Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 18 de xuño de 2012 Páx. 23951

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2012, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública para autorización administrativa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a aprobación do proxecto de execución, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal da instalación eléctrica e o estudo ambiental das instalacións referidas ao parque eólico Órrea (concello de Agolada, provincia de Pontevedra) (expediente IN661A 2011/10-4).

En cumprimento do disposto na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia; no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, sobre autorización de instalacións eléctricas, sométense a información pública, por solicitude da empresa Aldesa Energías Renovables de Galicia, S.L., as instalacións que a seguir se describen:

Título: parque eólico Órrea.

Solicitante: Aldesa Energías Renovables de Galicia, S.L.

Domicilio social: polígono industrial A Grela, rúa Juan de la Cierva, 18, 15008 A Coruña.

Municipios afectados: Agolada.

Superficie afectada: 567,39 ha.

Localización (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal:

X

Y

579.936

4.736.504

579.936

4.738.343

576.230

4.738.343

576.230

4.737.120

As coordenadas dos aeroxeradores son:

X

Y

576.588

4.738.064

576.848

4.737.942

577.425

4.738.067

577.618

4.737.957

578.130

4.737.942

578.552

4.738.110

578.963

4.737.901

579.295

4.737.781

579.370

4.737.195

579.606

4.737.054

Características técnicas do parque eólico:

• 10 aeroxeradores, cunha potencia nominal unitaria de 4.500 kW.

• Potencia total admitida: 42 mW.

• Produción neta anual estimada: 119.762 mWh/ano.

• Orzamento total: 52.298.333,37 euros.

Características técnicas da infraestrutura eléctrica de xeración, transformación e interconexión:

• 10 transformadores de 5.000 kVA instalados no interior do aeroxerador cunha relación de transformación 0,69/30 kV.

• Rede subterránea de interconexión entre as máquinas existentes, a 30 kV.

• Subestación transformadora equipada con transformador de 50/55 mVA, relación de transformación 66/30 kV, aparellaxe de medida, protección, telemando, grupo electróxeno e demais equipamento auxiliar.

Obxecto da información pública:

• Estudo ambiental.

• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

• Autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública das instalacións que comprende o proxecto do parque eólico.

• A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figuran no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de dereitos afectados que non chegaron a un acordo coa entidade solicitante, e que figuran na relación do anexo que se insire con esta resolución, así como ás persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto e presentar as alegacións que consideren oportunas nesta xefatura territorial, sita na avenida Fernández Ladreda n° 43 de Pontevedra (36003), no prazo de trinta días, contados a partir da última publicación desta resolución ou notificación individual.

O prazo de información pública para o proxecto sectorial é de 30 días contados a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O proxecto sectorial poderase examinar nesta xefatura territorial e no concello de Agolada.

Así mesmo, o estudo ambiental correspondente ás instalacións do parque eólico poderanse examinar nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Pontevedra, Concello de Agolada, e nesta Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria de Pontevedra, e poden presentarse ante ela cantas alegacións se consideren oportunas dentro do mesmo prazo sinalado no parágrafo anterior.

Rematado o dito prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, remitiranse á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas.

Esta publicación faise igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, se ignore o lugar ou o medio de notificación, ou ben, cando, intentada a notificación, non se puidese realizar.

Pontevedra, 14 de maio de 2012

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO
Relación de bens e dereitos afectados parque eólico Órrea

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Apelidos e nome

Enderezo

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Sp

Pleno

dominio

Servidumes

de paso

Servid. de voo

Outras

afeccións

Vía

parroquia

Concello

CP

Provincia

Concello

Pol.

Par

Plat.

Sub.

Vía

Gabia

Prot.

eólic.

Oc.

tem.

1

Abeledo Ramos, Genoveva (hros. de)

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

501

15

Regueira

Pastos

 

 

 

 

 

 

125

 

2

Agra Fuciños, Jaime

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

353

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

427

 

3

Agra Fuciños, Jaime

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

360

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

2.146

 

4

Alonso Otero, Emilio

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

169

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

2.067

 

5

Arean Buján, Manuel

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

177

Costa

Pastos

 

 

 

646

313

5

4.877

 

6

Arean Penas, José

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

46

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

725

 

7

Arean Penas, José

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

39

867

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

16

 

1.269

5.832

 

8

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1, A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

504

95

Monte Lomba

Mato

 

 

 

 

 

 

9.038

 

9

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1, A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

505

122

Fonte Menda

Piñeiral madeireiro

 

 

 

207

416

 

3.694

 

10

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1, A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

505

128

Carril do Calvo

Piñeiral madeireiro

 

 

 

56

50

 

2.693

 

11

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1, A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

506

148

Tenzas da Costa

Mato

 

 

 

 

 

 

6.989

 

12

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1, A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

506

153

Darcela

Mato

 

 

 

250

173

 

6.353

 

13

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1,

A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

506

157

Darcela

Prados ou pradarías

 

 

 

136

241

 

498

 

14

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1,

A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

507

167

Agro Novo

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

793

 

15

Bantegal

Estr. Santiago-Noia, km 1,

A Barcia

Santiago

15896

A Coruña

Agolada

507

199

Trozo dos Cotos

Pastos

 

2.856

 

1.377

928

8.510

54.524

 

16

Barreiro Martínez, José

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

94

A Lomba

Mato

 

 

 

 

 

 

11.260

 

17

Buján Asorey, Manuel

Luciano Yordi de Carricarte, 3-2º D

A Coruña

15009

A Coruña

Agolada

504

90

Canteiros

Mato

 

 

 

 

 

 

11.775

 

18

Buján Asorey, Manuel

Luciano Yordi de Carricarte, 3-2º D

A Coruña

15009

A Coruña

Agolada

506

154

Darcela

Piñeiral madeireiro

 

 

 

728

452

 

8.555

 

19

Buján Otero, Paz (e irmáns)

R/ Bélgica, 15 Pb, Monteporreiro

Pontevedra

36162

Pontevedra

Agolada

52

195

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

74

 

20

Buján Otero, Paz (e irmáns)

R/ Bélgica, 15, Pb, Monteporreiro

Pontevedra

36162

Pontevedra

Agolada

52

228

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

76

 

21

Buján Otero, Paz (e irmáns)

R/ Bélgica, 15 Pb-Monteporreiro

Pontevedra

36162

Pontevedra

Agolada

505

119

Zarra Nova

Piñeiral madeireiro

a

 

 

 

 

 

91

 

22

Casa de Ilda, Manuel

Friúce-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

505

130

Córneas

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

15.755

 

23

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

169

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

704

 

24

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

170

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

1.043

 

25

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

297

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

263

 

26

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

305

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

831

 

27

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

309

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

266

 

28

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

349

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

414

 

29

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

362

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

969

 

30

Castro Coego, Mª Pilar Paz Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

54

169

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

547

 

31

Castro Martínez, Milagros Orgiba

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

2

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

202

99

 

438

 

32

Castro Martínez, Milagros Orgiba

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

314

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

533

 

33

Castro Martínez, Milagros Orgiba

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

370

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

976

 

34

Castro Martínez, Milagros Orgiba

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

39

869

Trozo do Cruceiro

Mato

 

2.115

 

1.493

101

873

5.956

 

35

Castro Penas, Alsira

Avda. de Castelao 31-3º

Vigo

36209

Pontevedra

Agolada

38

8

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

1.937

 

36

Castro Penas, Alsira

Avda. de Castelao 31-3º

Vigo

36209

Pontevedra

Agolada

38

10

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

627

 

37

Castro Penas, Alsira

Avda. de Castelao 31-3º

Vigo

36209

Pontevedra

Agolada

38

42

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.318

 

38

Castro Penas, Alsira

Avda. de Castelao 31-3º

Vigo

36209

Pontevedra

Agolada

38

299

Coto do Olmo

Pastos

 

 

 

 

 

 

915

 

39

Castro Penas, Alsira

Avda. de Castelao, 31-3º

Vigo

36209

Pontevedra

Agolada

38

348

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

203

 

40

Castro Romero, Mª Luisa Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

38

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.794

 

41

Castro Romero, Mª Luisa Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

315

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

499

 

42

Castro Romero, Mª Luisa Luz

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

367

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

1.037

 

43

Castro Val, Amadeo

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

385

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

34

 

 

 

 

44

Castro Val, Amadeo

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

385

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

619

 

45

Castro Val, Amadeo

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

39

1329

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

1.311

2.688

 

46

Castro Val, Amadeo e Oliva; Mato Castro, Salvador

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

7

Trozo do Cruceiro

Pastos

 

 

 

 

 

 

12.099

 

47

Castro Val, Amadeo e Oliva; Mato Castro, Salvador

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

36

Zarra da Castiñeira

Pastos

 

 

 

 

 

 

11.220

 

48

Castro Val, Amadeo e Oliva; Mato Castro, Salvador

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

333

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

353

572

 

49

Castro Val, Amadeo; Castro Pallares, Luisa

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

1

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

75

 

 

75

 

50

Castro Val, Amadeo; Castro Pallares, Luisa

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

39

868

Trozo do Cruceiro

Pastos

 

1.245

 

732

 

2.044

6.220

 

51

Castro Varela, Domingo

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

336

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

98

 

52

Castro Varela, José

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

310

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

212

 

53

Coego Agra, Carlos Gonzalo

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

228

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

4.225

 

54

Coego Agra, Elsa

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

504

88

Trozo Borazal

Mato

 

 

 

 

 

 

2.975

 

55

Coego Agra, Gonzalo Carlos

Vila Grande-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

121

Costa

Mato

 

 

 

529

313

 

1.404

 

56

Coego Agra, Gonzalo Carlos

Vila Grande-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

150

Tenzas da Costa

Piñeiral madeireiro

 

 

 

657

507

 

7.061

 

57

Coego Vázquez, Gonzalo

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

34

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

969

 

58

Coego Vázquez, Gonzalo

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

332

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

153

262

 

59

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

38

9001

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

1.068

 

60

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

38

9003

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

490

 

61

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

38

9005

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

5

 

62

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

38

9006

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

85

10

 

613

 

63

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

39

9001

Estrada

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

2.886

 

64

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

39

9008

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

455

 

65

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

52

9001

Estr. Outeiro

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

267

 

66

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

54

9002

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

16

8

 

549

 

67

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

54

9003

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

203

 

 

1.036

 

68

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

501

9007

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

106

52

 

2.248

 

69

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

501

9008

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

3.245

311

 

4.030

 

70

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

504

9002

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

1.810

 

 

2.142

 

71

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

504

9005

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

409

2

 

2.753

 

72

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

504

9006

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

5

 

73

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

505

9002

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

2.176

 

 

 

 

74

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

505

9003

Camiño

Vía comunicación

 

30

 

542

13

 

3.407

 

75

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

505

9004

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

39

 

368

 

76

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

505

9008

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

2.868

 

77

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

506

9002

Camiño

Vía comunicación

 

 

12

2.839

84

 

4.961

 

78

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

507

9003

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

14

18

 

1.397

 

79

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

507

9004

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

1.647

 

80

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

508

9003

Estrada

Vía comunicación

 

 

 

3.232

 

49

3.447

 

81

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

508

9004

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

38

 

82

Concello Agolada

Agolada

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

508

9007

Camiño

Vía comunicación

 

 

 

 

 

 

1.009

 

83

Costa Coego, Jesús

Costela-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

30

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

361

 

84

Crespo Buján, Juan

Rodeiro

Rodeiro

36530

Pontevedra

Agolada

54

182

Costa

Mato

b

 

 

 

 

 

163

 

85

Crespo Buján, Juan

Rodeiro

Rodeiro

36530

Pontevedra

Agolada

54

182

Costa

Prados ou pradarías

a

 

 

 

 

 

8.650

 

86

Crespo Buján, María Luz

Av.

Monelos

A Coruña

15008-9

A Coruña

Agolada

54

171

Costa

Mato

 

 

 

 

 

 

1.703

 

87

Crespo Buján, María Luz

Av.

Monelos

A Coruña

15008-9

A Coruña

Agolada

54

184

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

3.220

 

88

De Toribio, Carmen

Vila Grande-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

505

131

Córneas

Piñeiral madeireiro

 

 

 

 

 

 

2.462

 

89

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

3

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

239

 

90

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

4

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

478

 

91

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

5

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

66

 

92

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

6

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

79

 

93

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

7

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

83

 

94

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

8

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

79

 

95

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

9

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

93

 

96

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

10

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

96

 

97

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

11

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

94

 

98

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

12

Monte Baladollo

Mato

 

 

 

 

 

 

126

 

99

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

18

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.153

 

100

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

35

19

Zarra do Sobrado

Mato

a

 

 

 

 

 

1.277

 

101

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

711

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

170

 

102

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

712

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

323

 

103

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

713

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

323

 

104

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

714

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

298

 

105

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

715

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

335

 

106

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

716

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

308

 

107

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

717

Trozo do Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

304

 

108

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

840

Caballero de Arriba

Pastos

 

 

 

 

 

 

819

 

109

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

856

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

882

 

110

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

857

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

976

 

111

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

858

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

1.198

 

112

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

859

Trozo do Cruceiro

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.458

 

113

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

862

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

2.435

 

114

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

863

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

2.731

 

115

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

864

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

1.970

 

116

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

865

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

2.568

 

117

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

866

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

6.078

 

118

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

872

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

1.310

 

119

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

873

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

579

 

120

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

874

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

2.174

 

121

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

875

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.977

 

122

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

876

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.753

 

123

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

877

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.643

 

124

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

878

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

624

 

125

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

879

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.296

 

126

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

880

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.544

 

127

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

881

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

753

 

128

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

882

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

672

 

129

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

883

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.508

 

130

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

884

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.481

 

131

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

885

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

1.315

 

132

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

886

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

577

 

133

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

887

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

629

 

134

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

888

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

972

 

135

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

889

Coto das Cepas

Mato

 

 

 

 

 

 

741

 

136

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1198

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

276

 

137

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1199

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

649

 

138

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1200

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

753

 

139

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1201

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

560

 

140

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1202

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

455

 

141

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1207

Trozo do Cruceiro

Pastos

 

 

 

 

 

 

945

 

142

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1286

Trozo do Medio

Mato

 

 

 

 

 

 

1.162

 

143

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1287

Trozo do Medio

Mato

 

 

 

 

 

 

2.272

 

144

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1288

Trozo do Medio

Mato

 

 

 

 

 

 

774

 

145

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1289

Trozo do Medio

Mato

 

 

 

 

 

 

391

 

146

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1294

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

391

 

147

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1295

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

433

 

148

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1296

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

489

 

149

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1297

Casarellas

Mato

 

 

 

 

 

 

510

 

150

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1298

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

646

 

151

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1299

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

646

 

152

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1300

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

560

 

153

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1301

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

712

 

154

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1302

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

390

 

155

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1303

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

521

 

156

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1304

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

573

 

157

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1305

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

548

 

158

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1306

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

395

 

159

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1307

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

161

 

160

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1308

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

126

 

161

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1309

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

153

 

162

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

39

1310

Coto

Mato

 

 

 

 

 

 

8

 

163

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

79

Cavada

Mato

 

 

 

 

 

 

1.941

 

164

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

178

Cavada

Mato

 

 

 

 

 

 

3.695

 

165

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

183

Cavada

Pastos

 

 

 

 

 

 

379

 

166

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

184

Cavada

Pastos

 

 

 

 

 

 

60

 

167

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

193

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

83

 

168

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

229

Cavada

Mato

 

 

 

 

 

 

77

 

169

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

230

Cavada

Mato

 

 

 

 

 

 

242

 

170

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

231

Cavada

Mato

 

 

 

 

 

 

157

 

171

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

52

233

Penana Crollos

Mato

 

 

 

 

 

 

1.016

 

172

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

501

21

Valadoiro

Prados ou pradarías

a

 

 

 

 

 

257

 

173

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

501

21

Valadoiro

Pastos

b

 

 

 

 

 

6.540

 

174

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

501

22

Pena Maior

Labor ou labradío secaño

 

 

 

 

 

 

4.766

 

175

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

501

23

Pena Maior

Labor ou labradío secaño

h

 

 

 

 

 

31

 

176

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

504

97

Zarra de Lixeiro

Mato

 

 

 

 

 

 

2.483

 

177

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

505

118

Zarra Nova

Prados ou pradarías

 

132

 

 

16

 

837

 

178

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

505

140

Zanca

Mato

d

 

 

 

 

 

3.840

 

179

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

505

143

Zanca

Mato

d

 

 

 

 

 

1.356

 

180

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

505

143

Zanca

Improductivo

c

 

 

 

 

 

143

 

181

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

506

149

Tenzas da Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

15.803

 

182

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

194

Agro Novo

Mato

 

 

 

 

 

 

213

 

183

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

195

Agro Novo

Pastos

 

 

 

 

 

 

4.263

 

184

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

197

Tenza da Costa Branca

Mato

 

 

 

 

 

 

1.192

 

185

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

198

Agro Novo

Mato

 

 

 

 

 

 

177

 

186

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

198

Agro Novo

Mato

 

 

 

 

 

 

7.479

 

187

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

204

Trozo dos Cotos

Piñeiral madeireiro

 

 

 

 

 

 

15.854

 

188

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

216

Vila

Grande

Piñeiral madeireiro

 

 

 

 

 

 

1.045

 

189

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

507

218

Vila

Grande

Pastos

 

 

 

 

 

 

14.872

 

190

Descoñecido

-

-

 

-

Agolada

508

220

Falda do Castro

Mato

 

 

 

 

 

 

1.605

 

191

Diéguez Pérez, María Socorro

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

89

Canteiros

Mato

 

 

 

 

 

 

3.075

 

192

Diéguez Pérez, Visitación

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

365

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

1.340

 

193

Eiras Val, José (hros. de)

Rúa San Pedro

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

507

202

Trozo dos Cotos

Piñeiral madeireiro

 

 

 

119

185

 

5.235

 

194

En investigación artigo 47

Lei 33/2003

 

 

 

 

Agolada

38

173

Camiño Grande

Mato

 

 

 

 

 

 

1.459

 

195

Espana Agra, José

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

168

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

582

 

196

Espana Agra, José

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

329

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

932

 

197

Espana Agra, José

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

358

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

901

 

198

Espana Agra, José

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

383

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

126

 

199

Faílde Negro, Luis

Alcalde Portanet, nº 3-4º K

Vigo

36210

Pontevedra

Agolada

508

225

Castro Marcelín

Mato

 

885

 

1.519

634

1.562

41

 

200

Fernández Calvo, Pablo

Ronda Outeiro,

174-4º C-D

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

504

92

Tas da Leira

Mato

 

2.969

 

2.616

351

6.875

19.956

 

201

Fernández Calvo, Pablo

Ronda Outeiro,

174-4º C-D

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

506

158

Castiñeiros

Labor ou labradío secaño

 

 

 

 

 

 

1.290

 

202

Fernández Calvo, Pablo

Ronda Outeiro,

174-4º C-D

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

508

222

Falda do Castro

Mato

a

 

 

 

 

 

3.919

 

203

Fernández Calvo, Pablo

Ronda Outeiro,

174-4º C-D

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

508

222

Falda do Castro

Mato

a

 

 

 

 

 

34

 

204

Fernández Calvo, Pablo

Ronda Outeiro,

174-4º C-D

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

508

226

Castro Marcelín

Mato

 

 

 

595

467

 

6.272

 

205

Fernández Faílde, Gloria

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

103

Borazal

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.978

 

206

Fernández Fernández, José Antonio

R/ Altube,

nº 4, Basauri

Vizcaya

48002

Vizcaya

Agolada

507

201

Trozo dos Cotos

Piñeiral madeireiro

 

 

 

365

258

58

7.688

 

207

Fernández Guerra, Jaime

Joaquín Loriga,

20-1º C

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

504

104

Pozo da Lagoa

Pastos

 

 

 

422

 

1.946

16.231

 

208

Fociños de Valenzuela Fariña, Carmen

Rúa República Arxentina,

nº 25-3º D

Vigo

36201

Pontevedra

Agolada

507

203

Trozo dos Cotos

Piñeiral madeireiro

 

3.112

 

3.545

1.069

8.034

48.267

 

209

Galego Astran, J. Antonio (hros. de)

Borraxeiros

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

507

219

Vila

Grande

Pastos

 

 

 

573

326

 

9.642

 

210

García Méndez, Jesús

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

98

Monte Lomba

Mato

 

 

 

 

 

 

2.044

 

211

García Sixto, José; Val Porto, Carmen

Vila Grande-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

505

121

Fonte Menda

Piñeiral madeireiro

 

 

 

 

391

 

1.171

 

212

García Urtaza, Adela

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

340

Zarra do Olmo

Prados ou pradarías

 

1.299

 

44

 

481

3.045

 

213

García Urtaza, María Adela

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

363

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

576

 

214

González Faílde, Carlos

O Grove

O Grove

Desco.

Pontevedra

Agolada

508

221

Falda do Castro

Mato

 

 

 

 

 

 

4.021

 

215

González Otero, Otilio

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

102

Borazal

Pastos

 

 

 

 

 

 

4.151

 

216

Iglesias Sobrado, Elisa

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

645

Penas do Agro

Carballos

b

 

 

 

 

 

736

 

217

Iglesias Sobrado, Elisa

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

645

Penas do Agro

Mato

a

 

 

 

 

 

61

 

218

Iglesias Torreiro, Antonio

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

429

Campo

Mato

 

 

 

 

 

 

51

 

219

Iglesias Torreiro, Antonio

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

430

Campo

Mato

 

 

 

 

 

 

37

 

220

Iglesias Torreiro, Antonio

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

630

Llanada

Pastos

 

 

 

 

 

 

1

 

221

Iglesias Torreiro, Antonio

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

634

Llanada

Mato

 

 

 

 

 

 

415

 

222

Iglesias Villar, Mª Luisa

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

431

Campo

Mato

 

 

 

 

 

 

31

 

223

Leiva Sánchez, Estrella

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

395

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

46

 

224

López Diéguez, José

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

312

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

262

 

225

López Sánchez, Constantino

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

5

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

959

 

226

López Sánchez, Constantino

Santa Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

38

361

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

376

 

227

López Sánchez, María

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

6

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

707

 

228

López Sánchez, María

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

44

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.000

 

229

López Sánchez, Sara

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

94

Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

626

 

230

López Soutiño, María Dosinda

Monteporreiro

Pontevedra

36002

Pontevedra

Agolada

38

346

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

367

 

231

Lorenzo Varela, Juan

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

375

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

317

 

232

Martínez Coego, Félix

Costela-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

31

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

410

 

233

Martínez Coego, Jesús

Costela-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

32

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

998

 

234

Martínez Coego, Jesús

Costela-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

35

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.160

 

235

Martínez Coego, Jesús

Costela-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

47

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

414

 

236

Martínez Coego, Jesús

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

311

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

262

 

237

Martínez Mejuto, Eugenio

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

100

Pozo da Lagoa

Pastos

 

 

 

 

 

 

54

 

238

Martínez Penas, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

296

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

284

 

239

Mato Castro, Salvador

Monte Picato nº 11

Lugo

27004

Lugo

Agolada

38

374

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

325

 

240

Mato Castro, Salvador

Monte Picato nº 11

Lugo

27004

Lugo

Agolada

54

168

Costa

Mato

 

 

 

547

338

 

5.004

 

241

Meijide Sobrado, María

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

4

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

44

 

 

1.657

 

242

Meijide Sobrado, María

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

40

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.598

 

243

Meijide Sobrado, María

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

320

Zarra do Olmo

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.703

 

244

Meijide Sobrado, María

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

373

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

1.046

 

245

Meijide Sobrado, María

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

39

871

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

159

4.798

 

246

Meijide Sobrado, María

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

501

17

Valadoiro

Pastos

 

1.475

 

1.091

219

5.671

12.189

 

247

Meijide, José

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

37

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.241

 

248

Meijide, José

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

48

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

100

 

249

Meijide, José

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

167

Tras a Casa Nova

Mato

 

 

 

 

 

 

187

 

250

Méndez Barrio, Luis

As Penelas-Borraxeiros

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

508

227

Castro Marcelín

Pastos

a

 

 

2.818

1.471

 

29.851

 

251

Méndez Barrio, Luis

As Penelas-Borraxeiros

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

508

227

Castro Marcelín

Mato

b

 

 

 

 

 

1.027

 

252

Méndez Barrio, Luis

As Penelas-Borraxeiros

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

508

227

Castro Marcelín

Pastos

c

 

 

 

 

 

2.409

 

253

Méndez Fernández, Flora

Reboredo-Borraxeiros

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

504

99

Pozo da Lagoa

Mato

 

 

 

698

 

 

5.621

 

254

Méndez Fernández, Flora

Reboredo-Borraxeiros

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

508

228

Chouza do Medio

Pastos

a

 

 

 

 

 

399

 

255

Méndez Fernández, Flora

Reboredo-Borraxeiros

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

508

228

Chouza do Medio

Mato

b

 

 

 

 

 

128

 

256

Méndez Fernández, Flora

Reboredo-Borraxeiros

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

508

228

Chouza do Medio

Mato

c

 

 

 

 

 

35

 

257

Méndez Fraga, Manuel

O Valadoiro-Santa Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

20

Valadoiro

Pastos

f

 

 

 

620

 

1.748

 

258

Méndez Fraga, Manuel

O Valadoiro-Santa Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

20

Valadoiro

Pastos

d

 

 

 

 

 

605

 

259

Méndez Pallares, Luís

O Valadoiro-Santa Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

18

Valadoiro

Mato

b

 

 

443

516

 

11.957

 

260

Méndez Pallares, Luís

O Valadoiro-Santa Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

18

Valadoiro

Pastos

a

 

 

 

 

 

3.261

 

261

Miguélez Fernández, Alicia

Vila Grande nº 4, Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

152

Tenzas da Costa

Prados ou pradarías

a

1.956

 

1.650

485

5.355

10.977

 

262

Miguélez Fernández, Alicia

Vila Grande nº 4, Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

152

Tenzas da Costa

Mato

b

 

 

 

 

 

8.984

 

263

Miguélez Fernández, Alicia

Vila Grande nº 4, Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

152

Tenzas da Costa

Prados ou pradarías

c

 

 

 

 

 

3.436

 

264

Miguélez Fernández, Alicia

Vila Grande nº 4, Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

155

Darcela

Labor ou labradío secaño

 

 

7.510

321

195

 

12.411

 

265

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

381

Zarra do Sobrado

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

1.749

 

266

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

52

185

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

81

 

267

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

52

186

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

128

 

268

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

52

187

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

157

 

269

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

52

188

Cotos

Pastos

 

 

 

 

 

 

165

 

270

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

54

179

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

193

90

 

3.422

 

271

Miguélez Fernández, Antonio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

506

156

Darcela

Piñeiral madeireiro

 

 

 

230

417

 

3.155

 

272

Mosteiro Navaza, Avelino Ismael

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

426

Campo

Mato

 

 

 

 

 

 

98

 

273

Mosteiro Navaza, Ismael

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

418

Pena Maior

Mato

 

 

 

982

337

 

10.012

 

274

Mosteiro Navaza, José

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

419

Pena Maior

Mato

 

 

 

666

173

 

3.842

 

275

Otero Costa, Carmen (hros. de)

Rúa da Parranda

Agolada

36520

Pontevedra

Agolada

507

200

Trozo dos Cotos

Carballos

 

 

 

86

93

 

9.389

 

276

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

11

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

246

 

277

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

324

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

1.239

 

278

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

326

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

1.170

 

279

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

337

Zarra do Olmo

Mato

 

30

 

 

 

86

 

 

280

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

337

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

141

 

281

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

338

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

5.865

 

282

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

350

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

281

 

283

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

352

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

437

 

284

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

354

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

952

 

285

Penas Méndez, Maruja Inés

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

356

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

981

 

286

Penas Méndez, Visitación Aurea

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

43

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.148

 

287

Pereira Mejuto, Alfredo

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

12

Regueira

Mato

 

 

 

 

 

 

24

 

288

Pereiro Romero, Avelino

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

45

Zarra da Castiñeira

Pastos

 

 

 

 

 

 

910

 

289

Rodríguez Abeledo, Pilar

Valadoiro, 2, Sta.Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

12

Regueira

Pastos

b

 

 

 

 

 

7.762

 

290

Rodríguez Abeledo, Pilar

Valadoiro, 2, Sta.Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

12

Regueira

Pastos

a

 

 

 

 

 

5.448

 

291

Rodríguez Abeledo, Pilar

Valadoiro, 2,Sta.Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

13

Regueira

Mato

a

3.213

 

1.175

294

8.452

34.868

 

292

Rodríguez Abeledo, Pilar

Valadoiro, 2-Sta.Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

13

Regueira

Pastos

b

 

 

 

 

168

2.175

 

293

Rodríguez Abeledo, Pilar

Valadoiro, 2, Sta.Comba

Agolada

36524 36528

Pontevedra

Agolada

501

14

Regueira

Improductivo

 

 

 

3.112

962

 

28.264

 

294

Romero Diéguez, Eduardo

Costela-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

49

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

31

 

295

Romero Diéguez, Gloria

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

39

Zarra da Castiñeira

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.789

 

296

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

298

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

651

 

297

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

319

Zarra do Olmo

Pastos

 

 

 

 

 

 

69

 

298

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

323

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

1.125

 

299

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

327

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

693

 

300

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

330

Zarra do Olmo

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

734

3.113

 

301

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

331

Zarra do Olmo

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

758

1.369

 

302

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

344

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.166

 

303

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

357

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

1.012

 

304

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

366

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

804

 

305

Sanda Valiño, José (hros. de)

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

397

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

1.075

 

306

Sarandeses Vázquez, Anuncia

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

428

Campo

Mato

 

 

 

 

 

 

128

 

307

Sieiro España, José

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

106

Borazal

Mato

 

 

 

 

 

 

6.857

 

308

Sixto Losada, Paulino (hros. de)

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

631

Llanada

Pastos

 

 

 

 

 

 

37

 

309

Sixto Losada, Paulino (hros. de)

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

633

Llanada

Pastos

 

 

 

 

 

 

449

 

310

Sobrado Mella, Eulogio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

339

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

350

 

311

Sobrado Mella, Eulogio

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

399

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

1.329

 

369

Sobrado Mosteiro, Mª del Carmen

Pl. de Barcelos,

nº 13, 2º C

Pontevedra

36002

Pontevedra

Agolada

33

619

Arriba do Muíño

Mato

 

712

 

255

 

635

4.071

 

313

Sobrado Mosteiro, Mª del Carmen

Pl. de Barcelos.

nº 13, 2º C

Pontevedra

36002

Pontevedra

Agolada

33

638

Llanada

Mato

 

 

 

 

 

 

445

 

314

Sobrado Saa, José (hros. de)

Pl. de Barcelos nº 13, 2º C

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

632

Llanada

Pastos

 

 

 

 

 

 

40

 

315

Sobrado Saa, José (hros. de)

Pl. de Barcelos nº 13, 2º C

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

640

Llanada

Carballos

b

 

 

 

 

 

591

 

316

Sobrado Saa, José (hros. de)

Pl. de Barcelos nº 13, 2º C

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

647

Penas do Agro

Carballos

b

 

 

 

 

 

162

 

317

Sobrado Saa, José (hros. de)

Pl. de Barcelos nº 13, 2º

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

647

Penas do Agro

Mato

a

 

 

 

 

 

344

 

318

Sobrado Saa, Manuel

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

623

Arriba do Muíño

Mato

 

 

 

 

 

 

2.240

 

319

Sobrado Saa, María

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

617

Arriba do Muíño

Mato

a

 

 

 

 

 

4.130

 

320

Sobrado Saa, María

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

621

Arriba do Muíño

Mato

 

 

 

 

 

 

4.453

 

321

Sobrado Saa, María

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

636

Llanada

Mato

 

 

 

 

 

 

483

 

322

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

172

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

955

 

323

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

300

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

550

 

324

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

322

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

940

 

325

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

325

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

767

 

326

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

347

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

662

 

327

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

355

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

867

 

328

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

364

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

805

 

329

Soto Diéguez, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

372

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

1.125

 

330

Soto, Modesto

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

369

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

768

 

331

Taboada Vázquez, María Julia

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

174

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

551

 

332

Taboada Vázquez, María Julia

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

175

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

477

 

333

Taboada Vázquez, María Julia

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

175

Costa

Mato

 

 

 

920

194

 

23.715

 

334

Torreira Vilariño, Arturo

Trabancas

Agolada

36529

Pontevedra

Agolada

501

11

Pena Maior

Pastos

c

 

 

 

 

 

1.822

 

335

Torreira Vilariño, Arturo

Trabancas

Agolada

36529

Pontevedra

Agolada

501

11

Pena Maior

Eucaliptus

b

 

 

 

 

 

1.768

 

336

Torreira Vilariño, Arturo

Trabancas

Agolada

36529

Pontevedra

Agolada

501

11

Pena Maior

Mato

a

 

 

 

 

 

11.033

 

337

Torreira Vilariño, Arturo

Trabancas

Agolada

36529

Pontevedra

Agolada

506

151

Tenzas da Costa

Mato

 

849

 

788

240

3.366

7.243

 

338

Urtaza Costa, Claudina

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

171

Trozo do Camiño

Mato

 

 

 

 

 

 

1.095

 

339

Urtaza Costa, Claudina

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

328

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

807

 

340

Urtaza Costa, Claudina

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

371

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

618

 

341

Urtaza Costa, Elvira

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

304

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

389

 

342

Urtaza Costa, Elvira

Sampaio-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

359

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

362

 

343

Urtaza Costa, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

313

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

509

 

344

Urtaza Costa, Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

368

Zarra do Sobrado

Mato

 

 

 

 

 

 

408

 

345

Val Asorey, Eva e Antonio

Borraxeiros

Agolada

36525 36528

Pontevedra

Agolada

38

3

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

30

 

 

444

 

346

Val Asorey, Eva e Antonio

Borraxeiros

Agolada

36525 36528

Pontevedra

Agolada

38

335

Zarra do Olmo

Mato

 

49

 

 

 

278

346

 

347

Val Asorey, Eva e Antonio

Borraxeiros

Agolada

36525 36528

Pontevedra

Agolada

38

351

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

776

 

348

Val Asorey, Eva e Antonio

Borraxeiros

Agolada

36525 36528

Pontevedra

Agolada

39

870

Trozo do Cruceiro

Mato

 

74

 

139

137

1.691

2.856

 

349

Val Crespo, José e Esther

Cacharenzo-Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

9

Trozo do Cruceiro

Mato

 

 

 

 

 

 

524

 

350

Val Crespo, José e Esther

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

382

Zarra do Sobrado

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

5.855

 

351

Val Crespo, José e Esther

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

54

178

Costa

Prados ou pradarías

 

3.136

 

2.381

966

8.579

27.322

 

352

Val Leyva, Alfonso Salvador

R/ Aristóteles nº 5-2ºC

Roquetas de Mar

4740

Almería

Agolada

38

334

Zarra do Olmo

Mato

 

6

 

 

 

638

918

 

353

Val Leyva, Eliseo Manuel

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

321

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

1.408

 

354

Val Leyva, María

Padrón

Padrón

15900

A Coruña

Agolada

38

345

Zarra do Sobrado

Pastos

 

 

 

 

 

 

253

 

355

Val Vázquez, Antonio

Cima de Vila-Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

41

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.430

 

356

Val Vázquez, Antonio

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

38

295

Zarra do Olmo

Mato

 

 

 

 

 

 

526

 

357

Varela Coego, Juan Humbreto

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

504

91

Tas da Leira

Mato

 

 

 

 

 

 

21.007

 

358

Varela Méndez, Mª Luisa (e irmáns)

Rairín s/n-Santiso

Melide

15808

A Coruña

Agolada

508

224

Castro Marcelín

Mato

 

2.104

 

277

522

6.886

27.461

 

359

Varela Soengas, Ángel

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

508

223

Falda do Castro

Mato

 

 

 

 

 

 

21.255

 

360

Varela Varela, Emilio

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

501

16

Valadoiro

Pastos

 

 

 

 

 

 

17.442

 

361

Varela Varela, Emilio

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

501

16

Valadoiro

Pastos

 

 

 

 

 

 

108

 

362

Varela Varela, Emilio

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

505

129

Carril del Calvo

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

10.992

 

363

Vázquez García, María

Marcelín-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

504

93

A Lomba

Mato

 

 

 

 

 

 

2.852

 

364

Vázquez García, Rosario

Bais

Agolada

36525

Pontevedra

Agolada

38

33

Zarra da Castiñeira

Mato

 

 

 

 

 

 

1.560

 

365

Vázquez Val, Higinio

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

170

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

1.110

 

366

Vázquez Val, Higinio

Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

54

170

Costa

Prados ou pradarías

 

 

 

 

 

 

894

 

367

Vilar Barrio, Santos

Descoñecido

-

 

-

Agolada

504

105

Borazal

Mato

 

 

 

 

 

 

1.327

 

368

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

415

Croio

Mato

 

 

 

 

 

 

1.595

 

312

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

620

Arriba do Muíño

Mato

 

1.488

 

521

 

915

1.463

 

370

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

622

Arriba do Muíño

Mato

 

 

 

 

 

 

9.373

 

371

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

624

Arriba do Muíño

Mato

 

 

 

 

 

 

6.492

 

372

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

646

Penas do Agro

Carballos

b

 

 

 

 

 

393

 

373

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

646

Penas do Agro

Mato

a

 

 

 

 

 

735

 

374

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

648

Penas do Agro

Carballos

b

 

 

 

 

 

966

 

375

Vilar Choren, José Luis

Pr. Xoán XXIII,1, 6º A

Vigo

36202

Pontevedra

Agolada

33

648

Penas do Agro

Mato

a

 

 

 

 

 

761

 

376

Vilar Froiz, Manuel

Órrea

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

33

427

Campo

Mato

 

 

 

 

 

 

114

 

377

Villar Pallares, Elisardo Heriberto

R/ San Isidoro nº 60

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

33

618

Arriba do Muíño

Mato

 

1.785

 

3.015

466

4.929

54.393

 

378

Villar Pallares, Elisardo Heriberto

R/ San Isidoro nº 60

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

33

635

Llanada

Mato

 

 

 

 

 

 

1.084

 

379

Villar Pallares, Elisardo Heriberto

R/ San Isidoro nº 60

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

33

637

Llanada

Mato

 

 

 

 

 

 

1.329

 

380

Villar Pallares, Elisardo Heriberto

R/ San Isidoro nº 60

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

33

639

Llanada

Carballos

b

 

 

 

 

 

1.010

 

381

Villar Pallares, Elisardo Heriberto

R/ San Isidoro nº 60

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

33

639

Llanada

Mato

a

 

 

 

 

 

516

 

382

Villar Pallares, Elisardo Heriberto

R/ San Isidoro nº 60

A Coruña

15007

A Coruña

Agolada

33

644

Penas do Agro

Carballos

b

 

 

 

 

 

177

 

383

Villaravide, Constante

Vila Grande-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

163

Fontes da Arriba

Labor ou labradío secaño

 

 

 

 

 

 

6.420

 

384

Villaravide, Josefa

Vila Grande-Merlín

Agolada

36528

Pontevedra

Agolada

506

162

Castañeiros

Labor ou labradío secaño

 

 

 

 

 

 

9.902

 

Afeccións e permisos de investigación e concesións mineiras

Parcela

Afeccións (m2)

Área afectada

Nome (empresa)

Enderezo

Datos catastrais

Pleno dominio

Servicumbres de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Concello

Pol.

Par.

Paraxe

Plat.

Sub.

Vía

Gabia

Prot. eólica

Oc. temp.

1

Merlín nº 2554.1

Pablo Ovidio Fernández Calvo

Ronda de Outeiro,

174-4º A Coruña

Agolada

504

88

Trozo Borazal

 

 

 

 

 

2.975

 

2

504

89

Canteiros

 

 

 

 

 

3.075

 

3

504

90

Canteiros

 

 

 

 

 

11.775

 

4

504

91

Tas da Leira

 

 

 

 

 

21.007

 

5

504

92

Tas da Leira

2.969

 

2.616

351

6.875

19.956

 

6

504

93

A Lomba

 

 

 

 

 

2.852

 

7

504

94

A Lomba

 

 

 

 

 

11.260

 

8

504

95

Monte Lomba

 

 

 

 

 

9.038

 

9

504

97

Zarra de Lixeiro

 

 

 

 

 

2.483

 

10

504

98

Monte Lomba

 

 

 

 

 

2.044

 

11

504

99

Pozo da Lagoa

 

 

698

 

 

5.621

 

12

504

100

Pozo da Lagoa

 

 

 

 

 

54

 

13

504

102

Borazal

 

 

 

 

 

4.151

 

14

504

103

Borazal

 

 

 

 

 

1.978

 

15

504

104

Pozo da Lagoa

 

 

422

 

1.946

16.231

 

16

504

105

Borazal

 

 

 

 

 

1.327

 

17

504

106

Borazal

 

 

 

 

 

6.857

 

18

504

9002

Camiño

 

 

1.810

 

 

2.142

 

19

504

9005

Camiño

 

 

409

2

 

2.753

 

20

504

9006

Camiño

 

 

 

 

 

5

 

21

505

140

Zanca

 

 

 

 

 

3.840

 

22

505

143

Zanca

 

 

 

 

 

1.499

 

23

505

9003

Camiño

 

 

 

 

 

3.039

 

24

508

223

Falda do Castro

 

 

 

 

 

12.054

 

25

508

224

Castro Marcelín

2.104

 

277

522

6.886

27.461

 

26

508

225

Castro Marcelín

885

 

1.519

634

1.562

41

 

27

508

226

Castro Marcelín

 

 

595

467

 

6.272

 

28

508

227

Castro Marcelín

 

 

2.777

171

 

10.553