Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 25 de xuño de 2012 Páx. 25359

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 25 de maio de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se notifican ás persoas que se relacionan os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Por medio desta cédula e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 00460101650000401197 do Banco Gallego, sucursal 0101, nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 25 de maio de 2012

Alfredo García Iglesias
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Cabanas Feans, Jesús

034265564A

Fra. 201105844

4.11.2011

340,46

Zorrilla Bermúdez, Óscar Iván

048111461S

Fra. 201106298

1.12.2011

378,45

Páez Puchetta, María Elena

047374445B

Fra. 201200483

12.1.2012

340,46

Martínez Antelo, Julio

032772583K

Fra. 201200484

12.1.2012

340,46

Díaz Ramos, Rubén

053165901K

Fra. 201200568

16.1.2012

378,45

Lale Varela, José Manuel

032763111W

Fra. 201200854

26.1.2012

733,76

Miramontes Iglesias, Alejandro

054152089S

Fra. 201200857

26.1.2012

340,46

Mimisi --- Mariana

09080850

Fra. 201200858

26.1.2012

378,45

López Nicolau, Alfonso

074483007Z

Fra. 201200867

26.1.2012

340,46

Menéndez Gómez, Belisandra

033318229S

Fra. 201200869

26.1.2012

340,46

Zhou --- Tong

Y0023244M

Fra. 201201122

6.2.2012

340,46

Palmero García, María Victoria

050935316E

Fra. 201201126

6.2.2012

340,46

De Oliveira Pinto, Fabricia

X06071140Z

Fra. 201201763

12.3.2012

351,01