Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23876

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 6 de xuño de 2012 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, anunciada pola Orde do 16 de abril de 2012.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, anunciada pola Orde do 16 de abril de 2012 (Diario Oficial de Galicia nº 84, do 3 de maio), de conformidade co establecido no artigo 29.2º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.4º do referido decreto lexislativo, esta Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, anunciada pola Orde do 16 de abril de 2012 (Diario Oficial de Galicia nº 84, do 3 de maio).

Segundo. Adxudicar destino, no posto de traballo que se indica e seleccionar a funcionaria que se relaciona no anexo desta orde.

Terceiro. O cesamento no destino actual da funcionaria que obtivo praza producirase no prazo de tres días, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días a partir do seguinte ao do cesamento, de tratarse da mesma localidade onde actualmente a funcionaria preste servizos, ou dun mes se radica en distinta localidade, de conformidade co establecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e o disposto na base sétima da convocatoria.

O cómputo de prazos de posesión iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidas á interesada. Nos supostos de baixa temporal ou transitoria iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto. A xefatura do centro no que cause baixa a funcionaria, así como daquel no que obteña destino consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que esgota á vía administrativa, a interesada poderá interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, perante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2012

P.D. (Orde 22.9.2011; DOG nº 192, do 6 de outubro)
Valeriano Martínez García
Secretario xeral da Presidencia

ANEXO

Apelidos e nome: Díaz Carbajo, María Cristina.

NRP: 3613792002 A2071.

Grupo: A1.

Denominación do posto de traballo: asesor/a xurídico/a.

Código: MA.K01.00.000.15770.145.

Corpo/escala: xeral (escala letrados).

Nivel: 30.

Dependencia: Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Localidade: Santiago de Compostela.