Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Mércores, 22 de maio de 2013 Páx. 17749

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2013, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en novembro de 2012, así como as solicitudes desestimadas e a súa causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, que derroga a anterior Orde do 20 de xaneiro de 2004, pola que se desenvolve o citado decreto, establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, e atribúenlle, así mesmo, á Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel a función de lle propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada con data do 7 de maio de 2013 pola referida Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de novembro de 2012, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se citan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e desfrutan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a súa causa que figura no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/das deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias), así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que figura no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2013

Por desconcentración (Decreto 325/2009)
José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I
Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en novembro de 2012

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Alonso Gato

Óscar

45862419M

Natación

2

Alonso Lage

Iván

35573981L

Piragüismo

3

Aranda Núñez

Xisela

36120955F

Squash

4

Blanco Piñeiro

Daniel Manuel

32672574Q

Tiro con arco

5

Bouza Pregal

José Luis

35575189P

Piragüismo

6

Bravo Bravo

Álvaro

77416960H

Piragüismo

7

Campos García

Manuel Antonio

76929259D

Piragüismo

8

Carrera Amandi

Óscar

35573655S

Piragüismo

9

Conde Fructuoso

César

35481425S

Vela

10

Crespo Balado

Vicente

76710216H

Pesca

11

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

28753093B

Remo

12

Fernández Rey

Juan

79341176P

Taekwondo

13

García Naveiro

Natalia

77460869C

Piragüismo

14

González Álvarez

María Cristina

35572280C

Remo

15

González Álvarez

Jesús

35567480G

Remo

16

Loira Dacosta

Antía

53180192Y

Piragüismo

17

López Pérez

Sechu

34951456N

Montañismo

18

Novo López

Álvaro

35480621Q

Piragüismo

19

Peón Lamas

Óscar

77458958H

Taekwondo

20

Pérez Coya

Carla

35583559Y

Piragüismo

21

Picayo Vila

Yeray

32705095S

Piragüismo

22

Riveiro Cabaleiro

Alfonso José

36117230P

Remo

23

Rivera González

Juan Sebastián

32736256B

Halterofilia

24

Rodríguez González

Guillermo Javier

32628435Z

Tiro con arco

25

Rodríguez Lechuga

Roberto

35577392A

Piragüismo

26

Romero Fraga

Diego

35483117M

Piragüismo

27

Romero Gómez

Valeria

35577390R

Piragüismo

28

Toimil Fernández

María Belén

32714095E

Atletismo

29

Vara Piñeiro

Jonathan

48110533F

Halterofilia

30

Varela Iglesias

Ana

44822471W

Piragüismo

31

Vidal Álvarez

Alejandro

52931435V

Taekwondo

ANEXO II
Deportistas non recoñecidos/as

Por non cumpriren a letra e) do artigo 3 do Decreto 6/2004: cumprir o nivel deportivo exixido na modalidade practicada.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Álvarez Yates

Tania

77478227J

Piragüismo

2

Ameneiro Teijeiro

Fátima

32681227K

Automobilismo

3

Blanco Fariñas

Sara

45873517V

Natación

4

Búa Crespo

Nuria María

36133778L

Vela

5

Campelo Ucha

Rafael

77420671A

Vela

6

Campo Pavón

Gabriel

36171956V

Piragüismo

7

Campos Méndez

Ignacio

36158265B

Vela

8

Cascallar Gradas

Marcos

45955566W

Piragüismo

9

Castro Maira

Laura

33549116M

Tiro olímpico

10

Contreras Ortiz

Lucía

15493093V

Patinaxe

11

Doncel García

Alejandro

39462841Q

Vela

12

Edreira Torres

Adrián

79344123B

Piragüismo

13

Fernández Cano

Fátima

45952626Y

Golf

14

Fernández García

Tania

33556053L

Piragüismo

15

Fernández Lameiro

Adrián

71522293K

Piragüismo

16

Frade Docampo

Susana

44496700A

Tenis

17

Fraga Alonso

Alejandro

32807516V

Piragüismo

18

García Franco

Belén

39457925E

Golf

19

Gesto García

Carlos

32839221M

Pesca

20

González Dacosta

Uxía

53197387C

Piragüismo

21

Lorenzo Lorenzo

Roberto

76416140C

Deportes de inverno

22

Noya Río

Cristina

53798975C

Piragüismo

23

Rascado Ríos

Fernando

36154362H

Taekwondo

24

Rodríguez Aneiros

Yolanda

32726925H

Surf

25

Vales Fernández

Xosé Francisco

47350330T

Piragüismo

26

Veiga Gonzalez

David

79334088G

Piragüismo

Por estaren xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Lorenzo Amoedo

Laura

53185405K

Taekwondo

2

Malvar Fernández

Santiago

76930505J

Taekwondo

3

Rivademar Outeda

Ángel Cristian

77417007L

Piragüismo

4

Tiebo Pérez

Rodrigo

78736287L

Piragüismo

Por non presentaren a solicitude no prazo que se establece no artigo 5 do Decreto 6/2004 e por non presentaren a documentación nos prazos requiridos.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Diz Teijeiro

Alejandro

33554131Y

Fútbol

2

Diz Teijeiro

Antonio

33554130M

Fútbol

3

García Barreiro

David

53118156R

Balonmán

4

Grande Carral

Aitor

44492845N

Natación

5

Martínez Canosa

Raquel

79340609Q

Natación

6

Paz Paz

Javier

333486686C

Automobilismo

7

Pousada Magdaleno

Serafín

53611549K

Balonmán

8

Rosales Pousada

Adrián

53114083E

Balonmán

9

Simón Marta

Alejandra

36117542K

Voleibol

ANEXO III
Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos e nome

DNI

Federación

Perda da condición de DGAN

1

Abad Fernández, Diego

47382177-S

Loita e D.A.

14.4.2014

2

Abal Herbello, Roberto

77010636-N

Piragüismo

14.4.2014

3

Aguín Castro, Jorge

76871390-P

Ciclismo

14.4.2014

4

Alamancos Lamas, Nerea

39451586-P

Taekwondo

16.2.2014

5

Alonso Aradas, Camila Beatriz

32723870-E

P.M. e triatlón

27.11.2015

6

Alonso Aradas, Melina

32723871-T

P.M. e triatlón

26.4.2015

7

Alonso Gómez, Abel

36122347-L

Montañismo

17.4.2015

8

Alvarado Caporale, Nicolás

BE117721

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

9

Álvarez Barreiro, José David

77006239-P

Motonáutica

27.11.2015

10

Álvarez Boullosa, José F.

36088886-T

Motonáutica

7.2.2015

11

Álvarez Folgueira, Sara

33554473-A

Judo e D.A.

14.4.2014

12

Álvarez Liz, Iria

44664302-G

Natación

16.2.2014

13

Alves Rubinos, Brais

39485753-C

Loita e D.A.

27.11.2015

14

Andrade Rodríguez, Ignacio

47435570-W

Judo e D.A.

27.11.2015

15

Arcay Fernández, David

53304385-E

Pesca

14.4.2014

16

Arévalo López, Carlos

79338259-N

Piragüismo

26.4.2015

17

Artigas Rivera, Alberto

47368654-Q

Patinaxe

26.4.2015

18

Barbeito Gómez, Borja

47371884-A

Atletismo

17.4.2015

19

Barbosa Sotelo, Judith

76930408-P

Boxeo

26.4.2015

20

Barcia Pardo, Pablo

47365586-F

Vela

26.4.2015

21

Barral Noya, Roberto

45905661-F

P.M. e triatlón

27.11.2015

22

Barros Castro, Pilar

35315047-L

A. subacuáticas

26.4.2015

23

Barros Rodríguez, María Luisa

36111628-H

Espeleoloxía

26.4.2015

24

Beiro Costa, José Manuel

53303071-L

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

25

Bernárdez Carro, Aarón

78734054-V

Motociclismo

14.4.2014

26

Blanco Miragaya, Pablo

71524279-Y

Piragüismo

14.4.2014

27

Boubeta Curras, Sonia

73240485-K

Remo

27.11.2015

28

Bouzas Somoza, Raúl

35467708-Y

Taekwondo

27.11.2015

29

Brañas Rumbo, Marta

46915901-H

Boxeo

26.4.2015

30

Buceta Rodríguez, Ana

39459690-Q

Fútbol

16.2.2014

31

Buitrón Cortiñas, Gema

32713722-V

Tiro con arco

27.11.2015

32

Cacabelos Afonso, Lara

76929780-R

Vela

17.4.2015

33

Cacheda González, Pablo

44092242-T

Balonmán

14.4.2014

34

Cadilla Acevedo, Tecla María

15490870-W

Judo e D.A.

26.4.2015

35

Cal Figueroa, David

53116707-R

Piragüismo

17.4.2015

36

Calvar Martínez, Katia

53119322-V

Taekwondo

16.2.2014

37

Calvelo Ameijeiras, Claudia

53541641-X

Baloncesto

27.11.2015

38

Candán Illán, Jorge

36100246-K

A. subacuáticas

26.4.2015

39

Caramés Vila, Miguel

45871637-T

Loita e D.A.

27.11.2015

40

Carrera Estévez, Cándido

76914776-Q

Automobilismo

17.4.2015

41

Carvalho Correia, Jorge André

Y1759323-K

Remo

26.4.2015

42

Casal Rodas, Eugenio

36082960-P

Tiro con arco

17.4.2015

43

Casal Rodas, Óscar

36126336-Y

Tiro con arco

17.4.2015

44

Casales Carrasco, Jorge

53818339-H

Motociclismo

17.4.2015

45

Casañas Hernández, Frank

03209888-P

Atletismo

27.11.2015

46

Casas Fernández, Brais

79339454-B

Piragüismo

27.11.2015

47

Castillo Tato, Javier

52934550-G

Golf

14.4.2014

48

Castro Fernández, Eva

46897609-B

Ciclismo

17.4.2015

49

Castro Mariño, Víctor

47375849-N

Halterofilia

27.11.2015

50

Castro Tubío, Eva

44834980-E

Patinaxe

26.4.2015

51

Cepeda Iglesias, Iris Lucía

45907021-X

Loita e D.A.

27.11.2015

52

Cimadevila Álvarez, Pablo

44080699-A

M. físicos (natación)

17.4.2015

53

Cochón Rial, Mara

36172166-C

Remo

17.4.2015

54

Colmenares Díaz, Miguel Ángel

33838777-G

Tiro olímpico

14.4.2014

55

Conde Ordóñez, Alejandro

78807541-L

Piragüismo

26.4.2015

56

Cores Abuín, Joaquín

35480970-C

Vela

17.4.2015

57

Cornes Ribadas, Carlos

45908650-Y

Squash

26.4.2015

58

Cortiñas Tombo, Marcos

53304317-T

Judo e D.A.

17.4.2015

59

Costa Bouzada, Daniel

35577624-M

Piragüismo

14.4.2014

60

Costa Bouzada, David

35577625-Y

Piragüismo

14.4.2014

61

Crespo Domínguez, Sergio

35483493-J

Vela

17.4.2015

62

Dacosta Santomé, Diego

53117387-Z

Piragüismo

17.4.2015

63

Das Dores Rodríguez, Jennifer

35584313-R

Remo

27.11.2015

64

De Santalo-Osorio, Mercedes

33538515-F

Atletismo

27.11.2015

65

Deben Tiscar, Juan

76932182-B

Vela

16.2.2014

66

Díaz Mba, Alberto

32716485-C

Halterofilia

27.11.2015

67

Diéguez Fernández, Jéssica

34629432-B

Fútbol sala

17.4.2015

68

Docampo López, Míriam

36171194-Z

Taekwondo

27.11.2015

69

Doiro Rodríguez, Estela

15492423-Z

Balonmán

14.4.2014

70

Domínguez Calvo, Estefanía

80076922-F

P.M. e triatlón

27.11.2015

71

Domínguez López, José Juan

36089907-D

Montañismo

27.11.2015

72

Dono Cide, Sara

48113551-N

Halterofilia

17.4.2015

73

Echegoyen Domínguez, Tamara

44083644-G

Vela

17.4.2015

74

Esperón Bello, Sara

77464965-E

Squash

27.11.2015

75

Fernández Barbosa, Leticia

35578701-R

Atletismo

14.4.2014

76

Fernández González, Diego

35574866-F

Natación

25.4.2015

77

Fernández Lomba, Alejandro

35579855-M

Remo

27.11.2015

78

Fernández López, Katia

33547539-S

Golf

16.2.2014

79

Fernández Redondo, Laura

33530799-L

Fútbol sala

17.4.2015

80

Fernández Rey, José

79341177-D

Taekwondo

26.4.2015

81

Fernández Vasco, Miguel

47376329-D

Vela

14.4.2014

82

Ferrari Piñeiro, Lucía

77010399-M

Taekwondo

17.4.2015

83

Ferrer Alonso, Santiago

44085418-F

Atletismo

14.4.2014

84

Ferro Dios, Ramón

35472680-X

Piragüismo

14.4.2014

85

Figueiras Amarelle, Ramiro

46896727-A

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

86

Filgueira Martínez, Aarón

45862246-Q

Automobilismo

14.4.2014

87

Fontán González, Mario

15494536-B

Piragüismo

14.4.2014

88

Formoso Barro, Artemio

76411219-K

Caza

14.4.2014

89

Galbán Lesende, Anxo

53485796-D

Piragüismo

26.4.2015

90

Gallego Bernárdez, Víctor

76926516-A

Atletismo

27.11.2015

91

Gañete Borrageros, Esteban

35479788-B

Vela

17.4.2015

92

García Abilleira, Antonio Augusto

35463813-K

A. subacuáticas

16.2.2014

93

García Cabo, Bruno

44842737-M

Patinaxe

26.4.2015

94

García García, Pablo

53181968-B

Loita e D.A.

16.2.2014

95

Garrido Barbosa, Manuel

35575930-J

Piragüismo

14.4.2014

96

Germade Barreiro, Rodrigo

53612824-P

Piragüismo

27.11.2015

97

Gil Moreno, Elena

46871985-D

Judo e D.A.

17.4.2015

98

Gomar García, Jesús

20041946-E

P.M. e triatlón

26.4.2015

99

Gómez Cortés, Beatriz

77464997-P

Natación

14.4.2014

100

Gómez Noya, Javier

32701230-Z

P.M. e triatlón

14.4.2014

101

Gómez Rial, Rubén

78810572-Z

Piragüismo

27.11.2015

102

González Correa, Darío

39466405-S

Taekwondo

17.4.2015

103

González Fernández, Adrián

35581503-C

Piragüismo

16.2.2014

104

González Grandal, Sara

53306954-S

Loita e D.A.

14.4.2014

105

González Jorge, Daniel

44847269-Y

Judo e D.A.

17.4.2015

106

González Vázquez, Carmen

44659675-T

Halterofilia

26.4.2015

107

Grandal García, Iria

32717545-E

Tiro con arco

17.4.2015

108

Graña Blanco, Óscar

73241632-H

Piragüismo

14.4.2014

109

Hernández Estévez, Yudania

53188508-L

Xadrez

26.4.2015

110

Hernández García, Estefanía

47373272-B

Taekwondo

17.4.2015

111

Iglesias Rodríguez, Beatriz

48110420-D

Natación

14.4.2014

112

Iglesias Vilela, Damián

45905478-P

Loita e D.A.

27.11.2015

113

Insua Blanco, Pablo

45849352-W

Fútbol

27.11.2015

114

Izquierdo Ferreiro, Iago

35590082-C

Remo

26.4.2015

115

Lago González, Ángel Benito

53174210-G

Loita e D.A.

26.4.2015

116

Lago Ruiloba, Ramón

36174233-V

Vela

26.4.2015

117

Lagoa Patiño, Lara

39469406-A

Vela

14.4.2014

118

Lalín Canda, Noelia

45860581-F

Loita e D.A.

17.4.2015

119

Llopiz Castedo, Laura

39461597-Z

Vela

27.11.2015

120

Llopiz Domínguez, Lucía

36172970-L

Vela

27.11.2015

121

López Fernández, Alejandro

54131103-M

Halterofilia

17.4.2015

122

López González, Rubén

44659850-Z

Halterofilia

17.4.2015

123

López Gredilla, Nicolás

34283265-V

Loita e D.A.

26.4.2015

124

López Iglesias, Roberto

33314866-X

Montañismo

17.4.2015

125

López Souto, Alba

47436594-Z

Natación

16.2.2014

126

Lorenzo Amoedo, Laura

53185405-K

Taekwondo

16.2.2014

127

Mallou Cea, Arantxa

4861068-B

Baloncesto

27.11.2015

128

Malvar Fernández, Santiago

76930505-J

Taekwondo

26.4.2015

129

Malvar Leite, Sara

39452957-E

Remo

27.11.2015

130

Maquieira Piñeiro, David

35477940-A

Piragüismo

27.11.2015

131

Mariño Blanco, María Jesús

77419444-H

Esgrima

16.2.2014

132

Martínez Muras, Miguel

53487604-T

Taekwondo

16.2.2014

133

Martínez Santiago, Irene

54150224-J

Halterofilia

27.11.2015

134

Mateo Suárez Pumariega, Carmen

47375225-D

Vela

17.4.2015

135

Mayobre González, Paula

32697762-L

Atletismo

17.4.2015

136

Medín López, Paula

53300434-G

Rugby

17.4.2015

137

Meilán Fernández, Samuel

53181046-D

Taekwondo

16.2.2014

138

Merino Pérez, Alicia

34279819-K

Atletismo

27.11.2015

139

Millán Rodríguez, Rubén

35574130-F

Piragüismo

27.11.2015

140

Monasterio dos Anjos, Marisol

71521457-J

Halterofilia

27.11.2015

141

Monasterio Portela, Francisco

76581695-K

Loita e D.A.

27.11.2015

142

Morais Álvarez, Luis

35570845-B

Piragüismo

16.2.2014

143

Moral López, Gabriel

35468501-V

Taekwondo

26.4.2015

144

Mosquera Lendoiro, David Manuel

53168733-R

Piragüismo

26.4.2015

145

Movilla Fernández, José Francisco

34992866-E

Billar

16.2.2014

146

Navarrete Santana, Esther

53193762-Y

Atletismo

14.4.2014

147

Okutu Kouletio, Jean Marie

53860264-Z

Atletismo

17.4.2015

148

Oliveira Vázquez, André

45871168-Z

Piragüismo

17.4.2015

149

Otero Otero, Paulino

35470598-K

Piragüismo

27.11.2015

150

Otero Prieto, Jéssica

77417832-Q

Taekwondo

16.2.2014

151

Oubiña Rodríguez, Andrea

77418570-H

Remo

17.4.2015

152

Palomares Martínez, José Alfonso

44494516-G

Atletismo

17.4.2015

153

Parada Martínez, Ángel

53488124-Z

Taekwondo

16.2.2014

154

Pasabant Quintián, Mikel

15246679-W

Vela

17.4.2015

155

Paz Blanco, Carlos

35462431-L

Vela

17.4.2015

156

Paz Docampo, Bernardo

35476739-K

Vela

17.4.2015

157

Paz Sobreira, Diego

53185123-S

P.M. e triatlón

17.4.2015

158

Pena Manteiga, Gemma

47368214-J

Patinaxe

26.4.2015

159

Penas Blanco, Manuel Ángel

44816608-G

Atletismo

27.11.2015

160

Pereira da Ponte, Solange Andreia

39494263-C

Atletismo

27.11.2015

161

Pereiro Carril, Óscar

54125407-J

Natación

26.4.2015

162

Pérez Comesaña, Verónica

39488819-G

Loita e D.A.

17.4.2015

163

Pérez Morales, Daniel

44483873-X

Ximnasia

27.11.2015

164

Pérez Piñeiro, María

35480184-Q

Piragüismo

26.4.2015

165

Pimentel Pérez, Laura

44659339-D

Natación

16.2.2014

166

Piña Esteves, Diego

35577044-T

Piragüismo

14.4.2014

167

Piña Esteves, Leticia

35578649-H

Piragüismo

27.11.2015

168

Piñeiro Devesa, Lúa María

35485636-V

Taekwondo

16.2.2014

169

Piñeiro Pérez, Óscar

36167028-B

Deportes de inverno

27.11.2015

170

Porto Lareo, José Enrique

76898026-X

Ciclismo

14.4.2014

171

Pozo Martínez, Iván

36144639-R

Boxeo

27.11.2015

172

Prado Prado, José Manuel

34995099-R

M. psíquicos (Boccia)

17.4.2015

173

Puentes Seoane, José Luis

46914130-H

Loita e D.A.

27.11.2015

174

Queiro Pombo, Alejandro

53168257-P

Loita e D.A.

16.2.2014

175

Rabuñal Ríos, Gonzalo

79325040-H

Ciclismo

14.4.2014

176

Rego Naveiras, Jessica

32720563-G

Halterofilia

17.4.2015

177

Regueira Suárez, Rufino

53483035-P

Natación

17.4.2015

178

Rey Vázquez, Pablo

32673983-E

Automobilismo

14.4.2014

179

Rial López, Ana Vanessa

52939174-L

Rugby

27.11.2015

180

Riopedre Fernández, Miguel

48112804-R

Judo e D.A.

27.11.2015

181

Rivademar Outeda, Ángel Cristian

77417007-L

Piragüismo

14.4.2014

182

Rodríguez Fidalgo, Cristóbal

34884645-Q

P.M. e triatlón

26.4.2015

183

Rodríguez Gacio, Susana

36137166-A

P.M. e triatlón

26.4.2015

184

Rodríguez Guede, Pablo

44498793-A

Ciclismo

17.4.2015

185

Rodríguez Iglesias, Gustavo

35571361-K

Ciclismo

14.4.2014

186

Rodríguez León, Jesús

76728233-A

Piragüismo

16.2.2014

187

Rodríguez Menéndez, Judith María

39463266-G

Esgrima

27.11.2015

188

Romay Cambón, José Carlos

53163460-H

Montañismo

27.11.2015

189

Romero Azpitarte, Miguel

36150284-B

Judo e D.A.

17.4.2015

190

Romero Román, Irene

50769511-R

Esgrima

27.11.2015

191

Romiglio Fernández, Leandro

49666045-Y

Squash

27.11.2015

192

Saavedra Martínez, Borja

36165983-R

Loita e D.A.

27.11.2015

193

Saavedra Reinaldo, Juan Antonio

44081524-T

M. físicos (tiro olímpico)

17.4.2015

194

Saborido Santiago, Uxía

45862125-X

Remo

14.4.2014

195

Saborido Torres, Lucía

45909808-Z

Remo

14.4.2014

196

Salgado López, Iván

44494300-H

Xadrez

26.4.2015

197

Sánchez Castro, Iván

34891924-G

Boxeo

26.4.2015

198

Sánchez Sánchez, José Manuel

47371435-Z

Piragüismo

17.4.2015

199

Sánchez Sánchez, Sandra

78801238-H

Remo

26.4.2015

200

Sanjurjo Sampedro, Miguel

33557419-M

Loita e D.A.

14.4.2014

201

Sanmartín Carrera, Alejandro

53308493-J

Judo e D.A.

27.11.2015

202

Santiso Mosquera, Miguel

47375292-F

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

203

Sendón Carou, Francisco M.

33273082-V

Golf

14.4.2014

204

Seoane Pérez, Diego

44469396-T

Fútbol

14.4.2014

205

Silva Pazos, Xian

77407584-A

Taekwondo

27.11.2015

206

Sobrado González, Jaime Manuel

77418033-X

Piragüismo

16.2.2014

207

Solla Nogueira, Lorena

77010982-J

Remo

16.2.2014

208

Soro López, Miguel

79339814-A

Piragüismo

27.11.2015

209

Soto Martínez, Ángela

15494257-P

Bádminton

27.11.2015

210

Tiebo Pérez, Rodrigo

78736287-L

Piragüismo

27.11.2015

211

Tilve Costas, Nazareth

36123907-S

Taekwondo

14.4.2014

212

Toro Prieto Puga, Jano

47381584-C

Vela

17.4.2015

213

Trillo Valeiro, Sergio

32720995-E

Judo e D.A.

27.11.2015

214

Uriz Corral, Manuel

33549278-Y

Atletismo

27.11.2015

215

Valeiro Mato, Roberto

32824972-Q

Fútbol (f. praia)

16.2.2014

216

Vallejo Folgueira, Diego

76572021-F

Automobilismo

17.4.2015

217

Vallejo Folgueira, Sergio

33306549-L

Automobilismo

16.2.2014

218

Veiga Fernández, Marco

33559193-P

Tiro olímpico

16.2.2014

219

Vieira Rivas, Diego

54150658-X

Halterofilia

26.4.2015

220

Viéitez Mariño, Sara

53193106-V

Loita e D.A.

17.4.2015

221

Vieito Cobián, Juan

39463732-X

Vela (windsurf)

26.4.2015

222

Vieito Cobián, Tomás

39463733-B

Vela (windsurf)

26.4.2015

223

Vila Fernández, Nerea

53195124-B

Loita e D.A.

17.4.2015

224

Vilas Vidal, María

53487155-B

Natación

27.11.2015

225

Villamor Castiñeira, Carlos

33535673-V

Atletismo

14.4.2014

226

Villanueva González, Éder

36154668-W

Loita e D.A.

17.4.2015

227

Yáñez Martínez, Paula

53306939-T

Judo e D.A.

27.11.2015

228

Yuchenko, Anna Sergeevna

49705318-H

Remo

27.11.2015