Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2013 Páx. 18630

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 16 de maio de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para creación e mellora de empresas de aproveitamentos forestais para o período 2012-2014 e se convocan para o exercicio orzamentario 2013.

A Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural, establece como obxectivos a mellora da situación socioeconómica e a calidade de vida das poboacións das zonas rurais no marco do respecto ambiental e o uso sustentable dos recursos naturais.

O Real decreto 752/2010, do 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro Programa de desenvolvemento rural sustentable para o período 2010-2014, en aplicación da Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural, establece, no punto 1.20.-CA.4, a posibilidade de subvencionar empresas de transformación e comercialización de produtos forestais. Para garantir a non duplicidade coas actuacións financiadas no marco do Programa de desenvolvemento rural cofinanciado con Feader, as axudas concedidas con base neste real decreto serán para aquelas empresas que non teñan a condición de microempresa.

O 7 de maio de 2012 asinouse o convenio específico entre a Administración xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución, seguimento e avaliación das accións incluídas nos plans de zona das súas zonas rurais, en que se especifican as accións que se realizarán en cada zona e, no caso de subvencións, o seu obxecto, os posibles beneficiarios e as condicións que teñen que reunir. Reflíctese tamén neste convenio o financiamento das accións que se vaian realizar; neste caso corresponde o 50 % á Administración xeral do Estado, a través do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e o 50 % á Xunta de Galicia.

O Decreto 432/2009, do 11 de decembro, regula as axudas rexionais ao investimento e ao emprego e a favor do ambiente na Comunidade Autónoma de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE. As axudas a pemes para creación e mellora de empresas incluídas nestas bases ampáranse neste decreto, excepto as axudas aos conceptos indicados no artigo 2.2.b) 3º, que se ampararán no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis (DOUE L 379/5, do 28.12.2006).

As axudas rexionais teñen como finalidade impulsar o crecemento económico de determinadas rexións menos favorecidas co fin de paliar as disparidades rexionais e contribuír á cohesión económica, social e territorial da Unión Europea, o desenvolvemento das rexións menos favorecidas mediante o apoio aos investimentos e a creación de emprego nun contexto de desenvolvemento sustentable.

As axudas rexionais favorecen a ampliación, modernización e diversificación das actividades dos establecementos situados nestas rexións, así como a implantación de novas empresas. Son fundamentalmente axudas ao investimento en activos fixos nun contexto de desenvolvemento sustentable, relacionadas coa creación dun novo establecemento, a ampliación dun xa existente ou o lanzamento dunha actividade que implique un cambio fundamental no produto ou no proceso de produción dun establecemento existente.

O sector da transformación e comercialización de produtos forestais está considerado como un dos sectores estratéxicos para o desenvolvemento económico da zona rural e para a consolidación e diversificación do seu tecido empresarial. As empresas de aproveitamentos forestais son empresas que traballan unicamente no rural, no sector forestal. O monte é unha parte importante da economía en Galicia, cunha poboación maioritariamente rural, e a práctica totalidade das empresas de aproveitamentos forestais galegas están situadas no rural e traballan nos montes da zona, con persoal do contorno, co que implica de diversificación e dinamización da economía rural. En Galicia, a industria da serra ten unha grande importancia económica e social, xa que se abastece fundamentalmente de madeira dos montes galegos, ademais da industria de pasta para papel e taboleiros. Está en aumento tamén nos últimos anos o aproveitamento doutros produtos forestais.

Coa finalidade de lograr unha boa execución dos recursos dispoñibles e asegurar a calidade dos investimentos que se subvencionan, prevese a plurianualización das axudas, penalizacións por non execución de investimentos aprobados, así como a adaptación das resolucións de axuda a modificacións dos proxectos investidores, todo isto garantindo os criterios de concorrencia competitiva aplicados na concesión das axudas e dentro do marco normativo establecido pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e no uso das facultades que me confiren os artigos 7 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a creación e mellora de empresas de aproveitamentos forestais que sexan pemes, pero non teñan a condición de microempresa, e proceder á súa convocatoria para o ano 2013, en réxime de concorrencia competitiva.

2. Estas axudas ampáranse no Real decreto 752/2010, do 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro Programa de desenvolvemento rural sustentable para o período 2010-2014, en aplicación da Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural, así como no Decreto 432/2009, do 11 de decembro, que regula as axudas rexionais ao investimento e ao emprego e a favor do ambiente na Comunidade Autónoma de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE, excepto as axudas aos conceptos indicados no artigo 2.2.b) 3º, que se ampararán no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis (DOUE L 379/5, do 28.12.2006).

Capítulo I
Bases reguladoras das axudas para creación e mellora de pequenas e medianas empresas de aproveitamentos forestais para o período 2012-2014

Artigo 2. Investimentos subvencionables

1. Poderanse subvencionar investimentos en activos fixos produtivos e plans de mellora de xestión empresarial. Os plans só se poderán subvencionar xunto con investimentos materiais. Os investimentos que se subvencionen deben ser novos e non se poden iniciar antes de presentar a solicitude de subvención.

2. Os investimentos subvencionables son os seguintes:

a) Investimentos en activos fixos produtivos.

Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de aproveitamento dos produtos forestais (madeira, cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais).

Non se considerarán substitucións de investimentos, salvo no caso de incremento de potencia, prestacións ou capacidade de produción, no que se subvencionará o diferencial de custo.

Consideraranse con carácter exclusivo os seguintes:

1º Bens de equipamento e instalacións en empresas de recollida, manexo, acondicionamento e comercialización de produtos forestais non madeireiros (cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais). No caso de produtos forestais alimentarios non se considerarán os investimentos relativos ao acondicionamento.

2º Maquinaria específica, apeiros e implementos que permitan un aproveitamento comercial da biomasa forestal: esteladoras, fendedoras de leña, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa.

3º Acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla ou biomasa.

4º Equipamentos de seguridade.

5º Procesadoras, autocargadores, arrastradores forestais e outros equipamentos de corta e/ou saca de madeira, así como as adaptacións e implementos.

6º Equipamentos tractocargadores completos e implementos forestais deles (os tractores deberán ter cabinas adaptadas para o xiro do operario sentado, proteccións forestais en cabina, rodas e baixos, e irán dotados de guindastre, cabrestante e remolque forestal de tracción. Estas adaptacións exixiranse tamén aos tractores orientados á recollida de biomasa, limitándose o importe da máquina tractora ao 60 % do valor do equipamento).

7º Rozadoras, en número non superior aos equipamentos de saca de madeira ou biomasa propiedade da empresa.

8º Góndolas, plataformas para o transporte da madeira ou biomasa e guindastres que se instalen nelas. O número de plataformas e guindastres limitarase ao número de equipamentos de saca (tractocargadores ou autocargadores) que teña a empresa. Non se subvencionará máis dunha góndola por empresa.

9º Instrumentos de medición de masas forestais, en número non superior á maquinaria de saca de madeira ou de biomasa.

10º Equipamentos informáticos ata un máximo subvencionable de 2.000 euros/empresa, descontando as axudas percibidas anteriormente por este concepto.

b) Plans e ferramentas de xestión empresarial.

Poderán ser obxecto de subvención os servizos externos de diagnóstico, seguimento, certificación e execución de medidas correctoras, salvo adquisición de maquinaria, nas seguintes actuacións:

1º Consecución e actualización de licenzas para parques intermedios.

2º Implantación na empresa de ferramentas de xestión empresarial específicas da actividade para o control de custos, calidade e mantemento.

3º Preparación do proceso produtivo para a adaptación á cadea de custodia de madeira certificada, e/ou normativas de calidade e plans de mellora de xestión empresarial.

Artigo 3. Beneficiarios

Os beneficiarios deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser peme (pequena e mediana empresa) do sector forestal radicada en Galicia e non ter a condición de microempresa. Tomarase a definición de microempresa ou peme incluída no anexo I do Regulamento (CE) nº 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto. Segundo esta definición, pemes son aquelas empresas que ocupan menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede 43 millóns de euros, pequenas empresas son aquelas empresas que ocupan menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10 millóns de euros, e microempresas son aquelas empresas que ocupan menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 2 millóns de euros.

b) Acreditar a súa viabilidade económica mediante algunha das seguintes circunstancias:

– Dispoñibilidade de crédito bancario para o investimento, dun mínimo do 70 % do importe del.

– Vendas por importe superior ao triplo do investimento (no imposto de sociedades ou declaración anual do IRPF, segundo proceda, ou na declaración anual do IVE).

– Amortizacións máis beneficios superior á sexta parte dos investimentos (no imposto de sociedades ou declaración anual do IRPF, segundo proceda, ou na declaración anual do IVE).

– Contratos de venda ou prestación de servizos por importe superior ao investimento.

– Estudo de viabilidade asinado por profesional cualificado.

c) Deberán cumprir a normativa ambiental, que se acreditará coa presentación do documento de alta no imposto de actividades económicas (IAE) (ou certificación da Axencia Tributaria relativa a el) e unha declaración xurada do beneficiario de que a empresa cumpre coa normativa ambiental.

d) Deberán ter un seguro en vigor de responsabilidade civil para a actividade obxecto de subvención e un contrato de prevención de riscos laborais.

e) Deberán ter, polo menos, o 33 % do cadro de persoal da empresa con contratos por tempo indefinido. Para as empresas de nova creación bastará o compromiso de acadar, como mínimo, o 33 % de estabilidade laboral ao remate do prazo concedido para xustificar o investimento. Non será necesario cumprir este requisito nas subvencións inferiores a 60.102 euros. As empresas xa existentes deberán comprometerse, igualmente, a acadar a mesma porcentaxe mínima de estabilidade laboral respecto das novas contratacións que, se é o caso, deriven do proxecto de investimento que se subvencione.

f) Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise, de acordo coa definición do artigo 1, número 7, do Regulamento (CE) nº 800/2008. Tampouco poderán ser beneficiarias aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

g) A súa razón social deberá estar establecida nalgún concello das zonas rurais indicadas no anexo III.

Artigo 4. Exclusións

Non será subvencionable:

a) A adquisición de terreos, edificacións e mobiliario.

b) A adquisición de maquinaria usada.

c) Os tributos recuperables polo beneficiario, como o IVE.

d) A renovación de maquinaria que non implique incremento de potencia, prestacións ou capacidade de produción. Neste caso valorarase unicamente a diferenza de custo.

e) Os gastos de reparación e mantemento.

f) Os investimentos financiados mediante arrendamento financeiro ou calquera outra figura análoga.

g) Os investimentos destinados á manipulación ou comercialización de produtos de países non comunitarios.

h) Investimentos destinados ao comercio polo miúdo.

i) Investimentos e actuacións con axudas financiadas con outros fondos que superen o 50 % de axuda total no caso de pequenas empresas e o 40 % de axuda total no caso de medianas empresas.

k) Motoserras, rozadoras manuais e outras ferramentas manuais.

l) Os investimentos iniciados antes da solicitude de axudas ao abeiro da presente convocatoria e/ou sen constancia oficial de non terse iniciado con anterioridade á solicitude no caso de investimentos en parques intermedios.

Artigo 5. Importe das axudas

1. Os investimentos en bens de equipamento, recollidos no artigo 2.2.a), terán unha subvención básica dun 30 %, que poderá incrementarse ata un máximo do 40 % dos gastos elixibles segundo os criterios indicados no anexo II.

Os investimentos en plans e ferramentas de xestión empresarial recollidos no artigo 2.2.b) subvencionaranse cunha axuda dun 40 % dos gastos elixibles.

2. Para determinar se se respectan as intensidades máximas de axuda hai que considerar o importe total das medidas de apoio público ao investimento, independentemente de se procede de fontes locais, rexionais, nacionais ou comunitarias. Unha axuda exenta en virtude do Regulamento 800/2008, do 6 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado, poderá acumularse con calquera outra axuda exenta en virtude do mesmo regulamento sempre que as ditas medidas de axuda se refiran a custos subvencionables identificables diferentes.

3. Unha axuda exenta en virtude do Regulamento 800/2008 arriba referido non se acumulará con ningunha outra axuda exenta en virtude do mesmo regulamento ou con ningunha axuda de minimis que reúna as condicións establecidas no Regulamento (CE) nº 1998/2006, nin con ningún outro financiamento comunitario correspondente (parcial ou totalmente) aos mesmos custos subvencionables se tal acumulación supera a intensidade máis elevada ou o maior importe de axuda aplicable á dita axuda en virtude do dito Regulamento.

4. A axuda total de minimis concedida a unha empresa determinada non será superior a 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais. A axuda total de minimis concedida a unha empresa que opere no sector do transporte por estrada non será superior a 100.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais. Estes límites aplicaranse independentemente da forma da axuda de minimis ou do obxectivo perseguido e indistintamente de se a axuda concedida polo Estado membro está financiada total ou parcialmente mediante recursos de orixe comunitaria. O período determinarase tomando como referencia os exercicios fiscais utilizados pola empresa no Estado membro correspondente.

5. A axuda máxima por solicitante limitarase a 100.000 euros.

Artigo 6. Criterios de selección

1. A concesión de axudas axustarase aos principios de publicidade, concorrencia competitiva e obxectividade, segundo o artigo 5.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A dispoñibilidade orzamentaria limitará o número de expedientes que se aproben.

2. Segundo o disposto nas zonas establecidas no Real decreto 752/2010, indicadas no anexo III desta orde, resérvanse as seguintes porcentaxes da dispoñibilidade orzamentaria indicada no artigo 19 da orde, segundo a zona onde radique a razón social do solicitante:

– Grupo 1: zonas rurais de Lugo Central, As Mariñas e Terras de Santiago: 55,20 % do orzamento.

– Grupo 2: zonas rurais de Montaña Lucense, Miño Central, Rías Altas e Arco Ártabro, Pontevedra Leste e Terras do Miño, e Pontevedra Norte e Rías Baixas: 36,60 % do orzamento.

– Grupo 3: zonas rurais de Depresións Ourensás e Terras do Sil, Lugo Sur e Costa da Morte e Rías Baixas do Norte: 8,20 % do orzamento.

3. Dentro de cada un dos grupos anteriores establécese unha orde de prioridade segundo o seguinte baremo:

a) Ao abeiro do indicado no Real decreto 752/2010, os criterios de prioridade que se terán en conta son:

1º A contribución da actuación para superar unha debilidade estrutural ou para aproveitar unha potencialidade no sector. Valorarase o seguinte:

– Empresas de nova creación (creadas nos 12 meses anteriores á publicación desta orde), 20 puntos.

2º A contribución da actuación á vertebración e integración vertical da cadea de produción. Valorarase o seguinte:

– Empresas con cadea de custodia implantada nos últimos cinco anos, ou con implantación anterior a cinco anos e que xunten actualización da implantación, 30 puntos.

– Empresas con cadea de custodia en proceso de implantación, 15 puntos.

– Empresas con certificación da cadea de custodia por auditor autorizado, 20 puntos.

– Empresas con cadea de custodia en proceso de certificación, 5 puntos.

3º A contribución da actuación á mellora da calidade do produto e o valor engadido que repercuta directamente sobre a economía e a renda dos habitantes da zona. Valorarase o seguinte:

– Investimentos en equipamentos ou maquinaria de aproveitamento forestal de madeira, biomasa ou outros produtos forestais (procesadoras, cortadoras, colleitadoras de biomasa etc.), equipamentos de protección individual e instrumentos de medición de masas forestais, 50 puntos.

– Investimentos en equipamentos e implementos de desembosque de produtos forestais (tractocargadores, autocargadores etc.) e parques intermedios de rolla e biomasa, 40 puntos.

– Investimentos en equipamentos que permitan un primeiro tratamento dos produtos forestais no monte (esteladoras, empacadoras etc.), 30 puntos.

– Investimentos en implementos forestais de transporte por estrada (guindastres para plataforma, plataformas, adaptacións forestais etc.), 20 puntos.

– Outros investimentos en activos fixos relacionados cos aproveitamentos forestais (equipamentos informáticos, rozadoras etc.), 10 puntos.

4º A contribución á creación de emprego estable na zona, con particular valoración da capacidade e o compromiso de creación de emprego de mulleres, mocidade e persoas con discapacidade. Valorarase o seguinte:

– Creación dun ou máis postos de traballo fixos ou conversión de eventual a fixo, 20 puntos por cada posto ata un máximo de 2.

– Creación dun ou máis postos de traballo fixos ou conversión de eventual a fixo de mulleres, menores de 25 anos ou persoas con discapacidade, 30 puntos por cada posto ata un máximo de 2.

– Empresas con mulleres xerentes, na data de publicación desta orde, 50 puntos.

– Xerentes de idade inferior a 55 anos ou descendentes en activo na empresa, na data de publicación desta orde, 50 puntos.

5º As garantías e compromisos ambientais adoptados polo beneficiario. Valorarase o seguinte:

– Contrato con xestor autorizado de residuos industriais, 20 puntos.

b) Puntuarán tamén no baremo os seguinte aspectos:

– Por cada unidade resultante da aplicación da seguinte fórmula: [(V+T)/I] -1, onde V é o importe de vendas da empresa, T é o importe dos contratos de saca e I é o importe total dos investimentos obxecto de subvención, 10 puntos (ata un máximo de 60).

– Empresas situadas en concellos desfavorecidos (anexo IV), 30 puntos.

– Empresas establecidas nos concellos que estean comprendidos na franxa tampón de 20 km coa fronteira de Portugal que define a Orde do 22 de marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (anexo V), 30 puntos.

4. Aprobaranse os investimentos así ordenados ata esgotar o orzamento en cada zona. No caso de non esgotar todo o orzamento asignado a unha zona, poderase pasar o remanente a outra que o precise.

5. Os investimentos en plans e ferramentas de xestión empresarial recollidos no artigo 2.2.b) subvencionaranse xunto cos investimentos en activos materiais segundo estes se aproben en función do baremo. A inclusión dun investimento material como subvencionable dá dereito á inclusión como subvencionables de todos os investimentos en plans e ferramentas de xestión empresarial que cumpran os requisitos presentados pola empresa.

6. En caso de empate na puntuación de corte, e que non haxa orzamento suficiente para conceder a subvención a todos os investimentos coa mesma puntuación, ordenaranse estes segundo as catro últimas cifras do NIF da empresa, de maior a menor, e irase aprobando a subvención para estes investimentos ata esgotar o orzamento.

Artigo 7. Solicitudes e documentación

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e no artigo 24 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

2. Os interesados deberán presentar a seguinte documentación dirixida á conselleira do Medio Rural e do Mar:

a) No caso de prever investimentos en acondicionamento de parques intermedios ou instalacións neles, deberá solicitar a comprobación de non inicio dos investimentos xuntando plano con indicación da localización do parque.

b) Instancia-solicitude asinada polo representante legal ou persoa acreditada, dirixida ao secretario xeral de Medio Rural e Montes, segundo modelo que figura no anexo I desta orde. No caso de non estar asinada polo representante legal, deberá presentar documentación xustificativa da acreditación por parte da empresa. A solicitude de axudas comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellaría de Facenda da Xunta de Galicia.

c) Para cada investimento superior a 18.000 euros deberase presentar contrato, factura pro forma ou similar de 3 provedores distintos, con indicación do prazo de entrega, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren. No caso de obra civil, deberase presentar esta documentación para cada investimento superior a 50.000 euros.

O investimento subvencionable elixirase conforme criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta máis económica.

d) Certificación da condición de peme, segundo o anexo VI. Os empresarios autónomos deberán cubrir as letras b) e) e f). Deberán estar cubertos todos os datos que sexan procedentes segundo o tipo de solicitante. Os datos económicos serán referidos ao ano 2012, e os de persoal serán referidos ao mes anterior ao anterior ao da publicación da orde.

e) Declaración relativa a outras axudas solicitadas para os mesmos investimentos para os cales se solicita subvención ao abeiro da presente orde, segundo o anexo VII.

f) Memoria onde se desenvolvan os puntos relacionados no anexo IX da presente orde.

g) Ficha cos datos da empresa, segundo as distintas follas do anexo X, con todos os datos cubertos que procedan, segundo o tipo de empresa, e asinada na última folla.

h) Copia dos seguintes documentos:

1º Último imposto de sociedades ou, no seu defecto, do IRPF.

2º Copia cotexada do NIF do solicitante. Ao abeiro do Decreto 255/2008, as persoas físicas que consintan expresamente na solicitude a autorización de comprobación dos seus datos persoais por parte do órgano competente da Administración a través de medios electrónicos, non terán que presentar a copia do NIF.

3º Últimos TC1, TC2 e TC1/8 anteriores á publicación da orde ou certificado da Seguridade Social de non ter traballadores nos réxime xeral e/ou agrario.

4º Último recibo de pagamento dos autónomos da empresa.

5º Documento de alta no imposto de actividades económicas (IAE) ou certificación da Axencia Tributaria relativa a el.

6º Póliza do seguro de responsabilidade civil e recibo actualizado.

7º Contrato dun servizo de prevención de riscos laborais e recibo actualizado.

i) Documentación xustificativa da viabilidade da empresa, segundo o indicado no artigo 3.

k) No caso dos investimentos do artigo 2.2.b) (plans e ferramentas de xestión empresarial): memoria asinada detallada do contido que se vaia desenvolver.

l) No caso dos investimentos en preparación do proceso produtivo para a adaptación á cadea de custodia de madeira certificada e/ou normativas de calidade e plans de mellora de xestión empresarial: declaración de axudas de minimis segundo o anexo VIII.

m) No caso de maquinaria cuxa subvención estea supeditada a que a empresa teña maquinaria de saca en propiedade, como é o caso de rozadoras, plataformas con guindastre para transporte por estrada, góndolas etc., deberán presentar unha declaración xurada de que a empresa posúe maquinaria de saca en propiedade ou, no seu defecto, compromiso de que no momento da solicitude de cobramento final a vai posuír.

n) No caso de acondicionamento ou instalacións en parques intermedios:

1º Plano asinado onde veña reflectida a situación do parque.

2º Licenza municipal de actividade e, de ser o caso, licenza de obra. No seu defecto, poderán presentar solicitude de licenza no concello e informe urbanístico favorable, tendo que presentar, neste caso, a licenza xunto coa solicitude de cobramento final da subvención.

ñ) No caso de investimentos para biomasa: contrato de subministración de biomasa ou xustificación documental de que o investimento está orientado a un aproveitamento comercial da biomasa.

o) No caso de substitucións de investimentos: memoria razoada da necesidade e os beneficios esperados pola substitución.

3. Toda a información está dispoñible na Guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos-e-servizos

Tamén se poderá acceder a través da Oficina Agraria Virtual (OAV) dispoñible no enderezo http://emediorural.xunta.es/oav

Artigo 8. Tramitación e concesión de axudas

1. A tramitación corresponde á Subdirección Xeral de Recursos Forestais.

Presentada a solicitude, revisarase e, no caso de que conteña defectos ou omisións, concederase un prazo de dez días hábiles para a súa emenda, coa indicación de que, se non se fixese, se terá por desistido da súa petición, logo de notificación nos termos que se recollen no artigo 20.5 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. A notificación deste feito, por tratarse dun acto integrante dun procedemento de concorrencia competitiva e, de conformidade co establecido nos artigos 59.6º b), 60 e 61 da Lei 30/1992, farase mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar, á cal se remitirá desde o texto publicado no Diario Oficial de Galicia. Se a instrución do procedemento o aconsellase, o órgano competente poderá substituír esta publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web pola notificación individualizada, de conformidade co establecido no artigo 59 da Lei 30/1992.

2. Todas as solicitudes presentadas polo mesmo solicitante serán consideradas como unha soa para os efectos de tramitación. Non se exixirá a presentación dos documentos que figuren en poder da Xunta de Galicia, debendo o solicitante indicar para iso o órgano e procedemento administrativo ante o que presentou tal documentación.

3. A distribución das anualidades nas axudas individuais realizarase con base nas previsións de execución comunicadas polos beneficiarios no anexo IX e cos condicionantes orzamentarios indicados no artigo 20.

4. A Subdirección Xeral de Recursos Forestais, como órgano xestor, valorará as solicitudes de axuda seguindo os criterios regulados no artigo 6, e emitirá un informe conforme o cal formulará a proposta de resolución, de acordo co establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. Correspóndelle á Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes resolver as solicitudes presentadas por delegación da conselleira do Medio Rural e do Mar.

A resolución individual e motivada notificarase ao interesado.

6. O prazo máximo para resolver e notificar as resolucións é de 5 meses. Unha vez transcorrido este prazo, as solicitudes que non tivesen unha comunicación de aprobación de axuda, poderán entenderse desestimadas segundo o establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; sen prexuízo da obriga legal de resolver da Administración.

7. Contra a resolución aprobatoria ou denegatoria, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural e do Mar. O prazo para a interposición do recurso de reposición será dun mes se o acto fose expreso; se non o fose, o prazo será de tres meses e contarase, para o solicitante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produza o acto presunto. Transcorridos os ditos prazos, unicamente poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo sen prexuízo, se é o caso, da procedencia do recurso extraordinario de revisión.

Artigo 9. Documentación que hai que presentar para a solicitude de cobramento

1. Para a percepción dos pagamentos, sexan parciais ou totais, deberá presentarse a seguinte documentación:

a) Solicitude de cobramento da subvención.

b) Copias cotexadas das facturas orixinais, así como copias cotexadas dos documentos bancarios de pagamento.

c) Relación ordenada dos investimentos e dos pagamentos efectuados (anexo XII).

d) Declaración do beneficiario sobre axudas solicitadas, concedidas e/ou obtidas para os mesmos investimentos, segundo o anexo VII, cos datos actualizados.

e) No caso dos investimentos en preparación do proceso produtivo para a adaptación á cadea de custodia de madeira certificada e/ou normativas de calidade e plans de mellora de xestión empresarial: declaración de axudas de minimis segundo o anexo VIII, cos datos actualizados.

2. No último pagamento presentaranse os seguintes documentos:

a) Actualización da ficha cos datos da empresa, segundo o anexo X da orde.

b) Memoria (anexo XI) en que se indiquen as actuacións executadas, as medidas correctoras implantadas e a súa importancia na actividade futura do beneficiario.

c) Xustificantes das accións recollidas no anexo II que se presentaron para incrementar a porcentaxe de axuda.

d) Informe oficial da Seguridade Social de vida laboral do beneficiario desde o inicio do ano en que se solicitou a axuda ata a data de xustificación final dos investimentos, coa relación de traballadores e as datas de alta e baixa, ou certificado de non ter traballadores, se é o caso. Presentarase para os réximes xeral e agrario.

e) Últimos recibos dos autónomos da empresa anteriores á xustificación do cobramento.

f) Certificado de conformidade do provedor da factura presentada e do pagamento correspondente, onde figure o importe e a data da factura e do pagamento e o obxecto facturado claramente identificado, con marca, modelo e número de bastidor, e facendo constar que se trata dun equipamento novo.

g) Específicas dos investimentos obxecto de subvención:

1º Plans e ferramentas de xestión empresarial: para o pagamento final presentarase informe de seguimento do plan con detalle das accións correctoras.

2º Maquinaria móbil: certificado de homologación (ou, no caso de vehículos de rodas, ficha técnica e permiso de circulación) do conxunto máquina base -modificacións– apeiros instalados en que conste o ano de fabricación da máquina, e seguro do vehículo ou de responsabilidade civil da empresa con indicación expresa do vehículo. Ademais, deberase presentar a mesma documentación dos equipamentos do mesmo tipo subvencionados anteriormente ou dos que os substituíron. Deberá tamén presentar certificado orixinal do fabricante do equipamento subvencionado, con indicación do número de chasis e ano de fabricación, así como copia do facsímil do fabricante do número de chasis.

3º Vehículos e implementos de transporte de madeira por estrada: documentación indicada no punto anterior, tanto dos bens obxecto de subvención como dos equipamentos de saca que condicionan a súa subvención (non será necesario presentar certificado orixinal do fabricante do equipamento subvencionado, con indicación do número de chasis e ano de fabricación, nin copia do facsímil do fabricante do número de chasis dos equipamentos de saca que condicionan a súa subvención).

4º Parques intermedios de rolla ou biomasa: deberán presentar a licenza municipal e a de obra se non foron presentadas na solicitude de subvención. No caso de instalacións, deberán presentar certificado de fabricación e homologación e certificado de conformidade coa normativa ambiental e de seguridade industrial vixente das instalacións realizadas.

3. Nas facturas deberá figurar claramente especificado o obxecto facturado e, no caso de maquinaria, deberán figurar os datos identificativos, marca, modelo e número de bastidor.

As facturas presentaranse en orixinal e marcaranse cun selo, no cal se indicará a subvención para cuxa xustificación foron presentadas e, se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención, a contía exacta que resulte afectada pola subvención.

4. Se o pagamento se instrumenta mediante efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio etc.), achegarase a factura xunto coa copia do efecto mercantil, acompañado da documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto etc.) en que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente pagado dentro do prazo de xustificación.

5. Con carácter excepcional, admitiranse pagamentos en metálico cando o seu importe, individual ou en conxunto por provedor, non supere os 1.000 €; neste caso o pagamento xustificarase mediante certificación expresa, asinada, datada e cuñada polo provedor, en que se faga constar a recepción do importe facturado e o medio de pagamento empregado, así como o compromiso do provedor de someterse ás actuacións de control e comprobación na súa contabilidade da realidade do pagamento. Esta certificación acompañará a factura preceptiva.

Para gastos que non superen os 300 € admitirase como xustificante de pagamento a factura asinada e selada polo provedor en que figure a expresión «recibín en metálico».

Artigo 10. Procedemento de pagamento e xustificación

1. Unha vez presentada a solicitude de cobramento final, realizarase a inspección comprobatoria de execución dos investimentos subvencionados. Os equipamentos subvencionados non poderán comezar a traballar ata que se realice a dita inspección na Comunidade Autónoma de Galicia. O feito de que se comprobe na inspección que o equipamento comezou a traballar ou que presente evidencias de que a máquina é usada ocasionará a perda do dereito ao cobramento da subvención.

2. Poderase solicitar calquera documentación adicional relacionada co investimento subvencionado en caso de dúbida sobre o cumprimento das condicións establecidas na presente orde.

3. Unha vez comprobada a documentación presentada e realizada a inspección comprobatoria de execución dos investimentos subvencionados, a Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes emitirá a correspondente proposta de pagamento.

4. De acordo co Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, poderanse realizar pagamentos parciais. Os pagamentos parciais non superarán o 80 % da subvención concedida.

5. Os pagamentos parciais, cando o importe da primeira anualidade supere os 18.000 euros, serán garantidos mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca e deberá alcanzar como mínimo ata os dous meses seguintes á finalización do prazo de xustificación previsto na convocatoria. O referido aval depositarase á disposición da Consellería do Medio Rural e do Mar na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia e deberá cubrir o 110 % do importe a percibir na primeira anualidade da subvención. O certificado de depósito de aval bancario devolveráselle ao interesado unha vez que se comprobe, mediante inspección «in situ», a realización material do obxecto da subvención, así como as restantes condicións da subvención. Estes avais poderán ser liberados no suposto de que se constitúan para pagamentos parciais correspondentes a fases ou partes do investimento susceptibles de avaliación independente e se comprobe a realización do investimento.

6. O pagamento da porcentaxe adicional aos investimentos en activos produtivos, recollido no artigo 5, queda condicionado á execución das accións que incrementan a axuda e ao seu seguimento por parte da empresa.

Artigo 11. Modificación da resolución e reintegros da axuda

1. Se no transcurso da tramitación do expediente de axudas o solicitante precisase introducir modificacións nel para unha mellor xestión empresarial, ben sexa no obxecto dos investimentos subvencionados, no importe dos investimentos subvencionados ou na distribución de anualidades, solicitará autorización da Consellería do Medio Rural e do Mar, xustificando as razóns do cambio e xuntando a oportuna actualización do expediente que recolla as variacións do proxecto orixinal. O prazo para solicitar a modificación da resolución será ata os dous meses anteriores á finalización do prazo para a xustificación dos investimentos. Poderanse modificar as resolucións individuais de axuda, sempre que os novos elementos e circunstancias que motivan a modificación cumpran cos criterios de selección aplicados para a concesión das axudas, sen que poida supor discriminación a terceiros.

A modificación realizarase mediante resolución da conselleira do Medio Rural e do Mar, logo de instrución do correspondente expediente de modificación e proposta motivada da Subdirección Xeral de Recursos Forestais, aplicando os criterios de selección do artigo 6.

2. O incumprimento das condicións establecidas nesta orde e as indicadas na resolución de concesión de subvención, así como encontrarse nas circunstancias previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ocasionará a perda de dereito á axuda.

3. Serán causa de reintegro de subvención as circunstancias previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Se o beneficiario percibise pagamentos parciais e a execución parcial non cumprise os obxectivos iniciais previstos ou as accións do anexo II comprometidas, así como as condicións da resolución, procederase á tramitación do expediente de reintegro da subvención percibida máis os xuros de demora, que se calcularán en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non poderá fixarse en máis de 60 días, e a data de reembolso ou dedución, conforme o disposto no artigo 2 do Regulamento 937/2012.

4. No caso de que se xustificasen investimentos por menor importe do aprobado, a subvención que se pague será proporcional aos investimentos xustificados, sempre que estes sexan susceptibles de avaliación independente e cumpran os fins previstos inicialmente.

5. Aplicarase unha penalización equivalente ao 20 % da axuda correspondente aos investimentos non xustificados, salvo que o beneficiario comunique a imposibilidade de executar estes investimentos cunha antelación superior a dous meses antes do remate do prazo de execución non prorrogado.

Esta penalización aplicarase tamén para as accións do anexo II non xustificadas.

6. No caso de que o importe xustificado polo beneficiario na solicitude de cobramento supere en máis dun 3 % o importe da comprobación final realizada por dous funcionarios da Consellería do Medio Rural e do Mar, reducirase a maiores a axuda que se perciba resultante da comprobación final na diferenza entre ambos os importes. Non obstante, non se aplicará ningunha redución se o beneficiario pode demostrar que non é responsable da inclusión do importe non subvencionable.

7. Se se descubre que un beneficiario efectuou deliberadamente unha declaración falsa, o expediente de que se trate quedará excluído da axuda e recuperaranse todos os importes que fosen aboados polo dito expediente. Ademais, o beneficiario quedará excluído das seguintes axudas durante o período de vixencia do PDRS.

Artigo 12. Controis

1. A Consellería do Medio Rural e do Mar realizará os controis que considere oportunos co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o lóxico seguimento e control das axudas concedidas, en especial a contabilidade e/ou a xestión técnico-económica da maquinaria e o cumprimento dos compromisos adquiridos coa concesión da subvención.

2. O beneficiario someterase ás actuacións de comprobación e control financeiro dos investimentos subvencionados por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas.

Artigo 13. Infraccións e sancións

En materia de infraccións e sancións será de aplicación o disposto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 14. Alteración de condicións

Toda alteración das condicións consideradas na concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 15. Obrigas

1. O beneficiario da axuda está obrigado a facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

2. O beneficiario está obrigado a someterse a calquera actuación que a Administración concedente poida realizar para comprobar a aplicación das axudas á finalidade que determinou a súa concesión, o cumprimento dos requisitos exixidos para a concesión e o pagamento da axuda e o mantemento das condicións establecidas nas bases reguladoras, a convocatoria e a resolución de concesión.

3. O beneficiario non poderá substituír os equipamentos subvencionados anteriormente polos equipamentos obxecto de subvención e deberá manter os investimentos subvencionados e os requisitos que condicionaron a obtención da axuda, durante un período mínimo de 5 anos, contados desde a data da resolución de concesión da subvención.

4. O beneficiario está obrigado a apuntar na contabilidade da empresa os movementos relativos ás subvencións percibidas, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. No caso de subvencionarse unicamente a implantación e non a certificación da cadea de custodia, deberá xustificar a dita certificación no exercicio seguinte ao do último pagamento da subvención.

Artigo 16. Información e publicidade

Conforme o establecido no Real decreto 752/2010, do 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro Programa de desenvolvemento rural sustentable para o período 2010-2014 en aplicación da Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural, as pemes beneficiarias destas axudas deberán cumprir coa normativa sobre a publicidade do plan de desenvolvemento rural sustentable.

Capítulo II
Convocatoria de axudas para 2013

Artigo 17. Convocatoria

Convócanse para o exercicio orzamentario 2013 as axudas reguladas por esta orde. As solicitudes, documentación, condicións e procedemento de xestión das axudas serás as establecidas con carácter xeral nos artigos anteriores.

Artigo 18. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 19. Prazo de xustificación

O prazo de xustificación finalizará o 15 de setembro de 2013 e o 31 de maio de 2014, segundo a anualidade que corresponda. Poderanse conceder prórrogas de cada anualidade, de acordo co artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, logo de solicitude razoada realizada cunha antelación superior a dous meses antes do remate do prazo de xustificación.

Artigo 20. Financiamento

1. As axudas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 16.20.713B.770.1, código de proxecto 2012 00719, con 500.000 euros para o ano 2013 e 1.000.000 euros para o ano 2014. Este orzamento poderá verse incrementado con remanentes adicionais de acordo coas dispoñibilidades de crédito. En todo caso, as concesións limitaranse ás dispoñibilidades orzamentarias.

2. O orzamento distribuirase nos tres grupos das zonas rurais indicados no anexo III da seguinte forma:

a) Grupo I: 276.000 euros para o ano 2013 e 552.000 para o ano 2014.

b) Grupo II: 183.000 euros para o ano 2013 e 366.000 para o ano 2014

c) Grupo III: 41.000 euros para o ano 2013 e 82.000 para o ano 2014.

No caso de que non se esgote todo o orzamento nun dos grupos, pasarase o remanente para outra zona onde queden investimentos sen subvencionar por falta de dispoñibilidade orzamentaria.

3. Estas axudas financiaranse con cargo ao Plan de desenvolvemento rural sustentable, cunha achega do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do 50 % e da Xunta de Galicia do 50 %.

Disposición adicional primeira

As axudas serán compatibles con outras ata un máximo de subvención global do 50 % do custo do investimento no caso de pequenas empresas e ata o 40 % do custo do investimento no caso de medianas empresas.

Disposición adicional segunda

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Consellaría do Medio Rural e do Mar publicará na súa páxina web oficial as concesións das axudas reguladas nesta orde, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

Disposición adicional terceira

De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da axuda consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso.

Disposición adicional cuarta

No non previsto nesta orde observarase o disposto no Real decreto 752/2010, do 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro Programa de desenvolvemento rural sustentable para o período 2010-2014, en aplicación da Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional quinta

Estas axudas axustaranse ao establecido no Decreto 432/2009, do 11 de decembro, polo que se regulan as axudas rexionais ao investimento e ao emprego na Comunidade Autónoma de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE, excepto as axudas aos conceptos indicados no artigo 2.2.b) 3º, que se axustarán ao establecido no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis (DOUE L 379/5, do 28.12.2006).

Disposición derradeira

Facúltase o secretario xeral de Medio Rural e Montes para ditar cantos actos e instrucións considere oportunos para a execución desta orde.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2013

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

ANEXO II
Accións e porcentaxe de incremento da axuda

Accións que incrementan a axuda

(nos investimentos en activos fixos produtivos)

Incremento da axuda

Por cada curso de formación específico da actividade forestal cunha duración mínima de 20 horas, realizado por traballadores da empresa desde o 1.1.2005 (máximo 2 cursos)

1 %

Por dispor de contrato de externalización das garantías dos traballadores

1 %

Por pertenza a asociación profesional do sector

2 %

Por ter contrato con xestor autorizado de residuos industriais

3 %

Empresas coa cadea de custodia implantada nos últimos cinco anos ou con implantación anterior a cinco anos e que xunten actualización da implantación.

(Se está certificada por auditor autorizado increméntase nun 2 % adicional)

3 %

Empresas con cadea de custodia en proceso de implantación na empresa.

(Se está en proceso de certificación por auditor autorizado increméntase nun 1 % adicional)

1 %

Plan de control da calidade e/ou mellora da xestión empresarial.

(Se está en proceso de certificación por auditor autorizado incrementarase nun 1 % adicional)

1 %

Empresas de comercialización conxunta

5 %

Por cada posto de traballo fixo creado ou convertido de eventual a fixo, ata un máximo de 2

1 %

Por cada posto de traballo fixo creado ou convertido de eventual a fixo, para mulleres, persoas de idade inferior a 25 anos ou persoas con discapacidade, ata un máximo de 2

2 %

Os cursos de formación deberán ter un recoñecemento oficial. Non se contabilizarán os propios dos plans de seguridade laboral. Para valorar os cursos de formación poderase achegar un compromiso mediante declaración xurada, acompañado de informe favorable da asociación sectorial ou organismo capacitado para a realización do curso. Os traballadores deberán estar en activo na empresa.

As empresas de nova creación poderán achegar compromiso de realización das accións.

Plans de adaptación á cadea de custodia e de mellora da xestión empresarial: no momento da solicitude bastará contrato ou orzamento comercial da acción e memoria en detalle do contido que se vaia desenvolver.

Só puntuará a creación dos postos de traballo fixo na empresa ou a conversión de eventual a fixo que se faga a partir da data de publicación da orde. Para a súa valoración poderase presentar un compromiso mediante declaración xurada.

Estas accións serán comprobadas na inspección final, analizando se efectivamente foron incorporadas ao funcionamento normal da empresa. A non execución será penalizada de acordo co indicado no artigo 11.5.

ANEXO III
Cadro de zonas rurais do PDRS coa relación de concellos que as integran

Grupo 1:

Zona rural

Provincia

Concellos e entidades locais menores

Lugo Central

Lugo

Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Corgo (O), Cospeito, Friol, Guitiriz, Incio (O), Láncara, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, Páramo (O), Pastoriza (A), Portomarín, Rábade, Samos, Sarria, Triacastela, Vilalba e Xermade.

As Mariñas

Lugo

Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Ourol, Pontenova (A), Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Valadouro (O), Vicedo (O), Viveiro e Xove.

Terras de Santiago

A Coruña

Ames, Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Brión, Cerceda, Dodro, Frades, Melide, Mesía, Ordes, Oroso, Padrón, Pino (O), Rois, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra e Vedra.

Grupo 2:

Zona rural

Provincia

Concellos e entidades locais menores

Montaña Lucense

Lugo

Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Fonsagrada (A), Meira, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Nogais (As), Pedrafita do Cebreiro, Pol, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín e Riotorto.

Miño Central

Ourense

Allariz, Amoeiro, Arnoia (A), Avión, Baños de Molgas, Barbadás, Beade, Beariz, Boborás, Bola (A), Carballeda de Avia, Carballiño (O), Cartelle, Castrelo de Miño, Celanova, Cenlle, Coles, Cortegada, Esgos, Gomesende, Irixo (O), Leiro, Maceda, Maside, Melón, Merca (A), Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Padrenda, Pereiro de Aguiar (O), Peroxa (A), Piñor, Pontedeva, Punxín, Quintela de Leirado, Ramirás, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, Taboadela, Toén, Verea, Vilamarín, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo.

Rías Altas e Arco Ártabro

A Coruña

Abegondo, Aranga, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, Capela (A), Cariño, Carral, Cedeira, Cerdido, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Fene, Irixoa, Laracha (A), Mañón, Miño, Moeche, Monfero, Mugardos, Neda, Ortigueira, Oza dos Ríos, Paderne, Pontedeume, Pontes de García Rodríguez (As), Sada, San Sadurniño, Somozas (As), Valdoviño, Vilamaior e Vilasantar.

Pontevedra Leste e Terras do Miño

Pontevedra

Arbo, Campo Lameiro, Cañiza (A), Cerdedo, Cotobade, Covelo, Crecente, Forcarei, Fornelos de Montes, Gondomar, Guarda (A), Lama (A), Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, Neves (As), Oia, Pazos de Borbén, Ponte Caldelas, Ponteareas, Porriño (O), Rosal (O), Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Tomiño e Tui.

Pontevedra Norte e Rías Baixas

Pontevedra

Agolada, Barro, Caldas de Reis, Cambados, Catoira, Cuntis, Dozón, Estrada (A), Grove (O), Illa de Arousa (A), Lalín, Meaño, Meis, Moraña, Pontecesures, Portas, Ribadumia, Rodeiro, Sanxenxo, Silleda, Valga, Vila de Cruces e Vilanova de Arousa.

Grupo 3:

Zona rural

Provincia

Concellos e entidades locais menores

Lugo Sur

Lugo

Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, Pobra do Brollón (A), Saviñao (O), Sober e Taboada.

Depresións Ourensás e Terras do Sil

Ourense

Baltar, Bande, Blancos (Os), Calvos de Randín, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Entrimo, Gudiña (A), Laza, Lobeira, Lobios, Manzaneda, Mezquita (A), Montederramo, Monterrei, Muíños, Oímbra, Parada de Sil, Pobra de Trives (A), Porqueira, Rairiz de Veiga, Riós, San Xoan de Río, Sandiás, Sarreaus, Teixeira (A), Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso e Xinzo de Limia.

Costa da Morte e Rías Baixas do Norte

A Coruña

Baña (A), Boiro, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, Laxe, Lousame, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muros, Muxía, Negreira, Noia, Outes, Pobra do Caramiñal (A), Ponteceso, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Santa Comba, Vimianzo e Zas.

ANEXO IV
Listado de concellos desfavorecidos

A CORUÑA

GUITIRIZ

BOLA, A

RAMIRÁS

ARANGA

GUNTÍN

BOLO, O

RIBADAVIA

ARZÚA

INCIO, O

CALVOS DE RANDÍN

SAN XOÁN DE RÍO

BOIMORTO

LÁNCARA

CARBALLEDA

RIÓS

CAPELA, A

LUGO

CARBALLEDA DE AVIA

RÚA, A

CEDEIRA

MEIRA

CARBALLIÑO, O

RUBIÁ

CERCEDA

MONDOÑEDO

CARTELLE

SAN AMARO

CERDIDO

MONFORTE DE LEMOS

CASTRELO DE MIÑO

SAN CIBRAO DAS VIÑAS

COIRÓS

MONTERROSO

CASTRELO DO VAL

CEA

CURTIS

MURAS

CASTRO CALDELAS

SANDIÁS

FRADES

NAVIA DE SUARNA

CELANOVA

SARREAUS

IRIXOA

NEGUEIRA DE MUÑIZ

CENLLE

TABOADELA

MAÑÓN

NOGAIS, AS

CHANDREXA DE QUEIXA

TEIXEIRA, A

MELIDE

OUROL

COLES

TOÉN

MESÍA

OUTEIRO DE REI

CORTEGADA

TRASMIRAS

MONFERO

PALAS DE REI

CUALEDRO

VEIGA, A

ORDES

PANTÓN

ENTRIMO

VEREA

OROSO

PARADELA

ESGOS

VERÍN

ORTIGUEIRA

PÁRAMO, O

GOMESENDE

VIANA DO BOLO

PINO, O

PASTORIZA, A

GUDIÑA, A

VILAMARÍN

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS

PEDRAFITA

IRIXO, O

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

SAN SADURNIÑO

POL

XUNQUEIRA DE AMBÍA

VILAR DE BARRIO

SANTISO

POBRA DO BROLLÓN, A

LAROUCO

VILAR DE SANTOS

SOBRADO

PONTENOVA, A

LAZA

VILARDEVÓS

SOMOZAS, AS

PORTOMARÍN

LEIRO

VILARIÑO DE CONSO

TOQUES

QUIROGA

LOBEIRA

XINZO DE LIMIA

TORDOIA

RÁBADE

LOBIOS

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

TOURO

RIBAS DE SIL

MACEDA

PONTEVEDRA

TRAZO

RIBEIRA DE PIQUÍN

MANZANEDA

ARBO

VAL DO DUBRA

RIOTORTO

MASIDE

CAMPO LAMEIRO

VILASANTAR

SAMOS

MELÓN

CAÑIZA, A

CARIÑO

SARRIA

MERCA, A

CERDEDO

LUGO

SAVIÑAO, O

MEZQUITA, A

COTOBADE

ABADÍN

SOBER

MONTEDERRAMO

COVELO

ALFOZ

TABOADA

MONTERREI

CRECENTE

ANTAS DE ULLA

TRIACASTELA

MUÍÑOS

CUNTIS

BALEIRA

VALADOURO, O

NOGUEIRA DE RAMUÍN

DOZÓN

BARALLA

VILALBA

OÍMBRA

ESTRADA, A

BECERREÁ

OURENSE

OURENSE

FORCAREI

BEGONTE

ALLARIZ

PADERNE DE ALLARÍZ

FORNELOS DE MONTES

BÓVEDA

AMOEIRO

PADRENDA

AGOLADA

CARBALLEDO

ARNOIA, A

PARADA DE SIL

LALÍN

CASTRO DE REI

AVIÓN

PEREIRO DE AGUIAR, O

LAMA, A

CASTROVERDE

BALTAR

PEROXA, A

MONDARIZ

CERVANTES

BANDE

PETÍN

NEVES, AS

CHANTADA

BAÑOS DE MOLGAS

PIÑOR

PAZOS DE BORBÉN

CORGO, O

BARBADÁS

PONTEDEVA

PONTE CALDELAS

COSPEITO

BARCO DE VALDEORRAS, O

PORQUEIRA

RODEIRO

FOLGOSO DO COUREL

BEADE

POBRA DE TRIVES, A

SILLEDA

FONSAGRADA, A

BEARIZ

PUNXÍN

VILA DE CRUCES

FRIOL

BLANCOS, OS

QUINTELA DE LEIRADO

XERMADE

BOBORÁS

RAIRIZ DE VEIGA

ANEXO V
Concellos comprendidos na franxa tampón de 20 km coa fronteira de Portugal

Provincia

Concellos

Ourense

Arnoia (A), Baltar, Bande, Beade, Blancos (Os), Bola (A), Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Celanova, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Gudiña (A), Laza, Lobeira, Lobios, Melón, Mezquita (A), Monterrei, Muíños, Oímbra, Padrenda, Pontedeva, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Ribadavia, Riós, Trasmiras, Verea

Pontevedra

Arbo, Baiona, Crecente, Gondomar, Guarda (A), Neves (As), Nigrán, Oia, Rosal (O), Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file