Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 18 de setembro de 2012 Páx. 36452

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 17 de setembro de 2012, pola que se fai pública a ampliación dos importes existentes para a concesión das axudas previstas na Orde do 29 de febreiro de 2012, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2012.

A Orde do 29 de febreiro de 2012 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2012 establece no seu artigo 2.2º, na súa redacción dada pola Orde do 13 de xuño de 2012 (DOG nº 114, do 15 de xuño), que os créditos estimados que financian os programas contidos na orde poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que establezan a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou as disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dado que existen remanentes de crédito procedentes de incorporación de créditos de fondos finalistas que poden ser utilizados para o financiamento desta orde, procede darlles a oportuna publicidade, en cumprimento do disposto no artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Por todo o exposto e no uso das facultades que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Ampliación de créditos

Amplíase o importe total dos créditos para o financiamento das axudas previstas na Orde do 29 de febreiro de 2012, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2012, na aplicación e polo importe seguintes:

12.04.322A.460.0 Código de proxecto 2011 00 596: 1.000.000,00 euros.

Artigo 2. Prazo de solicitude

Esta modificación non afecta o prazo establecido na referida orde para a presentación de solicitudes.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2012

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar