Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Xoves, 27 de setembro de 2012 Páx. 37450

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 21 de setembro de 2012 pola que se procede ao nomeamento como funcionarias do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, das aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 21 de xullo de 2011.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 21 de xullo de 2011 (DOG núm. 142, do 26 de xullo), e realizado o acto de elección de destino previsto na Orde do 14 de setembro de 2012 (DOG núm. 179, do 19 de setembro), corrección de erros DOG núm. 180, do 20 de setembro, esta consellería, de conformidade co disposto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Nomear funcionarias do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, as aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta orde, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais os que figuran no mesmo anexo, de acordo co acto de elección de destino que tivo lugar o día 21 de setembro de 2012.

Para adquirir a condición de funcionarias, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 47 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2012

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo

Apelidos e nome

DNI

Núm.

Código de posto

Cons.

Denominación

Grupo

Nivel

Centro destino

Centro directivo

Concello

Tarrío Vilá, Carlota

47376022-R

3

SA.S02.00.001.15770.010

SA

Letrado/a

A

28

Asesoría Xurídica

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

González de Vicente, Ana

53181447-L

1

PR.201.00.000.15770.015

PR

Letrado/a

A

28

Asesoría Xurídica Xeral

Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Santiago de Compostela

Rial Seoane, Patricia

44813137-Y

5

SA.S99.10.002.32001.002

SA

Letrado/a

A

28

Asesoría Xurídica (Ourense)

Servizos Periféricos-Servizo Galego de Saúde

Ourense

Mouriz Fernández, María Esmeralda

33537176-W

4

SA.S99.10.002.27001.002

SA

Letrado/a

A

28

Asesoría Xurídica (Lugo)

Servizos Periféricos-Servizo Galego de Saúde

Lugo

Concheiro Rodríguez-Segade, María Isabel

44842589-H

6

SA.S99.10.002.36560.004

SA

Letrado/a

A

28

Asesoría Xurídica (Vigo)

Servizos Periféricos-Servizo Galego de Saúde

Vigo

Carballo Marcote, Sabela

32669369-P

2

PR.299.10.000.32001.002

PR

Letrado/a

A

28

Gabinete Territorial de Ourense

Gabinetes Xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Ourense