Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Venres, 20 de xullo de 2012 Páx. 28948

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

ORDE do 13 de xullo de 2012 pola que se modifica a orde da Consellería de Economía e Industria do 11 de agosto do 2011, publicada no Diario Oficial de Galicia númrto 164, do 29 de agosto, se abre o prazo de presentación de solicitudes de subvencións para promover a sociedade da información no comercio retallista galego a través de entidades colaboradoras previsto na citada orde (procedemento IN214A), e se procede á publicidade da relación de ditas entidades colaboradoras, seleccionadas ao abeiro da orde do 11 de agosto do 2011 (procedemento IN214B).

Con data do 29 de agosto de 2011, publicouse no Diario Oficial de Galicia nº 164, a Orde do 11 de agosto de 2011 pola que se regula o proceso de selección de entidades colaboradoras na xestión de subvencións da Consellería de Economía e Industria para promover a sociedade da información no comercio retallista galego, se aproban as bases reguladoras das ditas subvencións e se procede á súa convocatoria para o ano 2011, cofinanciada polo Feder, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013. A citada orde fora obxeto de modificacións con data do 29 de setembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia nº 187), pola Orde do 26 de setembro, así como en data 20 de decembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia nº 241), por Orde do 16 de decembro, e con data do 28 de decembro (Diario Oficial de Galicia nº 247) por Orde do 26 de decembro.

O inicio das actuacións previstas neste réxime de axudas está suxeito ao disposto no artigo 5.1 do anexo II da Orde do 11 de agosto de 2011, no que se recolle que a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da correspondente orde do conselleiro de Economía e Industria pola que se proceda á apertura do prazo de presentación de solicitudes de subvención, se iniciará o citado prazo que permanecerá aberto ata o 10 de novembro de 2012, ou ata que se esgote o crédito orzamentario se se produce este esgotamento en data anterior. Así mesmo, o citado artigo 5.1 establece que a relación íntegra de entidades colaboradoras deberá publicarse no DOG con carácter previo á citada orde de apertura do prazo de presentación de solicitudes de axuda, ou conxuntamente con esta.

A Dirección Xeral de Comercio, como órgano competente para a instrución do proceso de selección de entidades colaboradoras (procedemento IN214B), realizou a revisión da documentación presentada neste procedemento ao abeiro do establecido na citada orde reguladora, e unha vez concluído o prazo de emenda e de audiencia, e revisada a documentación achegada polos solicitantes, comprobado que as entidades seleccionadas cumpren con todos os requisitos, procedeuse á sinatura dos correspondentes convenios de colaboración previstos na Orde de convocatoria para a súa adhesión como entidades colaboradoras.

O gran número de entidades colaboradoras seleccionadas por resolución do 20 de xuño de 2012, aconsella ampliar o período de tempo entre a publicación da relación das destas e o inicio do procedemento de solicitudes, co fin de conceder unha marxe razoable de selección aos potenciales solicitantes.

Unha vez finalizadas as actuacións administrativas previstas na citada Orde de 11 de agosto de 2011, e a vista do exposto con anterioridade

DISPOÑO:

Primeiro. Modifícase o artigo 5.1 do anexo II da Orde do 11 de agosto de 2011, que queda redactado como segue:

«A orde do Conselleiro de Economía e Industria pola que se proceda á apertura do prazo de presentación de solicitudes de subvención establecerá a data de inicio do citado prazo, que permanecerá aberto ata o 10 de novembro de 2012, ou ata que se esgote o crédito orzamentario sI se produce este esgotamento en data anterior. A relación integra de entidades colaboradoras deberá publicarse no DOG con carácter previo á citada orde de apertura do prazo de presentación de solicitudes de axuda, ou conxuntamente con esta.

Segundo. Ordenar a apertura do prazo de presentación de solicitudes de subvencións para promover a sociedade da información no comercio retallista galego a través de entidades colaboradoras da Consellería de Economía e Industria (procedemento IN214A), dende o día 26 de xullo de 2012. A aplicación informática a través da que se realizarán as solicitudes estará operativa a partir das 10:00 horas do citado día.

Faise indicación expresa, segundo o disposto no artigo 5.2 do anexo II da Orde do 11 de agosto de 2011, de que para seren beneficiarios/as se deberá tramitar a solicitude de axuda exclusivamente a través de calquera das entidades colaboradoras que sexan seleccionadas para este réxime de subvencións, polo que os interesados deberán dirixirse ás devanditas entidades colaboradoras.

Toda a información sobre o alcance do presente réxime de subvencións, sobre as entidades colaboradoras adheridas ou sobre os seus puntos de venda ao público na Comunidade Autónoma de Galicia estará dispoñible na páxina web: (http://economiaeindustria.xunta.es), na súa epígrafe de subvencións e na oficina virtual, ou calquera outra á que poida ser redirixida desde a web citada.

Terceiro. Publicar a relación de entidades colaboradoras seleccionadas para este procedemento de solicitude de axudas, onde os/as comerciantes retallistas poderán tramitar integramente a súa solicitude de axuda. Esta relación xúntase como anexo –Relación de entidades colaboradoras seleccionadas– desta orde.

As citadas entidades foron seleccionadas por resolución desta Consellería de Economía e Industria de 21 de xuño de 2012, unha vez finalizado o proceso de sinatura do convenio de colaboración establecido na Orde do 11 de agosto de 2011.

Faise indicación expresa de que as entidades colaboradoras, segundo o disposto no artigo 12 do anexo I da Orde de 11 de agosto de 2011– Obrigas específicas de publicidade-, disporán na súa web de información suficiente dirixida á súa clientela respecto ao alcance do convenio, da orde de convocatoria e dos equipamentos que oferten nas condicións e prezos obxecto da subvención.

As entidades solicitantes que non aparezan no citado anexo deberán entender que non foron seleccionadas pola Consellería de Economía e Industria, por incumprimento dalgún dos requisitos establecidos, sen prexuízo da notificación individual que se realizará polos medios establecidos na Orde de 11 de agosto de 2011.

Cuarto. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, poderanse dirixir á Dirección Xeral de Comercio, a través do teléfono 981 54 55 97 ou do enderezo de correo electrónico cei.dxcomercio@xunta.es

Quinto. Contra esta resolución, que é definitiva en vía administrativa, poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

– Recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

– Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de2012

P.D. (Orde 30.4.2009, DOG nº 87)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria

ANEXO
Relación de entidades colaboradoras seleccionadas

IN214B

Entidade colaboradora

Enderezo

CP

e-mail entidade

1015

Diego Vilar Tovar

Ronda de Nelle, 90- 9º esquerda, A Coruña

15005

diego@aticoi.es

1139

Tecno-Pc, S.L.

Rúa Gómez Zamalloa, nº 22 baixo, A Coruña

15005

merchi@tecno-pc.com

418

Jesús Camiño Quintela

Avda. Mallos, 8 baixo, A Coruña

15007

comercial@dotcomfactory.es

997

Nextgal Soluciones Informáticas, S.L.

R/ Copérnico, 5- 1º, A Coruña

15008

info@nextgal.es

1076

Nortconsulting, S.L.

R/ Enrique Mariñas Romero, 30-3 f, A Coruña

15009

administracion@nortconsulting.net

783

Martínez Gestal Ofimática, S.L.

Villa de Miño, 17-19, A Coruña

15009

info@mgofimatica.es

300

Symax Soluciones Tecnológicas, S.L.(Symax)

R/ Montiño, 7- 5º E, A Coruña

15009

briveiros@symax.es

1268

Desktop Informatica, S.L.(Dsk)

Rúa Aaiun, 2 entresollado, A Coruña

15010

xabier.vazquez@desktop.com.es

776

Soto Bouza, Luis Javier 002475318m, S.L.N.E. (Dxestión Soluciones)

R/ Rodrigo A. de Santiago, 66 bajo, A Coruña

15010

carlos.rey@dxestion.com

496

Cyma Gráfica Coruña 2002, S.L. (Cymaninformática)

Ronda de Outeiro, 306 baixo, A Coruña

15011

info@cymainformatica.com

881

Servidores de Comunicaciones y Análisis, S.L.U.

Emilio González López, nº 40, planta bx.,

A Coruña

15011

compras@nortelecom.es

870

Abertal Networks, S.L.(Abertal)

Rúa Xílgaro, 1, Carballo, A Coruña

15100

pan@abertal.com

370

Iglesias Informática e Telecomunicacións, S.L. (Iglesias Informática)

Rúa Tarragona, nº 22 baixo, Carballo, A Coruña

15100

info@iglesiasinformatica.com

706

Mariano Santos Vela (Einstein Informática)

R/ Manuel María, 12- 1º, Carballo, A Coruña

15100

info@einsteinformacion.com

965

S2 Equipamentos Informáticos e Mantementos, S.L. (S2informática)

R/ Gran Vía, 87 baixo, Carballo, A Coruña

15100

alberto@s2informatica.com

1357

Linea Info Eco, S.L.

Rúa do Viril, numero 3 baixo, Camariñas, A Coruña

15123

ana@infoeco.es

1231

Roberto Carlos Martínez Mouzo (Todopc)

Praza do Concello, 3- baixo. Vimianzo. A Coruña

15129

todopc.m@gmail.com

369

Aracnosoft, S.L.

Polígono Bergondo, C/ Cortiñán, parc. I-2, Bergondo, A Coruña

15165

mares@aracnosoft.com

748

Regnatec Galicia, S.L.

Praza Zeus, 30 baixo, Oleiros, A Coruña

15172

jgarcia@regnatec.com

1185

Breogan Sistemas, S.L.

Avda. Vilaboa 42 baixo Culleredo. A Coruña

15174

xerencia@breogan.eu

993

Electrotelecon Ingenieros, S.L.

Urbanización Santa Gema, bloque 2, baixo, Culleredo, A Coruña

15174

electrolecon@gmail.com

1204

Kainfo, S.C.

Avda. de Acea de Ama, 43 bx., Culleredo, A Coruña

15174

info@kainfo.es

671

Shezio Tecnológica, S.L. (Shezio)

Avda. Vilaboa, 136, 1 c, Culleredo, A Coruña

15174

javier.aragon@shezio.com

955

Infotelia, S.L.U.

Polígono de Pocomaco, D4-P5, A Coruña

15190

f.ares@infotelia.com

733

Itaca Software Libre, S.L.

Avda. Novo Mesoiro, 32-5 c, A Coruña

15190

yolandass@itacaswl.com

205

Infonova Informática e Comunicacións, S.L. (Infonova)

Rúa de Galicia, 34, Noia, A Coruña

15200

infonova@info-nova.com

801

Kantaronet, S.C.

R/ Escultor Ferreiro, 9 bx., esqd., Noia, A Coruña

15200

axudas@kantaronet.com

916

Simm Informática, S.C.

Escultor Ferreiro, 9, baixo esqd., Noia, A Coruña

15200

xestionxunta@simminformatica.es

810

Naventia Servicios Tecnológicos, S.L. (Naventia ST)

Entrerios 8, local 4, Ames, A Coruña

15220

sj.rial@naventia.com

959

Magasoft, S.L.(Tiendas Upi Cee)

Praza da Constitución,12, Cee, A Coruña

15270

manuel.garcia@upicee.e.telefonica.net

542

Pais Computer Cee, S.L.

Tenda K, planta alta, Centro Comercial Finis Terrae, Cee, A Coruña

15270

correo@paiscomputercee.com

1280

Aydsoftware Sl(Ayd)

R/ Doctor Fleming, 1, Betanzos, A Coruña

15300

marcos.castro@ayd.es

1368

Tecno Pc Betanzosm S.L. (Tecno Pc)

Pz. Padre Francisco Blanco, 4-bx., Betanzos, A Coruña

15300

javier@tecno-pc.com

1160

Pablo Fernández Campello (Nauta Informática)

R/ Alexandre Boveda, nº 3 baixo, As Pontes de García Rodríguez, A Coruña

15320

pablo@inauta.net

1372

Multimedia Procesos, S.L.

Praza de Canido, nº 3, Ferrol, A Coruña

15401

info@coaxialinformatica.com

465

2ksystems Soluciones Informaticas Ferrol, S.L.

R/ Fontaiña, 56 baixo, dereita, Ferrol, A Coruña

15404

administracion@2ksystems.com

584

Chip Work, S.L.

Avda. Santa Cecilia, 108 baixo, Narón, A Coruña

15570

administracion@chipwork.net

52

Advanced Systems Puntobit, S.L. (Softic)

Avda. de Lugo, 145, baixo, Santiago de Compostela, A Coruña

15703

info@softic.es

1337

Artecnova Publicidade, S.L.

Rúa Fontiñas, 31 a, 3º b, Santiago de Compostela, A Coruña

15703

luisyebra@artenova.es

1269

Solvencia Técnica, S.L.

Rúa de San Pedro, nº 60, baixo, Santiago de Compostela, A Coruña

15703

paulaoreiro@solvenciatecnica.com

891

Informatica Elinfo, S.L.(Elinfo)

Rúa do Avío, 16 baixo, esquerda, Santiago de Compostela, A Coruña

15705

info@elinfo.es

1323

Silandeira Empresas, S.L.

Rúa Xosé Chao Rego, 8-10, baixo, Santiago de Compostela, A Coruña

15705

administracion@dnsempresas.com

1166

Reproutlet, S.L.

Rúa María Casares, nº 4, planta 1, porta C, Santiago de Compostela, A Coruña

15706

pedrofolgar@unayta.es

767

Sbf, S.L.

Rúa Nova de Abaixo, 5, baixo, Santiago de Compostela, A Coruña

15706

taller@sbf-informatica.com

462

Tecnologías Plexus, S.L.

Parque Empresarial Costa Vella, Rúa de Amio, 114, Santiago de Compostela, A Coruña

15707

info@plexus.es

717

Melimática, S.L.

Rúa Otero Pedraio, 6 baixo, Melide, A Coruña

15800

melimaticasl@melimatica.com

729

Eloy Cancela Amigo (Pc Coste Santa Comba)

R/ Lugo, nº 21, Santa Comba, A Coruña

15840

eloycancela@hotmail.com

620

Infozone, S.L.

R/ Coruña, 16, Santa Comba, A Coruña

15840

comercial@infozone.es

629

Ava Soluciones Tecnológicas, S.L. (Ava)

Camiño de Adran, nº 2 baixo, Lugar As Galanas, Teo, A Coruña

15866

ava.info@avaforum.com

245

Evelb Técnicas y Sistemas, S.L.

Lugar Mourigade, nº 14, Ames, A Coruña

15866

comercial1@evelb.es

622

Brinco Soluciones Integrales, S.L.

Vía Pasteur, 5-1º A, Santiago de Compostela, A Coruña

15890

brinco@brinco.es

1290

Fornecementos Galegos, S.L. (Foga)

Rúa Pasteur, 32, Santiago de Compostela, A Coruña

15890

clientes@foga.es

802

Inforhouse, S.L.(Ih)

Cidade do Transporte, 61-69, Santiago de Compostela, A Coruña

15890

calidad@inforhouse.es

513

Teleco Santiago, S.L. (Grupo Teleco)

Mª Ángeles de la Gandara, 32, Santiago de Compostela, A Coruña

15890

mgp@grupoteleco.com

602

Xanela Networks Compostela, S.L.U.

Vía Arquímedes, nº 7, 1º A, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela, A Coruña

15890

administracion@xanela.net

231

Hostisoft, S.L.

Avenida de Rosalía de Castro, nº 31, portal 1, entresollado, Ames, A Coruña

15895

subvenciones@hostisoft.com

1350

Jesús Franco Vidal (Verial Galicia)

Rúa das Hedras, 2, 2º a, Ames, A Coruña

15895

verialgalicia@verial.es

531

Kratos Technologies, S.L.

Rúa Oliveira, Nave 96 B, Polígono Novo Milladoiro, Ames, A Coruña

15895

f.lopez@ml-consultores.com

675

Axouxere Informática, S.L.

Lg. Cruceiro Extramundi, nº 1, Padrón, A Coruña

15900

axouxere@axouxere.net

423

Fernando Ares Boedo (Padrónpc Informática)

Rúa Dolores, 5 baixo, Padrón, A Coruña

15900

padronpc@movistar.es

1116

Alfonso Castro Rodríguez

Roxelio Pérez nº 7, Rianxo, A Coruña

15920

infocastelao@gmail.com

721

César Gonzalez, S.L.

R/ Campo de Arriba, 20, Rianxo, A Coruña

15920

cesar@ocesar.es

1365

Recursos Informáticos Empresariales, S.L.

Lugar Nine-Cespón, nº 98 Boiro, A Coruña

15930

carlos@infcrg.com

159

Elmuelle Servicios Hosting, S.L.

Condado, nº 1 baixo, A Pobra do Caramiñal, A Coruña

15940

soporte@elmuelle.es

851

Francisco Santiago Rego

Gasset, 60 baixo, A Pobra do Caramiñal, A Coruña

15940

info@aldeadixital.com

896

Muñiz Souto, S.L. (E-Dixital)

Rúa da Ponte, 10 baixo, A Pobra do Caramiñal, A Coruña

15940

info@e-dixital.com

1213

Eclipse Comunicación Dixital, S.L. (Eclipse Gestión)

Nove de Agosto, nº 19, Ribeira, A Coruña

15960

comercial@infoeclipse.com

995

Innove, S.C.

Mariño de Rivera, 4, baixo C, Ribeira, A Coruña

15960

innove@e-innove.com

812

Rossman Riveira, S.L.

Avda. Rosalía de Castro, 48 baixo, Ribeira, A Coruña

15960

rossman@rossmanriveira.com

1254

Interdix Galicia, S.L. (Galicia Digital)

R/ Nóreas, 30, entresollado, Lugo

27001

correo@galiciadigital.com

606

Computer-3, S.L.

Rúa Montero Ríos, nº 66-68, baixo, Lugo

27002

administracion@computer-3.com

1086

Dunid, S.L.

Ronda Fontiñas, 129, Lugo

27002

dunid@dunid.es

1349

Fernández Iglesias Carlos (Med Informática)

Ronda da Muralla, 172, baixo, Lugo

27002

carlos@medinformatica.info

711

Galitic, S.L.

Montero Ríos , 43, baixo, Lugo

27002

ramon@galitic.es

687

Tci Galicia Consultoría Informática, S.L.

Ronda Fontiñas, 20, entresollado, Lugo

27002

victor@tcigalicia.com

162

2xmil Soluciones, S.L.(2×mil)

Avenida Coruña, 490 (Edificio Cei-Nodus), despacho 1, Lugo

27003

gabuin@2xmil.com

445

Informatica Marfer, S.L.

Rúa Alvedro, nº 2 baixo, Lugo

27003

alvaro@imarfer.com

1122

Publiges 3 Diseño, S.L.N.E.

O Palomar, s/n, Recinto Ferial, Lugo

27003

asesoriacristinarza@hotmail.com

685

Informática Integral Galega, S.L. (Infotelecos)

Avda. das Américas, 1 entresollado J, Lugo

27004

xose.alonso@infotelecos.com

765

Logic Pyme, S.L.

Rúa Anduriñas, 5-15, local 8, Lugo

27004

logicpyme@logiccontrol.es

182

Ofimatica Lugo, S.L.

Rúa Ourense, 5-baixo, Lugo

27004

alfredo.diaz@ofimaticalugo.com

829

Galichip

R/ Roberto Baamonde, 48 baixo, Monforte de Lemos, Lugo

27400

galichip@galichip.com

50

Line Tecnología y Comunicación, S.L.

Matías López, 50 6º e, Sarria, Lugo

27600

santiago@linetecnologia.com

1226

Pablo Rodil Villabrille, S.L.U. (Pccosteribadeo)

Avenida de Asturias, 10- A bx., Ribadeo, Lugo

27700

info@pceo.es

983

Megabyte Foz, S.L.

Rúa Martínez Otero, nº 1 baixo, Foz, Lugo

27780

megabytefoz@infonegocio.com

794

Óscar Paredes Rivas

R/ Calvario, 52-54 baixo, Vilalba, Lugo

27800

info@infopar.es

408

Futures Infografía, S.L. (Grupo Futures)

Avd. Ferrol, 27-baixo, Viveiro, Lugo

27850

gestion@grupofutures.com

1367

Enxeñeiros Informáticos del Noroeste, S.L.

Avda de Portugal, 49, baixo, Ourense

32002

atencioncliente@endonor.es

636

Francisco Jesús Álvarez Diéguez

R/ Ervedelo, 28 baixo, Ourense

32002

dma@dmacomputers.com

919

Informática y Formación Gallega, S.L. (Inforgal)

Rúa Velázquez, 5 baixo, Ourense

32002

inforgal@inforgal.com

604

Tecnotel Control, S.L. (Tecnotel)

Xesús Ferro Couselo, 2 baixo, Ourense

32002

subvencioxunta@tecnotelcontrol.com

456

Sg Informática y Ocio Ourense S.L.L. Sg Informática)

Samuel Eijan, nº 2 baixo, Ourense

32003

info@sginfoocio.com

753

Domo Data, S.L.

Telleira, 5 A, baixo, Ourense

32004

info@domodata.com

460

Enbel Informática, S.L.

Bedoya, nº 31, bx., Ourense

32004

enbel@enbel.net

516

Enter Informática Galaica, S.L. (Enter Informática)

Celso Emilio Ferreiro, 9 baixo, Ourense

32004

enter@enterinformatica.org

779

F1 Informática e Redes, S.C.

R/ Emilia Pardo Bazan, 23 baixo, Ourense

32004

info@efeun.es

626

Hita Torres Tridente 2007, S.L.

Avda. Otero Pedrayo 2-B (baixo), Ourense

32004

granada_ourense@hotmail.com

1113

Publimuz Informática, S.L.

Ramón Cabanillas, 5, C.C. Xesta, entresollado loc-8., Ourense

32004

comercial@publimuz.com

1340

Redegal, S.L.

Parque Tecnoloxico de Galicia, Edif. Cei oficinas 1-4., San Cibrao das Viñas, Ourense

32004

gerencia@redegal.com

1332

Sig Spain, S.L. (Sig)

Avda. de la Habana, 62, baixo D, Ourense

32004

sig@sigspain.es

665

Prom Sistemas Informáticos, S.L.

Ntra. Sra. de las Ermitas, nº 8 baixo, Ourense

32005

pedidos@promsl.com

185

Roberto López Rodríguez (Mas Que Portatil)

Peña Trevinca, 31, baixo, Ourense

32005

info@masqueportatil.com

1285

Ignacio González Atanes

Aldara, 23, O Carballiño, Ourense

32500

eniac@c-system.net

683

Informática Arenteiro, S.L.

Rúa Cesáreo Tizón, nº 23 baixo C, O Carballiño, Ourense

32500

inforarenteiro@gmail.com

1141

Nubestudio Diseño y Comunicación, S.L.

Enríquez Parrondo, 8-5ª, O Carballiño, Ourense

32500

marcos@nubestudio.com

551

Beep Verin, S.L.

R/ Mariano Carrero, nº 18 baixo, Verín, Ourense

32600

beep@verin.com

738

Ordenadores Verin, S.C.

Rúa As Flores 3, baixo, Verín, Ourense

32600

ordenadores@verin.net

316

Ainet Consulting, S.L.

Emilia Pardo Bazan, 40 a baixo, Allariz, Ourense

32660

info@ainetconsulting.com

1348

Consuelo Vázquez Fernández

Avda. Francisco Gonzalez Rey, 10, Celanova, Ourense

32800

chelocpc@hotmail.com

1121

Berta Ramos Nespereira

Avda. Celanova, 24, Barbadás, Ourense

32890

bertaramos@saldiaraconsultoria.com

1338

Santalices González, Pablo 001020318z, S.L.N.E. (App Informática.Com A Valenzá)

Avenida de Celanova, 122 baixo, A Valenzá, Barbadás, Ourense

32890

appavalenza@hotmail.com

1108

Contact Comunicacion, S.L.N.E.

Tecnopole, Rúa de Vigo, 2, San Cibrao das Viñas, Ourense

32900

administracion@contactcomunicacion.com

325

Zona de Negocios Pontevedra, S.L. (Zona de Negocios)

Rúa Tablada, nº 8 baixo, Pontevedra

36001

david.martinez@gestoriafuentes.com

720

Dirbapont, S.L.U

R/ Casimio Gómez, nº 10 baixo, Pontevedra

36002

felix@dirbapont.com

703

Informática de Zona, S.L. (Zona Informática)

R/ José Malvar, nº 39 baixo, Pontevedra

36002

gonzalo@zonainformatica.es

1271

Legend Informatica, S.L. (Legend)

Paseo de Colón, 1, Pontevedra

36002

ana@legendpontevedra.com

607

María Esther Pereira Rodríguez (Aelys)

Praza de Barcelos, 12, 1º, Pontevedra

36002

esther@aelys.com

670

Qualisis, S.L.

Rúa do Rouco, 2, oficina 6, Pontevedra

36002

info@qualisis.es

808

Proinge Pymes, S.L.

Avda. de Vigo, 67, bx., Pontevedra

36003

javierromero@proinge.com

140

Cactus Digital, S.L.

Santa Teresa de Jesús Jornet, 2 baixo, Pontevedra

36004

jaime.barreiro@cactusdigital.com

1380

Hacce Soluciones Tic, S.L. (Hacce)

Marqués de Valterra, nº 17, of. 5, Vigo, Ourense

36202

hacce@hacce.com

781

Hermes Sistemas, S.L.

R/ Fotógrafo Xosé Gil, 8, Vigo, Pontevedra

36202

hs@hermessistemas.com

1275

Ofimática Gal-Sur, S.L.

Rúa Hispanidad, 119, Vigo, Pontevedra

36203

info@ofimaticagalsur.es

1138

Prodisoft, S.L.

Vía Hispanidad, 55 entresollado, Vigo, Pontevedra

36203

prodisoft@prodisoft.net

1006

Saecdata, S.A.

Gran Vía, 94-1º, Vigo, Pontevedra

36203

saecdata@saec.es

1106

Visual Publinet, S.L.

Taboada Leal,15 entresollado, Vigo, Pontevedra

36203

miguel@visualpublinet.com

77

Informática Viguesa, S.L. (Invi)

San Roque, 90 baixo, Vigo, Pontevedra

36204

juaninvi@invi.net

680

Multimatica Galega, S.L. (Multimática)

Primera travesía de la Salgueira, 50, Vigo, Pontevedra.

36204

info@multimaticagalega.com

1202

Software y Comunicaciones Galicia, S.L.(Sofycom)

Avda. de Madrid, 30 entresollado, ofic. 2, Vigo, Pontevedra

36204

sofycom@sofycom.com

771

Software y Comunicaciones Marka Informatica, S.L.

Avda. de Madrid, 11, baixo, Vigo, Pontevedra

36204

contabilidad@softmarka.es

307

Dreitec, S.L.

Avda. Martínez Garrido, 28, of. D, Vigo, Pontevedra

36205

miguel@dreitec.com

480

Emite Networks, S.L. (Emite)

Rúa José Antela Conde, 4, oficina. Vigo, Pontevedra

36205

escribe@emite.net

889

Microgal, S.L.

C. Coruña, 38 baixo, Vigo, Pontevedra

36208

microgal@microgal.es

943

Unigal, S.L.

C. Coruña, 38 baixo, Vigo, Pontevedra

36208

microgal@microgal.es

506

Reprosat Vigo, S.L.

r/ Martín Echegaray, nº 24 bx., Vigo, Pontevedra

36209

ana@reprosat.net

1143

Esquio Ingenieria, S.L.

Avda. Camelias, nº 108, oficina 8, baixo, Vigo, Pontevedra

36211

acastro@intecoingenieria.com

1173

Galinsumos, S.L. (Microsvigo)

López Mora, 72, baixo, Vigo. Pontevedra

36211

campillo@microsvigo.net

1142

Inteco Ingenieria Avanzada, S.L.

Avda. Camelias, nº 108, oficina 8 baixo, Vigo, Pontevedra

36211

acastro@intecoingenieria.com

751

Karakana Factoria Tic, S.L.

Avenida de las Camelias, 114, portal 2, planta baixa, Vigo, Pontevedra

36211

info@karakana.es

466

Mundo Equipos, S.L.U. (Equipos)

R/ Barcelona, 85 baixo, Vigo, Pontevedra

36211

cboveda@equipos.net

792

Alen Multimedia, S.L.L.

Rúa Teixugueiras, nº 11, portal 6, puerta 7 b, Vigo, Pontevedra

36212

comercial@alenmultimedia.com

499

Crossnet Ingenieria y Sistemas, S.L. (Crossnet)

R/ Teixugueiras, nº 10, oficina 8, Vigo, Pontevedra

36212

crossnet@crossnet.es

387

Softgasa Informática, S.L. (Softgasa)

Camiño de Quirós, 52, Sardoma (Edificio Softgasa), Vigo, Pontevedra

36214

roberto@softgasa.es

1112

Imatia Innovation, S.L. (Imatia)

Citexvi, Fonte das Abelleiras, s/n, local 27, Vigo, Pontevedra

36310

administration@imatia.com

1240

Paz Dismac, S.L.

Polígono Industrial A Pasaxe, s/n, Gondomar, Pontevedra

36316

info@dismac.es

1265

Igalia Consultores, S.L.

Camiño de San Lourenzo, 8, Vigo, Pontevedra

36330

info@igaliaconsultores.com

354

Quadralia, S.L.

R/ Tranvía, 1-1º c, O Porriño, Pontevedra

36400

info@quadralia.com

96

Sistemas y Comunicaciones Infoser, S.L. (Infoser)

Amieirolongo, 17 B, Mos, Pontevedra

36419

gestion@infoser.biz

734

Infordeza, S.L.U.

Rúa da Ponte, nº 58 baixo, Lalín, Pontevedra

36500

infordeza@infordeza.com

560

Proyectos y Sinergias Empresariales, S.L. (Prosem)

Avda. Buenos Aires, 103 entresollado, Lalín, Pontevedra

36500

prosem@prosem.es

826

Máis Deseño Silleda, S.L.

Rúa Santa Olaia, 18, Silleda, Pontevedra

36540

mais@maisdeseno.com

814

Tecnicas&Gramaxe, S.L.

Rúa Santa Olaia, 18, Silleda, Pontevedra

36540

tecgrama@tecgrama.com

1153

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.(Dos Espacios)

Edelmiro Trillo, 2-1º C, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

36600

subvencions@dosespacios.com

1243

Informatica de Hoxe, S.L. App Informátiva Vilagarcía)

Avda. Juan Carlos I, 17 baixo, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

36600

ihoxe@ihoxe.com

1299

Intec Software, S.L.

R/ San Roque, 15, entresollado, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

36600

intec@intecsoftware.com

764

Víctor Miguel Loureiro Gómez

R/ Padre Feijo, nº 7-2, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

36600

victorloureiro@pendenarede.com

389

Centro de Informática do Noroeste, S.L.U. (C.I.N., S.L.)

Santa Eulalia, 25, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

36620

cin-sl@cinsl.es

643

Olivier Carré (Arousa Digital)

Urb. Playa Naval P7–1º esq., A Illa de Arousa, Pontevedra

36626

arousadigital@arousadigital.es

57

Isalnes Hardware, S.L. (Isalnés)

Avda. de Galicia, 46 baixo, Cambados, Pontevedra

36630

isalnes@isalnes.com

1256

Infoservi Nica, S.L. (Infoservi)

Doctor Otero Acevedo, nº 5, Pontecesures, Pontevedra

36640

castins78@hotmail.com

373

Informatica Sueiro, S.L.

Avda. Dolores Mosquera, 37 baixo, Caldas de Reis, Pontevedra

36650

jose@informaticasueiro.com

1158

Louzao, S.L.

R/ Hipólito de Saa, nº 17, Caldas de Reis, Pontevedra

36650

info@louzao.es

992

Moraña Multimedia, S.L.

Lg. Albergueria, nº 12, Moraña, Pontevedra

36660

morana@pccoste.es

667

Fabeiro Núñez, Luis (Disergal)

Rúa Pérez Viondi, 7 baixo, A Estrada, Pontevedra

36680

disergal@gmail.com

1209

Garrido Torres, José Manuel (Itnor)

Avda. Fernando Conde 136, 4, A Estrada, Pontevedra

36680

correo@bascuas-asesores.com

857

Jorge Fuentes Carballeda (Código Digital)

R/ San Paio, nº 80, A Estrada, Pontevedra

36680

info@codigo-digital.es

1190

Ofitiendas, S.L.

R/ San Pelayo, 21 baixo, A Estrada, Pontevedra

36680

pedidos@ofitiendas.com

797

Informatica Isavi, S.L. (Informática Sc@Pe)

Pz. do Calvario, 2, O Rosal, Pontevedra

36770

scape@orosal.com

1095

Alicia Piñeiro Iglesias (Informática Jaime)

Rúa Galicia, 37, A Guarda, Pontevedra

36780

info@informaticajaime.com

1193

Noutrora, S.L.

R/ Pazos Fontenla, 64 baixo, Bueu, Pontevedra

36930

noutrora@noutrora.com

1084

Cybernova Moaña, S.L.

Travesía Calle Atranco, 4 baixo 3, Cangas, Pontevedra

36940

cilogos@gmail.com

1258

Sistemas Informáticos Rias Baixas, S.L.

Rúa As Barxas, 11-baixo dereita, Moaña, Pontevedra

36950

appasbarxas@gmail.com

119

Gestión Total Informática, S.L. (Gtinformática)

Rúa Castelao, 113 baixo, O Grove, Pontevedra

36980

eduardo@gtinformatica.net

1301

Rodríguez Comesaña, Jorge

Avda. Cruceiro, 43, 3 A, Sanxenxo, Pontevedra

36990

jrc-casa@telefonica.net