Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Xoves, 25 de abril de 2013 Páx. 12887

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se convoca unha bolsa de formación en competencias técnicas vinculadas a sistemas de xestión da teleformación.

A teleformación estase configurando e afianzando como unha ferramenta de estratexia, sobre todo nas organizacións públicas como a Xunta de Galicia en que xorde a necesidade de seguir formándose pero compaxinando esta formación co traballo, xa que se presentan, deste modo, complicacións para poder recibir unha formación debido aos horarios de traballo, á dispersión das institucións, en definitiva, lonxe da posibilidade dunha formación tradicional, da posibilidade de asistencia a unha clase e cun horario estable.

Implantar a teleformación equivale a xerar escenarios específicos e redes na virtualidade cuxas funcións sexan basicamente educativas, graduando os contidos educativos multimedia cos seus respectivos materiais e adecuándoos aos diferentes perfís dos empregados públicos. As redes virtuais son as novas unidades básicas que inclúen o deseño e a construción de novos escenarios formativos, a elaboración de recursos formativos en liña, e a formación de titores e dinamizadores especializados na formación continua aproveitando as ferramentas que proporciona a sociedade da información.

Para estas tarefas a EGAP conta con persoal técnico cualificado nos seus servizos, aos cales se poden adscribir bolseiros que, colaborando coas tarefas descritas, teñen a posibilidade de ampliar a súa formación neste eido complementando a asistencia a cursos de especialización. Desta forma a EGAP contribúe á formación de profesionais especialistas en teleformación.

Con este obxectivo resolvo convocar unha bolsa de formación en competencias técnicas vinculadas a sistemas de xestión da teleformación, segundo as seguintes bases:

Primeira. Obxecto

Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria dunha bolsa destinada a formar especialistas en aspectos técnicos relativos ao ámbito da teleformación, tales como sistemas informáticos e telemáticos, desenvolvementos, bases de datos e contornos de desenvolvemento cliente/servidor, dentro das tarefas de formación que ten encomendada a EGAP. Os/as destinatarios/as desta bolsa recibirán formación titorizada e colaborarán na aplicación formativa das novas tecnoloxías aos empregados públicos. As liñas de especialización tratarán sobre materias tales como:

– Desenvolvemento de test de aplicacións: validación e execución de probas funcionais de produtos desenvolvidos para a organización.

– Elaboración de recursos educativos e-learning.

– Administración de sistemas informáticos do contorno da formación.

– Integración de ferramentas colaborativas 2.0 no contorno da formación.

As bolsas reguladas nesta resolución concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

Segunda. Duración, importe e financiamento da bolsa

As actividades de formación iniciaranse coa incorporación do/a candidato/a seleccionado/a ao desempeño da bolsa na EGAP, tal como se dispón na base décima, a data estimada é o 1 de xuño de 2013, e rematarán o 31 de decembro de 2013.

O importe da bolsa será de 1.100 euros brutos mensuais que se farán efectivos, tras a certificación da EGAP do bo aproveitamento da bolsa, polo importe líquido tras realizar as retencións fiscais e sociais que lle correspondan, na conta bancaria que sinale a persoa beneficiaria da bolsa, o que supón un importe total íntegro de 7.700 euros, se a vixencia coincide coa estimada. Os meses serán considerados en todos os casos de 30 días. A contía percibida estará en función do número de días transcorridos desde a incorporación á bolsa.

A bolsa serán financiada con cargo á aplicación orzamentaria 05.80.122B.480.0 do orzamento de gastos da EGAP para o exercicio 2013.

Durante o tempo de duración da bolsa a persoa bolseira quedará incluída no réxime xeral da Seguridade Social, tal como establece o Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación. A cota patronal satisfarase con cargo ao concepto orzamentario 484.0 da EGAP.

Terceira. Requisitos dos solicitantes

Poderán solicitar estas bolsas todas aquelas persoas en que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que reúnan os seguintes requisitos no momento de rematar o prazo de presentación de solicitudes:

– Acreditar ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2002 e acreditada algunha titulación en FP de ciclo superior ou FP II, en calquera especialidade relacionada coa informática (informática de sistemas, desenvolvemento de aplicacións informáticas, administración de sistemas informáticos, desenvolvemento de produtos electrónicos e informática de xestión).

Cuarta. Solicitudes e documentación

As solicitudes formalizaranse no modelo que se achega como anexo I a esta convocatoria e deberán ir acompañadas da seguinte documentación en orixinal ou fotocopia debidamente cotexada por un funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:

1. Título correspondente ou, en defecto deste último, xustificación do pagamento dos dereitos de expedición.

2. Certificación académica en que se detallen as cualificacións obtidas nas distintas disciplinas. Para facilitar a valoración do expediente académico débese incluír na certificación a nota media obtida.

3. Currículo do/da solicitante (consonte o modelo que se inclúe nesta convocatoria como anexo V), con exposición dos méritos académicos e formativos, así como relación dos traballos e publicacións sobre temas relacionados co obxecto da bolsa, debidamente acreditados.

4. Documentos que acrediten a formación e/ou experiencia en materias relacionadas co obxecto da bolsa alegados polo interesado no seu currículo.

5. Declaración responsable de non reunir ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, consonte o modelo que se inclúe nesta convocatoria como anexo II.

6. Declaración responsable de non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda, calquera que fose esta, ou, no caso de ter emprego remunerado ou gozar doutra bolsa, un compromiso expreso de renunciar a eles con anterioridade ao momento de incorporación a esta escola, consonte o modelo que se inclúe nesta convocatoria como anexo IV.

7. Declaración responsable das axudas solicitadas ou concedidas polas administracións públicas para o mesmo fin, consonte o modelo se inclúe nesta convocatoria como anexo III.

8. Acreditación do curso de perfeccionamento ou equivalente de lingua galega.

Ao abeiro do establecido nos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos, a presentación da solicitude polo interesado implicará a autorización á EGAP para comprobar os datos de carácter persoal, que figuren no documento DNI/NIE da persoa que teña a condición de interesada, por medio do acceso telemático ao servizo horizontal de acceso ao Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Administracións Públicas. Non obstante, o/a solicitante poderá denegar expresamente o consentimento; daquela, deberá entregar a fotocopia compulsada do documento de identidade correspondente (DNI/NIE).

A presentación das solicitudes comportará a autorización do/a solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificados telemáticos, polo que queda liberado/a de achegar a correspondente certificación. Estes requisitos deberán acreditarse, de ser o caso, antes de efectuar a proposta de resolución, así como da tramitación do pagamento, ao abeiro do disposto nos artigos 11.e) e 31.7.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non obstante, os/as solicitantes poderán denegar expresamente o consentimento. Neste suposto deberán presentar estas certificacións no termos previstos regulamentariamente.

Quinta. Lugar e prazo de presentación

De acordo co establecido no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, e unha vez aprobada pola Orde do 15 de setembro de 2011 a posta en funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia, os interesados poderán presentar electronicamente as solicitudes na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo electrónico: https://sede.xunta.es. Neste caso, os solicitantes deberán anexar, ademais, unha declaración responsable de que os documentos escaneados son orixinais e auténticos, sen prexuízo de que se lle poida requirir a exhibición do documento orixinal en calquera momento da tramitación do procedemento, segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos e 22.3 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Así mesmo, os interesados poderán tamén presentar as solicitudes de forma presencial por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

Sexta. Composición da comisión de avaliación

A selección e avaliación das solicitudes levaraa a cabo unha comisión que estará integrada polos seguintes membros:

Presidente: o secretario xeral da EGAP.

Vogais: tres persoas designadas pola directora da EGAP, unha das cales, polo menos, deberá ser experta en teleformación.

Secretario/a: nomeado/a pola directora da EGAP entre funcionarios/as da EGAP que actuará con voz e voto.

A composición da comisión de avaliación farase pública no portal web da EGAP http://egap.xunta.es e no seu taboleiro de anuncios.

A comisión está clasificada na categoría superior para os efectos previstos no artigo 26 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Sétima. Criterios de avaliación

A avaliación dos méritos acreditados levarase a cabo conforme o seguinte baremo:

1) Expediente académico: ata un máximo de 20 puntos. Utilizarase para a valoración desta epígrafe a nota media simple do expediente académico. Forma de acreditación: certificación académica en que se detallen as cualificacións obtidas nas distintas disciplinas e na cal se deberá incluír a nota media simple obtida.

2) Formación complementaria: ata un máximo de 12 puntos. Cursos relacionados co obxecto das bolsas, organizados por organismos públicos, universidades, asociacións profesionais e outros organismos e entidades:

a) Cursos de duración igual ou superior a 250 horas: 1 punto por curso, ata un máximo de 4 puntos.

b) Cursos de duración igual ou superior a 100 horas: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos.

c) Cursos de duración igual ou superior a 40 horas: 0,50 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos.

d) Cursos de duración inferior a 40 horas: 0,25 puntos por curso, ata o máximo de 2 puntos.

Non se valorarán os cursos de menos de 10 horas lectivas nin aqueles que non acrediten as horas lectivas. Forma de acreditación: fotocopia dos títulos ou certificados de participación nas actividades formativas.

3) Presentación de comunicacións en congresos relacionados co obxecto da bolsa: 0,25 puntos por comunicación, ata un máximo de 3 puntos. Forma de acreditación: fotocopia dos certificados de participación activa nos referidos congresos.

4) Traballos individuais publicados e participación en publicacións colectivas relacionadas co obxecto da bolsa: 0,50 puntos por publicación, ata un máximo de 3 puntos. O mesmo mérito valorarase unha soa vez, ben como comunicación, ben como publicación. Forma de acreditación: fotocopia das referidas publicacións.

5) Coñecemento da lingua galega: ata un máximo de 2 puntos. Polo grao de iniciación ou equivalente: 1 punto. Polo grao de perfeccionamento ou equivalente: 2 puntos. Forma de acreditación: fotocopia compulsada da acreditación do curso de iniciación ou perfeccionamento ou equivalente en lingua galega.

6) Coñecemento da lingua inglesa ou francesa: ata un máximo de 2 puntos. Forma de acreditación: mediante o correspondente certificado oficial expedido pola escola oficial de idiomas, Instituto Británico ou institución ou centros recoñecidos oficialmente.

7) Outros méritos: ata un máximo de 8 puntos.

– Coñecementos en PHP, HTML, SQL, Ajax, follas de estilos (CSS), estándares W3C, JavaScript, Flash, coñecementos de linguaxes dinámicas, de aplicacións 2.0; experiencia en probas e avaliación de utilidade de aplicacións. Así mesmo, valoraranse os coñecementos de sistemas CMS e plataformas e-learning.

Forma de acreditación: mediante títulos, certificados e calquera outra documentación que acredite os méritos alegados. Para a valoración dos cursos de formación aplicarase a escala establecida no número 2 desta base.

A comisión non valorará aqueles méritos dos candidatos que non estean acreditados documentalmente.

A comisión realizará unha entrevista cos/coas aspirantes con maior puntuación. Á vista da valoración dos méritos dos/das candidatos/as, a comisión determinará a puntuación mínima para acceder á entrevista. Esta versará sobre os seus méritos curriculares co fin de valorar os coñecementos, aptitudes e actitudes persoais dos/das aspirantes para as funcións que van desempeñar. Terá unha duración máxima de quince minutos. A puntuación máxima pola entrevista será de 10 puntos, e é necesario para poder acceder á bolsa convocada acadar unha puntuación mínima de 3 puntos nela.

Oitava. Selección e avaliación das solicitudes

Rematado o prazo de presentación de instancias, o Servizo de Estudos e Publicacións da EGAP revisará as solicitudes recibidas e a documentación achegada. No caso de estar incompleta, conter erros ou non achegar toda a documentación requirida, poderá reclamar aos/ás solicitantes que emenden os defectos administrativos apreciados na documentación exixida, de acordo do artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e outorgará un prazo de 10 días hábiles desde a notificación de requirimento.

Rematado o prazo de emenda, a comisión de avaliación avaliará os méritos consonte o establecido na base sétima e confeccionará a listaxe provisional de posibles bolseiros/as, ordenada de maior a menor, segundo a súa puntuación. O prazo de exposición, consultas e reclamacións será de tres días hábiles. Esta listaxe farase pública no portal web da EGAP http://egap.xunta.es e no seu taboleiro de anuncios, xunto, se é o caso, coa puntuación mínima para acceder á entrevista.

Resoltas as reclamacións e realizadas as entrevistas, a comisión fará pública nos mesmos lugares a lista definitiva de posibles bolseiros/as, ordenada de maior a menor, segundo a súa puntuación.

A comisión elevará á directora da EGAP unha proposta de concesión para a designación dos/das titulares das bolsas.

Cos/coas restantes admitidos/as valorados/as cun mínimo de 3 puntos na fase de entrevista elaborarase unha lista de suplentes, por orde decrecente de puntuación. Esta listaxe será operativa no caso de que o/a bolseiro/a seleccionado/a non se incorporase na data establecida, cando manifestase expresamente a súa non aceptación da bolsa ou renunciase a ela unha vez aceptada, así como cando se procedese á súa revogación.

De non presentárense solicitudes, ou de non acadaren as rexistradas a puntuación mínima exixida na fase de valoración dos méritos ou na fase de entrevista, a convocatoria será declarada deserta mediante resolución da directora da EGAP que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

Prescíndese do trámite de audiencia, segundo o artigo 84.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, ao non figurar no procedemento nin ser considerados na resolución outros feitos e outras alegacións e probas máis que as aducidas polos interesados.

Novena. Resolución, notificación e publicidade

Elevada pola comisión de avaliación a proposta de concesión, esta convocatoria resolveraa a directora da EGAP. Contra esta resolución poderá interpoñerse, con carácter potestativo, recurso de reposición perante a directora da EGAP no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da resolución nos termos dos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo do dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución, de conformidade co establecido no artigo 46.4º da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A notificación da resolución aos titulares das bolsas farase segundo o disposto no artigo 59.1º da Lei 30/1992; así mesmo, darase a oportuna publicidade no DOG.

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a EGAP publicará na súa páxina web oficial o nome dos/das beneficiarios/as das bolsas e o importe da axuda concedida, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos/das beneficiarios/as e da súa publicación nesta páxina web.

Tamén se incluirán nos rexistros de axudas, subvencións, convenios e de sancións, segundo establece o Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os datos relevantes referidos á axuda e subvención recibida, así como as sancións impostas, segundo a autorización dos/das solicitantes que figure na convocatoria correspondente.

Décima. Aceptación da bolsa e incorporación do/a bolseiro/a

Unha vez recibida a notificación da concesión da bolsa polo/a beneficiario/a, este/a disporá dun prazo de dez días para comunicar á EGAP a súa aceptación ou renuncia á bolsa. Transcorrido este prazo sen que se producise manifestación expresa polo/a beneficiario/a entenderase tacitamente aceptada, segundo o establecido no artigo 21.5º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

No prazo de cinco días contados desde a aceptación expresa da bolsa ou do transcurso do prazo para entendela tacitamente aceptada, o/a candidato/a seleccionado/a deberá incorporarse ao desempeño da bolsa na EGAP. O/a bolseiro/a que non se incorporase neste prazo, ou que renunciase expresamente, perderá os dereitos inherentes á bolsa. Nestes supostos a directora da EGAP procederá, mediante resolución, á concesión da bolsa ao/á primeiro/a candidato/a que figure na listaxe que para tal efecto elaborou a comisión de avaliación, conforme a base oitava.

Décimo primeira. Obrigas do/da bolseiro/a

Os/as bolseiros/as seleccionados/as comprometeranse a:

a) Desempeñar as actividades de formación e de colaboración na xestión das actividades formativas da escola, de luns a venres, en horario de mañá e/ou tarde, de acordo coa distribución que realice a EGAP.

b) Cumprir co programa de formación establecido pola directora da EGAP, baixo o asesoramento, orientación e dirección dos/as funcionarios/as que se designen para tales efectos, e asistir ás actividades formativas que a escola considere convenientes. Os gastos ocasionados con motivo destas actividades serán pagados pola escola con cargo á aplicación orzamentaria 05.80.122B.480.0 na cal se habilitará previamente o crédito para este fin, logo de que o/a secretario/a da escola certifique os gastos producidos. Os gastos de desprazamento, aloxamento e manutención non poderán superar a contía establecida para o grupo II do Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre as indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

c) Colaborar nas accións formativas da EGAP, de estimarse oportuno.

d) Presentar os informes, formularios e demais documentos que lle exixa a EGAP con motivo da xestión do programa de formación e, ao finalizar a bolsa, informe de todas as actividades desenvolvidas durante o tempo de desfrute da bolsa, así como da formación recibida.

e) Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control interno.

f) Reintegrar as cantidades percibidas no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a concesión da bolsa.

g) Presentar antes do derradeiro pagamento declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das administracións públicas competentes ou outros entes públicos.

Décimo segunda. Natureza xurídica do vínculo

A concesión e posterior aceptación da bolsa non supón ningún tipo de vinculación laboral ou funcionarial entre o/a bolseiro/a e a EGAP, nin supón ningún compromiso de incorporación posterior do/da bolseiro/a no seu cadro de persoal.

Para a utilización do material e a información obtidos como resultado das actividades desenvolvidas durante a bolsa, o/a bolseiro/a deberá contar coa autorización expresa da directora da EGAP, e deberá facer constar neste caso que a información foi obtida durante o desenvolvemento da bolsa concedida pola EGAP.

Décimo terceira. Renuncia, revogación e reintegro de cantidades

A renuncia á bolsa por parte do/da titular, unha vez iniciado o período de aproveitamento, deberá comunicarse cun mínimo de quince días naturais de antelación en escrito dirixido á directora da EGAP, quen poderá, polo período que reste, concederlla ao/á candidato/a que corresponda segundo a listaxe que para tal efecto foi elaborada pola comisión de avaliación. A renuncia dará lugar á devolución das cantidades percibidas, se procede, e determinará a perda dos dereitos económicos da parte da bolsa non gozada.

A renuncia inhabilitará o/a titular para os efectos de presentación en vindeiras convocatorias da mesma categoría.

A directora da EGAP poderá revogar a bolsa se o/a bolseiro/a non realiza ou incumpre as tarefas ou o programa de formación que lle asignen, ou se estes non reúnen os requisitos de calidade exixibles. Neste suposto, como no caso da renuncia, a directora da EGAP poderá, polo período que reste, concederlle a bolsa ao/á candidato/a que corresponda segundo a listaxe que para tal efecto foi elaborada pola comisión de avaliación.

Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a exixencia dos xuros de mora nos casos establecidos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Décimo cuarta. Réxime xurídico e impugnabilidade

Para o non regulado expresamente nestas bases observarase o disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e demais normativa aplicable.

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos deriven dela, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Décimo quinta. Duración do procedemento

Segundo o establecido no artigo 23.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder os nove meses, contados a partir da publicación desta convocatoria. Este prazo queda fixado en sete meses por aplicación do Plan de acción de redución de cargas administrativas aprobado polo Consello de Ministros en xuño de 2008 para o que a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa fixou a redución no 20 %.

As solicitudes entenderanse desestimadas de non ditarse resolución expresa no prazo sinalado no parágrafo anterior.

Décimo sexta. Notificacións e requirimentos

De conformidade co disposto no artigo 59.6º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, calquera notificación ou requirimento aos/ás interesados/as farase a través do taboleiro de anuncios e da páxina web da EGAP (https://egap.xunta.es). Esta forma de notificación exceptúase cando se proceda á notificación da resolución de concesión ao/á beneficiario/a, que se practicará segundo o disposto no artigo 59.1º da Lei 30/1992.

Décimo sétima. Incompatibilidades

A bolsa regulada nesta convocatoria será incompatible co desfrute doutra bolsa de similares características financiada con fondos públicos e coa percepción de calquera retribución de carácter laboral e da prestación por desemprego. Permitiranse, non obstante, as percepcións esporádicas por tarefas docentes (cursos, conferencias ou relatorios) ou investigadoras (libros, artigos, premios).

Décimo oitava. Cláusula xeral

A participación nesta convocatoria implica o coñecemento e aceptación destas bases.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da bolsa e, en todo caso, o incumprimento do réxime de incompatibilidades pola obtención concorrente doutras bolsas, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Disposición derradeira primeira

A directora da EGAP poderá ditar as disposicións necesarias para a aclaración ou interpretación destas bases.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución entrará vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2013

Sonia Rodríguez-Campos González
Director da Escola Galega de Administración Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file