Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Luns, 31 de decembro de 2012 Páx. 49370

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 28 de decembro de 2012 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2013.

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, define o marisqueo como o exercicio da actividade extractiva, desenvolvida a pé ou desde embarcación, na zona marítima ou marítimo-terrestre, dirixido de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, con fins de comercialización.

En consonancia co anteriormente exposto, o Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo Decreto 237/2002, do 11 de xullo, establece que a extracción de marisco e algas estará suxeita ao Plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter anual pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe en día Consellería do Medio Rural e do Mar).

Nesta orde establécese o réxime necesario para que a explotación marisqueira en Galicia se realice, durante todo o ano, coas garantías dunha boa xestión do recurso.

O mecanismo de elaboración do Plan xeral permítelles ás entidades asociativas do sector a participación activa na xestión dos recursos marisqueiros mediante a presentación de plans de explotación para as autorizacións e para as zonas de libre marisqueo nas cales procura unha mellora da explotación con respecto ás normas xerais de libre marisqueo. Adquiren especial relevancia as actividades de semicultivo e rexeneración, control e vixilancia que prevén os plans de explotación, elemento fundamental para a recuperación e mellora das zonas produtivas.

Sen prexuízo do exposto, a Administración, co obxecto de tutelar o proceso, require os informes técnicos sobre os aspectos esenciais e, se procede, introduce as melloras necesarias, co fin de asegurar unha explotación sustentable dos recursos pesqueiros e acadar unha maior rendibilidade económica.

A orde regula, así mesmo, e como medida para unha mellor conservación, a veda dos diferentes crustáceos, tendo en conta os datos científicos dispoñibles.

As medidas de xestión para a explotación da centola e do polbo desenvolveranse a través de plans de xestión específicos para estas pesqueiras.

Por primeira vez, para o ano 2013, apróbanse plans de explotación para a extracción de anémonas. Así, os plans foron aprobados a aquelas entidades que desenvolveron a explotación deste recurso no marco de plans experimentais e que o seu seguimento permitiu obter información suficiente para o establecemento dunhas medidas de xestión axeitadas para regular esta pesqueira. Tamén se aproban aqueles plans de explotación que inclúen unha avaliación do recurso, nas zonas en que se pretende explotar, que xustifica as medidas propostas.

Polo tanto, examinados os plans de explotación remitidos polas entidades, consultadas estas na elaboración das normas relativas ás zonas de libre marisqueo, vistos os informes biolóxicos emitidos polos técnicos desta consellería e de conformidade co disposto no Decreto 423/1993, do 17 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a extracción do marisco e a recolección de algas para o ano 2013.

2. Tamén ten por obxecto esta orde establecer o procedemento para a presentación e aprobación dos plans experimentais para o ano 2013 e dos plans de explotación marisqueira para o ano 2014.

Artigo 2. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

1. Apróbanse os plans de explotación para as zonas de autorización, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro A e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das autorizacións marisqueiras para as cales non se presentaron plans de explotación ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 3. Plans específicos de explotación para as zonas de libre marisqueo

1. Apróbanse os plans de explotación para as zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro B, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación destas zonas para as cales non se presentaron plans de explotación ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados, rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. Se non existe acordo de repartición da zona de traballo entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación, as zonas dos dous sectores quedarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar escorada.

Artigo 4. Zonas de libre marisqueo

1. Como norma xeral, autorízase a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico, para o ano 2013, desde o 2 de xaneiro ao 27 de marzo e desde o 1 de outubro ao 31 de decembro.

2. As cotas máximas de captura para as zonas de libre marisqueo serán as recollidas no cadro C. As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo dependendo do estado do recurso.

3. Exceptúanse do exposto nos números 1 e 2 anteriores as seguintes zonas:

a) Ría de Ferrol (bancos sublitorais):

A actividade no banco das Pías e nas zonas de libre marisqueo desenvolverase conforme as resolucións ditadas pola Xefatura Territorial da Coruña, tendo en conta os informes técnicos e consultado o sector.

b) Ría de Arousa (bancos sublitorais):

A actividade nos bancos denominados Lombos do Ulla, O Boído e Cabío, así como aqueloutras zonas de libre marisqueo na ría de Arousa, desenvolverase conforme as resolucións ditadas pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, tendo en conta os informes técnicos e consultado o sector.

4. Para traballar con rastro de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso) nas zonas de libre marisqueo, remitirase solicitude á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción, especificando a relación de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo, de conformidade co disposto o artigo 155 do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nas zonas de libre marisqueo estarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar escorada.

Artigo 5. Percebe (Pollicipes pollicipes)

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2013, para a extracción de percebe, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro D e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 6. Outros crustáceos

Os períodos autorizados no ano 2013 para a extracción das especies de crustáceos establécense no cadro E.

Artigo 7. Extracción de equinodermos

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2013, para a extracción de equinodermos, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro F e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 8. Extracción de solénidos (navalla/longueirón/longueirón vello)

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2013, para a extracción de solénidos, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro G e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. Cando a extracción da navalla/longueirón/longueirón vello se vaia realizar con mergullo con subministración de aire desde superficie, de cara a garantir a efectividade dos mecanismos de control sobre o esforzo pesqueiro, será necesario que as entidades titulares dos plans presenten con cada solicitude de apertura mensual un plan de control tal que permita avaliar os medios e medidas empregados para garantir o control do esforzo pesqueiro en cada momento e poñerlle límite, de ser o caso.

A autorización de apertura mensual queda supeditada á adecuación e efectividade das medidas de control propostas.

Artigo 9. Extracción de peneira

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2013, para a extracción de peneira, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro H e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 10. Extracción de algas

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2013, para a extracción de algas, presentados polas entidades asociativas do sector e empresas que se relacionan no cadro I e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 11. Extracción de anémonas

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2013, para a extracción de anémonas presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro J e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias

Artigo 12. Procedemento para o desenvolvemento dos plans de explotación aprobados para o ano 2013

1. As entidades titulares dos plans de explotación deberán solicitar autorización para o desenvolvemento da actividade marisqueira á xefatura territorial correspondente da Consellería do Medio Rural e do Mar. As solicitudes presentaranse, cunha anticipación mínima de 15 días á data da inicio da actividade, nos rexistros das xefaturas territoriais ou comarcais da Consellería do Medio Rural e do Mar, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Tamén poderán presentarse na sede electrónica https://sede.xunta.es

2. As solicitudes para o desenvolvemento da actividade do marisqueo ao abeiro dos plans de explotación en autorizacións marisqueiras correspóndense co modelo publicado como anexo IV desta orde. As solicitudes para os plans específicos en zonas de libre marisqueo e para os plans de explotación de percebe, equinodermos, solénidos, algas e anémonas correspóndense co modelo publicado como anexo III desta orde. Os modelos de solicitude estarán á disposición na Guía de procedementos e servizos no enderezo:

https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos-e-servizos

3. As solicitudes mencionadas virán acompañadas dos datos de explotación do mes anterior necesarios para o seguimento e xestión dos bancos de acordo coas indicacións dos técnicos da consellería responsables de emitir informe da solicitude.

4. As xefaturas territoriais, de acordo co previsto no plan de explotación, ditarán resolución que autorice ou denegue a extracción, expresando as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan de explotación.

A falta de resolución expresa determinará a autorización presunta da actividade sempre que a solicitude se presentase dentro do prazo sinalado; doutra forma considerarase desestimada.

Artigo 13. Bou de vara ou bou de man

1. Aquelas embarcacións que conten no seu permiso de explotación coas modalidades de bou de vara ou bou de man poderán realizar as capturas con carácter xeral, para o ano 2013, desde o 2 de xaneiro ata o 27 de marzo, e desde o 4 de novembro ao 31 de decembro, e sempre de acordo co previsto no Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro.

2. A extracción, no período autorizado indicado no punto anterior, levarase a cabo todos os días agás aqueles que coincidan en sábado, domingo e festivos.

Artigo 14. Procedemento para a presentación de plans experimentais para o ano 2013

1. Poderán autorizarse plans experimentais para o uso de útiles, equipos e técnicas para o marisqueo a pé, o marisqueo desde embarcación e recursos específicos.

2. As entidades asociativas do sector dirixirán as solicitudes á persoa titular da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, da Consellería do Medio Rural e do Mar, segundo o modelo que figura no anexo II desta orde. O modelo tamén estará á disposición na Guía de procedementos e servizos no enderezo:

https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos-e-servizos

As solicitudes poderán presentarse, cunha anticipación mínima de dous meses ao inicio da actividade, no Rexistro Único e de Información do complexo administrativo de San Caetano ou no de calquera das súas xefaturas territoriais ou comarcais da Consellería do Medio Rural e do Mar, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Tamén poderán presentarse na sede electrónica https://sede.xunta.es. A solicitude virá acompañada do plan experimental.

A persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar ditará resolución que autorice ou denegue o plan experimental, no prazo máximo de dous meses desde a súa solicitude, expresando as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan experimental.

Artigo 15. Procedemento para a presentación das solicitudes de plans de explotación para o ano 2014

1. As entidades asociativas do sector dirixirán as solicitudes á persoa titular da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, da Consellería do Medio Rural e do Mar, segundo o modelo que figura no anexo I desta orde. O modelo tamén estará á disposición na Guía de procedementos e servizos no enderezo:

https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos-e-servizos

Presentaranse, antes do 1 de novembro de 2013, no Rexistro Único e de Información do complexo administrativo de San Caetano ou no de calquera das súas xefaturas territoriais ou comarcais da Consellería do Medio Rural e do Mar, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro de 1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Tamén poderán presentarse na sede electrónica https://sede.xunta.es. A solicitude virá acompañada do plan de explotación orixinal.

As solicitudes virán asinadas polo representante legal da entidade. Se a solicitude é para un plan conxunto, deberá ser asinado por todos os representantes ou constar o acordo de delegación expresa de nomeamento do representante.

2. As xefaturas territoriais, como órganos responsables da tramitación da solicitude, comprobarán que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, serán requiridas as entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar o plan. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada no Rexistro da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar a que lle corresponda a tramitación, salvo que no escrito de requirimento se sinale outra cousa distinta. A documentación presentada nun rexistro distinto poderá ser inadmitida, a menos que teña entrada naquel dentro do prazo inicial de 10 días conferido para a súa entrega.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo anterior ás solicitudes que non veñan acompañadas como mínimo dos aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución de inadmisión:

a) Obxectivos de explotación:

1. Obxectivos de produción en quilos por especie ao longo do ano.

2. Obxectivos económicos.

3. Número de participantes no plan.

b) Avaliación do recurso.

c) Plan de extracción e comercialización:

1. Datas previstas para a extracción das distintas especies.

2. Número de días máximos de actividade.

3. Tope de captura por mariscador/a para cada especie e día.

4. Formas de comercialización.

5. Normas de comercialización.

d) Plan financeiro.

4. Os plans de explotación marisqueira serán aprobados por orde da Consellería do Medio Rural e do Mar con anterioridade ao inicio do ano.

Disposición adicional primeira. Rastros remolcados

Os rastros remolcados definidos na sección cuarta do capítulo IV do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, só poderán capturar especies acompañantes nunha porcentaxe inferior ao 10 % do peso total das especies obxectivo, sempre e cando non estean sometidas a un plan de xestión aprobado pola Consellería do Medio Rural e do Mar, cumpran os tamaños mínimos e non estean en veda.

Disposición adicional segunda. Ampliación do número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara

En virtude do disposto na disposición adicional terceira da Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que pesquen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e durante a vixencia desta orde, naqueles plans de explotación en que os datos resultantes do seguimento da explotación, a situación social do sector e os estudos sobre o estado dos recursos así o permitan, poderase incrementar o número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara, sen prexuízo das limitacións e condicións establecidas para cada un dos plans de explotación.

Disposición adicional terceira. Permisos de explotación

Segundo o disposto no artigo 2.1 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades.

Disposición adicional cuarta. A extracción de marisco nas vésperas de festivos

Con carácter xeral, autorízase a extracción de marisco nas vésperas de festivos durante todo o ano 2013, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposición adicional quinta. Prohibición para extraer mexillón silvestre

Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da dirección xeral competente en materia de marisqueo.

Disposición adicional sexta. O emprego do mergullo nos plans de explotación

Segundo a Orde do 23 de abril de 1999, da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional, modificada pola Orde do 13 de xuño de 2001, a aprobación dos plans con arte ou modalidade de mergullo implica a autorización para realizar o mergullo nas zonas e períodos de vixencia daqueles, segundo as resolucións de apertura que sexan ditadas pola xefatura territorial, sen prexuízo da correspondente aprobación para efectos de seguranza, outorgada pola autoridade marítima correspondente, de acordo co establecido na Orde do 14 de outubro de 1997, do Ministerio de Fomento, que establece as normas de seguranza para o exercicio de actividades subacuáticas.

Disposición derradeira primeira. Consulta dos plans de explotación

Os plans de explotación presentados polas entidades que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como na sede das entidades responsables destes. Os datos básicos sobre os plans de explotación aprobados estarán dispoñibles nas páxinas web: http://conselleriamar.xunta.es e http://www.medioruralemar.xunta.es

Disposición derradeira segunda

Autorízase a persoa titular da dirección xeral competente en materia de marisqueo para o desenvolvemento desta orde e que, co obxecto da mellora da xestión dos recursos e na procura dunha explotación sustentable destes, adopte as medidas de xestión necesarias en función do estado dos recursos e dos informes emitidos polos técnicos.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2012

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio

A pé

AF, AB,AX, B, LonV, O

Lagoas de Baldaio

15

De xaneiro a decembro

Fonte Santa Helena

A.M. Esteiro do río Anllóns

A pé

B,

Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua

55

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira, Lodeiro

C.P. A Coruña

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX

Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre a ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

A pé: 30

Embarc.:

40

De xaneiro a decembro

A pé: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña) e baixo do edificio Copigal (Oleiros)

Embarcación: punto de control no lugar das Xubias ( A Coruña)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, LonV

De punta Galduario a punta Peralto

178

Xaneiro e de marzo a decembro

Areal, Friscos e Franco

C.P. A Pobra do Caramiñal

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc AR, C

De punta Galduario a punta Peralto

139

Xaneiro;

De maio a setembro; decembro

Embarcacións “Playa de Raposiños” e “Punta Cabío”

C.P. Aguiño

Embarc.

AB, AR, C, R

Zona de autorización

205

De xaneiro a decembro

Zonas de traballo e punto de descarga (peirao de Aguiño)

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, O, Abc

Praias de Barallobre e Maniños

112

De xaneiro a setembro;

decembro

Zona media da praia de Maniños e ramplas da praia de Barallobre

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cabo de Cruz

A pé

AB, AF, AX, B, LonV

De punta Peralto e Pedra Sartaña entre Pedra Sartaña e punta Careixo; entre punta Careixo e punta Cabo de Cruz; de punta Cabo de Cruz a punta Chazo e entre punta Chazo e punta Pedra Rubia

168

De xaneiro a abril

De xuño a setembro

De novembro a decembro

Praia de Barraña: desembocadura do río Coroño, antigas colonias de verán, centro de saúde e baixada a Sión.

Praia da Retorta: baixada á praia da Retorta.

Ladeira do Chazo: rampla de Angazos e ladeira do Chazo.

Praia de Mañóns: baixada de Triñans, baixada de Piñeiro, aparcadoiro de Mañóns e baixada ás Redondas

C.P. Cabo de Cruz

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc, AR, C, R

Entre punta Peralto e Pedra Sartaña; entre Pedra Sartaña e punta Careixo; entre punta Careixo e punta Cabo de Cruz; de punta Cabo de Cruz a punta Chazo e entre punta Chazo e punta Pedra Rubia

196

De xaneiro a abril

De xuño a setembro

De novembro e decembro

Embarcación de vixilancia nas zonas de traballo

C.P. Camariñas

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B, Lon, LonV, Cm

De punta Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Insuela, enseada da Vasa

192

Solén: 30

Cm: 30

De xaneiro a decembro

Solénidos de xaneiro a setembro

Cm: de xaneiro a marzo e de setembro a decembro

Ariño, punta Fraga do Medio, ponte de Arroio-Trasteiro, A Paxariña, Campo da Poza, Area da Vila

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, AX, B, O, LonV

Autorizacións da confraría de Cariño (marxe esquerda da Ría de Ortigueira) entre punta Figueiroa e punta Leixa

75

LonV: 24

De febreiro a decembro

Solénidos: de xullo a setembro

Punta Figueroa, punta Sismundi, peirao de Sismundi, Macelos, punta Promontorio e punta Fornelos

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B,

LonV, Cm, L

Desde o sur peirao de Ortigueira-punta do Pinar- punta Pedrouselo; peirao de Ortigueira-punta Mouras-punta Canteira-punta Cabalar- praia San Martín;

Entre peirao de Ortigueira e punta Gándara e a enseada de Ladrido, entre Ceña de Foz e Pena de S. Pedro.

90

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, Cano de Cabalar, Lagarea

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, O, AX, Cd, LonV, Cm

Entre final da praia grande de Miño e punta Allo e entre a canle de Hervás e punta Corveiros

110

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido, porto de Miño (porto-praia pequena de Miño)

C.P. Mugardos

A pé

AB, AF,AX

B, Abc

Punta Promontoiro-rampla do Seixo; punta Redonda-punta Leiras;

punta Leiras-punta Promontoiro;

Punta Segaño-Punta Redonda.

132

De xaneiro a decembro

A Barca e lonxa porto Ratón

C.P. Muros

A pé

B, AF, AB, AX, Ar, Cn,

Am

Praia da Virxe e praia da Abelleira

65

De xuño a decembro

Anido na praia da Virxe e Bornalle e Liñares na praia da Abelleira

C.P. Muros

Embarc.

AB, AF, Cn, B, C, AR, Abc, Am, R

Praia da Virxe e praia da Abelleira

70

De xaneiro a abril e decembro

Lancha de vixilancia da confraría na zona de traballo, e nos peiraos de Muros e Esteiro

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Noia

A pé

Embarc.

AF, AB, AX, B, Cn

Zona de autorización

128

De xaneiro a abril,

de setembro a decembro

A pé: San Cosme, Misela e Broña

Embarcación: bateas en punta Testal e peirao do Freixo

C.P. Noia

Embarc.

(rastro de vieira ou voandeira)

O

Bancos de ostra de Broña e punta Cabalo Baixo

40

Xaneiro e febreiro

Novembro e decembro

Bateas de control en Testal e Freixo

C.P. O Barqueiro-Bares

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX. LonV, Cm

Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro: Salgueira-Pena Ourada; Area da Ponte-punta Cereixeira-punta Preguntoiro;

Lama e Area de San Fiz

OX: 180

Resto: 65

De xaneiro a decembro

Praia da Lama; cabeceira do peirao de San Fiz, ponte vella, Fabriquín e os dous peiraos do Barqueiro

C.P. Palmeira

A pé

AF, AX, AB, B, Abc, LonV, C

Punta Aguiúncho, illote de Grades e pedras Pallares

145

De xaneiro a decembro

Nas zonas de traballo

C.P. Palmeira

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, C, B

Punta Aguiúncho, illote de Grades e pedras Pallares

140

De xaneiro a decembro

Peirao de Palmeira

C.P. Pontedeume

A pé

AF, AX,

AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

145

30 (O Fabal e Zopazos)

De xaneiro a decembro

Rampla de acceso ao paseo marítimo de Pontedeume e rampla nova do carro varadoiro, no peirao.

C.P. Pontedeume

Embarc.

AF, AX, AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

190

30 (Tasca e A Barra)

De xaneiro a decembro

Rampla de acceso ao paseo marítimo de Pontedeume e dique de embarcacións de 3ª lista. Lonxa da confraría de Pontedeume

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Rianxo

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

De punta Neixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira, de punta Fincheira a punta Palleiro, de punta Portomouro a punta Bodión e de punta Bodión a punta Leixón

180

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. Rianxo

Embarc.

AF, B, AB,

AX

De Bodión a punta Portomouro; de Bodión a punta Leixón; de Leixón a río Té, e de río Té a punta Fincheira; de punta Fincheira a punta Palleiro

140

De abril a setembro e decembro

Plataforma de batea en punta Fincheira e no porto de Rianxo

C.P. Ribeira

Embarc.

AB, AR, AF, C, B, R

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

187

De xaneiro a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira

C.P. Ribeira

Embarc.

(rastro de vieira ou voandeira)

O

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

42

Novembro e decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira

C.P. Sada-Miño

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

Praia de Sada

70

De xaneiro a febreiro

Praia de Sada

Ría de Arousa, S.Coop. Galega

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

A pé:100

Emb.: 165

De xaneiro a decembro

Fontenla, Outeiro de Pedra Rubia e Portomouro

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, Abc, AX, B, R, Cm, LonV, Lon, N, L

Zonas de autorización: intermareal de Sapeiras de Terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo e O Areoso

160

De xaneiro a decembro, cunha veda de alomenos un mes na zona sueste da illa

Sapeira, Riasón, Cantareira, O Vao, Camaxe, Concerrado, Xastelas, Aceñas e a lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB,

AR, Abc, AX, B, C, R

Zonas de autorización: submareal desde As Sapeiras de Terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo e Areoso

96

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Areoso, Arnela, Con Cerrado, Vao, lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-O Hïo

A pé

AF, AB, AX, B, C, L, Cm, R

Entre punta Alada e punta Preguntoiro cara ao interior da ría de Aldán

66

L: 36

Cm: 48

De xaneiro a abril e de xuño a decembro.

L: xaneiro, febreiro; de maio a setembro e decembro

Cm: de xaneiro a decembro

Praia de San Cibrán, lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

AF, AB, AX, B,

R,Cm

Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, paseo da lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira.

100

De xaneiro a marzo e de xuñoo a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre abril e maio

Rampla de Ruíz, praia de Santa Marta, lonxa de Baiona

C.P. Baiona

Embarc.

AR, AB, Cn, C, R

Autorización administrativa

70

De marzo a abril e de xullo a setembro

Embarcación de vixilancia da confraría, lonxa de Baiona

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cambados

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, N, LonV, Cm, L, O, R

Zona intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre ponte Castrelo e punta Borrelo. Entre o peirao de Cambados e a desembocadura do río Umia

180

Solén: 45

Gaster: 18

De xaneiro a decembro

Solén: de xaneiro a abril e de xuño a decembro

Gasteróp: de xaneiro a agosto e decembro

Ribeira de Mouta

Lonxa de Tragove

C.P. Cambados

Embarc.

AB, AF, AR, Abc, AX, B, C, R

De Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo

80

Xaneiro

De abril a xuño

Decembro

Embarcacións de vixilancia, batea e lonxa de Tragove

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, B

A Fangueira

40

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. O Grove

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, C, R,Cm, L, Ce, Bu

Zonas de autorización

180

De xaneiro a decembro

En Castrelo: O Facho e Insuíña; en Vilalonga: As Cachadas; ponte da Toxa, lonxa do Grove e vehículo de vixilancia en zonas de traballo

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AB, Abc, AX, AR, B, C, R

Zonas de autorización

180

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control de Castrelo (O Facho); caseta de control de Vilalonga (As Cachadas), a embarcación de vixilancia e o vehículo de vixilancia.

Cadro A: Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Vilanova

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, LonV, Cm

De regato Aduana a Rego do Alcalde

170

De xaneiro a decembro.

Nas Sinas: Con do Caramuxo e Con Grande.

No esteiro de Vilamaior: pasarela do esteiro-lado de Terrón, rampla do Esteiro-polideportivo e rampla do esteiro-fábrica da Fuente; nas Carballas-O Bote: praia Nova, praia do Barro.

En Castelete: Con do Castelete; lonxa de Vilanova

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, AR, Abc, B, C, R

Esteiro de Vilamaior, A Corbala, de punta Basella á Corbala, de punta Basella a punta Sinas, de río Aduana a punta Sinas

80

Xaneiro, de abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Sinas ou dique do peirao e lonxa de Vilanova

C.P. Vilaxoán

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, N, LonV, Cm,

De punta Ferrazo a Regato Aduana

160

De xaneiro a decembro

Praia de Canelas, lonxa de Vilaxoán, praia de Preguntoiro, praia de Saíñas, esteiro do Rial, praia de Borreiros e praia de Corón

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

AB

Ameixa babosa

Venerupis pullastra

Cn

Cornicha

Spisula solida

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

L

Lapa

Patella vulgata

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

Lon

Longueirón

Ensis ensis

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Am

Ameixón

Callista chione

N

Navalla

Ensis arcuatus

Ar

Arola

Lutraria spp

O

Ostra

Ostrea edulis

B

Berberecho

Cerastoderma edule

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

C

Carneiro

Venus verrucosa

R

Reloxo

Dosinia exoleta

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

S

Saltón

Laevicardium norvegicum

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

AF, B, LonV, Cm

Bancos de Fondás, Taro e Fontorto

100

De xaneiro a abril

De xullo a decembro

Fondás e Fontorto

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

Cd

Praia do Altar

30

De xaneiro a marzo

De setembro a decembro

Saída da praia de Altar

C.P. Celeiro

A pé

Cd, AF, B, Cm, L,

Praias de Area e Sacido. Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro. Os Casteos, na praia de Covas e marxe esquerda da praia de Seiramar.

Cd: 65

AF, B: 25

Cm, L: 10

Cd: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro

AF: de agosto a decembro

B: de xuño a outubro

Cm: abril e decembro

L: setembro e outubro

Saídas das praias de Area e Sacido, Viveiros, Os Castelos, Entrepontes

C.P. O Vicedo

A pé

AF, AX,

B, OX, LonV, Cm

Desde debaixo das pontes ata o Rego Seco, illa San Martiño, praia de Vilabril, praia de Moledos, praia de Fomento

OX: 50

Resto: 15

OX: de xaneiro a decembro

Resto: de xaneiro a abril e de agosto a decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

AF, LonV, Cm, L

AF e Cm: desde A Vilavella ao Puntal, praia dos Bloques e Tesón sur.

LonV: Taro fronte ás Aceñas, Tesón sur e Taro fronte a Chonos

L: de punta Promontorio ás Carallas e da Insua ao Puntal

AF, Cm:36

LonV: 12

L: 12

AF e Cm: de abril a xuño e de setembro a novembro

LonV: abril, de setembro a novembro

L: de abril a xuño e de setembro a novembro

Lonxa de Ribadeo

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. San Cibrao

A pé

Cm, L

Da ermida de San Tirso a punta Rueta (excluíndo a enseada do portiño de Morás delimitado pola liña imaxinaria que une os extremos dos espigóns do porto)

30

De outubro a decembro

Lonxa de San Cibrao, porto de Morás, porto de Portocelo

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de

extracción

Puntos de control

A.M. Fonte de Santa Helena de Baldaio

A pé

AF, B, AB, LonV

Lagoas de Baldaio

15

De xaneiro a decembro

Fonte de Santa Helena

A.M. Esteiro do Río Anllóns

A pé

B, AX

Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns

B: 90

AX: 60

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira e Lodeiro

C.P. A Coruña

Embarc.

AF, AB, B, C, Ch, Cn

Banco do Parrote, Valiña (barra da praia de Santa Cristina) e praia de Oza

Parrote: 40

Valiña/Oza:Cn: 60 días

Resto: 20 días

Parrote: de maio a decembro

Valiña/Oza: de xaneiro a decembro

Bancos de Valiña e Oza: puntos de control no lugar das Xubias (A Coruña)

Banco do Parrote: rampla da dársena da Mariña

C.P. A Coruña

A pé

Embarc.

AF, AB, B,

AX

Zonas de libre marisqueo da ría do Burgo: desde a ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai desde o colexio Santiago Apóstolo ata o extremo leste da praia de Santa Cristina

A pé: 70

Emb.: 80

De xaneiro a decembro

A pé: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña) e baixo do edificio Copigal (Oleiros)

Embarcación: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña)

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B

Zona intermareal de punta Galduario á punta da Corna

20

Febreiro e abril

Lonxa da Pobra do Caramiñal

C.P. Barallobre

A pé

AB,AF, AX, B

Zona intermareal desde San Valentín ata a desembocadura do río Belelle

104

De xaneiro a abril e de xullo a decembro

Embarcación de vixilancia na zona de extracción, estación de tren de Neda e lonxa de Barallobre

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, B, Cd, LonV

Praias de Figueiras, dos Cabalos, de Cariño-A Concha e A Basteira

18

De marzo a setembro

Punta Figueroa, lonxa de Cariño

C.P. Corcubión

A pé

AF, AB, AX, B, Lon, L, Cm

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (Ézaro)

AF, AB, AX, B: 100

Lon: 50

Cm, L: 15

De xaneiro a decembro

Lonxa de Corcubión

C.P.Corcubión e Fisterra (plan conxunto)

Endeño remolcado

AR

Zona V, agás no ámbito da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos

60

De maio a xullo

Peirao de Corcubión e lonxa de Fisterra

C.P. Espasante

A pé

AF, AB

AX, B, Cd LonV, Cm, L

Enseada de Ladrido (na ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata á depuradora

100

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido

C.P. Ferrol, Mugardos e Barallobre

(plan conxunto)

Rastro de vieira ou voandeira

Z

Zona media da ría comprendida entre a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás as enseadas de Caranza e Cabana-A Malata) e a liña imaxinaria que une punta Redonda e punta do Vispón

42

De xaneiro a novembro

Embarcación de vixilancia

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Fisterra

Embarc.

AB, AR, Am, Cn

Bancos infralitorais da praia de Langosteira

110

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia na propia zona de traballo, peirao e lonxa de Fisterra

C.P. Lira e O Pindo (plan conxunto)

A pé

B, AF,

Praia da Berberecheira

20

De xaneiro a decembro

Estrada do Viso

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX, O, Cd, LonV, Cm

A pé: Bañobre, xuncal do río Baxoi e río Bañobre, punta Xurela-ponte do Porco, punta Cabana-praia do Pedrido

Embarcación: de punta Curbeiroa a punta Mauruxo; de punta Satareixa a punta Allo

A pé: 110

Embarc.:30

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido

C.P. Muros

A pé

L,Cm

Liña de costa comprendida entre punta Insua á punta Uía

36

De xaneiro a xuño

De outubro a decembro

Peirao de Muros e peirao de Esteiro

C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto)

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, AX, C, Cn, B, Am, R

Entre punta Santa Catalina, Esteiro e Creba; entre monte Louro e punta Santa Catalina; toda a zona sur entre punta Ornanda e punta Aguieira

70

De xuño a outubro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo

C.P. O Pindo

A pé

Cm, L

Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río Larada

30

De xaneiro a decembro

Porto de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Asociación das Confrarías da Ría de Vigo e Pescadebaixura S.C.G (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, AR, AX, B, C, Cn, Abc, Am, R

Bancos sublitorais da ría de Vigo, excepto a autorización de Baiona

180

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses, sendo polo menos un mes e medio consecutivo entre abril e xuño

Na zona de traballo mediante embarcación e nas lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e Baiona

C.P. A Guarda

A pé

L

De punta dos Picos á punta Orelludas

48

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de outubro e novembro

Peirao do porto Santa Mª de Oia e lonxa da Guarda

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R, Cm, LonV, Lon, N, L

De punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa)

160

De xaneiro a decembro

O Naval, Espiñeiro, Gradín, Avilleira, A Salga, Semuíño, Aguiúncho e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB, AR, AX, Abc, B, C, R

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O Camallón), e de punta Quilme a Sapeiras de Terra (cara oeste e noroeste da illa)

102

De abril a agosto

Roncadeiras, Niño do Corvo, Campelo e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Arcade

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais desde a caseta do Ceboleiro ata Pedra dos Caralletes

200

De xaneiro a decembro

Lonxa de Arcade

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Arcade e Vilaboa (plan conxunto)

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais de punta Cabalo a Pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache)

35

De xaneiro a decembro

Cunchido

C.P. Bueu

Endeño remolcado

AR

Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro e entre praia Alada e punta Couso.

15

Xaneiro e decembro

Zona de traballo e lonxa de Bueu

C.P. Bueu

Rastro de vieira ou voandeira

(para rabioso)

Rb

Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

60

De febreiro a novembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu, Portonovo e Aldán-O Hïo (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, Abc, AR, AX, C, R, Cn, B, Am, Rb ,S

De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza

210

De xaneiro a decembro, cunha veda en febreiro e maio

Nas zonas de produción mediante embarcación

C.P. Cambados

Embarc.

AF, AB, AR, Abc, AX, B, C, R

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas

140

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia e

lonxa de Tragove

C.P. Cangas

A pé

AB, AF, AX, B, R, LonV, L

Bancos intermareais desde praia de Canaval á punta Couso

100

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses ou rotación de bancos

Praia do Sinal, Massó, Congorza e lonxa de Cangas

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cangas

A pé

L

De punta Rodeira á praia de Canaval

20

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses de outubro a novembro

Zonas de traballo e lonxa de Cangas

C.P. Cangas

Endeño remolcado

AR

Entre cabo Home e faro Borneira e as illas Cíes

40

Xaneiro

De agosto a decembro

Zona de produción e rampla da lonxa de Cangas

C.P. Carril

A pé

AF, AB, AX, B

Lombos do Ulla e praia Compostela-A Concha

200

De xaneiro a decembro

Praia de Compostela-Concha, Lombos do Ulla e lonxa do Carril

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B

As Malveiras, As Briñas, O Con e Corveiro

100

De xaneiro a decembro

Zona de produción e lonxa do Carril

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AX, AB, Abc, AR, B, C, R

Delimitado na resolución de apertura

180

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control (O Facho); caseta de control de Vilalonga (As Cachadas), a embarcación de vixilancia e o vehículo de vixilancia.

Pescadebaixura, S. Coop. Galega e Asociación de Confrarías da Ría de Vigo (plan conxunto)

Rastro de vieira ou voandeira

VOL, Z

Bancos sublitorais da ría de Vigo

140

De xaneiro a decembro cunha veda consecutiva de dous meses entre xuño e setembro

Zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns e enseada de San Simón. Lonxas de Arcade, Baiona, Canido, Vigo, Redondela, Meira, Cangas, Vilaboa

C.P. Moaña

A pé

B, AF, AX, Abc,

B, N, LonV, Cm

Bancos intermareais entre a punta Travesada e a praia de Canaval

150

De xaneiro a decembro.

Punta Travesada-peirao do Forno do Cal; Domaio, Tella, Meira, Xunqueira, lonxa de Meira; con ou ben nas zonas rochosas traballadas en cada momento.

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Moaña e Cangas (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cm

De punta Rodeira ata a praia de Canaval: illa dos Ratos

50

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses en maio e xuño

Zona de traballo e nas proximidades da depuradora de Pilo.

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Abc, Cn, R, Cm, L

Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde do dique da canalización do río Lérez

150

De xaneiro a decembro

Lourizán, Puntada, Polvorín, Ameixal, lonxa de Campelo, A Ostreira (Campelo), A Reiboa (Combarro),Padrón (Combarro) A Canteira, D. Bernardo, Ouriceira, O Covelo, O Laño, O Carballo, Xiorto e Raxó

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, AX, AR, B Abc, Cn, C, O, R

Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Praceres, na zona sur da ría e desde punto ata o faro verde do dique da canalización do río Lérez

144

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de febreiro e outubro

Embarcación na zona de produción, lonxa de Campelo

C.P. Redondela

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, Cm, R, LonV

Bancos intermareais desde a caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga (incluída)

160

De xaneiro a decembro

Sobreiro, O Regato, punta do Cabo, praia de Cesantes, lonxa de Cesantes, A Portela, Portocedeira, Rande, Arealonga

Cadro B: Plans específicos en zonas de libre marisqueo

(Continuación)

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Vigo

A pé

AF, AB, Abc

Bancos intermareais entre o puntal da Serra (zona sur) e praia de Arealonga (excluída)

100

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de abril e maio

Zona de traballo (Toralla e A Guía) e lonxas de Vigo e Canido

C.P. Vilaboa

A pé

AB, AF, AX, B, LonV

Bancos intermareais desde punta Travesada ata punta Cabalo

145

De xaneiro a decembro

Punta Cabalo, lonxa de Santa Cristina e Calera

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, ABc, AR, B, C, R

Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho rego do Alcalde (zona de produción: praia Nova, As Carballas e As Negrenlas)

130

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Carballas, ou dique do peirao e lonxa de Vilanova

C.P. Vilaxoán

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B, R

Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán, de punta Castelete á punta Ferrazo

160

De xaneiro a decembro.

Embarcación na zona de produción, escaleiras fronte á fachada principal da lonxa de Vilaxoán

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

AB

Ameixa babosa

Venerupis pullastra

Cn

Cornicha

Spisula solida

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

L

Lapa

Patella vulgata

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

Lon

Longueirón

Ensis ensis

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Am

Ameixón

Callista chione

N

Navalla

Ensis arcuatus

Ar

Arola

Lutraria spp.

O

Ostra

Ostrea edulis

B

Berberecho

Cerastoderma edule

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

C

Carneiro

Venus verrucosa

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

S

Saltón

Laevicardium norvegicum

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Cadro C: Zonas de libre marisqueo

Marisqueo desde embarcación

Especies

Cotas máximas de captura

kg/ tripulante enrolado e a bordo/día

kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

Voandeira (Aequipecten opercularis)

50

150

Berberecho (Cerastoderma edule)

20

60

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

9

Ameixa babosa (Venerupis pullastra) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

---

Carneiro (Venus verrucosa)

8

---

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

---

Cadelucha (Donax trunculus)

20

60

Ostra (ostrea edulis)(3)

250 ud

500 ud

Outros moluscos

-

30

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de 1/2.

(2) A extracción do reloxo requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades, e non en quilogramos.

Marisqueo a pé

Especies

Cota máxima de captura (kg/ mariscador/día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis pullastra)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

Cadro D: Plans de explotación de percebe (Pollicipes pollicipes)

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Burela

A pé

Embarc.

Ámbito territorial da confraría: de punta Rueta a punta Nois

20

De xuño a agosto

Aparcadoiro de cabo Burela, aparcadoiro da praia de Ril, aparcadoiro da praia de Marosa, punta do Castro

C.P. Celeiro

A pé

Embarc.

Da ermida de San Tirso a punta Cabalo e illa Gabeira

100

De xaneiro a decembro

Lonxa de Celeiro e peirao de Portocelo

C.P. O Vicedo

Embarc.

Desde a marxe esquera do río Escourido á marxe dereita do río Sor

80

De abril a setembro

Decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

De punta Promontoiro ás Carallas

58

De marzo a decembro

As Pudias, punta Corveira, área recreativa Areosa-Piñeira

C:P. San Cibrao

A pé

Embarc.

De ermida San Tirso a punta Rueta (incluíndo as Illas de Cal, Ansarón e Farallóns)

70

Marzo, de xuño a setembro e decembro

Lonxa de San Cibrao; portos de Morás e Portocelo

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña, Mera, Lorbé e Sada (plan conxunto)

A pé

Embarc.

Ámbito territorial das confrarías da Coruña, Mera, Lorbé e Sada

144

De xaneiro a decembro

Embarcacións: dársena de Oza

C.P. Aguiño

A pé

Embarc.

Desde punta Castro ata a desembocadura do río Sieira, illas e illotes

201

De xaneiro a decembro

Zonas de traballo; punto de descarga (peirao de Aguiño)

C.P. Ares

Embarc.

De punta Segaño ata illas Mirandas

90

De maio a setembro e decembro

Porto de Ares, na nave multiúsos da confraría

C.P. Caión

A pé

Embarc.

De punta Alba a Pedra do Sal

160

De xaneiro a decembro

Lonxa de Caión

Cadro D: Plans de explotación de percebe (pollicipes pollicipes)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Camariñas

A pé

Embarc.

De punta Gallada a punta Villueira

160

De xaneiro a decembro

Arnela

C.P. Camelle

Embarc.

De punta Morelo a punta Gallada, incluíndo illas e illotes fronte á costa

146

De xaneiro a decembro

Porto de Ríos, porto da Lagoa, porto de Camelle

C.P. Cariño

Embarc.

De Pedra Barcelona ata a desembocadura do río Mera

132

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cariño

C.P. Cedeira

Embarc.

Do faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona

180

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cedeira

C.P. Corme

A pé

Embarc.

Da enseada do río Anllóns á punta Nariga

132

De xaneiro a abril e de xuño a decembro

Zona A: praia da Ermida, praia de Balarés e camiño do Canteiro; zona B: merendeiro e cruzamento da Atalaia; zona C: merendeiro, aldea do Roncudo e mirador do Roncudo; zona D: aldea do Roncudo, os Eolos e A Fontenla; zona E: praia da Barda, Santa Mariña, A Fontenla e punta Nariga; porto de Corme para as embarcacións

C.P. Espasante

Embarc.

De illa San Vicente ata punta Billardeira

172

De xaneiro a abril

De xuño a decembro

Peirao de Espasante

C.P. Ferrol

A pé

Embarc.

De faro de punta Frouxeira ata A Faísca

162

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ferrol, punta Penencia, Lobadiz, A Cova e praia dos Botes.

C.P. Fisterra

A pé

Embarc.

Da praia de Nemiña ata cabo Fisterra

A pé: 160

Emb.: 180

De xaneiro a decembro

A pé: zona A: cabo Fisterra; zona B: alto da Nave; zona C: praia da Arnela

Embarcación: embarcación de vixilancia e dique do peirao de Fisterra

C.P. Laxe

A pé

Embarc.

De punta Morelo a punta Padrón

90

De xaneiro a outubro

Decembro

Lonxa de Laxe

Cadro D: Plans de explotación de percebe (Pollicipes pollicipes)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Lira

Embarc.

De punta Insua ata a desembocadura do río Larada

82

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira e embarcación de vixilancia nas zonas de extracción

C.P. Malpica

A pé

Embarc.

De punta Nariga a Pedra do Sal, incluíndo Illas Sisargas, baixos de Baldaio e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas.

170

De xaneiro a decembro

Lancha de vixilancia e nave de redes do porto de Malpica

C.P. Muros

A pé

De punta Insua a punta Uía

70

De xaneiro a decembro

Peirao de Muros

C.P. Muxía

A pé

Embarc.

De punta Piaduiro, marxe esquerda da desembocadura do río Grande, ata punta Nemiña, marxe dereita da desembocadura do río Castro (incluíndo illas e illotes)

155

De xaneiro a decembro

A pé:

Zona A: saída da pista de Moreira

Zona B: campo de Carlos

Zona C1: campo de Boubirón e A Barca

Zona C2: explanada da cetárea de Merexo

Embarcacións: rampla do peirao de Muxía.

C.P. O Barqueiro-Bares

Embarc.

De punta Villardeira a punta da Barra

155

Xaneiro

De marzo a decembro

Peirao do Barqueiro, punta da Estaca de Bares e praia de Esteiro

C.P. O Pindo

A pé

Da desembocadura do río Xallas á desembocadura do río Larada e pedras adxacentes

40

De xaneiro a decembro

Portiño de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

C.P. Porto do Son

A pé

Embarc.

De río Sieira a punta Cabeiro

152

De xaneiro a decembro

Zonas 1 e 2: furna de Laxe,

Zona 3: punta Castro,

Zona 4 : punta Sagrada

Zonas 5 e 6: peirao pesqueiro de Porto do Son

C.P. Ribeira

Embarc.

De punta Aguiúncho-Airó Grande ata punta Castro (illas e illotes Laxas e Pías de Castiñeira, Airós, Rúa, Carabancelo, Xidoiro Pedregoso, Corveiros e Lobeiras)

48

De xaneiro a decembro

Zona de extracción e lonxa de Ribeira

Cadro D: Plans de explotación de percebe (Pollicipes pollicipes)

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

140

De xaneiro a decembro

Zona A: capela de San Sebastián e lonxa da Guarda Zonas B e C: horizonte e lonxa da Guarda

C.P. A Guarda

Embarcación

De punta Orelludas a punta dos Picos

100

De xaneiro a decembro

Peiraos do porto da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. Aldán-O Hío

A pé

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

15

Xaneiro, de xullo a setembro e decembro

Lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

Embarcación

De punta Orelludas a monte Ferro (punta Lameda), incluíndo as illas Estelas, Farallóns e Lourido

150

De xaneiro a decembro

A pé: zona 1: Salgueira; zona 2: porto do Castro; zona 3: Pedra Rubia

Desde embarcación: embarcación da confraría e lonxa de Baiona

C.P. Bueu

Embarcación

De punta Lapamán a punta Morcegos. Illas Ons e Onza

160

De xaneiro a decembro

Area 1-N: cova da Vella e arredor do Centolo; Área 1-S: enseada Bastián de Val; Área 2: enseadas de Fedorentos, Cova do Inferno e Caniveliñas e punta Freitoxa; Área 3: praia sur de Onza, praia norte de Onza, zona oeste de Onza e zona leste de Onza; Área 4-N: Liñeiros norte: abrigo do Estripeiral, saída do intermareal ou no cruzamento dos camiños; Área 4-C: Liñeiros centro: abrigo do Estripeiral, abrigo de Liñeiros, saída do intermareal ou cruzamento dos camiños; Área 4-S: Liñeiros sur: enseada de Caniveliñas, saída do intermareal ou cruzamento dos camiños; Área 5: leste de Ons: porto de Ons; Área 6-N: praia Ancoradoiro, aparcadoiro da praia de Ancoradoiro; Área 6-S: praia de Lagos, aparcadoiro da praia de Lagos

Cadro D: Plans de explotación de percebe (Pollicipes pollicipes)

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cangas

Embarcación

De punta Couso a punta Canaval e illas Cíes

140

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Cangas

C.P. O Grove

A pé

Embarcación

De punta Area Grande a punta Faxilda

100

De xaneiro a decembro, cunha veda do 1 ao 19 de setembro e do 16 de outubro ao 30 de novembro.

Lonxa do Grove e na zona de extracción (vehículo/embarcación)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

Cadro E: outros crustáceos

Especie

Períodos autorizados para o ano 2013

Nécora (Necora puber)

do 1 ao 4 de xaneiro

do 30 de xuño ao 31 de decembro

Lumbrigante (Homarus gammarus)

do 1 de xaneiro ao 29 de marzo

do 1 de xullo ao 30 de setembro

Lagosta (Palinurus elephas)

do 1 de xaneiro ao 29 de marzo

do 1 de xullo ao 30 de setembro

Santiaguiño (Scyllarus arctus)

do 1 de outubro ao 31 de decembro

Cangrexo (Carcinus maenas)

Todo o ano

Conguito (Macropipus corrugatus)

do 1 de xaneiro ao 29 de marzo

do 1 de xullo ao 31 de decembro

Patulate (Macropipus depurador)

do 1 de xaneiro ao 29 de marzo

do 1 de xullo ao 31 de decembro

Boi (Cancer pagurus)

do 1 de xaneiro ao 28 de xuño

do 1 de decembro ao 31 de decembro

Cadro F: Plans de explotación de equinodermos

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Celeiro

A pé

Desde a ermida de San Tirso a punta do Cabalo

20

De xaneiro a abril

Saídas dos bancos do Rego, Muiñelo, Arnela e lonxa de Burela

C.P. San Cibrao, Burela, Ribadeo e A.M. San Cosme

A pé

Desde punta Furada ata as Carallas, agás desde a ermida de San Tirso a punta do Cabalo

40

De xaneiro a abril

Ribadeo: As Pudias, punta Corveira, área Recreativa Areosa-Piñeira

Burela e San Cosme: lonxa de Burela

San Cibrao: lonxa de San Cibrao, portos de Morás e Portocelo

C.P. O Vicedo, San Cibrao e Celeiro

(plan conxunto)

MSAS

Desde Punta Pena Furada ata As Carrallas, agás a zona comprendida entre a punta do dique norte do porto de Alcoa e o faro de San Cibrao.

100

De xaneiro a abril

Novembro e decembro

Lonxas do Vicedo, Celeiro e San Cibrao e confraría de pescadores de Burela

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña e Barallobre

(plan conxunto)

MSAS

De punta Langosteira a punta Segaño

40

De xaneiro a abril e decembro

Lonxas da Coruña e Barallobre; portos de Lorbé e Ares

Cadro F: Plans de explotación de equinodermos

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Aguiño e Ribeira (plan conxunto)

MA

MSAS

Bicheiro

Illa de Sálvora, costa e illotes adxacentes, agás as seguintes zonas de exclusión: na Illa de Sálvora, entre Petóns do Abuelo, O Espiño, Laxa Brava e punta Besugueiros; En Sagres: entre O Pardón de Fóra, Petón do Mouro e Insua Longa.

De punta Falcoeiro ata río Sieira, incluíndo illotes adxacentes (Falcoeiro, Basoñas e outros)

40

De xaneiro a marzo

Peirao de Aguiño

C.P. Cariño e O Barqueiro

MSAS

Pedra Barcelona, pola parte oeste, ata punta Castro de Vilela

60

De xaneiro a abril e decembro

Peirao de Cariño

C.P. Cedeira-

MSAS

Desde o faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona, agás a reserva integral e as ZEP-I e ZEP-II

60

De xaneiro a abril

Lonxa de Cedeira

C.P. Espasante

A pé

De illa San Vicente ata punta Vilardeira

9

De xaneiro a abril

Peirao de Espasante e lonxa de Ortigueira

C.P. Ferrol

MSAS

De faro de punta Frouxeira ata a ponte da Faísca

60

De xaneiro a marzo

Decembro

Nas zonas de traballo e peirao de Ferrol

Cadro F: Plans de explotación de equnodermos

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Lira, Fisterra e Corcubión (plan conxunto)

MA

MSAS

Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua

70

No ámbito da reserva: 50

De xaneiro a abril

De novembro a decembro

Peiraos e lonxas de Lira, Fisterra e Corcubión

Cando se traballe no ámbito da reserva: rampla norte do peirao de Lira

C.P. Malpica, Corme, Laxe, Camelle, Camariñas e Muxía (plan conxunto)

MSAS

Zona VI: de cabo Touriñán a punta Langosteira

30

De xaneiro a abril

Lonxas de Muxía, Camariñas, Camelle, Laxe, Corme e Malpica

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

45

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Porto de Oia, Horizonte, lonxa da Guarda e A Grelo

C.P. A Guarda

MSAS

De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima)

80

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Peiraos da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. Aldán

MA

MSAS

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

30

De xaneiro a marzo

De outubro a decembro

Embarcación de vixilancia

Lonxa da confraría de Aldán

C.P. Baiona

A pé

MSAS

De punta Orelluda a praia da Abra (excluída), incluíndo as illas Estelas

A pé: 50

MSAS: 127

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Lonxa de Baiona

Cadro F: Plans de explotación de equinodermos

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Bueu, Portonovo e Sanxenxo

(plan conxunto)

MSAS

De punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso, de punta Couso a punta Morcegos e illas Ons e Onza

100

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Lonxas de Bueu e de Portonovo

C.P. Cangas

MA

MSAS

Entre punta Canaval e punta Couso, illas Cíes

125

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Zona de extracción pola embarcación de vixilancia; lonxa de Cangas

C.P. O Grove

MA

MSAS

De punta Faxilda (agás A Lanzada) á punta Moreira, de praia de Con Roibo a peirao do Grove, Pedras Salvorés, Baixos dos Mezos e dos Esqueiros

65

Xaneiro, febreiro, novembro e decembro

Peirao do porto de San Vicente, peirao do porto de Meloxo, lonxa do Grove e embarcación de vixilancia

C.P. Vigo

MA

MSAS

De Rande á praia de Abra (esta última excluída)

86

De xaneiro a marzo

De outubro a decembro

Zona de traballo e lonxas de Canido e Vigo

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro G: Plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Pobra do Caramiñal

N

MA

MSAS

De punta Galduario a punta Corna, arrecife de Aroñe e de punta Galduario a punta Peralto

140

De xaneiro a setembro e decembro

Embarcacións Praia de Raposiños e Punta Cabío e embarcacións dos xefes de equipo

C.P.Aguiño

N

MA

Zonas de autorización

160

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e punto de descarga (peirao de Aguiño)

C.P: Aguiño e Ribeira

(plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

Praia da Ladeira e zonas de libre marisqueo adxacentes ás autorizacións das dúas confrarías (agás O Carreiro)

Praia da Ladeira: 20

Resto das zonas: 43

Praia da Ladeira: de xuño a setembro

Resto das zonas: de abril a setembro

Zonas de traballo e peiraos de Aguiño e Ribeira

C.P. Cabo de Cruz

N

MA

De punta Peralto ata punta Pedra Rubia

70

De abril a setembro e decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo

C.P. Camariñas e Muxía

(plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

De punta Sandía á desembocadura do río Lago: praias de Lago e de Barreira e infralitoral entre a praia de Barreira e punta Sandía

Enseada de Merexo: praias de Area Maior, Loureiro e de Borreiros

Praia da Cruz

Por fóra da praia de Mozogondón

120

De febreiro a decembro

Lonxas de Camariñas e Muxía.

Para a zona E: na zona de traballo

Cadro G: Plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Fisterra, Corcubión e Lira (plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua

220

Praia de Carnota: 60

De xaneiro a decembro

Praia de Carnota: de abril a novembro

Lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira, e embarcación de vixilancia

Cando se traballe no ámbito da reserva (praia de Carnota): rampla norte do peirao de Lira

C.P. Fisterra

Lon

A pé

Praias de Sardiñeiro e Langosteira

90

De xaneiro a decembro

Praias de Langosteira e de Sardiñeiro, lonxa de Fisterra

C.P. Laxe e Corme

(plan conxunto)

N, Lon,

MA

MSAS

Praia de Laxe, praia da Hermida, praia de Osmo, banco Riocobo e praia de Rebordelo

75

De maio a setembro

Embarcación de vixilancia, lonxas de Corme e Laxe

C.P. Muros

N, Lon

A pé

Praia de Abelleira, praia da Virxe e praia de Ventín

16

De xaneiro a decembro

Bornalle e Liñares (Abelleira), Ventín e Anido (na praia da Virxe)

C.P. Muros

N, Lon

MA

MSAS

De punta Insua a punta Uía

230

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia nas zonas de traballo e lonxas de Muros e Esteiro

C.P. Noia

N, Lon, LonV

MA

MSAS

Na costa norte, desde punta Uía ata porto Siavo, incluíndo a cara interna da illa da Creba e exceptuando a zona portuaria, a zona dos estaleiros e a canle de navegación

Na costa sur, desde punta Batuda ata punta Redondelo

128

De xaneiro a decembro

Na zona de traballo

C.P. Palmeira

N, Lon

MA

Punta Aguiúncho, illote de Grades e punta da Corna

150

De xaneiro a decembro

Nave da confraría no porto de Palmeira

Cadro G: Plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Palmeira

LonV

A pé

Praia da Corna

40

De xaneiro a decembro

Na zona de traballo

C.P. Porto do Son e Portosín, (plan conxunto)

N, Lon, LonV

MA

MSAS

De punta Batuda a río Sieira

149

De xaneiro a decembro

Peirao de Porto do Son e Portosín

Embarcacións participantes nas zonas de traballo cando se traballe con subministración de aire desde superficie.

C.P. Ribeira

N, Lon

MA

MSAS

Bancos de Coroso-Río Grande-Río Azor, Insua-Airó e Castiñeiras

121

De marzo a decembro

Zona de extracción (Coroso, Touro) e lonxa de Ribeira

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

N, LonV

MA

MSAS

Desde Sapeiras de Terra ata punta Quilme, Areoso, Camallón, Roncadeiras, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

219

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre febreiro e xuño

Con Cerrado, Arnela, Roncadeiras, Areoso, O Vao e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-O Hïo

N, Lon

MA

MSAS

De punta Alada a punta Morcegos cara ao interior da ría

208

De xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre xaneiro e marzo e para o longueirón entre abril e maio

Embarcación de vixilancia, lonxa de Aldán

Cadro G: Plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P.Baiona

N, Lon

MA

MSAS

De puntal da Serra a punta do Boi

80

De xaneiro a decembro,cunha veda para a navalla nos meses de febreiro e marzo e para o longueirón en maio e xuño

Embarcación da confraría, lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó e Sanxenxo

(plan conxunto)

N, Lon, LonV

MA

MSAS

De punta Faxilda a punta Morcegos, illas Ons e Onza

N: 211

Lon: 40

N: De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses entre xaneiro e marzo

Lon: extraerase no período de veda da navalla

Zona de traballo mediante a embarcación de vixilancia

C.P. Cambados

N, LonV

MA

MSAS

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, Tragove, Tereixiñas e As Lobeiras

110

De xuño a outubro

Embarcación de vixilancia da confraría, batea de control e lonxa de Tragove

Cadro G: Plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cangas

N, Lon

MA

MSAS

De punta Canaval a punta Couso e illas Cíes

235 (máximo de 40 para LonV)

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos para a navalla entre febreiro e maio e cunha veda para longueirón nos meses de maio e xuño

Embarcación na zona de produción e lonxa de Cangas

C.P. Moaña e Cíes Artesanais, S. Coop.Galega (plan conxunto)

N

MA

MSAS

De Rande a petóns de Canaval: Bancos da Tella, Costal Domaio, Borna, Arroás, Cocho, Con, Tirán Terra, Tirán Fóra, Rande (excluíndo a zona que vai desde Rande ata punta Aradoiro)

190

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre febreiro e maio

Zona de traballo

C.P. O Grove

N, Lon

MA

MSAS

Enseada da Lanzada (praia da Lanzada, praia de Area da Cruz e Raeiros), praia da Mexilloeira, praia Area das Pipas, praia Area de Reboredo, Lombo de Rons-Migalliñás, Lombo das Sinas, enseada do Grove

250

De xaneiro a decembro, cunha veda reprodutiva para a navalla de dous meses consecutivos e para o longueirón dun mes, en función do índice de condición gonadal

Embarcación de vixilancia, vehículo de vixilancia e lonxa do Grove

C.P. Redondela, Vilaboa (plan conxunto)

N

MA

MSAS

De punt

Travesada ata o peirao de San Adrán de Cobres e desde a ponte de Rande ata punta Pías

50

Xuño, xullo, agosto e decembro

Zonas de traballo e lonxas de Vilaboa, Redondela e Vigo

Cadro G: Plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua; Solen marginatus)

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Vigo

N, Lon

MA

MSAS

De puntal da Serra á ponte de Rande

N: 200

L: 100

Navalla: de xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla nos meses de febreiro e marzo. Para o longueirón: febreiro, marzo, xullo, agosto e setembro, cunha veda nos meses de maio e xuño

Zona de traballo e lonxas de Canido e Vigo

C.P. Vilanova

N, LonV

MA

As Sinas, Con Grande e As Carballas

215

De xaneiro a decembro, cunha veda en función do índice de condición gonadal

Zona de traballo e lonxa de Vilanova

(1) Entidade

(2) Especies

Abreviatura

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

A.M.

Asociación de mariscadoras

N

Navalla

Ensis arcuatus

C.P.

Confraría de pescadores

Lon

Longueirón

Ensis siliqua

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

(3) Modalidade

Abreviatura

MA

Mergullo en apnea

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro H: Plans de explotación de peneira (Haliotis tuberculata)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Fisterra, Corcubión e Lira (plan conxunto)

MA

MSAS

De cabo Touriñán a punta Insua, excepto a zona incluída na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos

40

Xaneiro, maio e de setembro a novembro

Zona de produción e peiraos e lonxas de Corcubión, Fisterra e Lira

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De punta Salinas a punta Quilme, Areoso, Camallón, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

30

De xaneiro a marzo,

De novembro a decembro

Areoso, Arnela, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-O Hïo

MA

MSAS

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

60

De febreiro a abril

Lonxa de Aldán e embarcación de vixilancia

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó, Sanxenxo (plan conxunto)

MA

MSAS

No norte da ría: de punta Faxilda a punta Aguillóns, illa de Tambo (con Corbeiro). Illas Ons e Onza

No sur da ría: do faro sur da illa de Tambo á esquina oeste da Escola Naval de Marín e ata punta Morcegos

60

De xaneiro a marzo,

De outubro a decembro

Zona de produción e lonxas de Bueu, Campelo, Marín e Portonovo

C.P. Cangas

MA

MSAS

Zona sublitoral rochosa entre punta Canaval e punta Couso, incluíndo illas Cíes (agás de cabo Bicos a punta Cabaliños)

50

De xaneiro a xullo,

De outubro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Cangas

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro I: Plans de explotación de algas

Litoral da Comunidade Autónoma Galega

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Algamar, S.L.

A pé

Litoral de Galicia

168

De xaneiro a setembro

---

Ceamsa, S.L.

A pé

Litoral de Galicia

96

De marzo a outubro

---

Conservas y Ahumados LOU, S.L.

A pé

Litoral de Galicia

35

De maio a setembro

---

Conservas Artemar, S.L.N.E.

A pé

Ría de Vigo-A Guarda; ría de Pontevedra; ría de Arousa; ría de Muros-Noia-Fisterra; Costa da Morte-A Coruña

72

De febreiro a setembro

---

Conservas Mar de Ardora, S.L.

A pé

Zonas rochosas do intermareal: de punta Lapachán a punta Torella; de punta Torella a punta Frouxeira; de punta Frouxeira a punta Fuciño do Porco

110

De xaneiro a decembro

---

Porto-Muíños, S.L.

A pé

Litoral de Galicia

180

De xaneiro a decembro

---

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña e Sada

(plan conxunto)

MA

MSAS

Zona VII: de punta Langosteira a cabo Prioriño

20

De xaneiro a agosto

Portiño, Suevos, Lorbé, Sada, Ares e porto da Coruña

C.P. Aguiño

MA

MSAS

Petóns de Centoleira, Con de Agosto-praia Carreira-praia Aguiño; norte Vionta-Cabeceiro Grande-punta Castelo-punta Lagos; entre illote Rabuda, illote Redonda Vella, a punta do Castelo e a praia de Carreira

30

De marzo a outubro

Zonas de traballo e peirao de Aguiño

C.P. Camariñas

MA

MSAS

De punta Chorente a punta Gallada

18

De xaneiro a setembro

Lonxa de Camariñas

C.P. Camariñas

A pé

De punta Xanleira ata punta Gallada

20

De maio a outubro

Lonxa de Camariñas

Cadro I: Plans de explotación de algas

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Camelle

MA

MSAS

De punta Morelo a punta Gallada

30

De marzo a outubro

Lonxa de Camelle

C.P. Corcubión

A pé

De punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas

40

De xaneiro a decembro

Lonxa de Corcubión

C.P.Muros

A pé

De punta Insua a punta Uía

8

De marzo a xuño

Zona de produción

Peiraos de Muros e Esteiro

C.P.Muros

MA

MSAS

Submareal rochoso entre punta Insua e punta Uía.

40

De xaneiro a decembro

Zona de produción

Peiraos de Muros e Esteiro

C.P.Ribeira

MA

MSAS

Laxas, Pías de Castiñeira, Airós

30

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ribeira

Mergulladores de Longueirón de Fisterra, S. Coop. Galega

MA

MSAS

De cabo Fisterra a punta Larada (agás a zona incluída na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos)

60

De xaneiro a decembro

Peiraos de Fisterra e Corcubión

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De punta Salinas a punta Quilma, Areoso, Camallón, de punta Testos a punta Campelo e de punta Aguiúncho a punta Furado

30

De marzo a maio

Areoso, Arnela, Roncadeiras, Con Cerrado e Lonxa de A Illa

C.P. A Guarda

MA

MSAS

De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima)

60

De xaneiro a decembro

Peirao do porto da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

32

De xaneiro a decembro

Peirao do porto da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. Aldán-O Hïo

MA

MSAS

De punta Couso a punta Preguntoiro, cara ao interior da ría

50

De febreiro a xullo

Lonxa de Aldán

Cadro I: Plans de explotación de algas

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

Baiona

A pé

MSAS

De punta Orelludas á praia de Abra (excluída)

60

De xaneiro a decembro

Lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo e Sanxenxo (plan conxunto)

MSAS

Interior das liñas imaxinarias de punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso e de punta Couso a punta Preguntoiro. Cara oeste das illas Ons e Onza

146

De marzo a setembro

Lonxas de Bueu, Campelo, Marín e Portonovo

C.P. Cangas

MSAS

De praia Canaval a punta Couso e illas Cíes

100

De xaneiro a agosto

Lonxa de Cangas

C.P. Moaña

MA

MSAS

De petóns de Canaval a Rande

60

De xaneiro a xullo

Rande, Tella, Costal Domaio, A Borna, Arroás, Tirán, Lonxa de Meira.

C.P. Vigo

MA

MSAS

De cabo de Mar á praia de Abra

60

De febreiro a xullo

Na zona de traballo e nas lonxas de Canido e Berbés

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro J: Plans de explotación de anémona (Anemonia viridis)

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Celeiro

A pé

De ermida de San Tirso a punta Cabalo (intermareal)

4

Maio e xuño

O Rego, Muíñelo, Arnela, lonxa de Celeiro

Provincia da Coruña

Entidade(1)

Modalidade(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña e Barallobre (plan conxunto)

MA

MSAS

De punta Langosteira a punta Miranda (agás a praia de Mera)

40

De xaneiro a febreiro; de maio a decembro

Zona 1: porto de Mera

Zonas 2 e 3: porto de Lorbé

C.P. Espasante

A pé

De illa San Vicente á praia de Esteiro

4

Agosto

Peirao de Espasante e lonxa de Ortigueira

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables de extracción

Puntos de control

C.P. Cangas

MA

MSAS

De punta Balea ao extremo leste da praia de Liméns (incluíndo o faro da Borneira e Illote Corbeiro); do extremo oeste da praia de Liméns ao extremo leste da praia de Barra; do extremo oeste da praia de Barra ata punta Robaleira

80

De xaneiro a febreiro; de maio a decembro

Zonas de traballo e lonxa de Cangas

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file