Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 7 de febreiro de 2012 Páx. 5336

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

ANUNCIO de concurso, polo procedemento aberto, para a contratación do servizo de publicidade en medios de comunicación, para a difusión da información e promoción da doazón de sangue pola Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa da Fundación.

c) Número de expediente: AB-FCT1-12-002.

2. Obxecto do contrato: servizo de publicidade en medios de comunicación para a difusión da información e promoción da doazón de sangue pola Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

a) Descrición do obxecto: servizo de mantemento preventivo e correctivo da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Lugar de execución: os indicados no seu momento pola dirección do centro.

c) Prazo de execución: 12 meses desde a sinatura do contrato.

d) Duración do contrato: 12 meses desde a sinatura do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma de adxudicación: oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os múltiples criterios contidos no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Orzamento base de licitación.

Total contratación: 150.000 euros, IVE non incluído.

5. Garantía provisional: non.

6. Obtención da documentación e información.

a) Entidade: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Domicilio: avda. Monte da Condesa s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Teléfono: 881 54 69 00.

e) Telefax: 981 59 31 51.

f) Data límite de obtención de documentos e información: ata as 14.00 horas do último día da presentación das ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do décimo quinto día natural contado a partir do día seguinte ao da publicación no DOG. En caso de que ese día coincida en sábado ou día inhábil na localidade da entidade adxudicadora, este prazo prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

d) Admisión de variantes: non.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia (sala de xuntas).

b) Enderezo: avda. Monte da Condesa s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante e no taboleiro de anuncios do centro.

10. Outras informacións: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: si, por conta do adxudicatario. Ver prego de cláusulas administrativas particulares.

12. Páxina web onde obter información relativa á convocatoria ou onde se poden obter os pregos: perfil do contratante: www.sergas.es

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2012.

María Inmaculada Rodríguez Calvo
Directora técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia