Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 6 de xuño de 2012 Páx. 21746

III. Outras disposicións

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2012, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listas definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 15 de decembro de 2011.

No Diario Oficial de Galicia n.º 244, do 23 de decembro pasado, publícase a Resolución do 15 de decembro de 2011, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e pola que se procede á súa convocatoria, que establece no artigo 3.2 das bases reguladoras un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase a Resolución do 17 de febreiro de 2012 pola que se fai pública a listaxe de solicitudes excluídas e pendentes de emenda (DOG n.º 42 do 29 de febreiro), presentadas ao abeiro da resolución de convocatoria mencionada, que establece un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros ou achegar documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda de documentacións de solicitude, a Secretaría Xeral para o Deporte solicita ás distintas federacións deportivas, certificación dos datos deportivos dos solicitantes correspondentes á última tempada rematada. Para os efectos de que os interesados poidan presentar alegacións aos datos contidos nas referidas certificacións, estes datos son publicados o día 28 de marzo de 2012 na páxina web desta secretaría xeral, deportegalego.es, cun prazo para alegacións de dez días hábiles.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto coa documentación que cumpre as exixencias contidas nas bases, á comisión encargada de aplicar os criterios de determinación do importe da subvención.

A convocatoria, no seu artigo 4.1. destina un crédito total de 3.023.000 euros (tres millóns vinte e tres mil euros) con cargo á aplicación orzamentaria 04.60.441A.481.0 do exercicio de 2012.

A Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, establece que as actuacións dos axentes incluídos no ámbito de aplicación desta lei garantirán a sustentabilidade financeira das súas finanzas ao longo do ciclo económico.

Igualmente, o artigo 57 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, establece que non poderán adquirirse compromisos de gasto por contía superior ao importe dos créditos que figuren nos estados de gastos.

Na actualidade, a situación económica exixe a necesidade de acadar un equilibrio entre ingresos e gastos, polo que cómpre efectuar un axuste nos créditos inicialmente asignados aos diferentes centros de gasto que conforman os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Por iso, e de acordo co principio de austeridade que preside a actuación da Administración pública, é preciso efectuar unha modificación na convocatoria mencionada, que permita un axuste do crédito previsto e adaptalo ás novas posibilidades orzamentarias, coa finalidade de manter o rigor e estabilidade das contas.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión avaliadora á que se refire o artigo 6.7 das bases reguladoras establecidas pola resolución citada e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data 14 de maio de 2012, e vista a proposta formulada pola citada comisión avaliadora e unha vez examinadas as alegacións presentadas, e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 9/2011, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

1. Modifícase o punto 1 do artigo 4 da Resolución do 15 de decembro de 2011, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e pola que se procede á súa convocatoria, e a súa redacción queda como segue:

«4.1. A concesión de subvencións reguladas nesta resolución será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.60.441A.481.0 do exercicio orzamentario do ano 2012, ata un importe máximo de 2.743.643,23 euros (dous millóns setecentos corenta e tres mil seiscentos corenta e tres euros e vinte e tres céntimos). Este importe poderá ser ampliado no caso de existencia de crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolución segundo o disposto no artigo 31 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

A contía referida distribuirase da seguinte forma:

a) A clubs deportivos e sociedades anónimas deportivas, 2.643.643,23 euros (dous millóns seiscentos corenta e tres mil seiscentos corenta e tres euros e vinte e tres céntimos), sendo a axuda máxima por beneficiario inferior a 30.000 euros.

b) Ás agrupación deportivas escolares, 100.000 euros (cen mil euros), establecéndose a axuda máxima por beneficiario en 15.000 euros».

2. Outorgar para o desenvolvemento de actividades deportivas as subvencións económicas que a favor das entidades propostas se identifican e ordenan seguidamente por orde alfabética, unha vez aplicados os criterios establecidos no artigo 7 das bases reguladoras do procedemento. Os importes das subvencións determínanse de acordo co establecido nos artigos 8 e 7.3 das bases reguladoras citadas cun límite de menos de 30.000 euros no caso dos clubs deportivos e sociedades anónimas deportivas e de 15.000 euros no caso das agrupacións deportivas escolares, sempre que as entidades acadasen un mínimo de 5 puntos ou de 3 no caso de entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade (artigo 7.4 das bases reguladoras).

Relación dos clubs e sociedades anónimas deportivas beneficiarios:

Entidade

CIF

Concello

Federación

Puntos

Subvención

Subvención agregada

A Fervenza F.S.F.

G70131057

Narón

Fútbol sala

37

5.438,08 €

 

A Peroxa Club de Fútbol

G32028565

Peroxa (A)

Fútbol

7

1.028,83 €

 

A. Lobelle de Santiago FS

G15728975

Santiago de C.

Fútbol sala

66

9.700,36 €

A.C. Órdenes

G15894272

Ordes

Patinaxe

14

2.057,65 €

 

A.D. Nuestra Señora de los Remedios

G15467269

Santiago de C.

Baloncesto

6

881,85 €

 

A.D. Nuestra Señora de los Remedios

G15467269

Santiago de C.

Fútbol sala

7

1.028,83 €

1.910,68 €

A.D. Balonmán Carballiño

G32375230

Carballiño (O)

Balonmán

8

1.175,80 €

 

A.D. Martínez Otero

G27034453

Foz

Baloncesto

12

1.763,70 €

A.D. Mm. Calasancias

G15108699

Coruña (A)

Baloncesto

23

3.380,43 €

 

A.D. Ourense Hockey Club

G32249419

Ourense

Hockey herba

49

7.201,79 €

 

A.D. Sagrado Corazón de Pontevedra

G36430221

Pontevedra

Fútbol

13

1.910,68 €

 

A.D. San Roque-Viveiro

G27268671

Viveiro

P.M. e triatlón

8

1.175,80 €

 

A.D.C.R. Santa Marina Ferrol

G15099823

Ferrol

Fútbol

7

1.028,83 €

 

A.D.C.R. Santa Marina Ferrol

G15099823

Ferrol

Fútbol sala

9

1.322,78 €

2.351,61 €

A.D. Castro-San Miguel

G36657856

Vigo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

A.D.R. Numancia

G15106412

Ares

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Abanqueiro Sociedade Deportiva

G15351471

Boiro

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Academia San Mamed Ourense Tenis de mesa

V32254823

Ourense

Tenis de mesa

6

881,85 €

 

ACD A Seca

G36043768

Pontevedra

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Agrupación Atlética Mazí

G94021326

Vilagarcía de A.

Atletismo

6

881,85 €

 

Agrupación Deportiva

G15939168

Ferrol

Dep. min. psíquicos

3

440,93 €

 

Agrupación Deportiva A Pinguela

G27040849

Monforte de Lemos

Voleibol

73

10.729,19 €

 

Agrupación Deportiva Aixiña

G32144669

Ourense

Dep. par. cerebr.

4

587,90 €

 

Agrupación Deportiva Apa Ib Eduardo Blanco Amor

G32133357

Ourense

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Agrupación Deportiva Atletes

G15935281

Muros

Atletismo

5

734,88 €

 

Agrupación Deportiva Atletes

G15935281

Muros

Fútbol sala

7

1.028,83 €

1.763,71 €

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

G15161904

Santiago de C.

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

Agrupación Deportiva Col. Santiago

G15212335

Narón

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

Agrupación Deportiva Compañía de María de Ferrol

G15160500

Ferrol

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

Agrupación Deportiva Cortegada

G36059202

Vilagarcía de A.

Baloncesto

72

10.582,22 €

 

Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros

G15137326

Oleiros

Fútbol

11

1.616,73 €

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

G15995160

Santiago de C.

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Agrupación Deportiva Escolar Peñarredonda

G15144645

Coruña (A)

Fútbol

7

1.028,83 €

Agrupación Deportiva Fefeme Triatlón do Miño

G27268390

Lugo

P.M. e triatlón

13

1.910,68 €

 

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Carballo

Natación

13

1.910,68 €

 

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Carballo

P.M. e triatlón

16

2.351,60 €

4.262,28 €

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

Bueu

Fútbol sala

32

4.703,21 €

Agrupación Deportiva Galaika

G15850944

Santiago de C.

Kárate e D.A.

11

1.616,73 €

 

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

Narón

Judo e D.A.

12

1.763,70 €

 

Agrupación Deportiva Karbo

G15510514

Coruña (A)

Judo e D.A.

15

2.204,63 €

 

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Fútbol sala

11

1.616,73 €

 

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Judo e D.A.

11

1.616,73 €

 

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Natación

12

1.763,70 €

 

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Voleibol

22

3.233,45 €

9.994,31 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Santiago de C.

Baloncesto

41

6.025,98 €

 

Agrupación Deportiva Miguelito

G15637614

Coruña (A)

Judo e D.A.

20

2.939,50 €

 

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

Ferrol

Dep. min. físicos

12

1.763,70 €

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

Vigo

Dep. min. físicos

4

587,90 €

 

Agrupación Deportiva Tamiar-Apamp

G36657450

Vigo

Dep. par. cerebr.

8

1.175,80 €

 

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Gondomar

Tenis de mesa

19

2.792,53 €

 

Agrupación Juvenil de Lérez

G36110252

Pontevedra

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Agrupación Viguesa Atletismo

G36645109

Vigo

Atletismo

11

1.616,73 €

 

Alondras C.F.

G36011187

Cangas

Fútbol

49

7.201,79 €

 

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Grove (O)

Remo

35

5.144,13 €

 

Amio S.D.

G15480627

Santiago de C.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Amio S.D.

G15480627

Santiago de C.

Fútbol sala

12

1.763,70 €

3.527,40 €

Ancoradouro F.S.

G36213916

Pontevedra

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

Anpa Coutada Beade

G36616837

Vigo

Atletismo

5

734,88 €

 

Anpa Coutada Beade

G36616837

Vigo

Fútbol sala

6

881,85 €

1.616,73 €

Antela Fútbol Club

G32031643

Xinzo de Limia

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Arbo Club de Fútbol

G36174829

Arbo

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Armenteira C.F.

G36265023

Meis

Fútbol

6

881,85 €

 

Arosa Sociedad Cultural

G36026680

Vilagarcía de A.

Fútbol

24

3.527,41 €

 

Arteal Tenis de mesa

G15711369

Santiago de C.

Tenis de mesa

40

5.879,01 €

 

Arzúa Club Amigos del Baloncesto

G15353907

Arzúa

Baloncesto

7

1.028,83 €

 

As Sport Vigo

G27749837

Vigo

Taekwondo

9

1.322,78 €

 

ASCRD Esteirana

G15118409

Muros

Fútbol

12

1.763,70 €

Asmbal, Clube de Amigos do Baloncesto

G15957400

Pobra do C. (A)

Baloncesto

7

1.028,83 €

 

Asoc. Club Hockey Pabellón

G32313918

Ourense

Hockey herba

11

1.616,73 €

 

Asoc. de Atletismo e Deportes do Barbanza

G15118722

Pobra do C. (A)

Atletismo

20

2.939,50 €

 

Asoc. Deportiva Cultural Picaraña

G36451482

Ponteareas

Ciclismo

10

1.469,75 €

 

Asoc. Padres y Amigos de Nadadores (Club Marina Ferrol)

G15250244

Ferrol

Natación

7

1.028,83 €

 

Asoc. Padres y Amigos de Nadadores (Club Marina Ferrol) [2]

G15250244

Ferrol

Natación

13

1.910,68 €

2.939,51 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

Xinzo de Limia

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Asociación Basket Ourense

G32215733

Ourense

Baloncesto

49

7.201,79 €

 

Asociación Cans Deportistas

G70135660

Santiago de C.

Dep. inverno

6

881,85 €

 

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

G70119540

Cee

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

Coruña (A)

Natación

11

1.616,73 €

 

Asociación Cultural Deportiva Los Claveles

G70261698

Coruña (A)

Fútbol sala

6

881,85 €

 

Asociación Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

Vilanova de A.

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

Guarda (A)

Xadrez

6

881,85 €

 

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

Illa de Arousa (A)

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Asociación Cultural y Deportiva Xestas

G36628543

Vigo

Petanca

7

1.028,83 €

Asociación de Ex-Alcohólicos

G15116239

Coruña (A)

Fútbol sala

9

1.322,78 €

Asociación Deportiva Arousa Fútbol 7

G36483675

Vilagarcía de A.

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Arteixo

Kung-fu

5

734,88 €

Asociación Deportiva Calasancias Vigo

G27726215

Vigo

Fútbol sala

6

881,85 €

 

Asociación Deportiva Cañiza Club de Fútbol

G36342046

Cañiza (A)

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

Vigo

Balonmán

35

5.144,13 €

 

Asociación Deportiva Escudería Luintra (Nogueira de Ramuín)

G32414146

Nogueira de Ramuín

Automobilismo

6

881,85 €

 

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

Muros

Remo

8

1.175,80 €

 

Asociación Deportiva Famu

G36681633

Vigo

Judo e D.A.

29

4.262,28 €

 

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

Vigo

Taekwondo

17

2.498,58 €

 

Asociación Deportiva Lavadores C.F.

G36770931

Vigo

Fútbol

16

2.351,60 €

 

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

Xinzo de Limia

Atletismo

8

1.175,80 €

 

Asociación Deportiva Miño

G70083514

Miño

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar-Foz

G27040013

Foz

Baloncesto

6

881,85 €

 

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar-Foz

G27040013

Foz

Fútbol sala

12

1.763,70 €

2.645,55 €

Asociación Deportiva Praia de Covas

G27381961

Viveiro

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Asociación Deportiva Praia de Covas

G27381961

Viveiro

Fútbol sala

6

881,85 €

2.498,58 €

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Santiago de C.

Squash

15

2.204,63 €

 

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Santiago de C.

Tenis

8

1.175,80 €

3.380,43 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevín e Infantil

G36448785

Tomiño

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Asociación Deportiva Vila do Corpus

G36417822

Ponteareas

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Carballo

Baloncesto

47

6.907,84 €

 

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Carballo

Voleibol

7

1.028,83 €

7.936,67 €

Asociación Juvenil Montañeros

G15037286

Coruña (A)

Fútbol

67

9.847,34 €

 

Asociación Leones de Santiago BBC

G70248281

Santiago de C.

Béisbol e sófbol

6

881,85 €

 

Asociación Polideportiva Playa de Samil

G36918084

Vigo

Dep. min. psíquicos

6

881,85 €

 

Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Cabral

G36651073

Vigo

Kung-fu

6

881,85 €

 

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Pontevedra

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

Sanxenxo

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

Asociación Xuventude Afeccionada ó Voleibol Cambados

G36297208

Cambados

Voleibol

21

3.086,48 €

 

Athletic Coruña Hockey Club

J70124755

Coruña (A)

Hockey herba

9

1.322,78 €

 

Atlántico Coruña Baloncesto

G70239272

Coruña (A)

Baloncesto

7

1.028,83 €

 

Atlántico Hockey Club

G36684850

Vigo

Hockey herba

13

1.910,68 €

 

Atlética A Silva

G15953011

Cerceda

Atletismo

18

2.645,55 €

 

Atlético A Peroxa

G32408304

Peroxa (A)

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Atlético Abuin

G27231786

Lugo

Fútbol

7

1.028,83 €

Atlético Arousana

G36300655

Vilagarcía de A.

Fútbol

13

1.910,68 €

Atlético Club Perillo

G70042122

Oleiros

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

Cuntis

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Atlético de Melide

G70117015

Melide

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Atlético San Miguel

G36583052

Vilanova de A.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Automoción La Junquera, F.S.

G36406601

Vilagarcía de A.

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

Balaídos C.F.

G36737724

Vigo

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Baloncesto Base Pontevedra

G94010790

Pontevedra

Baloncesto

16

2.351,60 €

 

Basket Base Club

G36053536

Vilagarcía de A.

Baloncesto

14

2.057,65 €

 

Bastavales U.D.

G15565161

Brión

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Beiramar C.F.

G36200418

Cambados

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Bergantiños, F.C.

G15116775

Carballo

Fútbol

54

7.936,66 €

 

Bertamiráns F.C.

G15285851

Ames

Fútbol

24

3.527,41 €

 

Bertamiráns F.C.

G15285851

Ames

Voleibol

14

2.057,65 €

5.585,06 €

Betanzos, C.F.

G15384183

Betanzos

Fútbol

25

3.674,38 €

 

Bora C.F.

G36362846

Pontevedra

Fútbol

6

881,85 €

 

Bueu Atl. Balonmán

G36039683

Bueu

Balonmán

35

5.144,13 €

 

C. Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

Vigo

Montañismo

12

1.763,70 €

 

C.A. Balonmán Sergave Ourense

G32404543

Ourense

Balonmán

11

1.616,73 €

 

C.B. Breogán S.A.D.

A27156496

Lugo

Baloncesto

50

7.348,76 €

 

C.B. Celtas de Foz

G27137546

Foz

Baloncesto

8

1.175,80 €

 

C.B. San José de La Guía

G36756831

Vigo

Baloncesto

14

2.057,65 €

 

C.B. San Pelayo

G15752306

Santiago de C.

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

C.C. Xtrembike

G36223139

Redondela

Ciclismo

10

1.469,75 €

 

C.C.R.D. Perlío

G15099617

Fene

Fútbol

12

1.763,70 €

 

C.D. Arcade

G36143238

Soutomaior

Fútbol

12

1.763,70 €

 

C.D. Bosco

G36692317

Vigo

Baloncesto

76

11.170,12 €

 

C.D. Coya

G36753911

Vigo

Fútbol

14

2.057,65 €

 

C.D. Choco

G36041994

Redondela

Fútbol

18

2.645,55 €

 

C.D. Dodro

G15789266

Dodro

Fútbol

7

1.028,83 €

 

C.D. Estradense

G36153070

Coruña (A)

Fútbol

33

4.850,18 €

 

C.D. Foz

G27126994

Foz

Fútbol

18

2.645,55 €

 

C.D. Franciscanas

G32164980

Ourense

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

C.D. Franciscanas

G32164980

Ourense

Voleibol

6

881,85 €

1.910,68 €

C.D. Galiza Calidade D.C.

V36984458

Vigo

Fútbol sala

13

1.910,68 €

 

C.D. Larín

G15225899

Arteixo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

C.D. Mare Nostrum F.S.

G15848088

Cambre

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

C.D. Moaña

G36047793

Moaña

Fútbol

15

2.204,63 €

 

C.D. Pontellas

G36319911

Porriño (O)

Fútbol

18

2.645,55 €

 

C.D. Rececende Fútbol Sala

G27246933

Pontenova (A)

Fútbol sala

48

7.054,81 €

C.D. Sampayo

G36654564

Vigo

Fútbol

6

881,85 €

 

C.D. San Mamed

G15380868

Vedra

Fútbol

11

1.616,73 €

 

C.D. Soutomaior

G36129492

Soutomaior

Fútbol

7

1.028,83 €

 

C.P.A. Brincadeira

G15946080

Coruña (A)

Patinaxe

6

881,85 €

 

Cabana S.D.

G15414717

Cabana de Berg.

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Cabana S.D.

G15414717

Cabana de Berg.

Fútbol sala

7

1.028,83 €

2.939,51 €

Caldas Clube de Fútbol

G36199495

Caldas de Reis

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Callobre Club de Fútbol

G36194728

Estrada (A)

Fútbol

14

2.057,65 €

 

Camariñas F.C.

G15151368

Camariñas

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Campo Lameiro C.D.

G36113496

Campo Lameiro

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Campus Universitario de Ourense Rugby Club

G32320996

Ourense

Rugby

13

1.910,68 €

 

Carreira Club de Fútbol

G15356488

Ribeira

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Caselas F.C.

G36129948

Salceda de Caselas

Fútbol

5

734,88 €

 

Casino Mercantil e Industrial

G36010106

Pontevedra

Tenis

8

1.175,80 €

 

Catoira S.D.

G36312445

Catoira

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Celtiga F.C.

G36030260

Illa de Arousa (A)

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Centro Cultural e Deportivo Cerceda

V15434079

Cerceda

Fútbol

45

6.613,88 €

 

Centro Cultural y Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

Nigrán

Birlos

7

1.028,83 €

Centro de Deportes Barco

V32033763

Barco de V. (O)

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Centro Deportivo Couto

G32269573

Ourense

Taekwondo

7

1.028,83 €

 

Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

Vigo

Fútbol sala

16

2.351,60 €

4.115,30 €

Cidade das Burgas Fútbol Sala

G32372120

Ourense

Fútbol sala

54

7.936,66 €

Cidade de Ourense

G32358319

Ourense

Fútbol sala

12

1.763,70 €

Cinania T.M.

G36438232

Cangas

Tenis de mesa

7

1.028,83 €

 

Círculo Colombófilo Herculino

G15160138

Coruña (A)

Colombofilia

8

1.175,80 €

 

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Sanxenxo

Tenis

17

2.498,58 €

Círculo Chantadino de Xadrez

V27330620

Chantada

Xadrez

9

1.322,78 €

 

Círculo de las Artes de Lugo

G27006238

Lugo

Billar

5

734,88 €

 

Círculo de las Artes de Lugo

G27006238

Lugo

Xadrez

7

1.028,83 €

1.763,71 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Ferrol

Xadrez

20

2.939,50 €

 

Círculo Mercantil de Vigo

G36614097

Vigo

Tenis

12

1.763,70 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

Ferrol

Tenis

15

2.204,63 €

Club A Toxeira

G36849040

Vigo

Petanca

7

1.028,83 €

 

Club Academia Lucense de Balonmano

G27397512

Lugo

Balonmán

8

1.175,80 €

 

Club Acordes

G15499692

Narón

Ximnasia

29

4.262,28 €

 

Club Acuatic Coruña

G70214846

Oleiros

Natación

6

881,85 €

 

Club Acuático Laracha

G15863079

Laracha (A)

Salvamento e soc.

8

1.175,80 €

Club Acuático Umia

G36291250

Caldas de Reis

Salvamento e soc.

8

1.175,80 €

Club Adas

G32027195

Barco de V. (O)

Atletismo

23

3.380,43 €

 

Club Aguamarina Sincro

G70132170

Culleredo

Natación

6

881,85 €

 

Club Amfiv

G36711380

Vigo

Dep. min. físicos

47

6.907,84 €

 

Club Ánfora Patinaxe Artística

G36194900

Cangas

Patinaxe

11

1.616,73 €

 

Club Apóstol Santiago

G36646446

Vigo

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Club Apóstol Santiago

G36646446

Vigo

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Club Apóstol Santiago

G36646446

Vigo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

Club Apóstol Santiago

G36646446

Vigo

Ximnasia

6

881,85 €

6.025,98 €

Club As Rodas Patinaxe Artística

G36645091

Vigo

Patinaxe

17

2.498,58 €

 

Club Asociación Antiguos Alumnos Col. Sto. Domingo (A.A. Dominicos)

G15421217

Coruña (A)

Baloncesto

6

881,85 €

 

Club Asociación Antiguos Alumnos Col. Sto. Domingo (A.A. Dominicos)

G15421217

Coruña (A)

Patinaxe

13

1.910,68 €

2.792,53 €

Club Atlético Arteixo

G15371073

Arteixo

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Club Atlético de Riveira

G15257876

Ribeira

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Atlético dos Castros

G15166812

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Atlético Fátima

G70222450

Santiago de C.

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club Atlético Sobrado Xuventude

G15900186

Sobrado

Fútbol sala

8

1.175,80 €

Club Atletismo Afflelou Narón

G15215759

Narón

Atletismo

21

3.086,48 €

Club Atletismo Cuntis

G36454361

Cuntis

Atletismo

12

1.763,70 €

 

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

Vigo

Atletismo

40

5.879,01 €

 

Club Atletismo Manuel Suárez Marquier

G36527224

Rosal (O)

Atletismo

11

1.616,73 €

 

Club Atletismo Milla Raio

G70193313

Ames

Atletismo

6

881,85 €

 

Club Atletismo Monte Segade

G27372317

Lugo

Atletismo

6

881,85 €

 

Club Atletismo Morrazo

G36486686

Cangas

Atletismo

11

1.616,73 €

 

Club Atletismo Noia

G15123664

Noia

Atletismo

14

2.057,65 €

 

Club Atletismo Ría de Ferrol

G15203219

Ferrol

Atletismo

62

9.112,46 €

 

Club Atletismo Riazor Coruña

G15799620

Coruña (A)

Atletismo

13

1.910,68 €

 

Club Atletismo Sada

G15588296

Sada

Atletismo

7

1.028,83 €

 

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

Moaña

Atletismo

7

1.028,83 €

 

Club Atletismo Vila de Cangas

G36236594

Cangas

Atletismo

18

2.645,55 €

 

Club B.K.C. Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

Coruña (A)

Boxeo

5

734,88 €

 

Club Badminton As Neves

G36367662

Neves (As)

Bádminton

18

2.645,55 €

 

Club Badminton Cedeira

G15714314

Cedeira

Bádminton

11

1.616,73 €

 

Club Badminton Estradense

G36236511

Estrada (A)

Bádminton

26

3.821,36 €

 

Club Badminton Rachaplumas

G27709500

Vigo

Bádminton

22

3.233,45 €

 

Club Baloncesto Airexa

G36877264

Nigrán

Baloncesto

57

8.377,59 €

 

Club Baloncesto Allariz

G32101644

Allariz

Baloncesto

17

2.498,58 €

 

Club Baloncesto Artai

G70226675

Carballo

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Club Baloncesto Arxil

G36039584

Pontevedra

Baloncesto

72

10.582,22 €

 

Club Baloncesto Baiona

G36885549

Baiona

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

Club Baloncesto Baltar

G36269835

Sanxenxo

Baloncesto

8

1.175,80 €

 

Club Baloncesto Burela

G27164680

Burela

Baloncesto

6

881,85 €

 

Club Baloncesto Cambre

G70235593

Cambre

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Club Baloncesto Cidade de Lugo

G27344423

Lugo

Baloncesto

15

2.204,63 €

 

Club Baloncesto Cluny

G15068141

Santiago de C.

Baloncesto

24

3.527,41 €

 

Club Baloncesto Cluny

G15068141

Santiago de C.

Fútbol sala

6

881,85 €

4.409,26 €

Club Baloncesto Cruz Alta

G32213431

Ourense

Baloncesto

8

1.175,80 €

 

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

Culleredo

Baloncesto

15

2.204,63 €

 

Club Baloncesto Estudantes dos Institutos de Pontevedra

G36171122

Pontevedra

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Club Baloncesto Femenino de Ourense

G32023533

Ourense

Baloncesto

62

9.112,46 €

 

Club Baloncesto Irmandiños

G70264007

Ferrol

Baloncesto

14

2.057,65 €

 

Club Baloncesto Noia

G15129588

Noia

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

Club Baloncesto O Grove

G36061034

Grove (O)

Baloncesto

16

2.351,60 €

 

Club Baloncesto O Meco

G36333904

Grove (O)

Baloncesto

22

3.233,45 €

 

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

Marín

Baloncesto

68

9.994,31 €

 

Club Baloncesto Pío XII

G15218282

Santiago de C.

Baloncesto

63

9.259,44 €

 

Club Baloncesto Pontumio

G15979776

Pontedeume

Baloncesto

24

3.527,41 €

 

Club Baloncesto Río Ulla

G36359909

Valga

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Club Baloncesto Riveira

G15150535

Ribeira

Baloncesto

11

1.616,73 €

 

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

Vigo

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

Vigo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

3.674,38 €

Club Baloncesto Santa Baia

G15364995

Boiro

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Club Baloncesto Sant-Yago

G70054630

Coruña (A)

Baloncesto

20

2.939,50 €

 

Club Baloncesto Sarria

G27040955

Sarria

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

Club Baloncesto Vigo Área Metropolitana

G36825347

Vigo

Baloncesto

27

3.968,33 €

 

Club Baloncesto Viveiro

G27349125

Viveiro

Baloncesto

8

1.175,80 €

 

Club Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

Verín

Baloncesto

8

1.175,80 €

 

Club Balonmán Artabro

G15826860

Coruña (A)

Balonmán

23

3.380,43 €

 

Club Balonmán Cangas

G36102705

Cangas

Balonmán

70

10.288,27 €

 

Club Balonmán Deza

G36533685

Lalín

Balonmán

14

2.057,65 €

 

Club Balonmán Feminino Encaixe Camariñas

G70215025

Camariñas

Balonmán

16

2.351,60 €

 

Club Balonmán Lalín

G36104800

Lalín

Balonmán

66

9.700,36 €

 

Club Balonmán Pabellón Ourense

G32314999

Ourense

Balonmán

28

4.115,31 €

 

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

Vigo

Balonmán

72

10.582,22 €

 

Club Balonmano Caselas

G36157402

Salceda de Caselas

Balonmán

8

1.175,80 €

 

Club Balonmano Pontedeume

G15456742

Pontedeume

Balonmán

12

1.763,70 €

 

Club Balonmano Porriño

G36246858

Porriño (O)

Balonmán

74

10.876,17 €

 

Club Basketmi Ferrol

G15282221

Ferrol

Dep. min. físicos

24

3.527,41 €

 

Club Basquet Coruña

G15565054

Coruña (A)

Baloncesto

86

12.639,87 €

 

Club Beisbol Cambre

G15265473

Oleiros

Béisbol e sófbol

16

2.351,60 €

 

Club Bertola Femenino C.F.

G36345023

Vilaboa

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Club Boca2 S.D.

G70224050

Oleiros

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Club Bowling Celta

G36685345

Vigo

Birlos

32

4.703,21 €

 

Club Breogán Oleiros

G15771942

Oleiros

Tenis de mesa

8

1.175,80 €

 

Club Cabi de A Coruña

G15360720

Oleiros

Ximnasia

16

2.351,60 €

 

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Cambados

Tenis de mesa

13

1.910,68 €

 

Club Carballiño Fútbol Sala

G32219545

Carballiño (O)

Fútbol sala

66

9.700,36 €

 

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Ourense

Baloncesto

72

10.582,22 €

 

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Ourense

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Ourense

Xadrez

6

881,85 €

13.227,77 €

Club Cee de Deportes de Contacto

G70209341

Cee

Boxeo

8

1.175,80 €

 

Club Ciclista Aquagest

G15713977

Santiago de C.

Ciclismo

6

881,85 €

 

Club Ciclista Aragonta

G36571990

Salceda de Caselas

Ciclismo

6

881,85 €

 

Club Ciclista Barbanza

G15141344

Boiro

Ciclismo

7

1.028,83 €

 

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

Vigo

Ciclismo

6

881,85 €

 

Club Ciclista BTT Vilagarcía

G36256782

Vilagarcía de A.

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Cambre

G15695315

Cambre

Ciclismo

22

3.233,45 €

 

Club Ciclista Carballo

G15208879

Carballo

Ciclismo

7

1.028,83 €

 

Club Ciclista Compostelán

G15065642

Santiago de C.

Ciclismo

11

1.616,73 €

 

Club Ciclista Corbelo

G36586618

Sanxenxo

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Correcamiños Lugo

G27236736

Lugo

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Marín

G36041143

Marín

Ciclismo

6

881,85 €

 

Club Ciclista Milagrosa

G27033224

Lugo

Ciclismo

6

881,85 €

 

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Rosal (O)

Ciclismo

11

1.616,73 €

 

Club Ciclista Os Esfola Arrós

G70202189

Brión

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Ourensano

G32024531

Ourense

Ciclismo

13

1.910,68 €

 

Club Ciclista Padronés

G15031719

Padrón

Ciclismo

14

2.057,65 €

 

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Ponteareas

Ciclismo

7

1.028,83 €

 

Club Ciclista Ría de Vigo

G36745107

Vigo

Ciclismo

13

1.910,68 €

 

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Nigrán

Ciclismo

13

1.910,68 €

Club Ciclista Riazor

G15541758

Coruña (A)

Ciclismo

10

1.469,75 €

 

Club Ciclista Spol

G36039709

Porriño (O)

Ciclismo

25

3.674,38 €

 

Club Ciclista Teis

G36754323

Vigo

Ciclismo

6

881,85 €

 

Club Ciclista Teo

G15273758

Teo

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Traviesas

G36703213

Vigo

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Vigués

G36650885

Vigo

Ciclismo

43

6.319,93 €

 

Club Ciclista Vilaba As Pontes

G27269158

Vilalba

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Ciclista Xiabre

G36186047

Vilagarcía de A.

Ciclismo

5

734,88 €

 

Club Cidade de Narón

G70054705

Narón

Fútbol sala

63

9.259,44 €

Club Cios Vigo F.S.

G36795680

Vigo

Fútbol sala

11

1.616,73 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Vigo

Fútbol

21

3.086,48 €

 

Club Compañía de María

G15228315

Coruña (A)

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Club Compañía de María

G15228315

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Compañía de María

G15228315

Coruña (A)

Patinaxe

14

2.057,65 €

5.732,03 €

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

Ferrol

Piragüismo

23

3.380,43 €

 

Club de Ajedrez Lucena

G36893154

Vigo

Xadrez

7

1.028,83 €

 

Club de Arquitectura Técnica

G15116759

Coruña (A)

Rugby

31

4.556,23 €

 

Club de Baile Deportivo al Compás

G27711597

Vigo

Baile deportivo

9

1.322,78 €

 

Club de Baloncesto Mercedarias

G15540339

Ferrol

Baloncesto

20

2.939,50 €

 

Club de Baloncesto Seis do Nadal Coia

G36942142

Vigo

Baloncesto

40

5.879,01 €

 

Club de Billar Ourense

G32333981

Ourense

Billar

7

1.028,83 €

 

Club de Bolos Xove

G27371988

Viveiro

Birlos

6

881,85 €

 

Club de Esgrima de Vigo «El Olivo»

G36869873

Vigo

Esgrima

15

2.204,63 €

 

Club de Fútbol Cire de Melide

G15426679

Melide

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club de Fútbol Dumbría

G15552458

Dumbría

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Club de Fútbol Dumbría

G15552458

Dumbría

Voleibol

25

3.674,38 €

6.466,91 €

Club de Fútbol Muxía

G15110547

Muxía

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Club de Fútbol Sala Cidade de Viveiro

G27409903

Viveiro

Fútbol sala

13

1.910,68 €

 

Club de Fútbol Sala de Abadín

G27425354

Abadín

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

Club de Loita Cidade de Vigo

G36955565

Vigo

Loita

6

881,85 €

 

Club de Loita Stellae

G70114335

Santiago de C.

Loita

6

881,85 €

 

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

Vilalba

Loita

14

2.057,65 €

 

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Vigo

Loita

23

3.380,43 €

 

Club de Mar de Aguete A.D.

G36039659

Marín

Vela

7

1.028,83 €

 

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Cangas

Piragüismo

41

6.025,98 €

 

Club de Montaña y Piragüismo Quixos

G27255827

Monforte de Lemos

Piragüismo

8

1.175,80 €

 

Club de Patinaje Alquimia

G15954332

Carral

Patinaxe

6

881,85 €

 

Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

Porriño (O)

Patinaxe

7

1.028,83 €

 

Club de Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

G15448772

Coruña (A)

Patinaxe

11

1.616,73 €

 

Club de Pelota La Coruña

G15087927

Coruña (A)

Pelota

42

6.172,96 €

 

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

Catoira

Piragüismo

50

7.348,76 €

 

Club de Piragüismo Grupo Xuvenil As Pontes

G15104482

Pontes de G.R. (As)

Piragüismo

5

734,88 €

 

Club de Piragüismo Rianxo

G15692270

Rianxo

Piragüismo

14

2.057,65 €

 

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

Ferrol

Remo

41

6.025,98 €

 

Club de Remo Cabo da Cruz

G15093610

Boiro

Remo

33

4.850,18 €

 

Club de Remo Coruxo

G36726750

Vigo

Remo

7

1.028,83 €

 

Club de Remo Chapela

G36039915

Redondela

Remo

37

5.438,08 €

 

Club de Remo Mecos

G36048684

Grove (O)

Remo

7

1.028,83 €

 

Club de Remo Rianxo

G15087208

Rianxo

Remo

8

1.175,80 €

 

Club de Remo Robaleira

G36111300

Guarda (A)

Remo

32

4.703,21 €

 

Club de Remo San Felipe

G15161359

Ferrol

Remo

12

1.763,70 €

 

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Cangas

Remo

7

1.028,83 €

 

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Vilagarcía de A.

Remo

24

3.527,41 €

 

Club de Rugby Lalín

G36104685

Lalín

Rugby

17

2.498,58 €

 

Club de Tae Kwon do Natural Sport-Videlgi Riveira

G15571136

Ribeira

Taekwondo

33

4.850,18 €

 

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

Bergondo

Tenis

6

881,85 €

 

Club de Tenis Aldea Nova (Sociedad Cultural Deportiva Aldea Nova)

G70070495

Ames

Tenis

7

1.028,83 €

 

Club de Tenis de Cangas (Cluteca)

G36177368

Cangas

Tenis

7

1.028,83 €

 

Club de Tenis de A Coruña

G15055288

Oleiros

Pádel

5

734,88 €

 

Club de Tenis de A Coruña

G15055288

Oleiros

Tenis

19

2.792,53 €

3.527,41 €

Club de Tenis de Redes

G15111321

Ares

Tenis

16

2.351,60 €

 

Club de Tenis Nigrán

G36814853

Nigrán

Tenis

7

1.028,83 €

 

Club de Tenis Punta Salera

G15418981

Pobra do C. (A)

Tenis

7

1.028,83 €

 

Club de Tiro Eiroas

G32019077

Ourense

Tiro olímpico

13

1.910,68 €

 

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Pontevedra

Tiro olímpico

5

734,88 €

 

Club de Xadrez Alexandre Bóveda

G15977044

Coruña (A)

Xadrez

13

1.910,68 €

 

Club de Xadrez Laroca

G36815231

Gondomar

Xadrez

9

1.322,78 €

 

Club de Xadrez Recatelo

G27768887

Lugo

Xadrez

5

734,88 €

 

Club de Xadrez Santa María de Caranza

G15844681

Coruña (A)

Xadrez

13

1.910,68 €

 

Club de Ximnasia Pontevedra

G36482214

Pontevedra

Ximnasia

38

5.585,06 €

 

Club del Mar A Mariña F.S.

G27167022

Viveiro

Fútbol sala

14

2.057,65 €

Club del Mar de Mugardos

G15097363

Mugardos

Remo

5

734,88 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Coruña (A)

Bádminton

13

1.910,68 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Coruña (A)

Natación

12

1.763,70 €

 

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Coruña (A)

Tenis de mesa

28

4.115,31 €

7.789,69 €

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

Vigo

Fútbol sala

17

2.498,58 €

Club Deportivo A Paz Fútbol Sala

G36888550

Vigo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo AA.XX. Santa Teresita

G32227043

Ourense

Fútbol

12

1.763,70 €

1.763,70 €

Club Deportivo Abrente-Portonovo

G94010121

Sanxenxo

Fútbol sala

16

2.351,60 €

Club Deportivo Aldebaran

G15412802

San Sadurniño

Voleibol

28

4.115,31 €

Club Deportivo Alerta

G36994531

Mos

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Club Deportivo Alusor

G27330489

Lugo

Dep. xordos

11

1.616,73 €

 

Club Deportivo Allariz

G32209330

Allariz

Fútbol

14

2.057,65 €

 

Club Deportivo Ángel de la Guarda

G27721059

Nigrán

Fútbol sala

13

1.910,68 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

Vigo

Fútbol

16

2.351,60 €

 

Club Deportivo Baloncesto María Pita

G15898042

Coruña (A)

Baloncesto

17

2.498,58 €

 

Club Deportivo Balonmán Chapela

G36429132

Redondela

Balonmán

62

9.112,46 €

 

Club Deportivo Beade de Fútbol Sala

G27711472

Vigo

Fútbol sala

11

1.616,73 €

 

Club Deportivo Belvís

G15409345

Santiago de C.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Boiro

G15096530

Boiro

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Club Deportivo Burela Fs

G27272251

Burela

Fútbol sala

69

10.141,29 €

 

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Coruña (A)

Baloncesto

13

1.910,68 €

 

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Coruña (A)

Fútbol

24

3.527,41 €

5.438,09 €

Club Deportivo Cariño

G15132756

Cariño

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Ciudad

G15275183

Coruña (A)

Fútbol

14

2.057,65 €

 

Club Deportivo Ciudad Jardín

G15088545

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

Vigo

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

Vigo

Fútbol sala

7

1.028,83 €

2.792,53 €

Club Deportivo Compañía de María de Santiago

G15118144

Santiago de C.

Baloncesto

21

3.086,48 €

 

Club Deportivo Compañía de María de Santiago

G15118144

Santiago de C.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Compañía de María de Santiago

G15118144

Santiago de C.

Fútbol sala

12

1.763,70 €

6.613,88 €

Club Deportivo Concello de Monfero

G15907850

Monfero

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Club Deportivo Conxo

G15275357

Santiago de C.

Fútbol

30

4.409,26 €

 

Club Deportivo Conxo

G15275357

Santiago de C.

Voleibol

5

734,88 €

5.144,14 €

Club Deportivo Cospeito

G27133867

Cospeito

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Ponteareas

Fútbol

55

8.083,64 €

 

Club Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

Ribadavia

Balonmán

14

2.057,65 €

 

Club Deportivo Dereito-Empresariais Ourense

G32218760

Ourense

Tenis

8

1.175,80 €

 

Club Deportivo Dezportas Lugo T.M.

G27346436

Lugo

Tenis de mesa

8

1.175,80 €

 

Club Deportivo E.F. Boqueixón

G70278924

Boqueixón

Fútbol

6

881,85 €

 

Club Deportivo Esquío

G15238678

Ferrol

Ximnasia

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Inmaculada

G70259288

Santiago de C.

Fútbol

6

881,85 €

Club Deportivo La Guía

G36645612

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Ourense

Fútbol sala

6

881,85 €

Club Deportivo Lalín

G36011518

Lalín

Fútbol

16

2.351,60 €

 

Club Deportivo Lugo

G27030642

Lugo

Fútbol

66

9.700,36 €

 

Club Deportivo Lume Fútbol Sala

G27717875

Vigo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Maceda

G32104648

Maceda

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Maceda

G32104648

Maceda

Fútbol sala

6

881,85 €

2.645,55 €

Club Deportivo Miño

G36321289

Tomiño

Piragüismo

14

2.057,65 €

 

Club Deportivo Miralba

G27721547

Vigo

Baloncesto

6

881,85 €

 

Club Deportivo Miralba

G27721547

Vigo

Fútbol sala

13

1.910,68 €

2.792,53 €

Club Deportivo Mosteiro Bembrive Fútbol Sala

V36886422

Vigo

Fútbol sala

24

3.527,41 €

Club Deportivo Municipal Piragüismo Dumbría

G70078068

Dumbría

Piragüismo

6

881,85 €

Club Deportivo Natación Ciudad de Santiago

G70261599

Santiago de C.

Natación

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Náutico Miño

G15626997

Miño

Piragüismo

7

1.028,83 €

Club Deportivo Nieto

G36687309

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Ourense, S.A.D.

A32004293

Ourense

Fútbol

50

7.348,76 €

 

Club Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

Ourense

Fútbol

10

1.469,75 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Coruña (A)

Voleibol

17

2.498,58 €

 

Club Deportivo Perla S.A.D.a

G70002928

Sada

Fútbol sala

17

2.498,58 €

 

Club Deportivo Real Aeroclub

G27008341

Lugo

Tiro olímpico

25

3.674,38 €

 

Club Deportivo Recimil

G15628894

Ferrol

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

Club Deportivo Ribadumia

G36186542

Ribadumia

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Club Deportivo Río do Pozo

V70077649

Narón

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Club Deportivo Rois

G15569239

Rois

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Rua

G32133886

Rúa de Vald. (A)

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27118934

Lugo

Baloncesto

5

734,88 €

 

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

Cervo

Baloncesto

6

881,85 €

 

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

Cervo

Fútbol

8

1.175,80 €

2.057,65 €

Club Deportivo San Marcos

G15813538

Santiago de C.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo San Rafael

G36814093

Vigo

Dep. min. psíquicos

6

881,85 €

 

Club Deportivo Teis

G36752640

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

Vigo

Tenis de mesa

6

881,85 €

 

Club Deportivo Unión

G15391865

Rianxo

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Vigo

Baloncesto

18

2.645,55 €

 

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Vigo

Orientación

7

1.028,83 €

 

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Vigo

Xadrez

6

881,85 €

4.556,23 €

Club Deportivo Velle

G32147761

Ourense

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club Deportivo Xadrez Loureiro

G32341968

Ourense

Xadrez

8

1.175,80 €

 

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

Ourense

Xadrez

25

3.674,38 €

 

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

Vigo

Voleibol

62

9.112,46 €

 

Club do Mar Bueu

G36039501

Bueu

Remo

30

4.409,26 €

 

Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

Noia

Taekwondo

11

1.616,73 €

 

Club Escola Hungaresa de Esgrima de Pontevedra

G36576007

Pontevedra

Esgrima

6

881,85 €

 

Club Escola Ximnasia Burgas

G32269201

Ourense

Ximnasia

21

3.086,48 €

 

Club Escolas Deportivas de Baloncesto de Laracha

G15108772

Laracha (A)

Baloncesto

8

1.175,80 €

 

Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Salceda de Caselas

Baloncesto

12

1.763,70 €

 

Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Salceda de Caselas

Fútbol

12

1.763,70 €

3.527,40 €

Club Escuderia Scratch Fene

G15984321

Fene

Automobilismo

7

1.028,83 €

 

Club Esgrima Coruña

G15224751

Coruña (A)

Esgrima

11

1.616,73 €

 

Club Estudiantes Lugo

G27032127

Lugo

Baloncesto

87

12.786,84 €

 

Club Estudio A Valenzá

G32289274

Barbadás

Boxeo

8

1.175,80 €

Club F.S. Os Meigallos-Sarria

G27326628

Sarria

Fútbol sala

20

2.939,50 €

Club Fame Negra

V70105010

Carral

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Club Femenino Sil Baloncesto Barco

G32106411

Barco de V. (O)

Baloncesto

11

1.616,73 €

 

Club Ferrol Tenis de Mesa

G15154990

Ferrol

Tenis de mesa

9

1.322,78 €

 

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Lugo

Natación

17

2.498,58 €

 

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Lugo

Orientación

12

1.763,70 €

 

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Lugo

Piragüismo

21

3.086,48 €

 

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Lugo

Tenis

9

1.322,78 €

8.671,54 €

Club Fútbol Mandia

G15345267

Ferrol

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Club Fútbol Sala Redondela

G36199073

Redondela

Fútbol sala

9

1.322,78 €

 

Club Galaico Sincro

G36596104

Pontevedra

Natación

14

2.057,65 €

 

Club Galicia de Caranza

G15158215

Ferrol

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Club Gallaecia Raid

G15976558

Coruña (A)

Orientación

11

1.616,73 €

 

Club Gimnasio J.K.

G15551914

Coruña (A)

Judo e D.A.

12

1.763,70 €

 

Club Gimnástico Cudeiro

G32151565

Ourense

Hockey herba

12

1.763,70 €

 

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Coruña (A)

Halterofilia

27

3.968,33 €

 

Club Halterofilia Ferrol

G15156870

Ferrol

Halterofilia

10

1.469,75 €

 

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Ourense

Halterofilia

13

1.910,68 €

 

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Vigo

Halterofilia

6

881,85 €

 

Club Hockey Albor

G32031155

Ourense

Hockey herba

30

4.409,26 €

 

Club Hockey Barrocas

G32115792

Ourense

Hockey herba

42

6.172,96 €

 

Club Hockey Cidade de Ourense

G32304354

Ourense

Hockey herba

18

2.645,55 €

 

Club Hockey Compostela

G70160114

Santiago de C.

Patinaxe

13

1.910,68 €

 

Club Hockey Línea Femenino Meigas

G27250844

Lugo

Patinaxe

13

1.910,68 €

 

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

Ourense

Hockey herba

24

3.527,41 €

 

Club Instituto Rosalía de Castro

G15534415

Santiago de C.

Baloncesto

68

9.994,31 €

 

Club Instituto Zalaeta

G15435100

Coruña (A)

Voleibol

56

8.230,61 €

 

Club ITF Noia

G70187018

Noia

Boxeo

5

734,88 €

 

Club Juventus Cambados

G36052124

Cambados

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club Kárate L.N

G70204169

Culleredo

Kárate e D.A.

6

881,85 €

 

Club Kayak de Mar Ría de Muros-Noia

G15993439

Outes

Piragüismo

7

1.028,83 €

 

Club Kayak Tudense

G36029908

Tui

Piragüismo

69

10.141,29 €

 

Club Kiap Taekwondo Cangas

G36988962

Vigo

Taekwondo

17

2.498,58 €

 

Club Kung Fu Lugo

G27239722

Lugo

Kung-fu

18

2.645,55 €

 

Club La Algalia

G15607203

Santiago de C.

Xadrez

6

881,85 €

 

Club Laracha C.F.

G70046164

Laracha (A)

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Club Lemos

G27157775

Monforte de Lemos

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Loita Kuzushi

G36696227

Vigo

Loita

9

1.322,78 €

 

Club Louro Tameiga

G36238996

Mos

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club Mancontro Aikido

G15448608

Coruña (A)

Judo e D.A.

9

1.322,78 €

 

Club Maniotas

G36684819

Vigo

Ximnasia

9

1.322,78 €

 

Club Maristas

G15436678

Coruña (A)

Baloncesto

68

9.994,31 €

 

Club Maristas

G15436678

Coruña (A)

Fútbol sala

7

1.028,83 €

11.023,14 €

Club Maristas El Pilar

G36690782

Vigo

Baloncesto

31

4.556,23 €

 

Club Maristas El Pilar

G36690782

Vigo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

6.319,93 €

Club Maritimo de Canido

G36630127

Vigo

Vela

14

2.057,65 €

 

Club Marusia

G32402836

Ribadavia

Ximnasia

6

881,85 €

 

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

Oleiros

Fútbol sala

53

7.789,69 €

 

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Vigo

Espeleoloxía

8

1.175,80 €

 

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Vigo

Montañismo

9

1.322,78 €

2.498,58 €

Club Motociclista Teo

G70191085

Teo

Motociclismo

42

6.172,96 €

 

Club Narón de Tenis de Mesa

G15208861

Narón

Tenis de mesa

9

1.322,78 €

 

Club Natación Arteixo

G70007273

Arteixo

Natación

13

1.910,68 €

 

Club Natación Arzúa

G15930043

Arzúa

Natación

13

1.910,68 €

 

Club Natación Cerceda

G15780414

Cerceda

Salvamento e soc.

8

1.175,80 €

 

Club Natación Coruña

G15115900

Coruña (A)

Natación

10

1.469,75 €

 

Club Natación Coruña [2]

G15115900

Coruña (A)

Natación

20

2.939,50 €

4.409,25 €

Club Natación Galaico

G36217461

Pontevedra

Natación

24

3.527,41 €

 

Club Natación Mos

G36448892

Mos

Natación

6

881,85 €

 

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Ourense

Natación

19

2.792,53 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

Ponteareas

Natación

14

2.057,65 €

Club Natación Portamiñá Lugo

G27268531

Lugo

Natación

18

2.645,55 €

 

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Vigo

Natación

11

1.616,73 €

 

Club Natación Riveira

G15446586

Ribeira

Natación

10

1.469,75 €

 

Club Natación Sanxenxo

G36568996

Sanxenxo

Natación

7

1.028,83 €

 

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Ourense

Natación

12

1.763,70 €

 

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Pontevedra

Natación

16

2.351,60 €

 

Club Natación Vilagarcía S.D.

G36475234

Vilagarcía de A.

Natación

7

1.028,83 €

 

Club Náutico Caramiñal

G15277445

Pobra do C. (A)

Vela

5

734,88 €

 

Club Náutico Cobres

G36048601

Vilaboa

Piragüismo

8

1.175,80 €

Club Náutico Firrete

G15080831

Pontedeume

Piragüismo

37

5.438,08 €

Club Náutico Muíño de Ribadumia

G36252831

Ribadumia

Piragüismo

23

3.380,43 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Pontecesures

Piragüismo

20

2.939,50 €

Club Náutico Portosín

G15055486

Porto do Son

Vela

13

1.910,68 €

Club Náutico Redondela

G36312411

Redondela

Natación

7

1.028,83 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Pontevedra

Piragüismo

14

2.057,65 €

Club Noia de Deportes de Contacto

G15724446

Noia

Boxeo

11

1.616,73 €

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

Noia

Fútbol sala

53

7.789,69 €

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

Pontes de G.R. (As)

Fútbol sala

12

1.763,70 €

Club O Mesón Do Loyo, F.S.

G27247345

Sarria

Fútbol sala

46

6.760,86 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Vilagarcía de A.

Taekwondo

25

3.674,38 €

 

Club Olímpico de Vedra

J70007513

Vedra

Atletismo

6

881,85 €

 

Club Olímpico de Vedra

J70007513

Vedra

P.M. e triatlón

10

1.469,75 €

2.351,60 €

Club Oriental Vigo (Bowling)

G36694115

Vigo

Birlos

6

881,85 €

 

Club Oroso Tenis de Mesa

G70238886

Oroso

Tenis de mesa

16

2.351,60 €

 

Club Ourense Atletismo Academia Postal

G32314379

Ourense

Atletismo

70

10.288,27 €

 

Club Ourense Baloncesto S.A.D.

A32159287

Ourense

Baloncesto

54

7.936,66 €

 

Club Ourense Volei Praia

G32364978

Ourense

Voleibol

15

2.204,63 €

 

Club Patín Conxuro A Laracha

V70149190

Laracha (A)

Patinaxe

6

881,85 €

 

Club Patín Porriño

G36404200

Porriño (O)

Patinaxe

17

2.498,58 €

 

Club Patín Vagalume

V36982304

Vigo

Patinaxe

6

881,85 €

 

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

Vigo

Patinaxe

17

2.498,58 €

 

Club Patinaxe Compostela

G15376999

Santiago de C.

Patinaxe

6

881,85 €

 

Club Patinaxe Ribeira

G15822976

Ribeira

Patinaxe

12

1.763,70 €

 

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27167483

Lugo

Patinaxe

13

1.910,68 €

 

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Friol

Fútbol

31

4.556,23 €

 

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Friol

Fútbol sala

9

1.322,78 €

5.879,01 €

Club Petanca Florida

G36792711

Vigo

Petanca

8

1.175,80 €

 

Club Piraguismo Fluvial Allariz

G32102899

Allariz

Piragüismo

7

1.028,83 €

 

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Vigo

Piragüismo

5

734,88 €

 

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Boiro

Piragüismo

13

1.910,68 €

 

Club Piragüismo Verducido Pontillon

G36583946

Pontevedra

Piragüismo

19

2.792,53 €

 

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Poio

Fútbol sala

39

5.732,03 €

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

Porriño (O)

Dep. min. psíquicos

3

440,93 €

Club Polideportivo Alerta

G36649283

Vigo

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

Ourense

Bádminton

16

2.351,60 €

 

Club Polideportivo Calasancio

G27104736

Monforte de Lemos

Fútbol

30

4.409,26 €

 

Club Polideportivo Casás

G27038686

Lugo

Atletismo

6

881,85 €

 

Club Polideportivo Casás

G27038686

Lugo

Baloncesto

6

881,85 €

 

Club Polideportivo Casás

G27038686

Lugo

Fútbol sala

22

3.233,45 €

4.997,15 €

Club Polideportivo Castroverde

G27247857

Castroverde

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Club Polideportivo Maristas

G27033000

Lugo

Baloncesto

11

1.616,73 €

 

Club Polideportivo Maristas

G27033000

Lugo

Fútbol sala

7

1.028,83 €

2.645,56 €

Club Porta XI C.B.

G27324284

Lugo

Baloncesto

70

10.288,27 €

 

Club Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

Sanxenxo

Fútbol

43

6.319,93 €

 

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Cangas

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club Rápido de Bouzas

G36711513

Vigo

Fútbol

65

9.553,39 €

 

Club Rasoeiro Bm

G36057636

Grove (O)

Balonmán

35

5.144,13 €

 

Club Remo do Miño

G36034999

Tui

Remo

38

5.585,06 €

 

Club Ría de Betanzos

G15128853

Betanzos

Piragüismo

35

5.144,13 €

 

Club Riazor

G15574692

Coruña (A)

Fútbol sala

6

881,85 €

 

Club Ribadavia Atlético

G32228439

Ribadavia

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Ribeira de Piquín

Fútbol sala

16

2.351,60 €

Club Río Verdugo de Piragüismo

G36050789

Pontevedra

Piragüismo

7

1.028,83 €

 

Club S.A.D.a Patín

G15864929

Sada

Patinaxe

12

1.763,70 €

 

Club S.D. Compostela de Sordos

G15636483

Santiago de C.

Dep. xordos

11

1.616,73 €

 

Club Salvamento e Piragüismo Val Miñor

G36921302

Nigrán

Piragüismo

6

881,85 €

 

Club Salvamento S.A.D.a

G70076583

Sada

Salvamento e soc.

7

1.028,83 €

 

Club Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

Carballo

Salvamento e soc.

12

1.763,70 €

 

Club San Fernando Lucus

G27033836

Lugo

Atletismo

18

2.645,55 €

 

Club San Francisco Teo

G15861701

Teo

Kárate e D.A.

15

2.204,63 €

Club San Martín

G36117224

Vilagarcía de A.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club San Roque Casablanca

G36763084

Vigo

Fútbol

13

1.910,68 €

Club San Tirso S.D.

G15254774

Abegondo

Fútbol

13

1.910,68 €

Club San Xoán Tenis de Mesa

G70214689

Ferrol

Tenis de mesa

8

1.175,80 €

 

Club Santo Domingo

G32004244

Pereiro de A. (O)

Tenis

10

1.469,75 €

 

Club Santo Domingo Betanzos

G15130354

Betanzos

Baloncesto

29

4.262,28 €

 

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

Poio

Ximnasia

6

881,85 €

 

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

Vigo

Ximnasia

10

1.469,75 €

 

Club Sincro Ferrol

G15924475

Ferrol

Natación

7

1.028,83 €

 

Club Squash Pontevedra

G36508521

Pontevedra

Squash

16

2.351,60 €

 

Club Star Dance

G27388867

Lugo

Baile deportivo

8

1.175,80 €

 

Club Taekwondo Mat’s

G36346518

Marín

Taekwondo

22

3.233,45 €

 

Club Taekwondo Natural Sport S.A.D.a

G15777865

Sada

Taekwondo

7

1.028,83 €

 

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

Monforte de Lemos

Taekwondo

6

881,85 €

 

Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

Moaña

Taekwondo

21

3.086,48 €

 

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Mondariz

Piragüismo

8

1.175,80 €

 

Club Tenis Boiromar

G15717119

Pobra do C. (A)

Tenis

5

734,88 €

 

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Narón

Tenis de mesa

14

2.057,65 €

 

Club Tenis Valga

G36428191

Pobra do C. (A)

Tenis

5

734,88 €

 

Club Tirso de Molina

G15310287

Ferrol

Baloncesto

21

3.086,48 €

 

Club Tirso de Molina

G15310287

Ferrol

Balonmán

21

3.086,48 €

6.172,96 €

Club Torre S.D.

G15068760

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

Pontevedra

Ximnasia

20

2.939,50 €

 

Club Triatlón Bricosa Santiago

G15630288

Santiago de C.

P.M. e triatlón

25

3.674,38 €

 

Club Triatlón Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Lugo

P.M. e triatlón

59

8.671,54 €

 

Club Triatlón Coruña

G15246259

Coruña (A)

P.M. e triatlón

11

1.616,73 €

 

Club Triatlón Galaico

G36496164

Pontevedra

P.M. e triatlón

5

734,88 €

 

Club Triatlón Ginmasio Olimpia

G32379190

Carballiño (O)

P.M. e triatlón

5

734,88 €

 

Club Triatlón Muralla de Lugo

G27263524

Lugo

P.M. e triatlón

8

1.175,80 €

 

Club Troula Fútbol Sala

G15901416

Betanzos

Fútbol sala

13

1.910,68 €

 

Club Unión de Persoas Xordas Deportistas

G70150529

Coruña (A)

Dep. xordos

4

587,90 €

 

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

Lugo

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Club Universitario de Ferrol

G15659261

Narón

Baloncesto

57

8.377,59 €

 

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Atletismo

11

1.616,73 €

 

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Judo e D.A.

13

1.910,68 €

 

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Natación

7

1.028,83 €

 

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Orientación

8

1.175,80 €

 

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Tenis

8

1.175,80 €

 

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Xadrez

8

1.175,80 €

8.083,64 €

Club Valdetires F.S.F.

G15232440

Ferrol

Fútbol sala

37

5.438,08 €

Club Viaxes Amarelle FSF

G15779929

Coruña (A)

Fútbol sala

33

4.850,18 €

Club Vigo Voleibol

G36658219

Vigo

Voleibol

59

8.671,54 €

 

Club Vigosquash

G36929511

Vigo

Squash

16

2.351,60 €

 

Club Vilagarcía S.D.

G36173870

Vilagarcía de A.

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Club Volei Praia Vigo

G36990109

Vigo

Voleibol

14

2.057,65 €

 

Club Voleibol Bruxas

G15940976

Ames

Voleibol

12

1.763,70 €

 

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

Boiro

Voleibol

26

3.821,36 €

 

Club Voleibol Emeve

G27041490

Lugo

Voleibol

77

11.317,09 €

 

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

Narón

Voleibol

7

1.028,83 €

 

Club Voleibol Noia

G15318181

Noia

Voleibol

12

1.763,70 €

 

Club Voleibol Ourense

G32146391

Ourense

Voleibol

45

6.613,88 €

 

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

Pontevedra

Voleibol

18

2.645,55 €

 

Club Voleibol Rianxo

G15891682

Rianxo

Voleibol

29

4.262,28 €

 

Club Voleibol San Martiño

G32133969

Ourense

Voleibol

14

2.057,65 €

 

Club Waterpolo Galaico Pontevedra

G94030210

Pontevedra

Natación

18

2.645,55 €

 

Club Waterpolo Santiago

G15923428

Santiago de C.

Natación

17

2.498,58 €

 

Club Xadrez Arteixo

G15660335

Arteixo

Xadrez

7

1.028,83 €

 

Club Xadrez Bueu

G36122075

Bueu

Xadrez

7

1.028,83 €

 

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Vilagarcía de A.

Xadrez

23

3.380,43 €

 

Club Xadrez Rianxo

G70141536

Rianxo

Xadrez

13

1.910,68 €

 

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

Ourense

Ximnasia

12

1.763,70 €

 

Club Ximnasia Pavillón

G32312589

Ourense

Ximnasia

30

4.409,26 €

 

Club Ximnasia Porriño

G27734185

Porriño (O)

Ximnasia

6

881,85 €

 

Club Ximnasia Rías Baixas

G36596310

Pontevedra

Ximnasia

6

881,85 €

 

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Coruña (A)

Judo e D.A.

6

881,85 €

 

Club Xuventude Baloncesto

G36060366

Cambados

Baloncesto

52

7.642,71 €

 

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Sanxenxo

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Clube Baloncesto Chantada

G27210855

Chantada

Baloncesto

36

5.291,11 €

 

Clube Baloncesto Val de Lemos

V27273317

Monforte de Lemos

Baloncesto

7

1.028,83 €

 

Clube Baloncesto Xove

G27303320

Xove

Baloncesto

7

1.028,83 €

 

Clube Balonmán Atl. Guardés

G36176337

Guarda (A)

Balonmán

65

9.553,39 €

 

Clube Balonmán Camariñas

G15520406

Camariñas

Balonmán

18

2.645,55 €

 

Clube Balonmán Moaña

G36524635

Moaña

Balonmán

21

3.086,48 €

 

Clube Balonmán Tui

G36272961

Tui

Balonmán

25

3.674,38 €

 

Clube Balonmán Viveiro

G27171081

Viveiro

Balonmán

13

1.910,68 €

 

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Lugo

Ciclismo

7

1.028,83 €

 

Clube Ciclista Coruxo

G27710730

Vigo

Ciclismo

11

1.616,73 €

 

Clube Ciclista Chantadino

G27402924

Chantada

Ciclismo

6

881,85 €

 

Clube Ciclista Maceda

G32028813

Maceda

Ciclismo

16

2.351,60 €

 

Clube Cisne de Balonmán

G36024164

Pontevedra

Balonmán

65

9.553,39 €

 

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

Pontevedra

Loita

5

734,88 €

 

Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

G36397669

Sanxenxo

Piragüismo

20

2.939,50 €

 

Clube de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Ames

Piragüismo

7

1.028,83 €

 

Clube de Regatas de Perillo

G15064181

Oleiros

Remo

10

1.469,75 €

 

Clube de Remo Ares

G15102254

Ares

Remo

12

1.763,70 €

 

Clube de Taekwondo Hebe

G94022167

Moaña

Taekwondo

10

1.469,75 €

 

Clube de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

Pontevedra

Taekwondo

25

3.674,38 €

 

Clube de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

Illa de Arousa (A)

Ximnasia

9

1.322,78 €

 

Clube Deportivo Arranxar

G32115388

Ourense

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

Clube Deportivo Baio

G15317183

Zas

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Clube Deportivo Escravas Virxe Dolorosa

G36280857

Mos

Dep. min. psíquicos

5

734,88 €

 

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

Vigo

Ximnasia

19

2.792,53 €

 

Clube Deportivo Zalaeta

G15078116

Coruña (A)

Rugby

13

1.910,68 €

 

Clube Escola Atletismo Deza

G36406254

Lalín

Atletismo

6

881,85 €

 

Clube Escola Piragüismo Poio

G36250991

Poio

Piragüismo

16

2.351,60 €

 

Clube ITF Oroso

G70255153

Oroso

Boxeo

7

1.028,83 €

Clube Náutico Deportivo Riveira

G15033152

Sada

Vela

7

1.028,83 €

Clube Náutico Recreativo de S.A.D.a

G15716160

Sada

Vela

6

881,85 €

Clube Patín Cerceda

G70215108

Bergondo

Patinaxe

36

5.291,11 €

Clube Piragüismo Cambados

G36217701

Cambados

Piragüismo

8

1.175,80 €

Clube Piragüismo Vilaboa

G36163681

Vilaboa

Piragüismo

25

3.674,38 €

Clube Quicela Ximnasia Rítmica

G27385699

Monforte de Lemos

Ximnasia

5

734,88 €

 

Clube Voleibol Marineda de A Coruña

G15368129

Coruña (A)

Voleibol

54

7.936,66 €

 

Clube Xadrez Marín

G36391670

Marín

Xadrez

7

1.028,83 €

 

Clube Ximnasia Sada Tempo

G70272794

Sada

Ximnasia

6

881,85 €

 

Clube Ximnasia Tempo

G15666548

Coruña (A)

Ximnasia

6

881,85 €

 

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

G27249507

Sarria

Ximnasia

6

881,85 €

 

CMDC Breogán de O Grove

G36015634

Grove (O)

Piragüismo

44

6.466,91 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

Vigo

Atletismo

19

2.792,53 €

 

Complexo Bamio C.E. de Tenis

G32201378

Ourense

Tenis

6

881,85 €

 

Concello de Trabada F.S.

G27222066

Trabada

Fútbol sala

12

1.763,70 €

Cordeiro C.F.

G36108207

Valga

Fútbol

12

1.763,70 €

Coruxo F.C.

G36708212

Vigo

Fútbol

71

10.435,24 €

Coruxo F.C.

G36708212

Vigo

Fútbol sala

48

7.054,81 €

 

Coruxo F.C.

G36708212

Vigo

Patinaxe

6

881,85 €

18.371,90 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Portas

Fútbol

14

2.057,65 €

 

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Portas

Xadrez

5

734,88 €

2.792,53 €

Chapela C.F.

G36314979

Redondela

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Chapela C.F.

G36314979

Redondela

Fútbol sala

6

881,85 €

2.792,53 €

Choco C.F.

G94006855

Redondela

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Deportivo Atalantes

G70204649

Coruña (A)

Fútbol sala

9

1.322,78 €

 

E.D. Poio

G36444446

Poio

Balonmán

15

2.204,63 €

 

E.D. Poio

G36444446

Poio

Fútbol

13

1.910,68 €

4.115,31 €

E.D. Vigo 2015

G36982239

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

E.D. Vigo 2015

G36982239

Vigo

Fútbol sala

20

2.939,50 €

4.703,20 €

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

El Olivo Bowling Club

G36978740

Vigo

Birlos

32

4.703,21 €

 

Erizana Clube de Fútbol de Baiona

G36733970

Baiona

Fútbol

45

6.613,88 €

 

Escola Atlética Pereiro de Aguiar Ben-Cho-Shey

G32149890

Pereiro de A. (O)

Atletismo

7

1.028,83 €

 

Escola Baloncesto Baio

G70084793

Zas

Baloncesto

6

881,85 €

 

Escola de Fútbol Lalín

V36440527

Lalín

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Escola de Fútbol Soutomaior

G94048709

Soutomaior

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Escola de Fútbol Viveiro

G27263946

Viveiro

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Escola de Xadrez Lalín

G36140002

Lalín

Xadrez

6

881,85 €

 

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Ribadeo

Ximnasia

7

1.028,83 €

 

Escola de Ximnasia Vagalume

G36564458

Pontevedra

Ximnasia

6

881,85 €

 

Escola Deportiva de Arousa Sociedade Deportiva

G94046323

Vilagarcía de A.

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Escola Deportiva Os Miúdos

G70180724

Muros

Fútbol

6

881,85 €

 

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Ourense

Baloncesto

26

3.821,36 €

 

Escola Deportiva Ourense

G32313132

Ourense

Fútbol sala

12

1.763,70 €

5.585,06 €

Escola Deportiva Val Miñor Nigrán

G36998128

Nigrán

Fútbol

22

3.233,45 €

 

Escola Deportiva Val Miñor Nigrán

G36998128

Nigrán

Fútbol sala

8

1.175,80 €

4.409,25 €

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Ferrol

Xadrez

10

1.469,75 €

 

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Cangas

Fútbol

6

881,85 €

 

Escola Fútbol Base Moaña

G36439396

Moaña

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Escola Lubiáns de Hoquei Patíns

G15149230

Carballo

Patinaxe

7

1.028,83 €

 

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Lugo

Xadrez

19

2.792,53 €

 

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

Pontevedra

Xadrez

20

2.939,50 €

 

Escola Ximnasia Acordes

G15898414

Oleiros

Ximnasia

12

1.763,70 €

 

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

Carballo

Balonmán

65

9.553,39 €

 

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Celanova

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

Celanova

Fútbol sala

12

1.763,70 €

3.527,40 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

Verín

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

Verín

Fútbol sala

7

1.028,83 €

2.645,56 €

Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Xinzo de Limia

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Xinzo de Limia

Ximnasia

5

734,88 €

2.498,58 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Chantada

Fútbol sala

12

1.763,70 €

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Lourenzá

Baloncesto

12

1.763,70 €

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Lourenzá

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Lourenzá

Fútbol sala

7

1.028,83 €

3.821,36 €

Escolas Deportivas Municipais de Guitiriz

G27330265

Guitiriz

Fútbol sala

20

2.939,50 €

 

Escudaría Enxes Motor

G27755974

Vigo

Automobilismo

5

734,88 €

 

Escudería Augas Termais de Cortegada

G32273674

Cortegada

Automobilismo

10

1.469,75 €

 

Escudería Berberecho

G15143662

Noia

Automobilismo

40

5.879,01 €

 

Escudería Bergantiños Motor

G70202577

Carballo

Automobilismo

7

1.028,83 €

 

Escudería Buxa Motor Poio

G36585966

Poio

Automobilismo

11

1.616,73 €

 

Escudería Cidade de Pontevedra

G36359933

Pontevedra

Automobilismo

10

1.469,75 €

 

Escudería Cidade de Vigo

G27758127

Vigo

Automobilismo

10

1.469,75 €

 

Escudería Comarca da Ulloa

G27379106

Monterroso

Automobilismo

40

5.879,01 €

 

Escudería Compostela

G15111057

Santiago de C.

Automobilismo

42

6.172,96 €

 

Escudería Chantada

G27106228

Chantada

Automobilismo

11

1.616,73 €

 

Escudería Estradense

G36113785

Estrada (A)

Automobilismo

10

1.469,75 €

 

Escudería Lalín-Deza

G36266443

Lalín

Automobilismo

42

6.172,96 €

 

Escudería Miño-Lugo

G27166677

Lugo

Automobilismo

45

6.613,88 €

 

Escudería Serra da Groba

G27759679

Nigrán

Automobilismo

40

5.879,01 €

 

Escudería Surco

G36395788

Salvaterra do Miño

Automobilismo

45

6.613,88 €

 

Escudería Vila de Cruces

G36579977

Vila de Cruces

Automobilismo

10

1.469,75 €

 

Escudería Xunqueira de Ambía

G32409120

Xunqueira de A.

Automobilismo

10

1.469,75 €

 

Escuela Ayude

G70159959

Melide

Loita

6

881,85 €

 

Escuela de Fútbol Base Bueu

G36479459

Bueu

Fútbol

6

881,85 €

 

Escuela de Fútbol Portero 2000

G36344364

Pontevedra

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Escuela de Fútbol R. Ferrol

G70075395

Ferrol

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Pontevedra

Piragüismo

33

4.850,18 €

 

Escuela Deportiva Rivadulla-Val do Ulla

G15936883

Vedra

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Escuela Lucense de Fútbol

G27412659

Lugo

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Espeleo Club Aradelas

G36642247

Vigo

Espeleoloxía

6

881,85 €

 

Eume Deportivo (Sociedad Deportiva Eumesa)

G15148463

Pontedeume

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Ex-Alcohólicos Morás

G70205083

Coruña (A)

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

F.C. Cruceiro do Hío

G36048395

Cangas

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Federaciín Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Vigo

Fútbol

29

4.262,28 €

 

Federaciín Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

Vigo

Fútbol sala

6

881,85 €

5.144,13 €

Ferrol Baloncesto

G15520323

Ferrol

Baloncesto

56

8.230,61 €

 

Figueirido Club de Fútbol

G36039626

Vilaboa

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Fisober Fsf

G15956121

Vimianzo

Fútbol sala

7

1.028,83 €

 

Fortuna Club de Fútbol

G94042371

Vilagarcía de A.

Fútbol

11

1.616,73 €

 

FSF Guntín

G27297381

Guntín

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Full Kárate Club Galaico

G27112333

Lugo

Kárate e D.A.

7

1.028,83 €

 

Fundación Óscar Pereiro

G27712637

Mos

Ciclismo

12

1.763,70 €

Furia Athlétic Club

G36265825

Valga

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Fútbol Base Gondomar

G36905107

Gondomar

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Fútbol Club Meigas

G15928963

Ames

Fútbol sala

8

1.175,80 €

 

Galicia Gaiteira

G15105067

Coruña (A)

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Gimnasio Escuela Garrapucho

G15716905

Coruña (A)

Taekwondo

18

2.645,55 €

 

Gimnasio Olimpo’s

G32332561

Ourense

Boxeo

7

1.028,83 €

 

Goian C.F.

G36219830

Tomiño

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Gran Peña F.C.

G36663656

Vigo

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Tenis

16

2.351,60 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Poio

Ciclismo

23

3.380,43 €

Halcones de Vigo Béisbol Club

G36933331

Vigo

Béisbol e sófbol

42

6.172,96 €

 

Hércules Coruña Fútbol Sala

G15899339

Coruña (A)

Fútbol sala

16

2.351,60 €

 

Hermanos Barbeito F.S.

G36299493

Sanxenxo

Fútbol sala

46

6.760,86 €

 

Hockey Club Borbolla

G15335243

Coruña (A)

Patinaxe

25

3.674,38 €

 

Hockey Club Liceo

G15075278

Coruña (A)

Patinaxe

61

8.965,49 €

 

Hockey Club Raxoi

G15165624

Santiago de C.

Patinaxe

13

1.910,68 €

 

Hockey Club Xolda

G70214135

Coruña (A)

Patinaxe

6

881,85 €

 

I.E.S. Coruxo F.S.

G27726835

Vigo

Fútbol sala

20

2.939,50 €

 

Imperator O.A.R.

G15084940

Coruña (A)

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Independiente Bádminton Club

G32100190

Ourense

Bádminton

7

1.028,83 €

 

Independiente F.C.

G36710416

Vigo

Fútbol

16

2.351,60 €

 

Judo Club Arteixo

G70217757

Arteixo

Judo e D.A.

14

2.057,65 €

 

Judo Club Cambre

G70133665

Cambre

Judo e D.A.

12

1.763,70 €

 

Judo Club Lugo

G27149988

Lugo

Judo e D.A.

13

1.910,68 €

 

Judo Club Shiai

G15552292

Coruña (A)

Judo e D.A.

10

1.469,75 €

 

Keltoi Cruces

G36373132

Vila de Cruces

Loita

19

2.792,53 €

 

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Soutomaior

Boxeo

12

1.763,70 €

 

La Paz Club de Fútbol

G15561152

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

Pontevedra

Fútbol sala

65

9.553,39 €

Liceo Casino de Vilagarcía

G36010577

Vilagarcía de A.

Baloncesto

13

1.910,68 €

Liceo Casino de Vilagarcía

G36010577

Vilagarcía de A.

Piragüismo

7

1.028,83 €

 

Liceo Casino de Vilagarcía

G36010577

Vilagarcía de A.

Tenis de mesa

11

1.616,73 €

 

Liceo Casino de Vilagarcía

G36010577

Vilagarcía de A.

Vela

25

3.674,38 €

8.230,62 €

Lume B.C.

G27246693

Lugo

Béisbol e sófbol

8

1.175,80 €

 

Maravillas S.D.

G15032014

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Maravillas S.D.

G15032014

Coruña (A)

Fútbol sala

6

881,85 €

2.645,55 €

Marcón Atlético

G36147080

Pontevedra

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Marcón Fútbol Sala Femenino

G36397313

Vilaboa

Fútbol sala

10

1.469,75 €

 

Mareantes Rugby Club Pontevedra

G36058410

Pontevedra

Rugby

7

1.028,83 €

 

Marín Club de Fútbol

G36139376

Marín

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Marineda Atlético

G15355464

Coruña (A)

Atletismo

14

2.057,65 €

 

Marino de Mera C.F.

G15254592

Oleiros

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Marola Fútbol Club

G15583370

Coruña (A)

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Meiras Club de Fútbol

G15272701

Valdoviño

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Milesios Bowling Lugo

G27366772

Lugo

Birlos

21

3.086,48 €

 

Mondariz F.C.

G36150951

Mondariz

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Monte Real Club de Yates

G36623346

Baiona

Vela

18

2.645,55 €

 

Monteferro Bike Club

G36821338

Nigrán

Ciclismo

15

2.204,63 €

 

Muros Sociedade Deportiva

G15456254

Muros

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Naron Balompe Piñeiros

G15578370

Narón

Fútbol

50

7.348,76 €

 

Natación Ferrol

G15245038

Ferrol

Natación

17

2.498,58 €

 

Nieves F.C.

G36150159

Neves (As)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Nigrán Clube de Fútbol

G36777902

Nigrán

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Obra Atlético Recreativa Ciudad Vieja A Coruña 1952 -Oar 1952-

G15117179

Coruña (A)

Balonmán

65

9.553,39 €

 

Oiense Cf

G36180867

Oia

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Olímpico de Rutis Club de Fútbol

G15147879

Culleredo

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Orillamar S.D.

G15091069

Coruña (A)

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

Coruña (A)

Fútbol

42

6.172,96 €

 

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

Vilagarcía de A.

Rugby

18

2.645,55 €

 

Ourense Motor Sport

G32319030

Ourense

Automobilismo

43

6.319,93 €

 

Outes Fútbol Club

G70248232

Outes

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Oza Juvenil S.D.

G15286693

Coruña (A)

Fútbol

14

2.057,65 €

 

P.C. Corredoira

G36297232

Mos

Ciclismo

5

734,88 €

 

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

Ourense

Fútbol

22

3.233,45 €

 

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

Ourense

Fútbol sala

12

1.763,70 €

4.997,15 €

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Sanxenxo

Salvamento e soc.

8

1.175,80 €

 

Peña Autocross Arteixo

G15120462

Arteixo

Automobilismo

7

1.028,83 €

 

Peña Ciclista Biciosos Rias Baixas

V36964393

Tui

Ciclismo

10

1.469,75 €

 

Peña Ciclista Bikestrada

G36446599

Estrada (A)

Ciclismo

10

1.469,75 €

 

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Pontevedra

Ciclismo

7

1.028,83 €

Peña Cultural y Deportiva Blanco y Negro

G36143808

Redondela

Petanca

7

1.028,83 €

Petanca Vigo

G36702413

Vigo

Petanca

9

1.322,78 €

 

Piragüismo Aldán

G94015567

Cangas

Piragüismo

9

1.322,78 €

 

Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Illa de Arousa (A)

Piragüismo

17

2.498,58 €

 

Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala

G32400277

Carballeda de V.

Fútbol sala

13

1.910,68 €

 

Ponte Ourense C.F. S.A.D.

A32156879

Ourense

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Ponte Ourense C.F. S.A.D.

A32156879

Ourense

Fútbol sala

39

5.732,03 €

8.524,56 €

Ponteareas Club de Fútbol

G36243111

Ponteareas

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Pontecesures Clube de Fútbol

G36361830

Pontecesures

Fútbol

6

881,85 €

Pontevedra Club de Fútbol, S.A.D.

A36029577

Pontevedra

Fútbol

58

8.524,56 €

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Porriño (O)

Baloncesto

44

6.466,91 €

 

Porriño Industrial F.C.

G36144095

Porriño (O)

Fútbol

14

2.057,65 €

 

Porto do Son C.F.

G15395809

Porto do Son

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Prado Surf Club

G36850014

Vigo

Surf

12

1.763,70 €

 

Praíña Sporting Club

G15367329

Teo

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Prone Lugo Asociación Deportiva

G27210376

Lugo

Fútbol sala

76

11.170,12 €

Puebla F.C.

G15152424

Pobra do C. (A)

Fútbol

13

1.910,68 €

Racing Club Chapela

G36538890

Redondela

Dep. min. psíquicos

4

587,90 €

 

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

Ferrol

Fútbol

62

9.112,46 €

 

Racing Club Villalbes

G27119858

Vilalba

Fútbol

44

6.466,91 €

 

Racing de Castrelos C.F.

G36710762

Vigo

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Racing San Lorenzo

G70172291

Santiago de C.

Fútbol sala

7

1.028,83 €

Racing Vilariño C.F.

G36782886

Nigrán

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Rápido de Pereiro F.C.

G36874832

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Rayo S.A.D.ense C.F.

G15164593

Sada

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Vigo

Atletismo

46

6.760,86 €

 

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

Vigo

Fútbol

70

10.288,27 €

 

Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

A15023070

Coruña (A)

Fútbol

68

9.994,31 €

 

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Coruña (A)

Vela

24

3.527,41 €

 

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Sanxenxo

Vela

14

2.057,65 €

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Vigo

Natación

12

1.763,70 €

 

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Vigo

Remo

23

3.380,43 €

 

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Vigo

Tenis

17

2.498,58 €

 

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Vigo

Vela

25

3.674,38 €

 

Real Club Náutico de Vigo [2]

G36612752

Vigo

Natación

24

3.527,41 €

14.844,50 €

Real Club Naútico Rodeira Cangas

G36040756

Cangas

Piragüismo

15

2.204,63 €

 

Real Club Naútico Rodeira Cangas

G36040756

Cangas

Vela

5

734,88 €

2.939,51 €

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña

G15047095

Coruña (A)

Tenis

8

1.175,80 €

Redondela Escola de Fútbol Base

G36106425

Redondela

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Ribadeo Fútbol Sala

G27233923

Ribadeo

Fútbol sala

18

2.645,55 €

 

Ribeiro Fútbol Club

G32298655

Ribadavia

Fútbol

11

1.616,73 €

S.C.D. Atlántida de Matama

G36620854

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

S.C.D. San Cristóbal das Viñas

G15091499

Coruña (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

S.C.R.D. Dorneda

G15025265

Oleiros

Fútbol

19

2.792,53 €

 

S.D. Atletismo San Miguel de Oia

G36645018

Vigo

Atletismo

8

1.175,80 €

 

S.D. Barallobre

G15264427

Fene

Fútbol

7

1.028,83 €

 

S.D. Cacheiras

G15113525

Teo

Fútbol

13

1.910,68 €

 

S.D. Cacheiras

G15113525

Teo

Fútbol sala

6

881,85 €

2.792,53 €

S.D. Club Marcote

G36658052

Vigo

Kung-fu

5

734,88 €

S.D. Compostela

G70000385

Santiago de C.

Fútbol

19

2.792,53 €

S.D. Cristo de la Victoria

G36684124

Vigo

Fútbol

18

2.645,55 €

 

S.D. Cristo de la Victoria

G36684124

Vigo

Petanca

7

1.028,83 €

3.674,38 €

S.D. Cultural Maniños

G15128283

Fene

Fútbol

12

1.763,70 €

 

S.D. Chantada

G27216605

Chantada

Fútbol

24

3.527,41 €

 

S.D. Finisterre

G15382781

Fisterra

Fútbol

13

1.910,68 €

 

S.D. Nosas Rúas

G36963312

Vigo

Fútbol sala

13

1.910,68 €

 

S.D. O Pino

G15321698

Pino (O)

Fútbol

7

1.028,83 €

 

S.D. Rápido de Neda

G15330905

Neda

Fútbol

12

1.763,70 €

S.D. Soneira C.F.

G15523665

Vimianzo

Fútbol

19

2.792,53 €

 

S.D. Teucro

G36041978

Pontevedra

Balonmán

72

10.582,22 €

 

S.D. Valiño Cabo de Cruz

G15381791

Boiro

Fútbol

12

1.763,70 €

 

S.D. Xuño

G15255789

Porto do Son

Fútbol

12

1.763,70 €

 

S.D.C. Recesende

G15402654

Teo

Fútbol

7

1.028,83 €

 

S.R.D. Portuarios

G15116650

Ferrol

Fútbol

13

1.910,68 €

 

S.R.D. Unión Club Cee

G15151970

Cee

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Salgueiriños Club de Fútbol

G36036887

Pontevedra

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Salnes Tenis de Mesa

G36328193

Cambados

Tenis de mesa

6

881,85 €

 

Salvamento Acuático Pontevedra (Sapo)

G36233526

Pontevedra

Salvamento e soc.

17

2.498,58 €

 

Sálvora C.F.

G15994684

Ribeira

Fútbol

12

1.763,70 €

 

San Miguel Club de Fútbol

G36743433

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Santa Comba C.F.

G15847122

Santa Comba

Fútbol

44

6.466,91 €

 

Santiago de Compostela C.F.

G15944069

Santiago de C.

Fútbol

24

3.527,41 €

 

Sárdoma Club de Fútbol

G36615607

Vigo

Fútbol

24

3.527,41 €

 

Sarria Sociedad Deportiva

G27397330

Sarria

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Scdr Ánimas

G15305998

Ferrol

Fútbol

12

1.763,70 €

 

School Riders Team

G70275151

Culleredo

Ciclismo

6

881,85 €

 

Siroco Team Narón

G15114226

Narón

Automobilismo

45

6.613,88 €

 

Sociedad Atlética Redondela

G36040616

Redondela

Balonmán

71

10.435,24 €

 

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Gondomar

Atletismo

19

2.792,53 €

 

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Pontevedra

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedad Deportiva Atlético Novas

G36105542

Rosal (O)

Balonmán

57

8.377,59 €

 

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Becerreá

Fútbol

12

1.763,70 €

Sociedad Deportiva Brexo Lema

G15148042

Cambre

Fútbol

13

1.910,68 €

Sociedad Deportiva Burela

G27115153

Burela

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Sociedad Deportiva Club Órdenes

G15127780

Ordes

Fútbol

44

6.466,91 €

 

Sociedad Deportiva Cruces

G36270684

Vila de Cruces

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedad Deportiva Cultural San Roque

G27114693

Lugo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedad Deportiva Divino Salvador

G27720432

Vigo

Baloncesto

6

881,85 €

 

Sociedad Deportiva Dubra

G15218795

Val do Dubra

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Sociedad Deportiva Grixoa

G15517451

Santiago de C.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas

G36195550

Ponteareas

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Sociedad Deportiva Meniños do Morrazo

G94045614

Cangas

Fútbol

6

881,85 €

 

Sociedad Deportiva Monteporreiro

G36118677

Pontevedra

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedad Deportiva Negreira

G15139942

Negreira

Fútbol

45

6.613,88 €

 

Sociedad Deportiva Noalla

G36207231

Sanxenxo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedad Deportiva Nogueira de Ramuín

G32190761

Nogueira de Ramuín

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Sociedad Deportiva Octavio Vigo

G36907384

Vigo

Balonmán

69

10.141,29 €

 

Sociedad Deportiva Ponteareas

V36586774

Ponteareas

Fútbol

11

1.616,73 €

 

Sociedad Deportiva Ribadeo

G27319284

Ribadeo

Fútbol

12

1.763,70 €

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Moaña

Remo

54

7.936,66 €

 

Sociedad Deportiva Tui

G36101350

Tui

Baloncesto

22

3.233,45 €

 

Sociedad Gimnástica Comercial Estudiantes

G27032143

Lugo

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Pontevedra

Atletismo

65

9.553,39 €

 

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico Sovito

G36631992

Vigo

Tiro olímpico

6

881,85 €

 

Sociedade Cultural e Deportiva Malpica

G15320401

Malpica de B.

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Sociedade Cultural e Deportiva Milagrosa

G27152131

Lugo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

Agolada

Fútbol

5

734,88 €

 

Sociedade Deportiva Amanecer

G36133684

Grove (O)

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Sociedade Deportiva de Cazadores de Rois

G15938244

Rois

Caza

11

1.616,73 €

 

Sociedade Deportiva de Remo Rías Baixas

G70217286

Boiro

Remo

34

4.997,16 €

 

Sociedade Deportiva e Cultural Arrabaldo

G32278541

Ourense

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Sociedade Deportiva e Cultural Arrabaldo

G32278541

Ourense

Fútbol sala

7

1.028,83 €

2.939,51 €

Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos

G15116304

Mugardos

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

Boiro

Natación

5

734,88 €

 

Sociedade Deportiva e Cultural Polvorín

G27141050

Lugo

Fútbol

12

1.763,70 €

Sociedade Deportiva Esclavitud

G15409147

Padrón

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

Guitiriz

Fútbol

5

734,88 €

 

Sociedade Deportiva Navia

G27726934

Vigo

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

Narón

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

Moaña

Remo

35

5.144,13 €

 

Sociedade Deportiva Villestro

G15478555

Santiago de C.

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Sociedade Deportiva Villestro

G15478555

Santiago de C.

Fútbol sala

7

1.028,83 €

2.939,51 €

Sociedade Deportiva Xuventu Aguiño

G15385768

Ribeira

Fútbol

22

3.233,45 €

 

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

Teo

Fútbol

13

1.910,68 €

 

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

Teo

Fútbol sala

12

1.763,70 €

3.674,38 €

Sporting Ciudad A.C. y D.

G15091473

Coruña (A)

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Coruña (A)

Tenis

15

2.204,63 €

Sporting Coruñés Sociedad Deportiva

G15086416

Coruña (A)

Fútbol

17

2.498,58 €

 

Sporting Estrada Club de Fútbol

G36148435

Estrada (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sporting Guardes

G36118412

Guarda (A)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Sporting Zas

G15349152

Zas

Fútbol

7

1.028,83 €

 

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

Vilalba

Taekwondo

6

881,85 €

 

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

Pontevedra

Tenis de mesa

14

2.057,65 €

 

Trasnos Béisbol Club

G27750645

Vigo

Béisbol e sófbol

8

1.175,80 €

 

Treboada F.S San Salvador

G36645075

Vigo

Fútbol sala

14

2.057,65 €

 

Triatlón Mar de Vigo

G27730597

Vigo

P.M. e triatlón

11

1.616,73 €

 

Tyde F.C.

G36147684

Tui

Fútbol

12

1.763,70 €

 

U.D Mos

G36214179

Mos

Fútbol

12

1.763,70 €

 

U.R.E.C.A.

G36631539

Nigrán

Tenis

9

1.322,78 €

Umia C.F

G36039634

Ribadumia

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

Vigo

Balonmán

73

10.729,19 €

 

Unión Campestre F.C.

G15326119

Oleiros

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Dena Club Fútbol

G36156305

Meaño

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Deportiva Atios

G36323889

Porriño (O)

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

Barbadás

Fútbol

40

5.879,01 €

 

Unión Deportiva Carral

G15128671

Carral

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Deportiva Juvenil de Almeiras

G15128069

Culleredo

Fútbol

5

734,88 €

 

Unión Deportiva Ribera

G36166213

Rosal (O)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Deportiva San Miguel de Deiro

G36107027

Vilanova de A.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Deportiva Santa Mariña

G36628774

Vigo

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Unión Deportiva Xove Lago

G27144203

Xove

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Sociedad Deportiva de O Grove

G36061257

Grove (O)

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Unión Vecinal Ventorrillo

G70219498

Coruña (A)

Fútbol sala

24

3.527,41 €

 

Ural C.F.

G15311897

Coruña (A)

Fútbol

24

3.527,41 €

 

Verín Club de Fútbol

G32010431

Verín

Fútbol

19

2.792,53 €

 

Victoria C.F. (A Coruña)

G15109010

Coruña (A)

Fútbol

31

4.556,23 €

 

Victoria F.C.

G15209588

Santiago de C.

Fútbol

12

1.763,70 €

 

Victoria F.C.

G15209588

Santiago de C.

Fútbol sala

11

1.616,73 €

3.380,43 €

Vigo Máster Club

G27723261

Vigo

Ciclismo

11

1.616,73 €

 

Vigo Rugby Club

G36680924

Vigo

Rugby

40

5.879,01 €

 

Villalonga F.C.

G36116465

Sanxenxo

Fútbol

43

6.319,93 €

 

Vista Hermosa Fútbol Sala

G32297913

Ourense

Fútbol sala

5

734,88 €

 

Viveiro C.F.

G27146216

Viveiro

Fútbol

18

2.645,55 €

 

Viveiro Fútbol Sala Femenino

G27394238

Viveiro

Fútbol sala

5

734,88 €

 

Vizoño SD

G15335102

Abegondo

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Xallas Fútbol Club

G15400583

Santa Comba

Fútbol

8

1.175,80 €

 

Ximnasia Coruña

G70074455

Coruña (A)

Ximnasia

13

1.910,68 €

 

Xistron Bowling Club

G36694149

Vigo

Birlos

6

881,85 €

 

Relación das agrupacións deportivas escolares beneficiarias:

Entidade

Concello

CIF

Puntos

Subvención

Agrupación Deporte Base Pontevedra

Pontevedra

G36044949

65

5.349,79 €

Agrupación Deportiva A Estrada

Estrada (A)

G36045599

40

3.292,18 €

Agrupación Deportiva A Limia

Rairiz de Veiga

G32106650

35

2.880,66 €

Agrupación Deportiva A Mariña

Lourenzá

G27034446

60

4.938,27 €

Agrupación Deportiva Alta Limia

Baños de Molgas

G32142507

40

3.292,18 €

Agrupación Deportiva Areas Gordas

Moaña

G36179869

50

4.115,23 €

Agrupación Deportiva Arenteiro

Irixo (O)

G32251860

40

3.292,18 €

Agrupación Deportiva As Burgas

Ourense

G32033433

70

5.761,32 €

Agrupación Deportiva As Rías

Noia

G15117724

100

8.230,45 €

Agrupación Deportiva Baixo Miño

Tui

G36045045

75

6.172,84 €

Agrupación Deportiva de Monterrei

Verín

G32028003

40

3.292,18 €

Agrupación Deportiva Deporte Escolar do Val Miñor

Gondomar

G36683985

45

3.703,70 €

Agrupación Deportiva El Castillo

Monfero

G15117740

75

6.172,84 €

Agrupación Deportiva Escolar Sur Lugo

Chantada

G27394345

25

2.057,61 €

Agrupación Deportiva La Parra

Santiago de C.

G15117732

75

6.172,84 €

Agrupación Deportiva Lucus

Lugo

G27034347

70

5.761,32 €

Agrupación Deportiva O Ribeiro

Rivadavia

G32142838

30

2.469,14 €

Agrupación Deportiva Río Cabe

Monforte de L.

G27034339

50

4.115,23 €

Agrupación Deportiva San Rosendo

Celanova

G32029852

30

2.469,14 €

Agrupación Deportiva Terra Chá

Castro de Rei

G27034321

45

3.703,70 €

Agrupación Deportiva Terra de Montes

Forcarei

G36198570

35

2.880,66 €

Agrupación Deportiva Val do Salnés

Sanxenxo

G36044659

60

4.938,27 €

Agrupación Deportiva Valdeorras

Rúa (A)

G32103954

40

3.292,18 €

Asociación Deportiva Escolar do Condado e Paradanta

Ponteareas

G94035870

20

1.646,09 €

3. Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención que se relacionan a seguir por orde alfabética, por non obter a condición de beneficiario de acordo co establecido no artigo 7.4 das bases reguladoras (valoración inferior a 5 puntos ou a 3 no caso de entidades participantes en competicións deportivas oficiales dirixidas a persoas con algunha discapacidade).

a) Clubs deportivos e sociedades anónimas deportivas:

Entidade

CIF

Concello

Federación

Puntos

A Fervenza F.S.F.

G70131057

Narón

Fútbol

0

A Lama S.D.

G36542033

Lama (A)

Fútbol

4

A Quinta Dos Juapos

G36451052

Tui

Fútbol sala

2

A. D. C. Valadouro

G27150077

Valadouro (O)

Fútbol

2

A. D. Río Mao

G27425438

Bóveda

Fútbol sala

2

A. Lobelle de Santiago FS

G15728975

Santiago de C.

Fútbol

0

A.C.D. Sobroso

G36159655

Mondariz

Fútbol sala

2

A.D. Nuestra Señora de los Remedios

G15467269

Santiago de C.

Kárate e D.A.

1

A.D. Martínez Otero

G27034453

Foz

Atletismo

0

A.D. Martínez Otero

G27034453

Foz

Bádminton

0

A.D. Martínez Otero

G27034453

Foz

Tenis de mesa

0

A.D. Martínez Otero

G27034453

Foz

Xadrez

0

A.D. San Roque-Viveiro

G27268671

Viveiro

Montañismo

0

A.D. Tenis y Pádel Soutomaior

G94019494

Soutomaior

Pádel

0

A.D. Vila de Ordes

G70171749

Ordes

Fútbol

2

A.D.C. Guimarei

G36521219

Estrada (A)

Ciclismo

0

A.D.C. Guimarei

G36521219

Estrada (A)

Fútbol

0

A.D. Castro-San Miguel

G36657856

Vigo

Atletismo

0

A.D. Castro-San Miguel

G36657856

Vigo

Baloncesto

3

Abadín Club de Fútbol Cultural

G27283258

Abadín

Fútbol

2

Acr-Competición

G70249206

Coruña (A)

Motociclismo

0

Adc Sagrado Corazón

G27183631

Lugo

Fútbol

2

Adc San Lorenzo

G36592640

Salvaterra do Miño

Fútbol sala

2

Agrupación Deportiva A Gandara

G27040989

Monforte de Lemos

Atletismo

3

Agrupación Deportiva Aixiña

G32144669

Ourense

Dep. min. físicos

0

Agrupación Deportiva Atlética Herculina

G15244247

Coruña (A)

Atletismo

0

Agrupación Deportiva Cristo Rey-Oleiros

G15137326

Oleiros

Patinaxe

1

Agrupación Deportiva Dubratambre

G15134034

Santiago de C.

Tenis de mesa

1

Agrupación Deportiva e Cultural Monte Forte

G27409101

Monforte de Lemos

Fútbol

2

Agrupación Deportiva Escolar Peñarredonda

G15144645

Coruña (A)

Judo e D.A.

0

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Carballo

Dep. min. físicos

0

Agrupación Deportiva Folerpa

G15376312

Coruña (A)

Hockey herba

0

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

G36039600

Bueu

Fútbol

0

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Balonmán

0

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Patinaxe

4

Agrupación Deportiva Liceo La Paz

G15255490

Coruña (A)

Xadrez

0

Agrupación Deportiva Matela

G27148964

Outeiro de Rei

Fútbol

2

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

Ferrol

Dep. par. cerebr.

1

Agrupación Deportiva Pesca Fluvial

G32171332

Ourense

Pesca e casting

2

Agrupación Deportiva Vilasobroso

G36108082

Mondariz

Fútbol

2

Agrupación Deportivo Natural

G32181281

Ribadavia

Pesca e casting

2

Agrupación Femenina Val do Ulla C.F.

G36297398

Estrada (A)

Fútbol

0

Anpa Coutada Beade

G36616837

Vigo

Balonmán

0

Anpa Coutada Beade

G36616837

Vigo

Kárate e D.A.

0

Anpabal Fútbol Club

G27758168

Vigo

Fútbol

0

Arcadia Escola de Fútbol

G94038104

Soutomaior

Fútbol

1

Arco Teucro

G94008117

Pontevedra

Tiro con arco

2

Arenas de Alcabre Scd

G36823912

Vigo

Fútbol

2

Arqueiros de Compostela

G70146477

Santiago de C.

Tiro con arco

2

ASCRD Esteirana

G15118409

Muros

Atletismo

0

Asoc Deportiva Rey Gerion

G15115769

Coruña (A)

Espeleoloxía

1

Asociación Alquimia Inline

G70306493

Coruña (A)

Patinaxe

0

Asociación Cicloturista Orensana

G32104408

Ourense

Ciclismo

2

Asociación Cinexética Fisterrana

G15426430

Fisterra

Caza

3

Asociación Círculo de Artesanos de Ajedrez

G15670581

Coruña (A)

Xadrez

3

Asociación Clube Baloncesto Padrón

G70175708

Padrón

Baloncesto

0

Asociación Cultural Deportiva Vaica Xoven

G32241235

Veiga (A)

Fútbol sala

2

Asociación Cultural e Deportiva Donapel Monterroso

G27288372

Monterroso

Fútbol sala

1

Asociación Cultural Lajareu Por Barlovento

G15549090

Ribeira

Vela

0

Asociación Cultural no Río

G36451839

Valga

Kárate e D.A.

2

Asociación Cultural y Deportiva Xestas

G36628543

Vigo

Fútbol sala

0

Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva Boiro (Acrd Boiro)

G70298146

Boiro

Fútbol

2

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Pontevedra

Boxeo

3

Asociación de Ex-Alcohólicos

G15116239

Coruña (A)

Xadrez

4

Asociación de Pescadores Ponte de Areas

G27404037

Guntín

Pesca e casting

0

Asociación de Tenistas de Portosín

G15485485

Pobra do C. (A)

Tenis

1

Asociación Deportiva A Ponte Competición

G27403401

Lugo

Automobilismo

0

Asociación Deportiva Aixa

G27398577

Sarria

Ximnasia

2

Asociación Deportiva Arteixo

G70299151

Arteixo

Ximnasia

0

Asociación Deportiva Badeysa

G36947596

Pontevedra

Baile deportivo

0

Asociación Deportiva Black Kick Competición

G32351058

Ourense

Boxeo

0

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

Vilalba

Fútbol

2

Asociación Deportiva Club do Mar de Caión

G70213095

Laracha (A)

Fútbol

2

Asociación Deportiva de Coron

G36122448

Vilanova de A.

Fútbol

0

Asociación Deportiva de Pesca Santa Comba - Xallas

G15878408

Santa Comba

Pesca e casting

2

Asociación Deportiva e Cultural de Rande

G36432896

Redondela

Motonáutica

0

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

Vilagarcía de A.

Activ. subacuáticas

0

Asociación Deportiva Fogar

G15788615

Coruña (A)

Baloncesto

3

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar-Foz

G27040013

Foz

Atletismo

0

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar-Foz

G27040013

Foz

Bádminton

0

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar-Foz

G27040013

Foz

Tenis de mesa

0

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar-Foz

G27040013

Foz

Xadrez

0

Asociación Deportiva Pasada das Cabras

G27314269

Burela

Montañismo

0

Asociación Deportiva Pombal

G27388313

Lugo

Tenis

2

Asociación Deportiva Rocker’s Park

G70304191

Santiago de C.

Baloncesto

0

Asociación Deportiva Sqem

G36492213

Vilagarcía de A.

Motociclismo

0

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Santiago de C.

Kárate e D.A.

0

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

Santiago de C.

Pádel

4

Asociación Deportiva Virxe de Guadalupe

G70305388

Rianxo

Voleibol

0

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Ponteareas

Judo e D.A.

1

Asociación Deportiva y Cultural Club Tenis

G32004269

Ourense

Pádel

0

Asociación Deportiva y Cultural Club Tenis

G32004269

Ourense

Tenis

1

Asociación Deportivo Cultural Berres

G36325801

Estrada (A)

Fútbol

2

Asociación Renbukai

G70069364

Coruña (A)

Kárate e D.A.

2

Asociación Social, Cultural y Deportiva Gallaecius

G70215553

Ares

Rugby

2

Ateneo de Ourense

G32009094

Ourense

Xadrez

1

Atlético Abuin

G27231786

Lugo

Fútbol sala

3

Atlético Gresande

G36469757

Lalín

Fútbol

2

Atlético Neixón

G70254040

Boiro

Fútbol

0

Atlético Pereiriña, F.C.

G70111729

Cee

Fútbol

2

Atlético Piñor Fútbol Sala

V32358681

Piñor

Fútbol sala

2

Baiña Fútbol Sala

G36981140

Baiona

Fútbol sala

2

Baitra Baiona F.S.

G36988269

Baiona

Fútbol sala

2

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

Santa Comba

Balonmán

0

Bertamiráns F.C.

G15285851

Ames

Baloncesto

4

Billar Club Pontevedra

G36191591

Pontevedra

Billar

4

Boqueixón, F.S.

G15791938

Boqueixón

Fútbol sala

3

Burgas Atletismo Ourense

G32328692

Ourense

Atletismo

1

C. de Rocas

G32294217

Esgos

Fútbol

2

C.A.B. Conxo

G70268347

Santiago de C.

Baloncesto

2

C.B. Defensores do Morrazo

G94018413

Cangas

Baloncesto

3

C.C.R. Cabral

V36658680

Vigo

Fútbol

0

C.D. Escudería Todo Motorsport

G70220264

Santiago de C.

Automobilismo

3

C.D. Franciscanas

G32164980

Ourense

Atletismo

0

C.D. Franciscanas

G32164980

Ourense

Baloncesto

3

C.D. Padel Femenino Cíes

V27713759

Vigo

Pádel

2

C.D. Rececende Fútbol Sala

G27246933

Pontenova (A)

Fútbol

0

C.D. Santaballés

G27142686

Vilalba

Fútbol

2

C.D. Tui Fútbol Sala

G94030541

Tui

Fútbol sala

2

C.D. Valladares

G36629657

Vigo

Fútbol

2

C.F. Encrobas

G15457419

Cerceda

Fútbol

2

C.F. Femenino O Pino

G15831092

Pino (O)

Fútbol sala

2

C.F. Lira

G15278823

Carnota

Fútbol

2

C.F. Ponte Camporrapado

G70174982

Boqueixón

Fútbol

2

C.F.S. V/98

G32254435

Ourense

Fútbol sala

2

C.P.D. O Capote

G15877848

Coruña (A)

Pesca e casting

0

C.P.S. Illa dos Ratos

G70171426

Ribeira

Activ. subacuáticas

0

Centro Cultural y Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

Nigrán

Petanca

2

Centro de Actividades Subacuáticas de Vivero

V27204437

Viveiro

Activ. subacuáticas

1

Centro Ecuestre La Croupe

G15866197

Ames

Hípica

3

Centro Ecuestre Pinteño S.L.

B70272430

Cambre

Hípica

1

Centro Mariñeiro Deportivo de Mera

V15171127

Oleiros

Remo

1

Centro Social Sagrada Familia

G70173729

Coruña (A)

Xadrez

2

Cerber Fútbol Sala

G32398604

Carballiño (O)

Fútbol sala

3

Cidade das Burgas Fútbol Sala

G32372120

Ourense

Fútbol

0

Cidade de Ourense

G32358319

Ourense

Fútbol

0

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Sanxenxo

Pádel

3

Círculo Mercantil de Vigo

G36614097

Vigo

Pádel

4

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

Ferrol

Pádel

4

Círculo Xadrez Narón

G15227556

Narón

Xadrez

4

Ciudad de Pontevedra Club de Fútbol

G36578201

Pontevedra

Fútbol

2

Club Acuático Laracha

G15863079

Laracha (A)

Atletismo

0

Club ADCS Burbullas

G94023512

Estrada (A)

Natación

0

Club Adeco-Dea

G15257645

Noia

Dep. min. físicos

1

Club Anviar

G27232313

Lugo

Billar

4

Club Apóstol Santiago

G36646446

Vigo

Kárate e D.A.

1

Club Apóstol Santiago

G36646446

Vigo

Patinaxe

3

Club Arcasco

G27372218

Riotorto

Birlos

2

Club Arenas Monforte

G27157957

Monforte de Lemos

Fútbol

2

Club Aspesor

G15426000

Coruña (A)

Dep. xordos

0

Club Atlético Sobrado Xuventude

G15900186

Sobrado

Fútbol

4

Club Atletismo Fontes do Sar

G70226436

Santiago de C.

Atletismo

3

Club Atletismo Veteranos de Samil

G36841906

Vigo

Atletismo

1

Club Bádminton Troula

G27259506

Lugo

Bádminton

1

Club Baile Deportivo Arte e Movemento

G70231899

Cee

Baile deportivo

0

Club Baloncesto Andersen

G36960375

Vigo

Baloncesto

3

Club Baloncesto Bonaval

G70070768

Santiago de C.

Baloncesto

2

Club Baloncesto Redondela

G94013216

Redondela

Baloncesto

3

Club Baloncesto Rodaballo

G36815413

Vigo

Baloncesto

2

Club Baloncesto Terra Cha

G27412683

Vilalba

Baloncesto

2

Club Baloncesto Vilagarcía

G36295681

Vilagarcía de A.

Baloncesto

0

Club Balonmán Oleiros

G70183256

Oleiros

Balonmán

0

Club Baroña C.F.

G15843311

Porto do Son

Fútbol

2

Club Barreiro

G36804763

Vigo

Petanca

1

Club Biduído S.R.

G15320864

Ames

Fútbol

2

Club Bolos Camos

G36741395

Nigrán

Birlos

3

Club Bolos Celtas Valladares

G36881316

Vigo

Birlos

0

Club Bolos de Peitieiros

G36950889

Gondomar

Birlos

3

Club Bolos San Roque

G36891596

Nigrán

Birlos

2

Club Boxin Narón

G70015912

Ferrol

Boxeo

1

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Ourense

Voleibol

3

Club Castrelos Patinaxe Artística

G36811974

Vigo

Patinaxe

3

Club Ciclista Arcade

G36188233

Soutomaior

Ciclismo

2

Club Ciclista Asociación Galega de Ciclistas

G70135850

Santiago de C.

Ciclismo

0

Club Ciclista Bicicletas Oliveira

G15573686

Santiago de C.

Atletismo

0

Club Ciclista Bicicletas Oliveira

G15573686

Santiago de C.

Ciclismo

0

Club Ciclista Cee

G15454432

Cee

Ciclismo

2

Club Ciclista Costa Vella

G70190012

Santiago de C.

Ciclismo

2

Club Ciclista Estradense

G36235935

Estrada (A)

Ciclismo

4

Club Ciclista Monte Abaixo

G36517712

Poio

Ciclismo

2

Club Ciclista Negreira

G70190210

Negreira

Ciclismo

3

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Nigrán

P.M. e triatlón

0

Club Ciclista Val do Ulla

G36236842

Vilaboa

Ciclismo

2

Club Cidade de Narón

G70054705

Narón

Fútbol

0

Club Colombofilo Arousa Norte

G70098066

Pobra do C. (A)

Colombofilia

1

Club Colombofilo Mensaxeiras de Cambre

G15378870

Cambre

Colombofilia

0

Club Colombofilo Pombas do Morrazo

G36524460

Cangas

Colombofilia

1

Club Compañía de María

G15228315

Coruña (A)

Fútbol sala

3

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

Covelo

Patinaxe

3

Club Cuatro Caminos

G27753466

Vigo

Petanca

1

Club Cultural Deportivo Taragoña

G15458417

Rianxo

Fútbol

4

Club Cultural e Deportivo Sárdoma

G36649317

Vigo

Balonmán

2

Club Cultural e Deportivo Sárdoma

G36649317

Vigo

Petanca

3

Club Chantada Atlético

G27422542

Chantada

Fútbol

2

Club de Atletismo Verxel Nutrición Deportiva

G27400159

Lugo

Atletismo

0

Club de Baile Deportivo Querobaile

G27757152

Vigo

Baile deportivo

0

Club de Billar Tiempos Modernos

G27291632

Lugo

Billar

0

Club de Bolos Forcadela

G36501559

Tomiño

Birlos

0

Club de Bolos Medialdea

G36765774

Baiona

Birlos

0

Club de Bolos Portameán

V36970291

Baiona

Birlos

1

Club de Bolos Ribatra

G27372267

Ribadeo

Birlos

4

Club de Bolos Valladares San Bartolomé

G27738962

Vigo

Birlos

1

Club de Equitación Cemar

G36209823

Mondariz Balneario

Hípica

4

Club de Esgrima Ciudad de Vigo

G36888543

Vigo

Esgrima

1

Club de Fútbol As Maravillas

G32372781

Ourense

Fútbol

1

Club de Fútbol Cortegada

G32360661

Cortegada

Fútbol

2

Club de Fútbol Dumbría

G15552458

Dumbría

Ciclismo

0

Club de Fútbol Lamela

G36337533

Silleda

Fútbol

2

Club de Fútbol Monterrey

G32121923

Monterrei

Fútbol

2

Club de Fútbol Rarís

G15585029

Teo

Fútbol

2

Club de Fútbol San Esteban

G36733020

Vigo

Fútbol

3

Club de Fútbol Sporting Lampón

G15297492

Boiro

Fútbol

2

Club de Fútbol Sporting Universidade da Coruña

G15736259

Coruña (A)

Fútbol

3

Club de Golf Chan do Fento

G36114056

Meis

Golf

0

Club de Golf de La Coruña

G15043839

Coruña (A)

Golf

1

Club de Loita Rábade

G27332659

Begonte

Loita

3

Club de Loita Sabarís

G36964724

Vigo

Loita

3

Club de Loita Touro

G70203880

Touro

Loita

1

Club de Pesca As Joritas

G94015112

Cambados

Pesca e casting

0

Club de Pesca de Reo Tambre

G15692650

Ames

Pesca e casting

0

Club de Pesca do Barbanza

G70028022

Santiago de C.

Pesca e casting

2

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

Avión

Piragüismo

3

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

Viveiro

Piragüismo

3

Club de Remo Ría de Marín

G36049724

Marín

Remo

3

Club de Surf Silfo

G70142609

Malpica de B.

Surf

2

Club de Tenis Cambados

G36566602

Cambados

Tenis

1

Club de Tenis Cidade de Lugo

G27261395

Lugo

Tenis

2

Club de Tenis de Mesa Celanova

G32409831

Celanova

Tenis de mesa

0

Club de Tenis de Mesa Lalín

G36272755

Lalín

Tenis de mesa

1

Club de Tenis de Redes

G15111321

Ares

Pádel

4

Club de Tenis Maianca

G15453525

Coruña (A)

Tenis

1

Club de Tenis Negreira

G15249501

Negreira

Tenis

4

Club de Tiro con Arco Silex

G15255219

Pontes de G.R. (As)

Tiro con arco

4

Club de Tiro Costa Lucense

G27116698

Xove

Tiro olímpico

4

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

Culleredo

Vela

4

Club de Vuelo As Gaivotas

G15159247

Cerceda

Aeronáutica

0

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

Coruña (A)

Xadrez

3

Club de Xadrez O Toque Xiria

V70072582

Carballo

Xadrez

2

Club del Mar A Mariña F.S.

G27167022

Viveiro

Fútbol

0

Club del Mar de Mugardos

G15097363

Mugardos

Ciclismo

2

Club Depordima

G32374894

Ourense

Baloncesto

3

Club Depordima

G32374894

Ourense

Fútbol sala

0

Club Deportivo A Paz 03

G36924249

Vigo

Fútbol

0

Club Deportivo AA.XX. Santa Teresita

G32227043

Ourense

Fútbol sala

4

Club Deportivo Abrente-Portonovo

G94010121

Sanxenxo

Atletismo

0

Club Deportivo Abrente-Portonovo

G94010121

Sanxenxo

Baloncesto

3

Club Deportivo Aguas Bravas Salvaterra

G36470532

Salvaterra do Miño

Piragüismo

1

Club Deportivo Alagua

G36784804

Guarda (A)

Vela

2

Club Deportivo Ángel de la Guarda

G27721059

Nigrán

Bádminton

0

Club Deportivo Ángel de la Guarda

G27721059

Nigrán

Baloncesto

0

Club Deportivo Bamio

G36238798

Vilagarcía de A.

Fútbol

4

Club Deportivo Black Voley Vigo

G27747864

Vigo

Voleibol

2

Club Deportivo Buceo Vilagarcía

G94021524

Vilagarcía de A.

Activ. subacuáticas

1

Club Deportivo Caldelas

G36222362

Tui

Fútbol

3

Club Deportivo Ciencias de la Actividad Física y Deporte

G36449189

Pontevedra

Fútbol sala

3

Club Deportivo Conxo

G15275357

Santiago de C.

Balonmán

2

Club Deportivo de Baile de Salón Goldance

G27405109

Valadouro (O)

Baile deportivo

0

Club Deportivo de Vela Escota

G36807022

Vigo

Vela

0

Club Deportivo do Cscr de Beade

G36904530

Vigo

Atletismo

0

Club Deportivo do Cscr de Beade

G36904530

Vigo

Petanca

3

Club Deportivo Gorrión

G70266606

Coruña (A)

Pádel

1

Club Deportivo Grupo 7a9

G36039568

Poio

Fútbol sala

2

Club Deportivo Guntín

G27246008

Guntín

Fútbol

2

Club Deportivo Inmaculada

G70259288

Santiago de C.

Baloncesto

2

Club Deportivo Inmaculada

G70259288

Santiago de C.

Kárate e D.A.

0

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Ourense

Atletismo

0

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Ourense

Baloncesto

0

Club Deportivo La Purísima

G32411381

Ourense

Voleibol

0

Club Deportivo Maceda

G32104648

Maceda

Baloncesto

0

Club Deportivo Mosteiro Bembrive Fútbol Sala

V36886422

Vigo

Fútbol

0

Club Deportivo Muíños

G32249633

Muíños

Fútbol

2

Club Deportivo Náutico Miño

G15626997

Miño

Vela

0

Club Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

Ourense

Fútbol sala

3

Club Deportivo Real Aeroclub

G27008341

Lugo

Aeronáutica

1

Club Deportivo Sagabox

G36987626

Vigo

Boxeo

2

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

Cervo

Piragüismo

1

Club Deportivo Team Act

G70203252

Culleredo

Hípica

1

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Vigo

P.M. e triatlón

2

Club Deportivo Universidade de Vigo

Q8650002B

Vigo

Tenis

4

Club Deportivo Uruguai

G27716067

Vigo

Fútbol

1

Club Deportivo Uruguai

G27716067

Vigo

Fútbol sala

3

Club Deportivo Uruguai

G27716067

Vigo

Tenis de mesa

0

Club Deportivo Vagalume

G15119688

Ferrol

Voleibol

2

Club Deportivo Vigués de Pelota

g36852820

Vigo

Pelota

1

Club Deportivo Vilardevós

G32162034

Vilardevós

Fútbol

2

Club El Castro de Vigo

G36707586

Vigo

Loita

4

Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Salceda de Caselas

Balonmán

3

Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

Salceda de Caselas

Fútbol sala

2

Club Estudio A Valenzá

G32289274

Barbadás

Kárate e D.A.

1

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Lugo

Atletismo

0

Club Fluvial O Barco

G32132318

Barco de V. (O)

Piragüismo

4

Club Fútbol Friol

G27182138

Friol

Fútbol

3

Club Fútbol Unión Sampayo

G36143642

Pontevedra

Fútbol

4

Club Fútbol Xuventude de Cabanas

G15257967

Pontedeume

Fútbol

4

Club Galego Forever

G27417591

Pol

Automobilismo

0

Club Gimnasia Rítmica y Patinaje Becerreá

G27384148

Becerreá

Ximnasia

0

Club Gimnasio Riazor

G15111966

Coruña (A)

Judo e D.A.

4

Club Granxa do Souto

V15988587

Ortigueira

Hípica

3

Club Hércules

G15686678

Coruña (A)

Kárate e D.A.

1

Club Hípico Equs

G27174978

Lugo

Hípica

1

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

Lalín

Hípica

1

Club Hípico La Muralla

G36890838

Vigo

Hípica

4

Club Hípico Orense

G32239311

Ourense

Hípica

0

Club Independiente Lucha

G36894749

Vigo

Loita

4

Club José Manuel Racing

G27416890

Lugo

Automobilismo

0

Club Kayak Vigo

G36978559

Vigo

Piragüismo

2

Club Kendo Vigo

G27709120

Vigo

Judo e D.A.

1

Club Kick-Boxing Arte e Movemento

G70231873

Cee

Boxeo

1

Club Loita Lugo

G27378520

Vilalba

Loita

3

Club Los Tigres de Arosa Béisbol

G36228542

Vilagarcía de A.

Béisbol e sófbol

3

Club Marítimo Carrumeiro

G15367071

Corcubión

Vela

4

Club Marítimo de Redes

G15029630

Ares

Remo

0

Club Marítimo de Redes

G15029630

Ares

Vela

3

Club Marítimo Tambo de Marín

G36042182

Marín

Piragüismo

3

Club Mascoto F.S.

G15901242

Coruña (A)

Fútbol sala

2

Club Medela Mtb

G27402965

Cervo

Ciclismo

0

Club Minauta

G36834240

Vigo

Motonáutica

4

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Vigo

Activ. subacuáticas

1

Club Montes

G15854656

Coruña (A)

Fútbol sala

2

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Vilalba

Taekwondo

3

Club Natación Master Mos

G27746221

Mos

Natación

0

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Ourense

Dep. par. cerebr.

0

Club Natación Traviesas

G36823524

Vigo

Natación

1

Club Náutico As Forcadas

G15815954

Valdoviño

Surf

0

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Castrelo de Miño

Remo

2

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Castrelo de Miño

Vela

2

Club Náutico Cobres

G36048601

Vilaboa

Vela

1

Club Náutico Combarro

G36585610

Poio

Vela

4

Club Náutico de Cangas

G36457877

Cangas

Vela

4

Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Ribadeo

Activ. subacuáticas

1

Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Ribadeo

Pesca e casting

0

Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Ribadeo

Vela

3

Club Náutico Deportivo Barraña

G15966104

Boiro

Vela

0

Club O Mesón do Loyo, F.S.

G27247345

Sarria

Fútbol

0

Club O Xa Chegou Fc

G70167465

Santiago de C.

Fútbol

2

Club Orense Fútbol-Sala

G32172108

Ourense

Fútbol sala

3

Club Padel Nuestro

G27377571

Lugo

Pádel

2

Club Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto Sergio Seco

G70271580

Padrón

Boxeo

2

Club Patín Xunqueira

G70010830

Cee

Patinaxe

3

Club Patinaxe Artística Condado

G94015542

Vigo

Patinaxe

3

Club Patinaxe Artística Soutomaior

G94052719

Soutomaior

Patinaxe

0

Club Patinaxe Pobra

G70180732

Pobra do C. (A)

Patinaxe

0

Club Pedriña By Paraño

G32410185

Rosal (O)

Automobilismo

0

Club Peña Motorista Monte Pedroso

G15552268

Santiago de C.

Motociclismo

0

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Barco de V. (O)

Dep. inverno

0

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Barco de V. (O)

Montañismo

0

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

Barco de V. (O)

Orientación

1

Club Pesca Deportiva Peixe Espeso

G70281696

Coruña (A)

Pesca e casting

0

Club Pesca Monforte

G27344316

Monforte de Lemos

Pesca e casting

2

Club Petanca Breogán

G36802247

Vigo

Petanca

3

Club Petanca Celta

G36875417

Vigo

Petanca

2

Club Petanca Condado Salvaterra

V36514529

Salvaterra do Miño

Petanca

4

Club Petanca e Chave Os Muíños

G36727246

Vigo

Petanca

3

Club Petanca Ensino

G36798866

Vigo

Petanca

4

Club Petanca Madroa

G27722354

Vigo

Petanca

1

Club Petanca O Foro

G27753284

Vigo

Petanca

3

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Lugo

Piragüismo

3

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Poio

Fútbol

0

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

Coruña (A)

Baloncesto

3

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

Coruña (A)

Fútbol

2

Club R. Pandiña F.S.

G36200277

Moaña

Fútbol sala

2

Club Rábade Tenis de Mesa

G37325224

Lugo

Tenis de mesa

0

Club Radikal Paintball

G32418287

Xinzo de Limia

Tiro olímpico

0

Club Remo Moaña (ata 3.11.2011 Club R.N.S. dos Remedios)

G36023075

Moaña

Remo

2

Club Remo Tui

G94012671

Tui

Remo

1

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Ribeira de Piquín

Fútbol

0

Club S.R. sobre Rodas

G36593390

Lalín

Motociclismo

2

Club Sabajanes

G36646271

Vigo

Petanca

1

Club Saladino Cortizo

G36836716

Vigo

Dep. min. psíquicos

1

Club San Francisco Teo

G15861701

Teo

Fútbol americano

3

Club San Francisco Teo

G15861701

Teo

Judo e D.A.

0

Club San Roque Casablanca

G36763084

Vigo

Fútbol sala

2

Club Shihan de Kárate

G27168723

Lugo

Kárate e D.A.

2

Club Solo Sub

G15761265

Coruña (A)

Activ. subacuáticas

3

Club Sordos Lucenses

G27290071

Lugo

Dep. xordos

0

Club Squash Ría de Vigo

G27736438

Vigo

Squash

1

Club Subacuático Bahía de Vigo

G36655983

Vigo

Activ. subacuáticas

2

Club Suh Sport Taekwondo

G36553964

Pontevedra

Taekwondo

0

Club Taekwondo Arte e Movemento

G70231881

Cee

Taekwondo

1

Club Talleres Docris

G27757830

Vigo

Fútbol sala

0

Club Temegal

G70212204

Coruña (A)

Tenis de mesa

1

Club Tenis Chantada

G27203306

Chantada

Tenis

4

Club Tenis de Mesa Espedregada

G36207298

Oroso

Tenis de mesa

0

Club Tenis Padrón

G15663073

Pobra do C. (A)

Tenis

1

Club Tenis Ponteareas

G94008158

Ponteareas

Tenis

3

Club Tenis Rúa

G32136350

Rúa de Vald. (A)

Tenis

4

Club Tirso de Molina

G15310287

Ferrol

Atletismo

0

Club Triatlon Lalín

G36589513

Lalín

P.M. e triatlón

1

Club Triatlon Morrazo

G94017290

Moaña

P.M. e triatlón

1

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Kárate e D.A.

0

Club USC

Q1518001A

Santiago de C.

Taekwondo

1

Club Valdetires F.S.F.

G15232440

Ferrol

Fútbol

0

Club Veteranos Boiro Recambios Barbanza-Automi

G15962236

Boiro

Fútbol

0

Club Voleibol Dorron

G36199289

Marín

Voleibol

3

Club Voleibol Maniotas

G36580736

Cangas

Voleibol

3

Club Voleibol Padrón

G70318399

Padrón

Voleibol

0

Club Voleibol Riveira

G15506868

Ribeira

Voleibol

0

Club Windsurfing Latorre

G15360381

Padrón

Pesca e casting

4

Club Xadrez Cabo Touriñán

G15678964

Muxía

Xadrez

1

Club Xadrez Carral

G70297429

Carral

Xadrez

0

Club Xadrez Lourizán

G36345395

Pontevedra

Xadrez

0

Club Xadrez Tui

G94047552

Tui

Xadrez

0

Clube Amigos dos Cans de Caza

G15503261

Carballo

Caza

0

Clube Badminton Outes

G70092903

Outes

Bádminton

0

Clube Balonmán Coles

G32422271

Coles

Balonmán

0

Clube Ciclista Monforte

G27111509

Monforte de Lemos

Ciclismo

2

Clube de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Coruña (A)

Activ. subacuáticas

1

Clube de Actividades Subacuáticas Nautilus

G15655988

Fene

Activ. subacuáticas

1

Clube de Bolos Cruceiro de Meilán

G27357748

Riotorto

Birlos

4

Clube de Bolos Estivada

G27749407

Baiona

Birlos

3

Clube de Montaña Ribeira Sacra

G32253874

Parada de Sil

Montañismo

3

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Vigo

Montañismo

4

Clube de Pesca O Peixe

G32300410

Ourense

Pesca e casting

4

Clube de Xadrez Gallaecia

G70221221

Santiago de C.

Xadrez

3

Clube de Xadrez Infortui

G36513406

Tui

Xadrez

1

Clube Deportivo A Crema

G70003660

Negreira

Fútbol sala

2

Clube Deportivo Akai Ryu

G70294863

Negreira

Kárate e D.A.

0

Clube Deportivo Arranxar

G32115388

Ourense

Fútbol

2

Clube Deportivo Covelo Fútbol Sala

G36414167

Covelo

Fútbol sala

2

Clube Deportivo San Roque de Vilardevós

G32396830

Vilardevós

Fútbol

2

Clube Deportivo Vila do Arenteiro

G32413429

Carballiño (O)

Fútbol sala

3

Clube Deportivo Vincios

G36733376

Gondomar

Fútbol

4

Clube Fútbol Sala Beariz

G32257313

Beariz

Fútbol sala

2

Clube ITF Oroso

G70255153

Oroso

Taekwondo

0

Clube Rítmica Xiada

G94030384

Pontevedra

Ximnasia

3

Clube Tenis de Mesa Ceibe

G27158666

Monforte de Lemos

Tenis de mesa

0

Clube Xadrez Betanzos

G70113188

Betanzos

Xadrez

3

Clube Xadrez Celanova

G32123846

Celanova

Xadrez

2

Clube Ximnasio Do-Majo

G36353225

Guarda (A)

Judo e D.A.

1

CMDC Breogán de O Grove

G36015634

Grove (O)

Xadrez

4

Compañía de María Hockey Ferrol

G70306022

Ferrol

Patinaxe

0

Concello de Trabada F.S.

G27222066

Trabada

Fútbol

0

Corme, Club de Fútbol

G15227416

Ponteceso

Fútbol

3

Coruña Towers

G70215702

Coruña (A)

Fútbol americano

3

Coruxo F.C.

G36708212

Vigo

Ciclismo

0

Crecentense C.F.

G94003902

Crecente

Fútbol

4

Culb Bolos O Cadaval

G27367226

Castro de Rei

Birlos

4

Culb Salvamento Arteixo (Salvar)

G70192190

Arteixo

Salvamento e soc.

3

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Portas

Fútbol sala

4

Chantada Kárate Club

G27316538

Chantada

Kárate e D.A.

1

Dezarco Club Deportivo

G36577500

Silleda

Tiro con arco

2

Diablos Rojos C.F.S.

G15968167

Coruña (A)

Fútbol

2

Disco Caracol Fs Noia

G70181193

Noia

Fútbol sala

2

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Oleiros

Taekwondo

1

Don Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Cañiza (A)

Balonmán

0

E.D. Artai

G32352593

Ourense

Judo e D.A.

1

E.D. Poio

G36444446

Poio

Taekwondo

1

E.G.A.P Escola Galega de Apnea e Pesca Submariña

G15657588

Coruña (A)

Pesca e casting

0

Escola Basket Xria

G70045844

Carballo

Baloncesto

0

Escola de Fútbol Castiñeiriño

G70260237

Santiago de C.

Fútbol

0

Escola de Surf de Pantín

G70260286

Narón

Surf

2

Escola Galega de Kick-Boxing

G70154521

Coruña (A)

Boxeo

2

Escola Lucense de Taekwondo

G27396324

Lugo

Taekwondo

2

Escola Ximnasia Rías Baixas

G94024106

Pontevedra

Ximnasia

0

Escolas de Fútbol Concello de Carnota

G70214549

Carnota

Fútbol

1

Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Xinzo de Limia

Fútbol sala

3

Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

Xinzo de Limia

Kárate e D.A.

1

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Chantada

Baloncesto

3

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Chantada

Fútbol

3

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

Chantada

Kárate e D.A.

0

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Lourenzá

Atletismo

0

Escudería Amigos do Motor

G15661226

Santa Comba

Automobilismo

2

Escudería Cerdedoenrali

G94017803

Cerdedo

Automobilismo

0

Escudería Congostra Team Sanxenxo

G36576346

Sanxenxo

Automobilismo

1

Escudería Rallyactividad Competición

G15978273

Rianxo

Automobilismo

2

Escudería Terra Cha Sport

G27406289

Vilalba

Automobilismo

1

Escuela Ayude

G70159959

Melide

Boxeo

0

Escuela Ayude

G70159959

Melide

Esgrima

0

Escuela de Fútbol Sporting de Marín

G94048626

Marín

Fútbol sala

3

Escuela de Kárate A Solaina

G70190699

Narón

Kárate e D.A.

0

Escuela de Kickboxing Cipri Gomes y Disciplinas Asociadas

G32352478

Ourense

Boxeo

0

Escuela Orensana Municipal de Piragüismo

G32262479

Ourense

Piragüismo

2

Escueladeteniscanabal.Com

G15624927

Oleiros

Pádel

4

Escueladeteniscanabal.Com

G15624927

Oleiros

Tenis

4

Esprintes Ourense

G32411373

Ourense

Atletismo

1

Ferreira C.F.

G27211614

Pantón

Fútbol

2

Ferrol Surf School

G70247374

Ferrol

Surf

1

Fit Sport Vigo

G36988947

Vigo

Judo e D.A.

2

Flavia, S.D.

G15149438

Padrón

Fútbol

2

Francelos F.C.

G32144404

Ribadavia

Fútbol

1

Full Kárate Club Galaico

G27112333

Lugo

Boxeo

1

Fundación Celta de Vigo

G36810042

Vigo

Fútbol

0

Fundación Cipri Gomes

G32407280

Ourense

Boxeo

0

Fundación Óscar Pereiro

G27712637

Mos

Fútbol sala

3

Fútbol Club Monfero

G15381528

Monfero

Fútbol

2

Fútbol Club Pradeda

G27256668

Guntín

Fútbol

2

Gara Karting

G70150479

Cambre

Automobilismo

4

Gimnástico Deportivo Miño

G36299808

Guarda (A)

Fútbol

2

Glass Surf Clube

G27377233

Viveiro

Surf

1

Gonzasport Competición

G36330660

Pontevedra

Automobilismo

1

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Activ. subacuáticas

2

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Judo e D.A.

1

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Kárate e D.A.

1

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Pádel

0

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Vela

2

Grupo Bazán

G15277957

Ferrol

Xadrez

2

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Oleiros

Fútbol

4

Historic Rally Classic

G70284765

Melide

Automobilismo

0

Iberia C.F. de San Miguel de Reinante (Barreiros-Lugo)

G27122886

Barreiros

Fútbol

2

Idefic

G70297213

Coruña (A)

Baloncesto

0

Kárate-Do Carballo

G70319744

Carballo

Kárate e D.A.

2

Kayak-Polo Combarro

G94037512

Poio

Piragüismo

1

Kick Boxing Club Odisea Sport

G36443026

Pontevedra

Boxeo

0

Kickboxing Argos Astur

G27412568

Lugo

Boxeo

3

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

Culleredo

Surf

1

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

Pontevedra

Fútbol

0

Libertad Sporting Club

G36413235

Sanxenxo

Fútbol

2

Liceo Casino de Vilagarcía

G36010577

Vilagarcía de A.

Atletismo

0

Liceo Casino de Vilagarcía

G36010577

Vilagarcía de A.

Pesca e casting

0

Lirens C.F.

G36364339

Salvaterra do Miño

Fútbol

2

M.N.M. Móvete na Moto

G36511897

Lalín

Motociclismo

2

Melide Motorsport

G15680168

Melide

Automobilismo

0

Moledo Club de Fútbol

G36734226

Vigo

Fútbol

3

Montouto Club de Fútbol

G27335751

Abadín

Fútbol

0

Moto Club A Peroxa

G36837243

Peroxa (A)

Motociclismo

0

Moto Club Compostela

G15122211

Santiago de C.

Motociclismo

0

Moto Club Dagan

G36972875

Vigo

Motociclismo

4

Moto Club Deza

G36169464

Lalín

Motociclismo

0

Moto Club Gomesende

G32277196

Gomesende

Motociclismo

2

Moto Club Meda

G32224248

Maceda

Motociclismo

4

Moto Clube Ameixenda

G15719883

Ames

Motociclismo

2

Motor Club Vilaño-Laracha

G15680903

Laracha (A)

Automobilismo

2

Novaski

G36971372

Vigo

Esquí náutico

1

O Banquiño Lucense

G27411024

Lugo

Fútbol

0

O Pindo Club de Fútbol

G15940919

Carnota

Fútbol

2

O Val do Tea F.S

G94028180

Mondariz

Fútbol sala

2

Océano Surf Club

G15245020

Ferrol

Surf

3

Orense Club de Raid

G32231508

Ourense

Hípica

1

Parga F.C.

G27136399

Guitiriz

Fútbol

2

Patos Surf Club

G36796209

Nigrán

Surf

4

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Pontevedra

P.M. e triatlón

4

Pesca Sport Ribeiro

G32306656

Ribadavia

Pesca e casting

2

Pontecesures Clube de Fútbol

G36361830

Pontecesures

Fútbol sala

2

Portonovo Fútbol Sala

G36351708

Sanxenxo

Fútbol sala

4

Praia de Augas Santas

G27364678

Ribadeo

Baloncesto

2

Prone Lugo Asociación Deportiva

G27210376

Lugo

Fútbol

0

Racing San Lorenzo

G70172291

Santiago de C.

Fútbol

3

Rayo Ourensana C.F.

G32415432

Ourense

Fútbol

1

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

Sanxenxo

Activ. subacuáticas

0

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Vigo

P.M. e triatlón

0

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Vigo

Pádel

2

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña

G15047095

Coruña (A)

Natación

0

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña

G15047095

Coruña (A)

Pádel

2

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña

G15047095

Coruña (A)

Tenis de mesa

1

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña

G15047095

Coruña (A)

Tiro olímpico

4

Ribadeo F.C.

G27133818

Ribadeo

Baloncesto

0

Ribadeo F.C.

G27133818

Ribadeo

Fútbol

3

Ribadumia Tenis de Mesa

G36549608

Ribadumia

Tenis de mesa

2

Ribeiro Fútbol Club

G32298655

Ribadavia

Fútbol sala

3

Rios Club de Fútbol

G32202368

Riós

Fútbol

2

S.C.D. Poio

G36044972

Poio

Fútbol

2

S.C.D. Roxal

G15092380

Neda

Fútbol sala

2

S.C.R.D. Suevos C.F.

G15136997

Arteixo

Fútbol

2

S.D. A Gaiola

G70184049

Santiago de C.

Fútbol sala

0

S.D. Club Marcote

G36658052

Vigo

Xadrez

4

S.D. Rápido de Neda

G15330905

Neda

Fútbol sala

1

S.D.C A Manchica

G32173767

Merca (A)

Fútbol

4

S.D.C. San Adrián

G36140432

Vilaboa

Fútbol

2

S.D.Crts

G36542124

Ponteareas

Fútbol sala

2

Salmo Club de Pesca Deportiva

G15286206

Coruña (A)

Pesca e casting

3

San Xosé Club de Fútbol

G27380260

Lugo

Fútbol

1

San Xosé Club de Fútbol

G27380260

Lugo

Fútbol sala

3

Santiago Regueira del Río

G70248844

Santiago de C.

Boxeo

1

Serca (Salvamento e Rescate Carballo)

G70269063

Carballo

Salvamento e soc.

1

Skm Spain-Krav Maga

G27776416

Vigo

Loita

1

Sociedad Atlética Barbantes-Estación

G32229262

Cenlle

Fútbol

2

Sociedad Cultural y Deportiva Rabadeira

G15503618

Oleiros

Patinaxe

2

Sociedad de Pesca Fluvial Valdeorras

G32117325

Rúa de Vald. (A)

Pesca e casting

2

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Becerreá

Fútbol sala

3

Sociedad Deportiva Combarro

G36313054

Poio

Fútbol

2

Sociedad Deportiva Cultural Garabolos

G27280254

Lugo

Baloncesto

2

Sociedad Deportiva Cultural Garabolos

G27280254

Lugo

Fútbol

2

Sociedad Deportiva e Cultural Residencia

G27120310

Lugo

Fútbol

3

Sociedad Deportiva e Cultural Residencia

G27120310

Lugo

Fútbol sala

3

Sociedad Deportiva Las Jubias

G15115371

Coruña (A)

Piragüismo

3

Sociedad Deportiva Las Jubias

G15115371

Coruña (A)

Remo

1

Sociedad Deportiva O Páramo

G27283902

Páramo (O)

Fútbol

3

Sociedad Deportiva Ribadeo

G27319284

Ribadeo

Tenis de mesa

0

Sociedad Deportiva Sofán

G15603376

Carballo

Fútbol

2

Sociedad Deportva Santomé

G36134740

Marín

Fútbol

3

Sociedade Cultural Recreativa Liceo de Noia

G15027691

Noia

Boxeo

1

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

G36742393

Gondomar

Birlos

3

Sociedade de Caza e Pesca A Venatoria

G15032659

Santiago de C.

Pesca e casting

3

Sociedade de Pesca Deportiva Neria

G70013198

Vimianzo

Pesca e casting

2

Sociedade de Pesca Deportiva Pontemoamar

G36009397

Pontevedra

Pesca e casting

2

Sociedade Deportiva Bolos do Ceán

G36956522

Nigrán

Birlos

4

Sociedade Deportiva Camelle

G70298286

Camariñas

Fútbol

2

Sociedade Deportiva Deza

G94023678

Lalín

Fútbol

2

Sociedade Deportiva e Cultural Polvorín

G27141050

Lugo

Fútbol sala

0

Sociedade Deportiva Lalín

G94012614

Lalín

Bádminton

3

Sociedade Deportiva Lalín

G94012614

Lalín

Ciclismo

2

Sociedade Deportiva Piloño

G36275881

Vila de Cruces

Fútbol

2

Sociedade Deportiva Piñor

G32396376

Piñor

Fútbol

2

Sociedade Deportiva Pol

G27109313

Pol

Fútbol

3

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Trazo

Caza

4

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Trazo

Tiro olímpico

3

Sociedade Deportiva San Fernando-Vicente

G15269038

Coruña (A)

Caza

4

Sociedade Deportiva Santa Cruz de Montaos

G15592397

Ordes

Fútbol

2

Sociedade Río Cabe

G27389907

Monforte de Lemos

Golf

0

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Coruña (A)

Vela

3

Sporting Club Portonovo

G36473171

Sanxenxo

Fútbol

2

Sporting Lucense Club de Fútbol

G27318302

Lugo

Fútbol

2

Sporting Pontenova

G27138288

Pontenova (A)

Fútbol

2

Sporting Sada

G15127350

Sada

Fútbol

2

Surfeiros

G27741842

Nigrán

Surf

2

Tdm Vilalba

G27425149

Vilalba

Tenis de mesa

0

Terra dos Mares

G36939924

Vigo

Activ. subacuáticas

1

Tikitakafonsagrada Fútbol Sala

G27346139

Fonsagrada (A)

Fútbol sala

2

Tomiño Fútbol Club Femenino

G94015278

Tomiño

Fútbol

2

Traviesas Hockey Club

G36680239

Vigo

Patinaxe

0

Tx Race

G36514263

Pontecesures

Motociclismo

2

U.R.E.C.A.

G36631539

Nigrán

Baloncesto

2

U.R.E.C.A.

G36631539

Nigrán

Fútbol sala

2

U.R.E.C.A.

G36631539

Nigrán

Pádel

3

Unión Deportiva e Cultural Narahio

G15375314

San Sadurniño

Fútbol

2

Unión Deportiva Lavacolla

G15650005

Santiago de C.

Fútbol

2

Unión Deportiva Lobios

G32117772

Lobios

Fútbol

2

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

Muros

Fútbol

2

Unión Deportiva Val do Ulla

G70178124

Vedra

Fútbol

3

Unión F.S.

G27758598

Vigo

Fútbol sala

3

Veteranos de Teis C.F.

G36916401

Vigo

Fútbol

0

Veteranos Hércules Srd.

G15699945

Oleiros

Fútbol

0

Vicus C.D.

G27712421

Vigo

Judo e D.A.

4

Vilalba Fútbol Sala

G27247667

Vilalba

Fútbol sala

4

Vilanova Atlético

G36292985

Vilanova de A.

Fútbol

3

Vilatuxe Fútbol Club

G36258853

Lalín

Fútbol

2

Xeve Club de Fútbol

G94043890

Pontevedra

Fútbol

2

Zona Libre de Voleibol Club

G27423722

Sarria

Voleibol

0

b) Agrupación deportiva escolar:

Entidade

CIF

Total puntos

Escola Deportiva Santiago

G70301379

0

4. Declarar excluídos aos solicitantes que se identifican a continuación, ordenados alfabeticamente, e motivo da exclusión.

Entidade

CIF

Motivo

A.C. O Vinculeiro-C.D. Sar

G15519499

Solicitude fóra de prazo

A.D. Escolapios

G27035039

Non se adecua ao obxecto da convocatoria e bases reguladoras

A.D. Menela

G36817575

Solicitude fóra de prazo

A.D.C. de Fútbol Bóveda

G27207919

Solicitude fóra de prazo

A.D.E. Escolarix

G70153580

Solicitude fóra de prazo

A.V.C.R. San Mamede de Zamáns

G36691855

Non inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte

Agrupación Deportiva Colexio Ferroviario

G27034297

Non se adecua ao obxecto da convocatoria e bases reguladoras

ANPA Camiño de Santiago. CEIP Monte dos Postes

G15059918

Non inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte

Asoc. Criadores Caballos Españoles Galicia

G36261410

Solicitude fóra de prazo

Asoc. Cult. e Dep. Fogar de Breogán de Lira

G36598340

Solicitude fóra de prazo

Asociación Galega de Cans de Trineo e Tiro

G27212299

Non inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte

Asociación Galega de Mulleres Deportistas

G70284781

Non se adecua ao obxecto da convocatoria e bases reguladoras

C.C. Santiago DH

G70092275

Solicitude fóra de prazo

C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

Solicitude fóra de prazo

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

Solicitude fóra de prazo

Club As Triscas

G36421824

Solicitude fóra de prazo

Club de Bolos da Rega

G36741072

Solicitude fóra de prazo

Club de Fútbol Noia

G15252505

Solicitude fóra de prazo

Club de Iniciativas Deportivas Universitarias

G15479215

Solicitude fóra de prazo

Club Náutico Umia

G36036150

Solicitude fóra de prazo

Club Veteranos Camporrapado C.F.

G70264239

Non inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte

Escolas de Fútbol Luis Calvo

G15794589

Documentación incompleta

Fundación Educación e Deporte de Santiago de Compostela-Fedesa

G15867260

Non inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte

Gimnasio Senra

G27147081

Solicitude fóra de prazo

Hockey Club Sto. Domingo de Padrón

G15333446

Solicitude fóra de prazo

Sociedad Deportiva Ourol

G27247758

Solicitude fóra de prazo

Sociedad Lestedo Pico Sacro

G15111263

Solicitude fóra de prazo

Sociedade Cultural e Deportiva Palaestra

G15217896

Solicitude fóra de prazo

Sporting Celanova

G32183865

Solicitude fóra de prazo

Volantes de Baño F.C.

G70294640

Solicitude fóra de prazo

5. Esta resolución comporta a disposición de crédito por un importe total de 2.643.643,22 euros (dous millóns seiscentos corenta e tres mil seiscentos corenta e tres euros e vinte e dous céntimos), con cargo á aplicación orzamentaria 04.60.441A.481.0.

6. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o secretario xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ou ben, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2012.

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte