Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22935

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás, persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5.1º que todas as persoas deben ter a posibilidade de formarse ao longo da vida, dentro e fóra do sistema educativo, co fin de adquiriren, actualizaren, completaren e ampliaren os seus coñecementos, así como as súas capacidades, habilidades, aptitudes e competencias, para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Ademais, o artigo 5.2º establece que o sistema educativo ten como principio propiciar a educación permanente. Para tal efecto, debe preparar o alumnado para aprender por si mesmo e débelles facilitar ás persoas adultas a súa incorporación ás ensinanzas, favorecendo a conciliación da aprendizaxe coas outras responsabilidades e actividades.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

O Real decreto lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, determina no artigo 5 que todas as disposicións recollidas no Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, con excepción da disposición adicional sétima, serán de aplicación no curso 2014/15. Así mesmo, establece que os ciclos formativos de grao medio e grao superior cuxa implantación estea prevista para o curso escolar 2012/13 se implantarán no curso escolar 2014/15. Ademais determina que as administracións educativas poderán anticipar a implantación das medidas que consideren necesarias nos cursos anteriores.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para a obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros, establece no artigo 5 que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adecuará as ensinanzas de formación profesional ás peculiaridades e características das persoas adultas.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta a oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de forma parcial por módulos, consciente de que esta modalidade facilita a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun ciclo formativo con máis flexibilidade, e permite dar resposta ás demandas que suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos. Para unha resposta máis axeitada aos cambios que se produzan, é aconsellable que a autorización dos ciclos formativos de xeito modular se realice para cada ano académico.

De acordo coas competencias que ten conferidas esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

DISPÓN:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualizar a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14, segundo se relaciona no anexo desta orde, que serán cofinanciados polo Fondo Social Europeo nun 80 % para gastos de funcionamento e de profesorado, no marco do programa cooperativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 3, tema prioritario 72.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Na modalidade presencial, exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos módulos profesionais de grao medio ou superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes a que se refire o artigo 11.1 da Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. Na modalidade semipresencial e a distancia a autorización quedará condicionada a que exista un número mínimo de vinte solicitudes de matrícula no módulo correspondente. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza, e mentres que non se dispoña desta autorización non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de solicitudes débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa solicitude de admisión.

Disposición adicional primeira. Ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario

As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2013/14.

Disposición adicional segunda. Entrega de solicitudes de admisión a ciclos formativos

No curso académico 2013/14, as solicitudes de admisión a ciclos formativos de formación profesional poderanse cubrir a través da internet na aplicación informática que se encontra no seguinte enderezo web: http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A instancia de solicitude de admisión que xera a propia aplicación informática deberase imprimir e presentar en calquera centro público que teña oferta autorizada de ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2013/14 e irá dirixida ao seu director ou directora. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo

Ciclos formativos autorizados para o curso 2013/14 polo réxime de persoas adultas

Modalidade presencial

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZS19004

Documentación sanitaria

ZSSSC01

Educación infantil

ZS19005

Hixiene bucodental

ZS20003

Integración social

ZS20004

Interpretación da lingua de signos

ZS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

ZSTCP01

Patronaxe e moda

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMFME01

Mecanizado

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

15005269

IES Urbano Lugrís

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

15021469

IES Leixa

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMHOT02

Servizos en restauración

ZSHOT04

Dirección de cociña

ZSSSC01

Educación infantil

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

ZM07001

Laboratorio de imaxe

15027058

IES As Fontiñas

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15023466

IES Lamas de Abade

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

15021482

IES San Clemente

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código de módulo

Módulo

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

ZMEOC01

Construción

MP1004

Cubertas

MP1343

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0999

Encofrados

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Sollados, azulexados e chapados

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0543

Documentación técnica

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

MP0542

Control de almacén

MP0782

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

MP0773

Desenvolvemento de proxectos de obras lineais

MP0772

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos

MP0776

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0771

Levantamentos topográficos

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0566

Planificación de construción

15027800

IES Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

ZSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

MP1087

Animación de elementos 2D e 3D

MP1088

Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1096

Planificación de proxectos de son

MP1102

Posprodución de son

MP1098

Son para audiovisuais

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1166

Procesos finais fotográficos

MP1163

Proxectos fotográficos

MP1164

Toma fotográfica

MP1165

Tratamento fotográfico dixital

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Fene

15032081

IES de Fene

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0359

Electrónica aplicada

MP0360

Equipamentos microinformáticos

MP0366

Formación e orientación laboral

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0007

Interpretación gráfica

MP0092

Mecanizado

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0091

Trazado, corte e conformación

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0452

Motores

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0160

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

MP0164

Execución de procesos de fabricación

MP0007

Interpretación gráfica

MP0002

Mecanizado por control numérico

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0224

Sistemas operativos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0374

Administración de sistemas operativos

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0372

Xestión de bases de datos

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0459

Formación e orientación laboral

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

ZSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

MP0464

Análise de alimentos

MP0463

Biotecnoloxía alimentaria

MP0472

Formación e orientación laboral

MP0470

Innovación alimentaria

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

MP0468

Nutrición e seguridade alimentaria

MP0466

Organización da produción alimentaria

MP0465

Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0179

Inglés

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0095

Montaxe

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0459

Formación e orientación laboral

MP0260

Mecanizado básico

MP0452

Motores

ZSTMV01

Automoción

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

15032391

CIFP Santiago

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

MP0690

Botánica agronómica

MP0692

Fitopatoloxía

MP0818

Formación e orientación laboral

MP0694

Maquinaria e instalacións agroforestais

MP0790

Técnicas de educación ambiental

MP0693

Topografía agraria

MP0810

Xestión dos aproveitamentos do medio forestal

MP0811

Xestión e organización do viveiro forestal

15027058

IES As Fontiñas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

MP0773

Desenvolvemento de proxectos de obras lineais

MP0772

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos

MP0776

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0771

Levantamentos topográficos

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0566

Planificación de construción

MP0563

Representación de construción

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSSSC01

Educación infantil

27015773

IES Muralla Romana

ZM12002

Estética persoal decorativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSADG01

Administración e finanzas

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

27007247

IES Francisco Daviña Rey

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código de módulo

Módulo

Foz

27020562

IES de Foz

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0048

Produtos culinarios

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

27015773

IES Muralla Romana

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0226

Seguridade informática

MP0222

Sistemas operativos monoposto

27016455

IES Sanxillao

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Mondoñedo

27006966

IES San Rosendo

ZMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

MP0833

Aproveitamento do medio natural

MP0834

Conservación das especies cinexéticas e piscícolas

MP0836

Prevención de incendios forestais

MP0409

Principios de sanidade vexetal

MP0835

Produción de planta forestal en viveiro

Monforte de Lemos

27007260

CFEA de Monforte de Lemos

ZMINA02

Aceites de oliva e viños

MP0319

Acondicionamento de aceites de oliva

MP0320

Elaboración doutras bebidas e derivados

MP0317

Extracción de aceites de oliva

MP0146

Venda e comercialización de produtos alimentarios

27007259

IES Río Cabe

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

MP0383

Destinos turísticos

MP0173

Márketing turístico

MP0384

Recursos turísticos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0385

Servizos de información turística

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0543

Documentación técnica

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0448

Operacíóns auxiliares de xestión de tesourería

MP0443

Tratamento da documentación contable

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

32016765

CIFP Portovello

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSSSC01

Educación infantil

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0217

Atención hixiénica

MP0216

Atención sanitaria

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0218

Formación e orientación laboral

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

ZMEOC01

Construción

MP0995

Construción

MP1004

Cubertas

MP1000

Formigón armado

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP1001

Organización de traballos de construción

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira -Marcos Valcárcel

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0223

Aplicacións ofimáticas

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0374

Administración de sistemas operativos

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0376

Implantación de aplicacións web

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

32015050

CIFP A Farixa

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

MP0365

Instalacións de radiocomunicacións

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0356

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

MP0354

Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

ZSEOC01

Proxectos de edificación

MP0571

Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial

MP0570

Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial

MP0569

Eficiencia enerxética en edificación

MP0574

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0573

Formación e orientación laboral

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0566

Planificación de construción

32020744

CIFP Santa María de Europa

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0217

Atención hixiénica

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0218

Formación e orientación laboral

MP0831

Teleasistencia

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMAGA03

Xardinaría e floraría

MP0479

Control fitosanitario

MP0580

Establecementos de floraría

MP0404

Fundamentos agronómicos

MP0409

Principios de sanidade vexetal

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0151

Operacións básicas en restaurante

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZSTMV01

Automoción

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZS19003

Dietética

ZSSSC01

Educación infantil

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMHOT02

Servizos en restauración

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

ZS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSTMV01

Automoción

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36018173

IES de Teis

ZM12002

Estética persoal decorativa

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZS12001

Asesoría de imaxe persoal

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

ZSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZMFME01

Mecanizado

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZSEOC01

Proxectos de edificación

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

ZSELE01

Sistemas electroténicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0656

Simulación empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0376

Implantación de aplicacións web

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

MP0375

Servizos de rede e internet

MP0372

Xestión de bases de datos

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención a clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSINA01

Vitivinicultura

MP0081

Análise enolóxica

MP0080

Estabilización, crianza e envasamento

MP0082

Industrias derivadas

MP0079

Procesos bioquímicos

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

MP0553

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

36020064

CIFP Carlos Oroza

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0150

Operacións básicas de bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0101

Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0107

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0106

Formación e orientación laboral

MP0100

Oficina de farmacia

MP0105

Promoción da saúde

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0441

Técnica contable

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMTCP01

Confección e moda

MP0270

Acabamentos en confección

MP0269

Confección industrial

MP0267

Corte de materiais

MP0272

Formación e orientación laboral

MP0271

Información e atención á clientela

MP0264

Moda e tendencias

36011579

IES A Guía

ZSCOM01

Transporte e loxística

MP0624

Comercialización do transporte e a loxística

MP0631

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0622

Transporte internacional de mercadorías

MP0627

Xestión administrativa do comercio internacional

MP0623

Xestión económica e financeira da empresa

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0921

Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos

MP0915

Planificación de proxectos audiovisuais

MP0918

Planificación de proxectos de espectáculos e eventos

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

MP0916

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

MP0919

Xestión de proxectos de espectáculos e eventos

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0908

Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos

MP0909

Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

36017430

IES Ricardo Mella

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0440

Tratamento informático da información

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

Modalidade semipresencial e distancia

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSSC01

Educación infantil

15024513

CIFP Someso

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15027800

IES Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

15021482

IES San Clemente

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código de módulo

Módulo

Coruña, A

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

MP0025

Elaboracións de panadaría e bolaría

MP0033

Formación e orientación laboral

MP0024

Materias primas e procesos en panadaría, pastelaría e repostaría

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

15024513

CIFP Someso

ZSFME02

Construcións metálicas

MP0246

Deseño de construcións metálicas

MP0251

Formación e orientación laboral

MP0248

Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSMAM01

Deseño e amoblamento

MP0987

Automatización en carpintaría e moble

MP0983

Fabricación en carpintaría e moble

MP0992

Formación e orientación laboral

MP0982

Procesos en industrias de carpintaría e moble

MP0984

Representación en carpintaría e moblaxe

MP0990

Xestión da produción en carpintaría e moble

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

27015773

IES Muralla Romana

ZSADG01

Administración e finanzas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código de módulo

Módulo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM01

Transporte e loxística

MP0624

Comercialización do transporte e a loxística

MP0631

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0622

Transporte internacional de mercadorías

MP0627

Xestión administrativa do comercio internacional

MP0623

Xestión económica e financeira da empresa

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSSSC01

Educación infantil

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSSEA01

Educación e control ambiental

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZSSSC01

Educación infantil

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código de módulo

Módulo

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0215

Apoio domiciliario

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0216

Atención sanitaria

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0218

Formación e orientación laboral

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0398

Venda de servizos turísticos

MP0397

Xestión de produtos turísticos

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1104

Comunicación e expresión sonora

MP1103

Electroacústica

MP1106

Formación e orientación laboral

MP1097

Instalacións de son

MP1096

Planificación de proxectos de son

MP1098

Son para audiovisuais

36017430

IES Ricardo Mella

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial