Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Mércores, 3 de abril de 2013 Páx. 9823

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Leiro

ANUNCIO de aprobación definitiva do expediente de expropiación por taxación conxunta do sistema local viario (SLV-2),acceso ao novo balneario de Berán.

Por acordo do Pleno do 28 de febreiro de 2013 foi aprobado definitivamente o proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios correspondentes ao sistema local viario SLV-2 do PXOM do Concello de Leiro, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

1º. Estimar parcialmente as alegacións formuladas por Teresa Fariña Mateo, mediante escrito do 5 de xaneiro de 2013, no exclusivo aspecto de recoñecer que as parcelas núm. 164, 282, 283 e 286 pertencen con carácter ganancial a Teresa Fariña Mateo e ao seu cónxuxe Andrés Guillermo Deive Franco.

2º. Estimar parcialmente as alegacións formuladas por Andrés Guillermo Deive, mediante escrito presentado o 10 de xaneiro de 2013, no exclusivo aspecto de recoñecer que as parcelas núm. 164, 282, 283 e 286 pertencen con carácter ganancial a Teresa Fariña Mateo e ao seu cónxuxe Andrés Guillermo Deive Franco.

3º. Desestimar as restantes alegacións formuladas por Teresa Fariña Mateo mediante escrito do 5 de xaneiro de 2013 (R.E. nº 19 de 9.1.2013) e por Andrés Guillermo Deive Franco, mediante escrito do 10 de xaneiro de 2013 (R.E. nº 34 do 15.1.2013), polos motivos sinalados nos informes que figuran no expediente.

4º. Aprobar definitivamente o expediente expropiatorio tramitado mediante procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos incluídos no ámbito do sistema local viario SLV-2 do PXOM do Concello de Leiro, e declarar a necesidade de ocupación, con carácter de urxencia, dos seguintes bens e dereitos necesarios:

5º. Publicar o presente acordo de aprobación definitiva no Diario oficial de Galicia.

6º. Notificar o presente acordo aos interesados propietarios e titulares de bens e dereitos que figuran no expediente, conferíndolles un prazo de vinte días durante o que poderán manifestar por escrito a súa desconformidade coa valoración establecida no expediente aprobado.

Se os interesados non formulasen oposición á valoración no citado prazo de vinte días, entenderase aceptada a que se fixou no acto aprobatorio do expediente, entendéndose determinado o prezo xusto definitivamente e de conformidade.

Leiro, 7 de marzo de 2013

Francisco José Fernández Pérez
Alcalde

ANEXO

Pol.

Parc.

Cultivo

Rref. catastral

Lugar

DNI

Nome

Sup. expropiada (m2)

Valor

Núcleo

Rústico

Exprop..

45

3

Matogueira

32041A045000030000KH

Rega do Corgo

34424291F

Sanmarful Lorenzo, Luis

0,00

425,61

2.048,25 €

45

6

Viña secaño

32041A045000060000KB

Rega do Corgo

34428283C

Sarmiento Quintero, Julio

0,00

15,10

72,67 €

45

7

Viña secaño

32041A045000070000KY

Rega do Corgo

34530166J

Álvarez Canal, Carmen

0,00

92,56

445,45 €

45

11

Matogueira

32041A045000110000KG

Rega do Corgo

P3200002H

Entidade menor de Berán

79,30

0,00

1.549,32 €

45

17

Matogueira

32041A045000170000KM

Caldelas

Descoñecido

0,00

364,05

1.751,99 €

45

25 b

Matogueira

32041A045000250000KX

Caldelas

76696239W

Fernández Vázquez, Jesús

156,60

0,00

3.057,62 €

45

164

Labor secaño

32041A045001640000KH

Rega do Corgo

34557819C

32309486Y

Fariña Mateo, María Teresa

Deive Franco, Andrés Guillermo

0,00

57,99

279,08 €

45

282

Matogueira

32041A045002820000KD

Rega do Corgo

34557819C

32309486Y

Fariña Mateo, María Teresa

Deive Franco, Andrés Guillermo

372,28

0,00

7.273,42 €

45

283

Viña secaño

32041A045002830000KX

Rega do Corgo

34557819C

32309486Y

Fariña Mateo, María Teresa

Deive Franco, Andrés Guillermo

0,00

131,69

633,76 €

45

284

Matogueira

32041A045002840000KI

Rega do Corgo

76696239W

Fernández Vázquez, Jesús

78,16

0,00

1.527,05 €

45

285 a

Matogueira

32041A045002850000KJ

Rega do Corgo

34424291F

Sanmarful Lorenzo, Luis

0,00

82,45

396,79 €

45

285 b

Matogueira

Rega do Corgo

76696239W

Fernández Vázquez, Jesús

43,82

247,53

2.047,37 €

45

286

Matogueira

32041A045002860000KE

Rega do Corgo

34557819C

32309486Y

Fariña Mateo, María Teresa

Deive Franco, Andrés Guillermo

0,00

186,25

896,33 €

45

9005

Vía terrestre

32041A045090050000KP

Camiño

P3204100F

Concello de Leiro

0,00

79,16

380,96 €

45

9006

Vía terrestre

32041A045090060000KL

Camiño

P3204100F

Concello de Leiro

15,28

538,54

2.890,26 €

Totais

745,34

2.220,93

25.250,31€