Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 24 de maio de 2012 Páx. 19575

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2012 pola que se fai pública a concesión de doce bolsas de formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2011.

A Orde do 30 de decembro de 2011, do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 6, do 10 de xaneiro de 2012) aproba as bases reguladoras e procede á convocatoria pública de doce bolsas de formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Concluído o prazo de presentación de instancias e avaliadas as solicitudes presentadas de acordo cos criterios fixados nas bases reguladoras, a comisión de valoración elevou unha relación de doce persoas propostas para a adxudicación das bolsas e a listaxe de reserva para o caso de renuncia dalgunha delas.

En virtude do anterior, e de conformidade co establecido na base quinta da orde de convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder doce bolsas de formación nos destinos sinalados ás persoas beneficiarias que se relacionan no anexo I desta resolución.

Segundo. Establecer a listaxe de reserva, por orde de prelación, que se indica no anexo II desta resolución para o caso de renuncia a algunha das bolsas concedidas.

Terceiro. Denegar as demais solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ante o órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses que se contarán desde a mesma data. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2012.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO I

Persoas beneficiarias das bolsas de formación de expertos en cooperación internacional

Apelidos

Nome

NIF

Punt.

Total

Destino

Contía bruta €

1

Pascual Saracho

Adriana

36174674K

25,00

AECID O Salvador

17.400 €

2

López Fariña

Alicia

35483303F

24,00

DX Relacións Exteriores e UE

12.000 €

3

Álvarez Fandiño

M.ª Jesús

77401369K

22,00

AECID Ecuador

12.000 €

4

Táboas Pazos

Estíbaliz

36091628M

21,25

DX Relacións Exteriores e UE

12.000 €

5

Rodríguez Rodríguez

Desiree

76999865M

21,00

AECID R. Dominicana

17.400 €

6

Romero Portela

Begoña

44819537N

20,75

ONU Mulleres Ecuador

17.400 €

7

Wiersma

David

08754292D

20,75

DX Relacións Exteriores e UE

12.000 €

8

Gallego Hernández

Alberto

44467517F

20,75

AECID Perú

17.400 €

9

Fernández Iglesias

Xiana

32709303Z

20,75

AECID Guatemala

17.400 €

10

García S. Bustamante

Sandra

32697182Z

20,50

AECID Nicaragua

17.400 €

11

Pereira Mata

Mónica

44842670F

20,50

AECID Mozambique

17.400 €

12

Mateo Girón

Javier

33544884M

20,25

Representación FAO Bolivia

17.400 €

ANEXO II

Lista de reserva

Apelidos

Nome

NIF

Punt.

form.

Punt.

entrev.

Punt.

total

1

Díaz del Río García

Marta

32702588S

16,00

4,00

20,00

2

Villar Lago

Bárbara

47371786C

13,50

5,25

18,75

3

Diamante Aguilar

Federico

47382745P

12,00

6,50

18,50

4

Barreira Vivian

Suevia

76731104E

11,50

6,75

18,25

5

Vázquez Vázquez

Elizabeth

76729424K

13,25

4,75

18,00

6

González Aira

Lorena

34270940C

13,75

4,00

17,75

7

Mitchell Tenreiro

Gonzalo

46897808A

13,50

4,00

17,50

8

Rodríguez Pousa

Nair

36165404C

12,50

4,50

17,00

9

Ortega Díaz-Aguado

Clara

51108141W

11,50

5,25

16,75

10

Pereira Ibáñez

Sergio

36169482G

10,25

6,25

16,50

11

Salgado Gómez

Elena

76826453J

11,25

5,00

16,25

12

Rodríguez Velasco

María

33324151A

10,50

5,50

16,00

13

Aguín Uhía

Laura

77400959W

10,50

4,50

15,00

14

Venancio Zambrano

Raquel

52318046S

10,50

4,00

14,50