Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Luns, 20 de maio de 2013 Páx. 17098

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición e, no seu artigo 4, establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

A mesma lei, no seu artigo 8, número 2, establece que a avaliación e a acreditación da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación se debe desenvolver seguindo criterios que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, e que terá como referente o Catálogo nacional de cualificacións profesionais; e no seu número 3 recolle a posibilidade de realizar acreditacións parciais acumulables.

O Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, define no seu artigo 5, alínea b), a unidade de competencia como o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de recoñecemento e acreditación parcial, para os efectos previstos no artigo 8.3 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como un dos seus principios xerais a concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desen-volverá ao longo de toda a vida. No seu artigo 66.4, referido á educación para as persoas adultas, determina como un dos seus obxectivos conectar as vías de aprendizaxe (ensino regrado ou non regrado, ou a través da experiencia laboral) e adoptar as medidas para a validación destas aprendizaxes.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, desenvolve o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, e establece o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúe á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais.

O Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos órganos da Xunta de Galicia, recolle a Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional, creada pola Lei 3/2002, do 29 de abril, como ente de dereito público adscrito á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten entre as súas funcións a avaliación da competencia profesional da poboación activa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina no seu artigo 20.2 que as ofertas flexibles para atender as necesidades de cualificación de colectivos específicos poderán realizarse nos réximes e nas modalidades que a consellería con competencias en materia de educación determine, así como a través do proceso de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias.

Así mesmo, no artigo 52 recóllense as validacións de módulos profesionais pola acreditación de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, indicando que quen teña acreditada unha unidade de competencia que forme parte do Catálogo nacional de cualificacións profesionais terá validados os módulos profesionais correspondentes, segundo se determine na norma que estableza cada título e se recolla na norma pola que se estableza o currículo correspondente, Pola súa banda, o artigo 58.1 di que quen non superase na súa totalidade as ensinanzas de cada un dos ciclos formativos terá dereito a que se lle expida un certificado académico dos módulos profesionais superados, o cal terá, ademais dos efectos académicos, efectos de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

O Consello Galego de Formación Profesional ten como unha das súas funcións emitir informe sobre os plans e as accións que se encamiñen ao recoñecemento e á avaliación da competencia da poboación activa e colaborar na implantación do dispositivo de recoñecemento e avaliación, segundo o disposto no artigo 1, alínea k), do Decreto 214/2003, do 20 de marzo, polo que se modifica o Decreto 110/1999, do 8 de abril, polo que se crea e regula o Consello Galego de Formación Profesional.

O artigo 5 do Decreto 266/2007, do 28 de decembro (DOG do 28 de xaneiro de 2008), polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia establece entre os fins dos centros integrados de formación profesional a contribución á avaliación e á acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación no marco do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional, promovendo así a valoración social do traballo. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dispón dunha rede de centros integrados onde se leva a cabo o desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias.

O Decreto 77/2011, do 7 de abril (DOG do 10 de maio), polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria recolle na súa estrutura organizativa, dentro da área de calidade, o departamento de acreditación e probas ao cal lle atribúe funcións organizativas e de coordinación e supervisión do procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional.

Co fin de dar cumprimento ao establecido nas normativas que regulan os sectores en que se desenvolven as familias profesionais obxecto desta convocatoria, correspondentes a títulos de formación profesional implantados en Galicia, e de acordo co procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, e ante a importante demanda detectada, esta consellería procede a realizar esta convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de Administración e Xestión, Electricidade e Electrónica, Enerxía e Auga, Edificación e Obra Civil, Fabricación Mecánica, Hostalaría e Turismo, Industrias Alimentarias, Instalación e Mantemento, Madeira e Moble, Química, Sanidade, Servizos Socioculturais e á Comunidade e Transporte e Mantemento de Vehículos.

Por todo isto, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a súa estrutura orgánica,

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

O obxecto desta orde é realizar a convocatoria, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, ao abeiro do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, mediante a acreditación de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Artigo 2. Estrutura organizativa

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e do desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Formación Profesional.

Artigo 3. Lugar de realización (sedes)

O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional (CIFP) recollidos no anexo II desta orde.

Artigo 4. Convocatoria do procedemento

1. As unidades de competencia e o número de prazas obxecto desta convocatoria, así como a súa relación cos títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade, son as recollidas no anexo I desta orde.

2. A convocatoria será publicada integramente no Diario Oficial de Galicia, e un extracto dela no BOE.

Artigo 5. Comisión coordinadora do procedemento de acreditación de competencias

1. Con sede na Subdirección xeral de Formación Profesional existirá una comisión de coordinación encargada de:

a) Cualificar a documentación presentada polos solicitantes maiores de 25 anos recollidos no artigo 6.2 desta orde.

b) Coordinar os traballos das distintas comisións de cualificación da documentación constituídas en cada centro sede dos procedementos.

c) Supervisar o procedemento de acreditación de competencia convocado pola presente orde.

2. Esta comisión estará integrada polo titular da Subdirección Xeral de Formación Profesional como presidente, o xefe do Servizo de Prientación Profesional e Relación con Empresas e tres funcionarios da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, un dos cales actuará como secretario.

Artigo 6. Requisitos de participación no procedemento

1. Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os requisitos seguintes:

a) Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da Unión Europea, ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.

b) Ter cumpridos no momento de realizar a inscrición, 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I e 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.

c) Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar.

c.1) No caso de experiencia laboral, xustificar polo menos tres (3) anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis II e III, e para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.

c.2) No caso de formación, xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Nos casos en que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.

d) As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nun curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular), ou realizando formación profesional para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición. Tampouco poderán ter completado un curso de formación profesional inicial nin de formación para o emprego polo cal teñan dereito á acreditación directa das mesmas unidades de competencia ou equivalentes ás que agora se convocan. Non poderán estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional, ou en probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia. Para todo isto, presentarán declaración responsable, segundo o modelo que figura como anexo IV desta orde de convocatoria.

2. As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa indicados no punto anterior e que non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presente a xustificación, mediante algunha proba admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación. A comisión de coordinación recollida no artigo 5 da presente orde será a encargada de estudar estes casos, e emitirá un informe sobre a procedencia ou non da participación da persoa candidata no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á súa inscrición definitiva como solicitante na correspondente sede.

Artigo 7. Xustificación do historial profesional e/ou formativo

1. A xustificación da experiencia laboral farase cos seguintes documentos:

a) Para traballadores e traballadoras asalariados.

a.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación (vida laboral).

a.2) Contrato de traballo ou certificación da empresa en que se adquirise a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación do contrato, a actividade desenvolvida e o período en que se realizou a devandita actividade. A certificación presentarase segundo o modelo de anexo VI desta orde.

b) Para traballadores e traballadoras autónomos ou por conta propia.

b.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña, dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial correspondente (vida laboral).

b.2) Descrición da actividade desenvolvida e o intervalo de tempo en que esta se realizou segundo o modelo establecido no devandito anexo VI.

c) Para voluntarios ou bolseiros.

Certificación da organización onde se prestou a asistencia, onde consten especificamente as actividades e as funcións realizadas, o ano en que se realizaron e o número total de horas dedicadas a elas.

2. Xustificación da formación.

Para as competencias profesionais adquiridas a través de vías non formais de formación, a xustificación realizarase mediante documento que acredite que a persoa candidata posúe formación relacionada coas unidades de competencia que se pretenda acreditar.

En cada certificado presentado deberán constar os contidos e as horas de formación, a entidade que expide o certificado e o título da actividade de formación. No caso de ter realizados estudos parciais para a obtención dun título oficial ou certificado de profesionalidade pertencente a plans de formación extinguidos, débese presentar o correspondente certificado expedido polo centro oficial responsable.

3. Deberase achegar necesariamente a tradución oficial de todos os documentos que non estean redactados nas linguas galega ou castelá.

Artigo 8. Presentación de solicitudes e inscrición

1. A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp. A solicitude conforme o modelo anexo III desta orde, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación deberase imprimir para a súa presentación, dirixida á secretaría dos centros onde se vaia desenvolver o proceso, segundo o establecido no anexo II desta orde. Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento segundo o establecido nos artigos 6 e 7 desta orde deberán cargarse na devandita aplicación informática.

De ser o caso, e despois de xerada a solicitude desde a aplicación informática, en caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

2. Os solicitantes que participaron na convocatoria anterior, Orde do 29 de decembro de 2011, e pasaron á fase de asesoramento e/ou de avaliación ou quedaron como reservas por non dispor de prazas vacantes, de participar na presente convocatoria na mesma sede poderán solicitar:

– Unidades de competencia das cales xa fosen baremados. Poderanse acoller a manter a puntuación previa , sen necesidade de achegar a documentación xa alegada. No caso depresentar novos méritos, so serán tidos en conta aqueles que fosen acadados a partir da data de peche de presentación de solicitudes da convocatoria anterior, para o cal presentará a nova documentación xustificativa. A puntuación obtida destes novos méritos engadirase á puntuación previa.

– Novas unidades de competencia. Non será necesario que presente documentación xa alegada. O mesmo que no caso anterior, no caso de achegar novos méritos, so serán tidos en conta aqueles que fosen acadados a partir da data de peche de presentación de solicitudes da convocatoria anterior, para o cal presentará a nova documentación xustificativa. Para o cálculo de puntuación acadada aplicaranse os criterios recollidos no anexo V e non se terá en conta o puntuación previa doutras unidades de competencia.

3. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

4. Xunto coa solicitude deberase presentar a seguinte documentación:

– A fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou autorización de residencia ou de residencia e traballo en vigor en España; só será necesario en caso de que a persoa solicitante non autorice a consulta de datos no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.

– Historial profesional e/ou formativo de acordo co currículo europeo.

– Documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo segundo o establecido no artigo 7.

– Declaración responsable segundo o modelo de anexo IV, de non estar en posesión ou en vías de obter as unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición, xa sexa por estar matriculado actualmente nas ensinanzas de formación profesional inicial (ordinario ou modular), ou realizando un curso de formación para o emprego ou por estar participando simultaneamente noutro procedemento de acreditación de competencias profesionais.

5. Deberase achegar necesariamente a tradución oficial de todos os documentos que non estean redactados nas linguas galega ou castelá.

6. A falsidade nos datos achegados ou declarados suporá a exclusión do procedemento.

7. Cada participante cubrirá unha única solicitude. Poderá elixir unha ou varias unidades de competencia das que se convocan, sempre que estean incluídas nun mesmo ciclo formativo e se desenvolvan nunha mesma sede.

8. Para as persoas aspirantes con algunha discapacidade que soliciten algún tipo de adaptación, certificado acreditativo de discapacidade en vigor, só no caso de non ter que ser emitido pola Xunta de Galicia. Se adicionalmente solicitan a exención das taxas nas fases de asesoramento e de avaliación, a certificación debe indicar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

9. Calquera outra documentación de carácter laboral e/ou formativo que sirva como proba potencial da competencia que se pretenda demostrar.

Artigo 9. Admisión de candidatos e candidatas

1. Listaxes de persoas solicitantes.

a) Para a revisión e análise dos documentos presentados polos solicitantes existirá en cada sede unha comisión encargada da cualificación da documentación que estará integrada polo xefe do departamento de acreditación e probas, que actuará como presidente, e un máximo de cinco persoas, seleccionadas por este, entre o persoal que presta servizos no centro sede.

b) As solicitudes recibidas en cada centro sede serán remitidas á comisión indicada no punto anterior, para a comprobación dos requisitos dos solicitantes.

c) A comisión constituída en cada sede para a cualificación da documentación será a encargada da publicación das listaxes de solicitantes por unidade de competencia, para o cal contará cun mínimo de quince días naturais desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.

d) As listaxes de persoas solicitantes serán publicadas en cada sede correspondente e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

2. Emenda da documentación achegada.

a) Os solicitantes contarán cun prazo de 10 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación das listaxes de solicitantes para emendar e completar a documentación previamente alegada na solicitude.

b) So serán tidos en conta para os efectos de determinación da prioridade de acceso ao procedemento, nos casos en que exista maior número de demandantes que de prazas ofertadas, os méritos de experiencia ou formación con que conte o solicitante na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

3. Listaxes provisionais de persoas admitidas.

a) As solicitudes previamente revisadas pola comisión encargada da cualificación da documentación en cada sede serán remitidas ás correspondentes comisións de avaliación para o seu baremo para publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas.

b) As listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de competencia publicaranse a partir de quince días naturais desde o seguinte ao da publicación das listaxes de persoas solicitantes, con indicación da causa de exclusión, nos lugares indicados no punto 1.d) deste mesmo artigo.

c) De existir maior número de persoas que cumpran os requisitos establecidos que número de prazas convocadas, as comisións de avaliación aplicaran os criterios de selección segundo o baremo recollido no anexo V desta orde, e publicarase a relación de admitidos coa correspondente puntuación.

– Criterios de baremo de solicitudes cando existan máis persoas candidatas que prazas. Terán prioridade as persoas que cumpran os requisitos de acceso pola vía da experiencia profesional. En caso de empate estableceranse como criterios de prioridade, en primeiro lugar, a formación alegada, para o caso de cumprir requisitos pola experiencia laboral, ou a experiencia profesional alegada, no caso de cumprir requisitos pola formación. En segundo lugar, a idade do candidato ou da candidata, primando a persoa de maior idade, e en terceiro lugar, o sexo, aplicando a discriminación positiva para as mulleres.

De persistir o empate en calquera dos casos, aplicarase como criterio o resultado do sorteo disposto no artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Para o ano 2013 segundo a Resolución do 15 de xaneiro de 2013 (Diario Oficial de Galicia nº 15, do 22 de xaneiro) comezarase pola letra X.

d) As persoas aspirantes poderán presentar reclamacións contra as listaxes provisionais de persoas admitidas, no prazo de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, dirixidas aos mesmos lugares a onde se remitise a solicitude.

4. Listaxes definitivas de persoas admitidas.

a) As listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para cada unidade de competencia publicaranse a partir do día 10 de setembro de 2013, con indicación da causa de exclusión, nos lugares indicados no punto 1.d) deste mesmo artigo.

b) Os candidatos admitidos estarán en disposición de pasar ás fases de asesoramento e avaliación.

c) O resto de solicitantes quedarán en situación de reserva para cubrir, segundo a orde de puntuación que alcanzasen, os abandonos e as renuncias que se produzan durante a fase de asesoramento.

d) Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.

5. As reclamacións e recursos de alzada poderanse xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento.

6. Por motivos organizativos e de eficacia e eficiencia, cando nunha determinada sede se presente un elevado número de solicitudes e noutra un número moito menor, e de cara a cubrir as prazas que poderían quedar desertas, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Ensinanzas Especiais poderá redistribuír o número de prazas previsto inicialmente para cada sede establecidas no anexo I desta convocatoria.

Artigo 10. Taxas

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida ao procedemento terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases.

1. Pagamento da taxa da fase de asesoramento.

– O candidato admitido para a realización da fase de asesoramento deberá aboar unha única taxa de 20 euros.

– O pagamento da taxa deberase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, consignando os seguintes datos:

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: código 07.

Delegación de servizos centrais: código 13.

Servizo de Secretaría Xeral: código 01.

Denominación da taxa: asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: código 304201.

O xustificante do pagamento deberáselle entregar ao asesor na primeira reunión de asesoramento que se realice. A non presentación deste no tempo e forma procedentes supoñerá a exclusión do aspirante.

2. Pagamento da taxa de avaliación.

A persoa candidata admitida para a realización da fase de avaliación deberá aboar unha taxa de 10 euros por cada unha das unidades de competencia en que solicite a súa avaliación.

– O pagamento da taxa de avaliación, igual que a de asesoramento, deberase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, consignando os seguintes datos:

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: código 07.

Delegación de servizos centrais: código 13.

Servizo de Secretaría Xeral: código 01.

Denominación da taxa: avaliación da unidade de competencia (por cada unidade de competencia para a cal se solicite a avaliación: código 304202.

O xustificante do pagamento da taxa de avaliación entregaráselle á comisión de avaliación cando o candidato/a sexa citado para realizar esta fase. A non presentación deste no tempo e forma procedentes supoñerá a exclusión do aspirante.

3. Exencións do pagamento.

– De acordo co artigo 23, punto 10, da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia (modificada pola Lei 14/2006, do 28 de decembro), estarán exentas do pagamento de taxas as persoas que no momento de iniciarse as sesións de asesoramento e avaliación figuren como desempregados, así como aquelas persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

– Xustificación.

As persoas exentas do pagamento das taxas deberán presentar no momento do asesoramento e/ou da avaliación a documentación que acredite este dereito:

• No caso do/a traballador/a desempregado/a, esta situación acreditarase cunha certificación da situación laboral expedida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

• No caso de discapacidade, acreditarase co certificado ou resolución do órgano competente que acredite a devandita discapacidade.

Artigo 11. Servizos de información e orientación

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria garantirá un servizo aberto e permanente que facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.

Esta información e orientación será facilitada polos departamentos de orientación dos centros integrados de formación profesional e nos centros de formación profesional de titularidade pública dependentes da Administración educativa.

En cada punto de información existirá, polo menos, un profesional (orientador ou orientadora) para o desenvolvemento destas funcións.

2. Funcións:

a) Informar sobre o proceso de avaliación e recoñecemento das competencias profesionais para que se poida seguir adecuadamente, e tamén sobre a formalización e a presentación da documentación pertinente.

b) Elaborar, no caso de orientadores ou orientadoras dos centros onde se desenvolva o procedemento, un plan de formación para as persoas candidatas que rematado o proceso de avaliación non obteñan a certificación das súas competencias, onde se fará constar, segundo proceda:

– As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para que poidan acreditar en convocatorias posteriores as unidades de competencia das cales solicitasen a súa acreditación.

–As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para completar a formación conducente á obtención dun título de formación profesional ou certificado de profesionalidade relacionado con elas.

Artigo 12. Fases do procedemento

A instrución do procedemento desenvolverase nas seguintes fases:

1. Asesoramento.

2. Avaliación da competencia profesional.

3. Acreditación e rexistro da competencia profesional.

Artigo 13. Primeira fase: asesoramento

1. A fase de asesoramento comezará o día 16 de setembro e terá que estar rematada o día 30 de outubro de 2013. O asesor ou a asesora seguirá o procedemento establecido na guía de asesoría.

2. O asesoramento será obrigatorio, e para esta convocatoria realizarase de forma presencial, polo que a falta de asistencia inxustificada provocará a perda da condición da persoa candidata admitida no procedemento.

3. Realizaranse polo menos dúas reunións ou sesións de asesoramento, comunicándolles as datas para a súa realización ás persoas candidatas admitidas.

4. A primeira reunión de asesoramento será unha reunión grupal onde se informe sobre o Sistema nacional de cualificacións, o procedemento, as fases deste, as obrigas e dereitos do candidato e as funcións do asesor ou a asesora, sobre o proceso concreto de avaliación e acreditación, e sobre os principais contidos das unidades de competencia correspondentes. Asemade, entregaráselles a documentación da fase de asesoramento e faráselles unha explicación sobre ela.

5. O asesor/a e as persoas candidatas ao final da primeira reunión grupal acordarán as datas para a segunda reunión.

6. A segunda reunión consistirá nunha entrevista persoal individual. O fin desta entrevista é axudar a persoa candidata a explicitar as competencias e aprendizaxes adquiridas, a responder o cuestionario de autoavaliación así como a ampliar a documentación acreditativa co fin de mellorar o historial profesional e/ou formativo.

Asemade, motivarase o candidato para proseguir neste proceso como un proceso de aprendizaxe permanente ao longo da vida.

7. O asesor ou a asesora, contrastando os contidos do cuestionario de autoavaliación e do historial formativo e/ou profesional da persoa candidata, e do expediente de competencias, identificará e valorará a información profesional achegada e realizará un informe asinado, destinado á comisión de avaliación, que terá carácter orientativo, onde indicará de forma motivada se considera que hai ou non evidencias suficientemente xustificadas da competencia da persoa candidata en cada unha das unidades de competencia, e, doutra banda, indicaralle a conveniencia de pasar ou non á fase de avaliación.

a) Se o informe é positivo (considera que hai evidencias suficientes sobre a competencia da persoa candidata) o asesor ou a asesora trasladará á comisión de avaliación o informe elaborado, así como toda a documentación achegada pola persoa candidata.

b) Se o informe é negativo, o asesor ou a asesora indicaralle á persoa candidata a formación complementaria que poderá realizar, así como os centros onde se ofrece.

– O informe do asesor ou a asesora non é vinculante, polo que a persoa candidata poderá decidir pasar á fase de avaliación. Neste caso, o asesor ou a asesora tamén trasladará á comisión de avaliación o seu informe, xunto coa documentación referida.

8. Cando a persoa candidata decida non pasar a fase de avaliación, por entender que despois do asesoramento non ten evidencias de competencia, o asesor ou a asesora informará o departamento de orientación para que este, de ser o caso, elabore un plan de formación específico en función dos seus intereses e das súas expectativas.

Artigo 14. Segunda fase: avaliación da competencia profesional

1. Esta fase comezará para cada persoa candidata ao remate de asesoramento e deberá estar rematada o día 30 de novembro de 2013.

2. A avaliación, en cada unha das unidades de competencia en que estea inscrita a persoa candidata, terá por obxecto comprobar se esta demostra a competencia profesional requirida nas realizacións profesionais, nos niveis establecidos nos criterios de realización e nunha situación de traballo, real ou simulada, fixada a partir do contexto profesional.

3. A comisión de avaliación realizará un plan individualizado de avaliación en que constarán, polo menos, as actividades e os métodos de avaliación que se vaian aplicar, tendo en conta as guías de evidencias.

– O proceso de avaliación iniciarao a comisión de avaliación coa análise do informe do asesor ou a asesora, e de todas as evidencias indirectas que se obteñan da documentación achegada pola persoa candidata en cada unidade de competencia.

– Utilizaranse para a obtención das evidencias directas os métodos que se consideren necesarios para comprobar o explicitado pola persoa solicitante na documentación achegada, segundo as guías de evidencias: a observación da persoa candidata no posto de traballo, simulacións, probas estandarizadas de competencia profesional ou a entrevista profesional.

– A comisión informará a persoa candidata sobre as actividades e os métodos de avaliación, así como sobre os lugares e as datas previstas para a súa realización. Cando a comisión de avaliación o considere necesario, poderá requirirlle a información complementaria que considere necesaria ou solicitar novas evidencias directas adicionais.

– O plan individualizado de avaliación será asinado pola persoa candidata antes do inicio do seu desenvolvemento. De cada actividade de avaliación realizada quedará un rexistro asinado pola persoa aspirante e o avaliador ou a avaliadora.

4. Resultados do proceso de avaliación.

– Rematada a etapa de avaliación, completarase o expediente de evidencias, que recollerá os resultados e os rexistros producidos ao longo do procedemento e que deberá estar custodiado durante o período regulamentario para atender os posibles procesos de reclamación nas sedes onde se desenvolva o proceso.

– A comisión de avaliación valorará os resultados do proceso e emitirá xuízo da competencia da persoa candidata, expresada en termos de demostrada ou non demostrada, o que fará constar nunha acta asinada por todos os membros da comisión de avaliación, segundo o modelo do anexo VII desta orde.

– A comisión de avaliación elaborará un informe individualizado de cada persoa candidata, onde indique os resultados da avaliación das competencias profesionais, así como a proposta de formación.

– O presidente ou a presidenta da comisión de avaliación serán responsables de informar por escrito as persoas candidatas avaliadas dos resultados da avaliación. Así mesmo, informarán da forma e os prazos para exercer o dereito de reclamación ante a comisión de avaliación e, de ser o caso, a presentar recursos administrativos que procedan.

– Os candidatos poderán presentar reclamación perante a comisión de avaliación, no prazo de dez días naturais contados desde o seguinte ao de recepción do escrito de comunicación do resultado do proceso de avaliación. Contra a decisión da comisión de avaliación poderase presentar recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

– As reclamacións e recursos de alzada poderanse xerar desde a aplicación informática de xestión do procedemento.

5. O incumprimento grave, por parte da persoa solicitante de recoñecemento, das normas de prevención, protección e seguridade que cumpra aplicar en cada proba provocará a súa interrupción e a exclusión do procedemento.

6. Principios para a avaliación.

a) A avaliación baseada na competencia consiste basicamente na acumulación de suficientes probas de evidencia que permitan inferir con toda confianza a competencia da persoa candidata.

b) A decisión da avaliación non poderá estar baseada exclusivamente no historial profesional nin formativo, senón que deberá complementarse con evidencias de competencia recollidas por distintos métodos (directos e indirectos).

c) No desenvolvemento do proceso de avaliación da competencia profesional deberase procurar preservar a autoestima das persoas.

d) Os modos de recolla de evidencias de competencia especificaranse nas guías de evidencias e deberán ter diferentes orixes: historial profesional e formativo, traballos e proxectos realizados pola persoa candidata, observación no posto de traballo, conversas profesionais, simulacións e probas profesionais.

e) Cando as evidencias presentadas na fase de asesoramento non sexan suficientes, a comisión de avaliación planificará a recolla de evidencias complementarias seguindo o plan de avaliación xeral realizado pola comisión de avaliación, tendo en conta as orientacións da guía de evidencias. A planificación da avaliación será personificada para cada candidato ou candidata, e recollerá as actividades de avaliación coa identificación dos métodos de avaliación para utilizar, así como as datas e os lugares previstos. O plan de avaliación deberá ser pactado coa persoa candidata, incluíndo a data e o lugar en que se vaia levar a cabo.

f) Na avaliación deberanse aplicar de xeito combinado distintos modos de validar a competencia profesional. Cando sexa posible, atendendo á situación laboral da persoa traballadora, deberáselle dar prioridade á observación no posto de traballo como método de recolla de evidencias de competencia.

g) Haberá un rexistro de cada actividade, que estará asinado polo avaliador ou a avaliadora e pola persoa candidata.

Artigo 15. Terceira fase: acreditación e rexistro da competencia profesional

1. A acreditación das unidades de competencia realizaraa a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria segundo proposta das comisión de avaliación, consonte o modelo que figura no anexo VIII desta orde.

2. A expedición da acreditación de unidades de competencia terá efectos de acreditación parcial acumulable e de validación da formación referida á devandita unidade de competencia nos títulos de formación profesional e de exención nos certificados de profesionalidade:

– A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recoñecerá as unidades de competencia acreditadas que producirán efectos de validación dos módulos profesionais correspondentes, segundo a normativa vixente, e que se establece en cada título.

– A Consellería de Traballo e Benestar recoñecerá as unidades de competencia acreditadas, que producirán efectos de exención dos módulos formativos asociados ás unidades de competencia dos certificados de profesionalidade, segundo a normativa vixente, e que se establece en cada un dos certificados.

3. As acreditacións concedidas teñen carácter oficial, con validez en todo o territorio do Estado. Terán os efectos académicos e profesionais previstos na lexislación vixente no tocante a exencións, correspondencias e validacións.

4. O rexistro das acreditacións de unidades de competencia realizarase de acordo co procedemento establecido no artigo 18 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Artigo 16. Comisión de avaliación. Composición

1. A comisión de avaliación será o órgano decisorio no proceso de avaliación da competencia e xulga a competencia das persoas candidatas tendo en conta as evidencias obtidas na fase de asesoramento e as obtidas na fase de avaliación. Ademais, é o órgano responsable de levar a cabo a preparación das probas de competencia, de facer o seguimento do seu desenvolvemento e da avaliación dos seus resultados.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as cales se convoca o procedemento de avaliación e acreditación.

2. Composición das comisións de avaliación.

a) A comisión de avaliación estará constituída polo menos por cinco membros, dos cales un debe ocupar a presidencia, outro desempeñará o cargo de secretario ou secretaria, e os tres restantes serán vogais. Todos estes membros terán que dispor da habilitación como avaliadores ou avaliadoras outorgada pola Administración educativa ou laboral, para participaren no procedemento de recoñecemento, avaliación e acreditación da competencia profesional.

b) Garantirase a presenza de avaliadores e avaliadoras tanto do sector formativo como do produtivo. Excepcionalmente, poderanse designar comisións de avaliación en que falte algún dos sectores, se iso impedise a realización da fase de avaliación.

c) A comisión de avaliación poderá propor a incorporación de profesionais cualificados en calidade de expertos, con voz e sen voto, que serán nomeados pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

d) A presidencia recaerá nun empregado público da Administración e deberá ter unha experiencia laboral ou docente no ámbito profesional específico de, polo menos, seis anos ou ter actuado durante dous anos como persoal asesor ou avaliador neste procedemento. Será responsable das actuacións da comisión e da coordinación entre as fases do proceso.

e) A secretaría recaerá nun empregado público da Administración e encargarase de efectuar a convocatoria das sesións por orde da presidencia, redactar as actas das sesións, dar fe dos acordos tomados pola comisión de avaliación e cantas outras funcións sexan inherentes ao seu cargo.

f) Para protexer a imparcialidade e o rigor técnico da avaliación, as actuacións das comisións de avaliación estarán suxeitas á Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Requisitos, formación e habilitación

1. A habilitación do persoal asesor e/ou avaliador farase atendendo a criterios de experiencia e formación específica, segundo os criterios que se establecen a continuación:

a) Ter unha experiencia de polo menos catro anos nalgún dos seguintes colectivos:

– Profesorado, con atribución docente na familia profesional correspondente, pertencente aos corpos de catedráticos, profesorado de ensino secundario ou profesorado técnico de formación profesional.

– Formadores ou formadoras con especialización nas unidades de competencia que se especifiquen.

– Profesionais expertos nas unidades de competencia que se especifiquen.

b) Superar un curso de formación específica organizado e supervisado pola Administración educativa, tomando como referente os contidos establecidos no Real decreto 1224/2009, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

2. As persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor ou avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria.

3. As persoas designadas como persoal asesor non poderán participar como avaliadoras nunha mesma convocatoria de avaliación e acreditación, e viceversa.

Artigo 18. Instrumentos de apoio

1. O proceso de avaliación das competencias profesionais require da utilización dunha serie de instrumentos que garantan o seu desenvolvemento coa calidade e o rigor necesarios, como son:

– Un manual de procedemento, integrado por unha guía da persoa candidata, unha guía para o asesor ou a asesora, e unha guía do avaliador ou a avaliadora.

– Cuestionarios de autoavaliación, que constitúen un dos elementos prescritivos na fase de asesoramento. Van permitir traducir a competencia da persoa candidata a termos de realizacións e criterios de realización das unidades ou dos ámbitos de competencia que constitúen o referente neste proceso.

– Guía de evidencias, para cada unidade de competencia, onde se especifican as fontes e os métodos de obtención da evidencia, que vai constituír a directriz no contraste de competencias. Consideráranse fontes de evidencia o traballo actual da persoa candidata, as simulacións, os seus logros anteriores e as conversas profesionais. Deberanse concretar as técnicas de obtención de evidencias e os criterios de avaliación, en cada caso.

– Plan de avaliación, que deberán elaborar as comisións de avaliación e que permitirá realizar o plan de avaliación individualizado para cada persoa.

2. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria contextualizará, de ser o caso, segundo as características e as necesidades propias da nosa comunidade autónoma, os documentos básicos elaborados pola Administración xeral do Estado en colaboración coas comunidades autónomas.

Artigo 19. Seguimento do procedemento

A avaliación final do procedemento correspóndelle ao Consello Galego de Formación Profesional ou, de ser o caso, á comisión técnica designada por el, sen prexuízo dos aspectos que sexan competencia exclusiva doutros órganos da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 20. Permisos individuais de formación

As persoas que estean a traballar poderán utilizar os permisos individuais de formación para participar nas fases de asesoramento e avaliación deste procedemento, de acordo co que establece o Ministerio de Traballo e Inmigración, en desenvolvemento do artigo 12 do Real decreto 395/2007, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego.

Artigo 21. Financiamento

Esta convocatoria financiarase con cargo ás aplicacións orzamentarias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 22. Tratamento de datos de carácer persoal

Calquera tratamento de datos de carácter persoal que se leve a cabo durante a tramitación do procedemento respectará o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para adoptar as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación, asociadas a cualificacións profesionais, certificados de profesionalidade, ciclos de grao medio e superior e familias profesionais

Familia profesional: Administración e Xestión.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MADG01 Xestión Administrativa

ADG308_2 Actividades de xestión administrativa

ADGD0308 Actividades de xestión administrativa

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e da documentación.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0981_2

Realizar rexistros contables.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

ADG307_2 Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela

ADGG0208 Actividades administrativas na relación coa clientela

UC0975_2

Recibir e procesar as comunicacións internas e externas.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

UC0977_2

Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación coa clientela.

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

30

32016765

CIFP Portovello

30

Familia profesional: Agraria.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MAGA03 Xardinaría e Floraría

AGA457_2 Actividades de floraría

AGAJ0110 Actividades de floraría

UC1468_2

Coordinar e realizar as actividades propias de empresas de floraría.

36007552

CIFP A Granxa

25

UC1469_2

Realizar composicións florais.

36007552

CIFP A Granxa

25

UC1470_2

Realizar composicións con plantas.

36007552

CIFP A Granxa

25

UC1471_2

Vender e informar sobre produtos e servizos de floraría.

36007552

CIFP A Granxa

25

AGA460_2 Produción de sementes e plantas en viveiro

AGAU0110 Produción de sementes e plantas en viveiro

UC1479_2

Realizar operacións de propagación de plantas en viveiro.

36007552

CIFP A Granxa

25

UC1480_2

Realizar operacións de cultivo de plantas e terróns de céspede en viveiro.

36007552

CIFP A Granxa

25

Familia profesional: Edificación e Obra Civil.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MEOC01 Construción

EOC580_2 Cubricións inclinadas

UC0869_1

Elaborar pastas, argamasas, adhesivos e formigóns.

15024513

CIFP Someso

20

UC0870_1

Construír vertentes para cubricións.

15024513

CIFP Someso

20

UC1360_2

Controlar a nivel básico riscos en construción.

15024513

CIFP Someso

20

UC1908_2

Montar estrutura metálica lixeira para cubricións.

15024513

CIFP Someso

20

UC1909_2

Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas.

15024513

CIFP Someso

20

UC1910_2

Construír a cubrición con tella e lousa.

15024513

CIFP Someso

20

UC1911_2

Organizar traballos de cubricións e impermeabilizacións.

15024513

CIFP Someso

20

EOC582_2 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

UC1917_2

Executar as capas e os elementos do sistema de impermeabilización complementarios da membrana.

15024513

CIFP Someso

20

UC1918_2

Impermeabilizar con membranas bituminosas.

15024513

CIFP Someso

20

UC1919_2

Impermeabilizar con membranas sintéticas.

15024513

CIFP Someso

20

SEOC01 Proxectos de Edificación

ENA358_3 Eficiencia enerxética de edificios

ENAC0108 Eficiencia enerxética de edificios

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios.

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC201_3 Representación de proxectos de edificación

EOCO0108 Representación de proxectos de edificación

UC0638_3

Realizar representacións de construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0639_3

Realizar e supervisar desenvolvementos de proxectos de edificación.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0640_3

Representar instalacións de edificios.

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC273_3 Control de proxectos e obras de construción

EOCO0109 Control de proxectos e obras de construción

UC0874_3

Realizar o seguimento da planificación en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0875_3

Procesar o control de custos en construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC0876_3

Xestionar sistemas de documentación de proxectos de construción.

32015050

CIFP A Farixa

20

EOC274_3 Levantamentos e implantacións

EOCE0109 Levantamentos e implantacións

UC0879_3

Realizar implantacións de proxectos.

32015050

CIFP A Farixa

20

Familia profesional: Electricidade e Electrónica.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MELE01 Instalacións Eléctricas e Automáticas

ELE043_2 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería).

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

ELE257_2 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEE0109 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e de unha ou de varias industrias.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

ENA261_2 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0108 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

UC0836_2

Montar instalacións solares fotovoltaicas.

15014556

CIFP Coroso

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

UC0837_2

Manter instalacións solares fotovoltaicas.

15014556

CIFP Coroso

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

MELE02 Instalacións de Telecomunicacións

ELE043_2 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

32015050

CIFP A Farixa

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería).

32015050

CIFP A Farixa

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

ELE188_2 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

ELES0109 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais.

32015050

CIFP A Farixa

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión.

32015050

CIFP A Farixa

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

ELE189_2 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

ELES0209 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

32015050

CIFP A Farixa

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos.

32015050

CIFP A Farixa

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

Familia profesional: Enerxía e Auga.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

SENA01 Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica

ENA358_3 Eficiencia enerxética de edificios

ENAC0108 Eficiencia enerxética de edificios

UC0842_3

Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC1194_3

Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC1196_3

Xestionar o uso eficiente da auga en edificación.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC1197_3

Promover o uso eficiente da enerxía.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

Familia profesional: Fabricación Mecánica.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MFME01 Mecanizado

FME032_2 Mecanizado por arranque de labra

FMEH0109 Mecanizado por arranque de labra

UC0089_2

Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra.

15024513

CIFP Someso

25

UC0090_2

Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra.

15024513

CIFP Someso

25

UC0091_2

Mecanizar os produtos por arranque de labra.

15024513

CIFP Someso

25

MFME02 Soldadura e Caldeiraría

FME035_2 Soldadura

FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG).

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

FMEC0210 Soldadura oxigás e soldadura
MIG/MAG

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

15024513

CIFP Someso

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

FME350_2 Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas

UC1139_2

Trazar e cortar chapas e perfís.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

UC1140_2

Mecanizar e conformar chapas e perfís.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

UC1141_2

Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintaría metálica.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

FME351_2 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0108 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxes.

15006754

CIFP Ferrolterra

25

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

Familia profesional: Hostalaría e Turismo.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MHOT01 Cociña e Gastronomía

HOT093_2 Cociña

HOTR0408 Cociña

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC0260_2

Preelaborar e conservar toda clase de alimentos.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

HOT223_2 Repostaría

HOTR0509 Repostaría

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos a base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

MHOT02 Servizos en Restauración

HOT093_2 Cociña

HOTR0408 Cociña

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

HOT327_2 Servizos de bar e cafetaría

HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría

UC1046_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e en mesa.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1047_2

Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1049_2

Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar-cafetaría.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1050_2

Xestionar o bar-cafetaría.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

HOT328_2 Servizos de restaurante

HOTR0608 Servizos de restaurante

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1048_2

Servir viños e prestar información básica sobre eles.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1051_2

Comunicarse en inglés, nun nivel de usuario básico, en servizos de restauración.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1052_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1053_2

Elaborar e acabar á vista da clientela.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

UC1054_2

Dispor de todo tipo de especialidades en restauración.

15016000

CIFP Compostela

15

15027897

CIFP Paseo das Pontes

15

36013448

CIFP Manuel Antonio

15

36020064

CIFP Carlos Oroza

15

SHOT01 Xestión de Aloxamentos Turísticos

HOT094_3 Recepción

HOTA0308 Recepción en aloxamentos

UC0263_3

Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas.

15016000

CIFP Compostela

20

UC0264_3

Realizar as actividades propias da recepción.

15016000

CIFP Compostela

20

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas.

15016000

CIFP Compostela

20

HOT333_3 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos

HOTA0208 Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos

UC1067_3

Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestarlle atención á clientela.

15016000

CIFP Compostela

20

UC1068_3

Supervisar os procesos do departamento de pisos.

15016000

CIFP Compostela

20

SHOT03 Guía, Información e Asistencia Turísticas

HOT335_3 Guía de turistas e visitantes

UC1069_3

Interpretar o patrimonio e os bens de interese cultural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1070_3

Interpretar espazos naturais e outros bens de interese natural do ámbito de actuación a turistas e visitantes.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1071_3

Prestar servizos de acompañamento e asistencia a turistas e visitantes e deseñar itinerarios turísticos.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1072_3

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1073_3

Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación.

32015050

CIFP A Farixa

20

HOT336_3 Promoción turística local e información ao visitante

HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante

UC0268_3

Xestionar unidades de información e distribución turísticas.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1074_3

Xestionar información turística.

32015050

CIFP A Farixa

20

UC1075_3

Crear, promover e xestionar servizos e produtos turísticos locais.

32015050

CIFP A Farixa

20

HOT330_3 Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTG0108 Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

UC1056_3

Xestionar eventos.

32015050

CIFP A Farixa

20

Familia profesional: Imaxe Persoal.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MIMP02 Perrucaría e Cosmética Capilar

IMP119_2 Perrucaría

IMPQ0208 Perrucaría

UC0058_1

Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo.

15024513

CIFP Someso

25

UC0347_2

Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos.

15024513

CIFP Someso

25

UC0348_2

Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo.

15024513

CIFP Someso

25

UC0349_2

Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo.

15024513

CIFP Someso

25

UC0350_2

Realizar cambios de forma permanente no cabelo.

15024513

CIFP Someso

25

UC0351_2

Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote.

15024513

CIFP Someso

25

UC0352_2

Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal.

15024513

CIFP Someso

25

IMP121_2 Coidados estéticos de mans e pés

IMPP0108 Coidados estéticos de mans e pés

UC0356_2

Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde.

15024513

CIFP Someso

25

Familia profesional: Instalación e Mantemento.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización

IMA040_2 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

UC0114_2

Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial.

15014556

CIFP Coroso

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

30

UC0115_2

Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial.

15014556

CIFP Coroso

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

30

IMA369_2 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e
ventilación-extracción

IMAR0208 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

UC1158_2

Montar instalacións
de climatización e ventilación-extracción.

15014556

CIFP Coroso

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

30

UC1159_2

Manter instalacións de climatización e
ventilación-extracción.

15014556

CIFP Coroso

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

30

MIMA02 Instalacións de Produción de Calor

IMA368_2 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

UC1156_2

Montar instalacións caloríficas.

15014556

CIFP Coroso

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

30

UC1157_2

Manter instalacións caloríficas.

15014556

CIFP Coroso

30

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

30

Familia profesional: Madeira, Moble e Cortiza.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MMAM01 Carpintaría e Moble

MAM058_2 Mecanización de madeira e derivados

MAMR0308 Mecanizado de madeira e derivados

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller.

15024513

CIFP Someso

40

UC0161_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados.

15024513

CIFP Someso

40

UC0162_1

Mecanizar madeira e derivados.

15024513

CIFP Someso

40

MAM060_2 Acabamento de carpintaría e moble

MAMR0208 Acabamento de carpintaria e moble

UC0166_2

Preparar o soporte e pór a punto os produtos e os equipamentos para a aplicación do acabamento.

15024513

CIFP Someso

40

UC0168_2

Realizar a tinguidura, e acabamentos especiais e decorativos.

15024513

CIFP Someso

40

MMAM02 Instalación e Amoblamento

MAM059_2 Instalación de mobles

MAMR0408 Instalación de mobles

UC0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

MAM277_2 Instalación de elementos de carpintaría

MAMS0108 Instalación de elementos de carpintaría

UC0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0884_2

Efectuar instalacións de portas e ventás de madeira.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0886_2

Efectuar instalacións de estruturas de madeira.

36014489

CIFP A Xunqueira

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

Familia profesional: Química.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

SQUI01 Laboratorio de Análise e de Control de Calidade

QUI020_3 Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

QUIA0208 Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

UC0054_3

Realizar ensaios microbiolóxicos e informar dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0055_3

Realizar ensaios biotecnolóxicos e informar dos resultados.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

QUI117_3 Análise química

QUIL0108 Análise química

UC0052_3

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e as normas específicas.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0053_3

Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0341_3

Realizar análises por métodos químicos, avaliar os seus resultadaos e informar deles.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

UC0342_3

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliar os seus resultados e informar deles.

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

30

Familia profesional: Sanidade.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MSAN01 Emerxencias Sanitarias

SAN025_2 Transporte sanitario

SANT0208 Transporte sanitario

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

SAN122_2 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

MSAN02 Farmacia e Parafarmacia

SAN123_2 Farmacia

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

40

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

40

36013448

CIFP Manuel Antonio

40

Familia profesional: Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MSSC01 Atención a Persoas en Situación de Dependencia

SSC089_2 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

UC0249_2

Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC0250_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC0251_2

Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e o funcionamento da unidade convivencial.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

SSC320_2 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

UC1016_2

Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e ao seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC1017_2

Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC1018_2

Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC1019_2

Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

SSC443_2 Xestión de chamadas de teleasistencia

SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia

UC1423_2

Atender e xestionar as chamadas entrantes do servizo de teleasistencia.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC1424_2

Emitir e xestionar as chamadas saíntes do servizo de teleasistencia.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

UC1425_2

Manexar as ferramentas, as técnicas e as habilidades para prestar o servizo de teleasistencia.

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

20

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

20

32016765

CIFP Portovello

20

SSSC01 Educación Infantil

SSC322_3 Educación infantil

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC1030_3

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas persoas adultas.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos.

15016000

CIFP Compostela

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

Familia profesional: Transporte e Mantemento de Vehículos.

Ciclo formativo

Cualificación profesional

Certificado de profesionalidade

Código de UC

Unidade de competencia

Código de sede

Sede

Prazas

MTMV01 Carrozaría

TMV044_2 Pintura de vehículos

TMVL0509 Pintura de vehículos

UC0122_2

Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies de vehículos.

15014556

CIFP Coroso

25

15024513

CIFP Someso

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0123_2

Efectuar o embelecemento de superficies.

15014556

CIFP Coroso

25

15024513

CIFP Someso

25

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

TMV045_2 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0309 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

UC0124_2

Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0125_2

Reparar a estrutura do vehículo.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0126_2

Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de importancia.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

TMV046_2 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

TMVL0209 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

UC0127_2

Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0128_2

Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

UC0129_2

Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente.

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

25

MTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles

TMV047_2 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0309 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV048_2 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVG0409 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

UC0132_2

Manter o motor térmico.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

TMV197_2 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0209 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos.

15006754

CIFP Ferrolterra

20

15014556

CIFP Coroso

20

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

20

15024513

CIFP Someso

20

27020793

CIFP Porta da Auga

20

36014489

CIFP A Xunqueira

20

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

20

ANEXO II

Relación de centros onde se vai desenvolver o proceso de recoñecemento, avaliación e acreditación da competencia profesional

Provincia

Código
de sede

Sede

Enderezo

Teléfono

A Coruña 

15006754

CIFP Ferrolterra

Avenida Ramón y Cajal, s/n, 15403 Ferrol

981333107

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Avenida Castelao, 64, (Caranza) 15406 Ferrol

981321565

15014556

CIFP Coroso

Avenida da Coruña, 174C,
15960 Ribeira (Santa Uxía)

981870361

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Rúa Rosalía de Castro, 133,
15706 Santiago de Compostela

981522062

15016000

CIFP Compostela

Lamas de Abade, s/n,
15702 Santiago de Compostela

981523140

15022607

CIFP Ánxel
Casal-Monte Alto

Paseo Marítimo, 47,
15002 A Coruña

981210112

15024513

CIFP Someso

Rúa Someso, 6, 15008 A Coruña

981282200

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Rúa San Pedro de Mezonzo, 4, 15004 A Coruña

981160196

Lugo 

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Rúa Armando Durán, 3,
27002 Lugo

982220328

27020793

CIFP Porta da Auga

Avenida Luarca, 27700 Ribadeo (Santa María)

982128894

Ourense 

32015050

CIFP A Farixa

Rúa Finca Farixa, s/n, (Mariñamansa) 32005 Ourense

988236552

32016765

CIFP Portovello

Rúa Luís Trabazos (As Lagoas) 1 32004 Ourense

988232649

Pontevedra 

36007552

CIFP A Granxa

Rúa Areas, s/n (apdo. 7)
36860 Ponteareas (San Miguel)

986640068

36013448

CIFP Manuel Antonio

Avenida de Madrid, s/n (apdo. 3138)
36214 Vigo

986273800

36014489

CIFP A Xunqueira

Rúa Rafael Areses, s/n,
36155 Pontevedra

986873003

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Estrada vella de Madrid, 160, 36214 Vigo

986270904

36020064

CIFP Carlos Oroza

Avenida Montecelo, 16,
36161 Pontevedra

986847002

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file