Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 25 de xuño de 2012 Páx. 25255

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

Esta reitoría, en exercicio das competencias atribuídas polos artigos 20 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, reformada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, (en diante LOU), e 87 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (no sucesivo EUSC), conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, resolve convocar os correspondentes concursos de acceso ás prazas de corpos docentes universitarios que se relacionan no anexo I desta resolución, con suxeición ás seguintes bases:

1. Normas xerais

1.1. Estes concursos rexeranse polo disposto na LOU e nos reais decretos 1312/2007 e 1313/2007, do 5 de outubro, que regulan, respectivamente, a acreditación nacional para o acceso a estes corpos docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso a estes. Ademais regularanse polo disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada parcialmente pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (en diante LRX-PAC), nos EUSC, na normativa provisoria pola que se regulan os concursos de acceso a corpos docentes universitarios, aprobada por acordo do Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela, do 11 de febreiro de 2009, por estas bases de convocatoria e, con carácter supletorio, polo previsto na lexislación xeral de funcionarios civís do Estado.

1.2. Esta convocatoria comprende o concurso independente de cada unha das prazas convocadas.

2. Requisitos dos candidatos

2.1. Para participar nestas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ser español ou, consonte o disposto no artigo 57 do Estatuto do empregado público (Lei 7/2007, do 12 de abril, BOE, do 13 de abril) e no artigo 89 e a disposición adicional décimo primeira da LOU, ser nacional de estados membros da Unión Europea que terán o mesmo tratamento que os nacionais españois. Este mesmo criterio será de aplicación:

– Aos nacionais daqueles Estados aos que, en virtude de Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos nos que esta se atopa definida no Tratado constitutivo da Unión Europea.

– Ao cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non se atopen separados de dereito, así como aos seus descendentes e aos do seu cónxuxe, sempre que non estean separados de dereito e sexan menores de 21 anos ou maiores desta idade e vivan ás súas expensas.

– Esta última extensión do beneficio será igualmente aplicable aos nacionais de terceiros Estados non membros da Unión Europea cando así se prevea nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España.

b) Cumprir os requisitos mínimos e máximos de idade legalmente establecidos para o acceso á función pública.

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas, nin atoparse inhabilitado para o desempeño das funcións públicas por sentenza xudicial firme. Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española, ademais, non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á Función Pública.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que impida o desempeño das funcións correspondentes á praza.

e) Estar en posesión da acreditación pertinente para o corpo de que se trate, consonte o establecido no Real decreto 1312/2007, cumprir os requisitos establecidos no artigo 4 do Real decreto 1313/2007 e, no caso de ser funcionario, non estar incurso na prohibición do punto 4 do artigo 9 deste real decreto. Para concursar ás prazas de corpos docentes vinculadas a prazas asistenciais de institucións sanitarias, os concursantes deberán estar en posesión do título oficial de especialista que corresponda á praza.

Os acreditados que sexan nacionais doutros Estados non membros da Unión Europea poderán tomar parte nos concursos de acceso e, de ser o caso, acceder á función publica cando o Estado da súa nacionalidade recoñeza aptitude legal aos españois para ocupar na docencia universitaria posicións análogas ás dos funcionarios docentes na Universidade española.

f) Acreditar, unha vez nomeados funcionarios, ben a través da comisión de selección ou documentalmente, un nivel de coñecemento da lingua galega equivalente ao Celga 3 e do español equivalente ao nivel B2. De non ser así, a persoa nomeada funcionario deberá realizar un curso de coñecemento da(s) lingua(s) organizado pola propia universidade.

2.2. A posesión dos requisitos establecidos nesta base, salvo os da letra f), estará referida sempre á data de expiración do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter polo menos ata o momento da toma de posesión como funcionario de carreira.

3. Solicitudes

3.1. A solicitude para participar nestas probas selectivas axustarase ao modelo aprobado oficialmente pola Vicerreitoría de Titulacións e Persoal docente e Investigador que se atopa publicado no sitio web: http://www1.usc.es/webvprof/acreditados/. O aspirante deberá formalizar na solicitude o seu domicilio e o seu enderezo de correo electrónico, e será preferentemente a este último a onde a USC enviará as notificacións.

As persoas que opten a máis dunha praza deberán presentar unha solicitude independente para cada unha delas.

Ademais será requisito imprescindible para participar no proceso que os aspirantes, no acto de presentación, fagan entrega ao presidente da comisión de cinco exemplares do seu historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial, xunto cun exemplar das publicacións e documentos acreditativos dos méritos alegados, segundo modelo publicado na páxina web.

3.2. As solicitudes dirixiranse ao reitor da Universidade de Santiago de Compostela no prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Estas solicitudes poderán presentarse en calquera dos rexistros xerais da USC, situados no Campus de Santiago (Colexio de San Xerome, praza do Obradoiro, s/n, 15782 Santiago de Compostela) e no Campus de Lugo (Servizos Centrais do Campus de Lugo, Campus universitario, 27002 Lugo) ou polos restantes procedementos previstos no artigo 38.4 da LRX-PAC. As solicitudes que se presenten a través das oficinas de Correos deberán ir en sobre aberto para que o empregado de Correos poida estampar nelas o selo de datas antes da súa certificación. As solicitudes subscritas no estranxeiro deberán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes.

3.3. Dereitos de exame.

Os aspirantes deberán aboar á Universidade de Santiago de Compostela por cada concurso no que soliciten participar a cantidade de 40,74 euros en concepto de dereitos de exame. O ingreso ou transferencia deberá efectuarse na conta corrente nº 2080 0388 20 3110000646 de Novagalicia Banco.

Estarán exentas do pagamento desta taxa as persoas con minusvalía igual ou superior ao 33% e as que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial, sempre que presenten xunto coa solicitude a xustificación documental correspondente. Os membros de familias numerosas de categoría xeral terán dereito a unha bonificación do 50%.

Tamén se aplicará unha bonificación do 50%, á inscrición no proceso selectivo, solicitada por persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación desta convocatoria, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

O certificado relativo á condición de demandante de emprego, cos requisitos sinalados no parágrafo anterior, solicitarase nas oficinas do Servizo Público de Emprego e presentarase coa solicitude.

A falta de pagamento destes dereitos durante o prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión do aspirante, excepto que acredite estar exento do pagamento da dita taxa.

Non procederá a devolución dos dereitos de exame aos aspirantes no caso de exclusión definitiva das probas selectivas por causas imputables a eles.

3.4. Coa solicitude acompañaranse necesariamente os seguintes documentos, sendo causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

Os/as aspirantes que non teñan a nacionalidade española e teñan dereito a participar deberán presentar fotocopia do documento que acredite a nacionalidade e, de ser caso, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco, e o feito de viviren a expensas ou estaren a cargo do nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros estados, cando así o estableza un tratado internacional celebrado pola Unión Europea e ratificado por España, co que teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da Universidade de Santiago de Compostela.

b) Fotocopia compulsada, ou simple acompañada do respectivo orixinal para o seu cotexo, dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra e) da base 2.1. No suposto de ser profesor dunha praza de igual categoría, certificación acreditativa do seu desempeño.

Os candidatos que pertenzan a esta Universidade e así o fagan constar na solicitude, só deberán presentar os documentos a que se refire este punto que non consten no seu expediente persoal.

c) Xustificante orixinal de ter aboado os dereitos de exame, no que deberá constar necesariamente o nome e apelidos do aspirante e a referencia do número de concurso así como, de ser o caso, xustificante da causa de bonificación ou exención.

3.5. De conformidade co disposto na letra f) da base 2.1., os aspirantes poderán acreditar, nesta fase do procedemento, un nivel de coñecemento da lingua galega equivalente ao Celga 3 e do español equivalente ao nivel B2.

A falta de acreditación documental do requisito sinalado no punto 3.5 non será causa de exclusión, podendo acreditarse a través da comisión de selección. De non ser así, a persoa nomeada funcionario deberá realizar un curso de coñecemento da(s) lingua(s) organizado pola propia universidade.

4. Admisión de aspirantes

4.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, no prazo máximo de quince días, ditará unha resolución declarando aprobadas as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos aos distintos concursos de acceso, con indicación das causas de exclusión. A dita resolución, xunto coas listas completas de admitidos e excluídos, publicarase nos taboleiros de anuncios da Reitoría e da Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, debendo facer constar nela a data da súa inserción nos taboleiros.

Así mesmo, será obxecto de difusión a través da páxina web desta Universidade no enderezo: http://www1.usc.es/webvprof/acreditados/

4.2. Contra esta resolución os interesados poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación nos taboleiros de anuncios da Reitoría. Neste prazo os aspirantes excluídos ou que non figuren na relación de admitidos e excluídos do correspondente concurso poderán reparar os defectos que motivaran a súa exclusión ou omisión da dita relación. No caso de non facelo, serán definitivamente excluídos da realización das probas.

Resoltas as reclamacións, no prazo máximo de quince días desde a finalización do prazo sinalado para presentar reclamación ditarase unha nova resolución aprobando as listas definitivas de admitidos e excluídos, que serán obxecto de publicación na forma indicada na base 4.1. Esta resolución porá fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o reitor no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación, de acordo co previsto na LRX-PAC. Neste caso, non poderá interpoñerse o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata a resolución expresa ou a desestimación presunta do de reposición.

5. Comisións de selección

5.1. A composición das comisións de selección é a que figura no anexo I desta convocatoria. Conforme o establecido no artigo 6.4 do Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, os currículos dos membros da comisión de selección poderán ser consultados polos interesados, durante o tempo que dure o proceso, das 9.00 ás 14.00 horas os días laborables no Servizo de Planificación de PDI, sito no Pazo de San Xerome, praza do Obradoiro, Santiago de Compostela.

5.2. Para a constitución e a actuación das comisións haberá que aterse ao recollido na normativa provisoria pola que se regulan os concursos de acceso a corpos docentes universitarios, aprobada por acordo do Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 11 de febreiro de 2009. Os membros da comisión deberán absterse de actuar e os interesados poderán recusalos, en calquera momento da tramitación do procedemento, cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 28 da LRX-PAC.

5.3. Unha vez resoltas a renuncia, abstención ou recusación que puideran terse presentado, os afectados serán substituídos polos respectivos suplentes. No suposto de que tamén no membro suplente de que se trate concorrese algunha das circunstancias de impedimento citadas anteriormente, a súa substitución farase por orde correlativa de nomeamento entre os membros suplentes.

5.4. As comisións deberán constituírse dentro dos tres meses seguintes á data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Para iso, o presidente titular, realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará os titulares e, de ser o caso, os suplentes para proceder ao acto formal de constitución daquela, fixando o lugar, a data e a hora en que terá lugar. Da constitución da comisión tamén serán informados os candidatos.

6. Desenvolvemento do concurso

6.1. Criterios de valoración.

6.1.1. No acto de constitución as comisións de selección, en función das características das prazas que se van prover e das actividades docentes e investigadoras que figuren na convocatoria, aprobarán e farán públicos, no taboleiro de anuncios do centro no que actúen, os criterios de selección que serán utilizados para a resolución dos concursos de acceso convocados. Estes criterios deberán respectar o precisado no artigo 9 da normativa desta universidade pola que se regulan os concursos de acceso a corpos docentes universitarios e as proporcións que se recollen no anexo da dita normativa para a valoración de cada categoría de méritos.

6.1.2. Publicados os criterios, o presidente convocará os candidatos admitidos ao acto de presentación que deberá ter lugar entre as 24 e 72 horas contadas desde a publicación dos criterios. A comunicación incluirá o lugar, a data e a hora de realización.

6.2. Acto de presentación.

6.2.1. A orde de actuación dos aspirantes nas probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra Z, de conformidade co establecido na Resolución do 7 de febreiro de 2012, da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

6.2.2. No acto de presentación, que será público, os candidatos entregarán ao presidente da comisión de selección cinco exemplares do seu historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial, xunto cun exemplar das publicacións e documentos acreditativos dos méritos alegados. O historial deberá axustarse no posible ao modelo establecido no documento historial do aspirante publicado na páxina web http://www1.usc.es/webvprof/acreditados/; para a súa elaboración seguirase o documento de instrucións que se atopa na mesma páxina. En calquera caso, o historial deberá incluír todos os puntos do modelo establecido. O exemplar da documentación acreditativa dos méritos deberá presentarse organizado na mesma orde que o modelo de historial.

6.2.2.1. Os aspirantes a unha praza de profesor/a titular de universidade entregaranlle tamén ao presidente cinco exemplares dunha guía docente dunha materia das que se determinan no anexo I desta convocatoria e cinco exemplares do proxecto investigador que se desenvolverá no caso de serlle outorgada a praza. Cando no anexo I se estableza materias da área, a guía docente referirase a unha materia troncal, obrigatoria ou de formación básica adscrita á área de coñecemento das que se cursen para a obtención de títulos de carácter oficial de grao ou equivalente na USC.

A guía docente terá como máximo unha extensión de cincuenta páxinas en tamaño DIN A4 a dobre espazo e deberá facer referencia, como mínimo, aos seguintes aspectos:

– Datos descritivos da materia.

– Sentido da materia no plano de estudos.

– Obxectivos: competencias, destrezas e habilidades que debe adquirir o estudante.

– Desenvolvemento do temario teórico e práctico.

– Bibliografía recomendada.

– Metodoloxía e recursos necesarios.

– Sistema de avaliación da aprendizaxe.

– Outras informacións de interese.

O proxecto investigador terá como máximo vinte e cinco páxinas en tamaño DIN A4 a dobre espazo.

6.2.2.2. Os aspirantes a unha praza de catedrático de universidade entregaranlle tamén ao presidente, cinco exemplares do proxecto investigador que se desenvolverá no caso de serlle outorgada a praza, que terá unha extensión máxima de vinte e cinco páxinas DIN A4 a dobre espazo.

6.2.3. O secretario da comisión deberá garantir que a documentación entregada polos concursantes poida ser consultada con anterioridade ao inicio das probas por todos os candidatos presentados.

6.3. Probas.

6.3.1. Os concursos de acceso ao corpo de titulares de universidade constarán de dúas probas que serán públicas.

6.3.1.1. A primeira proba consistirá na exposición e defensa oral dos méritos e historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial de cada candidato. Esta exposición non poderá exceder de noventa minutos, cun debate posterior coa comisión durante un tempo máximo de dúas horas.

No caso de que exista un único aspirante, a comisión, despois de analizar a documentación presentada por este, se considera por unanimidade que resulta suficiente para a superación da proba, poderá eximilo da exposición oral e posterior debate.

Rematada esta proba, cada membro da comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

6.3.1.2. A segunda proba consistirá na exposición oral, durante un tempo máximo de 90 minutos, e posterior debate coa comisión, durante un máximo de dúas horas, de:

– A guía docente dunha das materias que se determinen na convocatoria ou, no seu defecto, dunha materia troncal ou obrigatoria da oferta oficial de graos relacionada coa área pola que se convoca a praza.

– O proxecto investigador que se desenvolverá no caso de lle ser outorgada a praza.

Rematada a segunda proba, cada membro da comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

O peso de cada proba na cualificación final dos candidatos será do 50%.

De acordo con estes informes, a comisión elaborará unha proposta de provisión. Os membros da comisión que voten en contra da proposta maioritaria terán que facer constar a motivación do seu voto.

A proposta incluirá unha relación de todos os candidatos que sexan considerados aptos para ocupar a praza por orde de preferencia para o nomeamento polo reitor. O proceso poderá concluír coa proposta da comisión de non prover a praza convocada.

6.3.2. Os concursos de acceso ao corpo de catedráticos de universidade constarán dunha única proba, que será pública, e que consistirá na exposición e defensa oral dos méritos de cada candidato e do proxecto investigador que se desenvolverá de lle ser outorgada a praza. A exposición e a defensa oral non poderán exceder de noventa minutos e dúas horas, respectivamente.

Rematada a proba, cada membro da comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados. De acordo con estes informes, a comisión elaborará unha proposta de provisión. Os membros da comisión que voten en contra da proposta maioritaria terán que facer constar a motivación do seu voto.

A proposta incluirá unha relación de todos os candidatos que sexan considerados aptos para ocupar a praza por orde de preferencia para o nomeamento polo reitor. O proceso poderá concluír coa proposta da comisión de non prover a praza convocada.

6.3.3. Os aspirantes serán convocados pola comisión aos distintos actos en único chamamento que fará público no taboleiro de anuncios no que actúe, sendo excluídos do concurso os que non comparezan, salvo nos casos de forza maior debidamente xustificados e apreciados como tales pola comisión.

7. Proposta de provisión

7.1. Nun prazo máximo de cinco días desde o seguinte ao da finalización das probas farase pública no taboleiro de anuncios do centro no que actúe a comisión de selección a proposta motivada e vinculante de nomeamento para a provisión da praza, con expresión de todos os candidatos propostos por orden de preferencia. Esta proposta será formalizada no modelo normalizado de acta que proverá a Vicerreitoría competente en materia de profesorado, facendo constar os mecanismos de impugnación que poidan utilizar os interesados. A proposta permanecerá exposta, polo menos, ata a expiración do prazo para interpor os correspondentes recursos.

O tempo transcorrido entre a publicación da convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder de catro meses, salvo nos supostos de suspensión ou ampliación deste prazo por impugnación ou outras causa xustificadas apreciadas por resolución do reitor da USC.

7.2. Unha vez publicada, a proposta será entregada polo presidente da comisión de selección ou, de ser o caso, polo secretario á Vicerreitoría de Titulacións e Persoal Docente e Investigador xunto coas actas e informes que compoñen o expediente, un exemplar da documentación achegada por cada candidato coa xustificación documental correspondente e a certificación do secretario da comisión na que se faga constar a data de publicación no taboleiro do centro.

7.3. Rematado o procedemento, a documentación dos concursantes quedará ao seu dispor na Vicerreitoría de Titulacións e Persoal Docente e Investigador de onde deberán retirala. Non obstante, no caso de interposición de recurso non poderá retirarse ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que os interesados poidan realizar copia da documentación para outros efectos.

Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, no caso de haber recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación que non fora retirada será destruída.

8. Presentación de documentos e nomeamentos

8.1. No prazo máximo de vinte días contados desde o seguinte ao de publicación da proposta de nomeamento, o candidato proposto en primeiro lugar pola comisión de selección ten que presentar os seguintes documentos na Vicerreitoría de Titulacións e Persoal Docente e Investigador ou por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da LRX-PAC:

a) Copia compulsada do título académico requirido para a praza para a que teña sido proposto.

b) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. Os aspirantes de nacionalidade non española deberán acreditar, de conformidade co establecido no artigo 7.2 do Real decreto 543/2001, do 18 de maio, sobre acceso ao emprego público na Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos de nacionais doutros Estados aos que é de aplicación o dereito á libre circulación de traballadores, que non están sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

c) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que impida o desempeño das funciones correspondentes a profesor de universidade.

8.2. Os que tivesen a condición de funcionarios públicos de carreira en activo estarán exentos de presentar os documentos mencionados nas letras b) e c) desta base, debendo presentar certificación da administración da que dependan, acreditativa da súa condición de funcionarios e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos.

Os candidatos que pertenzan a esta Universidade só deberán presentar os documentos a que se refire esta base que non consten no seu expediente persoal.

8.3. O reitor da Universidade de Santiago de Compostela efectuará o nomeamento como funcionario de carreira do candidato proposto pola comisión, unha vez que presentase en prazo a documentación exixida no punto 1 desta base. No caso de que o primeiro candidato proposto non acredite en tempo e forma os extremos sinalados no parágrafo anterior o reitor procederá, de xeito sucesivo, ao nomeamento dos seguintes candidatos propostos segundo a orde establecida pola comisión de selección, logo da acreditación por estes dos mencionados requisitos en idéntico prazo de vinte días.

8.4. Os nomeamentos, que especificarán a denominación da praza con indicación da área de coñecemento e o corpo ao que pertence, serán publicados no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia e comunicados aos rexistros correspondentes para o efecto do outorgamento do número de Rexistro de Persoal e de inscrición no corpo respectivo, así como ao Consello de Universidades.

8.5. No prazo máximo de vinte días, contados desde o día seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, o candidato proposto deberá tomar posesión do seu destino, momento no que adquirirá a condición de funcionario de carreira do corpo docente universitario de que se trate. No momento da toma de posesión o candidato deberá presentar declaración de non estar afectado/a de incompatibilidade, ou opción no caso de ter outro traballo no sector público.

9. Norma derradeira

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente poderase interpoñer recurso de reposición perante o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata a resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e 117 da LRX-PAC.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2012

Juan José Casares Long
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Relación de prazas e comisións

Profesor/a titular de universidade.

Nº de concurso: 2317/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01733).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financ. e Contabilidade.

Perfil: Dirección Financeira I (G3071330).

Centro (*): Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 2318/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01734).

Área de coñecemento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Departamento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Perfil: Xeoloxía (G1021104).

Centro (*): Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2319/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01735).

Área de coñecemento: Electrónica.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Fundamentos de Instrumentación Electrónica (G1031325).

Centro (*): Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2320/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01736).

Área de coñecemento: Electrónica.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Fundamentos de Instrumentación Electrónica (G1031325).

Centro (*): Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2321/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01737).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Perfil: Enxeñaría Bioquímica (G4021326).

Centro (*): Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2322/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01738).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Perfil: Reactores Químicos (G4021328).

Centro (*): Facultade de Ciencias.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 2323/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01739).

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Departamento: Estatística e Investig. Op.

Perfil: Estatística (G4011107).

Centro (*): Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2324/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01740).

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.

Departamento: Filoloxía Galega.

Perfil: Léxico e Terminoloxía do Galego (G5051424).

Centro (*): Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2325/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01741).

Área de coñecemento: Física Aplicada.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: Biofísica (G1021102).

Centro (*): Escola Politécnica Superior.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 2326/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01748).

Área de coñecemento: Física Teórica.

Departamento: Física de Partículas.

Perfil: Métodos Matemáticos V (G1031224).

Centro (*): Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2327/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01742).

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: Historia da Arte Galega Antiga e Medieval (G5011421).

Centro (*): Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2328/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01743).

Área de coñecemento: Música.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: Historia da Música II (121406).

Centro (*): Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2329/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01744).

Área de coñecemento: Historia Moderna.

Departamento: Historia Medieval e Moderna.

Perfil: Historia de Galicia II (G5021329).

Centro (*): Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2330/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01745).

Área de coñecemento: Microbioloxía.

Departamento: Microbioloxía e Parasitoloxía.

Perfil: Microbioloxía I (Fundamentos de Microbioloxía) G1021323.

Centro (*): Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2331/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01746).

Área de coñecemento: Microbioloxía.

Departamento: Microbioloxía e Parasitoloxía.

Perfil: Microbioloxía I (Fundamentos de Microbioloxía) (G10221323).

Centro (*): Facultade de Bioloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 2332/12. Dedic: T.

Nº de prazas: 1(C01747).

Área de coñecemento: Nutrición e Bromatoloxía.

Departamento: Química Analítica Nutrición e Bromatoloxía.

Perfil: Nutrición e Bromatoloxía II (G2081327).

Centro (*): Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela

(*) Centro onde se realizará con carácter preferente a actividade

Nº de concurso: 2317/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Comisión titular

Presidente

Iturralde Jainaga, Txomín

T

Profesor titular de universidade

Universidade do País Vasco

Secretario

Otero González, Luis Alberto

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Muíño Vázquez, María Flora

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Martínez Solano, Pedro

T

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

3ª vogal

San José Ruíz de Aguirre, Leire

T

Profesora titular de universidade

Universidade do País Vasco

Comisión suplente

Presidente

Landeta Rodríguez, Jon

T

Profesor titular de universidade

Universidade do País Vasco

Secretario

Martorell Cunill, Onofre

T

Profesor titular de universidade

Universidade das Illas Baleares

1ª vogal

Río Araújo, Mª Luisa del

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gutiérrez Urtiaga, María

T

Profesora titular de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

3ª vogal

Cuellar Fernández, Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Zaragoza

Nº de concurso: 2318/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Edafoloxía e Química Agrícola.

Comisión titular

Presidente

García-Rodeja Gayoso, Eduardo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Barral Silva, Mª Teresa del C.

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Leiros de la Peña, María del Carmen

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Masaguer Rodríguez, Alberto

T

Profesor titular de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

3ª vogal

Prieto Fernández, Ángeles

T

Científica titular

Inst. de Investg. Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC)

Comisión suplente

Presidente

Gil Sotres, Fernando

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Monterroso Martínez, Mª del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Cortizas, Antonio Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Moliner Aramendia, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

3ª vogal

Trasar Cepeda, Carmen

T

Profesora investigadora

Inst. de Investg. Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC)

Nº de concurso: 2319/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Electrónica.

Comisión titular

Presidente

Cabello Ferrer, Diego

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Ruiz Merino, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. Politécnica de Cartagena

2º vogal

Hidalgo López, José Antonio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Málaga

3ª vogal

Pérez Verdú, Belén

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Vázquez, Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretaria

Carreira Nouche, María José

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pardo López, Xosé Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Rueda Rueda, Adoración

T

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

3ª vogal

Baturone Castillo, Mª Iluminada

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Sevilla

Nº de concurso: 2320/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Electrónica.

Comisión titular

Presidente

Cabello Ferrer, Diego

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Vázquez, Ángel

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

2º vogal

Carrillo Calleja, Juan Manuel

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Extremadura

3ª vogal

Barniol Beumala, Nuria

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Ruiz Merino, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. Politécnica de Cartagena

Secretaria

Carreira Nouche, María José

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lopez Vilariño, David

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández de Ávila López, Susana

T

Profesora titular de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

3ª vogal

Pérez-Aloe Valverde, Raquel

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Extremadura

Nº de concurso: 2321/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Comisión titular

Presidenta

Domínguez González, Herminia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Chenlo Romero, Francisco

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Roca Bordello, Enrique

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mantell Serrano, Casimiro

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Cádiz

3ª vogal

Veiga Barbazán, Mª del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Méndez Pampín, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cameselle Fernández, Claudio

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

1ª vogal

Longo González, Mª Asunción

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Balaguer Codom, Mª Dolors

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Girona

3ª vogal

Vicent Huguet, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Nº de concurso: 2322/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Comisión titular

Presidente

Lema Rodicio, Juan Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Méndez Pampín, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Veiga Barbazán, Mª del Carmen

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Lafuente Sancho, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

3ª vogal

Domínguez González, Herminia

T

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Moreira Vilar, María Teresa

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cameselle Fernández, Claudio

T

Profesor titular de unviersidade

Universidade de Vigo

1º vogal

Garrido Fernández, Juan Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Balaguer Codom, Mª Dolors

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Girona

3ª vogal

Vicent Huguet, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Nº de concurso: 2323/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Comisión titular

Presidente

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Casal, Alberto

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Ruíz Medina, Mª Dolores

T

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

2º vogal

Pewsey, Arthur Richard

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Extremadura

3ª vogal

Gómez Melis, Guadalupe

T

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Cataluña

Comisión suplente

Presidente

Febrero Bande, Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Casas Méndez, Balbina

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fiestras Janeiro, Gloria

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

2ª vogal

Durbán Reguera, María

T

Profesora titular de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

3º vogal

Uña Álvarez, Jacobo de

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso: 2324/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.

Comisión titular

Presidenta

Álvarez Blanco, Rosario

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cidrás Escaneo, Francisco A.

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

González Seoane, Ernesto Xosé

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García-Page Sánchez, Mario

T

Catedrático de universidade

UNED

3ª vogal

Penadés Martínez, Inmaculada

T

Catedrática de universidade

Universidade de Alcalá de Henares

Comisión suplente

Presidenta

Boullón Agrelo, Ana Isabel

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Dubert García, Francisco Xosé

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sousa Fernández, Xulio César

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Cabré Castellví, M. Teresa

T

Catedrática de universidade

Universidade Pompeu Fabra

3ª vogal

Alonso Ramos, Margarita

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso: 2325/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Física Aplicada.

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Añón, José Antonio

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Torron Casal, Carolina

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Proupín Castiñeiras, Jorge

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barral Losada, Luís

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Abad López, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Castro Paredes, Francisco Javier

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Flores Arias, María Teresa

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Guerrero López, Francisca

T

Profesora titular de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

3º vogal

Lado Touriño, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Nº de concurso: 2326/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Física Teórica.

Comisión titular

Presidente

Pajares Vales, Carlos

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Armesto Pérez, Nestor

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

González Ferreiro, Elena

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Espriu Climent, Doménec

T

Catedrático de universidade

Universidade de Barcelona

3ª vogal

Herrero Soláns, María José

T

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Sánchez Guillén, José Joaquín

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Álvarez Muñiz, Jaime

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cortina Gil, María Dolores

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vento Torres, Vicente

T

Catedrático de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Lozano Gómez, Yolanda

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Oviedo

Nº de concurso: 2327/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Comisión titular

Presidente

Núñez Rodríguez, Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Monterroso Montero, Juan Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cendón Fernández, Marta

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Cruz Villalón, María

T

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

3º vogal

Castillo Ruíz, José

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Granada

Comisión suplente

Presidente

Rosende Valdés, Andrés A.

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Castiñeiras, Enrique

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fraga Sampedro, María Dolores

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arciniega García, Luís

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Valencia

3ª vogal

Álvarez Martínez, María Soledad

T

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Nº de concurso: 2328/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Música.

Comisión titular

Presidente

Villanueva Abelairas, Carlos

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Cárdenas Serván, Mª Inmaculada

T

Catedrática de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Vázquez, José Manuel

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Alonso González, Celsa

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Oviedo

3ª vogal

Gómez Pintor, Asunción

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Salamanca

Comisión suplente

Presidente

Hueso Montón, Ángel Luis

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Cendón Fernández, Marta

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Castiñeiras, Enrique

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Capdepón Verdú, Paulino

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

3ª vogal

Martínez del Fresno, Beatriz

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Oviedo

Nº de concurso: 2329/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Historia Moderna.

Comisión titular

Presidenta

Rey Castelao, Ofelia

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sobrado Correa, Hortensio

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Cortizo, Camilo Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rubio Pérez, Laureano

T

Catedrático de universidade

Universidade de León

3ª vogal

Pérez Samper, María de los Ángeles

T

Catedrática de universidade

Universidade de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Saavedra Fernández, Pegerto

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López López, Roberto Javier

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Saavedra Vázquez, María del Carmen

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Porres Marijuán, Mª Rosario

T

Profesora titular de universidade

Universidade do País Vasco

3ª vogal

Pérez Álvarez, Mª José

T

Profesora titular de universidade

Universidade de León

Nº de concurso: 2330/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Microbioloxía.

Comisión titular

Presidenta

Estévez Toranzo, Alicia

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lemos Ramos, Manuel Luis

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Santos Rodríguez, María Isabel

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Blas Giral, Ignacio de

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Zaragoza

3ª vogal

Alonso Sánchez, Mª Carmen

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidente

Barja Pérez, Juan Luis

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lamas Fernández, Jesús

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Otero Casal, Ana María

T

Profesora titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Estepa Pérez, Mª Amparo

T

Catedrática de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

3ª vogal

Alcaide Moreno, Elena

T

Catedrática de universidade

Universidade de Valencia

Nº de concurso: 2331/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Microbioloxía.

Comisión titular

Presidenta

Estévez Toranzo, Alicia

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pereira Dopazo, Carlos

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Romalde, Jesús Ángel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Guijarro Atienza, José Agustín

T

Profesor titular de universidade

Universidade de Oviedo

3ª vogal

Trujillo Toledo, Martha Estela

T

Profesora titular de universidade

Universidade de Salamanca

Comisión suplente

Presidente

Barja Pérez, Juan Luis

T

Catedrático de Universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Otero Casal, Ana María

T

Profesora titular de Universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Santos Rodríguez, María Isabel

T

Profesora titular de Universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Llamas Company, Inmaculada

T

Profesora titular de Universidade

Universidade de Granada

3º vogal

Borrego García, Juan José

T

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Nº de concurso: 2332/12.

Corpo: profesor/a titular de universidade.

Área de coñecemento: Nutrición e Bromatoloxía.

Comisión titular

Presidenta

Lage Yusty, Mª Asunción

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Hernández, María Julia Celia

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Paseiro Losada, Perfecto Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

González Castro, María José

T

Profesora titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Prada Rodríguez, Darío

T

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Huidobro Canales, José Francisco

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Romero Rodríguez, María Ángeles

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Moreda Piñeiro, Antonio

T

Profesor titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pastrana Castro, Lorenzo

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Muniategui Lorenzo, Soledad

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña