Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 16 de xaneiro de 2012 Páx. 2561

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

ORDE do 19 de decembro de 2011 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de postos de persoal directivo na estrutura de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Por Orde desta consellería do 26 de outubro de 2011 (DOG n.º 218, do 15 de novembro) convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de postos directivos na estrutura de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

De conformidade co establecido no artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en exercicio das competencias que ten atribuídas, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada por Orde desta consellería do 26 de outubro de 2011 (DOG n.º 218, do 15 de novembro), para os efectos previstos no número 2 do artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG n.º 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segundo. Seleccionar e nomear, para o desempeño dos postos que se indican, as persoas que figuran no anexo I desta orde.

Terceiro. Seleccionar, para o desempeño dos postos que se indican, as persoas que figuran no anexo II desta orde, para os efectos de que se proceda á súa vinculación mediante contrato laboral de alta dirección.

Cuarto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderá interpor recurso potestativo de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2011.

M.ª Pilar Farjas Abadía
Conselleira de Sanidade

ANEXO I

Posto: xerente de Xestión Integrada.

Nome e apelidos: Eloína Núñez Masid.

Posto: director/a de Recursos Humanos.

Nome e apelidos: Celia María Saiz Rubio.

Posto: xerente executivo/a de Verín.

Nome e apelidos: M.ª Guillermina Agulla Budiño.

ANEXO II

Posto: director/a de Procesos Asistenciais.

Nome e apelidos: M.ª Holanda Rodríguez Vázquez.

Posto: director/a de Recursos Económicos.

Nome e apelidos: Alberto Pedrera Fidalgo.

Posto: xerente executivo/a do Barco de Valdeorras.

Nome e apelidos: M.ª Jesús Magadán Álvarez.