Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 21 de decembro de 2011 Páx. 37516

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Sanidade

ORDE do 28 de novembro de 2011 pola que se nomean novos membros do Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia.

O Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia é un órgano non colexiado superior de consulta e asesoramento da Consellería de Sanidade.

A Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia, modificada pola Orde do 6 de outubro de 2011, establece que os membros do Consello serán nomeados polo titular da Consellería de Sanidade a título individual mediante orde.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e a Orde do 25 de maio de 2005, modificada pola Orde do 6 de outubro de 2011,

DISPOÑO:

Artigo único.

Noméanse vogais do Consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia as persoas que se relacionan no anexo.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2011.

Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade

ANEXO

Relación de novos vogais do Consello Asesor do
Sistema Público de Saúde de Galicia

Fernando Diz-Lois Martínez

Ovidio Fernández Álvarez