Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Xoves, 25 de abril de 2013 Páx. 12852

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se habilitan os/as asesores/as e avaliadores/as de diferentes cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e formación profesional a avaliación e acreditación da competencia profesional, calquera que fose a súa vía da adquisición, e o artigo 4 establece que un dos instrumentos para a acreditación é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, recolle o establecido na Lei orgánica 5/2002 e determina os requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e as vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

Nos artigos 22.1 e 22.3 do Real decreto 1224/2009 disponse que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais habilitarán os asesores/as e avaliadores/as necesarios para o desenvolvemento do procedemento e manterán un rexistro deles, que deberá cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25 dese real decreto.

O Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, atribúe á Dirección Xeral de Emprego e Formación as competencias para o desenvolvemento do recoñecemento das competencias profesionais. Así mesmo, o artigo 2 do Decreto 93/1999, do 8 de abril, polo que se crea o Instituto Galego das Cualificacións, e os acordos asinados na Mesa Xeral do Diálogo Social en Galicia o 30 de xuño de 2010 determinan que este será o órgano técnico encargado de levar a cabo a xestión e as accións adecuadas co fin de desenvolver e executar o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Mediante a Resolución do 12 de novembro de 2012 (DOG do 16 de novembro) a Dirección Xeral de Formación e Colocación realizou convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional das cualificacións profesionais.

Na base décimo quinta da resolución disponse que a Dirección Xeral de Formación e Colocación nomeará os asesores ou asesoras necesarios para o desenvolvemento desta fase do procedemento, que se seleccionarán entre o persoal técnico habilitado como asesor/a segundo o establecido no artigo 25 do Real decreto 1224/2009. Tamén se establece que a Dirección Xeral de Formación e Colocación nomeará, polo menos, unha comisión de avaliación por cada cualificación profesional convocada e que todos os membros da comisión terán que dispor da habilitación como avaliadores/as.

Para dar cumprimento ao anterior, a Dirección Xeral de Emprego e Formación impartiu cursos de formación específica para obter a habilitación para exercer as funcións de asesoramento ou avaliación de unidades de competencia de distintas cualificacións profesionais, nos procedementos de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. O contido dos cursos ten como referente o establecido nos anexos IV e V do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo.

Conforme a todo o anterior, a Dirección Xeral de Emprego e Formación

resolve:

Habilitar como asesores/as e avaliadores/as das cualificacións de Servizos para o control de pragas (SAG028_2), Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD340_2), Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD096_2) e Información xuvenil (SSC563_3) as persoas que figuran no anexo I, conforme os requisitos establecidos no artigo 25 do Real decreto 1224/2009, que quedarán incluídos no correspondente rexistro.

Todos os asesores/as e avaliadores/as relacionados no anexo I desta resolución serán incorporados ao Rexistro estatal de asesores/as e avaliadores/as habilitados para levar a cabo o procedemento regulado no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2013

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO
Habilitación como asesores/as e avaliadores/as en diferentes
cualificacións profesionais

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código unidade de competencia

Nome unidade de competencia

32630891D

María Dolores

Barcón Orol

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

28675446N

María del Pilar

Cabrera Castellanos

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

50789991B

Agustín

De la Mata Martínez

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33855147K

Victoria

Fente López

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33237207E

Alberto

Fernández Guimil

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33826618N

Celia

Fiunte Fernández

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33324449W

José Daniel

Folgueira Villamor

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

16048788D

Susana

González Amigo

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34992303B

Darío Javier

González Conde

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33858632X

José Antonio

Legaspi Pedreira

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

32636577Z

Ana

Pazo Vázquez

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33259393J

Cipriano

Pozas Pérez

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33303235V

María Luisa

Quintana Rodríguez

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

36114639Q

Alberto

Rilo Martínez

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

52435561T

Isidro

Rodríguez Ponte

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

76360938H

Mª del Pilar

Sánchez Castro

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

32747548X

Celia

Santos Expósito

Asesora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34261466E

Emilio Iván

Vázquez Rodríguez

Asesor

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34977558D

José Arturo

Abraldes Valeiras

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

44808955X

Roberto

Barcala Furelos

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

52472593W

Manuel

Blanco Corral

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

36076415H

Olga

Cabaleiro Caride

Asesora

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

45433903W

Salvador

López García

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

71513355F

Sergio

López García

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

76815792R

Jesús

López Rodríguez

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

46833132A

Rubén

Navarro Patón

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

32686179M

David

Pérez Vázquez

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

35242350W

Juan José

Rey Durán

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

36099355G

Carlos

Vales Porto

Asesor

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

78787390Q

Agustín

Antelo Amigo

Asesor

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

35286060N

Segundo

Beloso Quiñones

Asesor

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

35323062F

Herminia

Dios Poceiro

Asesora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

33841250Q

María Cristina

Iglesias Santomé

Asesora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

33298853M

Manuel

Magariños Llerena

Asesor

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

44085957V

Sonia

Pintos Pazos

Asesora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

53303197T

Adrián

Andrade Vázquez

Avaliador

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33274169T

Araceli

Barrán Cepeda

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

05900959X

Ana Isabel

Barrio Gallego

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33854684H

María Asunción

Bermejo Díaz de Rábago

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34997002H

José

Fernández Conde

Avaliador

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34724089T

Carmen

Fernández Pérez

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34959476M

Carmen

Fernández Seara

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33304127N

María del Carmen

Folgueira Vázquez

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

52472036C

Óscar

Gómez Rozados

Avaliador

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

44457333N

Ermitas

Lamelas Carballo

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

78785858W

Lucrecia

Méndez Silva

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

76784190H

José Antonio

Quiroga Lista

Avaliador

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33860216F

Marta

Río Silva

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33312956D

Sira

Rodríguez Corredoira

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33289321H

Ángeles

Romay Bello

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

33284999C

Dolores Sonia

Touceda Taboada

Avaliadora

UC0075_2

Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo

UC0078_2

Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas

UC0079_2

Aplicar medios e produtos para o control de pragas

34636849E

Cristian

Abelairas Gómez

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

52451009S

José Antonio

Argibay Fernández

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

46902650S

Francisco José

Baldomir Mato

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

06583865T

Simón

Fariñas-Ferro Marín

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

32436623E

M. Carlos

García Touriñán

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

33334703K

José Antonio

Grandas Arias

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

46896452G

Samuel

Irigoyen Crujeiras

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

03074699J

José

Palacios Aguilar

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

32693106D

Leticia

Seijido García

Avaliadora

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

79310187T

Juan Manuel

Suárez Vilas

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

32839822P

José Luis

Valcárcel Cortés

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

44474723Z

Pablo

Vázquez González

Avaliador

UC0269_2

Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade

UC0270_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas velando pola seguridade dos usuarios

UC0271_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

UC1082_2

Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais

UC1083_2

Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais

76761023T

Jesús

Antelo García

Avaliador

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

35565002X

Mónica

Bugarín López

Avaliadora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

33847542Y

Ana María

Cordal Paz

Avaliadora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

76363268W

María José

Doporto Sabín

Avaliadora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

28703447E

María de las Mercedes

Rodríguez Torres

Avaliadora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos

76777404T

Almudena

Suárez Torrado

Avaliadora

UC1874_3

Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude

UC1876_3

Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos no marco da educación non formal

UC1023_3

Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo

UC1875_3

Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos