Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Luns, 11 de xuño de 2012 Páx. 22504

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

ORDE do 29 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a empresas galegas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan Estratéxico do Téxtil. Visión 2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (código de procedemento IN515B).

A política desenvolvida pola Consellería de Economía e Industria non marco das competencias que lle atribúe ou Decreto 324/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a súa estrutura orgánica, a través da Dirección Xeral de Comercio, está dirixida, entre outros obxectivos, á planificación, programación e dirección das actuacións orientadas á promoción comercial de determinados sectores da economía galega que se consideren especialmente importantes para a Comunidade Autónoma, como é o sector téxtil-moda-confección.

A industria do sector téxtil-moda-confección, afectada por unha intensa deslocalización, está a sufrir un proceso de transformación para adaptar as súas tradicionais estruturas ás novas exixencias mundiais, co fin de acometer os importantes retos de competitividade que ten que afrontar, apostando por estratexias baseadas, principalmente, en factores tales como o deseño, a innovación, o control de calidade, apoio á imaxe de marca, cooperación, o uso das novas tecnoloxías e loxística que achegan valor engadido con respecto aos seus competidores no ámbito internacional e facilitan o abandono, con carácter gradual, da idea de competir tan só en produción manufactureira.

Tendo en conta que as actuais circunstancias do mercado inflúen, sen dúbida ningunha, na evolución deste sector en Galicia, xa maduro e tradicional, faise necesario camiñar cara a un modelo onde a integración das actividades comerciais no conxunto das funcións da empresa, a elección da canle de distribución axeitada, o nome propio, a busca de novos segmentos de mercado e de novos produtos, ademais da capacidade de rápida adaptación e resposta ás necesidades e requirimentos do consumidor, lle permitirá xerar ás empresas de confección galegas a dimensión e capacidade necesaria para operar nos mercados, incidindo, á súa vez, na creación dun sector innovador, produtivo, diversificado, competitivo e internacionalizado.

Neste sentido, esta orde enmarcase no Plan Estratéxico do Téxtil. Visión 2020. O plan ten como obxectivo fundamental acadar que o sector téxtil confección-moda de Galicia evolucione a un sector que se caracterice por:

– Estar integrado por empresas competitivas independentemente da súa dimensión.

– Ser un sector no que convivan grandes empresas con pemes que a través da cooperación poidan acceder ás mesmas vantaxes competitivas que as empresas de maior dimensión.

– Ter capacidade para xerar novas empresas en áreas de alto valor engadido relacionadas co negocio da industria da moda e o vestiario.

– Ser xerador de novos empregos de maior cualificación.

– Ter proxección internacional.

– Estar identificado cos valores do territorio.

– Ser un sector que busca sinerxías con outros sectores como o TIC, o loxístico e determinados servizos para fortalecer e ampliar a súa cadea de valor.

– Ser un sector que transcende das fronteiras de Galicia e se complementa no espazo da eurorrexión que achega a potencialidade suficiente para conseguir vantaxes competitivas a nivel internacional.

– Ser un sector aglutinador de coñecemento.

Con esta finalidade, a Consellería de Economía e Industria a través da Dirección Xeral de Comercio, acordou convocar axudas ás empresas galegas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización.

En virtude do exposto, e no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria para apoiar a realización de actuacións e estratexias no ámbito da promoción e internacionalización que incidan na capacidade competitiva das empresas galegas do sector téxtil-moda-confección e que se inclúen como anexo I.

2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións para o ano 2012.

Artigo 2. Solicitudes e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse no rexistro da Xunta de Galicia, así como nos de calquera outro órgano da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades que integran a Administración local, sempre que neste último caso se subscribise o oportuno convenio, ou polos restantes medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (en diante, Lei 30/1992).

2. As solicitudes tamén poderán presentarse vía electrónica. O formulario normalizado de solicitude composto polos anexos II e III que figuran como anexos desta orde estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, para a súa tramitación electrónica completa.

Para a presentación na sede electrónica dos devanditos formularios admitirase o DNI electrónico, ou calquera outro sistema de sinatura electrónica aceptado pola sede, da persoa solicitante ou representante legal. O dito formulario deberá ser cuberto en todos os seus campos sen engadir novos datos, emendar, variar ou riscar o seu formato orixinal. En caso contrario, as solicitudes non se admitirán a trámite.

No suposto de que a persoa solicitante non dispoña de sistema de sinatura aceptado pola sede electrónica, admítese igualmente a presentación da solicitude en formato papel unha vez cuberto o formulario en formato PDF dispoñible na sede, e presentarase asinado nos enderezos sinalados no punto 1 deste artigo.

3. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase que o prazo vence o día cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que é o de publicación no DOG e, se é festivo, o primeiro día hábil seguinte.

4. A Consellería de Economía e Industria velará polos datos de carácter persoal que serán obxecto tratamento e, para tal efecto, procederase á súa incorporación a un ficheiro que cumprirá as exixencias da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, adoptándose tanto as medidas de seguridade técnicas como organizativas.

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será estritamente a xestión e tramitación do expediente correspondente e as que deriven da aplicación da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega.

Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros; non obstante, a Consellería de Economía e Industria revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea no seu poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e se requira de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

Decláranse recoñecidos e poderán exercerse os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición por escrito e enviando identificación suficente ao seguinte enderezo: edificio administrativo San Caetano –San Caetano s/n– 15704 Santiago de Compostela, ou ben mediante o procedemento habilitado para o efecto e que poderá encontrar na guía do cidadán da páxina web da Xunta de Galicia.

Artigo 3. Prazo de duración do procedemento de concesión

Unha vez finalizado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras, e non poderá ter unha duración superior a seis meses.

Artigo 4. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código IN515B, poderase obter información na Dirección Xeral de Comercio, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería (http://economiaeindustria.xunta.es), na súa epígrafe de axudas.

b) O teléfono 881 99 94 81 da devandita dirección xeral.

c) O enderezo electrónico cei.dxc.axudas@xunta.es

d) Presencialmente.

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia: 012 (desde o resto do Estado: 902 12 00 12).

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Comercio para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2012

Javier Guerra Fernández
Conselleiro de Economía e Industria

ANEXO I
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións a empresas galegas do sector téxtil-moda-confección para
a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización (IN515B)

Artigo 1. Obxecto e réxime das subvencións

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar o desenvolvemento de actuacións e estratexias de difusión, promoción e acceso a mercados, xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil-moda-confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais.

2. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, e quedará suxeito ao rexime de axudas de minimis, polo que non poderán exceder os límites cuantitativos (200.000 euros nun período de tres anos) establecidos no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión da Unión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE nº L379/5, do 28 de decembro).

3. Con carácter xeral e de acordo co establecido no artigo 29.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante Lei 9/2007), consideraranse subvencionables os gastos e investimentos que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actuación subvencionada.

En concreto, considéranse actuacións subvencionables sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2012 ata a data límite de xustificación establecida no artigo 17, coa excepción dos gastos efectuados no ano 2011 exixidos en concepto de anticipo para a participación en eventos expositivos realizados en 2012:

Tipo a). Actuacións de difusión.

Subtipo a.1. Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizados a través de campañas ou insercións en prensa, revistas, internet e valos publicitarios sempre que a súa difusión se realice fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Subtipo a.2. Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizadas a través da elaboración de material promocional como catálogos, contidos audiovisuais, folletos e similares, en calquera soporte, que conteñan información da empresa beneficiaria e que contribúan á divulgación e coñecemento dos seus produtos fóra do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Gastos subvencionables:

Terán a consideración de gastos subvencionables todos os relativos ao deseño, elaboración, edición, montaxe, produción, tradución, impresión e, se é o caso, a inserción.

Tipo b). Actuacións de promoción.

Subtipo b.1. Participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos sectoriais de carácter profesional que teñan lugar fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Gastos subvencionables:

Neste caso, terán a consideración de gastos subvencionables o aluguer de espazos e servizos; a construción, montaxe e decoración de postos; o transporte do material de exposición; inscrición e seguro obrigatorio; inserción no catálogo da feira; estilismo; fotografía; modelos; os traballos de gabinetes de comunicación específicos para o evento e, cando se trate de asistencia a feiras e eventos no estranxeiro, a contratación de intérpretes.

Subtipo b.2. Córners situados tanto no mercado nacional como internacional para favorecer a promoción a través de exposicións permanentes así como mellorar a presenza da marca nos puntos de venda e show-rooms sempre que estean no estranxeiro.

Gastos subvencionables:

Terán a consideración de gastos subvencionables a construción, amoblamento, decoración e deseño do espazo, así como os traballos de gabinetes de comunicación específicos para estas actuacións.

Tipo c). Actuacións de acceso a mercados.

Subtipo c.1. Estratexia de penetración nos mercados externos a Galicia a través da expansión da marca.

Gastos subvencionables:

• Os gastos de consultoría externa e asistencia técnica que engloben o desenvolvemento dos traballos necesarios para a elaboración do proxecto, tales como a análise e definición de:

Viabilidade técnica, comercial e económico-financeira do proxecto.

Requirimentos técnicos, comerciais ou loxísticos.

Busca e localización de aliados estratéxicos.

• Gastos de asesoramento económico, xurídico e legal que deriven da elaboración do proxecto.

• Gastos incorridos en viaxes de prospección. Han de estar realizados por persoal da empresa e referidos unicamente a calquera tipo de transporte público ou establecementos hoteleiros, cun máximo de dúas persoas.

Subtipo c.2. Estratexia de penetración nos mercados internacionais a través de licenzas de marca: elaboración dun proxecto que englobe o estudo de novas liñas de negocio amparadas en licenzas de marca orientadas ao acceso aos mercados internacionais así como a materialización dos acordos con terceiros. Os solicitantes terán que ser os titulares ou licenciatarios das marcas que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

Gastos subvencionables:

• Os gastos de consultoría externa e asistencia técnica que engloben o desenvolvemento dos traballos necesarios para a elaboración do proxecto, tales como a análise e definición de:

Viabilidade técnica, comercial e económico-financeira do proxecto.

Requirimentos técnicos, comerciais ou loxísticos.

Busca e localización de aliados estratéxicos.

• Gastos de asesoramento económico, xurídico e legal que deriven da elaboración do proxecto.

4. Quedan expresamente excluídas do ámbito de aplicación destas bases as actuacións seguintes:

• Os gastos do persoal habitual contratado pola empresa e calquera outro derivado da actividade habitual e corrente da empresa solicitante.

• Os custos de mailings, convites, regalos promocionais e os relativos á realización de cócteles e actos análogos.

• Deseño e creación de páxinas web.

• O imposto sobre o valor engadido (IVE).

• Gastos de actuacións realizadas ou dirixidas ao ámbito da Comunidade Autónoma Galega.

• Aqueles gastos que resulten de carácter xeralista ou non estean expresamente referidos á actuación concreta que se propón para a subvención.

• Folletos e outro material que non estean dirixidos estritamente a fins promocionais.

• No que se refire á participación en feiras internacionais, non se apoiarán aquelas actuacións que coincidan coas actuacións proxectadas no marco do plan de fomento das exportacións galegas (FOEXGA) que desenvolve conxuntamente a Consellería de Economía e Industria e as cámaras de comercio, industria e navegación galegas.

• Aqueloutros que non estean directamente vinculados coa realización da actuación subvencionable.

Artigo 2. Financiamento e concorrencia

1. As subvencións que se establezan para as actuacións obxecto desta orde financiaranse co crédito ampliable correspondente á aplicación orzamentaria 08.03.751A.771.1, Axudas á promoción e internacionalización do sector téxtil-moda-confección, por un importe máximo de 900.000 euros para o ano 2012, sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria, o que poderá dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación de solicitantes que resulte de aplicación dos criterios do artigo 9.

En concreto, o dito crédito poderase ampliar excepcionalmente cando o aumento veña derivado de: a) unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, b) a existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo, c) no suposto previsto no artigo 25.3º do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto11/2009, do 8 de xaneiro.

Este incremento quedará condicionado á declaración de dispoñibilidade de crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, logo de aprobación da modificación orzamentaria que proceda.

2. Contía das subvencións.

Para as actuacións incluídas nesta convocatoria o investimento máximo subvencionable será de 120.000,00 € e a intensidade da axuda estará determinada polo tamaño da empresa solicitante segundo se indica na seguinte táboa:

Tipo de empresa

Porcentaxe subvención

Microempresas

60%

Pequenas empresas

50%

Medianas empresas

40%

Grandes empresas

30%

Para a clasificación das empresas, segundo o seu tamaño, actuarase de acordo coa Recomendación da Comisión Europea do 6 de maio de 2003, DOUE do 20.5.2003, sobre definición de microempresa, pequena e mediana empresa, tendo en conta os seguintes criterios:

– Microempresas. As que teñen menos de 10 traballadores e un límite de 2 millóns de euros para o volume de negocio e o balance xeral.

– Pequenas empresas. As que teñen entre 10 e 49 traballadores e un límite de 10 millóns de euros para o volume de negocio e o balance xeral.

– Medianas empresas. As que teñen entre 50 e 249 traballadores. O límite do volume de negocio é de 50 millóns de euros e o do balance xeral de 43 millóns de euros.

– Grandes empresas. As que superen os límites fixados para a definición de medianas empresas.

3. O importe da subvención regulada nesta orde en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións das distintas administracións ou calquera dos seus entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total do investimento subvencionable.

4. A axuda de minimis non se acumulará con ningunha axuda estatal correspondente aos mesmos gastos subvencionables se a acumulación dá lugar a unha intensidade de axuda superior á establecida para as circunstancias concretas de cada caso, nun reglamento de exención por categorías ou nunha decisión adoptada pola Comisión Europea.

5. As subvencións previstas nesta orde serán incompatibles con calquera outra das reguladas por esta consellería e entes dependentes.

Artigo 3. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, as empresas privadas pertencentes ao sector téxtil-moda-confección con domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, xa sexan persoas físicas ou xurídicas que figuren dadas de alta nas agrupacións 43, 44 e/ou 45 do imposto de actividades económicas ou no grupo 613.

2. Os solicitantes non poderán estar incursos en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4. Solicitudes

1. As solicitudes para participar no procedemento de concesión das subvencións presentaranse na forma e prazo que se indican no artigo 2 da orde de convocatoria.

2. Xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

2.1. Formularios normalizados de solicitude compostos polos anexos II e III, debidamente asinados polo representante legal da entidade correspondente:

2.1.a. Anexo II (folla 1, 2 e 3): datos identificativos do solicitante e das actuacións subvencionables.

2.1.b. Anexo III (follas 1 e 2) que conterá:

– Declaración expresa sobre a concesión, ou solicitude doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

– Declaración expresa sobre a concesión ou solicitude doutras axudas por calquera concepto suxeitas ao réxime de minimis nos anos fiscais 2009, 2010 e 2011.

– Declaración expresa de non estar incurso en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007.

– Declaración expresa de estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007.

– Declaración expresa de que a empresa solicitante pertence a categoría de microempresa, pequena, mediana ou grande empresa, de acordo co cumprimento dos criterios establecidos pola Recomendación da Comisión Europea do 6 de maio de 2003.

– Declaración expresa de que respecta a prohibición de subcontratación cos provedores de bens ou servizos nos que recaian algunha das condicións establecidas no artigo 27 da Lei 9/2007 e de que os provedores non están vinculados coa entidade solicitante ou con algún dos seus órganos directivos ou xestores (de estar vinculados, farase constar de xeito expreso nesta epígrafe).

– Declaración expresa de que a entidade solicitante non ten a consideración de empresa en crise conforme o disposto no artigo 1.h) do Regulamento (CE) nº 1998/2006, do 15 de decembro, relativo a aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

– Se é o caso, declaración de compromiso de utilización da lingua galega en todas as relacións que o interesado manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, así como de uso e posterior utilización da lingua galega nas accións subvencionables.

– Declaración expresa da titularidade da conta bancaria da entidade solicitante

– Declaración expresa autorizando o órgano xestor para solicitar as certificacións que deben emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia.

– Declaración expresa autorizando o órgano xestor para acceder aos datos identificativos dispoñibles noutras administracións públicas

– Declaración expresa autorizando o órgano xestor para publicar as axudas concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, así como as sancións impostas, na forma en que determine o órgano competente de conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para a ano 2006.

2.2. Documentación xurídico-administrativa da empresa solicitante (orixinal ou copia compulsada) que deberá estar en vigor:

– Se é unha persoa física:

Só no caso de non autorizar a súa verificación, documento nacional de identidade ou número de identificación de estranxeiro.

– No caso de persoa xurídica:

Só no caso de non autorizar a súa verificación, número de identificación fiscal.

Acta, escritura ou documento de constitución, estatutos e, se é o caso, modificación deles, debidamente legalizados. A referida documentación deberá acreditar que o seu obxecto social abrangue a actividade para a cal se solicita a subvención.

Só no caso de non autorizar a súa verificación, documento nacional de identidade e documento acreditativo de poder bastante para actuar ante a Administración do representante legal da entidade solicitante.

2.3. No caso que se solicite subvención para actuacións tipo C (subtipo c.1, viaxes de prospección): certificación asinada polo representante legal da empresa en que se xustifiquen os motivos da/as viaxe/s e na que se indique que o persoal que a/as realiza forma parte do cadro de persoal da empresa.

2.4. No caso que se solicite subvención para actuacións tipo C (subtipo c.2): acreditación do rexistro da marca da empresa galega.

2.5. Certificación expedida pola Axencia Tributaria na cal se indiquen as epígrafes do imposto de actividades económicas en que figura dada de alta a entidade solicitante.

2.6. Certificacións expedidas polos organismos competentes, acreditativas de estar ao día no cumprimento dos seus deberes coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda.

As certificacións indicadas nos puntos 2.5 e 2.6 só deben presentarse no caso de que a entidade solicitante denegue expresamente a autorización ao órgano xestor para que solicite de oficio estas certificacións. Se o certificado dispón de código electrónico de verificación coa Administración pública correspondente, poderá presentarse o devandito documento sen compulsar.

En caso de que o solicitante deba presentar estes certificados na fase de emenda, despois de que a consulta polo órgano xestor non obtivese resultado favorable, a data de expedición dos certificados pola Administración correspondente deberá ser posterior á data de consulta polo órgano xestor, o que se comunicará no requirimento de emenda da documentación.

2.7. Memoria de cada unha das actividades para as cales se solicita subvención, que incluirá, polo menos, a súa descrición e obxectivos.

2.8. Facturas ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamento detallado de gastos previstos para a realización de cada unha das actividades ou adquisicións para as cales se solicita subvención. Non terán a consideración de orzamentos as estimacións de gastos realizadas polo solicitante e que carezan do soporte da oferta do provedor ou tarifa oficial do gasto nin se admitirán aqueles orzamentos que non presenten a suficiente desagregación para determinar o carácter subvencionable dos conceptos relacionados nel. A relación nominativa de facturas presentarase segundo a folla 2 do anexo II.

Segundo o artigo 29.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na súa nova redacción dada pola Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, á prestación do servizo ou á entrega do ben, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren ou agás que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención».

A elección entre as ofertas presentadas, que deberán presentarse coa solicitude da subvención, realizarase de conformidade con criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta economicamente máis vantaxosa. Considerando o anterior, deberá achegarse a documentación disposta nos parágrafos seguintes:

a) Copia ordenada de todos e cada un dos orzamentos e ofertas detalladas dos investimentos sobre os cales se solicita a axuda, obtidos dos provedores seleccionados polo solicitante, con independencia da contía dos investimentos.

b) Copia ordenada de todos e cada un dos orzamentos e ofertas que non foron seleccionados polo solicitante para a realización do proxecto.

c) Memoria económica xustificativa da elección dos provedores, cando a elección do provedor non recaia na oferta economicamente máis vantaxosa, das tres que, como mínimo, obtivo o solicitante, salvo cando polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude de subvención.

Non existe obriga de presentar esta memoria xustificativa cando a elección do provedor recaia na oferta economicamente máis vantaxosa das tres que, como mínimo, obtivo o solicitante.

As ofertas presentadas e os provedores elixidos supoñen unha documentación vinculante para o desenvolvemento do proxecto no caso de ser beneficiario da axuda. Non se considerarán subvencionables, parcial ou totalmente, aqueles investimentos dos cales non se presente documentación económica completa conforme o aquí recollido.

2.8. Ademais disto e, se é o caso, para os efectos sinalados no artigo 9 destas bases, achegarase a seguinte documentación:

1º. Copia compulsada das facturas e xustificantes de pagamento acreditativas de que a empresa solicitante asistiu anualmente a algunha feira, desfile, certame ou outro evento expositivo internacional, durante os últimos 3 anos (2009, 2010 e 2011).

2º. Certificado expedido polo órgano competente de pertenza ao Clúster Galego Téxtil Moda ou a algunha asociación integrada nel.

3º. Certificación que acredite a existencia na empresa de sistemas de calidade, excelencia ou ambientais, así como actuacións de responsabilidade social da empresa (RSE).

4º. Se é o caso, declaración de compromiso de utilización da lingua galega en todas as relacións que o interesado manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, así como de uso e posterior utilización da lingua galega nas accións subvencionables (anexo III).

Artigo 5. Consentimentos e autorizacións

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación das bases reguladoras. De conformidade co disposto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, a presentación da solicitude de concesión da subvención polo interesado comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deben emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia.

Non obstante, o solicitante poderá denegar o consentimento, facéndoo constar expresamente no formulario de solicitude, e deberá presentar entón as certificacións ás cales fai referencia este punto.

De acordo co disposto no artigo 35.f) da Lei 30/1992, non será necesario presentar a documentación xurídico-administrativa que xa se encontre en poder desta consellería, sempre que se manteña vixente e se identifique nos formularios de solicitude o ano de presentación e o código de procedemento administrativo para que foi presentada.

No suposto de imposibilidade material de obter a documentación conforme o punto anterior ou que se constatase a súa invalidez, o órgano competente poderá requirir o solicitante a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Igualmente, de conformidade co mesmo artigo 20.3º da Lei 9/2007, se o solicitante indica que certa documentación que se deba usar neste procedemento xa consta no poder da consellería, a presentación da solicitude implica a autorización ao órgano instrutor para acceder a esa documentación.

2. De conformidade co establecido nos artigos 6.2.b) e 9 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, non será necesario presentar o DNI, NIE ou NIF no caso de que a entidade solicitante autorice o órgano xestor a obter os datos identificativos da Axencia Estatal da Administración Tributaria.

3. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, no devandito rexistro, feito que terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos. Todo isto conforme o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, pola que se regula a protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

4. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, esta consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis.

Artigo 6. Órganos competentes

A Dirección Xeral de Comercio será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión da subvención, e corresponderalle ao conselleiro de Economía e Industria ditar a resolución de concesión.

Artigo 7. Instrución dos procedementos

1. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria, requirirase a persoa interesada para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixer, terase por desistido na súa petición, logo da correspondente resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da devandita lei.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das certificacións obtidas de conformidade co artigo 5.1 resulta que non pode acreditarse que a persoa solicitante se encontra ao día do pagamento dos seus deberes tributarios e sociais co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, ou no suposto de que sexa necesario presentar documentación, despois de aplicarse o disposto no artigo 35.f) da dita lei.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse o solicitante para que subministre cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

3. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo seguinte.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal se indicarán as causas desta.

Artigo 8. Comisión de valoración

1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou denegación das subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

1º. Presidente: subdirector/a xeral da Dirección Xeral de Comercio.

2º. Vogal: un/unha xefe/a de servizo.

3º. Vogal: un/unha xefe/a de sección.

4º. Vogal: un/unha técnico/a da Dirección Xeral de Comercio, que fará as funcións de secretario.

3. Na proposta de concesión que formule a comisión figurarán de xeito individualizado, os solicitantes propostos para obter a subvención, e especificarase a valoración que lles corresponde segundo os criterios recollidos no artigo seguinte. Así mesmo, indicarase o importe da subvención para cada un deles ata esgotar o crédito dispoñible.

4. O resto das actuacións subvencionables quedará en reserva para seren atendidas, ben co crédito que quede libre de producirse algunha renuncia ou modificación nos proxectos inicialmente subvencionados, ben co incremento dos créditos orzamentarios destinados a estas subvencións. Para estes efectos poderán realizarse sucesivas propostas de resolución conforme o sinalado neste artigo.

Artigo 9. Criterios de valoración

1. Os criterios de avaliación que servirán de base para a determinación da preferencia na concesión da subvención serán os seguintes:

1º. Execución dunha actuación nos mercados internacionais, excluídas as actuacións de difusión (tipo A) detalladas no artigo 1: 20 puntos; en caso de que sexa máis dunha actuación: 30 puntos.

2º. Participación en feiras e outros eventos expositivos de carácter internacional que terán lugar no ámbito estatal (segundo o calendario de feiras internacionais publicado anualmente pola Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio): 10 puntos.

3º. Ter asistido anualmente a algunha feira, desfile, certame ou outro evento expositivo internacional, excluídas as actuacións indicadas no punto anterior, durante os últimos 3 anos (2009, 2010 e 2011):10 puntos.

4º. Esforzo de promoción realizado segundo o tamaño da empresa solicitante –de 5 a 20 puntos–:

• Grandes empresas, 5 puntos.

• Medianas empresas, 10 puntos.

• Pequenas empresas, 15 puntos.

• Microempresas, 20 puntos.

Para a clasificación das empresas, segundo o seu tamaño, actuarase de acordo coa Recomendación da Comisión Europea do 6 de maio de 2003, DOUE do 20.5.2003.

O cómputo de efectivos de persoal e os límites en caso de empresas asociadas ou vinculadas accionarialmente con terceiras deberá efectuarse como dispón o artigo 6, puntos 2 e 3, do anexo da citada Recomendación da Comisión.

5º. Certificación que acredite a existencia na empresa de sistemas de calidade, excelencia ou ambientais así como actuacións de responsabilidade social da empresa (RSE) –de 0 a 10 puntos–:

• Unha certificación de calidade, excelencia ou ambiental, 4 puntos; máis dunha certificación, 7 puntos.

• Acreditación dunha ou máis actuacións de responsabilidade social da empresa (RSE), 3 puntos.

6º. Pertenza ao Clúster Galego Téxtil Moda, directamente ou a través de algunha das asociacións integradas no mesmo: 15 puntos.

7º. Investimento subvencionable solicitado igual ou inferior a 60.000,00 € :10 puntos.

8º. O compromiso de utilización da lingua galega en todas as relacións que o interesado manteña coa Administración autonómica, de acordo co establecido no artigo 6.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, así como de uso e posterior utilización da lingua galega nas accións subvencionables, que se acreditará mediante a presentación, debidamente asinado, do modelo que se inclúe no anexo III: 1 punto.

Artigo 10. Audiencia

1. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, poñerase de manifesto aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

2. Non obstante, poderase prescindir do trámite a que se refire o punto anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 11. Resolución e notificación

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, a comisión de valoración formulará a proposta de resolución, que se elevará, a través do órgano instrutor, ao conselleiro.

2. O conselleiro, á vista da proposta, ditará a correspondente resolución que deberá estar debidamente motivada e expresará, cando menos, a actuación que se subvenciona e o seu custo, así como a subvención concedida e a súa contía, ou, se é o caso, a causa de denegación.

En ningún caso o importe das subvencións concedidas poderá superar o custo da actividade que vai desenvolver o beneficiario, ou, se é o caso, a porcentaxe máxima do investimento subvencionable establecido.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ao interesado serán de seis meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se transcorrese o prazo máximo para resolver sen que recaese resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 59.6º b) da indicada lei, no caso das subvencións concedidas poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Consellería de Economía e Industria. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, os/as beneficiarios/as, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada.

As resolucións de inadmisión ou desestimación de solicitudes notificaranse individualmente, con indicación das súas causas.

Artigo 12. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da correspondente orde de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

1º. Recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

2º. Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 13. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderán dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. O órgano competente para a concesión da subvención poderá acordar a modificación da resolución por instancia do beneficiario, se se cumpren, en todo caso, os seguintes requisitos:

1º. Que a actividade, conduta ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras.

2º. Que se acredite a inexistencia de prexuízos a terceiros.

3º. Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter concorrido na concesión inicial, non supoñan a denegación da axuda ou subvención.

3. O beneficiario deberá solicitar a modificación mediante instancia dirixida ao conselleiro de Economía e Industria xunto coa documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos sinalados no punto anterior, cun límite de vinte días hábiles antes da data de finalización do prazo de xustificación do investimento.

4. O acto polo que se acorde a modificación da resolución ou, se é o caso, se denegue, será ditado polo órgano concedente despois da instrución do correspondente expediente, no cal se dará audiencia aos interesados na forma prevista no artigo 10 destas bases.

Artigo 14. Aceptación e renuncia

1. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución, transcorridos dez días hábiles desde a notificación ou publicación desta sen que o interesado comunicase expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a acepta e, desde ese momento, adquirirá a condición de beneficiario.

A renuncia á subvención, debidamente motivada, poderase facer por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 91 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

En caso de que se comunicase a renuncia en prazo, o conselleiro ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 42.1º da mesma lei.

Artigo 15. Obrigas dos beneficiarios

1. Son obrigas do beneficiario:

1º. Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

2º. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o desfrute da subvención.

3º. Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará o órgano concedente, así como calquera outra actuación, sexa de comprobación e control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o cal se achegará canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

4º. Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, especificando aquelas axudas de minimis obtidas, para os efectos de poder comprobar o cumprimento do límite cuantitativo a que fai referencia o artigo 1.2º destas bases. Así mesmo, comunicar a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención.

Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

5º. Acreditar, con anterioridade a que se dite a proposta de resolución de concesión, que se encontra ao día no cumprimento dos seus deberes tributarios e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, na forma que se determine regulamentariamente.

6º. Manter os investimentos subvencionados coa axuda outorgada e a aplicación dos fondos recibidos, durante un período de cinco anos desde a súa concesión

7º. Adoptar as medidas de difusión contidas no punto 3 do artigo 15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Os beneficiarios deberán dar a axeitada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. En concreto, as entidades beneficiarias de axudas deberán facer constar o cofinanciamento dos activos adquiridos ao abeiro desta axuda con fondos da Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía e Industria. Para isto empregarán adhesivos ou distintivos similares coa lenda «Proxecto cofinanciado», acompañado do escudo normalizado da Xunta de Galicia.

8º. Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da devandita lei.

Artigo 16. Subcontratación

Enténdese que un beneficiario subcontrata cando concerta con terceiros a execución total ou parcial da actividade que constitúa o obxecto da subvención. Queda fóra deste concepto a contratación daqueles gastos en que teña que incorrer o beneficiario para a realización, por si mesmo, da actividade subvencionada.

Será de aplicación o disposto nos artigos 27 da Lei 9/2007 e 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007.

Faise especial indicación de que as persoas ou entidades subcontratadas non poderán estar vinculadas coa entidade solicitante salvo que concorran as seguintes circunstancias:

1ª. Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

2ª. Que se solicite e conceda a súa previa autorización (a solicitude de autorización e a súa xustificación presentaranse xunto coa solicitude de subvención).

Artigo 17. Xustificación da subvención

1. O pagamento da subvención quedará condicionado á presentación, nos lugares sinalados no artigo 2 da convocatoria e ata o 31 de outubro de 2012, do orixinal ou copia compulsada da seguinte documentación:

a) Relación nominativa de facturas agrupadas e ordenadas por actuacións subvencionables, facendo constar para cada documento o seu número de orde, data de expedición, expedidor, concepto, importe en euros (IVE excluído) e data de pagamento (especificarase, se é o caso, o tipo de cambio aplicado).

b) Xustificantes dos investimentos: facturas dos provedores e demais documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa nos termos que se establezan regulamentariamente (importe sen IVE e importe total), en relación cos gastos subvencionables, emitidas dentro do período comprendido entre a data de inicio do proxecto e a data límite de xustificación do proxecto.

c) Xustificación dos pagamentos: acreditarase a través de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento comprendido entre a data de inicio do proxecto e a data límite da xustificación do proxecto. Nestes documentos deberán quedar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento. Non se admitirán os pagamentos en efectivo.

Así mesmo, non se admitirán como xustificantes os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da devandita entidade bancaria.

d) Anexo III (folla 1, modelo de declaracións) que conterá:

– Declaración expresa sobre a concesión, ou solicitude doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

– Declaración expresa sobre a concesión ou solicitude doutras axudas por calquera concepto suxeitas ao réxime de minimis nos anos fiscais 2010, 2011 e 2012.

– Declaración expresa de non estar incurso en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007.

– Declaración expresa de estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007.

e) Certificacións expedidas polos organismos competentes, acreditativas de estar ao día no cumprimento dos seus deberes tributarios e coa Seguridade Social, e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, en caso de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para que solicite de oficio estas certificacións.

f) Copia en formato electrónico dos contidos das actuacións realizadas (insercións, folletos, catálogos, fotografías, proxectos, acordos e demais documentación e da acreditación da publicidade do financiamento da Xunta de Galicia, segundo o sinalado no artigo 15 desta orde).

2. Os órganos competentes da Consellería de Economía e Industria poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes.

Artigo 18. Pagamento

1. Recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos competentes da Consellería, antes de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada.

2. O libramento da subvención aboarase nun único pagamento, mediante transferencia bancaria á entidade financeira ao número de conta designado polo beneficiario.

3. As subvencións minoraranse proporcionalmente se o investimento xustificado é inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución de concesión, sempre que estea garantida a consecución do obxecto. En caso de concorrencia con outras subvencións ou axudas observarase o establecido no artigo 2.3 desta orde.

Artigo 19. Incumprimento, reintegros e sancións

1. Nos supostos de falta de xustificación, de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia ou de incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, así como ao reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de mora correspondente desde o momento do pagamento da subvención incluíndo a data en que se acorde a orixe do reintegro.

2. O procedemento para declarar a orixe da perda deste dereito será o establecido no artigo 38 da Lei de subvencións de Galicia.

3. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da dita Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 20. Control

1. A Consellería de Economía e Industria poderá levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das subvencións.

2. Á parte do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, de ser o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

Artigo 21. Publicidade

No prazo máximo de tres meses, contados desde a data de resolución da concesión, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

Non obstante o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, e será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da Consellería de Economía e Industria.

Artigo 22. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases aplicarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Regulamento desta lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e modificado pola Lei 5/2000, do 28 de decembro; na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia vixente na anualidade e no Regulamento (CE) nº 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis DO L 379 do 28.12.2006.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file