Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Luns, 26 de decembro de 2011 Páx. 38123

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se informa sobre a tramitación exclusivamente telemática de diversos procedementos.

No Diario Oficial de Galicia núm. 65, do 1.4.2011, publicouse o Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

O dito decreto desenvolve en diferentes números o artigo 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e establece que as declaracións responsables reguladas se presentarán exclusivamente por medios telemáticos ante a consellería competente en materia de industria.

Na disposición transitoria segunda establecíase un prazo máximo de nove meses para dispor da plataforma tecnolóxica necesaria para a tramitación telemática das declaracións responsables.

Unha vez rematadas as accións necesarias para a posta en funcionamento da dita plataforma tecnolóxica, é preciso informar os axentes económicos implicados sobre a data a partir da cal a presentación das ditas declaracións se realizará exclusivamente por medios telemáticos.

De acordo coas competencias que veñen atribuídas no Decreto 324/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria,

RESOLVO:

1. As declaracións responsables dos procedementos que se indican no punto 2 desta resolución presentaranse exclusivamente por medios telemáticos a partir do 1 de xaneiro de 2012.

2. Os procedementos administrativos afectados por esta resolución son os seguintes:

– IN609A Rexistro de empresas instaladoras de baixa tensión.

– IN609D Rexistro de empresas instaladoras de gas.

– IN609E Rexistro de empresas instaladoras ou mantedoras de instalacións térmicas nos edificios.

– IN609F Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios.

– IN609G Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios.

– IN609H Rexistro de empresas conservadoras de guindastres móbiles autopropulsados.

– IN609I Rexistro de empresas conservadoras de ascensores.

– IN609J Rexistro de empresas instaladoras de guindastres torre.

– IN609L Rexistro de empresas frigoristas.

– IN609M Rexistro de empresas instaladoras ou reparadoras de equipamentos a presión.

– IN609P Rexistro de empresas instaladoras ou reparadoras de produtos petrolíferos líquidos.

– IN609S Rexistro de empresas conservadoras de guindastres torre.

– IN609T Rexistro de empresas instaladoras de liñas de alta tensión.

3. Poderase acceder á presentación telemática directamente desde o enderezo da internet: oficinavirtualindustria.xunta.es

Tamén se pode acceder a través da páxina web da Xunta de Galicia: www.xunta.es desde a ligazón Guía de procedementos.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2011.

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Industria Enerxía e Minas