Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 6 de febreiro de 2012 Páx. 5109

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

CÉDULA do 17 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2011/001688-1 e once máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE n.º 285, do 27 de novembro), notifícanselles ás persoas que a continuación se relacionan as resolucións dos expedientes instruídos por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro.

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, para examinar o expediente e interpoñer, dentro do prazo que en cada caso se estableza, o recurso pertinente.

Os expedientes relacionados a continuación está á disposición dos interesados na citada Xefatura Territorial da Coruña, Ramón y Cajal, s/n, 5.ª planta.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001688-1.

Denunciado: José Luis López Calvete.

DNI: 32779744-Y.

Enderezo: rúa da Pasaxe, n.º 1, 5.º esq., Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 800 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001689-1.

Denunciado: José Luis López Calvete.

DNI: 32779744-Y.

Enderezo: rúa da Pasaxe, n.º 1, 5.º esq., Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 800 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001690-1.

Denunciado: José Luis López Calvete.

DNI: 32779744-Y.

Enderezo: rúa da Pasaxe, n.º 1, 5.º esq., Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 800 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001711-1.

Denunciado: Juan Carlos Pasantes Lista.

DNI: 32434347-T.

Enderezo: Furoca, 16, Camariñas.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 1.000 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001712-1.

Denunciado: José Luis Pasantes Lista.

DNI: 32794639-C.

Enderezo: rúa Furoca, 16, Camariñas.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 1.000 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001713-1.

Denunciado: M.ª Eva Vilas Gilda.

DNI: 32762704-D.

Enderezo: Furoca, 16 baixo, Camariñas.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 1.000 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001717-1.

Denunciado: Juan Ángel López Santamaría.

DNI: 46904862-L.

Enderezo: Rafael Alberti, 1-6.º B, Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.13.

Sanción: 987 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001718-1.

Denunciado: José Luis López Calvete.

DNI: 32779744-Y.

Enderezo: San Antonio, 1-5.º esq. (edif. Villar), A Pasaxe, Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.13.

Sanción: 987 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001720-1.

Denunciado: Marcolino Francisco Portela.

DNI: 11797026-3.

Enderezo: Poboado Chabolista, Ponte Pasaxe, s/n, A Coruña.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.13.

Sanción: 735 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001825-1.

Denunciado: Sergio Óscar Fernández Castiñeira.

DNI: 79311576-D.

Enderezo: avda. da Coruña, n.º 42, ático, Camariñas.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.6, 137.B.13.

Sanción: 1.502 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001826-1.

Denunciado: Juan Carlos Pasantes Lista.

DNI: 32434347-T.

Enderezo: Furoca, 16, Camariñas.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.6, 137.B.13.

Sanción: 1.502 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001827-1.

Denunciado: José Luis Pasantes Lista.

DNI: 32794639-C.

Enderezo: rúa Furoca, 16, Camariñas.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.6, 137.B.13.

Sanción: 1.502 euros.

De conformidade co previsto na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2001 (DOG n.º 235, do 5 de decembro), os importes das ditas sancións deberán ser aboados nos prazos que establece o artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ou do contrario procederase, sen máis trámite, ao seu cobramento pola vía de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os interesados deberán recoller na antedita Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar o documento de ingreso correspondente.

Se cumpren os requisitos previstos no artigo 151 da Lei 11/2008, do 3 de decembro, poderán solicitar, no prazo dun mes contado a partir da firmeza da presente resolución, a suspensión condicional da execución da sanción imposta, mediante escrito motivado en que manifesten o compromiso de aterse ás condicións que para o seu outorgamento se establezan, co fin de garantir, durante o prazo de suspensión, un comportamento de respecto á normativa reguladora da actividade pesqueira.

A Coruña, 17 de xaneiro de 2012.

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña