Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Xoves, 3 de xaneiro de 2013 Páx. 162

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Mediante a Orde do 19 de setembro de 2012, DOG do 28 de setembro, aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2012/13 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido na Orde do 21 de novembro de 2012, pola que se modifica o artigo 9 da orde de convocatoria, desde o día 27 de novembro de 2012 ao 10 de decembro de 2012 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación e as persoas interesadas puideron, durante ese mesmo prazo, formular reclamacións ou emendar erros e faltas da documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Unha vez transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 12 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles a axuda de matrícula aos estudantes universitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/da bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Núm. expte.

Solicitante

Universidade

Proposto

Total

139.314

2012/000144-0

Abelenda dos Santos, Uxía

UVigo

698

2012/000191-0

Alonso Castro, Adrián

UDC

761

2012/000112-0

Álvarez Casalderrey, Adriano

UVigo

763

2012/000417-0

Alvite Prado, Esmeralda

USC

620

2012/000148-0

Arca Barreiro, Tania

UVigo

621

2012/000095-0

Arias Couso, Cristina

USC

620

2012/000276-0

Arias Iglesias, Inés

USC

694

2012/000411-0

Avalle Araújo, Hugo

UVigo

621

2012/000075-0

Baliñas Losada, Antía

USC

620

2012/000033-0

Bandera Barredo, José

UDC

761

2012/000234-0

Barcia López, Yago

USC

574

2012/000027-0

Bardanca Millor, Jenifer

USC

733

2012/000013-0

Barreiro Calo, Alicia

USC

672

2012/000172-0

Barros Díez, Antía

UDC

620

2012/000386-0

Barros Ríos, Luana

UDC

643

2012/000077-0

Bermúdez Valiña, Vanesa

UDC

702

2012/000267-0

Boente Porto, Mónica

UDC

1.215

2012/000171-0

Bruzón Abalde, Rafael

UVigo

324

2012/000237-0

Cabaleiro Fernández, Olalla

USC

761

2012/000132-0

Calderón Iglesias, Aitor

UDC

971

2012/000421-0

Calero Fernández, Berta

UDC

702

2012/000102-0

Calvo Montero, Sandra

UDC

1.055

2012/000218-0

Camba Romero, Lucía

UVigo

620

2012/000420-0

Canario Chorén, Rodrigo

UDC

865

2012/000284-0

Carabán Castro, Pablo

UDC

447

2012/000195-0

Carro Moreira, Manuel

UDC

971

2012/000309-0

Casal Freire, David

UDC

971

2012/000066-0

Casanova José, Diego

UVigo

866

2012/000182-0

Casas Pombo, Lorena

USC

588

2012/000049-0

Castelao López, José

UDC

761

2012/000348-0

Castro Filgueira, Adriana

USC

702

2012/000358-0

Castro Laplaña, Tamara

UDC

971

2012/000258-0

Chan Pérez, Jorge

UVigo

866

2012/000001-0

Cid Cañedo, Yago

UVigo

620

2012/000334-0

Cid Lorenzo, Angélica

UVigo

621

2012/000068-0

Conde Muíños, Arantxa

USC

433

2012/000113-0

Cortes Barragáns, Mª Paula

USC

642

2012/000056-0

Costa Rodríguez, Adrián

UDC

865

2012/000328-0

Coto Prieto, Antonio

USC

620

2012/000052-0

Cuevas Solla, Alejandro

UVigo

973

2012/000410-0

Da Costa Fernández, María Isabel

UVigo

621

2012/000216-0

Da Cuña Vázquez, Sandra

UVigo

689

2012/000006-0

Díaz Díaz, Lucía

UDC

620

2012/000296-0

Díaz Justo, Ilduara María

USC

884

2012/000002-0

Díaz Méndez, Diego Luis

USC

721

2012/000170-0

Dios Estévez, Carla Beatriz

UVigo

1.076

2012/000372-0

Domínguez Alonso, Raquel

UVigo

663

2012/000336-0

Domínguez Crisóstomo, Raquel

UVigo

621

2012/000251-0

Domínguez Fernández, José María

UVigo

1.537

2012/000048-0

Domínguez Sestayo, José Ángel

UDC

761

2012/000114-0

Doural Iglesias, Noemí

UVigo

1.140

2012/000402-0

Doval Álvarez B., José Santiago

USC

620

2012/000337-0

Enriquez Méndez, Laura

UVigo

621

2012/000104-0

Facorro Souto, Raquel

USC

761

2012/000413-0

Fekete, Robert

UVigo

763

2012/000355-0

Fernández Alvarado, Hadrián

UVigo

763

2012/000363-0

Fernández Balea, Guillermo

UVigo

326

2012/000011-0

Fernández Calo, Alen

UDC

897

2012/000220-0

Fernández Calvar, Estela

UDC

1.544

2012/000122-0

Fernández Crespo, Elena

USC

702

2012/000442-0

Fernández López, Diego

USC

572

2012/000165-0

Fernández Macías, Cristian José

UDC

865

2012/000368-0

Fernández Otero, Alba

UVigo

890

2012/000185-0

Fernández Pereiro, Felicidad

USC

761

2012/000186-0

Fernández Prada, Lara

USC

676

2012/000289-0

Fernández Sarmiento, Sonia

UVigo

866

2012/000212-0

Filgueira Lago, Fernando A.

UVigo

326

2012/000295-0

Fontán Arias, Vicente Eduardo

UVigo

868

2012/000138-0

Galiñanes Santiago, Daniel

USC

648

2012/000257-0

Galstyan, Tigran

UVigo

866

2012/000069-0

García Caneda, Beatriz

USC

731

2012/000217-0

García Gómez, Eva Fátima

UVigo

624

2012/000183-0

García Martínez, Ángel

UVigo

740

2012/000081-0

García Recarey, Tamara

UDC

519

2012/000274-0

Garra Castro, Noelia

USC

533

2012/000050-0

Gayo Calo, Laura

UDC

971

2012/000352-0

Gil Gómez, Irene

USC

382

2012/000391-0

González Castro, Rodrigo

UDC

808

2012/000226-0

González Deiros, José

USC

761

2012/000221-0

González Guzmán, Sandra

USC

761

2012/000426-0

González Pérez, Carolina

USC

761

2012/000071-0

González Soto, Iago

UDC

865

2012/000400-0

González Suárez, Alejandro

UVigo

448

2012/000414-0

González Vilela, Cristina

UDC

643

2012/000341-0

Hermo Calvo, Rocío

USC

391

2012/000326-0

Herrera Ramírez, Jonathan

UVigo

620

2012/000384-0

Hervés González, Inmaculada

UDC

667

2012/000359-0

Insua Costa, Ángel

UDC

486

2012/000023-0

Juanatey Rodríguez, Marina

UDC

642

2012/000061-0

Likhohray, Sofiya

USC

634

2012/000142-0

López Martínez, Román

USC

865

2012/000424-0

López Torres, Laura

USC

620

2012/000260-0

Lorenzo Dacal, Miguel

UVigo

621

2012/000194-0

Loureiro García, Melanie

UDC

847

2012/000307-0

Loureiro Martín, Luis

UDC

761

2012/000198-0

Mariño Alonso, Nuria

UVigo

813

2012/000202-0

Martín Sierra, María

UVigo

866

2012/000223-0

Martínez Acuña, Laura

USC

811

2012/000067-0

Martínez Cordal, José Ramón

UDC

923

2012/000030-0

Martínez Formoso, Alexia

UDC

971

2012/000206-0

Martínez Lamas, Ana

USC

620

2012/000248-0

Martínez Míguez, Isabel

UVigo

599

2012/000365-0

Miguel Merino, Ángel

UDC

630

2012/000187-0

Miraz Ramos, Sandra

USC

761

2012/000344-0

Moreira Ferreño, Oriana Carolina

USC

398

2012/000270-0

Mosquera Prado, Matilde

UDC

583

2012/000107-0

Nieves Mallo, Fátima

USC

234

2012/000032-0

Novo Souto, Ismael

UDC

761

2012/000065-0

Ojea Vázquez, María Luz

UVigo

365

2012/000273-0

Oladipo, Oladapo

UDC

747

2012/000361-0

Oliveira Taboada, Xián

UDC

865

2012/000103-0

Olivera Rodríguez, Gonzalo

UDC

766

2012/000150-0

Otero Álvarez, Sara

USC

761

2012/000425-0

Otero Lamas, Iria

USC

620

2012/000222-0

Padín Romero, Adrián

USC

865

2012/000149-0

Padín Varela, Amador

UDC

900

2012/000272-0

Palla Gestal, Cristina

UDC

701

2012/000099-0

Pan Vázquez, Estefanía

UDC

865

2012/000159-0

Parafita Rivera, Daniel

USC

620

2012/000277-0

Pardo Concheiro, Iago

UDC

865

2012/000388-0

Paredes Pastor, Raúl

UDC

843

2012/000291-0

Pastoriza Espasandín, Raquel

UVigo

428

2012/000304-0

Pérez García, Sergio

UDC

981

2012/000131-0

Pérez Pérez, Tania

UVigo

681

2012/000031-0

Pérez Rossignoli, Adriana Paz

USC

315

2012/000249-0

Pérez Salgado, Pablo

UVigo

1.088

2012/000242-0

Pérez Suárez, Alba

USC

620

2012/000279-0

Pérez Suárez, Jorge

USC

620

2012/000419-0

Pérez Torrón, Laura

USC

646

2012/000320-0

Piedracoba Morandeira, Arturo

UDC

962

2012/000029-0

Plana Cernadas, Verónica

USC

720

2012/000058-0

Portabales Baños, Andrea

UVigo

304

2012/000314-0

Posada Iglesias, Manuel Adrán

UDC

643

2012/000176-0

Prado Sosa, Joaquín Alejand.

UVigo

866

2012/000059-0

Reza Martínez, Roxanna

USC

620

2012/000367-0

Rial Alonso, Míriam

UDC

1.114

2012/000382-0

Río Cerceda, Sabela

UDC

862

2012/000312-0

Riquelme Vázquez, Pablo

UVigo

854

2012/000072-0

Rivadulla Penas, Mirian

USC

549

2012/000140-0

Rivero López, Vanessa

USC

454

2012/000354-0

Rodrigues Diez, Maieco

UVigo

1.044

2012/000130-0

Rodríguez Acevedo, Joel

UVigo

866

2012/000429-0

Rodríguez Álvarez, Pablo

USC

620

2012/000109-0

Rodríguez Busto, María Denís

USC

854

2012/000020-0

Rodríguez Caamaño, Christian

USC

693

2012/000091-0

Rodríguez Carreiro, María Goretti

UVigo

581

2012/000188-0

Rodríguez García, Vanessa

UVigo

1.076

2012/000427-0

Rodríguez Gil, Javier

USC

1.185

2012/000246-0

Rodríguez González, Laura

UVigo

560

2012/000193-0

Rodríguez Pereira, Anxo

UDC

606

2012/000184-0

Rodríguez Pino, Ana Belén

USC

620

2012/000333-0

Rodríguez Prieto, Verónica

UVigo

763

2012/000017-0

Rodríguez Rodríguez, Estefanía

UDC

664

2012/000325-0

Rodríguez Rodríguez, Javier

UDC

620

2012/000360-0

Rodríguez Rodríguez, Ladislao

UVigo

791

2012/000371-0

Rodríguez Travieso, Beatriz

UVigo

315

2012/000060-0

Rodríguez Vieira, Rosana

USC

738

2012/000120-0

Roman Hoyos, Alejandro

UDC

865

2012/000117-0

Romero Chouza, Óscar

UDC

752

2012/000167-0

Romero Gómez, Brais

UDC

532

2012/000376-0

Ruiz Gómez, Natalia

UDC

1.114

2012/000016-0

Ruiz Martínez, Estefanía

UDC

643

2012/000074-0

Sánchez Carril, Vanesa

USC

679

2012/000200-0

Sánchez Crespo, Rubén

UVigo

1.024

2012/000396-0

Sánchez Somoano, Manuel

UVigo

621

2012/000378-0

Santamaría Buján, Mariana Inés

UDC

558

2012/000007-0

Sebio Cajaraville, Daniel

USC

761

2012/000268-0

Serrano Rey, Alejandro

UDC

665

2012/000093-0

Silva Cela, Cristian

UDC

865

2012/000397-0

Solano Valiña, Borja

UVigo

760

2012/000256-0

Soto Barreiro, Yara

UVigo

681

2012/000025-0

Soto Fernández, Xurxo

USC

620

2012/000211-0

Suárez Fontenla, Ursula

UVigo

866

2012/000377-0

Suárez Valiña, Mª del Carmen

UDC

1.094

2012/000350-0

Suárez Varela, Míriam

UVigo

763

2012/000045-0

Todaro, Carolina Mariel

UVigo

296

2012/000086-0

Trigo Campelo, Rocío

USC

558

2012/000250-0

Trigo Carreira, Mario

UVigo

722

2012/000084-0

Troitiño Rosende, Sara

USC

617

2012/000208-0

Tubío Tarrío, Arturo

UDC

433

2012/000160-0

Tuñas Cantorna, Noelia

USC

324

2012/000324-0

Valverde Fagúndez, María

UDC

811

2012/000438-0

Vázquez Grandío, Pablo

UDC

865

2012/000192-0

Vecilla Herva, Roberto

UDC

865

2012/000026-0

Veiga Amorín, Néstor

USC

643

2012/000403-0

Veleiro Melón, Miguel

UVigo

703

2012/000387-0

Vera, Mariel A.

UDC

843

2012/000062-0

Vijande López, Alejandro

UDC

1.178

2012/000146-0

Villar Martínez, Tamara

UVigo

599

2012/000092-0

Villar Mosquera, Clara

UVigo

621

2012/000089-0

Villarino Fra, Francisca H.

UDC

1.175

ANEXO II

Listaxe de axudas denegadas

Núm. expte.

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2012/000124-0

Abad Blanco, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000316-0

Ageitos Alonso, Beatriz

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000082-0

Aguirre Gutiérrez, Natalie Suzanne

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000038-0

Aguirre Gutiérrez, Stephanie L.

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000087-0

Agulló García, Sara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000090-0

Alba Gómez, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000287-0

Albán Cabaco, Beatriz

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000373-0

Almeida Álvarez, Eva

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000041-0

Alonso Friera, Gabriel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000265-0

Álvarez Álvarez, Ariana

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000370-0

Álvarez López, Alejandra

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000293-0

Álvarez Martínez, Elena

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000441-0

Álvarez Minguez, Lorena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000404-0

Álvarez Pazos, Nuria Mª

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000308-0

Alvariño González, Lorena

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000044-0

Aparicio Pereira, Adriana

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000280-0

Araújo Losada, Marta

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000369-0

Ardid de Cabo, Ana

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000004-0

Ares Vites, Sandra

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000383-0

Arias Boán, María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000241-0

Arias Díaz, Laura Mª

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000240-0

Arteaga López, Sara

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000053-0

Arzúa Dopazo, Manuel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000409-0

Barreira Barreira, Lorena

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000313-0

Barreiro Antelo, José

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000014-0

Barreiro Fuentes, Rubén

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000055-0

Barros Figueirido, Marta

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000213-0

Belardas Castro, Hugo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000111-0

Blanco Pérez, Víctor

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000057-0

Bodón González, Juan Carlos

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000232-0

Bouzas Barreiro, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000119-0

Bravo Castro, Estefanía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000126-0

Brión Ríos, Antón Xosé

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000054-0

Búa Núñez, Natalia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000428-0

Bugarín Osorio, Jacobo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000108-0

Caamaño Mayo, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000297-0

Cacheda Quiñones, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000261-0

Calviño Desivo, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000177-0

Campaña Vilanova, Moisés

USC

Por falta de documentación

2012/000278-0

Campo Suárez, Paula

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000332-0

Cantarero de Pablo, Carla

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000285-0

Carabán Castro, Adrián

USC

Por falta de documentación

2012/000416-0

Carrete Raposo, Andrea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000318-0

Casás Melero, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000012-0

Casas Penín, Marta

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000228-0

Casasnovas Martínez, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000423-0

Castelo Arias, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000321-0

Chacón Vázquez, Tania

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000128-0

Conde Debén, Álvaro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000434-0

Cordero Ferreiro, Carlos

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000435-0

Cordero Ferreiro, Roberto

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000399-0

Cordón Abalde, Alejandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000163-0

Costado Chas, María del Pilar

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000083-0

Costela Vázquez, Javier

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000389-0

Couselo Cajaraville, Irene Mª

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000155-0

Couso Sánchez, Tania

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000380-0

Couto Varela, Marta

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000154-0

Crespo Fernández, Silvia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000322-0

Cruz Blanco, Santiago

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000432-0

De Francisco Rubinos, Héctor

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000263-0

De Sousa e S. Gaspar, Raquel María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000437-0

Díaz Piñeiro, Adrián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000252-0

Díaz Romero, Beatriz

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000375-0

Diego Vicente, Míriam

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000135-0

Diz García, Sandra

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000003-0

Diz Iglesias, Lucía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000253-0

Doldán Martelli, Pablo Augusto

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000229-0

Domínguez Diz, Miguel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000247-0

Domínguez Eguia, Aaron

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000134-0

Domínguez Enríquez, Antía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000064-0

Domínguez Rivera, Noelia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000010-0

Doval Exposito, Alexander

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000317-0

Doval Fernández, Tamara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000005-0

Eiras Abalde, Fernando

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000115-0

Eiras Gándara, Noel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000173-0

Estévez Cerqueira, Leticia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000151-0

Estévez González, Victoria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000338-0

Estévez Pereira, Tatiana

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000315-0

Fernández Alonso, Eva

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000199-0

Fernández Carneiro, Marta

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000018-0

Fernández Carrín, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000040-0

Fernández Fernández, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000433-0

Fernández Fernández, Marcos

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000392-0

Fernández Prada, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000178-0

Fernández Rodríguez, Víctor José

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000245-0

Fernández Suárez, Miguel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000168-0

Ferreira Castrillo, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000219-0

Ferreiro Viadé, Ramón

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000394-0

Freijeiro Cruz, Isidro

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000164-0

Gándara Núñez, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000125-0

García Aldariz, Víctor

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000189-0

García Brey, Aníbal Manuel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000227-0

García Deiros, Dina

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000235-0

García Díaz, Alexandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000231-0

García Flores, Valeria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000327-0

García Fojo, Rubén

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000085-0

García Lazara, Marcelino

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000101-0

García López, Ainoa

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000080-0

García Recarey, Erika

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000230-0

García Santiago, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000063-0

Gil Prieto, Verónica

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000362-0

Gómez Cid, Diego

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000408-0

Gómez Novo, Míriam

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000215-0

González Abrodos, Nathaly C.

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000028-0

González Abrodos, Serafín José

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000098-0

González Bran, Fátima

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000398-0

González García, Sabela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000224-0

González Méndez, Raquel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000015-0

González Varela, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000347-0

González Viéitez, Mario Fernando

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000169-0

Graña Enjo, Brenda

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000393-0

Graña Rodríguez, Pablo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000097-0

Guimarey Tapia, David

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000129-0

Hermida Hermida, Estefanía

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000153-0

Hernandez Casanueva, Marta

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000298-0

Iglesia Castro, David de la

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000238-0

Iglesia Cid, Susana de la

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000335-0

Iglesias González, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000385-0

Iglesias Rodríguez, Alba

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000043-0

Illodo Fraga, Iria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000209-0

Katoula, Ganna

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000407-0

Koecklin Sánchez, Iria

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000305-0

Lavandeira Moinelo, Antía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000302-0

Lipciuc, Adina-Sabrina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000283-0

Lois Fernández, Laura

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000281-0

López Fernández, Sara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000047-0

López Gendra, Jacobo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000271-0

López Prego, Cecilia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000021-0

López Ramos, Belén

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000024-0

López Rivera, Esteban

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000207-0

López Vázquez, Carla

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000269-0

Lorenzo Vila, Aida

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000340-0

Losada Enríquez, Tania

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000158-0

Louzao Cebrián, Vanessa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000008-0

Magdaleno Fandiño, Concepción

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000364-0

Malvar Fariña, Águeda

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000401-0

Mandayo Fernández, Lorenzo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000110-0

Manuel García, Rubén

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000123-0

Marcos Gómez, Mª del Cielo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000162-0

Marín Ramos, Cindy Alejandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000042-0

Martelo Vidal, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000137-0

Martínez Carrera, Isabel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000136-0

Martínez Carrera, Sara

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000133-0

Martínez Orjales, Henar

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000345-0

Mata Bastardo, Dorasmi

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000139-0

Mato Fernández, Susana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000197-0

Mazas Rodríguez, Cecile

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000418-0

Meijide Fernández, Damián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000292-0

Mejuto Táboas, Yolanda

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000088-0

Melón Álvarez, Carlota

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000009-0

Méndez Figueroa, Tamara

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000259-0

Míguez Fernández, Pablo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000201-0

Moroño Montes, Natalia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000203-0

Muíño Rey, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000303-0

Muíño Veiga, Mª del Carmen

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000329-0

Naveiras Dobarro, Paloma María

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000422-0

Negreira Dacunha, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000306-0

Noya Cereijo, María Jesús

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000022-0

Nuñez Rodríguez, Rocío

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000100-0

Ortiz Deive, Bibiana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000366-0

Oubiña Rodríguez, Andrea

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000214-0

Pallas Carrillo, Damián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000161-0

Pallas Carrillo, Noelia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000156-0

Parcero Areán, Eduardo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000035-0

Parcero Fervenza, Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000439-0

Pardo Álvarez, Héctor

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000262-0

Pardo Fernández, Tamara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000175-0

Pastor Pérez, Francisco Javier

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000039-0

Paz Novelle, Tania

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000116-0

Pazos Gándara, Andrea

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000094-0

Pena Martínez, Juan José

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000118-0

Pereira Álvarez, Natalia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000079-0

Pereira Costa, Carmen María

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000190-0

Pereira Martínez, Andrea

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000096-0

Pereira Rodríguez, Silvia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000282-0

Pérez Abal, Noelia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000356-0

Pérez Conde, Alberto

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000143-0

Pérez Fernández, Antia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000034-0

Pérez López, Iago

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000412-0

Pérez López, Tania

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000301-0

Pérez Martin, Enrique

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000181-0

Pérez Mc’’intosh, Vanesa

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000431-0

Pérez Otero, Yolanda

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000342-0

Pérez Vidal, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000406-0

Pico de Oliveira, Ainhoa

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000046-0

Piña Esteves, Leticia

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000255-0

Piñeiro Devesa, Antía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000286-0

Piñeiro Rogerson, Karina

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000288-0

Piñeiro Rogerson, Nicole

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000319-0

Pintos Pena, Gonzalo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000323-0

Piot Pérez-Abadín, Alejandra

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000239-0

Porteiro Varela, María Dolores

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000121-0

Portela Covelo, Mirian

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000310-0

Portela Vaquero, Alba

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000331-0

Prado López, Iván

USC

Presentación fóra de prazo

2012/000073-0

Quiñoy Villar, Yaisa

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000225-0

Rama Pérez, Diego

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000440-0

Rebolo Miragaya, Zaida

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000264-0

Reboredo Loson, Sonia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000349-0

Reguera Gastó, Nuria

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000374-0

Rial Vázquez, José Ramón

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000106-0

Rico Berdeal, María Elena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000157-0

Rioja Míguez, David

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000105-0

Rivas Costa, Andrés

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000339-0

Rivera Barros, Domingo

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000036-0

Rodríguez Castro, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000166-0

Rodríguez Costoya, Eva

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000343-0

Rodríguez de la Torre, Antonio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000300-0

Rodríguez Dopazo, Estela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000357-0

Rodríguez Gago, Samuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000275-0

Rodríguez Lago, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000174-0

Rodríguez Martínez, David

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000051-0

Rodríguez Otero, Carlota

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000444-0

Rodríguez Túñez, Carolina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000443-0

Rodríguez Túñez, Loreto

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000311-0

Rodríguez Valverde, Marta

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000147-0

Rodríguez Vicente, Begoña

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000070-0

Rojo Domínguez, Adriana

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000353-0

Rúas Miguélez, Esther

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000141-0

Ruiz Otero, Lidia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000152-0

Salgado Gómez, Judit

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000266-0

Salgado Mosquera, Daniel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000395-0

Salgueiro Fernández, Laura

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000379-0

Sánchez Patiño, Alende

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000244-0

Sánchez Rivas, Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000210-0

Santiago Acuña, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000430-0

Santos Álvarez, José

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000196-0

Santos Couto, Lara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000299-0

Santos Pousa, Mario

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000145-0

Sapiña González, Antía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000294-0

Seara Romera, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000078-0

Seijas Rodríguez, Simón

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000204-0

Somoza Pallas, Sebastián

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000180-0

Sueiro López, María

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000236-0

Torres Espinosa, Kevin Javier

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000037-0

Torres Pereira, Samantha

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000076-0

Ugarte Fidalgo, Selina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000233-0

Usera Grossi, David

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000254-0

Valiña Ginzo, Soraya

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000381-0

Valor García, Isabel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000390-0

Varela Vázquez, Irene

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000436-0

Vázquez Buján, Tania

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000346-0

Vázquez Pose, Tania María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000290-0

Vázquez Rivera, Sara

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000127-0

Verdia Cotelo, Tania

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000405-0

Viana Lobato, Miguel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000243-0

Vila Dios, Eva

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000351-0

Vilariño Freire, Helena

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000330-0

Vilariño Martínez, Rebeca

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000019-0

Vilariño Sánchez, Manuel

UVigo

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000179-0

Villar Souto, Rocío

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria

2012/000205-0

Viño Loureiro, Miguel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria