Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Martes, 19 de marzo de 2013 Páx. 8266

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 28 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do concello do Porriño (Pontevedra).

A representante da titularidade do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do concello do Porriño (Pontevedra) solicita a ampliación de 1 unidade (autistas).

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro. Autorizar a ampliación de 1 unidade de educación especial no centro privado que se sinala a continuación:

Denominación xenérica: centro privado de educación especial.

Denominación específica: Santísimo Cristo del Amor.

Código do centro: 36017031.

Domicilio: Torneiros-A Ribeira, 24 A-B.

Localidade: O Porriño.

Concello: O Porriño.

Provincia: Pontevedra.

Titular: Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor (ACEESCA).

Composición resultante:

4 unidades de educación especial (plurideficientes).

2 unidades de educación especial (autistas).

1 unidade de educación especial (psíquicos).

Segundo. Para a posta en funcionamento da unidade que se amplía, a Xefatura Territorial de Pontevedra, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia.

Terceiro. Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto. O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria