Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 27 de agosto de 2012 Páx. 34094

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2012, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do modificado ao proxecto de execución, declaración de utilidade pública, en concreto, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, as instalacións relativas ao parque eólico Serra do Punago (expediente LU-11/142-EOL).

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e no Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial, e tendo en conta o establecido no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos (modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo) e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, así como na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública a solicitude formulada por Acciona Energía, S.A.U., para as instalacións que a continuación se describen:

Peticionario: Acciona Energía, S.A.U.

Avenida Ciudad de la Innovación, 5.

31621 Sarriguren, Valle de Égües (Pamplona).

Situación: concellos de Baralla e Castroverde (Lugo).

Localización:

Zona: 3.

Área de desenvolvemento eólico (ADE): Serra do Punago II-03-04.

Poligonal de delimitación:

UTM X

UTM Y

1

642.000

4.758.250

2

644.814

4.758.250

3

646.400

4.753.400

4

644.000

4.753.000

5

642.092

4.753.000

Aeroxeradores:

UTM X

UTM Y

1

A3.1

643.164

4.754.113

2

A3.2

643.351

4.753.921

3

A3.3

643.553

4.753.711

4

A4.1

645.364

4.754.358

5

A1.1

644.086

4.756.319

6

A1.2

644.306

4.756.131

7

A2.1

644.473

4.755.914

8

A2.2

644.632

4.755.707

Antenas meteorolóxicas:

UTM X

UTM Y

Punago 5

645.216

4.754.592

Punago 6

644.208

4.756.542

Punago 7

642.639

4.754.355

Potencia nominal: 24 mW.

Produción neta anual estimada: 73.630 mWh/ano.

Orzamento total: 25.535.960,15 euros.

Características técnicas principais:

• 8 aeroxeradores (modelo AW116 IEC IIa) a 12 kV de tensión nominal, con 3.000 kW de potencia unitaria, torre de formigón de 120 m de altura, e con 116 m de diámetro de rotor.

• 3 torres meteorolóxicas autoportantes de 120 m de altura, equipadas con anemómetros, viraventos, medidores de temperatura, medidores de presión, rexistrador de datos e alimentación solar.

• Liñas eléctricas subterráneas de 12 kV de tensión nominal en canalización con condutor directamente soterrado (largura máxima 1 m) e en canalización para cruzamento de camiños (largura 1,2 m) para a evacuación da enerxía xerada, de interconexión entre os aeroxeradores e a subestación transformadora 132/12 kV.

• Camiños ou vías con 6 m de largura e en saburra artificial, para o acceso a: aeroxeradores, torres anemométricas, edificio de control e subestación eléctrica.

• Subestación transformadora tipo PASS cun transformador principal 132/12 kV intemperie, YNd11, de 25 ONAN/30 ONAF MVA de potencia nominal, e outro de servizos auxiliares 12/0,38 kV de 50 KVA, Dyn11, cos correspondentes equipos de control, seccionamiento, manobra, medida e protección.

• Edificio de control en que se situarán, entre outros, as celas de liña, de protección e de medida.

Obxecto de información pública:

• Proxecto de execución das instalación descritas para os efectos da súa autorización administrativa, aprobación e declaración de utilidade pública (que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións), así como para o seu recoñecemento como instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

• Estudo de impacto ambiental.

• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo deste anuncio, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto de execución e presentar as obxecións ou alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial, con enderezo no Edificio Administrativo Rolda da Muralla 70, Lugo 27071, no prazo de 30 días hábiles contados a partir da última publicación deste anuncio ou da súa notificación individual.

Para idénticos efectos e no mesmo prazo, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poderá ser examinado nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e nos concellos de Baralla e Castroverde (Lugo) e o estudo de impacto ambiental, nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo e neses concellos.

Finalizado o prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, achegarase á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria. Esta publicación realízase igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, non se saiba o lugar ou o medio de notificación, ou ben cando, intentada a notificación, non se puidese realizar.

Lugo, 15 de xuño de 2012

José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo PE Serra do Punago

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Enderezo

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno
dominio

Serv. de paso

Voo

Outras
afeccións

Pol.

Parc.

Zap.-plat.

Vía

Gabia

PE

OT

Concello de Baralla

1

Jesús Álvarez González

Descoñecido

18

60

Barrancal

Carballeira

0

191

0

0

0

180

2

Julio Fernández Mallo

Descoñecido

2

38

Zarzo

Prado

0

1.996

0

0

0

2.514

3

Martín Rubianes Álvarez

Descoñecido

13

34

Zarrin de Afora

Carballeira

0

0

0

0

0

19

4

Maximino Fernández Reimondez

Vilachá, 5, CP 27695, Baralla-Lugo

2

39

Barrancal

Prado

0

361

0

0

0

638

5

Manuel Abelleria Álvarez

Descoñecido

2

34

Encima do Zarro de Lombardia

Piñeiral, matogueira, carballeira

0

0

0

0

0

393

6

Crisanto Seijo López

Descoñecido

2

40

Barrancal

Matogueira

0

36

0

0

0

159

7

Delio Álvarez Díaz

Vilachá, 6, CP 27695, Baralla-Lugo

2

35

Encima do Zarro de Lombardia

Matogueira

0

0

0

0

0

60

8

Manuel Pérez Gómez

A Barrosa, 4, CP 27696, Baralla-Lugo

2

209

Fonte da Canteira

Prado

0

2.000

0

0

0

1.413

9

Carmen Arias Pin

Descoñecido

2

36

Encima do Zarro de Lombardia

Matogueira

0

0

0

0

0

291

10

Carmen Arias Pin

Descoñecido

2

37

Fonte da Canteira

Monte baixo

0

3.022

0

0

0

1.483

11

Julio Fernández Mallo

Descoñecido

1

30

Encima das Chouzas

Monte baixo

0

5.117

0

0

0

456

12

Enrique Fernández Fernández

Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

14

142

Agro

Prado, carballeira

0

1.827

0

0

0

3.404

13

Enrique Fernández Fernández

Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

13

84

Aira

Piñeiral madeireiro, prado, pasto

0

1.766

0

0

0

2.606

14

José Fernández Fernández

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo

14

189

Campa

Prado

0

217

0

0

0

348

15

José Fernández Fernández

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo

13

231

Aira

Prado

0

36

0

0

0

0

16

José Fernández Fernández

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo

15

1

Cortiña

Prado

0

732

0

0

0

969

17

José Manuel Río Álvarez

Descoñecido

15

37

Campa

Prado

0

372

0

0

0

490

18

María Sanmartín Málvarez

Descoñecido

15

46

Leiro do Acedo

Prado

0

663

0

0

0

755

19

José Manuel Río Álvarez

Descoñecido

15

49

Cortiña

Prado

0

0

0

0

0

115

20

José Fernández Fernández

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo

15

47

Leira do Campo

Prado

0

371

0

0

0

585

21

José Manuel Río Álvarez

Descoñecido

15

48

Lamela

Prado

0

486

0

0

0

432

22

José Fernández Fernández

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo

17

6

Leira do Campo

Prado

0

0

0

0

0

191

23

María Sanmartín Málvarez

Descoñecido

17

9

Couso Vello

Prado

0

6

0

0

0

219

24

Magdalena Pardeiro Fernández

Primavera, 2  CP 27002, Lugo-Lugo

15

41

Prado da Porta

Prado

0

307

0

0

0

1.244

25

José Manuel Río Álvarez

Descoñecido

17

11

Chouso Vello

Prado

0

49

0

0

0

147

26

Magdalena Pardeiro Fernández

Primavera, 2 , CP 27002, Lugo-Lugo

17

13

Aira de Amalia

Prado, carballeira

0

540

0

0

0

907

27

Magdalena Pardeiro Fernández

Primavera, 2 , CP 27002, Lugo-Lugo

17

19

Riba Aira

Matogueira

0

17

0

0

0

444

28

José Manuel Río Álvarez

Descoñecido

15

62

Campa Lamela

Prado

0

869

0

0

0

965

29

M.V.M.C. de Cernadas
José Fernández Fernández, Enrique Fernández Fernández e outros

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo
Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

17

20

Monte

Prado

0

0

0

0

0

184

30

M.V.M.C. de Cernadas
José Fernández Fernández, Enrique Fernández Fernández e outros

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo
Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

17

21

Monte

Prado

0

0

0

0

0

98

31

M.V.M.C. de Cernadas
José Fernández Fernández, Enrique Fernández Fernández e outros

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo
Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

17

22

Monte

Matogueira

0

0

0

0

0

237

32

M.V.M.C. de Cernadas
José Fernández Fernández, Enrique Fernández Fernández e outros

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo
Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

15

218

Xuguento

Monte baixo

0

372

0

0

0

445

33

M.V.M.C. de Cernadas
José Fernández Fernández, Enrique Fernández Fernández e outros

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo
Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

17

23

Monte

Matogueira

0

24

0

0

0

469

34

M.V.M.C. de Cernadas
José Fernández Fernández, Enrique Fernández Fernández e outros

Cernadas, 5, CP 27696, Baralla-Lugo
Cernadas, 6, CP 27696, Baralla-Lugo

15

217

Xuguento

Monte baixo

0

334

0

0

0

289

34B

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

17

49

Chao de Madeira

Piñeiral madeireiro, prado

0

2.027

0

0

0

1.683

35

José González Sandamil

O Latadal, 1, CP 27123, Castroverde-Lugo

17

47

Barreirón

Piñeiral madeireiro, Matogueira

91

702

2.330

2.973

14.275

4.361

36

Ramiro Méndez Fernández

Bispo Aguirre, 22 , CP 27002, Lugo-Lugo

17

27

Monte

Piñeiral madeireiro

1.015

5.571

2.031

2.628

32.109

850

37

Ramiro Méndez Fernández

Bispo Aguirre, 22 , CP 27002, Lugo-Lugo

19

446

Monte

Piñeiral madeireiro

4.845

10.599

2.408

18.859

107.287

0

38

José González Sandamil

O Latadal, 1, CP 27123, Castroverde-Lugo

19

469

Serra

Matogueira

0

0

0

0

7.388

0

39

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

19

476

Serra

Piñeiral madeireiro

0

0

0

0

911

0

40

José Gómez Díaz

Fonte dos Poios, 3, CP 27696, Baralla-Lugo

19

471

Monte da Cruz

Piñeiral madeireiro

0

0

0

0

13.142

0

41

José González Sandamil

Latadal, 1, CP 27123, Castroverde-Lugo

15

51

Cortiña de Arriba

Prado, matogueira

0

1.765

218

0

0

1.160

42

José Gómez Díaz

Fonte dos Poios, 3, CP 27696, Baralla-Lugo

15

50

Aira

Prado

0

844

363

0

0

864

43

Luis Fernández Díaz

Descoñecido

15

214

Salgueiros

Prado

0

4.277

118

0

0

3.803

44

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

16

1

Aira

Prado

0

0

13

0

0

226

44B

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

16

2

Chouso

Prado, matogueira

0

0

40

0

0

379

45

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

16

3

Serra da Uceira

Prado

0

192

201

0

0

882

46

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

16

162

Xuguento

Matogueira

0

0

116

0

0

971

46B

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

16

161

Xuguento

Matogueira

0

192

0

0

0

99

47

José González Sandamil

O Latadal, 1, CP 27123, Castroverde-Lugo

16

155

Rabaliña

Matogueira

0

1.861

0

0

0

1.151

48

José Gómez Díaz

Fonte dos Poios, 3, CP 27696, Baralla-Lugo

16

4

Chousa da Salgueira

Prado, matogueira

0

308

629

0

0

913

49

Manuel López Courin

Descoñecido

16

54

Searo

Prado

0

156

548

0

0

881

50

M.V.M.C. de Guimarei
(Pte. Eloy Fernández Pérez)

Guimarei, s/n
CP 27680, Baralla- Lugo

16

164

Pena da Roza

Prado, Matogueira

0

297

215

0

0

1.338

51

M.V.M.C. de Guimarei
(Pte. Eloy Fernández Pérez)

Guimarei, s/n
CP 27680, Baralla- Lugo

16

141

Riba das Barreiras

Piñeiral madeireiro

0

2.272

3.773

0

0

4.926

52

M.V.M.C. de Guimarei
(Pte. Eloy Fernández Pérez)

Guimarei, s/n
CP 27680, Baralla- Lugo

37

735

Murias

Piñeiral madeireiro

0

884

0

0

0

1.529

53

M.V.M.C. de Guimarei
(Pte. Eloy Fernández Pérez)

Guimarei, s/n
CP 27680, Baralla- Lugo

37

442

Ramalleira

Piñeiral madeireiro

0

1.652

0

0

0

2.337

54

M.V.M.C. de Vilachambre
(Pte. Juan José Otero Pérez)

Vilachambre s/n
CP 27680, Baralla-Lugo

37

154

Rañadoiro

Piñeiral madeireiro

0

180

0

0

0

1.706

55

M.V.M.C. de Vilachambre
(Pte. Juan José Otero Pérez)

Vilachambre s/n
CP 27680, Baralla-Lugo

16

163

Lago

Piñeiral madeireiro

0

594

1.993

0

0

2.894

56

M.V.M.C. de Vilachambre
(Pte. Juan José Otero Pérez)

Vilachambre s/n
CP 27680, Baralla-Lugo

36

888

Rañadoiro

Prado

683

3.969

562

18.776

0

4.612

57

M.V.M.C. de Vilachambre
(Pte. Juan José Otero Pérez)

Vilachambre s/n
CP 27680, Baralla-Lugo

37

638

Rañadoiro

Prado, piñeiral madeireiro

0

2.123

2.582

0

0

4.345

57B

M.V.M.C. de Quintela
(Pte. Ángel García Torneiro)

Quintela nº 5
CP 27680 Baralla- Lugo

36

701

Rego

Carballeira

2.432

4.843

986

3.849

17.135

1.103

58

Manuel Dorado López

Quintela nº 6, CP 27680 Baralla- Lugo

36

583

Carballa

Prado

45

0

0

2.517

11.854

0

59

M.V.M.C. de Quintela
(Pte. Ángel García Torneiro)

Quintela nº 5
CP 27680 Baralla- Lugo

57

361

S. Chosa

Piñeiral madeireiro

2.665

8.376

839

6.031

42.256

208

60

M.V.M.C. de Arroxo Cantarina (Pte. Jesús Valcárcel)

Arroxo s/n, 27687, Baralla-Lugo

57

302

Serra

Piñeiral madeireiro

2.524

2.472

38

4.823

19.244

309

61

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

57

541

Fonte da Canteira

Matogueira

0

0

0

0

984

0

62

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

639

Monte

Piñeiral madeireiro

0

728

932

2.282

24.647

1.308

63

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

700

Rego

Carballeira

0

71

0

0

0

559

64

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

698

Rego

Piñeiral madeireiro, carballeira

0

377

0

0

0

459

65

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

412

Folgueira

Piñeiral madeireiro

0

125

0

0

0

425

66

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

361

Fulgueno

Matogueira

0

495

0

0

0

356

67

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

600

Pena

Matogueira

0

1.018

983

0

0

1.460

68

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

366

Folgueira

Matogueira

0

32

0

0

0

59

69

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

367

Folgueira

Matogueira

0

30

0

0

0

55

70

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

368

Folgueira

Matogueira

0

25

0

0

0

47

71

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

369

Fulgueira

Matogueira

0

21

0

0

0

46

72

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

370

Fulgueira

Matogueira

0

22

0

0

0

70

73

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

371

Fulgueira

Matogueira

0

9

0

0

0

74

74

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

372

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

66

75

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

373

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

31

76

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

374

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

35

77

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

375

Fulgueira

Matogueira

0

3

0

0

0

44

78

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

376

Fulgueira

Matogueira

0

4

0

0

0

47

79

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

377

Fulgueira

Matogueira

0

3

0

0

0

39

80

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

378

Fulgueira

Matogueira

0

2

0

0

0

37

81

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

379

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

38

82

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

380

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

34

83

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

381

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

25

84

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

382

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

56

85

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

383

Fulgueira

Matogueira

0

27

0

0

0

78

86

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

731

Monte

Carballeira

0

150

0

0

0

178

87

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

730

Monte

Carballeira

0

86

0

0

0

21

88

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

729

Monte

Carballeira

0

19

0

0

0

21

89

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

728

Monte

Carballeira

0

68

0

0

0

78

90

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

727

Monte

Carballeira

0

28

0

0

0

35

91

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

726

Monte

Carballeira

0

30

0

0

0

40

92

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

725

Monte

Carballeira

0

60

0

0

0

74

93

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

724

Monte

Carballeira

0

106

0

0

0

101

94

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

723

Monte

Carballeira

0

113

0

0

0

89

95

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

708

Ríosubil

Carballeira

0

95

0

0

0

68

96

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

707

Conton

Carballeira

0

172

0

0

0

112

96B

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

706

Conton

Carballeira

0

111

0

0

0

72

97

Descoñecido
(Fiscal da Audiencia Provincial)

Praza de Avilés s/n, 27002 Lugo

57

9001

Camiño

Vía comu.

0

0

24

0

0

41

98

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

507

Navarega

Prado

0

0

5

0

0

35

99

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

668

Navarega

Matogueira

0

36

115

0

0

118

100

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

667

Navarega

Matogueira

0

10

18

0

0

24

101

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

666

Navarega

Prado

0

10

16

0

0

20

102

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

665

Navarega

Matogueira

0

42

64

0

0

80

103

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

664

Navarega

Matogueira

0

20

29

0

0

37

104

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

663

Navarega

Matogueira

0

22

31

0

0

39

105

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

662

Navarega

Matogueira

0

43

60

0

0

75

106

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

661

Navarega

Matogueira

0

48

80

0

0

100

107

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

660

Navarega

Matogueira

0

19

73

0

0

92

108

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

659

Navarega

Matogueira

0

0

52

0

0

69

109

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

658

Navarega

Matogueira

0

0

51

0

0

119

110

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

657

Navarega

Matogueira

0

0

3

0

0

71

111

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

640

Monte

Matogueira

0

0

35

0

0

160

112

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

656

Monte

Matogueira

0

11

15

0

0

20

113

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

655

Monte

Matogueira

0

20

23

0

0

29

114

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

654

Monte

Matogueira

0

27

27

0

0

34

115

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

653

Monte

Matogueira

0

33

34

0

0

43

116

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

652

Monte

Matogueira

0

47

56

0

0

69

117

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

651

Monte

Matogueira

0

36

51

0

0

64

118

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

650

Monte

Matogueira

0

41

87

0

0

108

119

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

649

Monte

Matogueira

0

7

42

0

0

52

120

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

648

Monte

Matogueira

0

0

41

0

0

51

121

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

647

Monte

Matogueira

0

0

82

0

0

106

122

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

646

Monte

Matogueira

0

60

99

0

0

122

123

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

645

Monte

Matogueira

0

197

173

0

0

206

124

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

644

Monte

Matogueira

0

0

47

0

0

121

125

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

57

645

Monte

Matogueira

0

0

0

0

0

4

126

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

296

Carballa

Árbores de ribeira

0

321

0

0

0

262

127

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

342

Fulgueira

Matogueira

0

2

0

0

0

35

128

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

341

Fulgueno

Matogueira

0

0

0

0

0

26

129

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

340

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

27

130

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

339

Fulgueira

Matogueira

0

0

0

0

0

47

131

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

338

Fulgueno

Matogueira

0

0

0

0

0

60

133

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

337

Fulgueno

Matogueira

0

5

0

0

0

62

134

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

336

Fulgueira

Matogueira

0

35

0

0

0

124

135

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

335

Fulgueno

Matogueira

0

36

0

0

0

56

136

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

334

Fulgueira

Matogueira

0

51

0

0

0

58

137

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

333

Fulgueira

Matogueira

0

171

0

0

0

128

138

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

332

Fulgueira

Matogueira

0

144

0

0

0

141

139

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

331

Fulgueira

Matogueira

0

170

0

0

0

167

140

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

218

Revoleira

Matogueira

0

0

20

0

0

26

141

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

222

Revoleira

Matogueira

0

209

0

0

0

136

142

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

223

Revolena

Matogueira

0

115

89

0

0

71

143

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

705

Bouzas

Carballeira

0

74

155

0

0

267

144

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

193

Revoleira

Matogueira

0

327

0

0

0

384

145

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

221

Revoleira

Matogueira

0

198

0

0

0

319

146

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

220

Revoleira

Matogueira

0

0

0

0

0

37

147

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

192

Revoleira

Matogueira

0

126

143

0

0

178

148

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

191

Revoleira

Matogueira

0

65

193

0

0

1.114

149

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

190

Revoleira

Matogueira

0

59

85

0

0

106

150

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

189

Revoleira

Matogueira

0

116

76

0

0

95

151

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

188

Revoleira

Matogueira

0

115

45

0

0

67

152

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

211

Revoleira

Matogueira

0

116

43

0

0

103

153

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

187

Revoleira

Matogueira

0

115

606

0

0

107

154

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

186

Revolena

Matogueira

0

121

42

0

0

111

155

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

185

Revoleira

Matogueira

0

156

56

0

0

140

156

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

184

Revoleira

Matogueira

0

190

96

0

0

166

157

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

183

Revoleira

Matogueira

0

336

113

0

0

281

158

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

182

Revoleira

Matogueira

0

267

84

0

0

210

159

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

181

Revoleira

Matogueira

0

159

50

0

0

126

160

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

180

Revoleira

Matogueira

0

225

77

0

0

193

161

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

179

Revoleira

Matogueira

0

141

52

0

0

129

162

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

178

Revolena

Matogueira

0

135

54

0

0

134

163

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

177

Revoleira

Matogueira

0

108

47

0

0

121

164

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

704

Bouzas

Carballeira

0

121

41

0

0

133

165

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

166

Revoleira

Matogueira

0

50

0

0

0

154

166

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

167

Revoleira

Matogueira

0

353

356

0

0

473

167

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

164

Revoleira

Matogueira

0

12

0

0

0

41

168

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

163

Revoleira

Matogueira

0

149

0

0

0

101

169

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

162

Revoleira

Matogueira

0

160

0

0

0

87

170

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

161

Revoleira

Matogueira

0

128

0

0

0

73

171

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

645

Val de Auga

Matogueira

0

110

0

0

0

99

172

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

644

Val de Auga

Matogueira

0

79

0

0

0

66

173

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

643

Val de Auga

Matogueira

0

101

0

0

0

73

174

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

642

Val de Auga

Matogueira

0

100

0

0

0

75

175

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

641

Val de Auga

Matogueira

0

111

0

0

0

86

176

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

36

640

Val de Auga

Matogueira

0

274

7

0

0

192

177

Isaac Forneas Río

Descoñecido

36

103

Punta da Serra

Prado

0

29

0

0

0

30

178

Isaac Forneas Río

Descoñecido

35

531

Punta da Serra

Prado

0

18

20

0

0

35

179

Jesús Núñez Sandamil

Descoñecido

35

532

Punta da Serra

Prado

0

391

175

0

0

371

180

María Felisa Pérez Capón

Rda. As Fontiñas, 129, CP 27002, Lugo-Lugo

35

534

Pia da Serra

Prado

0

161

0

0

0

103

181

Marina Río Fernández

Descoñecido

35

536

Punta da Serra

Prado

0

175

0

0

0

132

182

José Guillermo Otero Núñez

Descoñecido

35

538

Punta da Serra

Prado

0

229

0

0

0

175

183

Abel Díaz Forneas

Matela, 8, CP 27696, Matela-Baralla-Lugo

35

540

Punta da Serra

Piñeiral madeireiro

0

183

0

0

0

182

184

Carmen Pereira Gómez

Descoñecido

35

543

Matela

Matogueira

0

196

0

0

0

153

185

Manuel Ángel Fernández Pérez

Lebruxo, 10, CP 27166, Lebruxo-Baralla-Lugo

35

544

Serra

Matogueira

0

243

0

0

0

226

186

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

35

545

Poza

Prado, matogueira

2.605

4.773

1.992

10.655

15.896

2.696

187

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

35

39

Serra

Piñeiral madeireiro

406

0

0

4.135

16.643

0

188

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

35

1066

Revoltas

Matogueira

222

0

0

9.500

1.067

0

189

M.V.M.C. de Matela
(Pte. Jesús Núñez Cordero)

Matela nº 4
CP 27680, Baralla-Lugo

35

544

Serra

Matogueira

28

0

0

2.525

0

0

Subestación

35

José González Sandamil

O Latadal, 1, CP 27123, Castroverde-Lugo

17

47

Barreirón

Piñeiral madeireiro, Matogueira

1.416