Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 21 de decembro de 2011 Páx. 37530

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se delimitan as áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

As liñas eléctricas de alta tensión son unha fonte potencial de mortalidade para moitas especies de aves, especialmente para aquelas de tamaño corporal mediano e grande. A crecente demanda de enerxía eléctrica exixe o incremento do número de liñas e tendidos eléctricos instalados no medio natural, co conseguinte risco de electrocución ou de colisión das aves nas ditas infraestruturas. A electrocución e a colisión nas estruturas de condución eléctrica están entre as principais causas de mortalidade non natural máis frecuentes na avifauna, ata o punto de supor actualmente o maior problema de conservación para diversas especies de grandes aves de rapina.

Para minimizar os efectos negativos sobre as aves das liñas eléctricas de alta tensión publicouse o Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

No artigo 4 deste decreto establécese que cada comunidade autónoma publicará no correspondente diario oficial as zonas de protección para a avifauna existentes no seu territorio, incluíndo dentro desas zonas de protección: a) os territorios designados como zona de especial protección para as aves (ZEPA), de acordo cos artigos 43 e 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade; b) os ámbitos de aplicación dos plans de recuperación e conservación elaborados polas comunidades autónomas para as especies de aves incluídas no Catálogo español de especies ameazadas ou nos catálogos autonómicos; e c) as áreas prioritarias de reprodución, alimentación, dispersión e concentración local daquelas especies de aves incluídas no Catálogo español de especies ameazadas, ou nos catálogos autonómicos, cando as ditas áreas non se atopen xa comprendidas nas correspondentes aos tipos anteriores.

A proposta de delimitación das zonas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión na Comunidade Autónoma de Galicia presentada pola Xunta de Galicia de acordo co previsto no artigo 4.2. do Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión, recibiu o informe favorable da Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade na súa sesión do 30 de maio de 2011.

En virtude das competencias e funcións que me confire, en materia de conservación e protección da biodiversidade de Galicia, o Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria, e o Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e polas razóns anteriormente descritas,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local das especies de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas que figura no anexo I.

Segundo. Recoller no anexo II a lista de especies consideradas para a delimitación das áreas prioritarias definidas no punto anterior.

Terceiro. Publicar as zonas de protección para a avifauna do ámbito galego a que lle serán de aplicación as medidas de protección contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión establecidas no Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto.

Estas zonas de protección, recollidas no anexo I da presente resolución, inclúen:

a) As zonas de especial protección para as aves, ZEPA, designadas de acordo cos artigos 43 e 44 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade.

b) As áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local das especies de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas.

Cuarto.Pódese acceder a unha versión en soporte dixital das zonas de protección a través do portal web da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural (http://mediorural.xunta.es/areas/conservacion/presentacion/) e como documento integrado no Sistema de Información Territorial e da Biodiversidade de Galicia (http://inspire.xunta.es/siteb/acceso.php).

Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 107.1, 114 e 115 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2011.

Ricardo García-Borregón Millán
Director xeral de Conservación da Natureza

ANEXO II

Abetouro (Botaurus stellaris).

Garza pequena (Ixobrychus minutus).

Cerceta (Anas crecca).

Millafre real (Milvus milvus).

Voitre branco (Neophron pernocpterus).

Gatafornela (Circus cyaneus).

Tartaraña cincenta (Circus pygargus).

Aguia real (Aquila chrysaëtos).

Aguia perdigueira (Hieraeetus fasciatus).

Aguia pescadora (Pandion haliaetus).

Pita do monte (Tetrao urogallus cantabricus).

Perdiz charrela (Perdix perdix hispaniensis).

Sisón (Tetrax tetrax).

Gabita (Haematopus ostralegus).

Pernalonga (Himantopus himantopus).

Alcaraván (Burhinus oedicnemus).

Píllara das dunas (Charadrius alexandrinus).

Avefría (Vanellus vanellus).

Becacina (Gallinago gallinago).

Arcea (Scolopax rusticola).

Mazarico real (Numenius arquata).

Bufo real (Bubo bubo).

Papoazul (Luscinia svecica).

Escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus lusitanica).

missing image file