Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Mércores, 31 de outubro de 2012 Páx. 40954

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 23 de outubro de 2012 pola que se modifica o prazo de xustificación do programa IV da Orde do 31 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria de axudas dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2012 (DOG número 13, do 19 de xaneiro de 2012).

No Diario Oficial de Galicia número 13, do xoves 19 de xaneiro de 2012, publicouse a Orde do 31 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria de axudas dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2012.

No artigo 4, parágrafo segundo, establécese que «A data máxima de xustificación das accións subvencionadas será o 31 de outubro de 2012 para a primeira anualidade e o 31 de maio de 2013 para a segunda».

Diversas dificultades de carácter técnico, así como o atraso producido pola ampliación da dotación orzamentaria efectuada mediante a Orde do 18 de setembro de 2012, pola que se modifica a Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 31 de decembro de 2011, pola que se procede á convocatoria de axudas dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2012 e se procede ao incremento da dotación orzamentaria, provocaron que a fase de instrución se prolongase máis alá das datas inicialmente previstas, o que afecta os prazos de resolución das solicitudes.

Por tal motivo, co fin de garantir a maior eficacia posible da convocatoria das referidas axudas, cómpre adaptar o prazo de xustificación das axudas do programa IV: fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a, xa que por causas sobrevidas resulta de difícil cumprimento.

De acordo co anterior, vista a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento,

DISPOÑO:

Artigo único

Modifícase o artigo 4, parágrafo segundo, da Orde do 31 de decembro de 2011 pola que se procede á convocatoria de axudas dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo para o ano 2012, que queda redactado como segue:

«A data máxima de xustificación das accións subvencionadas será, para os programas I, II, III e V, o 31 de outubro de 2012 para a primeira anualidade e o 31 de maio de 2013 para a segunda e, para o programa IV, o 15 de novembro de 2012 para a primeira anualidade e o 31 de maio de 2013 para a segunda».

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2012

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar