Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Xoves, 6 de setembro de 2012 Páx. 35370

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a aprobación do proxecto de execución, do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e do estudo de impacto ambiental referidos ao proxecto do Parque Eólico Xalo, nos concellos de Cerceda e Culleredo, na provincia da Coruña (expediente IN661A 2011/25).

En cumprimento do disposto na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia; no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia, sométese a información pública a solicitude presentada por Aldesa Energías Renovables de Galicia, S.L. para as instalacións que se describen a continuación:

Solicitante: Aldesa Energías Renovables de Galicia, S.L.

Domicilio social: Juan de la Cierva, 18. Polígono industrial A Grela, 15008 A Coruña.

Denominación do proxecto: Parque Eólico Xalo.

Concellos afectados: Cerceda e Culleredo.

Potencia que se instalará: 45 MW.

Orzamento total: 52.241.031,86 €.

Localización (área de afección):

X

Y

1

546.500

4.785.100

2

547.300

4.785.100

3

547.300

4.785.600

4

547.800

4.786.200

5

548.800

4.786.500

6

548.800

4.787.000

7

547.300

4.787.000

Aeroxeradores.

Denominación AG

UTM H29 ED50

X

Y

A-01

547.044

4.785.367

A-02

547.006

4.785.615

A-03

547.278

4.785.945

A-04

547.276

4.786.287

A-05

547.508

4.786.282

A-06

547.506

4.786.620

A-07

547.700

4.786.615

A-08

548.074

4.786.710

A-09

548.325

4.786.694

A-10

548.586

4.786.692

Torre meteorolóxica.

Denominación AG

UTM H29 ED50

X

Y

Torre meteorolóxica

547.805

4.786.333

Características técnicas das instalacións:

10 aeroxeradores Gamesa G-128 de 4.500 kW de potencia nominal unitaria e 120 metros de altura do buxe.

10 centros de transformación de 5.000 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,690/30 kV, Dyn11, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador cos correspondentes aparellos de manobra e protección.

Liñas eléctricas soterradas de 30 kV de tensión nominal en canalización entubada, normalmente baixo vía ou ben en terreo libre, para a evacuación de enerxía xerada e interconectando os centros de transformación 0,690/30 kV e a subestación transformadora 30/66 kV.

Subestación transformadora, equipada con transformador de 50/55 (ONAN/ONAF) MVA e relación de transformación 66/30 KV, celas de media tensión 30 KV, transformador de servizos auxiliares de 100 KVA e relación 30/0,400 KV, aparellos de medida, protección, telemando e control.

1 torre meteorolóxica de celosía autosoportada de 120 m de altura.

Obxecto da información pública:

A autorización administrativa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública das instalacións. Esta declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

O estudo de impacto ambiental.

O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

A relación concreta e individualizada dos propietarios, bens e dereitos afectados figura no anexo que se insire con esta resolución.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares afectados que non chegaron a un acordo coa entidade solicitante, e que figuran na relación do anexo desta resolución, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidos, para que poidan examinar o expediente, na Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, sita no Edificio Administrativo Monelos, rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, e presentar as súas alegacións no prazo de 30 días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación ou da notificación individual.

Para idénticos efectos e no prazo de 30 días que comezará a contar a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio, o estudo de impacto ambiental correspondente ás instalacións do Parque Eólico Xalo poderase examinar na Xefatura Territorial de Economía e Industria da Coruña, así como nos concellos de Cerceda e Culleredo e na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Así mesmo, poderase examinar o proxecto de execución e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal nos concellos de Cerceda e Culleredo e nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña.

Unha vez finalizado o prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, achegarase á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria.

Esta publicación faise igualmente para os efectos do previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en relación cos interesados que sexan descoñecidos, ou cando se ignore o lugar ou o medio da notificación ou ben, se intentada a notificación, non se puidese realizar. As dilixencias relativas ao expediente entenderanse co Ministerio Fiscal nos supostos previstos no artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

A Coruña, 3 de agosto de 2012

Susana Vázquez Romero
Xefa territorial da Coruña

ANEXO
Relación de bens e dereitos afectados, Parque Eólico Xalo

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Sp.

Pleno dominio

Servidume
de paso

Servidume
de voo

Outras
afeccións

Apelidos e nome

Concello

Pol.

Par.

Plat.

Sub.

Vía

Gabia

Prot. eólic.

O.T.

1

Moar Villamisar, Eugenia e outros

Cerceda

2

489

Chousa Nova e Chousa

Matogueira

-

0

0

0

0

0

2.348

0

2

Descoñecido

Cerceda

2

501

Pedra Grande

Matogueira

-

0

0

0

0

0

4.923

0

3

Descoñecido

Cerceda

13

1

Cova de Arriba

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

7.567

0

4

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

2

San Bartolomeu

Prados ou pradarías

A

3.161

0

3.958

1.587

14.856

130.989

0

5

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

2

San Bartolomeu

Matogueira

B

1.977

0

743

872

1.871

25.994

0

6

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

3

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

526

0

7

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

4

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

18.592

0

8

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

5

San Bartolomeu

Matogueira

A

2.847

0

3.745

2.242

7.458

70.488

0

9

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

5

San Bartolomeu

Pastos

B

0

0

639

213

84

5.786

0

10

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

6

Monte Xalo

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

6.307

0

11

Descoñecido

Cerceda

13

7

Xalo

Matogueira

-

0

0

0

0

0

13.744

0

12

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

11

Seixo

Matogueira

-

0

0

0

0

0

12.278

0

13

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

12

Coto Anxeiro

Matogueira

-

0

0

0

0

0

2.546

0

14

Barbeito Boquete, Carmen

Cerceda

13

169

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

243

0

15

Barbeito Boquete, Leandro

Cerceda

13

170

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

1.314

0

16

Barbeito, Andrea e irmáns

Cerceda

13

171

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

638

211

0

1.735

0

17

Barbeito Fero, Hipólito

Cerceda

13

172

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

2.445

0

18

Bociga Candal, Silvia

Cerceda

13

174

Monte Xalo

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

10.065

0

19

Bociga Candal, María

Cerceda

13

175

Monte Xalo

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

9.474

0

20

Bociga Candal, Manuel

Cerceda

13

176

Monte Xalo

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

4.985

0

21

Villar Hernández, Luís Ramón e outros

Cerceda

13

178

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

9.233

0

22

Descoñecido

Cerceda

13

490

Pedra Campiña

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

2.761

0

23

Descoñecido

Cerceda

13

491

Pedra Campiña

Matogueira

-

0

0

0

0

0

7.473

0

24

Descoñecido

Cerceda

13

492

Pedra Campiña

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

7.433

0

25

Descoñecido

Cerceda

13

493

Pedra Campiña

Matogueira

-

0

0

0

0

0

6.803

0

26

Descoñecido

Cerceda

13

494

Pedra Campiña

Eucaliptus

-

0

0

0

0

0

5.506

0

27

Descoñecido

Cerceda

13

496

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

369

0

28

Descoñecido

Cerceda

13

497

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

662

0

29

Descoñecido

Cerceda

13

498

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

1.029

0

30

Descoñecido

Cerceda

13

499

San Bartolomeu

Matogueira

-

0

0

0

0

0

1.438

0

31

Concello de Cerceda

Cerceda

13

9002

Cerceda

Vía com. dom. público

-

0

0

0

0

0

120

0

32

Descoñecido

Cerceda

75543

1

Cerceda

Solo sen edificar

-

0

0

642

174

0

30.130

0

33

Asociación Man Común Monte Xalo

Culleredo

68

333

Xalo

Matogueira

-

0

0

0

0

0

17.884

0

34

Asociación Man Común Monte Xalo

Culleredo

68

336

Xalo

Matogueira

-

0

0

0

0

0

1.269

0

35

Concello de Culleredo

Culleredo

68

9006

Culleredo

Vía com. dom. público

-

0

0

0

0

0

3.992

0

36

Concello de Culleredo

Culleredo

68

9010

Culleredo

Vía com. dom. público

-

0

0

0

0

0

380

0

51

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

182

Chouson

Matogueira

-

0

0

783

0

0

1.121

0

50

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

183

Chouson

Matogueira

-

0

0

529

0

0

711

0

40

Asociación Man Común Monte Xalo

Culleredo

70

426

As Brañas

Pastos

-

0

0

64

0

2.681

88.309

0

41

Asociación Man Común Monte Xalo

Culleredo

70

428

Xalo

Matogueira

A

3.554

0

3.685

499

4.473

35.764

0

39

Asociación Man Común Monte Xalo

Culleredo

70

428

Xalo

Matogueira

B

3.138

0

3.242

3.085

9.907

95.739

0

37

Asociación Man Común Monte Xalo

Culleredo

70

452

Xalo

Matogueira

-

5.753

6.453

7.236

3.725

11.938

100.532

0

45

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

453

Xalo

Matogueira

-

0

0

0

0

396

44.061

0

43

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

454

Xalo

Matogueira

-

2.880

0

288

713

8.320

46.468

0

56

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

457

Xalo

Piñeiral madeireiro

-

0

0

0

0

0

35.129

0

49

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

458

Xalo

Piñeiral madeireiro

-

0

0

736

0

0

3.058

0

44

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

459

Xalo

Piñeiral madeireiro

A

3.075

0

2.668

202

6.982

84.974

0

57

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

459

Xalo

Matogueira

B

0

0

142

0

0

176

0

47

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

460

Xalo

Piñeiral madeireiro

A

501

0

1.112

738

4.332

47.226

0

58

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

460

Xalo

Matogueira

B

0

0

646

0

0

884

0

46

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

461

Xalo

Piñeiral madeireiro

-

2.492

0

720

613

4.549

23.564

0

48

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

462

Xalo

Piñeiral madeireiro

-

0

0

67

0

0

6.549

0

53

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

463

Xalo

Matogueira

-

0

0

1.048

0

0

1.456

0

52

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

464

Xalo

Matogueira

-

0

0

155

0

0

271

0

55

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

465

Xalo

Pastos

-

0

0

47

0

0

122

0

42

Asociación Man Común Monte do Castelo

Culleredo

70

483

Xalo

Matogueira

-

0

72

299

93

0

3.723

0

54

Concello de Culleredo

Culleredo

70

9005

Xalo

Vía com. dom. público

-

0

0

310

0

0

535

0

38

Concello de Culleredo

Culleredo

70

9008

Culleredo

Vía com. dom. público

-

491

0

12.556

3.271

2.066

58.382

0

ANEXO
Afeccións a permisos de investigación e concesións mineiras

Parcela

Afeccións (m2)

Área afectada

Nome (empresa)

Datos catastrais

Pleno dominio

Servidumes
de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Concello

Pol.

Par.

Lugar

Sp.

Plat.

Sub.

Vía

Gabia

Prot. eólica

O.T.

1

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

2

489

Chousa Nova e Chousa

-

0

0

0

0

0

2.348

 

2

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

2

501

Pedra Grande

-

0

0

0

0

0

4.923

 

3

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

1

Cova de Arriba

-

0

0

0

0

0

7.567

 

4

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

2

Bartolomeu, San

A

3.161

0

3.958

1.587

14.856

130.989

 

5

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

2

Bartolomeu, San

B

1.977

0

743

872

1.871

25.994

 

6

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

3

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

526

 

7

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

4

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

18.592

 

8

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

5

Bartolomeu, San

A

2.847

0

3.745

2.321

7.458

70.488

 

9

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

5

Bartolomeu, San

B

0

0

639

377

84

5.786

 

10

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

6

Monte Xalo

-

0

0

0

0

0

6.307

 

11

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

7

Xalo

-

0

0

0

0

0

13.744

 

12

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

11

Seixo

-

0

0

0

0

0

12.278

 

13

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

12

Coto Anxeiro

-

0

0

0

0

0

2.546

 

14

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

169

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

243

 

15

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

170

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

1.314

 

16

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

171

Bartolomeu, San

-

0

0

638

211

0

1.735

 

17

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

172

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

2.445

 

18

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

174

Monte Xalo

-

0

0

0

0

0

10.065

 

19

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

175

Monte Xalo

-

0

0

0

0

0

9.474

 

20

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

176

Monte Xalo

-

0

0

0

0

0

4.985

 

21

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

178

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

9.233

 

22

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

490

Pedra Campiña

-

0

0

0

0

0

2.761

 

23

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

491

Pedra Campiña

-

0

0

0

0

0

7.473

 

24

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

492

Pedra Campiña

-

0

0

0

0

0

7.433

 

25

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

493

Pedra Campiña

-

0

0

0

0

0

6.803

 

26

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

494

Pedra Campiña

-

0

0

0

0

0

5.506

 

27

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

496

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

369

 

28

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

497

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

662

 

29

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

498

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

1.029

 

30

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

499

Bartolomeu, San

-

0

0

0

0

0

1.438

 

31

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

13

9002

Cerceda

-

0

0

0

0

0

120

 

32

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Cerceda

75543

1

Cerceda

-

0

0

642

174

0

30.130

 

33

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

68

333

Xalo

-

0

0

0

0

0

17.884

 

34

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

68

336

Xalo

-

0

0

0

0

0

1.269

 

35

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

68

9006

Culleredo

-

0

0

0

0

0

3.992

 

36

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

68

9010

Culleredo

-

0

0

0

0

0

380

 

51

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

182

Chousón

-

0

0

783

0

0

1.121

 

50

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

183

Chousón

-

0

0

529

0

0

711

 

40

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

426

Brañas, As

-

0

0

64

0

2.681

88.309

 

41

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

428

Xalo

A

0

0

0

0

0

6.711

 

41

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

428

Xalo

A

3.554

0

3.685

499

4.473

29.053

 

39

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

428

Xalo

B

270

0

1.042

3.084

3.614

65.800

 

39

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

428

Xalo

B

2.991

0

2.176

1

6.293

29.939

 

37

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

452

Xalo

-

5.753

0

6.152

1.317

11.938

70.591

 

37

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

452

Xalo

-

0

6.453

2.842

1.136

0

29.939

 

45

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

453

Xalo

-

0

0

0

0

396

44.061

 

43

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

454

Xalo

-

2.880

0

288

713

8.320

46.468

 

56

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

457

Xalo

-

0

0

0

0

0

35.129

 

49

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

458

Xalo

-

0

0

736

0

0

3.058

 

44

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

459

Xalo

A

2.709

0

2.526

202

6.982

84.974

 

57

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

459

Xalo

B

0

0

142

0

0

176

 

47

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

460

Xalo

A

501

0

1.112

738

4.332

47.226

 

58

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

460

Xalo

B

0

0

646

0

0

884

 

46

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

461

Xalo

-

2.492

0

720

613

4.549

23.564

 

48

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

462

Xalo

-

0

0

67

0

0

6.549

 

53

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

463

Xalo

-

0

0

1.048

0

0

1.456

 

52

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

464

Xalo

-

0

0

155

0

0

271

 

55

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

465

Xalo

-

0

0

47

0

0

122

 

42

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

483

Xalo

-

0

72

299

93

0

3.723

 

54

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

9005

Xalo

-

0

0

310

0

0

535

 

38

Ampliación a Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

9008

Culleredo

-

66

0

2.123

193

121

3.381

 

38

Coto Vulcano (GM Vulcano)

Limeisa

Culleredo

70

9008

Culleredo

-

425

0

9.082

3.078

1.946

55.001