Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Venres, 6 de xullo de 2012 Páx. 27086

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 27 de xuño de 2012 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión.

A función docente constitúe un factor esencial da calidade da educación, e a formación do profesorado é unha peza clave para o seu adecuado desenvolvemento. Por outra banda, a función docente ten experimentado unha notable transformación nos últimos anos, transformación que vai paralela aos novos retos que ten que afrontar o sistema educativo. Neste contexto a oferta formativa debe, por unha banda, coordinarse cos grandes obxectivos e programas da política educativa, e por outra banda, facer o profesorado partícipe, permitindo implicarse de forma activa na mellora das súas competencias de forma que se fomente a creatividade, a capacidade de innovación é en resumo que agrome o talento existente.

Neste sentido, os cambios derivados do desenvolvemento do Decreto 74/2011, regulador da formación permanente do profesorado en Galicia, tratan de que a formación permanente responda, tanto nas súas estruturas, como nos seus plans, como nas accións concretas, a unha vocación de apoio constante na mellora da función docente do profesorado galego.

No marco normativo xeral a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, dedica o seu título III a salientar o protagonismo que debe adquirir o profesorado no sistema educativo actual, cunha atención prioritaria á súa formación inicial e permanente.

O artigo 102 establece que a formación permanente constitúe un dereito e unha obriga de todo o profesorado e unha responsabilidade das administracións educativas e dos propios centros, coa finalidade, entre outras, de contemplar a adecuación dos coñecementos e métodos á evolución das ciencias e das didácticas específicas. E, por outra parte, o artigo 105, de medidas para o profesorado de centros públicos, dispón no punto 2.d), que a Administración educativa disporá o desenvolvemento de licenzas retribuídas, de acordo coas condicións e requisitos que establezan, coa finalidade de estimular a realización de actividades de formación e de investigación e innovación educativas que revertan en beneficio directo do propio sistema educativo.

Ademais da formación anual programada e desenvolvida polas estruturas de formación a través de actividades para o profesorado, é conveniente ofertar unha modalidade formativa de máis longa duración nun contexto de implicación activa do profesorado no seu deseño e aliñado coas principais liñas de traballo marcadas para o sistema educativo. Neste sentido, as novas tecnoloxías acadan unha importante presenza e gozan de gran proxección no eido docente, polo que a Administración pretende facer partícipe o profesorado na realización de proxectos de investigación, elaborando materiais didácticos, sen esquecer a especificidade da formación profesional, que lles permita afondar nesta vertente do seu labor profesional e, ao mesmo tempo, que acheguen o seu coñecemento e experiencia ao conxunto da comunidade educativa no deseño de actividades de formación a distancia, modalidade cun crecemento substancial dentro da formación do profesorado. Por outra banda, a potenciación da formación do profesorado nas linguas estranxeiras constitúe un eixe fundamental para o sistema educativo galego de maneira que na función docente se tendan a acadar os niveis adecuados de competencia dentro dun marco europeo de referencia para as linguas.

Por todo o exposto, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto e persoas destinatarias

Apróbanse as bases e convócanse licenzas para o curso 2012/13, dirixidas ao persoal docente de carreira que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, destinado durante o próximo curso 2012/13 en centros educativos públicos e nos servizos provinciais de Inspección Educativa dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo a distribución do anexo I desta orde.

Artigo 2. Modalidades de licenzas por formación

1. As licenzas por formación poden ter carácter retribuído ou non retribuído.

2. As licenzas por formación retribuídas, que poderán ser mensuais, bimensuais ou trimestrais, poden solicitarse para as seguintes modalidades:

Modalidade 1: proxectos individuais para a creación de materiais curriculares dixitais para primaria e secundaria.

Ten por obxecto a creación de materiais dixitais que desenvolvan preferentemente contidos curriculares dalgunha materia dos cursos do terceiro ciclo de primaria ou de primeiro e segundo de educación secundaria. A presentación do proxecto seguirá o esquema establecido no anexo IV.

A duración das licenzas desta modalidade será de dous ou tres meses, segundo a valoración do proxecto presentado.

Modalidade 2: grupo de traballo de dous membros para a creación de materiais curriculares dixitais en primaria e secundaria.

Ten por obxecto a creación de materiais dixitais que desenvolvan preferentemente contidos curriculares dalgunha materia dos cursos do terceiro ciclo de primaria ou de primeiro e segundo de educación secundaria. A presentación do proxecto seguirá o establecido no anexo IV.

A duración das licenzas desta modalidade será de dous ou tres meses, segundo a valoración do proxecto presentado.

Modalidade 3: proxecto individual para a creación de materiais curriculares para as ensinanzas de formación profesional.

Ten por obxecto a creación de materiais que desenvolvan actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación a que se refire o punto 2.f) do artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, dalgún módulo profesional dos ciclos formativos de formación profesional da LOE. Está dirixida preferentemente ao profesorado que fose formado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no procedemento de elaboración de programacións de módulos da LOE (cursos, proxectos de formación de FP, grupos de traballo etc.). A presentación do proxecto seguirá o esquema establecido no anexo IV.

A duración das licenzas desta modalidade será de tres meses.

Modalidade 4: grupo de traballo de dous membros para a creación de materiais curriculares para as ensinanzas de formación profesional.

Ten por obxecto a creación de materiais que desenvolvan actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación a que se refire o punto 2.f) do artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, dalgún módulo profesional dos ciclos formativos de formación profesional da LOE. Está dirixida preferentemente ao profesorado que fose formado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no procedemento de elaboración de programacións de módulos da LOE (cursos, proxectos de formación de FP, grupos de traballo etc.). A presentación do proxecto seguirá o esquema establecido no anexo IV.

A duración das licenzas desta modalidade será de tres meses.

Modalidade 5: grupo de traballo de dous membros para a creación de cursos non presenciais para a formación do profesorado.

Ten por obxecto a creación de cursos non presenciais de formación do profesorado que se impartirán na Plataforma de teleformación galega (Platega). A presentación do proxecto versará sobre algunha das actividades propostas no anexo VIII e segundo as instrucións proporcionadas polo departamento do CAFI que vaia coordinar o curso. O obxectivo desta modalidade é a creación e, de ser o caso, a posterior titoría dos cursos, segundo o compromiso recollido no anexo V, e nas condicións normativas establecidas no desenvolvemento de actividades de formación permanente do profesorado.

A duración das licenzas desta modalidade será de dous meses.

Modalidade 6: perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.

Ten por obxecto o perfeccionamento da lingua estranxeira correspondente e a consecución da cualificación necesaria para promover dunha maneira preferente a creación ou a continuación do programa de seccións bilingües e/ou de centros plurilingües, segundo o compromiso recollido no anexo VI. Está dirixida preferentemente ao profesorado non especialista de ensino primario e secundario que acredite como mínimo o nivel B2 en lingua estranxeira do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) ou teña coñecemento equivalente acreditable segundo a Orde do 18 febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas polo profesorado, agás o establecido para o profesorado actualmente en seccións bilingües, na disposición adicional primeira. A adxudicación de licenzas realizarase consonte a seguinte orde de preferencia: en primeiro lugar o profesorado non especialista de ensino primario e secundario, en segundo lugar o profesorado que imparta docencia na formación profesional e, por último, o profesorado especialista en linguas estranxeiras.

As licenzas desta modalidade terán unha duración mínima de un mes e máxima de tres meses.

A presentación do proxecto seguirá o esquema establecido no anexo IV. O proxecto centrarase na presentación do plan de perfeccionamento da lingua que se desenvolverá durante o período da licenza.

3. As licenzas para formación non retribuídas –modalidade 0– poden concederse por períodos ininterrompidos de seis meses ou polo total do período de licenzas por formación; é dicir, do 15 de setembro de 2012 ao 31 de agosto de 2013. As persoas solicitantes desta modalidade deberán cumprir os requisitos xerais establecidos no artigo 3 desta orde, excepto os recollidos nos puntos 4, 5 e 6, e deberán ter transcorrido tres cursos académicos desde o exercicio da última licenza concedida na mesma modalidade, todo isto supeditado ás necesidades de servizo.

Artigo 3. Requisitos

As persoas candidatas á licenza deberán reunir os seguintes requisitos:

1. Estaren en situación de servizo activo e prestando servizos ininterrompidos durante os cursos: 2010/11 e 2011/12, e no 2012/13 seguir tendo destino e exercendo docencia directa con alumnado en centros docentes educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

2. Teren, como mínimo, dous anos de antigüidade como persoal docente de carreira nos corpos e nas escalas que se establecen no artigo 1 desta orde. Para estes efectos computaranse os servizos ata o 31 de agosto de 2012. Para a modalidade 6, terá preferencia o profesorado con destino definitivo no centro educativo durante o curso 2012/13.

3. Non teren destino en comisión de servizos durante o curso 2012/13, agás o profesorado destinado en centros de ensinanzas artísticas superiores.

4. Obteren como mínimo oito puntos no epígrafe 1 do baremo que figura no anexo III desta convocatoria.

5. Non teren sido beneficiarias de licenza por estudos retribuída outorgada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2011/12.

6. A obtención da licenza é incompatible coa participación simultánea en programas europeos, estadías formativas en empresas e actividades formativas no estranxeiro ofrecidas á marxe desta convocatoria. A persoa solicitante que obteña praza en calquera destas convocatorias deberá notificarllo urxentemente e por escrito á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Artigo 4. Solicitudes, documentación e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse utilizando o modelo do anexo II. A solicitude será única e para unha soa modalidade.

2. Nas licenzas retribuídas, á solicitude achegaráselle a seguinte documentación:

a) Para as modalidades 1, 3 e 6: acreditación dos méritos académicos, profesionais ou de calquera índole que se considere conveniente alegar. Estes serán xustificados mediante os documentos que se especifican no anexo III desta orde. As modalidades 2, 4 e 5, ao seren de grupo, quedan exentas.

b) Para todas as modalidades: proxecto de traballo segundo o contido do anexo IV.

3. O prazo de presentación será ata o 30 de xullo de 2012. Realizarase a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia ou os dos seus departamentos territoriais, no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia na páxina web https://sede.xunta.es ou mediante calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e será imprescindible que na instancia apareza a data de recepción no organismo público correspondente. Se o expediente é remitido por correo, cómpre presentalo en sobre aberto para que sexa datado e selado polo persoal de correos antes de que se proceda á súa certificación. Todas as persoas participantes deberán presentar relación numerada e asinada da documentación entregada, seguindo a orde que aparece no indicado anexo III. Non se terán en conta nin se valorarán os méritos nin os servizos alegados e non xustificados debidamente, nin os que aleguen fóra do prazo a que se refire este artigo.

Non terán que presentarse os documentos xustificativos de méritos alegados que xa fosen presentados polo profesorado para completar o seu expediente persoal na aplicación informática a través do enderezo www.edu.xunta.es/datospersoais

Artigo 5. Comisión de selección

1. A selección das persoas candidatas realizaraa unha comisión integrada polos seguintes membros:

– Presidencia: a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ou persoa en quen delegue.

– Vogais: ata un máximo de catro, con categoría de titular de subdirección xeral, xefatura de servizo ou membro da Inspección Educativa, por designación da persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

– Secretaría: unha persoa funcionaria da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que actuará con voz e sen voto.

Os sindicatos integrantes da mesa sectorial de persoal docente non universitario poderán nomear unha persoa representante para asistir ás sesións da comisión.

A comisión, para os efectos dun mellor coñecemento e unha mellor valoración das solicitudes, poderá realizar peticións de informes, por medio da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, á Inspección Educativa ou ás persoas especialistas da citada consellería.

2. A comisión poderá dispor a constitución dunha subcomisión técnica especializada só para os efectos de colaborar na valoración dos méritos previstos nos puntos 2, 3 e 4 do baremo do anexo III. Ás reunións desta subcomisión poderá asistir unha persoa representante de cada unha das organizacións sindicais con representación na mesa sectorial de persoal docente.

3. Esta comisión estará incluída na categoría que corresponda para os efectos do previsto no Decreto 144/2008, do 26 de xuño –que modifica o Decreto 144/2001, do 7 de xuño–, concretado na Resolución do 20 de xuño de 2008 pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de xuño de 2008, respecto da actualización do previsto no anexo IV do citado Decreto 144/2001.

Artigo 6. Criterios de selección e puntuación provisional

1. A comisión seleccionadora baremará as solicitudes presentadas de conformidade cos criterios establecidos no anexo III.

2. En caso de empate, este dirimirase atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación no punto 1 do baremo.

b) Maior puntuación no punto 2 do baremo.

c) Maior puntuación no punto 3 do baremo.

3. No caso de se produciren vacantes nalgunha das modalidades poderán acumularse ás outras modalidades. En ningún caso poderá excederse o número total de licenzas retribuídas establecido no anexo I.

4. A puntuación provisional obtida polas persoas candidatas farase pública no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na internet (www.edu.xunta.es), e abrirase un prazo de cinco días naturais para efectuar reclamacións ante a presidencia da comisión.

No mesmo prazo establecido no parágrafo anterior, presentaranse as posibles renuncias á concesión das licenzas, dirixidas á presidencia da mencionada comisión seleccionadora.

Artigo 7. Resolución definitiva

1. Logo de resoltas as reclamacións, a comisión seleccionadora remitiralle ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a proposta de resolución da concesión de licenzas por formación, xunto coa acta ou as actas definitivas, nas cales se indicarán as valoracións outorgadas a cada persoa candidata, así como a relación final de persoas beneficiarias das licenzas. Esta proposta de resolución definitiva publicarase no portal educativo www.edu.xunta.es. A seguir procederase á publicación da resolución definitiva no Diario Oficial de Galicia.

2. Despois de resolta esta convocatoria non se admitirán renuncias ás licenzas concedidas, agás en casos de excepcional gravidade e libremente apreciados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. As licenzas concedidas executaranse nos termos autorizados e non se admitirá modificación ningunha salvo autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

3. Contra esta resolución, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

4. As solicitudes consideraranse desestimadas de non quedar resolta a convocatoria no prazo de seis meses desde a data de publicación desta orde.

Artigo 8. Período da convocatoria das licenzas

O período da convocatoria para o exercicio da licenza é o abranguido entre o 15 de setembro de 2012 e o 31 de agosto de 2013, agás para a modalidade 5 –grupo de traballo de dous membros para a creación de cursos non presenciais para a formación do profesorado– que será o comprendido entre o 15 de setembro e o 31 de decembro de 2012.

Artigo 9. Obrigas dos beneficiarios

1. Durante o período de duración da licenza, nas modalidades 1 a 5, as persoas beneficiarias asumen a obriga de entregar os documentos precisos para lle facilitar o labor de seguimento correspondente ao Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) e de seguir, de ser o caso, as súas indicacións técnicas.

2. Nas modalidades 3 e 4, unha persoa asesora do Servizo de Ordenación e Formación Profesional ou das estruturas de formación do profesorado, e na modalidade 5 unha persoa asesora do CAFI, poranse en contacto coas persoas beneficiarias co fin de lles transmitir as instrucións para a elaboración dos materiais.

3. Logo de rematada a licenza e nun prazo máximo dun mes desde a súa finalización, as persoas beneficiarias presentarán a correspondente documentación xustificativa do cumprimento dos obxectivos previstos. A citada documentación enviarase ao Servizo de Formación do Profesorado, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e constará dos seguintes elementos:

a) Para as modalidades 1 a 5 os seguintes elementos comúns:

a.1. Unha «guía didáctica» (en formato pdf ou rtf), na cal se expoñan os obxectivos educativos pretendidos, os aspectos curriculares en que se incida, a metodoloxía e as orientacións didácticas, as actividades que se propoñan e os recursos de avaliación para o alumnado, con mención dos medios para achegar retroalimentación ás aprendizaxes no proceso avaliativo.

a.2. Unha declaración xurada ou promesa (de cada membro do equipo ou do representante da entidade) de posuír, como responsables da autoría, plenos dereitos de divulgación e publicación, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sobre a totalidade dos materiais presentados, e de que estes non estean comercializados. A autoría deberá aparecer expresada na portada do traballo obxecto da licenza.

a.3. No caso de que se inclúan imaxes de menores, en aplicación da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, achegaranse as correspondentes autorizacións de pais, nais ou persoas responsables da súa titoría legal, en soporte impreso e electrónico (pdf), debidamente cubertas e asinadas.

a.4. Poderanse incluír outros materiais complementarios que os autores e as autoras consideren de interese.

b) Elementos específicos para cada modalidade:

b.1. Para as modalidades 1 e 2:

b.1.1. Orixinal en soporte dixital dos materiais elaborados, preparado para a súa publicación na internet, preferentemente con empaquetaxe SCORM. Para isto último, deberanse seguir as recomendacións sobre creación e estrutura de contidos dixitais dispoñibles no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es/web/ODEs.

b.1.2. Un «manual de uso» (en formato pdf ou rtf) en que se expliquen, cunha linguaxe adecuada para o nivel do alumnado, as pautas de utilización do material. Cando, por razóns especiais, non se xulgue necesario este documento, deberase razoar a decisión nun documento específico de igual título.

b.1.3. Un documento técnico en galego e castelán (en formato pdf ou rtf), onde se especifiquen os pasos que se seguirán para a instalación e os parámetros de configuración e execución da aplicación desde a internet e no servidor cliente.

b.2. Para as modalidades 3 e 4:

b.2.1. Orixinal en soporte dixital editable dos materiais elaborados, onde constará:

– Puntos 1, 3 e 4 da programación do módulo profesional, consonte o modelo de programación establecido no anexo XIII da citada Orde do 12 de xullo de 2011. Elaboraranse para o punto 4 as unidades didácticas a que pertenzan as actividades realizadas.

– Anexo coa distribución dos RA, os CA e os contidos ao longo do curso.

– Anexo co deseño das unidades didácticas a que pertenzan as actividades realizadas.

– As actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación elaboradas, que desenvolvan algunha das relacionadas no punto 4.f) das unidades didácticas da correspondente programación. A suma da duración das actividades elaboradas será dun mínimo de 50 horas por persoa individual ou por persoa participante no grupo de traballo.

b.3. Para a modalidade 5:

b.3.1. Orixinal en soporte dixital editable dos materiais elaborados para o curso que estean embebidos en Platega e aloxados en servizos externos (Youtube, Slideshare, Issuu etc.).

b.4. Para a modalidade 6:

b.4.1. Memoria final –segundo o guión que figura no anexo VII–.

b.4.2. Certificación orixinal ou unha fotocopia compulsada expedida polo centro ou a institución onde se realizase o perfeccionamento na lingua estranxeira, con expresión da duración en datas e número total de horas da formación recibida, así como unha tradución desa certificación.

Artigo 10. Situación administrativa das persoas beneficiarias

Durante o tempo de duración dunha licenza, o persoal docente seleccionado recibirá os emolumentos correspondentes ás súas retribucións básicas e complementarias, agás no caso de licenzas non retribuídas. As persoas beneficiarias dunha licenza consideraranse, para todos os efectos, en situación de servizo activo.

Artigo 11. Incompatibilidades

A concesión de licenzas con retribución implicará a incompatibilidade con calquera outra actividade remunerada pública ou privada.

Artigo 12. Responsabilidades por incumprimento

O incumprimento do disposto nesta convocatoria poderá dar lugar á revogación da licenza ou á incursión en responsabilidades disciplinarias de acordo co vixente Regulamento de réxime disciplinario do persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 13. Seguimento

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa efectuará o adecuado seguimento e control dos estudos e dos traballos que se realicen durante o período da licenza, e poderá solicitar directamente, a través de entrevista ou por medio da Inspección Educativa, información sobre o traballo realizado e sobre o que quede pendente, de tal forma que o non cumprimento do establecido no proxecto inicial poida dar lugar á revogación da licenza.

Artigo 14. Propiedade dos materiais

Con independencia do recoñecemento da súa autoría, os materiais realizados serán propiedade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que reserva para si o dereito de reprodución, distribución e comunicación pública, e que os poderá distribuír baixo unha licenza Creative commons by-ne-sa (recoñecemento-non comercial-compartir igual).

Os autores e as autoras, para poderen difundir pola súa conta os devanditos traballos, farán constar na correspondente difusión que o traballo foi realizado durante unha licenza retribuída pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 15. Retirada de documentación

A partir dos dous meses da data de publicación da resolución definitiva no Diario Oficial de Galicia, as persoas interesadas ou aquelas en quen deleguen disporán dun prazo de tres meses para retirar a documentación perante a presidencia da comisión. Transcorrido o dito prazo, entenderase que renuncian á súa devolución.

Artigo 16. Réxime dos recursos

Contra esta orde as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Disposición adicional primeira

O profesorado con nivel B1 poderá optar a licenza en modalidade 6 cando teña por obxecto a acreditación B2 e sirva para a súa consolidación no desempeño de seccións bilingües.

Disposición adicional segunda

Cando do marco das accións de colaboración, promoción e cooperación establecidas entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e outras institucións ou entidades derive unha oferta de accións formativas para o profesorado, estas poderán adxudicarse, de ser o caso, dentro da cota de prazas vacantes existentes, e en atención á modalidade retribuída que por analoxía lle corresponda.

Disposición derradeira primeira

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para adoptar as medidas necesarias para a execución e desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Distribución das licenzas por formación retribuídas que se convocan segundo as modalidades:

Modalidades

Meses

1. Proxectos individuais para a creación de materiais curriculares dixitais.

60

2. Grupo de traballo de dous membros para a creación de materiais curriculares dixitais.

120

3. Proxecto individual para a creación de materiais curriculares para as ensinanzas de formación profesional.

30

4. Grupo de traballo de dous membros para a creación de materiais curriculares para as ensinanzas de formación profesional.

90

5. Grupo de traballo de dous membros para a creación de cursos non presenciais.

60

6. Perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.

240

Totais

600

ANEXO III

Méritos

Puntos por curso ou actividade

Total puntos

máximo

Documentos

1. Proxecto de traballo.

1.1. Proxecto de traballo. Cumprirá alcanzar un mínimo de oito puntos.

Ata 20 puntos

20

O solicitado para cada modalidade no anexo IV

2. Méritos docentes:

2.1. Servizos docentes.

Por cada ano de servizos na función pública docente (non se computarán os exixidos como requisito).

Un punto por ano completo

Por esta subepígrafe ata dez puntos

3. Actividades de formación permanente do profesorado organizadas ou homologadas polas administracións educativas.

3.1. Docencia en actividades de formación do profesorado

Nota. Para titores e titoras de prácticas de mestres e mestras, do ICE e das universidades (prácticas de psicopedagoxía ou similar) puntuarase 0,15 puntos por cada ano.

3.2. Coordinación e/ou asistencia a actividades de formación do profesorado.

Por cada dez horas.......... 0,05 puntos

Por cada dez horas............ 0,05 puntos

2

4

Fotocopias compulsadas das certificacións acreditativas

4. Méritos académicos non exixidos para o ingreso no corpo:

4.1.Título de doutor ou doutora

4.2. Licenciatura ou equivalente

4.3. Diplomatura ou equivalente.

4.4. Por cada ciclo formativo ou grao de ensinanzas de réxime especial ou formación profesional

4.5. Outros estudos de posgrao (DEA ou equivalente, títulos propios da universidade, masters etc.)

1,50 puntos

1 puntos

0,5 puntos

0,25 puntos

0,25 puntos

4

Fotocopias compulsadas de títulos ou certificación de estudos, de ser o caso

ANEXO IV
Esquema dos contidos dos proxectos de licenzas por formación e
documentación complementaria

Modalidades 1 e 2. Proxectos e grupos de traballo para elaboración de materiais curriculares dixitais:

1. Presentarase unha proposta sobre o traballo que se vaia realizar durante o período da licenza, onde se concretará, de xeito especial, como se levarán a cabo as fases de posta en práctica e avaliación. Nesta proposta, que deberá ser de carácter tanto organizativo como curricular, farase constar:

a ) Título do proxecto.

b) Participantes: datos persoais e profesionais.

c) Materia ou materias e cursos aos cales se dirixa, e ámbito ou ámbitos en que se desenvolverá dentro da modalidade.

d) Breve descrición do contido do proxecto.

e) Relación de contidos curriculares que se vaian desenvolver.

f) Descrición do soporte e das ferramentas que se utilizarán para a elaboración do material. Deberá terse en conta o seguinte:

– Os recursos terán que visualizarse correctamente nas últimas versións dos navegadores máis comúns: Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer. Deben funcionar sen necesidade de instalar ningún plugin específico no navegador, agás os de Flash, Java, Descartes e Malted.

– Deberán ser multiplataforma, de xeito que se poidan utilizar nos sistemas operativos máis comúns.

– Cumprirá ter en conta que os contidos se deben visualizar en equipamentos cunha resolución máxima de pantalla de 1024 × 768 píxels, se o contido se reproduce en pantalla completa, ou unha resolución de pantalla de 920 × 500 píxels, se o recurso está deseñado para visualizarse de xeito integrado na propia interface de Moodle.

g) Organización da execución do proxecto e calendario de realización.

2. Requisitos e características dos materiais dixitais:

Todos os materiais cumprirán, no momento da súa publicación, a normativa expresada na Lei 34/2002, do 11 de xullo (disposición adicional quinta, punto 1), modificada pola Lei 56/2007, do 28 de decembro, canto á accesibilidade das páxinas das administracións públicas na internet.

Características dos materiais dixitais:

– Multimedia, interactividade, accesibilidade, adaptabilidade, interoperabilidade e portabilidade. Os materiais presentados non poderán incluír publicidade de empresas, produtos nin servizos comerciais.

– Presentarase en soporte dixital (CD, DVD, pen drive etc.) correctamente etiquetado.

– O material incluirá todas as páxinas e os ficheiros necesarios para a correcta execución da súa interactividade, tanto se se executa esta en modo servidor como se se trata de módulos ou aplicacións que actúan en modo cliente.

– Os materiais estarán realizados con tecnoloxía que permita a súa visualización cun navegador estándar sobre distintos sistemas operativos, libres e propietarios, e poderán ser executados en local.

– O material creado publicarase baixo a licenza «Creative Commons» que combine as seguintes propiedades: «recoñecemento», «non comercial» e «compartir igual».

3. Os traballos e as investigacións que supoñan unha actuación en centros docentes ou noutras institucións públicas ou privadas xuntarán certificado de conformidade das respectivas direccións, co visto e prace da inspección educativa ou autorización das persoas responsables das institucións, de ser o caso.

4. O proxecto terá unha extensión máxima de 20 páxinas en papel tamaño DIN-A4, a dobre espazo e con letra tipo arial ou times new roman de 12 puntos.

Modalidades 3 e 4. Proxecto individual ou grupo de traballo de dous membros para a creación de materiais curriculares para as ensinanzas de formación profesional.

1. Presentarase unha proposta sobre as actividades que se vaian realizar durante o período da licenza, onde se fará constar:

a ) Ciclo formativo e módulo profesional.

b) Participantes: datos persoais e profesionais.

c) Relación de unidades didácticas e das súas actividades que se vaian desenvolver, cunha breve descrición e estimación da súa duración.

f) Organización da execución do proxecto e calendario de realización.

2. Requisitos e características dos materiais. Os materiais elaboraranse seguindo o formato e as instrucións que especifique o Servizo de Ordenación e Formación Profesional.

3. O proxecto terá unha extensión máxima de 15 páxinas en papel tamaño DIN-A4, a dobre espazo e con letra tipo arial ou times new roman de 12 puntos.

Modalidade 5. Grupos de traballo para a creación de cursos non presenciais.

1. Presentarase unha proposta sobre o curso a distancia que se vaia realizar durante o período da licenza, onde se fará constar:

a ) Título do curso.

b) Participantes: datos persoais e profesionais.

c) Relación de contidos que se vaian desenvolver.

d) Descrición das ferramentas de Moodle que se vaian empregar no desenvolvemento dos contidos.

e) Descrición de ferramentas externas a Moodle que se vaian empregar, xunto coa integración na aula virtual dos contidos xerados con elas.

f) Métodos de avaliación previstos para o profesorado matriculado no curso.

g) Organización da execución do proxecto e calendario de realización.

2. Requisitos e características dos materiais dixitais.

Todos os materiais cumprirán, no momento da súa publicación, a normativa expresada na Lei 34/2002, do 11 de xullo (disposición adicional quinta, punto 1), modificada pola Lei 56/2007, do 28 de decembro, canto á accesibilidade das páxinas das administracións públicas na internet.

Características dos materiais dixitais:

– Multimedia, interactividade, accesibilidade, flexibilidade, modularidade, adaptabilidade, rexeitabilidade, interoperabilidade e portabilidade. Os materiais presentados non poderán incluír publicidade de empresas, produtos nin servizos comerciais.

– Crearanse directamente nunha aula virtual en Platega. Cando se usen programas externos os materirais presentarase en soporte dixital (CD, DVD etc.) correctamente etiquetado cos materiais creados con ferramentas externas á aula virtual.

– Os materiais estarán realizados con tecnoloxía que permita a súa visualización cun navegador estándar sobre distintos sistemas operativos, libres e propietarios, e integrados en Platega.

– O material creado publicarase baixo a licenza «Creative Commons» que combine as seguintes propiedades: «recoñecemento», «non comercial» e «compartir igual».

3. O proxecto terá unha extensión máxima de 15 páxinas en papel tamaño DIN-A4, a dobre espazo e con letra tipo arial ou times new roman de 12 puntos.

As licenzas para esta modalidade soamente se poden solicitar durante o primeiro trimestre do curso 2012/13.

Modalidade 6. Perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.

Deberase presentar a documentación seguinte:

1. Certificación acreditativa de dispor do nivel B2 na lingua estranxeira do Marco común europeo de referencia para as linguas, agás para o profesorado especialista.

2. Anexo VI da orde cuberto e asinado.

3. O proxecto consistirá na exposición, cunha extensión máxima de catro folios, do plan de perfeccionamento que se pretenda acometer con base na lingua estranxeira que se vaia perfeccionar, con expresión de, polo menos:

a) País onde se levará a cabo. Enténdese que o país escollido deberá ter como lingua oficial aquela que perfeccionará a persoa solicitante.

b) Centro ou institución onde recibirá a formación, achegando os datos identificativos.

c) Denominación da formación que vaia recibir, nivel académico e a súa duración expresada en días e cómputo total de horas.

d) Razóns ou motivos polos cales solicita a licenza por estudos para o perfeccionamento da lingua estranxeira.

e) Beneficios que espera obter tanto para o profesorado como para o centro de destino.

ANEXO VII
Guión para a elaboración da memoria final (modalidade 6)

Extensión máxima de cinco folios.

1. Datos de identificación do profesor ou da profesora participante.

2. Datos do centro de acollemento.

3. Descrición dos contidos do programa traballados.

4. Actividades pedagóxicas e culturais realizadas no país de acollida.

5. Posible impacto do seu perfeccionamento na lingua estranxeira no seu centro educativo, e medidas de difusión do aprendido no estranxeiro.

6. Achegas persoais.

ANEXO VIII
Relación de cursos non presenciais (modalidade 5)

• Competencia informacional desde a biblioteca escolar.

• Avaliar para aprender na educación primaria.

• Sistemas de control programado na área de tecnoloxía.

• Competciencias.

• Modelo integrado de arte e natureza. O «land art».

• Técnicas de instrumentación con orquestra escolar.

• Edición e elaboración de material con Finale.

• Didáctica do patrimonio e traballo por proxectos. Patrimonio e aprendizaxe colaborativa.

• Impacto das TIC no ámbito das ciencias humanas.

• Aulas multimedia para unha sociedade multilingua. Deseño de actividades TIC para o ensino en inglés.

A creación deste curso dividirase en dúas partes, para realizar por dous equipos diferentes.

Facilitarase a comunicación para favorecer un deseño uniforme do curso.

1. Módulo I: as TIC no ensino en linguas estranxeiras.

2. Módulo II: os recursos da Web 2.0 de utilidade no ensino de linguas estranxeiras.

Pódense atopar os deseños destes cursos no curso «Licenzas por estudos 2012», na aula virtual do CAFI:

http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=233

missing image file
missing image file
missing image file