Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Xoves, 15 de novembro de 2012 Páx. 42886

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2012, da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se publican as resolucións de declaración da desistencia da solicitude nos expedientes de axudas instruídos ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2011 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

Por Orde do 27 de decembro de 2011 establécense as bases e convócanse para o ano 2012 as axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, ao abeiro do artigo 27 do Regulamento (CE) número 1698/2005 do Consello, do 20 de setembro de 2005, relativo ás axudas ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), encadradas na medida 122 do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para a etapa 2007-2013.

De acordo co punto 1º do artigo 10 da Orde do 27 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da indicada lei, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, no taboleiro de anuncios e na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e prazo para os interpor.

Por outra banda, mediante a Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 30 de marzo de 2012 (DOG nº 70, do 12 de abril), delegouse no secretario xeral do Medio Rural e Montes a competencia para desestimar as solicitudes de axuda.

De acordo co exposto, o día 18 de outubro de 2012 o secretario xeral do Medio Rural e Montes da Consellería do Medio Rural e do Mar ditou a seguinte resolución de declaración da desistencia das solicitudes das axudas presentadas polos interesados, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2011 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

Por todo o anterior, resolvo dar publicidade da dita resolución do secretario xeral do Medio Rural e Montes da Consellería do Medio Rural e do Mar do día 18 de outubro de 2012.

«Resolución de declaración de desistencia das solicitudes das axudas presentadas polos interesados, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2011 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

Antecedentes:

– Unha vez levada a cabo a tramitación das solicitudes das axudas presentadas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2011, os servizos provinciais de Montes propuxeron a declaración da desistencia daquelas solicitudes que contiñan defectos ou omisións e que os solicitantes non emendaron nos prazos concedidos para o efecto.

Consideracións legais ou técnicas:

1. Na tramitación destes expedientes tivéronse en conta a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e a Orde do 27 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

2. O artigo 10 da Orde do 27 de decembro de 2011 pola que establecen as bases reguladoras das axudas en concorrencia competitiva, para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012, indica cal é a tramitación da solicitude de axuda e a documentación que se debe xuntar á dita solicitude de axuda.

3. Segundo o artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na norma da convocatoria, o órgano competente requirirá o interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de dez días, e indicaralle que se non o fixese se terá por desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ser dictada nos termos previstos no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Por todo o exposto, vistas as disposicións legais citadas e de conformidade co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Declarar a desistencia das solicitudes das axudas presentadas polos interesados referidos no anexo, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2011 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

As ditas resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas poderán interporse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural e do Mar, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, segundo o establecido nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

b) Recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa».

O que se notifica para os efectos oportunos.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2012

Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario xeral do Medio Rural e Montes

ANEXO

Expediente

NIF

Solicitante

Motivo

14150001/2012

XXX42764A

Ángel Vázquez Rodríguez

Documentación incompleta despois do requirimento

14150011/2012

XXX02376X

Andrés López Fresco

Documentación incompleta despois do requirimento

14150012/2012

XXX19589B

Basilio Curros Quintela

Documentación incompleta despois do requirimento

14150022/2012

XXX03471M

Celia Cabarcos Otero

Documentación incompleta despois do requirimento

14150035/2012

XXX24608B

María Rosa Gulías Pérez

Documentación incompleta despois do requirimento

14150041/2012

XXX57855Y

Josefa Ares Cernadas

Documentación incompleta despois do requirimento

14150042/2012

XXX54812J

Ana María de Castro Martínez

Documentación incorrecta despois do requirimento

14150047/2012

XXX45112L

Emilia Labandeira López

Documentación incompleta despois do requirimento

14150048/2012

XXX47691E

Mª Luz Silva Veiga

Documentación incompleta despois do requirimento

14150057/2012

XXX83179Z

Antonio Salgado Montero

Documentación incompleta despois do requirimento

14150066/2012

XXX60825R

Isaac Bouzas Seijo

Documentación incompleta despois do requirimento

14150078/2012

XXX02373A

María Filomena Curros Villar

Documentación incompleta despois do requirimento

14150113/2012

XXX011226

CMVMC A Gándara

Documentación incompleta despois do requirimento

14150117/2012

XXX00020A

Arcebispado de Santiago de Compostela

Entrega de documentación fóra de prazo

14150125/2012

XXX231889

CMVMC Río do Sol

Documentación incorrecta despois do requirimento

14150130/2012

XXX635220

CMVMC Monte Ramil

Documentación incompleta despois do requirimento

14150136/2012

XXX647464

CMVMC de Xián, Furiño e outros

Documentación incompleta despois do requirimento

14150146/2012

XXX113147

CMVMC Deira de Pedroso

Por petición propia do beneficiario

14150156/2012

XXX21057Z

Eligio Antonio Pazos García

Documentación incompleta despois do requirimento

14150158/2012

XXX47093A

María Lourdes Gordal Nieto

Documentación incompleta despois do requirimento

14150161/2012

XXX41741W

Benito Cives Estalote

Fóra de prazo (emenda da declaración xurada)

14150162/2012

XXX14673K

Carmen Castro Rodríguez

Documentación incompleta despois do requirimento

14150163/2012

XXX44901S

Leonor Fandiño Couceiro

Documentación incompleta despois do requirimento

14150164/2012

XXX52175Z

María García Varela

Documentación incompleta despois do requirimento

14150168/2012

XXX72437J

Antonio Oreiro Priegue

Documentación incompleta despois do requirimento

14150169/2012

XXX98915A

José Elías Rodríguez Mouzo

Documentación incompleta despois do requirimento

14150178/2012

XXX67131M

Pedro Pita Balsa

Documentación incompleta despois do requirimento

14150184/2012

XXX51943N

Antonio Merelas Cernadas

Por petición propia do beneficiario

14270004/2012

XXX82720K

Ángel Jesús Gorgoso Serén

Non contestou o requirimento de emenda

14270012/2012

XXX201912

CMVMC de Vilar de Cabalos

Non contestou o requirimento de emenda

14270013/2012

XXX165711

CMVMC de Furís

Non contestou o requirimento de emenda

14270014/2012

XXX45069B

María Carmen García Ouro

Veu a carta devolta por enderezo incorrecto

14270015/2012

XXX49538R

Marina Díaz Álvarez

Non contestou o requirimento de emenda

14270021/2012

XXX233469

CMVMC Meda

Non contestou o requirimento de emenda

14270022/2012

XXX134840

CMVMC de Nodar

Non contestou o requirimento de emenda

14270025/2012

XXX35898T

Víctor Crecente Rodríguez

Non contestou o requirimento de emenda

14270026/2012

XXX88122L

Josefa Rodríguez Pereira

Non contestou o requirimento de emenda

14270028/2012

XXX40124G

Jesús Emilio Cadahía Domínguez

Non contestou o requirimento de emenda

14270029/2012

XXX46558L

Manuela Arias Cordero

Non contestou o requirimento de emenda

14270030/2012

XXX69082N

Manuel García Álvarez

Non contestou o requirimento de emenda

14270033/2012

XXX30045N

Daniel Canto Anllo

Non contestou o requirimento de emenda

14270041/2012

XXX20816X

Ángel Díaz Yáñez

Non contestou o requirimento de emenda

14270047/2012

XXX09377B

Carmen Teijeiro Valín

Non contestou o requirimento de emenda

14270053/2012

XXX22166F

Horacio Iglesias Gutiérrez

Non contestou o requirimento de emenda

14270058/2012

XXX44565V

Avelino Iglesias Gutiérrez

Non contestou o requirimento de emenda

14270061/2012

XXX263995

CMVMC Trascastro

Non contestou o requirimento de emenda

14270067/2012

XXX179084

CMVMC de Vilavexe

Non contestou o requirimento de emenda

14270073/2012

XXX233691

CMVMC Trascastro

Non contestou o requirimento de emenda

14270079/2012

XXX92258Z

Estrella Carmen Mourín Díaz

Non contestou o requirimento de emenda

14270107/2012

XXX06503Y

María Flórez Pérez

Non contestou o requirimento de emenda

14270110/2012

XXX09395Y

Bautista Rigueiro Díaz

Non contestou o requirimento de emenda

14270113/2012

XXX99914B

Horacio Telo Eiros

Non contestou o requirimento de emenda

14270118/2012

XXX136043

CMVMC Lamaiglesia Domiz e Pereiro

Non contestou o requirimento de emenda

14270133/2012

XXX25426C

José Osorio González

Non contestou o requirimento de emenda

14270134/2012

XXX47690J

Alicia Osorio Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270137/2012

XXX95947T

Otilia Alvite García

Non contestou o requirimento de emenda

14270151/2012

XXX254895

CMVMC de Sampaio

Non contestou o requirimento de emenda

14270166/2012

XXX228956

CMVMC Vilapún

Non contestou o requirimento de emenda

14270171/2012

XXX20456G

José Antonio Fernández Ferreira

A documentación que presenta despois do requirimento é incompleta

14270174/2012

XXX13689Y

Daniel López Canto

A documentación que presenta despois do requirimento é incompleta

14270186/2012

XXX208511

CMVMC San Cristovo e Costa da Peneda

Non contestou o requirimento de emenda

14270205/2012

XXX123884

CMVMC Villalpape

Non contestou o requirimento de emenda

14270212/2012

XXX141084

CMVMC Ribas Pequenas

Non contestou o requirimento de emenda

14270217/2012

XXX53920C

José Ramón Mato Varela

Non contestou o requirimento de emenda

14270234/2012

XXX28229C

Benjamín Sindín Fontao

Presenta a documentación solicitada no requirimento fóra de prazo

14270243/2012

XXX233709

CMVMC Penarrubias

Non contestou o requirimento de emenda

14270244/2012

XXX233733

CMVMC Ferreirós

Non contestou o requirimento de emenda

14270267/2012

XXX40840W

Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Non contestou o requirimento de emenda

14270269/2012

XXX42704S

María F. Núñez Brañanova

Non contestou o requirimento de emenda

14270270/2012

XXX76942Q

Felisa Brañanova Balado

Non contestou o requirimento de emenda

14270271/2012

XXX39316H

Berio Quiroga Gallego

Non contestou o requirimento de emenda

14270275/2012

XXX49703M

José Alfonso Gesto Peña

Non contestou o requirimento de emenda

14270276/2012

XXX56180T

María P. Álvarez Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270277/2012

XXX56554W

María Consuelo Gacio Muíño

A documentación que presenta despois do requirimento vén a nome de José Alfonso Gesto Peña e non procede cambio de titular

14270278/2012

XXX69888G

Carmelina Folgueira Onega

Non contestou o requirimento de emenda

14270284/2012

XXX53767Y

Victoriano Rivas Saavedra

Non contestou o requirimento de emenda

14270286/2012

XXX09703T

Rocío Villarnovo García

Non contestou o requirimento de emenda

14270290/2012

XXX73643Y

Salvador Fernández Roibás

Non contestou o requirimento de emenda

14270305/2012

XXX28111M

José Antonio Lobelle Quintilláin

Presenta a documentación solicitada no requirimento fóra de prazo

14270310/2012

XXX22553H

José María Carballal Álvarez

Non contestou o requirimento de emenda

14270328/2012

XXX34914M

José Alonso Castelo García

Documentación incorrecta despois do requirimento

14270335/2012

XXX55480J

María Angelines Brañanova Pérez

Non contestou o requirimento de emenda

14270336/2012

XXX55371D

Orlinda Valle Verdes

Documentación incompleta despois do requirimento

14270341/2012

XXX41883M

María Jesús García Ouro

Documentación incompleta despois do requirimento

14270352/2012

XXX267889

CMVMC Costa da Torre

Non contestou o requirimento de emenda

14270357/2012

XXX28145M

Constantino Rodríguez Castro

Non contestou o requirimento de emenda

14270374/2012

XXX393990

CMVMC Xestoso

Non contestou o requirimento de emenda

14270375/2012

XXX129220

CMVMC Mendreiras

Non contestou o requirimento de emenda

14270377/2012

XXX194018

CMVMC Froxán

Non contestou o requirimento de emenda

14270379/2012

XXX145051

CMVMC Lamablanca, Lagoa e Paramelo

Non contestou o requirimento de emenda

14270380/2012

XXX244011

CMVMC de Coro

Non contestou o requirimento de emenda

14270384/2012

XXX04717S

Tomás López Abel

Presenta a documentación solicitada no requirimento fóra de prazo

14270385/2012

XXX48601G

Jorge López Rois

Presenta a documentación solicitada no requirimento fóra de prazo

14270386/2012

XXX77028X

Josefa Dacal Polín

Non contestou o requirimento de emenda

14270395/2012

XXX23861E

Antonio Sánchez Pérez

Non contestou o requirimento de emenda

14270401/2012

XXX191568

CMVMC de Vilachá de Mera

Non contestou o requirimento de emenda

14270402/2012

XXX133677

CMVMC de Entrambasaguas

Non contestou o requirimento de emenda

14270408/2012

XXX111822

CMVMC Vilamaior de Negral San Lourenzo

Non contestou o requirimento de emenda

14270419/2012

XXX45803N

Enrique Fernández Sarceda

Non contestou o requirimento de emenda

14270424/2012

XXX19981L

María Ángeles Pérez Niño

Non contestou o requirimento de emenda

14270425/2012

XXX70272Y

José Antonio Otero Salgado

Non contestou o requirimento de emenda

14270449/2012

XXX97697D

Aurelia Blanco Fariñas

Documentación incorrecta despois do requirimento

14270452/2012

XXX149392

CMVMC de Lama da Vila

Por petición propia do beneficiario

14270474/2012

XXX255165

CMVMC de Bustarvelle

Non contestou o requirimento de emenda

14270482/2012

XXX63017X

Artemio García Baamonde

Documentación incorrecta despois do requirimento

14270503/2012

XXX17404W

José Hermida Carballeira

Non contestou o requirimento de emenda

14270504/2012

XXX50190J

Remedios Carreiras Verdes

Non contestou o requirimento de emenda

14270506/2012

XXX23219Z

José Antonio Comuñas Digon

Non contestou o requirimento de emenda

14270511/2012

XXX033798

Sociedade Cooperativa lta. Melisanto

Non contestou o requirimento de emenda

14270522/2012

XXX47139R

Antonio Nogueira López

Non contestou o requirimento de emenda

14270523/2012

XXX430123

Agrupación O Souto

Non contestou o requirimento de emenda

14270526/2012

XXX430131

Agrupación de Vilapún

Non contestou o requirimento de emenda

14270527/2012

XXX96079F

David Bermúdez Díaz

Non contestou o requirimento de emenda

14270528/2012

XXX390111

Agrupación Campa-Castiñeiro

Non contestou o requirimento de emenda

14270532/2012

XXX67003A

Manuel Ramos González

Non contestou o requirimento de emenda

14270533/2012

XXX61213D

Domingo Fernández Arias

Non contestou o requirimento de emenda

14270535/2012

XXX400399

Agrupación Vecinos Monel

Entrega de documentación solicitada no requirimento fóra de prazo

14270537/2012

XXX12585M

José Manuel Romero Moreno

Entrega de documentación solicitada no requirimento fóra de prazo

14270544/2012

XXX96646E

Ovidio Río Rodríguez

Non contestou o requirimento de emenda

14270548/2012

XXX90937B

Guillermo Nogueira Veloso

Non contestou o requirimento de emenda

14270549/2012

XXX37910E

Manuel Pardo Varela

Non contestou o requirimento de emenda

14270550/2012

XXX95797J

Manuel Regueiro Díaz

Non contestou o requirimento de emenda

14270552/2012

XXX63881A

Milagros Nogueira López

Non contestou o requirimento de emenda

14270553/2012

XXX08087A

Jesús López Ojea

Non contestou o requirimento de emenda

14270554/2012

XXX28883F

Manuel González Franco

Non contestou o requirimento de emenda

14270557/2012

XXX64836N

José María Díaz Pol

Non contestou o requirimento de emenda

14270560/2012

XXX02381R

Eloína Pombo García

Non contestou o requirimento de emenda

14270561/2012

XXX96570S

Adamo Souto Alba

Non contestou o requirimento de emenda

14270562/2012

XXX19426Q

Alfonso Souto Marcos

Non contestou o requirimento de emenda

14270563/2012

XXX59301R

Consuelo Gómez Sanjurjo

Non contestou o requirimento de emenda

14270566/2012

XXX70942T

Manuel Barro Gómez

Non contestou o requirimento de emenda

14270569/2012

XXX60692T

Emilio Rey Grueira

Non contestou o requirimento de emenda

14270579/2012

XXX09737A

Manuel Álvarez Álvarez

Non contestou o requirimento de emenda

14270581/2012

XXX59647C

Jorge Álvarez Visuña

Non contestou o requirimento de emenda

14270582/2012

XXX20392L

José Antonio Deirós Deirós

Non contestou o requirimento de emenda

14270583/2012

XXX95813V

Amadeo García Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270586/2012

XXX74275F

Generoso Fernández López

Non contestou o requirimento de emenda

14270587/2012

XXX03256W

Emilio Díaz Santamaría

Non contestou o requirimento de emenda

14270592/2012

XXX430198

Agrupación Rega das Herbas

Non contestou o requirimento de emenda

14270594/2012

XXX15722P

Avelino Feliciano López Marcos

Non contestou o requirimento de emenda

14270595/2012

XXX68415W

Fernando Arias Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270596/2012

XXX20010H

José Aira Gómez

Non contestou o requirimento de emenda

14270597/2012

XXX67028M

Salvador González Díaz

Non contestou o requirimento de emenda

14270598/2012

XXX51465J

Adelina López Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270600/2012

XXX52766D

Ursicino Fernández Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270602/2012

XXX70267Z

Natalia Taboada Touzón

Non contestou o requirimento de emenda

14270603/2012

XXX59459F

María Irene Sanmartín Ramos

Non contestou o requirimento de emenda

14270605/2012

XXX44484F

María Teresa Méndez Luna

Non contestou o requirimento de emenda

14270607/2012

XXX18777K

Aquilino Rodríguez Soto

Non contestou o requirimento de emenda

14270608/2012

XXX19126W

Domingo Rodríguez Rodríguez

Non contestou o requirimento de emenda

14270610/2012

XXX03948X

Agrupación Forestal Souto Ferreiriño

Non contestou o requirimento de emenda

14270614/2012

XXX76673J

Antolín Alonso Arias

Non contestou o requirimento de emenda

14270616/2012

XXX11867R

Manuel González Álvarez

Non contestou o requirimento de emenda

14270617/2012

XXX15754V

Víctor Chousa Ramos

Non contestou o requirimento de emenda

14270618/2012

XXX67394Q

José Antonio Vilariño Ribera

Non contestou o requirimento de emenda

14270619/2012

XXX16641A

Manuel Álvarez Viguín

Non contestou o requirimento de emenda

14270620/2012

XXX16821A

José Rodríguez Julián

Non contestou o requirimento de emenda

14270621/2012

XXX20002X

María Isabel Méndez Celeiro

Non contestou o requirimento de emenda

14270622/2012

XXX03902G

Vicente Deirós Núñez

Non contestou o requirimento de emenda

14270624/2012

XXX43847Z

Antonio Fernández Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270627/2012

XXX12540T

Manuel López López

Non contestou o requirimento de emenda

14270628/2012

XXX230903

CMVMC de Vilares

Non contestou o requirimento de emenda

14270630/2012

XXX65836A

Benigno Soto Ramos

Non contestou o requirimento de emenda

14270638/2012

XXX18146V

Carlos López Gudín

Non contestou o requirimento de emenda

14270653/2012

XXX156553

CMVMC de Penedo Blanco

Non contestou o requirimento de emenda

14270659/2012

XXX433440

Agrupación Ramallal e Frevenza

Non contestou o requirimento de emenda

14270662/2012

XXX433630

Agrupación Montes de Río de Muíños

Non contestou o requirimento de emenda

14270664/2012

XXX433655

Agrupación A Chaira de Cereixido

Non contestou o requirimento de emenda

14270665/2012

XXX

Manuel Álvarez Rivera

Non contestou o requirimento de emenda

14270671/2012

XXX

Hermenegildo Fernández Pérez

Carta devolta por enderezo incorrecto

14270672/2012

XXX

Agrupación Pena da Coroa

Non contestou o requirimento de emenda

14270673/2012

XXX

Agrupación Rego da Veiga

Non contestou o requirimento de emenda

14270674/2012

XXX

Agrupación Fonte da Pereiriña

Non contestou o requirimento de emenda

14270675/2012

XXX

Agrupación Serra da Pena do Pico

Non contestou o requirimento de emenda

14270676/2012

XXX

Agrupación Pena da Pascua

Non contestou o requirimento de emenda

14270677/2012

XXX

Asociación de Veciños Monte Carballedo

Non contestou o requirimento de emenda

14270678/2012

XXX

Agrupación Serra do Corno do Cervo

Non contestou o requirimento de emenda

14270679/2012

XXX

Agrupación Regato das Corradas

Non contestou o requirimento de emenda

14270680/2012

XXX

Julio Díaz Álvarez

Non contestou o requirimento de emenda

14270681/2012

XXX

José Antonio Fernández Fernández

Non contestou o requirimento de emenda

14270682/2012

XXX

SAT Monte de Teixeira

Non contestou o requirimento de emenda

14320014/2012

XXX241457

CMVMC Arruas

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320015/2012

XXX185340

CMVMC de Feilas

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320017/2012

XXX280661

CMVMC Alledo (Cazurraque, As Laxas, Zamoiros e...)

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320024/2012

XXX76083E

Manuel Ricardo Vaz García

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320027/2012

XXX74110G

Adolfo Iglesias Domínguez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320030/2012

XXX66495K

Delia Alonso Fernández

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320040/2012

XXX30457L

Francisco Dosantos Barreira

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320042/2012

XXX49245C

José Antonio Gómez López

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320043/2012

XXX181588

CMVMC Castromil

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320048/2012

XXX243016

CMVMC de Veiga de San Lorenzo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320053/2012

XXX155020

CMVMC de Santigoso (Cadaval e Couto de Pena Cabrón)

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320054/2012

XXX318917

CMVMC de Cairo e Ribeira-Bouzo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320069/2012

XXX82589W

Milagros Caseiro Méndez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320072/2012

XXX214892

CMVMC de Zaparín

Fóra de prazo (emenda da declaración xurada)

14320074/2012

XXX96076T

María Esther Fernández Freijoso

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320075/2012

XXX30564G

Antonio González Galindo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320077/2012

XXX232464

CMVMC de Outeiral, Carregal, Regueiras e Pedra do Carro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320078/2012

XXX40662M

José Antonio Abad Montaña

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320079/2012

XXX46974Z

Maximino Pérez Abuin

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320085/2012

XXX74949Y

María Carolina Morais Pérez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320104/2012

XXX244386

CMVMC Ermida

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320105/2012

XXX21422R

Juan Manuel Calvo Martínez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320107/2012

XXX31253X

Esteban García Prieto

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320109/2012

XXX88511B

Rocío Ojea Álvarez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320112/2012

XXX00329K

Enrique García Estévez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320113/2012

XXX282485

CMVMC Serra de Quinxo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320114/2012

XXX18240Q

J. María Lemos Fernández

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320117/2012

XXX250326

Asociación Produtores de Castaña Conso-Frieira

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320118/2012

XXX171365

CMVMC de Matamá e Eiras

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320124/2012

XXX196701

CMVMC de Abedes

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320129/2012

XXX222481

CMVMC Chaira, Castromil, Fisga e Seixosa

Fóra de prazo (emenda da declaración xurada)

14320134/2012

XXX55130A

Lisardo Vázquez Vázquez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320138/2012

XXX393787

CMVMC A Eirexa Vella

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320149/2012

XXX339871

CMVMC de Covas do Monte, Camiñas e Árbores

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320155/2012

XXX241945

CMVMC A Chaira

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320164/2012

XXX224073

CMVMC Mugueimes

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320168/2012

XXX426165

Agrup. Propietarios Particulares Os Prados

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320169/2012

XXX426223

Agrupación P. Particulares Pieles

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320171/2012

XXX426215

Agrupación P. Propietarios Baintes

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320178/2012

XXX323099

CMVMC de Quinteiro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320179/2012

XXX

APP de Romariz, parroquia Sta. de Riós

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320180/2012

XXX

APP As Devesas-Romariz

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320182/2012

XXX

Asociación de Veciños do Souto

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320183/2012

XXX

Asociación de Veciños das Touzas

Por petición propia do beneficiario

14320188/2012

XXX241929

CMVMC Montes de Guimarei

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320191/2012

XXX172959

CMVMC Veciños de Fontefría

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320196/2012

XXX181133

CMVMC de Soutelo e Carraxo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320200/2012

XXX168908

CMVMC de Vilardevós

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320204/2012

XXX202111

CMVMC Montes de Cualedro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320207/2012

XXX172942

CMVMC de Tamagos

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320211/2012

XXX171274

CMVMC Reza e Lombas

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320213/2012

XXX308686

CMVMC Valdecabrita

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320214/2012

XXX187478

CMVMC de Xares (montes de Acebedo e A Morteira)

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320216/2012

XXX240640

CMVMC Reboleira e Serra de Vilamartín

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320219/2012

XXX

CMVMC Páramo, Ricoucho, Fonte Ferrada e Folgueirón

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320220/2012

XXX

CMVMC Escourido, Mata Cabrita

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320221/2012

XXX026411

CMVMC Serra de Queguas

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14320222/2012

XXX122475

CMVMC Serra do Xurés

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360008/2012

XXX163541

CMVMC de Sta. María de Curro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360009/2012

XXX275790

CMVMC Soutomaior

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360024/2012

XXX112845

CMVMC de Tourón

Por petición propia do beneficiario

14360032/2012

XXX714012

CMVMC de Peitieiros

Por petición propia do beneficiario

14360044/2012

XXX117257

CMVMC de San Salvador de Tebra

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360050/2012

XXX049641

CMVMC de Padróns

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360069/2012

XXX139210

CMVMC de Agudelo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360070/2012

XXX119121

CMVMC de Xesteiras

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360088/2012

XXX191906

CMVMC de Cabeiras

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360095/2012

XXX269447

CMVMC de S. Xusto

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360103/2012

XXX110260

CMVMC de Lougares

Entrega de documentación fóra de prazo

14360107/2012

XXX217206

CMVMC da Lamosa

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360116/2012

XXX212165

CMVMC de Outeiro-Quinta

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360133/2012

XXX218105

CMVMC de S. Pedro de Batalláns

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360137/2012

XXX776144

CMVMC Baiona

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360138/2012

XXX641819

CMVMC de Baíña

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360139/2012

XXX120889

CMVMC de Figueiró

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360143/2012

XXX169944

CMVMC de Mirallos

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360144/2012

XXX112019

CMVMC de Pineiro

Intentada a notificación, non se puido practicar

14360149/2012

XXX841047

CMVMC de Teis

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360162/2012

XXX056983

Agrupación Forestal de Pardemarín

Intentada a notificación, non se puido practicar

14360163/2012

XXX057007

Agrupación Forestal de Parada

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360169/2012

XXX057072

Agrupación Forestal dos Chaos

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360177/2012

XXX056868

Agrupación Forestal Palmou

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360178/2012

XXX057510

Agrupación Forestal Chares de Outeiro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360179/2012

XXX057528

Agrupación Forestal Outeiro da Cruz

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360180/2012

XXX057502

Agrupación Forestal Picotos

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360181/2012

XXX057494

Agrupación Forestal Esmoriz

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360182/2012

XXX057478

Agrupación Forestal Zarra Grande

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360183/2012

XXX

Agrupación Forestal Eirelo

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360185/2012

XXX

Agrupación Forestal Veiga

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360186/2012

XXX

Agrupación Forestal Val Escuro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360188/2012

XXX

Agrupación Forestal Monte do Foxo

Intentada a notificación, non se puido practicar

14360189/2012

XXX

Agrupación Forestal Trozo de Abiseiro

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360190/2012

XXX

Agrupación Forestal Costa Branca

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360196/2012

XXX30178P

José Carlos González Senra

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360200/2012

XXX25114P

José Manuel Acevedo Cavado

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360201/2012

XXX86518Z

Aníbal Lorenzo Rouco

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360202/2012

XXX90881L

Celso Reboredo Civeira

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360203/2012

XXX28043N

Carlos González Riadigos

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360204/2012

XXX85904J

Manuel López Ferradás

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360205/2012

XXX08362T

José B. Porral Porral

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360206/2012

XXX84403D

Guillermo Pérez Lois

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360207/2012

XXX99461T

Andrés José Dacal Carral

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360210/2012

XXX49027D

José Diéguez Lamas

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360211/2012

XXX28043N

Carlos González Riadigos

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360212/2012

XXX80494Z

Jaime Pazos Balboa

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360223/2012

XXX41476Q

Ramón Santeiro Vázquez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360258/2012

XXX81161P

José Castro Varela

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360259/2012

XXX96890D

Manuel Ivo Varela Fernández

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360260/2012

XXX80169R

María Dolores Munoz Sánchez-Roa

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda

14360267/2012

XXX40819G

Lidia González Diéguez

Declaración xurada incorrecta ou incompleta despois do requirimento de emenda