Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Xoves, 6 de setembro de 2012 Páx. 35410

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 13 de agosto de 2012, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda, na conta bancaria 0046-0002-79-0002098393 do Banco Gallego, nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste e sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, expido, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2012

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Paris Candal, José Vicente

078805742Z

Fra. 200902694

9.6.2009

21.211,77

Pais Alvela, Vanesa

078801560H

Fra. 200902708

9.6.2009

356,39

Martínez Rial, Francisco Vicente

033218157Q

Fra. 200902720

9.6.2009

16.996,16

Fernández Barreiro, Elvira

045952837X

Fra. 200903972

27.8.2009

997,61

Pareja Aneiros, María

044843564G

Fra. 200904025

2.9.2009

356,39

Pombo Vázquez, Jaime

045872299H

Fra. 200904038

3.9.2009

356,39

Santiago Couselo, María de los Ángeles

033241947R

Fra. 200904048

3.9.2009

320,61

Tabuyo Bello, Nicanor

032760140K

Fra. 200904052

4.9.2009

726,77

Coira Iglesias, Andrea

044836563H

Fra. 200904782

20.10.2009

356,39

Fathalah --- Hicham

X4220729E

Fra. 200904787

20.10.2009

356,39

Castro López, Jorge

076796005V

Fra. 200904795

20.10.2009

356,39

Sánchez Torres, José

044847818A

Fra. 200905670

9.12.2009

545,42

Codesido García, Manuel

078786046Y

Fra. 201000262

20.1.2010

726,77

Peleteiro García, Antonio

044835861Y

Fra. 201000601

4.2.2010

368,86

Randolfe López, Celsa

076816820V

Fra. 201000619

4.2.2010

320,61

Chen --- Yongliang

X01364329S

Fra. 201001322

16.3.2010

715,45

Rego Alcalde, Óscar

052933988V

Fra. 201001392

22.3.2010

368,86

Maroño Rey, Lourdes

079336459Y

Fra. 201002060

29.4.2010

368,86