Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 27 de agosto de 2012 Páx. 34120

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de Ferrol (expediente IN407A 65/2012).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Denominación: proxecto de LMT cambio de sección SMR-733 (3ª fase).

Situación: concello de Ferrol.

Características técnicas:

Liña eléctrica de media tensión subterránea CT Caranza nº 11-CT Caranza, 17, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,230 km, coa orixe na cela de liña existente no CT Caranza, nº 11 (expediente 27640), condutor tipo RHZ1, e final en empalmes proxectados na LMT SMR-733, tramo a CT Caranza, nº 17 (expediente 27640).

Liña eléctrica de media tensión subterránea CT Caranza nº 9-CT República Argentina, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,705 km, coa orixe na cela de liña existente no CT Caranza, nº 99 (expediente 27640), condutor tipo RHZ1, e final en empalmes proxectados na LMT SMR-733, tramo a CT República Argentina coa entrada e saída no CT Caranza nº 1 (expediente 27156).

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve:

Autorizar e aprobar o proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación.

Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 27 de xullo de 2012

Susana Vázquez Romero
Xefa territorial da Coruña