

6

Fernández Ferreiro, Marcos

*****228 Z

R. Unido

2,53

600

1.500

3.800

4.400

2,7592

3

1

6,7592

 

4.400

15

Navarro Romero, Betsabé

*****733 H

R. Unido

2,37

600

1.500

3.550

4.150

2,9525

2,75

1

6,7025

 

4.150

27

Vázquez Rowe, Ian

*****227 K

Canadá

3,00

1.000

1.900

5.700

6.700

3,6071

2,01

1

6,6171

600,00

6.100

36

Sixto García, José

*****502 W

Portugal

3,00

400

1.200

3.600

4.000

2,7946

2,714

1

6,5088

 

4.000

40

González Núñez, Héctor

*****186 E

Francia

2,23

600

1.500

3.350

3.950

2,434

3

1

6,4340

 

3.950

38

Nieto Lareo, Alejandro Manuel

*****411 J

R. Unido

3,00

600

1.500

4.500

5.100

2,52

2,85

1

6,3700

 

5.100

24

Pérez Indaverea, M.ª Aránzazu

*****927 S

P. Baixos

2,93

600

1.500

4.400

5.000

2,5188

2,6

1

6,1188

 

5.000

31

Dios Noceda, María

*****142 D

Portugal

3,00

400

1.200

3.600

4.000

2,0992

3

1

6,0992

 

4.000

12

González González, Borja Daniel

*****417 S

España

2,00

400

1.200

2.400

2.800

1,9917

3

1

5,9917

 

2.800

60

González Ferreiro, Eduardo Manuel

*****484 N

España

3,00

400

1.200

3.600

4.000

1,849

2,95

1

5,7990

 

4.000

26

Iglesias Obelleiro, Ángela

*****680 L

P. Baixos

3,00

600

1.500

4.500

5.100

1,8373

2,85

1

5,6873

300,00

4.800

62.650

Universidade de Vigo

Exp.

Nome e apelidos

NIF

País
destino

Duración
(meses)

Axuda instituc.

Importe
mes

Importe
total meses

Importe total

Xlicenciat.

X3.º ciclo

Galego

Nota
total

Outras axudas

Total

20

De la Calle González, Inmaculada

*****662 C

Alemaña

3,00

600

1.500

4.500

5.100

2,637

3

1

6,6369

3.000

2.100

23

Romaní Pérez, Aloia

*****865 D

España

2,03

400

1.200

2.440

2.840

2,072

2,925

1

5,9969

 

2.840

44

Fernández Fernández, María

*****795 V

Portugal

3,00

400

1.200

3.600

4.000

2,245

2,83

1

6,075

 

4.000

58

Jiménez Alemán, Ángel Aday

*****888 Y

R. Unido

3,00

600

1.500

4.500

5.100

2,08

3

1

6,08

 

5.100

14.040

Total concesión Programa María Barbeito (modalidade 2)

118.090

ANEXO II
Relación de solicitudes desestimadas convocatoria 2011

Exp.

Nome e apelidos

NIF

Causas de exclusión

37

Adrio Castiñeira, Luis Ángel

*****225 N

4a), 4e), 5, 6a), 8f)

47

Adaliz Rodríguez, Montserrat

*****127 F

4a), 6e), 7f)

Resulta as causas de exclusión que a continuación se expoñen:

4. Respecto á duración da estadía:

a) Non se axusta ao establecido no artigo 3 da orde de convocatoria.

e) Non se axusta ao establecido no artigo 2 da orde de convocatoria.

5. O solicitante non pertence a ningunha das categorías indicadas no artigo 1 da orde de convocatoria.

6. Respecto á carta de invitación do centro receptor:

a) Non se presenta.

e) Non é orixinal nin copia cotexada.

7. Respecto á autorización ou informe de conformidade para realizar a estadía:

f) O documento presentado non é correcto.

8. Respecto o plan de traballo:

f) Non contén o interese ou idoneidade do centro de realización da estadía.