Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012 Páx. 25043

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a aprobación do proxecto de execución, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental referidos ao proxecto do parque eólico Paxareiras II-CO/11 no concello de Dumbría na provincia da Coruña (expediente IN661A 2011/8).

En cumprimento do disposto na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia; no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, sométese a información pública a solicitude presentada por AV Paxareiras, S.L.U. para as instalacións que se describen a continuación:

Solicitante: AV Paxareiras, S.L.U.

Domicilio social: Vía Faraday, nº 1-2 º dta. Polígono do Tambre, 15890 Santiago de Compostela.

Denominación do proxecto: Parque Eólico Paxareiras II-CO/11.

Concello afectado: Dumbría.

Potencia que se vai instalar: 24 mW.

Orzamento total: 21.891.629,70 €.

Localización do emprazamento (área de afección):

UTMx

UTMy

1

485.981,31

4.759.880,30

2

487.656,87

4.760.909,99

3

488.319,99

4.760.909,99

4

490.445,51

4.760.270,87

5

490.455,54

4.759.607,00

6

491.078,69

4.759.607,00

7

491.913,73

4.758.948,24

8

491.504,43

4.758.702,66

9

486.762,84

4.758.702,66

10

485.981,31

4.759.270,77

Aeroxeradores:

Aero

UTMx

UTMy

PAX 01*

488.073,30

4.760.641,10

PAX 02*

488.360,90

4.760.418,50

PAX 03*

488.880,00

4.760.519,00

PAX 04*

489.986,80

4.759.801,50

PAX 05*

488.556,40

4.759.272,80

PAX 06*

488.842,00

4.759.270,00

PAX 07*

489.130,80

4.759.282,30

PAX 08*

489.474,20

4.759.245,80

Torre meteorolóxica:

X

Y

489.369

4.759.648

Características técnicas das instalacións:

8 aeroxeradores Vestas V-112 de 3.000 kW de potencia nominal unitaria e 94 metros de fuste.

8 centros de transformación de 3.350 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/30 kV, Dyn11, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador coas súa correspondente aparellaxe de manobra e protección.

Liñas eléctricas soterradas de 30 kV de tensión nominal en canalización entubada, normalmente baixo vía ou ben en terreo libre, para a evacuación de enerxía xerada e interconectando os centros de transformación 0,69/30 kV e a subestación transformadora 30/66 kV.

Subestación transformadora híbrida de intemperie, equipada con transformador de 25/30 (ONAN/ONAF) MVA e relación de transformación 66/30 kV, celas de media tensión 30 KV, transformador de servizos auxiliares de 100 KVA e relación 30/0,42 kV, aparellaxe de medida, protección, telemando e control.

Obxecto da información pública:

– A autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/2007, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

– O estudo de impacto ambiental.

– O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares afectados que non chegaron a un acordo coa entidade solicitante, e que figuran na relación do anexo desta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente, na xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, sita no edificio administrativo Monelos, rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de trinta días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación ou da notificación individual.

Para idénticos efectos e no prazo de 30 días que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio, o estudo de impacto ambiental correspondente ás instalacións do Parque Eólico Paxareiras II-CO/11 poderase examinar nesta Xefatura Territorial de Economía e Industria da Coruña, así como no Concello de Dumbría e na xefatura territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Así mesmo, poderase examinar o proxecto de execución e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal no Concello de Dumbría e nas dependencias desta Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña.

Unha vez finalizado o prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, achegarase á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria.

Esta publicación faise igualmente para os efectos do previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en relación cos interesados que sexan descoñecidos, ou cando se ignore o lugar ou o medio da notificación ou ben, se intentada a notificación, non se puidese realizar. As dilixencias relativas ao expediente entenderanse co Ministerio Fiscal nos supostos previstos no artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954 de expropiación forzosa.

A Coruña, 14 de maio de 2012

Susana Vázquez Romero
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

T.M. de Dumbría. Provincia da Coruña.

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Apelidos e nome

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Serv. voo

Pol.

Par.

Zap.

Plat.

Sub.

T. met.

Vía

Gabia

Senra Barrientos, Antonio

1

14

649

Campo

Prado

 

 

 

 

71

 

 

González Canosa, Fermín

2

501

392

Vieito

Prado

 

 

 

 

598

 

 

González Canosa, Fermín

3

14

648

Vieito

Prado

 

 

 

 

830

 

 

Canosa Noya, Manuela

4

501

457

Covas

Labradío

 

 

 

 

59

 

 

Canosa Noya, Dorinda

5

501

456

Covas

Labradío

 

 

 

 

24

 

 

Canosa Galante, Alberto

6

501

455

Covas

Labradío

 

 

 

 

5

 

 

Guirato Canosa, Cecilia

7

501

454

Covas

Labradío

 

 

 

 

23

 

 

Canosa Noya, Manuel

8

501

453

Fonte dos Pozos

Labradío

 

 

 

 

19

 

 

Martínez López, Orosita

9

501

393

Vieito

Labradío

 

 

 

 

72

 

 

Rodríguez Ramos, María

10

501

394

Vieito

Labradío

 

 

 

 

78

 

 

Rodríguez Ramos, José

11

501

706

Vieito

Labradío

 

 

 

 

59

 

 

Ramos Martínez, María

12

501

395

Vieira

Labradío

 

 

 

 

21

 

 

Búa López, Augusto

13

501

396

Vieito

Labradío

 

 

 

 

55

 

 

Búa López, Augusto

14

501

397

Vieito

Labradío

 

 

 

 

27

 

 

Franco Noya, José Manuel

15

501

746

Agra de Abaixo

Labradío

 

 

 

 

18

 

 

Barrientos Lema, María

16

501

729

Plumares

Labradío

 

 

 

 

132

 

 

Franco Noya, José Manuel

17

501

428

Plumares

Labradío

 

 

 

 

29

 

 

Quintáns Lema, Jesús

18

501

427

Plumares

Labradío

 

 

 

 

1.119

 

 

Carrera Lema, Preciosa

19

501

5037

Codeseiras

Eucaliptal

 

 

 

 

13

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

20

501

5038

Codeseiras

Eucaliptal

 

 

 

 

48

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

21

501

421

Prado

Piñeiral

 

 

 

 

376

 

 

Franco Casáis, María José

22

501

422

Prado

Prado

 

 

 

 

78

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

23

501

423

Pontellas

Prado

 

 

 

 

138

 

 

González Canosa, Fermín

24

501

424

Pontellas

Prado

 

 

 

 

209

 

 

Quintáns Lema, Jesús

25

501

436

Pontellas

Labradío

 

 

 

 

720

 

 

Barrientos Ramos, Manuel

26

501

425

Ribalta

Labradío prado

 

 

 

 

282

 

 

Quintáns Lema, Jesús

27

501

504

Foso

Prado

 

 

 

 

879

 

 

Barrientos Ramos, Manuel

28

501

501

Foso

Prado

 

 

 

 

792

 

 

Búa Ramos, Atilo

29

14

758

Campo

Piñeiral

 

 

 

 

18

 

 

Calvo Ramos, Josefa

30

14

759

Campo

Piñeiral

 

 

 

 

362

 

 

Calvo Ramos, Josefa

31

501

509

Prado da Listona

Labradío

 

 

 

 

52

 

 

Calvo Ramos, Josefa

32

501

508

Agro

Prado

 

 

 

 

75

 

 

Sambade Lourido, Manuel

33

17

665

Cortiña

Piñeiral

 

 

 

 

46

 

 

Lago Álvarez, María Dolores

34

17

666

Cortiña

Eucaliptal

 

 

 

 

426

 

 

Lago Álvarez, María Dolores

35

16

286

Cortiña

Eucaliptal

 

 

 

 

5

 

 

Calvo Ramos, Josefa

36

16

288

Cortiña

Piñeiral

 

 

 

 

1

 

 

Rodríguez González, Manuel

37

16

289

Cortiña

Eucaliptal

 

 

 

 

6

 

 

Calvo Ramos, Josefa

38

17

667

Cortiña

Piñeiral

 

 

 

 

34

 

 

Calvo Ramos, Josefa

39

17

668

Cortiña

Piñeiral

 

 

 

 

18

 

 

Rodríguez González, Manuel

40

17

669

Cortiña

Piñeiral

 

 

 

 

39

 

 

González Canosa, Fermín

41

17

670

Cortiña

Eucaliptal

 

 

 

 

36

 

 

González Canosa, Fermín

42

16

290

Cortiña

Eucaliptal

 

 

 

 

62

 

 

Noya Pose, Blandina

43

16

292

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

22

 

 

Franco Noya, José Manuel

44

16

293

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

7

 

 

Senra Barrientos, Antonio

45

16

294

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

84

 

 

Noya Pose, Blandina

46

17

672

Canle do Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

7

 

 

Romero García, José

47

17

674

Canle do Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

5

 

 

Senra Barrientos, Antonio

48

17

675

Canle do Lobo

Matogueira

 

 

 

 

24

 

 

Quintáns Lema, Jesús

49

16

295

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

63

 

 

Quintáns Lema, Jesús

50

17

676

Canle do Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

66

 

 

Lagoa Blanco, Sara

51

16

575

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

55

 

 

Lagoa Blanco, Alejandro

52

16

296

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

34

 

 

Lagoa Blanco, Alejandro

53

17

677

Canle do Lobo

Piñeiral

 

 

 

 

41

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

54

17

678

Canle do Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

10

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

55

16

297

Canle de Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

40

 

 

Rodríguez Ramos, María

56

16

299

Maragontos

Eucaliptal

 

 

 

 

44

 

 

Carrera Lema, Preciosa

57

16

298

Maragontos

Eucaliptal

 

 

 

 

45

 

 

González Canosa, Fermín

58

17

680

Canle do Lobo

Eucaliptal

 

 

 

 

9

 

 

Senra Barrientos, Antonio

59

16

300

Pedra Mata- Galiña

Piñeiral

 

 

 

 

18

 

 

Senra Barrientos, Antonio

60

17

681

Canle do Lobo

Piñeiral

 

 

 

 

6

 

 

Calvo Ramos, Josefa

61

16

306

Maragontos

Piñeiral

 

 

 

 

23

 

 

Calvo Ramos, Josefa

62

17

682

Maragontos

Piñeiral

 

 

 

 

14

 

 

Sambade Lourido, Manuel

63

16

307

Maragontos

Eucaliptal

 

 

 

 

118

 

 

Sambade Lourido, Manuel

64

17

683

Maragontos

Piñeiral

 

 

 

 

96

 

 

González Canosa, Fermín

65

16

308

Maragontos

Eucaliptal

 

 

 

 

33

 

 

González Canosa, Fermín

66

17

684

Maragontos

Piñeiral

 

 

 

 

21

 

 

Quintáns Lema, Jesús

67

16

309

Maragontos

Eucaliptal

 

 

 

 

46

 

 

Quintáns Lema, María Carmen

68

17

685

Maragontos

Eucaliptal

 

 

 

 

15

 

 

Romero García, José

69

16

310

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

71

 

 

Romero García, José

70

17

686

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

11

 

 

Durán Baña, Elsa Dolores

71

17

688

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

2

 

 

Lagoa Blanco, Alejandro

72

16

311

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

36

 

 

Durán Baña, Elsa Dolores

73

16

313

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

41

 

 

Durán Baña, Elsa Dolores

74

16

314

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

30

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

75

16

316

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

62

 

 

Outes Baña, Jesús Ramón

76

17

691

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

9

 

 

Senra Barrientos, Antonio

77

16

317

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

23

 

 

Senra Barrientos, Antonio

78

17

692

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

9

 

 

López Martínez, Pilar

79

16

318

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

25

 

 

López Martínez, Pilar

80

17

693

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

23

 

 

Noya Pose, Blandina

81

16

319

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

4

 

 

Noya Pose, Blandina

82

17

694

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

1

 

 

Franco Noya, José Manuel

83

16

320

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

16

 

 

Franco Noya, José Manuel

84

17

695

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

7

 

 

Romero García, José

85

17

696

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

15

 

 

Romero García, José

86

16

321

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

36

 

 

Canosa Lema, Lourdes Oliva

87

16

322

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

29

 

 

Canosa Lema, Lourdes Oliva

88

17

697

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

13

 

 

Canosa Noya, Dolores

89

17

698

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

11

 

 

Hdros. Dolores Canosa Noya

90

16

323

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

23

 

 

Castiñeira Calvo, Jesús

91

16

324

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

38

 

 

Castiñeira Calvo, Jesús

92

17

699

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

13

 

 

Martínez López, Orosita

93

17

700

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

3

 

 

Martínez López, Orosita

94

16

325

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

23

 

 

González Canosa, Fermín

95

16

326

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

18

 

 

González Canosa, Fermín

96

17

701

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

2

 

 

Rodríguez González, Manuel

97

17

702

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

2

 

 

Rodríguez González, Manuel

98

16

327

Pedra da Estivada

Matogueira

 

 

 

 

22

 

 

González Canosa, Fermín

99

16

328

Pedra da Estivada

Eucaliptal

 

 

 

 

53

 

 

González Canosa, Fermín

100

17

703

Pedra da Estivada

Prado

 

 

 

 

92

 

 

Sambade Lourido, Manuel

101

16

329

Canles Cangas

Piñeiral

 

 

 

 

20

 

 

Sambade Lourido, Manuel

102

17

704

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

1.413

 

 

González Canosa, Fermín

103

17

705

Pedra da Estivada

Piñeiral

 

 

 

 

2.463

 

 

Ríos Noya, José Antonio

104

17

843

Lagoa

Piñeiral

 

 

 

 

22

 

 

Romero García, José

105

17

840

Lagoa

Piñeiral

 

 

 

 

4.291

 

 

Sánchez Santabaya, María Dolores

106

17

839

Lagoa de Sosobal

Piñeiral

 

 

 

 

175

 

 

Senra Arosa, María

107

17

836

Lagoa

Piñeiral

 

 

 

 

78

 

 

Canosa Lema, Lourdes Oliva

108

17

835

Lagoa

Piñeiral

 

 

 

 

62

 

 

Canosa Noya, Carmen

109

17

832

Lagoa

Piñeiral

 

 

 

 

49

 

 

Senra Barrientos, Antonio

110

17

850

Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

121

Barrientos Ramos, Manuel

111

17

849

Costa

Matogueira

36

 

 

 

 

 

3.814

Ríos Ramos, José

112

17

846

Lagoa

Matogueira

379

251

 

 

 

 

1.313

Ríos Ramos, José

113

17

845

Lagoa

Matogueira

34

678

 

 

 

 

761

Ríos Noya, José Antonio

114

17

842

Lagoa

Matogueira

 

769

 

 

 

7

479

Romero García, José

115

17

841

Lagoa

Matogueira

 

978

 

 

145

47

826

Sánchez Santabaya, María Dolores

116

17

838

Lagoa de Sosobal

Matogueira

 

 

 

 

233

21

 

Senra Arosa, María

117

17

837

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

147

12

 

Canosa Lema, Lourdes Oliva

118

17

834

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

199

13

 

Canosa Noya, Carmen

119

17

833

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

223

10

 

Barrientos Ramos, Manuel

120

17

829

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

101

 

 

Barrientos Ramos, Manuel

121

17

828

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

186

43

 

Vieites González, Rocío

122

17

827

Lagoa

Eucaliptal

 

 

 

 

53

19

 

Barrientos Ramos, Manuel

123

17

826

Lagoa

Eucaliptal

 

 

 

 

39

 

 

González Cuns, Lucinda Flor

124

17

825

Moiñas

Matogueira

 

 

 

 

86

 

 

Vieites Senra, Manuel

125

17

822

Moiñas

Prado

 

 

 

 

35

 

 

González Cuns, Amelia

126

17

824

Moiñas

Prado

 

 

 

 

214

40

 

Vieites Senra, Manuel

127

17

823

Moiñas

Piñeiral

 

 

 

 

1.840

189

 

Aguilleiro Aguilleiro, Lidia

128

17

818

Fonte Grande

Prado

 

 

 

 

1.520

 

 

Barrientos Barrientos, Manuel

129

17

1042

Pedra da Vella

Prado

 

 

 

 

976

57

 

Ríos Noya, José Antonio

130

17

1043

Pedra da Vella

Prado

449

605

 

 

1.180

225

3.816

González Cuns, Lucinda Flor

131

17

1044

Pedra da Vella

Matogueira

 

1.568

 

 

111

20

1.331

Barrientos Ramos, Manuel

132

17

1045

Pedra da Vella

Matogueira

 

237

 

 

171

29

 

Calvo Ramos, Josefa

133

17

817

Fonte Grande

Eucaliptal

 

 

 

 

362

 

 

Leis Barrientos, Manuel Andrés

134

17

813

Fonte Grande

Eucaliptal

 

 

 

 

164

 

 

Carrera Lema, Preciosa

135

17

1046

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

26

8

 

Carrera Lema, Preciosa

136

17

1047

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

44

19

 

Quintáns Barrientos, Manuel; Quintáns Lema, María Carmen; Lado Rodríguez, Ramón Ángel

137

17

1048

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

24

19

 

Lado Rodríguez, Ramón Ángel

138

17

1049

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

94

48

 

Martínez Puente, Benedicta

139

17

1050

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

60

36

 

García Cancela, Heredia

140

17

1051

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

78

39

 

Carrera Lema, Preciosa

141

17

1052

Pedra da Vella

Matogueira

 

 

 

 

160

61

 

Ríos Ramos,Teresa

142

17

810

Fonte Grande

Matogueira

 

 

 

 

117

 

 

Arán Leis, Carmen Dolores

143

17

809

Fonte Grande

Matogueira

 

 

 

 

102

 

 

Martínez López, Orosita

144

17

806

Fonte Grande

Matogueira

 

 

 

 

23

 

 

Ríos Ramos, José

145

17

805

Fonte Grande

Matogueira

 

 

 

 

24

 

 

Noya Pose, Blandina

146

17

802

Fonte Grande

Matogueira

 

 

 

 

15

 

 

Martínez Puente, Benedicta

147

17

801

Fonte Grande

Matogueira

 

 

 

 

92

 

 

González Cuns, Lucinda Flor

148

17

1053

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

187

103

 

Ríos Ramos, José

149

17

1054

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

179

88

 

Senra Barrientos, Antonio

150

17

798

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

66

 

 

Ríos Ramos, José

151

17

797

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

23

 

 

Linares Ramos, Jesús Manuel

152

17

794

Fonte Fría

Piñeiral

 

 

 

 

33

 

 

Barrientos Ramos, Manuel

153

17

793

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

61

 

 

Senra Barrientos, Antonio

154

17

789

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

68

 

 

Lema Fernández, Manuel

155

17

1055

Galloto

Matogueira

 

 

 

 

68

24

 

Lago Quintáns, Áurea

156

17

1056

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

41

19

 

Leis Barrientos, Alianza

157

17

1057

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

38

19

 

Barrientos Ramos, Manuel

158

17

1058

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

32

18

 

Barrientos Ramos, Manuel

159

17

1059

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

152

109

 

Barrientos Barrientos, Manuel

160

17

1060

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

215

96

 

Martínez Puente, Benedicta

161

17

788

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

80

 

 

Calvo Ramos, Josefa

162

17

784

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

61

 

 

González Cuns, Lucinda Flor

163

17

783

Fonte Fría

Matogueira

 

 

 

 

70

 

 

Lago Álvarez, María Dolores

164

17

780

Fonte Fría

Matogueira,

eucaliptal

 

 

 

 

119

 

 

González Canosa, Fermín

165

17

779

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

86

 

 

Barrientos Lema, Palmira

166

17

1111

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

79

 

 

Barrientos Ramos, Manuel

167

17

1061

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

166

116

 

Martínez Puente, Benedicta

168

17

1062

Portela do Galloso

Matogueira

 

 

 

 

65

29

 

García Cancela, Heredia

169

17

1063

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

92

95

 

Barrientos Lema, Camila Oliva

170

17

1108

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

35

 

 

Barrientos Lema, Ángel

171

17

1107

Pedras Rubias

Piñeiral

 

 

 

 

39

 

 

Barrientos Lema, Manuela

172

17

776

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

62

 

 

Vilar González, María

173

17

775

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

85

 

 

Ríos Noya, José Antonio

174

17

1064

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

89

70

 

Montes Bermúdez, Aurora

175

17

772

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

80

 

 

González Cuns, Amelia

176

17

1065

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

40

17

 

Domínguez González, José Antonio

177

17

1066

Pedras Rubias

Eucaliptal

 

 

 

 

112

30

 

Vieites Senra, Amantina

178

17

771

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

166

 

 

Arán Leis, Carmen Dolores

179

17

768

Pedras Rubias

Prado

 

 

 

 

183

 

 

Fernández Barrientos, Albino

180

17

1067

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

118

19

 

Canosa Noya, Dolores

181

17

1069

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

59

28

 

Rodríguez González, Manuel

182

17

1070

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

27

31

 

García Cancela, Heredia

183

17

1071

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

26

24

 

Martínez Puente, Benedicta

184

17

1072

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

85

60

 

Barrientos Ramos, Manuel

185

17

1073

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

245

69

 

Arán Leis Carmen, Dolores

186

17

1074

Pedras Rubias

Matogueira

 

 

 

 

3.273

402

 

Costa Viga, Carmen

187

17

1089

Campo da Mina

Matogueira

 

 

 

 

37

 

 

Díaz Rodríguez, Fe María

188

17

1090

Campo da Mina

Matogueira

 

 

 

 

261

 

 

Maceiras Bellón, María

189

17

1115

Campo da Miñ

Piñeiral

 

 

 

 

7

 

 

Canosa López, Áurea Lucinda

190

17

1114

Campo da Mina

Matogueira

 

 

 

 

96

 

 

Canosa López, José

191

17

1091

Campo da Mina

Matogueira

 

 

 

 

464

 

 

Pazos Capelo, María Dolores

192

17

1092

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

692

 

 

González Trillo, Orosia María

193

17

1094

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

617

 

 

Montes Pose, José María

194

17

1095

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

4.401

551

 

Grille Canosa, Manuel

195

17

1096

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

93

56

 

Canosa Quintela, María Carmen

196

17

1097

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

114

50

 

Zubiela Canosa, Celia

197

17

1098

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

127

83

 

Díaz Rodríguez, Fe María

198

17

1099

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

140

118

 

Mouzo Mouzo, Fernando

199

17

1100

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

156

85

 

Díaz Rodríguez, Fe María

200

17

1101

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

130

28

 

Bermúdez Pazos, María

201

17

1102

Campo da Mina

Piñeiral

 

 

 

 

133

27

 

Mouzo Mouzo, Fernando

202

17

1103

Chans das Brañas

Piñeiral

 

 

 

 

4.464

864

 

Costa Viga, Carmen

203

18

773

Pedra Roal

Prado

 

 

 

 

1.353

10

 

Ozón Barrientos, José

204

17

1035

Fonte Taberna

Matogueira

 

 

 

 

84

51

 

Edreira Moreira, Manuel

205

17

1034

Fonte Taberna

Matogueira

 

 

 

 

54

27

 

Fandiño Barrientos, Manuel

206

17

1033

Fonte Taberna

Matogueira

 

 

 

 

113

60

 

Alvarellos Puente, Saludina

207

17

1032

Fonte Taberna

Matogueira

 

 

 

 

28

14

 

Edreira Moreira, Manuel

208

17

1031

Fonte Taberna

Piñeiral,

eucaliptal

 

 

 

 

108

98

 

Díaz Rodríguez, Fe María

209

18

772

Pedra Roal

Matogueira

 

 

 

 

236

 

 

Díaz Rodríguez, Fe María

210

18

770

Pedra Roal

Matogueira

 

 

 

 

170

 

 

Díaz Rodríguez, Fe María

211

17

1030

Fonte Taberna

Piñeiral

 

 

 

 

209

93

 

Liñares Fandiño, Carmen

212

17

1029

Fonte Taberna

Piñeiral

 

 

 

 

125

96

 

Edreira Moreira, Manuel

213

17

1028

Monte Novo

Matogueira,

eucaliptal

 

 

 

 

115

99

 

Canosa Zubiela, Manuela

214

18

768

Pedra Roal

Piñeiral

 

 

 

 

184

 

 

Bermúdez Pena, José

215

18

767

Pedra Roal

Matogueira

 

 

 

 

147

 

 

Montes Bermúdez, José

216

18

766

Prado das Brañas

Matogueira

 

 

 

 

386

 

 

Martínez López, Manuela Oliva

217

17

1027

Monte Novo

Matogueira

 

 

 

 

84

65

 

Ozón Barrientos, Marina

218

17

1026

Monte Novo

Eucaliptal

 

 

 

 

98

43

 

Barrientos Barrientos, Manuel

219

17

1025

Monte Novo

Eucaliptal

 

 

 

 

52

41

 

Ozón Barrientos, José

220

17

1024

Monte Novo

Eucaliptal

 

 

 

 

21

24

 

Edreira Moreira, Manuel

221

17

1023

Monte Novo

Piñeiral

 

 

 

 

20

22

 

Fandiño Barrientos, Manuel

222

17

1022

Monte Novo

Matogueira,

eucaliptal

 

 

 

 

92

91

 

Ogando Durán, María Eva

223

17

1021

Canle do Raposo

Eucaliptal

 

 

 

 

148

120

 

Ozón Barrientos, José

224

17

1020

Canle do Raposo

Matogueira,

piñeiral

 

 

 

 

44

73

 

Bermúdez Pena, José

225

18

761

T Pedra da Vela

Matogueira

 

 

 

 

74

 

 

Ozón Rodríguez, José Domingo

226

18

759

T Pedra da Vela

Matogueira

 

 

 

 

38

 

 

Martínez López, Manuela Oliva

227

17

1019

Monte Novo

Matogueira

 

 

 

 

23

17

 

Barrientos Barrientos, Manuel

228

17

1018

Canle do Raposo

Piñeiral

 

 

 

 

26

17

 

Ozón Barrientos, José

229

17

1017

Canle do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

18

18

 

Liñares Maceiras, Manuel

230

17

1016

Canle do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

50

39

 

Barrientos Barrientos, Manuel

231

17

1015

Canle do Raposo

Piñeiral

 

 

 

 

192

217

 

Carreira Ozón, Jesús

232

18

758

T Pedra da Vela

Eucaliptal

 

 

 

 

3

 

 

Ozón Rodríguez, Clemente

233

18

757

T Pedra da Vela

Eucaliptal

 

 

 

 

3

 

 

Costa Viga, Carmen

234

18

756

T Pedra da Vela

Piñeiral

 

 

 

 

109

 

 

Maceiras Bellón, María

235

18

754

T Pedra da Vela

Matogueira

 

 

 

 

134

 

 

Mouzo Mouzo, Fernando

236

18

753

T Pedra da Vela

Piñeiral

 

 

 

 

13

 

 

Montes Bermúdez, Aurora

237

17

1014

Canle do Raposo

Piñeiral

 

 

 

 

9

9

 

Montes Bermúdez, Aurora

238

17

1013

Canle do Raposo

Piñeiral

 

 

 

 

61

46

852

Liñares Fandiño, Carmen

239

17

1012

Canle do Raposo

Matogueira

 

 

 

 

74

47

2.194

Martínez López, Manuela Oliva

240

17

1011

Rebeiro

Matogueira

449

2.424

 

 

3.444

342

2.307

Ozón Barrientos, José

241

17

1010

Mote Redondo

Matogueira

 

314

 

 

 

 

1.937

Díaz Rodríguez, Fe María

242

18

771

Pedra Roal

Prado

 

 

 

 

113

 

 

Castiñeira Rodríguez, Carmen

243

18

769

Pedra Roal

Matogueira

 

 

 

 

54

 

 

Costa Viga, Carmen

244

18

751

Coba da María

Matogueira

 

 

 

 

345

51

 

Rodríguez Novo, María Margarita

245

18

785

Brañas

Matogueira

 

 

 

529

511

 

 

Rodríguez Novo, María Margarita

246

18

786

Brañas

Matogueira

 

 

 

 

259

19

 

Trillo Domínguez, Ramona

247

18

787

Brañas

Prado

 

 

 

 

174

29

 

Montes Pose, Erundina Luz

248

18

788

Brañas

Piñeiral

 

 

 

 

148

5

 

Castiñeira Rodríguez, Josefa

249

18

789

Brañas

Piñeiral

 

 

 

 

196

18

 

Lago Canosa, Lourdes

250

18

790

Brañas

Matogueira

 

 

 

 

280

8

 

Montes Pose, José María

251

18

791

Ferriñazos

Matogueira

 

 

 

 

257

 

 

Lago Castreje, Dosinda Carmen

252

18

792

Ferriñazos

Matogueira

 

 

 

 

250

 

 

Canosa López, Manuel

253

18

793

Brañas

Matogueira

 

 

 

 

148

1

 

González Trillo, Manuel

254

18

794

Brañas

Matogueira

 

 

 

 

407

21

 

Quintáns Canosa, José

255

18

795

Brañas

Matogueira

 

 

 

 

474

78

 

Martínez Fandiño, Aurelia

256

18

796

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

608

196

 

Lago Castreje, Dosinda Carmen

257

18

797

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

126

42

 

Pazos Montes, José

258

18

798

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

97

44

 

Montes Pose, José María

259

18

799

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

125

52

 

Castiñeira Rodríguez, Josefa

260

18

800

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

98

48

 

Rodríguez Novo, María Margarita

261

18

801

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

263

3

 

Martínez Fandiño, Aurelia

262

18

802

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

520

 

 

467

21

 

Trillo Maceiras, Clara

263

18

803

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

512

 

 

91

67

 

Canosa López, José

264

18

804

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

179

 

 

55

37

 

Ferrio Mouzo, Carmen Orosia

265

18

805

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

121

 

 

99

56

 

Norte Forestal, S.A.

266

505

446

Ferreñas

Matogueira

 

100

 

 

1.519

 

 

Montes Pose, José María

267

18

810

Ferriñazos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

 

351

González Trillo, Orosia María

268

18

811

Ferriñazos

Eucaliptal

 

 

 

 

 

 

1.363

Díaz Rodríguez, Fe María

269

18

812

Ferriñazos

Eucaliptal

287

62

 

 

 

 

1.441

Bermúdez Pena, José

270

18

813

Ferriñazos

Eucaliptal

162

560

 

 

 

39

446

Mouzo Mouzo, Fernando

271

18

814

Ferriñazos

Eucaliptal

 

1.210

 

 

 

94

 

Cives Ézara, M. Socorro

272

18

815

Ferriñazos

Eucaliptal

 

577

 

 

147

98

60

Zubiela Canosa, Celia

273

18

816

Ferriñazos

Eucaliptal

 

82

 

 

400

231

266

Lago Canosa, Lourdes

274

18

817

Ferriñazos

Eucaliptal

 

 

 

 

491

165

6

Norte Forestal, S.A.

275

505

603

Ferrañas

Matogueira

 

 

 

 

 

 

3.337

Quintáns Canosa, José

276

18

818

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

246

101

 

Ferrio Mouzo, Carmen Orosia

277

18

819

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

1

18

 

Martínez Fandiño, Aurelia

278

18

822

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

 

 

241

Rodríguez Novo, María Margarita

279

18

823

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

22

 

583

Castiñeira Rodríguez, Josefa

280

18

824

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

 

 

 

77

 

571

Montes Pose, José María

281

18

825

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

293

 

 

95

102

433

Pazos Montes, José

282

18

826

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

399

 

 

60

40

146

Lago Castreje, Dosinda Carmen

283

18

827

Ferriñazos de Atrás

Matogueira

 

597

 

 

68

67

3

Martínez Fandiño, Aurelia

284

18

828

Ferriñazos

Prado

 

522

 

 

1.902

287

 

Pais Trillo, José

285

505

604

Ferrañas

Matogueira

449

656

 

 

346

9

5.280

Linares Trillo, José

286

18

829

Ferriñazos

Piñeiral

 

 

 

 

2.234

81

 

Canosa López, Pilar

287

18

830

Ferriñazos

Piñeiral

 

 

 

 

208

 

 

Canosa López, José

288

18

831

Ferriñazos

Eucaliptal

 

 

 

 

695

47

 

Canosa Pose, Cándida

289

18

832

Ferriñazos

Piñeiral

 

 

 

 

544

34

 

Castiñeira Capelo, Carmen

290

18

833

Ferriñazos

Piñeiral

 

1.718

 

 

1.363

272

61

Rodríguez Civez, María Palmira

291

505

544

Lagoa

Matogueira

 

556

 

 

 

 

1.739

Pais Ures, Manuel Ramiro

292

505

543

Lagoa

Matogueira

449

303

 

 

 

62

1.843

Pais Ures, Ramón

293

505

542

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

136

1.771

Pais Ures, Manuela Asunción

294

505

541

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

145

113

Pais Ures, María

295

505

540

Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

 

108

 

Ferrio Mouzo, Jesús

296

18

834

Ferriñazos

Piñeiral

 

67

 

 

206

43

1.569

Canosa López, José

297

18

835

Ferriñazos

Piñeiral

 

 

 

 

71

 

2

Quintáns Canosa, Socorro

298

18

836

Ferriñazos

Piñeiral

 

 

 

 

85

 

 

Quintáns García, José

299

18

837

Ferriñazos

Piñeiral

 

 

 

 

76

 

 

Montes Bermúdez, José

300

18

838

Ferriñazos

Matogueira

 

 

 

 

433

 

 

Lago Castreje, Dosinda Carmen

301

18

839

Ferriñazos

Matogueira

 

 

 

 

247

 

4

Quintáns García, José

302

18

784

Portelas

Matogueira

 

 

 

 

316

 

 

Rodríguez Novo, María Margarita

303

18

840

Ferriñazos

Matogueira

 

9

 

 

262

 

1.278

Montes Pose, José María

304

18

841

Fonte Bellota

Matogueira

 

1.574

 

 

3.515

139

343

Quintáns Quintáns, Francisco

305

505

612

Louzao Cerraña

Piñeiral

449

555

 

 

 

179

5.237

Castiñeira Capelo, Olimpia

306

18

842

Fonte Bellota

Matogueira

 

 

 

 

937

169

 

Trillo Maceiras, Clara

307

18

783

Portelas

Matogueira

 

 

 

 

136

 

 

Lago Louro, Dolores

308

18

782

Portelas

Matogueira

 

 

 

 

73

 

 

Canosa López, Cándida María

309

18

781

Portelas

Matogueira

 

 

 

 

39

 

 

Canosa López, Jesús

310

18

780

Portelas

Matogueira

 

 

 

 

29

 

 

Ferrio Mouzo, Carmen Orosia

311

18

779

Portelas

Matogueira

 

 

 

 

84

 

 

Lago Castreje, Dosinda Carmen

312

18

778

Pozo da Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

107

 

 

Canosa López, José

313

18

777

Pozo da Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

163

 

 

Castiñeira Capelo, Manuel

314

18

776

Pozo da Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

178

 

 

Novo Ferrio, María Dolores

315

18

775

Pozo da Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

98

 

 

Pazos Montes, José

316

18

774

Pozo da Lagoa

Matogueira

 

 

 

 

75

 

 

Río Ferrio, Bernabé

317

18

843

Fonte Bellota

Labradío,

eucaliptal,

matogueira

 

 

 

 

442

87

 

Quintáns Canosa, José

318

18

844

Fonte Bellota

Eucaliptal

 

 

 

 

269

105

 

Lago Castreje, Dosinda Carmen

319

18

845

Fonte Bellota

Eucaliptal

 

 

 

 

210

93

 

Martínez Fandiño, Aurelia

320

18

846

Fonte Bellota

Eucaliptal

 

 

 

 

266

114

 

Canosa López, José

321

18

847

Fonte Bellota

Eucaliptal

 

 

 

 

42

21

 

Canosa López, Cándida María

322

18

848

Fonte Bellota

Eucaliptal

 

 

 

 

33

24

 

Canosa López, José

323

18

886

Fonte Bellota

Matogueira

 

 

 

 

 

132

 

Trillo Maceiras, Clara

324

18

849

Chans

Piñeiral

 

 

 

 

2.211

224

 

Lago Canosa, Mónica

325

18

850

Chans

Matogueira

 

 

 

 

438

77

 

Canosa López, José

326

18

851

Chans

Matogueira

 

 

 

 

176

46

 

Canosa Pose, Cándida

327

18

852

Chans

Matogueira

 

 

 

 

290

48

 

Castiñeira Capelo, Manuel

328

18

853

Chans

Matogueira

 

 

 

 

422

72

 

Castiñeira Capelo, Manuel

329

18

854

Chans

Matogueira

 

 

 

 

452

52

 

Montes Pose, Erundina Luz

330

18

855

Chans

Piñeiral,

matogueira

 

1.476

 

 

341

 

89

Rodríguez Novo, María Margarita

331

18

856

Chans

Piñeiral

432

1.118

 

 

 

 

3.373

Canosa López, Rita

332

18

857

Chans

Matogueira

 

 

 

 

 

 

163

Ferrio Mouzo, Jesús

333

18

872

Lomba Cinal

Piñeiral

 

 

 

 

 

 

338

Trillo, Manuel

334

18

873

Lomba Cinal

Piñeiral

17

6

 

 

 

11

1.977

Martínez Fandiño, Amelia

335

18

874

Gatiñeira

Piñeiral

 

63

 

 

 

51

1.014

Canosa López, Rita

336

18

876

Gatiñeira

Piñeiral

 

20

 

 

 

15

223

Canosa López, Jesús

337

18

877

Gatiñeira

Piñeiral

 

14

 

 

 

10

57

Castiñeira Rodríguez, Carmen

338

18

878

Gatiñeira

Piñeiral

 

24

 

 

 

30

 

Costa Mouzo, María Lourdes

339

18

1057

Estivada Nova

Piñeiral

 

 

 

 

 

305

 

Senra Arosa, María

340

18

1083

Pedra da Forca

Piñeiral

 

 

 

 

 

589

 

Conde Trillo, Asunción

341

505

265

Fial da Grúa

Piñeiral

 

 

 

 

 

278

 

Conde Agra, Pedro

342

505

262

Fial da Grúa

Prado

 

 

4.840

 

 

 

 

Zap.: zapata do aeroxerador.

Plat.: plataforma-plataforma de montaxe do aeroxerador.

Sub.: subestación eléctrica.

T. met.: torre meteorolóxica.

Serv. voo: servidume de voo dos aeroxeradores.