Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 45 Martes, 5 de marzo de 2013 Páx. 6413

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 20 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos das especialidades de contrabaixo (594406), gaita galega (594413) e viola (594431) do corpo de profesores de música e artes escénicas, e na especialidade de materiais e tecnoloxía: deseño (595520) do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, abertas entre outras, polo anuncio do 2 de outubro de 2012 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 23 de outubro).

Unha vez publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo e a relación definitiva de excluídos na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.

Facer públicas na páxina web desta consellería, http://www.edu.xunta.es/substitutoslistas, as puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de contrabaixo (594406), gaita galega (594413) e viola (594431) do corpo de profesores de música e artes escénicas, e na especialidade de materiais e tecnoloxía: deseño (595520) do corpo de profesores de artes plásticas e deseño.

Segundo. Publicar a relación definitiva de excluídos no anexo deste anuncio.

Terceiro. Contra estas puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Gaita galega (594413)

Apelidos e nome

DNI

Causa

Escrigas López-Dafonte, Fausto

32704433C

1

Romero González, Leopoldo

34597821W

1-7

Villarino Méndez, Jesús

33537272Y

1

Contrabaixo (594406)

Apelidos e nome

DNI

Causa

Giménez Ezquerra, Blanca

13168750P

4

Primo Alvover, Héctor

73778746J

4

Pulido Cuadrado, Carolina

53415294W

2

Viola (594431)

Apelidos e nome

DNI

Causa

Alejo Plana, Ester

48478531M

4

Cabello Rubio, Concepción

15470059Y

2

Melero Abad, Sandra

71936661K

4

Sabater Sancho, Silvia

20808651E

4

Materiais e tecnoloxía: deseño (595520)

Apelidos e nome

DNI

Causa

Blasco Giménez, Juan José

20430013X

4

Casado Rodríguez, Mª Presentación

74685720M

1

Cid Lama, Nicanor

34951726Y

4

Apelidos e nome

DNI

Causa

Díaz Suárez, Mª Montserrat

34893958Z

4

Estévez Lago, Araceli

36093127D

3

Fernández Silva, Rui

40379548Q

3

Fernández Varela, Teresa

33336933C

1

Fraga Sanjurjo, Cristina

33536792D

1

García Calaza, Pablo

33553270L

1

García Cantero, Mario

48468095B

4

García García, Rodrigo

09794246H

1

Garrido Conde, María

44445542C

1

Gómez Fernández, Encarnación

48360524B

4

González Gálvez, Ana Belén

80146311M

2

Hinojosa Arco, Francisco Carlos

44255129R

4

Iglesias Lima, Enrique

34998120D

5

Lagares Blanco, Fernando

47350111B

2

Lence Peña, María Etelvina

76418707B

1

Mena González, Miguel Ángel

28938475J

1

Montes Ferreiro, Mª Magdalena

32841288W

1

Nieto Bautista, Javier

53458161C

4

Novoa García, Ana

76579501N

1

Ortega Gadea, Santiago

44522600M

1

Penalonga Chao, Marta

33322737S

1

Pereiro López, Élida

79314111Z

1

Pérez García, Rafael Juan

32645987V

1

Pérez Palenzuela, Laura

75135624Y

1

Pérez Veiga, José Manuel

32691834W

1

Seco Novo, Juan Elías

33345682Y

1

Suárez Corral, Teresa

53169068Z

5

Tola Álvarez, Miguel Ángel

36066217D

1

Apelidos e nome

DNI

Causa

Ulla Rivas, Alejandro

44836972J

1

Valladares Otero, José Daniel

35315357F

4

Vázquez Pena, Ángela

32681495J

1

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non validada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non achegou a titulación. No expediente non figura o aboamento das taxas de expedición do título.

6. Falta xustificación do rexistro de entrada, punto terceiro da convocatoria.

7. Xa forma parte da lista de interinos/substitutos da mesma especialidade.