Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Martes, 24 de abril de 2012 Páx. 14920

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 4 de abril de 2012 pola que se convocan para o ano 2012 as axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2012, a través da Resolución do 4 de xaneiro de 2012 (DOG número 7, do 11 de xaneiro), axudas e subvencións destinadas a entidades locais para a promoción da igualdade que se desenvolverán a través dos seguintes programas:

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero (procedemento SI435A).

b) Programa de fomento da conciliación (procedemento SI435B).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

As partidas orzamentarias con cargo ás que se financian estas axudas teñen un cofinanciamento do 80% do FSE no Programa operativo de Galicia 2007-2013, no eixe 2 tema prioritario 69, e no eixo 4 tema prioritario 80.

O artigo 4.4 da convocatoria establece que as entidades presentarán unha solicitude por cada programa a que concorran xunto cos documentos que, para cada opción, se especifican no artigo 5 das bases reguladoras.

O artigo 5 das bases reguladoras indica que cada solicitude ten que presentarse no formulario normalizado anexo II correspondente a cada programa na forma e prazos indicados na convocatoria. Establece a documentación específica para cada programa que se xuntará ao anexo de solicitude correspondente, e indica tamén, no punto 4, a obriga do emprego dos formularios no seu formato orixinal e demais especificacións a que se deben ater para a adecuada presentación de cada solicitude.

A Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade, órgano encargado da instrución dos procedementos, revisou as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución e identificou as que se presentaron en prazo, sen erros, e dispoñen da documentación preceptiva, así como aquelas que non reúnen a documentación necesaria, por non tela presentado, por conter erros, por non empregar os modelos normalizados ou por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

O artigo 7 das bases reguladoras establece, de conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que se a solicitude non reúne algún dos requisitos establecidos nas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria, o órgano instrutor requirirá as persoas interesadas para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo indica que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva e de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da indicada Lei 30/1992, os citados requirimentos de emenda se poderán facer ben a través de notificación individualizada, ou ben mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada, e tamén se publicitarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación achégase como anexo I –solicitudes suxeitas a emenda de documentación– desta resolución, con especificación dos expedientes requiridos en cada procedemento.

2. Publicar no anexo II desta resolución a relación de documentos preceptivos para emenda das solicitudes, de conformidade cos requisitos e prazos establecidos na convocatoria, con descrición dos documentos requiridos en cada procedemento.

3. Facer indicación expresa a todas as entidades solicitantes recollidas no anexo I –solicitudes suxeitas a emenda de documentación- de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o faceren, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade, preferentemente a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.es ou ben por calquera dos medios dispostos no artigo 7 da resolución de convocatoria.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2012.

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

a) Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación do procedemento SI435A (Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero).

Código expediente

Solicitante

NIF

Documentos requiridos

SI435A 2012/000001-0

Concello de Muíños

P3205200C

1; 8 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000003-0

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

7 (os gastos de deseño, maquetación e impresión do PIOM son gastos non subvencionables, de ser o caso, modificación do dito anexo); 11

SI435A 2012/000004-0

Concello de Vilasantar

P1509100B

7 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000005-0

Concello de Sanxenxo

P3605100A

12

SI435A 2012/000006-0

Concello de Santiso

P1508000E

11; 12

SI435A 2012/000007-0

Concello de Paradela

P2704200A

5 (debidamente cuberto); 6

SI435A 2012/000008-0

Concello de Tomiño

P3605400E

10 (para a liña 2)

SI435A 2012/000009-0

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

2 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto). Na liña 1 a publicación e distribución do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo; 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000010-0

Concello do Vicedo

P2706400E

8 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000012-0

Concello de Curtis

P1503200F

2 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000013-0

Concello de Allariz

P3200200H

7 (os gastos de maquetación e deseño do III PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 8; 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000014-0

Concello de Ares

P1500400E

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto); 9 (memoria actuacións da liña 1); 10 (para a liña 2)

SI435A 2012/000015-0

Concello de Outes

P1506300A

10

SI435A 2012/000016-0

Concello de Paderne

P1506500F

11

SI435A 2012/000017-0

Concello de Dodro

P1503300D

10

SI435A 2012/000019-0

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000020-0

Concello da Mezquita

P3204900I

10

SI435A 2012/000021-0

Concello de Vigo

P3605700H

10

SI435A 2012/000025-0

Concello de Paderne de Allariz

P3205600D

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000026-0

Concello de Meis

P3602800I

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000028-0

Concello de Ames

P1500200I

7 (os gastos de edición e impresión do II PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 9

SI435A 2012/000029-0

Concello de Cabanas

P1501500A

8 (anexo normalizado)

SI435A 2012/000030-0

Concello de Xunqueira de Ambía

P3203700D

8; 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000031-0

Concello de Toques

P1508400G

10

SI435A 2012/000032-0

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

7 (un por cada liña solicitada); 10 (para a liña 2)

SI435A 2012/000033-0

Concello de Carnota

P1502000A

7 (debidamente cuberto); 11

SI435A 2012/000035-0

Concello de Nigrán

P3603500D

10

SI435A 2012/000036-0

Concello da Guarda

P3602300J

2 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000037-0

Concello de Ourense

P3205500F

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000038-0

Concello da Estrada

P3601700B

10

SI435A 2012/000040-0

Concello de Cambre

P1501700G

7 (un por cada liña solicitada); 14

SI435A 2012/000042-0

Concello de Mazaricos

P1504600F

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000043-0

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

7 (un por cada liña solicitada); 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000044-0

Concello de Zas

P1509400F

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000045-0

Concello de Toén

P3208200J

7 (os gastos de impresión e publicación do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 11; 12

SI435A 2012/000046-0

Concello de Porto do Son

P1507200B

8 (anexo normalizado)

SI435A 2012/000048-0

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

2 (anexo normalizado)

SI435A 2012/000050-0

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cubertos ); 10

SI435A 2012/000051-0

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

9 (falta a memoria correspondente á liña 1); 10; 16

SI435A 2012/000052-0

Concello do Grove

P3602200B

10

SI435A 2012/000053-0

Concello de Barbadás

P3200900C

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000054-0

Concello de Maceda

P3204400J

2 ; 7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000055-0

Concello de Chantada

P2701600E

1 (debidamente cuberto); 2 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada); 9; 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000057-0

Concello de Quiroga

P2705000D

11

SI435A 2012/000058-0

Concello de Ribas do Sil

P2705200J

7 (o gasto de imprenta do PIOM é un gasto non subvencionable, de ser o caso, modificación do dito anexo); 11

SI435A 2012/000060-0

Concello da Bola

P3201500J

7 (un por cada liña solicitada); 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000061-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

7 (un por cada liña que se solicita)

SI435A 2012/000063-0

Concello de Vilamarín

P3208800G

5 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000064-0

Concello de Ferrol

P1503700E

2 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000065-0

Concello de Agolada

P3602000F

2 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000066-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

7 (un anexo para a liña 2); 9; 10

SI435A 2012/000067-0

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

2 (debidamente cuberto); 7 (debidamente cuberto); 8; 9

SI435A 2012/000068-0

Concello de Lalín

P3602400H

7 (un por cada liña solicitada); 10 (para a liña 2)

SI435A 2012/000069-0

Concello de Teo

P1508300I

2 (debidamente cuberto); 6 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000070-0

Concello da Pontenova

P2704800H

2; 10

SI435A 2012/000071-0

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

2; 7 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000072-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000074-0

Concello de Burela

P2706800F

7 (os gastos de publicación do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do anexo VI)

SI435A 2012/000075-0

Concello de Culleredo

P1503100H

11

SI435A 2012/000076-0

Concello de San Sadurniño

P1507700A

11

SI435A 2012/000077-0

Concello de Negreira

P1505700C

7; 10

SI435A 2012/000078-0

Concello de Bueu

P3600400J

8; 9 (falta a memoria correspondente á liña 1); 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000079-0

Concello de Xermade

P2702100E

1 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000080-0

Concello de Baiona

P3600300B

11; 12

SI435A 2012/000081-0

Concello de Portas

P3604000D

8; 9

SI435A 2012/000082-0

Concello de Pol

P2704600B

11; 16

SI435A 2012/000084-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000085-0

Concello de Valdoviño

P1508800H

7 (debidamente cuberto); 11

SI435A 2012/000086-0

Concello de Carballo

P1501900C

9; 10

SI435A 2012/000087-0

Concello de Narón

P1505500G

2; 7 (un por cada liña solicitada); 17

SI435A 2012/000088-0

Concello de Forcarei

P3601800J

10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1); 12 (para a liña 1)

SI435A 2012/000089-0

Concello de Pontecesures

P3604400F

10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1)

SI435A 2012/000090-0

Concello de Laxe

P1504100G

7; 8; 10

SI435A 2012/000091-0

Concello de Poio

P3604100B

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cubertos); 10

SI435A 2012/000092-0

Concello da Lama

P3602500E

7 (os gastos de publicación do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do anexo VI correspondente á liña 1); 10 (para a liña 2)

SI435A 2012/000093-0

Concello de Cee

P1502300E

1 (correspondente á convocatoria 2012 ); 10

SI435A 2012/000094-0

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

7 (debidamente cuberto); 9; 10

SI435A 2012/000095-0

Concello de Cervo

P2701300B

10 (para a liña 2)

SI435A 2012/000096-0

Concello de Lugo

P2702800J

10

SI435A 2012/000098-0

Concello de Aranga

P1500300G

6; 7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000100-0

Concello de Noia

P1505800A

14

SI435A 2012/000101-0

Concello de Muxía

P1505300B

2 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000102-0

Concello de Mugardos

P1505200D

8 (anexo normalizado); 11

SI435A 2012/000103-0

Concello de Miño

P1504900J

7 (os gastos de deseño, maquetación e impresión do PIOM son gastos non subvencionables, de ser o caso, modificación do dito anexo); 8; 11

SI435A 2012/000104-0

Concello de Coirós

P1502700F

7 (anexo VI correspondente á liña 2); 10

SI435A 2012/000105-0

Concello da Coruña

P1503000J

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000107-0

Concello de Muros

P1505400J

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000108-0

Concello de Fene

P1503600G

2 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada); 8 (anexo normalizado)

SI435A 2012/000109-0

Concello de Corcubión

P1502800D

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000111-0

Concello de Padrón

P1506600D

7; 10

SI435A 2012/000112-0

Concello de Vilardevós

P3209200I

7 (debidamente cuberto); 8

SI435A 2012/000113-0

Concello de Vilarmaior

P1509200J

10

SI435A 2012/000114-0

Concello de Oroso

P1506100E

8 (orixinal, debidamente cuberto)

SI435A 2012/000115-0

Concello de Ordes

P1506000G

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000116-0

Concello de Oleiros

P1505900I

10; 14

SI435A 2012/000118-0

Concello de Monfero

P1505100F

7 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000120-0

Concello de Cariño

P1509500C

7 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000121-0

Concello de Camariñas

P1501600I

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000122-0

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

10

SI435A 2012/000123-0

Concello de Brión

P1501300F

2 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000124-0

Concello de Boiro

P1501100J

11; 16 (non coinciden as cifras do anexo II e III coa memoria nin co certificado da Xunta de Goberno local)

SI435A 2012/000125-0

Concello de Betanzos

P1500900D

1, 2 , 5 , 6 , 7 , 8 e 9 (debidamente cubertos); 10

SI435A 2012/000126-0

Concello de Arzúa

P1500600J

7 (os gastos de impresión do plan son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo)

SI435A 2012/000127-0

Concello de Arteixo

P1500500B

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000129-0

Concello de Barro

P3600200D

7 (os gastos de deseño, maquetación e impresión do Plan son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 11; 12

SI435A 2012/000130-0

Concello de Rois

P1507500G

2; 5 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada e debidamente cubertos); 8; 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1); 12 (para a liña 1)

SI435A 2012/000131-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

7 (un por cada liña solicitada); 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1); 14

SI435A 2012/000132-0

Concello de Ponteceso

P1506900H

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000133-0

Concello de Touro

P1508600B

10; 16

SI435A 2012/000134-0

Concello do Pino

P1506700B

7 (os gastos de deseño, maquetación, impresión e distribución do Plan son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo)

SI435A 2012/000135-0

Concello de Irixoa

P1504000I

11

SI435A 2012/000136-0

Concello de Boimorto

P1501000B

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto); 16 (existen contradicións entre os anexos II e III)

SI435A 2012/000137-0

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

2 (debidamente cuberto); 11

SI435A 2012/000138-0

Concello do Porriño

P3603900F

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000139-0

Concello de Gondomar

P3602100D

11; 12

SI435A 2012/000140-0

Concello de Cuntis

P3601500F

7 (un por cada liña solicitada); 10

SI435A 2012/000141-0

Concello da Cañiza

P3600900I

11

SI435A 2012/000142-0

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

7 (debidamente cuberto); 17 (data de finalización da vixencia do PIOM)

SI435A 2012/000143-0

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

2 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000144-0

Concello do Saviñao

P2705800G

2 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000145-0

Concello de Castro de Rei

P2701000H

7 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000146-0

Concello de Vilalba

P2706500B

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000147-0

Concello de Verín

P3208600A

2 (soamente se pode solicitar unha actuación por cada liña); 7 (un por cada liña solicitada); 10; 16

SI435A 2012/000149-0

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

7 (un por cada liña solicitada. Na liña 1 a publicación e impresión do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo)

SI435A 2012/000150-0

Concello de Sober

P2705900E

8

SI435A 2012/000151-0

Concello de Cerceda

P1502400C

2 (anexo normalizado)

SI435A 2012/000152-0

Concello de Bóveda

P2700800B

1 (debidamente cuberto); 8 (debidamente cuberto); 11

SI435A 2012/000153-0

Concello de Taboada

P2706000C

7 (un por cada liña solicitada); 8; 10

SI435A 2012/000154-0

Concello de Crecente

P3601400I

7 (especificar gastos concretos); 11

SI435A 2012/000155-0

Concello de Redondela

P3604500C

7 (os gastos de deseño, maquetación, impresión e distribución do plan son gastos non subvencionables, de ser o caso, modificación do dito anexo); 8; 10 (para a liña 2); 11 (para a liña 1); 12 (para a liña 1)

SI435A 2012/000156-0

Concello da Baña

P1500700H

1 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000157-0

Concello de Silleda

P3605200I

2 (debidamente cuberto); 10

SI435A 2012/000158-0

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

2; 10

SI435A 2012/000159-0

Concello de Santa Comba

P1507800I

2 (debidamente asinado e selado); 7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000160-0

Concello de Mos

P3603300I

1 (debidamente cuberto); 2 (debidamente cuberto); 5 (debidamente cuberto ); 7 (un por cada liña solicitada); 17

SI435A 2012/000166-0

Concello de Láncara

P2702600D

11

SI435A 2012/000167-0

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

7 (os gastos de impresión e distribución do Plan son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 8; 11; 12

SI435A 2012/000168-0

Concello de Malpica

P1504400A

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000169-0

Concello de Soutomaior

P3605300G

10

SI435A 2012/000170-0

Concello de Rodeiro

P3604700I

2

SI435A 2012/000171-0

Concello do Carballiño

P3202000J

7 (un por cada liña solicitada); 9 (unha memoria por cada liña solicita); 10

SI435A 2012/000172-0

Concello de Guitiriz

P2702200C

9; 10; 13

SI435A 2012/000173-0

Concello da Veiga

P3208400F

2; 7 (os gastos de impresión do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo)

SI435A 2012/000174-0

Concello de Nogueira de Ramuín

P3205300A

7 (os gastos de deseño, maquetación, impresión e distribución do Plan son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 11

SI435A 2012/000175-0

Concello de Manzaneda

P3204500G

2; 10; 13 (asinada polo órgano competente)

SI435A 2012/000177-0

Concello de Ribadavia

P3207000E

7 (os gastos de deseño, maquetación, impresión e distribución do Plan son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo); 11; 17

SI435A 2012/000181-0

Concello de Cortegada

P3202800C

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto)

SI435A 2012/000182-0

Concello de Taboadela

P3208000D

2 (debidamente cuberto); 7 (debidamente cuberto)

SI435A 2012/000184-0

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

5 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto)

SI435A 2012/000185-0

Concello de Cambados

P3600600E

1 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000186-0

Concello de Meaño

P3602700A

7 (un por cada liña solicitada, debidamente cuberto); 8; 10

SI435A 2012/000187-0

Concello de Pontedeume

P1507000F

7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000188-0

Concello de Melide

P1504700D

2 (debidamente cuberto); 7 (un por cada liña solicitada)

SI435A 2012/000189-0

Concello de Cospeito

P2701500G

7 (a publicación e impresión do PIOM son gastos non subvencionables; de ser o caso, modificación do dito anexo)

b) Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación do procedemento SI435B (Programa de fomento da conciliación).

Código expediente

Solicitante

NIF

Documentos requiridos

SI435B 2012/000005-0

Concello de Valga

P3605600J

5 (debidamente cuberto); 6; 7 (debidamente cuberto); 8; 9

SI435B 2012/000006-0

Concello de Cambados

P3600600E

7 (orzamento de gastos debidamente desagregado por conceptos)

SI435B 2012/000007-0

Concello de Negreira

P1505700C

7

SI435B 2012/000008-0

Concello de Becerreá

P2700600F

5 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000010-0

Concello de Burela

P2706800F

10

SI435B 2012/000012-0

Concello de Trazo

P1508700J

7 (no orzamento desagregado hai gastos non subvencionables)

SI435B 2012/000014-0

Manc.intermunicipal Conso-Frieiras

P3200016H

7; 8; 10

SI435B 2012/000020-0

Concello de Culleredo

P1503100H

2

SI435B 2012/000027-0

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

7 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000031-0

Concello de Carnota

P1502000A

7 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000032-0

Concello de Cambre

P1501700G

2

SI435B 2012/000035-0

Concello de Foz

P2701900I

1 (debidamente selado); 4; 5 (debidamente cuberto e selado); 6 (debidamente selado); 7; 8; 10

SI435B 2012/000041-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

4 (debidamente cuberto tamén na epígrafe de coordinador); 7; 8; 10

SI435B 2012/000043-0

Concello da Coruña

P1503000J

4 (debidamente cuberto (actuación do plan de programación do tempo da cidade))

SI435B 2012/000048-0

Concello de Maceda

P3204400J

1 (aclarar cal é o custo da actuación); 4; 7 (aclarar cal é o custo da actuación e o orzamento); 9 (aclarar cal é o custo da actuación)

SI435B 2012/000052-0

Concello de Noia

P1505800A

2; 7 (falta orzamento de gastos)

SI435B 2012/000055-0

Concello de Ribeira

P1507400H

7

SI435B 2012/000059-0

Concello de Bergondo

P1500800F

7 (debidamente cuberto (falta o concepto dun gasto por importe de 600 €))

SI435B 2012/000060-0

Concello de Allariz

P3200200H

10

SI435B 2012/000063-0

Concello de Laxe

P1504100G

7; 8

SI435B 2012/000065-0

Concello de Narón

P1505500G

4; 10

SI435B 2012/000067-0

Concello de Curtis

P1503200F

1 (debidamente cuberto); 4

SI435B 2012/000068-0

Concello de Carballo

P1501900C

9 (memoria das actividades previstas para 2012)

SI435B 2012/000069-0

Concello de Irixoa

P1504000I

7

SI435B 2012/000072-0

Concello do Porriño

P3603900F

7 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000074-0

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

4; 7 (orzamento totalizado); 9

SI435B 2012/000075-0

Concello de Rubiá

P3207400G

1 (debidamente cuberto); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

SI435B 2012/000076-0

Concello de Esgos

P3203200E

8

SI435B 2012/000078-0

Concello de Avión

P3200500A

9

SI435B 2012/000079-0

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

5 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000080-0

Concello de Taboada

P2706000C

8

SI435B 2012/000081-0

Concello do Saviñao

P2705800G

1 (debidamente cuberto); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

SI435B 2012/000082-0

Concello de Guntín de Pallares

P2702300A

7 (debidamente cuberto. Algúns gastos non son subvencionables)

SI435B 2012/000085-0

Concello de Abadín

P2700100G

1 (debidamente cuberto); 4; 5 (debidamente cuberto); 7; 8; 9; 10

SI435B 2012/000088-0

Concello de Neda

P1505600E

10

SI435B 2012/000089-0

Concello de Verín

P3208600A

1, 4, 5, 6, 7 e 8 (debidamente cubertos e selados); 10 (a solicitude de validación dentro do prazo de Ludonadal non está xustificada)

SI435B 2012/000090-0

Concello de Oleiros

P1505900I

10

SI435B 2012/000091-0

Concello de Cabanas

P1501500A

7 (debidamente cuberto, debe desagregar o custo total da acción (en gastos de persoal só aparecen as cotizacións sociais); 8 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000092-0

Concello de Ordes

P1506000G

5

SI435B 2012/000093-0

Concello de Redondela

P3604500C

8

SI435B 2012/000094-0

Concello de Oroso

P1506100E

7

SI435B 2012/000095-0

Concello de Cotobade

P3601200C

7 (desagregación orzamento de gastos)

SI435B 2012/000096-0

Concello da Baña

P1500700H

10

SI435B 2012/000097-0

Concello do Pino

P1506700B

5 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000098-0

Concello de Santa Comba

P1507800I

4 (debidamente asinado pola secretaría)

SI435B 2012/000099-0

Concello de Ponteceso

P1506900H

7

SI435B 2012/000100-0

Concello de Cerdedo

P3601100E

5

SI435B 2012/000101-0

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

2; 7 (debidamente cuberto)

SI435B 2012/000103-0

Agrupación Maside e Punxín

P3204600E

1 (debidamente cuberto); 3 (acordo de colaboración); 4 (debidamente cuberto); 7 (debidamente cuberto); 9; 10

SI435B 2012/000104-0

Concello de Rois

P1507500E

1 (debidamente cuberto); 4; 7 (desagregación orzamento de gastos)

SI435B 2012/000107-0

Concello de Vilardevós

P3209200I

8; 10

SI435B 2012/000109-0

Concello de Pontedeume

P1507000F

6 (orzamento desagregado onde se reflictan todos os gastos da actuación)

SI435B 2012/000111-0

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

7

SI435B 2012/000112-0

Concello da Cañiza

P3600900I

8

SI435B 2012/000113-0

Concello de Gondomar

P3602100D

6 (debidamente cuberto (só debe reflectir as axudas para actuacións desta convocatoria)

c) Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación do procedemento SI427B (Programa de apoio ao centros de información ás mulleres).

Código expediente

Solicitante

NIF

Documentos requiridos

SI427B 2012/000001-0

Concello de Muíños

P3205200C

7

SI427B 2012/000003-0

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

2; 5 e 7

SI427B 2012/000004-0

Mancomunidade Intermunicipal do Ribeiro

P3200021H

2; 5 e 7

SI427B 2012/000007-0

Concello de Ares

P1500400E

2; 5 e 7

SI427B 2012/000008-0

Concello de Vigo

P3605700H

2 e 6 (ilexibles)

SI427B 2012/000009-0

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

2 e 8

SI427B 2012/000014-0

Concello de Ourense

P3205500F

5

SI427B 2012/000017-0

Concello de Moaña

P3602900G

2, 8

SI427B 2012/000023-0

Concello de Chantada

P2701600E

6 e 7 (ilexibles)

SI427B 2012/000024-0

Concello de Pontevedra

P3603800H

2 e 8 (posto dirección)

SI427B 2012/000025-0

Concello de Marín

P3602600C

6 e 7 (asinado)

SI427B 2012/000029-0

Concello de Teo

P1508300I

1 e 5

SI427B 2012/000032-0

Concello do Carballiño

P3202000J

13 (só servizo xurídico)

SI427B 2012/000035-0

Concello de Maceda

P3204400J

2 (non presentado)

SI427B 2012/000036-0

Concello de Ferrol

P1503700E

2, 5 e 6 (ilexibles), 14

SI427B 2012/000038-0

Concello de Ponteareas

P3604200J

1; 2 ; 5 ; 7 e 8

SI427B 2012/000039-0

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

2 e 5

SI427B 2012/000040-0

Concello de Ribadeo

P2705100B

2 e 7

SI427B 2012/000041-0

Concello de Baiona

P3600300B

2; 6 e 7

SI427B 2012/000043-0

Concello de Poio

P3604100B

7 (non presentado)

SI427B 2012/000046-0

Concello de Ortigueira

P1506200C

2 e 5

SI427B 2012/000047-0

Concello de Bueu

P3600400J

5 e 7

SI427B 2012/000048-0

Concello de Culleredo

P1503100H

2

SI427B 2012/000049-0

Concello de Negreira

P1505700C

2; 5; 6 e 7

SI427B 2012/000050-0

Concello da Coruña

P1503000J

7 (non presentado)

SI427B 2012/000051-0

Concello de Coirós

P1502700F

7 e 8

SI427B 2012/000053-0

Concello de Muxía

P1505300B

7 e 14 (posto de psicólogo/a)

SI427B 2012/000055-0

Concello de Ribeira

P1507400H

7

SI427B 2012/000061-0

Concello de Curtis

P1503200F

2, 8 e 14 (posto dirección)

SI427B 2012/000066-0

Concello de Gondomar

P3602100D

8 (posto axente de igualdade)

SI427B 2012/000069-0

Concello de Avión

P3200500A

6; 7 e 8

SI427B 2012/000070-0

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

8 (non presentado)

SI427B 2012/000072-0

Concello de Verín

P3208600A

7 e 13 (do posto de animación sociocultural)

SI427B 2012/000074-0

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

7 (non presentado)

SI427B 2012/000075-0

Concello de Silleda

P3605200I

7, 11 e 14 (posto de psicólogo/a)

SI427B 2012/000076-0

Concello de Santa Comba

P1507800I

2 e 7 (debidamente asinados)

SI427B 2012/000077-0

Concello de Soutomaior

P3605300G

7

SI427B 2012/000078-0

Concello de Cambados

P3600600E

6 e 7 (non presentados)

SI427B 2012/000079-0

Concello de Padrón

P1506600D

2; 5; 6 e 7 (ilexibles), 8 (non presentado)

ANEXO II

a) Relación de documentos preceptivos para emenda das solicitudes do procedemento SI435A (Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero).

Núm. doc.

Descrición documento

1

Anexo II-1: debidamente cuberto en todos os puntos e asinado pola persoa solicitante.

2

Anexo III-1.

3

Documento en que se acorde a colaboración dos concellos solicitantes.

4

Certificación dos/as secretarios/as dos acordos do Pleno ou da Comisión de Goberno nos cales delegan a petición de subvención no concello que actúe como representante.

5

Anexo IV.

6

Anexo V.

7

Anexo VI.

8

Anexo VII.

9

Memoria detallada de actuacións.

10

Plan de igualdade en vigor en soporte electrónico ou, no caso de que xa conste en poder da S.X. da Igualdade, indicación do procedemento en que consta.

11

Último plan de igualdade do concello.

12

Avaliación do último plan de Igualdade do concello.

13

Relación do persoal da entidade designado para formar parte do grupo de traballo asinada polo órgano competente.

14

Acreditación da representación para asinar solicitude.

15

Anexo VI: orzamento desagregado para cada acción solicitada onde consten os custos estimados das accións propostas na solicitude que se desenvolvan entre o 1 de decembro do ano 2011 e o 30 de novembro de 2012, eliminando os relativos ás accións que non estean rematadas no período citado.

16

Aclarar orzamento. Existen contradicións na documentación achegada.

17

Acreditación da vixencia do plan de igualdade polo órgano que o aprobou.

b) Relación de documentos preceptivos para emenda das solicitudes do procedemento SI435B (Programa de fomento da conciliación).

Núm. doc.

Descrición documento

1

Anexo II-2 debidamente cuberto en todos os puntos e asinado pola persoa solicitante ou solicitantes.

2

Acreditación da representación para asinar a solicitude.

3

Documento en que se acorde a colaboración dos concellos e certificado dos/as secretarios/as dos acordos do Pleno e da Comisión de Goberno en que delegan a petición da subvención no concello que actúe como representante de todos eles.

4

Anexo III-2 debidamente cuberto en todos os puntos e asinado polo/a secretario/a e co visto e prace do/a representante legal da entidade.

5

Anexo IV debidamente cuberto en todos os puntos e asinado pola persoa declarante.

6

Anexo V, declaración actualizada de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais ou, de ser o caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións e asinada pola persoa declarante.

7

Anexo VI desagregado pola tipoloxía do gasto e asinado polo/a representante da entidade.

8

Anexo VII debidamente cuberto en todos os puntos e asinado polo/a representante da entidade.

9

Memoria detallada das actuacións previstas.

10

Xustificación de ter presentada ante o órgano competente da Xunta de Galicia a solicitude de validación da medida que se vai subvencionar antes do último día do prazo de presentación de solicitudes da correspondente convocatoria.

c) Descrición de documentos preceptivos para emenda das solicitudes do procedemento SI427B (Programa de apoio aos centros de información ás mulleres).

Núm. doc.

Descrición documento

1

Anexo II-3 debidamente cuberto en todos os puntos e asinado pola persoa solicitante.

2

Anexo III-3 debidamente cuberto e asinado, tendo en conta que as contratacións temporais/eventuais non son incentivables agás que se xunte acreditación da existencia do correspondente proceso de oposición ou concurso para a súa consolidación e/ou ocupación con carácter definitivo ou da sentenza que declare o seu carácter indefinido, e que os incentivos se vinculan directamente ao posto de traballo, non sendo posible atribuír retribucións parciais ou por porcentaxes a este tipo de axuda. As funcións dos postos susceptibles de incentivo teñen que realizarse no CIM na totalidade da xornada que teñan atribuída.

3

Anexo IV debidamente cuberto e asinado.

4

Anexo V debidamente cuberto e asinado.

5

Anexo VI debidamente cuberto en todos os puntos e temporalizado, tendo en conta que o período para o cal se establece este orzamento non pode exceder, en ningún caso, o período de referencia da convocatoria; no caso de persistir unha temporalización excesiva, o importe da axuda que correspondese reducirase proporcionalmente.

6

Anexo VIII definido para un período de doce meses anteriores ao mes de decembro do ano da convocatoria; no caso de persistir unha temporalización excesiva, o importe da axuda que correspondese reducirase proporcionalmente. En todo caso, indicarase o persoal encargado da dirección e dos servizos de asesoramento xurídico e atención psicolóxica.

7

Anexo IX debidamente cuberto en todos os puntos, asinado e temporalizado para un período, en ningún caso, superior ao período de referencia da convocatoria; de persistir unha temporalización excesiva, o importe da axuda que correspondese reducirase proporcionalmente.

8

Acreditación bastante sobre a existencia de estar en curso o proceso de oposición ou concurso correspondente para consolidación de emprego ou a ocupación con carácter definitivo dos postos existentes na relación de postos de traballo da Administración titular do CIM que se encontren ocupados temporal ou interinamente.

9

Xustificación da selección de ofertas no suposto de subministracións ou de prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica para contratacións superiores a 12.000 euros.

10

Informe complementario sobre o orzamento dos servizos obrigatorios de atención especializada do CIM en que se reflicta o custo de cada servizo (asesoramento xurídico e atención psicolóxica) de xeito individualizado e temporalizado para o período de referencia da convocatoria.

11

Certificación das funcións, características e requisitos dos postos de traballo establecidas na relación de postos de traballo, no contrato ou no documento de atribución de funcións polo órgano competente da Administración titular do CIM, con indicación específica da duración da xornada e da dedicación total ou parcial ao traballo no CIM ao respecto de cada posto ou contrato.

12

Certificación sobre a data de comezo do desempeño das funcións de animación sociocultural, de dinamización ou de axente de igualdade.

13

Copia da documentación contractual acreditativa da prestación do servizo no período de referencia da convocatoria.

14

Certificación da xornada legal establecida para o posto que se indique e do seu desempeño na súa totalidade no CIM, para a acreditación do cumprimento do requisito de dedicación completa, exixido aos postos susceptibles de incentivo.