Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 163 Martes, 28 de agosto de 2012 Páx. 34522

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Axencia Estatal de Administración Tributaria

ANUNCIO de poxa número S2012R1586001010 e S2012R1586001011.

Poxas nº: S2012R1586001010 e S2012R1586001011.

A xefa da Dependencia de Recadación da Delegación da Axencia Estatal da Administración Tributaria da Coruña fai saber que, de conformidade co disposto no artigo 101 do Regulamento xeral de recadación aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, se ditaron acordos do 15.6. 2012 e do 21.6.2012, nos cales se decreta o alleamento, mediante poxa, dos bens embargados que se detallan na relación de bens que se van poxar, incluída neste anuncio como anexos I e II. As poxas terán lugar o día 20 de setembro de 2012, ás 10.00 e 11.30 horas, respectivamente, no salón de actos da delegación da Axencia Estatal da Administración Tributaria, rúa Comandante Fontanes, nº 10, 3º andar, da Coruña.

En cumprimento do citado artigo, publícase este anuncio e infórmanse as persoas que desexen participar na poxa, do seguinte:

Primeiro. Os bens que se poxarán están afectos polas cargas e gravames que figuran na súa descrición, e que constan no expediente, as cales quedan subsistentes sen que se lles poida aplicar á súa extinción o prezo do remate.

Segundo. A poxa suspenderase en calquera momento anterior á adxudicación dos bens, se se realiza o pagamento do importe da débeda non ingresada, os xuros que se devindicasen ou se devindiquen ata a data do ingreso no Tesouro, as recargas do período executivo e as custas do procedemento de constrinximento.

Terceiro. Os licitadores poderán enviar ou presentar as súas ofertas en sobre pechado desde o anuncio da poxa ata unha hora antes do comezo desta, sen prexuízo de que poidan participar persoalmente na licitación con ofertas superiores ás do sobre. As devanditas ofertas, que terán o carácter de máximas, serán presentadas no rexistro xeral da oficina en que teña lugar a poxa, facendo constar no exterior do sobre os datos identificativos dela. No sobre incluiranse, ademais da oferta e do depósito constituído conforme o punto numero catro, os datos correspondentes ao nome e apelidos ou razón social ou denominación completa, número de identificación fiscal e domicilio do licitador.

Os licitadores poderán participar na poxa pola vía telemática, mediante a presentación de ofertas e/ou poxas automáticas a través da páxina web da Axencia Tributaria
http://www.agenciatributaria.es, de acordo co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio (BOE do 24 de maio), da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se regula a participación pola vía telemática nos procedementos de alleamento de bens desenvolvidos polos órganos de recadación.

Cuarto. Todo licitador terá que constituír ante a mesa da poxa, con anterioridade a súa realización, un depósito do 20 por cento do tipo de poxa en primeira licitación, agás no caso daqueles lotes en que se acordase unha porcentaxe menor, que en ningún caso será inferior ao 10 por cento. O importe do depósito para cada un dos lotes está determinado na relación de bens que se van poxar incluída neste anuncio.

O depósito deberá constituírse mediante cheque que cumpra os requisitos establecidos no artigo 35.1 do Regulamento xeral de recadación ou por vía telemática a través dunha entidade colaboradora adherida a este sistema, que asignará un número de referencia completo (NRC) que permita a súa identificación, de acordo co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio (BOE do 24 de maio), do director xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Se os adxudicatarios non satisfán o prezo do remate, este depósito aplicarase á cancelación da débeda, sen prexuízo das responsabilidades en que poidan incorrer polos maiores danos que orixine a falta de pagamento.

Quinto. No caso de que non resulten adxudicados os bens nunha primeira licitación, a mesa de poxa poderá realizar unha segunda licitación, se o considera procedente, fixará o novo tipo de poxa no 75 % do importe da primeira licitación, ou ben anunciará a iniciación do trámite de adxudicación directa que se levará a cabo de acordo co artigo 107 do Regulamento xeral de recadación.

Sexto. O adxudicatario deberá ingresar na data de adxudicación, ou dentro dos quince días seguintes, a diferenza entre o depósito constituído e o prezo da adxudicación.

O ingreso poderá realizarse en bancos, caixas de aforro e cooperativas de crédito, nas cales non é preciso ter conta aberta. Tamén poden realizar o pagamento mediante cargo na súa conta corrente, a través da internet no enderezo http://www.agenciatributaria.es, na opción oficina virtual, pagamento de impostos.

Así mesmo, se llo solicita á mesa de poxa no acto da adxudicación, o adxudicatario poderá realizar o ingreso do importe total do prezo da adxudicación; neste caso, unha vez comprobado o ingreso, a Axencia Tributaria levantará a retención realizada sobre o depósito constituído polo adxudicatario.

Sétimo. Cando na licitación non se cubrise toda a débeda e faltasen bens por adxudicar, a mesa de poxa anunciará o inicio de trámite de adxudicación directa.

As ofertas poderanse presentar no prazo que para tales efectos comunique a mesa de poxa. Deberanse presentar en sobre pechado no rexistro xeral da oficina onde se realizase a poxa, e deberán de ir acompañadas, se é o caso, do depósito.

Así mesmo, poderanse presentar ofertas a través da páxina web da Axencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es, de acordo co establecido na Resolución 5/2002, do 17 de maio (BOE do 24 de maio), da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se regula a participación pola vía telemática nos procedementos de alleamento de bens desenvolvidos polos órganos de recadación.

Rematado o prazo sinalado pola mesa de poxa, esta abrirá as ofertas presentadas e poderá proceder á adxudicación dos bens se algunha delas se considera suficiente nese momento. No caso contrario, anunciarase a extensión do prazo para a presentación de novas ofertas ou mellora das xa existentes, sen prexuízo da validez das ofertas presentadas ata ese momento e así sucesivamente, co límite total de seis meses.

O prezo mínimo de adxudicación directa será o tipo de poxa na primeira licitación cando non se considerase procedente realizar unha segunda licitación; se existise segunda licitación, non haberá prezo mínimo.

Oitavo. Cando se trate dun ben inmoble, o adxudicatario poderá solicitar expresamente no acto da adxudicación o outorgamento da escritura pública de venda de inmoble.

Noveno. Cando se trate de bens inscritibles nos rexistros públicos, os licitadores non terán dereito a exixir outros títulos de propiedade distintos aos que se achegan no expediente; os devanditos títulos estarán á disposición dos interesados nas oficinas desta dependencia de recadación, onde poderán ser examinados todos os días hábiles a partir da publicación deste anuncio, ata o día anterior ao da poxa. No caso de non estaren inscritos os bens no rexistro, o documento público de venda é un título mediante o cal se pode efectuar a inmatriculación nos termos previstos na lexislación hipotecaria; nos demais casos en que sexa preciso, poderá procederse como dispón o título VI da Lei hipotecaria para levar a cabo a concordancia entre o rexistro e a realidade xurídica.

Décimo. O tipo de poxa non inclúe os impostos indirectos que gravan a transmisión dos ditos bens. Todos os gastos e impostos derivados da transmisión, incluídos os derivados da inscrición no rexistro correspondente do mandamento de cancelación de cargas posteriores, serán por conta do adxudicatario.

O adxudicatario exonera expresamente a AEAT, ao abeiro do artigo 9 da Lei 49/1960, do 21 de xuño, de propiedade horizontal, modificado pola Lei 8/1999, do 6 de abril, da obriga de achegar certificación sobre o estado das débedas da comunidade. Serán por conta deste os gastos que queden pendentes do pagamento.

Décimo primeiro. O procedemento de constrinximento só se suspenderá nos termos e condicións sinalados no artigo 165 da Lei xeral tributaria (Lei 58/2003, do 17 de decembro).

Décimo segundo. Para todo o non previsto neste anuncio observarase o preceptuado nas disposicións legais que regulen o acto.

A Coruña, 21 de xuño de 2012

M. Monserrat Casal Bascoy
Xefa da Dependencia Rexional de Recadación da Delegación Especial
da Axencia Estatal da Administración Tributaria de Galicia

ANEXO I
Relación de bens que se poxan

Poxa nº: S2012R1586001010.

N° de dilixencia: 150523003968. Data da dilixencia: 15.9.2005.

– Lote único.

Tipo de poxa en primeira licitación: 543.793,01 euros.

Tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 108.758,60 euros.

Tipo de dereito: pleno dominio.

– Ben número 1.

Tipo de ben: nave industrial.

Localización: rúa Bens, porta 2, s/n, baixo D2, 15008 A Coruña.

Inscrición: Rexistro número 2 da Coruña.

Tomo: 1536. Libro: 1536.

Folio: 4. Predio: 83564. Inscrición: 2.

Referencia catrastral: 7101004NJ4070S 1 PF.

Descrición: pleno dominio do edificio industrial situado na rúa Madame Curie, 6, baixo, porta dereita/2 do polígono industrial de Bens. Corresponde á parcela 62C, na parroquia de San Cristovo das Viñas, concello da Coruña. Ten unha superficie de 650 metros cadrados.

Ten unha hipoteca a favor do Banco Español, S.A.

Valoración: 575.900,00 euros.

Cargas: 32.106,99 euros (importe actualizado).

ANEXO II
Relación de bens que se poxan

Poxa nº: S2012R1586001011.

N° de dilixencia: 540840302328D. Data da dilixencia: 25.4.2008.

– Lote único.

Tipo de poxa en primeira licitación: 266.509,64 euros.

Tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 53.301,92 euros.

Tipo de dereito: pleno dominio.

– Ben número 1.

Tipo de ben: predio rústico.

Localización: pq. de Palmeira, s/n, 15960 Ribeira (A Coruña).

Inscrición: Rexistro de Noia.

Tomo: 714. Libro: 176.

Folio: 2224. Predio: 14666. Inscrición: 6.

Descrición: rústico, denominado Prado, sito no lugar das Saíñas, parroquia de Palmeira, concello de Ribeira, de corenta e tres áreas de superficie.

Valoración 266.509,64 euros.

Cargas: non constan.