Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Xoves, 6 de setembro de 2012 Páx. 35400

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2012, da Presidencia do Consello de Administración de Galaria, pola que se anuncia a contratación, polo procedemento aberto e ordinario, dun acordo marco de subministración sucesiva doutro material específico de cardioloxía intervencionista ( MS-GLR1-12-028).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Económica Administrativa. Subdirección de Compras.

c) Obtención da documentación e información:

1) Dependencia: Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

2) Domicilio: Edificio Administrativo Servizo Galego de Saúde; San Lázaro, s/n, 3º andar.

3) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15703.

4) Teléfono: 981 57 76 50.

5) Telefax: 981 57 78 43.

6) Correo electrónico:

cristina.martin.fragueiro@sergas.es e sara.suarez.fernandez@sergas.es

7) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8) Data límite de obtención da documentación e información: poderanse recoller ata o último día do prazo de presentación das proposicións.

d) Número de expediente: MS-GLR1-12-028.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: acordo marco de subministración sucesiva doutro material específico de cardioloxía intervencionista.

c) División por lotes/partidas e número deles/delas: 47.

d) Lugar de execución/entrega: Hospital do Meixoeiro e/ou almacén externo Galaria.

1) Domicilio: Hospital do Meixoeiro, s/n.

2) Localidade e código postal: Vigo 36200.

e) Prazo de execución/entrega: un ano, desde a data de formalización do contrato.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): si.

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 33140000-3.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 3.151.943,10 €.

5. Orzamento base de licitación.

a) Importe neto: 1.575.971,55 €.

b) Importe total: 1.702.049,27 €.

6. Garantía exixidas: definitiva: si (5 % do importe de licitación, excluído o IVE).

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: véxase o prego de condicións xurídicas.

c) Outros requisitos específicos: non.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do día que se sinale no perfil do contratante.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: oficinas centrais Galaria.

2) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 3º andar.

3) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15703.

4) Enderezo electrónico: sara.suarez.fernandez@sergas.es

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura de ofertas.

a) Descrición: no lugar, o día e a hora que se estableza no perfil do contratante www.sergas.es

b) Enderezo: oficinas centrais de Galaria en Santiago de Compostela.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15703.

10. Gastos de publicidade: véxanse os pregos.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (de ser o caso): 1 de agosto de 2012.

12. Outras informacións:

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2012

Rocío Mosquera Álvarez
Presidenta do Consello de Administración