Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Martes, 29 de maio de 2012 Páx. 20481

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 15 de maio de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

O Estatuto de autonomía de Galicia recolle no seu artigo 4.2, en termos análogos a como o fai o artigo 9.2 da Constitución española, a obriga dos poderes públicos de Galicia de promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impiden ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos na vida política, económica, cultural e social.

O Decreto 109/2012, do 22 marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar dispón no seu artigo 34, número 1.d), que corresponden á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado a dirección e xestión das actuacións en materia de voluntariado, a elaboración e o seguimento dos instrumentos de planificación, de rexistro, da xestión dos órganos colexiados e todas aquelas actuacións en aplicación da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

A Consellería de Traballo e Benestar considera de máximo interese, por tanto, colaborar na promoción de actividades no ámbito do voluntariado; actuacións que necesariamente deberán influír no desenvolvemento comunitario.

Esta convocatoria tramítase de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no capítulo II do título preliminar da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no establecido na Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade autónoma de Galicia para o ano 2012.

En virtude do exposto, e facendo uso das facultades que me confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, a Lei 2/2007, do 28 de marzo e a Lei 12/2007, do 27 de xullo,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e a realización de actividades de voluntariado durante o ano 2012, agás as universidades galegas.

2. Estas axudas outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

3. Serán subvencionables os programas e actuacións presentados polas entidades sen ánimo de lucro, agás as universidades galegas, sempre que desenvolvan proxectos de acción voluntaria e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, nalgunha das seguintes áreas:

a) Área de sensibilización: o obxectivo destes programas será difundir entre toda a sociedade galega a importancia e o valor da participación solidaria de carácter voluntario. Trátase de fomentar o voluntariado a través de actividades de sensibilización como:

–Desenvolvemento de xornadas, seminarios, charlas e actividades dirixidas a dar a coñecer a realidade das entidades de acción voluntaria, así como á promoción e captación de voluntariado.

–Realización de campañas que fomenten a sensibilización da sociedade galega cara ao voluntariado e ás súas organizacións.

–Estudos encamiñados a coñecer a realidade do voluntariado galego nos seus diferentes niveis de actuación (local, comarcal, etc.).

b) Área de formación: persegue unha modernización e adaptación permanente das entidades de acción voluntaria á realidade social a través destas liñas fundamentais:

–Formación de persoas responsables de voluntariado e das persoas voluntarias.

–Fomento e incorporación de novas tecnoloxías dentro das entidades como, por exemplo, o deseño e mantemento de páxinas web.

c) Área de coordinación: as accións fomentarán o traballo en rede e a coordinación entre as diferentes entidades incorporando de xeito transversal as actuacións desenvolvidas nos diferentes eidos do voluntariado.

Artigo 2. Beneficiarias/os.

As/os beneficiarias/os das axudas serán as entidades de acción voluntaria de Galicia, agás as universidades galegas, que realicen proxectos de voluntariado durante o ano 2012, desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro, e que se desenvolvan dentro das áreas de intervención previstas no Plan Galego de Acción Voluntaria 2011-2014.

Artigo 3. Requisitos das/os beneficiarias/os.

1. Para poder ser beneficiarias/os destas axudas serán condicións imprescindibles:

–Que as entidades estean legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia na data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

–Ter sede permanente ou domicilio social en Galicia e desenvolver os programas subvencionables na Comunidade Autónoma galega a través de voluntarias ou voluntarios e profesionais.

–Ter debidamente contratados todos os seguros de responsabilidade civil e de accidentes de todas as persoas voluntarias. A entidade deberá xustificar a vixencia de ambas as pólizas durante todo o período de execución do proxecto subvencionable.

2. Polo contrario, non poderán solicitar axuda aquelas entidades que estean incursas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13 puntos 2, 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no artigo 10, apartados 2, 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. As entidades deberán manter os requisitos exixidos durante todo o período de realización do programa subvencionado.

4. As solicitudes presentadas por unha agrupación de entidades farán constar no proxecto a parte executada por cada unha delas, así como o orzamento destinado ao dito proxecto. Neste caso, as entidades agrupadas non poderán presentar solicitude a título individual para o mesmo proxecto.

Cando as solicitudes das entidades conteñan propostas de proxectos conxuntos, cada unha delas deberá asumir a responsabilidade solidaria do proxecto mediante escrito debidamente asinado por todas, ademais de designar unha ou un responsable e un enderezo únicos para os efectos de notificacións administrativas.

Artigo 4. Crédito total.

As axudas faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 2012.12.07.312F.481.0 (proxecto 2012 00556) por un importe de douscentos mil euros (200.000 euros), segundo o establecido na Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

Artigo 5. Conceptos subvencionables.

1. Serán conceptos subvencionables os gastos correntes que deriven das actividades de voluntariado realizadas e recollidas no proxecto presentado e que se leven a cabo desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2012, entre os que se inclúen a contratación laboral de persoal técnico, os gastos derivados de desprazamentos do persoal voluntario, os gastos de actividades inherentes ao desenvolvemento do proxecto, a contratación de persoal experto, a adquisición de material funxible pero non inventariable, os servizos de comunicación (telefónicos, postais e telegráficos) e os seguros de voluntarias ou voluntarios.

2. Non se subvencionarán os gastos en bens inventariables e de investimentos, os xuros debedores das contas bancarias, as recargas e as sancións administrativas nin os gastos de procedementos xudiciais.

3. A contía máxima da axuda por proxecto non poderá superar a cantidade de 6.000 euros, nin o 75% do orzamento total do proxecto presentado. A contía da axuda por proxecto calcularase de forma proporcional á puntuación obtida de acordo cos criterios de valoración do artigo 8, ata esgotar o crédito dispoñible.

Artigo 6. Solicitudes, prazo de presentación e documentación.

1. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes deberán dirixirse á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e poden presentarse en formato papel, debidamente asinadas e seladas, xunto coa documentación preceptiva, a través de calquera das formas establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. Así mesmo, tamén poden presentarse en formato electrónico a través da sede da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es

2. Se o expediente se remite por correo, presentarase en sobre aberto para que a solicitude sexa datada e selada pola/o funcionaria/o de Correos antes de proceder á súa certificación.

3. As solicitudes cubertas segundo o modelo do anexo I presentaranse xunto coa seguinte documentación:

a) Copia do DNI do representante legal da entidade, no caso de que este non autorice expresamente a comprobación dos datos por medio do acceso telemático ao Sistema de Verificación de Datos de Identidade.

b) Declaración responsable do representante legal da entidade (anexo II) que recolla o acordo do órgano que teña asumida a competencia en virtude da cal se solicita a subvención, así como o conxunto de todas as axudas concedidas e/ou solicitadas para o mesmo proxecto, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, así como os fondos propios que achega a entidade.

c) Proxecto, tal e como se recolle no anexo III, admitíndose un só proxecto por entidade ou agrupación de entidades.

d) Declaración responsable de que a entidade está ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

e) Declaración responsable de ter subscrita unha póliza de seguro de responsabilidade civil que cubra a todo o persoal voluntario. A dita póliza debe estar vixente durante todo o período de execución do proxecto subvencionable.

f) Declaración responsable de ter subscrita unha póliza de seguro de accidentes que cubra a todo o persoal voluntario. A dita póliza debe estar vixente durante todo o período de execución do proxecto subvencionable.

4. Se a solicitude fose presentada por unha agrupación de entidades, o representante da agrupación presentará a documentación detallada no punto anterior, así como o escrito ao que se refire o artigo 3.4.

5. No caso de que algún dos documentos relacionados nas alíneas a), b) e c) xa fose presentado na administración, cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponda, quedará este exento de presentación, sempre que así se faga constar xunto co expediente para o que foi presentado.

6. Conforme o establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, se a solicitude de subvención non reúne os requisitos exixidos nesta orde ou os demais previstos na lexislación aplicable, o interesado será requirido para que, no prazo de dez días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da devandita lei.

Artigo 7. Instrución.

1. A Subdirección Xeral de Voluntariado e Participación será o órgano competente para a instrución dos procedementos que se tramiten ao abeiro do disposto nesta orde.

2. Conforme o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, crearase unha comisión de valoración que estará composta polos seguintes membros:

Presidente: a/o xefa/o do Servizo de Voluntariado.

Secretario: unha/un funcionaria/o da Subdirección Xeral de Voluntariado e Participación a/o cal participará con voz pero sen voto.

Vogais: dous técnicos da Subdirección Xeral de Voluntariado e Participación.

3. A dita comisión poderá solicitar canta documentación considere precisa para unha mellor valoración e comprobación do proxecto.

4. Unha vez avaliadas as solicitudes segundo os criterios de valoración do artigo 8, a comisión de valoración emitirá un informe en que se concrete o resultado da avaliación efectuada para cada entidade. Do dito informe daráselle traslado ao órgano instrutor para que proceda a propor a denegación ou concesión das axudas, así como, neste último caso, a contía da axuda correspondente a cada entidade, que en ningún caso poderá superar a cantidade de 6.000 euros nin o 75% do orzamento total do proxecto presentado, ata esgotar o crédito dispoñible.

5. Se por calquera causa, no momento en que a comisión de avaliación teña que avaliar as solicitudes, algún dos compoñentes non pude asistir, será substituído pola persoa que para o efecto nomee o director xeral de Xuventude e Voluntariado.

Artigo 8. Criterios de valoración.

A valoración e selección das solicitudes serán realizadas pola comisión de valoración do artigo 7.

No devandito procedemento teranse en conta os seguintes criterios:

a) Coherencia xeral do proxecto (ata 35 puntos).

–Calidade técnica analizada a través da coherencia entre os obxectivos, programación, metodoloxía da intervención, adecuación de recursos e actividades aos obxectivos do proxecto e criterios de avaliación. Deberán acreditarse os resultados previstos, a oportunidade e o interese social do proxecto expresados nunha relación descritiva e clara de toda a secuencia do proxecto e de cada unha das actividades que se van desenvolver, así como o número de beneficiarias/os e voluntarias/os que van participar no proxecto.

–Información precisa e detallada de cada unha das actividades e contías que se deberán destinar a cada unha das accións debidamente desagregadas, así como descrición dos recursos propios da entidade.

–Secuencia lóxica da intervención: situación da que se parte e a onde se quere chegar detalladamente, información precisa dos recursos existentes e os necesarios, cos que se conta e os que terán que incrementar.

–Importancia da actuación en áreas de especial sensibilidade, de acordo coas necesidades reais da sociedade.

b) Viabilidade do proxecto e sustentabilidade da organización de voluntariado na Comunidade Autónoma galega previndo, entre outras medidas, a inclusión nos seus proxectos da figura da/o responsable de voluntariado e a participación de voluntarias/os da organización (ata 15 puntos).

c) Capacidade económica da entidade (ata 15 puntos):

–Se a entidade xestionou con anterioridade algún proxecto de igual ou superior contía ao que presenta.

–Achega financeira da entidade ao proxecto.

–Concorrencia doutras fontes de financiamento do programa de carácter privado.

d) Proxectos innovadores que introduzan novas prácticas no fomento de experiencias de solidariedade e voluntariado no ámbito educativo, cultural, empresarial, medios de comunicación, traballo en rede e promoción dos novos espazos de intervención para o voluntariado. En especial, valoraranse os proxectos vinculados á realización e ao fomento de actividades relacionadas co Ano Europeo do Envellecemento Activo 2012 (ata 10 puntos).

e) Proxectos enmarcados nos plans Impulsa Ourense e Impulsa Lugo (ata 5 puntos).

f) Proxecto conxunto con outras entidades (ata 15 puntos).

g) Garantir o uso do galego na presentación do proxecto a esta Subdirección Xeral de Voluntariado e Participación. Así mesmo, facer constar en lingua galega toda a publicidade, publicacións, información, internet, actos públicos, material que se cree e propaganda relativas á actividade subvencionada (ata 5 puntos).

Artigo 9. Resolución.

1. No prazo máximo de quince días desde que o órgano instrutor formule a proposta de resolución, o director xeral de Xuventude e Voluntariado ditará a correspondente resolución motivada, que lles será comunicada aos interesados.

2. O director xeral de Xuventude e Voluntariado resolverá a concesión ou denegación das solicitudes presentadas por delegación da conselleira de Traballo e Benestar, que se considerarán ditadas polo órgano que delega.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder dos seis meses. O prazo computarase a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

4. Se a resolución non foi notificada aos interesados no prazo o que se refire o punto anterior, poderá entenderse desestimada a solicitude de concesión da subvención por silencio administrativo.

5. Notificada a resolución polo órgano concedente, a/o beneficiaria/o disporá dun prazo de 10 días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa, se entenderá tacitamente aceptada tal e como dispón o artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 10. Réxime de recursos.

As resolucións expresas ou presuntas dos expedientes tramitados en aplicación desta orde esgotan a vía administrativa e contra ela cabe interpoñer os seguintes recursos:

1. Potestativamente, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou de tres meses, contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de conformidade co establecido nos artigos 107, 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

2. Directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de notificación da resolución, se esta é expresa, ou no de seis meses a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se non o é.

Artigo 11. Xustificación da axuda concedida.

1. Unha vez notificada a resolución de concesión da axuda os beneficiarios procederán, antes do 20 de outubro de 2012, á xustificación da totalidade do proxecto avaliado pola comisión. Para isto, o beneficiario deberá presentar, en formato papel, a través dalgunha das formas establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, a seguinte documentación por duplicado:

1.1. Certificación expedida pola/o secretaria/o da entidade co visto e prace da/o representante legal (anexo IV), en que se farán constar:

a) O orzamento total do proxecto segundo a solicitude (en cifras e letra).

b) O importe da subvención concedida (en cifras e letra).

c) Os fondos propios da entidade (en cifras e letra).

d) O conxunto de todas as axudas concedidas e/ou solicitadas para o mesmo proxecto, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

e) A relación de actividades realizadas de acordo co proxecto presentado.

f) O cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.

g) Declaración responsable de que a entidade está ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

h) Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil, e do/s seu/s xustificante/s de pagamento, de todo o persoal voluntario. Debe xustificarse a vixencia da póliza durante todo o período de execución do proxecto subvencionable.

i) Copia da póliza do seguro de accidentes, e do/s seu/s xustificante/s de pagamento, de todo o persoal voluntario. Debe xustificarse a vixencia da póliza durante todo o período de execución do proxecto subvencionable.

1.2. Unha memoria descritiva das actividades realizadas de acordo co proxecto presentado.

1.3. As entidades de acción voluntaria acreditarán a realización das actividades subvencionadas mediante a entrega das copias compulsadas das correspondentes facturas, que deberán ir acompañadas dunha relación nominal delas, conforme o anexo V, e demais documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa de acordo co artigo 28.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; así como da documentación acreditativa do pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario segundo establece o artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Polo que respecta aos de gastos de persoal, a xustificación realizarase do seguinte xeito:

–Comprobación dos gastos correspondentes ao persoal (achegaranse necesariamente as copias compulsadas das nóminas xunto cos boletíns oficiais de cotización á Seguridade Social e o modelo 111).

–En canto ás partidas que se refiran a colaboracións de carácter temporal, figurarán os recibos bancarios onde consten os datos da perceptora ou perceptor, o seu DNI, o concepto polo que se retribúe e a retención correspondente ao IRPF.

–No caso de persoas que colaboren en programas a cambio dunha gratificación, deberán presentarse as copias compulsadas dos recibos bancarios ou facturas, de ser o caso, xustificativos do gasto, nas cales constará o nome do programa ou actividade así como os datos persoais que identifiquen a persoa colaboradora.

–En canto aos fondos propios, a entidade deberá acreditar na xustificación o importe, a procedencia e a aplicación de tales fondos á actividade subvencionada.

2. Os órganos competentes da Consellería de Traballo e Benestar poderán solicitar as aclaracións ou informes dos medios de xustificación que consideren oportunos. No caso de que a/o beneficiaria/o non os remita dentro do prazo que se sinale, entenderase que renuncia á axuda.

Artigo 12. Concorrencia de subvencións públicas e modificación da resolución.

1. O importe das axudas e subvencións reguladas nesta orde en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras axudas e subvencións, supere o custo do proxecto subvencionable.

2. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 13. Pagamento da axuda.

1. O pagamento da subvención realizarase unha vez comprobada polo órgano concedente a xustificación presentada polo beneficiario da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o cal se concedeu, e o cumprimento dos demais requisitos fixados na normativa reguladora da subvención. No caso de que o gasto xustificado sexa inferior ao orzamento total do proxecto presentado coa solicitude, a contía da axuda será minorada na mesma porcentaxe, de acordo co artigo 60 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Non obstante, poderán realizarse pagamentos á conta que supoñan a realización de pagamentos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas, e que se aboarán por contía equivalente á xustificación presentada e ata o máximo do 50% da subvención concedida.

O pagamento restante terá lugar no momento da completa xustificación por parte do beneficiario da finalidade e demais condicións para as cales se lle outorgou a subvención. De acordo co artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as entidades de acción voluntaria quedan exoneradas da constitución da garantía a que se refire o artigo 62.3 da mesma norma.

2. Tamén poderán realizarse pagamentos anticipados que supoñan entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención e ata un máximo do 80% da subvención concedida. De acordo co artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as entidades de acción voluntaria quedan exoneradas da constitución da garantía á que se refire o artigo 62.3 da mesma norma.

En todo caso, o importe conxunto dos pagamentos á conta e dos pagamentos anticipados que, se for o caso, se concedan, non poderá ser superior ao 80% da porcentaxe subvencionada correspondente aos pagamentos xustificados.

Artigo 14. Obrigas das entidades beneficiarias.

As entidades de acción voluntaria que reciban a subvención deberán cumprir as obrigas recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

1. En particular, son obrigas das entidades beneficiarias das axudas:

a) Cumprir a totalidade do proxecto de voluntariado que fundamenta a concesión de subvención.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións que determinaron a concesión da subvención así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención.

c) Estar sometidos ás actuacións de comprobación que poida efectuar o órgano concedente así como calquera outra actuación que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios.

d) Comunicar ao órgano concedente a solicitude e/ou a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentaron a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados co fin de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control.

f) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

g) Dar a axeitada publicidade do caracter público do financiamento dos proxectos. Así mesmo, facer constar na publicidade e difusión que se xere, e en todos aqueles soportes informativos e publicacións que se realicen, que as actividades foron subvencionadas pola Consellería de Traballo e Benestar.

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos do artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, as entidades deberán comunicar por escrito certificado, no prazo de 20 días antes da súa realización, calquera actividade coa publicidade escrita, á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Artigo 15. Fiscalización e control.

A concesión das axudas e subvencións reguladas nesta orde estará sometida ao exercicio da función interventora e do control financeiro por parte da Intervención Xeral da Comunidade autónoma nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, relativo ao control financeiro de subvencións, e ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Cuentas e do Consello de Contas.

Artigo 16. Reintegro das axudas ou subvencións.

Procederá o reintegro total ou parcial da subvención e dos xuros de demora correspondentes desde o momento do pagamento ata a data en que se acorde a procedencia de tal reintegro nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

–Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedisen.

–Incumprimento total ou parcial do proxecto obxecto de subvención.

–Incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente nos termos establecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na presente orde.

–Incumprimento da obriga de adoptar medidas de difusión.

–Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas na normativa vixente, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, ao cumprimento do obxectivo, á regularidade das actividades e á concorrencia doutras axudas.

–Incumprimento das obrigas impostas pola Administración aos beneficiarios cando derive a imposibilidade de conseguir o obxecto, sempre que afecten o modo en que se conseguen os obxectivos, ou cando do incumprimento derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos ou ao cumprimento do obxecto.

De acordo co disposto no artigo 32 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a declaración xudicial ou administrativa de nulidade ou anulación levará aparellada a obriga de devolver as cantidades percibidas.

Así mesmo, procederá o reintegro do exceso percibido nos supostos en que o importe da subvención, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutras entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade que vai desenvolver o beneficiario.

Artigo 17. Publicidade.

1. Unha vez ultimada a concesión das axudas, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das concedidas con indicación da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a entidade beneficiaria, a contía e a finalidade da subvención, de conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Así mesmo, publicarase na páxina web da Xunta de Galicia e no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios da Xunta de Galicia a dita concesión indicando a relación de beneficiarios e o importe das axudas, ao abeiro do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

3. Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na solicitude de axuda, incorporaranse ao ficheiro Relacións administrativas coa cidadanía e entidades recollido na Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na Consellería de Traballo e Benestar, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión do procedemento. Non obstante, os/as interesados/as poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo escrito á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar.

Disposición adicional primeira.

Apróbase a delegación de atribucións da conselleira de Traballo e Benestar no director xeral de Xuventude e Voluntariado para desenvolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das axudas previstas nesta orde, así como para autorizar e dispoñer o gasto, o recoñecemento das obrigas e a proposta de pagamento, en relación co disposto no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición adicional segunda.

Poderase acordar, segundo as dispoñibilidades orzamentarias do momento, o incremento do crédito inicial establecido nesta convocatoria, tramitando o oportuno expediente orzamentario de xeración, ampliación ou incorporación de crédito, de conformidade cos artigos 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. O incremento de crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade deste como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. En todo caso, a concesión de axudas terá como límite a cantidade consignada na correspondente aplicación económica dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012.

Disposición adicional terceira.

Os beneficiarios destas axudas quedan suxeitos ao réxime de infraccións e sancións previsto para esta materia no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e demais normas de aplicación.

Disposición adicional cuarta.

Coa presentación da solicitude (anexo I) a/o beneficiaria/o dá a súa conformidade a que os datos facilitados para concesión da subvención figuren no Rexistro Público de Subvencións, coas excepcións do artigo 15.2.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A relación de beneficiarios será publicada no Diario Oficial de Galicia, na páxina web e no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega e no Decreto 132/2006, do 26 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

Disposición derradeira primeira.

Facúltase o director xeral de Xuventude e Voluntariado para ditar cantas disposicións sexan precisas en relación con esta orde.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2012.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file