Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Xoves, 26 de abril de 2012 Páx. 15301

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2012 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2011.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2011, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2012.

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITOS DO ORZAMENTO CORRENTE DE 2011

Ata o 31.12.2011
Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

01

Parlamento

19.645.925,00

-3.066.732,22

16.579.192,78

0,00

0,00

16.579.192,78

0,00

02

Consello de Contas

7.570.671,00

-1.164.549,42

6.406.121,58

203.235,91

0,00

6.202.885,67

0,00

03

Consello da Cultura Galega

2.674.037,00

-373.511,76

2.300.525,24

0,00

0,00

2.300.525,24

0,00

04

Presidencia da Xunta

225.730.631,00

14.794.995,23

240.525.626,23

4.543.016,06

0,00

235.982.610,17

2.602.207,67

05

C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

202.442.157,00

30.714.784,58

233.156.941,58

70.762,53

196.649,18

232.889.529,87

804.251,96

06

C. Facenda

55.441.609,00

8.612.279,58

64.053.888,58

383.031,93

296.800,00

63.374.056,65

275.726,32

07

C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas

545.406.554,00

77.545.507,72

622.952.061,72

35.314.216,63

1.548.729,77

586.089.115,32

60.812.839,84

08

C. Economía e Industria

261.826.353,00

16.447.313,78

278.273.666,78

446.942,78

62.530,16

277.764.193,84

8.604.436,91

09

C. Educación e Ordenación Universitaria

2.222.295.842,00

63.680.664,74

2.285.976.506,74

3.497.295,78

4.857.378,31

2.277.621.832,65

23.711.297,47

10

C. Sanidade

3.367.708.079,00

30.449.444,60

3.398.157.523,60

0,00

0,00

3.398.157.523,60

497.854,33

11

C. Cultura e Turismo

133.213.758,00

15.872.931,80

149.086.689,80

164.314,33

240.339,10

148.682.036,37

16.843.784,07

12

C. Traballo e Benestar

940.483.418,00

144.963.134,07

1.085.446.552,07

3.714.712,60

220.626,00

1.081.511.213,47

18.074.777,36

13

C. Medio Rural

525.048.528,00

310.530.935,62

835.579.463,62

7.926.366,44

12.837.710,77

814.815.386,41

55.327.731,67

14

C. Mar

175.578.225,00

134.771.591,13

310.349.816,13

2.540.375,42

4.179.942,68

303.629.498,03

110.590.613,73

20

Consello Consultivo de Galicia

2.165.719,00

-219.060,00

1.946.659,00

0,00

0,00

1.946.659,00

0,00

21

Transferencias a corp. locais

114.324.062,00

-0,41

114.324.061,59

0,00

0,00

114.324.061,59

0,00

22

Débeda pública da C.A.

605.175.889,00

28.188.622,49

633.364.511,49

0,00

0,00

633.364.511,49

0,00

23

Gastos de diversas consellerías

49.389.392,00

229.545.912,19

278.935.304,19

0,00

0,00

278.935.304,19

244.786.189,16

Total xeral

9.456.120.849,00

1.101.294.263,72

10.557.415.112,72

58.804.270,41

24.440.705,97

10.474.170.136,34

542.931.710,49

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo

dispoñible

1

Gastos de persoal

2.013.251.985,00

7.323.240,50

2.020.575.225,50

206.647,07

4.857.378,31

2.015.511.200,12

1.608.082,20

2

Gastos en bens correntes e servizos

505.752.271,00

10.513.225,87

516.265.496,87

491.112,48

0,00

515.774.384,39

4.447.176,67

3

Gastos financeiros

195.735.701,00

18.321.551,29

214.057.252,29

0,00

0,00

214.057.252,29

0,00

4

Transferencias correntes

4.658.107.161,00

177.359.050,02

4.835.466.211,02

8.105.053,25

236.854,83

4.827.124.302,94

29.627.144,86

5

Fondo de continxencia

0,00

213.835.163,66

213.835.163,66

0,00

0,00

213.835.163,66

213.835.163,66

6

Investimentos reais

677.494.768,00

148.409.734,76

825.904.502,76

11.641.186,76

8.569.434,10

805.693.881,90

75.301.715,66

7

Transferencias de capital

870.385.542,00

508.714.315,16

1.379.099.857,16

38.360.270,85

10.777.038,73

1.329.962.547,58

196.327.083,89

8

Activos financeiros

125.733.344,00

6.817.982,98

132.551.326,98

0,00

0,00

132.551.326,98

21.785.343,55

9

Pasivos financeiros

409.660.077,00

9.999.999,48

419.660.076,48

0,00

0,00

419.660.076,48

0,00

Total xeral

9.456.120.849,00

1.101.294.263,72

10.557.415.112,72

58.804.270,41

24.440.705,97

10.474.170.136,34

542.931.710,49

Execución orzamentaria (exercicio corrente)
Correspondente ao ano 2011

Ata o 31.12.2011
Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións
de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

16.579.192,78

0,00

0,00

16.579.192,78

0,00

16.579.192,78

0,00

16.579.192,78

0,00

16.579.192,78

7.041.013,18

9.538.179,60

0,00

9.538.179,60

02

Consello de Contas

6.406.121,58

0,00

203.235,91

6.202.885,67

0,00

6.202.885,67

388.458,56

5.814.427,11

73.712,24

5.740.714,87

0,00

5.740.714,87

0,00

5.740.714,87

03

Consello da Cultura Galega

2.300.525,24

0,00

0,00

2.300.525,24

0,00

2.300.525,24

5.203,75

2.295.321,49

0,00

2.295.321,49

306.260,78

1.989.060,71

0,00

1.989.060,71

04

Presidencia da Xunta

240.525.626,23

2.602.207,67

4.543.016,06

233.380.402,50

0,00

233.380.402,50

36.303.784,05

197.076.618,45

0,00

197.076.618,45

11.360.709,28

185.715.909,17

0,00

185.715.909,17

05

C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

233.156.941,58

804.251,96

267.411,71

232.085.277,91

0,00

232.085.277,91

11.882.295,25

220.202.982,66

0,00

220.202.982,66

10.741.380,76

209.461.601,90

0,00

209.461.601,90

06

C. Facenda

64.053.888,58

275.726,32

679.831,93

63.098.330,33

0,00

63.098.330,33

243.583,59

62.854.746,74

0,00

62.854.746,74

4.846.739,10

58.008.007,64

0,00

58.008.007,64

07

C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

622.952.061,72

60.812.839,84

36.862.946,40

525.276.275,48

0,00

525.276.275,48

78.864.691,80

446.411.583,68

0,00

446.411.583,68

141.333.987,93

305.077.595,75

0,00

305.077.595,75

08

C. Economía e Industria

278.273.666,78

8.604.436,91

509.472,94

269.159.756,93

0,00

269.159.756,93

158.158.125,04

111.001.631,89

0,00

111.001.631,89

30.115.069,13

80.886.562,76

0,00

80.886.562,76

09

C. Educación e Ordenación Universitaria

2.285.976.506,74

23.711.297,47

8.354.674,09

2.253.910.535,18

0,00

2.253.910.535,18

28.517.402,02

2.225.393.133,16

0,00

2.225.393.133,16

58.133.995,48

2.167.259.137,68

0,00

2.167.259.137,68

10

C. Sanidade

3.398.157.523,60

497.854,33

0,00

3.397.659.669,27

0,00

3.397.659.669,27

6.628.839,48

3.391.030.829,79

0,00

3.391.030.829,79

249.704.148,07

3.141.326.681,72

0,00

3.141.326.681,72

11

C. Cultura e Turismo

149.086.689,80

16.843.784,07

404.653,43

131.838.252,30

0,00

131.838.252,30

19.059.803,64

112.778.448,66

0,00

112.778.448,66

13.754.913,55

99.023.535,11

0,00

99.023.535,11

12

C. Traballo e Benestar

1.085.446.552,07

18.074.777,36

3.935.338,60

1.063.436.436,11

0,00

1.063.436.436,11

163.086.137,40

900.350.298,71

0,00

900.350.298,71

85.940.915,03

814.409.383,68

0,00

814.409.383,68

13

C. Medio Rural

835.579.463,62

55.327.731,67

20.764.077,21

759.487.654,74

0,00

759.487.654,74

84.683.334,54

674.804.320,20

0,00

674.804.320,20

49.487.172,42

625.317.147,78

0,00

625.317.147,78

14

C. Mar

310.349.816,13

110.590.613,73

6.720.318,10

193.038.884,30

0,00

193.038.884,30

79.420.315,93

113.618.568,37

0,00

113.618.568,37

5.783.980,44

107.834.587,93

0,00

107.834.587,93

20

Consello Consultivo de Galicia

1.946.659,00

0,00

0,00

1.946.659,00

0,00

1.946.659,00

0,00

1.946.659,00

0,00

1.946.659,00

40.675,10

1.905.983,90

0,00

1.905.983,90

21

Transferencia a corporacións locais

114.324.061,59

0,00

0,00

114.324.061,59

0,00

114.324.061,59

0,00

114.324.061,59

0,00

114.324.061,59

9.414.399,62

104.909.661,97

0,00

104.909.661,97

22

Débeda pública da C.A.

633.364.511,49

0,00

0,00

633.364.511,49

0,00

633.364.511,49

1.770,00

633.362.741,49

0,00

633.362.741,49

53.564,00

633.309.177,49

0,00

633.309.177,49

23

Gastos diversas consellerías

278.935.304,19

244.786.189,16

0,00

34.149.115,03

0,00

34.149.115,03

0,00

34.149.115,03

0,00

34.149.115,03

2.042.500,26

32.106.614,77

0,00

32.106.614,77

Total xeral

10.557.415.112,72

542.931.710,49

83.244.976,38

9.931.238.425,85

0,00

9.931.238.425,85

667.243.745,05

9.263.994.680,80

73.712,24

9.263.920.968,56

680.101.424,13

8.583.819.544,43

0,00

8.583.819.544,43

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

1

Gastos de persoal

2.020.575.225,50

1.608.082,20

5.064.025,38

2.013.903.117,92

0,00

2.013.903.117,92

2.872.302,72

2.011.030.815,20

44.596,65

2.010.986.218,55

4.205.962,58

2.006.780.255,97

0,00

2.006.780.255,97

2

Gastos en bens correntes e servizos

516.265.496,87

4.447.176,67

491.112,48

511.327.207,72

0,00

511.327.207,72

8.752.849,46

502.574.358,26

26.718,59

502.547.639,67

57.794.589,88

444.753.049,79

0,00

444.753.049,79

3

Gastos financeiros

214.057.252,29

0,00

0,00

214.057.252,29

0,00

214.057.252,29

2.565,15

214.054.687,14

0,00

214.054.687,14

66.328,86

213.988.358,28

0,00

213.988.358,28

4

Transferencias correntes

4.835.466.211,02

29.627.144,86

8.341.908,08

4.797.497.158,08

0,00

4.797.497.158,08

154.802.235,84

4.642.694.922,24

0,00

4.642.694.922,24

361.739.065,80

4.280.955.856,44

0,00

4.280.955.856,44

5

Fondo de continxencia

213.835.163,66

213.835.163,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Investimentos reais

825.904.502,76

75.301.715,66

20.210.620,86

730.392.166,24

0,00

730.392.166,24

155.920.199,72

574.471.966,52

2.397,00

574.469.569,52

112.193.568,49

462.276.001,03

0,00

462.276.001,03

7

Transferencias de capital

1.379.099.857,16

196.327.083,89

49.137.309,58

1.133.635.463,69

0,00

1.133.635.463,69

344.893.592,16

788.741.871,53

0,00

788.741.871,53

143.358.464,88

645.383.406,65

0,00

645.383.406,65

8

Activos financeiros

132.551.326,98

21.785.343,55

0,00

110.765.983,43

0,00

110.765.983,43

0,00

110.765.983,43

0,00

110.765.983,43

743.443,64

110.022.539,79

0,00

110.022.539,79

9

Pasivos financeiros

419.660.076,48

0,00

0,00

419.660.076,48

0,00

419.660.076,48

0,00

419.660.076,48

0,00

419.660.076,48

0,00

419.660.076,48

0,00

419.660.076,48

Total xeral

10.557.415.112,72

542.931.710,49

83.244.976,38

9.931.238.425,85

0,00

9.931.238.425,85

667.243.745,05

9.263.994.680,80

73.712,24

9.263.920.968,56

680.101.424,13

8.583.819.544,43

0,00

8.583.819.544,43

Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro do ano 2011

Códigos e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 1: Impostos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica IRPF

1.855.973.830,00

0,00

0,00

1.855.973.830,00

1.855.973.830,00

1.855.973.830,00

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

175.000.000,00

0,00

0,00

175.000.000,00

194.519.272,16

194.519.272,16

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

619.801,75

619.801,75

0,00

Total capítulo 1

2.030.973.830,00

0,00

0,00

2.030.973.830,00

2.051.112.903,91

2.051.112.903,91

0,00

Capítulo 2: Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

164.300.000,00

0,00

0,00

164.300.000,00

142.863.557,47

142.863.557,47

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

170.700.000,00

0,00

0,00

170.700.000,00

125.066.928,25

125.066.928,25

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

1.445.759.536,00

0,00

0,00

1.445.759.536,00

1.445.759.537,23

1.445.759.537,23

0,00

220

Impostos especiais

868.135.882,00

0,00

0,00

868.135.882,00

853.334.900,09

853.334.900,09

0,00

221

Imposto retallista hidrocarburos

91.145.000,00

0,00

0,00

91.145.000,00

84.321.348,59

84.321.348,59

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Impostos sobre o bingo

3.580.254,00

0,00

0,00

3.580.254,00

2.389.969,52

2.389.969,52

0,00

291

Imposto sobre contaminación atmosférica

3.037.797,00

0,00

0,00

3.037.797,00

2.492.739,88

2.492.739,88

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

13.851.000,00

0,00

0,00

13.851.000,00

10.622.417,42

10.622.417,42

0,00

293

Canon eólico

23.200.000,00

0,00

0,00

23.200.000,00

23.009.400,00

23.009.400,00

0,00

Total capítulo 2

2.783.709.469,00

0,00

0,00

2.783.709.469,00

2.689.860.798,45

2.689.860.798,45

0,00

Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

7.580.657,00

0,00

0,00

7.580.657,00

6.967.013,39

6.967.013,39

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

24.058.924,00

0,00

0,00

24.058.924,00

17.579.467,61

17.579.467,61

0,00

303

Taxas por venda de bens

212.082,00

0,00

0,00

212.082,00

102.109,16

102.109,16

0,00

304

Taxas por dominio público

177.595,00

0,00

0,00

177.595,00

0,00

0,00

0,00

311

Prezos públicos

16.210.837,00

0,00

0,00

16.210.837,00

17.801.076,56

17.801.076,56

0,00

312

Prezos privados

5.478.803,00

0,00

0,00

5.478.803,00

4.218.072,14

4.218.072,14

0,00

320

Taxas sobre o xogo

71.804.580,00

0,00

0,00

71.804.580,00

59.955.727,94

59.955.727,94

0,00

380

Reintegros de exercicios pechados

2.892.803,00

0,00

0,00

2.892.803,00

9.500.077,96

9.500.077,96

0,00

381

Reintegros de exercicio corrente

16.088.197,00

0,00

0,00

16.088.197,00

4.609.153,78

4.609.153,78

0,00

391

Recargas e multas

9.611.499,00

0,00

0,00

9.611.499,00

9.328.505,82

9.328.505,82

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

33.236.788,00

0,00

0,00

33.236.788,00

26.097.586,71

26.097.586,71

0,00

399

Ingresos diversos

4.479.958,00

0,00

0,00

4.479.958,00

7.153.325,75

7.153.325,75

0,00

Total capítulo 3

191.832.723,00

0,00

0,00

191.832.723,00

163.312.116,82

163.312.116,82

0,00

Capítulo 4: Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

2.186.478.208,00

0,00

0,00

2.186.478.208,00

2.186.478.208,82

1.943.828.203,82

242.650.005,00

401

Da Seguridade Social

97.182.090,00

0,00

0,00

97.182.090,00

103.027.439,48

76.311.798,68

26.715.640,80

402

De organismos autónomos do Estado

236.001.962,00

0,00

0,00

236.001.962,00

242.880.846,00

242.156.232,85

724.613,15

403

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404

Subvencións finalistas da Admón. xeral

45.690.960,00

0,00

0,00

45.690.960,00

60.679.986,61

24.870.234,98

35.809.751,63

405

Participación das corp. locais nos tributos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408

Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409

Custo novas transfer. da Admón do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Da Admón. xeral da C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430

De OO.AA. administrativos

0,00

0,00

0,00

0,00

358.935,60

358.935,60

0,00

431

De OO.AA. comerciais, industriais ou financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

8.362,24

8.362,24

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

5.596,06

5.596,06

0,00

440

De entes de dereito público

0,00

0,00

0,00

0,00

220.944,92

220.944,92

0,00

441

De sociedades mercantís

0,00

0,00

0,00

0,00

71.479,43

71.479,43

0,00

442

De consorcios particip. maior. pola C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443

De fundacións públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.453,92

1.053.453,92

0,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

29.640,00

14.640,00

15.000,00

480

De familias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481

De institucións sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Fondo Social Europeo. P.O.

52.197.883,00

0,00

0,00

52.197.883,00

52.197.883,00

47.828.486,18

4.369.396,82

491

Iniciativa Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492

Iniciativa Adapt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg

0,00

0,00

0,00

0,00

991.444,64

623.272,10

368.172,54

499

Outras transferencias da UE

417.857,00

0,00

0,00

417.857,00

2.621.248,91

649.067,15

1.972.181,76

Total capítulo 4

2.617.968.960,00

0,00

0,00

2.617.968.960,00

2.650.625.469,63

2.338.000.707,93

312.624.761,70

Códigos e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 5: Ingresos patrimoniais

514

A empresas e outros entes púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520

Xuros de contas bancarias

5.915.050,00

0,00

0,00

5.915.050,00

3.436.800,65

3.436.800,65

0,00

534

Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb.

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

531,75

531,75

0,00

537

De empresas privadas

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

2.651.303,61

2.651.303,61

0,00

540

Alugamento e produtos de inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

78.613,74

78.613,74

0,00

550

De concesións administrativas

550.400,00

0,00

0,00

550.400,00

178.298,10

178.298,10

0,00

551

Aproveitamentos agrícolas e forestais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.712.339,09

1.712.339,09

0,00

559

Outras concesións e aproveitamentos

201.600,00

0,00

0,00

201.600,00

0,00

0,00

0,00

593

Operacións de derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

8.024.000,00

8.024.000,00

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 5

8.467.050,00

0,00

0,00

8.467.050,00

16.081.886,94

16.081.886,94

0,00

Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

208.501,00

0,00

0,00

208.501,00

100.913,42

100.913,42

0,00

601

Venda de predios rústicos

97.300,00

0,00

0,00

97.300,00

121.244,50

121.244,50

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

294.199,00

0,00

0,00

294.199,00

125.539,68

125.539,68

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

619

Venda doutros investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

45.200,00

45.200,00

0,00

680

Reintegro por operacións de capital de ex. pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681

Reintegro por operacións de capital de ex. corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

32.308,78

32.308,78

0,00

690

Outros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691

Venda doutros inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 6

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

427.206,38

427.206,38

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do FCI

131.573.947,00

0,00

0,00

131.573.947,00

208.992.218,27

158.512.620,21

50.479.598,06

701

Da Seguridade Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702

De OO.AA. do Estado

48.464.743,00

0,00

0,00

48.464.743,00

61.566.456,73

46.069.279,51

15.497.177,22

703

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

181.388,24

146.588,24

34.800,00

704

Subv. finalis. da Admón. xeral

63.343.424,00

0,00

0,00

63.343.424,00

114.256.365,70

81.910.981,12

32.345.384,58

709

Outras transferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

Da Admón. xeral da C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730

De OO.AA. administrativos

0,00

0,00

0,00

0,00

39.656.011,10

39.656.011,10

0,00

731

De OO.AA. comerciais, industriais ou financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740

De entes de dereito público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741

De sociedades mercantís C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

139.240,00

69.620,00

69.620,00

742

De consor. partic. maior. C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

743

De fundacións públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745

Doutros entes públicos da C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

4.570,07

4.570,07

0,00

761

De deputacións

1.489.174,00

0,00

0,00

1.489.174,00

1.998.975,54

509.801,54

1.489.174,00

770

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

780

De familias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781

De instituc. sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.915.732,88

1.383.232,88

532.500,00

790

Feder- P.O.

197.938.346,00

0,00

0,00

197.938.346,00

197.938.346,00

67.954.093,71

129.984.252,29

791

Interreg

952.058,00

0,00

0,00

952.058,00

7.950.721,04

5.998.467,91

1.952.253,13

792

Feoga/Feader/Feaga

152.104.073,00

0,00

0,00

152.104.073,00

318.996.431,85

318.827.982,88

168.448,97

793

Fondos de cohesión

0,00

0,00

0,00

0,00

1.751.194,60

1.751.194,60

0,00

794

Ifop/Fep

61.689.102,00

0,00

0,00

61.689.102,00

61.689.102,00

58.059.470,78

3.629.631,22

795

Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

46.084,98

46.084,98

0,00

796

Iniciativa Emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797

Iniciativa Pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

798

Fondo Social Europeo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Outras transferencias da UE

0,00

0,00

0,00

0,00

741.901,75

489.399,75

252.502,00

Total capítulo 7

657.554.867,00

0,00

0,00

657.554.867,00

1.017.924.740,75

781.489.399,28

236.435.341,47

Capítulo 8: Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reint. préstamos concedidos ao sector púb. a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

414.403,92

414.403,92

0,00

830

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a curto prazo

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

831

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

836.116,92

836.116,92

0,00

860

Alleamento de accións fóra do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

Total capítulo 8

20.105.000,00

0,00

0,00

20.105.000,00

3.350.520,84

3.350.520,84

0,00

Capítulo 9: Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

940

Depósitos recibidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.144.908.950,00

0,00

0,00

1.144.908.950,00

1.272.200.000,00

1.272.200.000,00

0,00

Total capítulo 9

1.144.908.950,00

0,00

0,00

1.144.908.950,00

1.272.200.000,00

1.272.200.000,00

0,00

Total xeral

9.456.120.849,00

0,00

0,00

9.456.120.849,00

9.864.895.643,72

9.315.835.540,55

549.060.103,17

Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.12.2011
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo

Liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

I. Impostos directos

2.036.757.276,36

9.772.816,19

2.026.984.460,17

1.217.608,72

2.028.202.068,89

22.910.835,02

II. Impostos indirectos

2.700.428.465,81

34.600.367,36

2.665.828.098,45

167.245,24

2.665.995.343,69

23.865.454,76

III. Taxas, prezos e outros ingresos

148.758.455,08

2.961.627,80

145.796.827,28

159.021,14

145.955.848,42

17.356.268,40

IV. Transferencias correntes

2.362.634.724,78

83.362.621,18

2.279.272.103,60

0,00

2.279.272.103,60

58.728.604,33

V. Ingresos patrimoniais

16.082.321,76

434,82

16.081.886,94

0,00

16.081.886,94

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

438.322,80

11.116,42

427.206,38

0,00

427.206,38

0,00

VII. Transferencias de capital

659.692.946,80

2.030.998,76

657.661.948,04

0,00

657.661.948,04

123.827.451,24

VIII. Activos financeiros

1.251.446,64

925,80

1.250.520,84

0,00

1.250.520,84

2.100.000,00

IX. Pasivos financeiros

1.272.200.000,00

0,00

1.272.200.000,00

0,00

1.272.200.000,00

0,00

Total xeral

9.198.243.960,03

132.740.908,33

9.065.503.051,70

1.543.875,10

9.067.046.926,80

248.788.613,75

Estado e evolución da Tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

212.539,0 miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

9.065.503,1

Residuos

154.358,0

Extraorzamentarios

8.806,3

Recursos outros entes

5.518,3

SUMA 

9.234.185,7 “

Pagamentos do período 

Orzamento corrente

8.583.819,5

Residuos

676.773,4

Extraorzamentarios

(7.706,5)

Recursos outros entes

3.327,5

SUMA 

9.256.214,0 “

Existencias en fin de trimestre

190.510,6 “