Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 20105

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2013, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria, da contratación do servizo de limpeza no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (CGTD).

Unha vez aprobado o expediente de contratación que a seguir se identifica, mediante Resolución do 3 de maio de 2013, procédese agora a efectuar o seu anuncio de licitación.

Esta resolución constitúe un acto de trámite para os efectos do parágrafo primeiro do artigo 107 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Presidencia da Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral para o Deporte.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: servizo de limpeza no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (CGTD).

b) Lugar de execución: nas condicións do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Prazo de execución: 12 meses contados a partir do día seguinte ao da sinatura do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación:

Importe sen impostos: 101.700 €.

Impostos: 21.357 €.

Importe total: 123.057 €, impostos incluídos, e conforme a seguinte distribución por anualidades:

Ano 2013: 71.783,25 €, impostos incluídos.

Ano 2014: 51.273,75 €, impostos incluídos.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: non se exixe, ao abeiro do disposto no artigo 91 da Lei de contratos do sector público.

b) Garantía definitiva: cinco por cento (5 %) do importe de adxudicación, impostos excluídos.

6. Obtención de documentación e información:

No Servizo de Contratación e Xestión Económica da Secretaría Xeral para o Deporte (Estadio Multiúsos de San Lázaro, s/n, porta 4, 15781 Santiago de Compostela. Teléfono: 981 54 26 23. Fax: 981 54 26 39).

Os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas a que se refire o parágrafo anterior poderán ser consultados tamén na internet:

(www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=18862).

Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: a acreditación efectuarase mediante a presentación dos documentos sinalados no prego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: ás 14.00 horas do décimo quinto (15º) día natural posterior á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que hai que presentar: a requirida polo prego de cláusulas administrativas particulares.

Os contratistas que se atopen inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma e así o fagan constar no sobre A (documentación administrativa) quedarán exonerados de presentar a documentación a que se refire o artigo 5 da Orde do 23 de outubro de 1995 (DOG do 10 de novembro).

c) Lugar de presentación:

No Rexistro Público da Secretaría Xeral para o Deporte (Estadio Multiúsos, San Lázaro, s/n, porta 4, 15781 Santiago de Compostela. Fax: 981 54 26 39), tamén poden ser enviados por correo dentro do prazo de admisión.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidade: Secretaría Xeral para o Deporte.

b) Enderezo: Estadio Multiúsos San Lázaro, s/n, porta 4.

c) Localidade: 15781 Santiago de Compostela.

d) Data: publicarase na plataforma de contratación.

9. Outras informacións:

A mesa de contratación comprobará en acto previo a documentación do sobre A e publicará na plataforma de contratación o resultado de apertura, para que se emenden, se for o caso, e dentro do prazo que se indique, os defectos materiais observados na dita documentación.

10. Gastos do anuncio:

Este anuncio será por conta do adxudicatario, así como, se é o caso, a inserción do seu extracto nos medios de comunicación escrita.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2013

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte