Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Venres, 14 de xuño de 2013 Páx. 22888

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ten propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás e persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 39.2º que a formación profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar os alumnos e as alumnas para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que se poden producir ao longo da súa vida.

Así mesmo, no seu artigo 41 establécese que o alumnado que supere os módulos obrigatorios dun programa de cualificación profesional inicial terá acceso aos ciclos formativos de grao medio se o deseño dos módulos obrigatorios garante a formación necesaria para o devandito acceso.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

O Real decreto lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, determina no artigo 5 que todas as disposicións recollidas no Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, con excepción da disposición adicional sétima, serán de aplicación no curso 2014/15. Así mesmo, establece que os ciclos formativos de grao medio e grao superior cuxa implantación estea prevista para o curso escolar 2012/13 se implantarán no curso escolar 2014/15. Ademais determina que as administracións educativas poderán anticipar a implantación das medidas que consideren necesarias nos cursos anteriores.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia establece no capítulo V as vías para obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

Neste contexto, a necesidade de manter en todo momento actualizada a oferta educativa dos centros xustifica a súa revisión periódica, de xeito que o alumnado que remate o ensino secundario obrigatorio ou o bacharelato, así como as persoas adultas, posúan unha oferta de ciclos formativos de graos medio e superior diversificada e adaptada ás súas necesidades e ás demandas do mercado laboral.

De acordo coas competencias que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, a partir do curso 2013/14, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo se relaciona no anexo desta orde. O Fondo Social Europeo cofinancia nun 80 % os gastos de funcionamento e de profesorado naqueles ciclos formativos relacionados coa sociedade da información e da comunicación, no marco do programa cooperativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 3, tema prioritario 72.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Requírese un número mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos ciclos formativos de grao medio ou superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes a que se refire o artigo 11.1 da Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza, e mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de alumnado débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa preinscrición.

Artigo 3. Funcionamento dun segundo grupo

Naqueles centros en que estean autorizados dous grupos do mesmo ciclo deberán cubrir o total de prazas do primeiro grupo antes de pór en funcionamento o segundo grupo. Neste caso terase en conta o número mínimo de doce ou oito solicitudes segundo se indica no artigo anterior.

Disposición adicional única. Entrega de solicitudes de admisión a ciclos formativos

No curso académico 2013/14, as solicitudes de admisión a ciclos formativos de formación profesional poderanse cubrir a través da internet na aplicación informática que se atopa no seguinte enderezo web http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A instancia de solicitude de admisión que xera a propia aplicación informática deberase imprimir e presentar en calquera centro público que teña oferta autorizada de ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2013/14 e irán dirixidas ao seu director ou directora. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, e a Secretaría Xeral para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo

Ciclos formativos autorizados para o curso 2013/14 polo réxime ordinario

Modalidade presencial

A Coruña.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Arteixo

15023314

IES de Sabón

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSADG01

Administración e finanzas

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Bergondo

15001033

CFEA de Guísamo

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15001136

IES Francisco Aguiar

CS06002

Xestión comercial e márketing

Boiro

15026698

IES Espiñeira

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Boqueixón

15013254

CFEA de Sergude

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMAGA02

Produción agropecuaria

CS01001

Xestión e organización de empresas agropecuarias

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

CM06001

Comercio

15027307

IES Isidro Parga Pondal

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

15002591

IES Monte Neme

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE04

Mantemento electrónico

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

CM06001

Comercio

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

15003224

IES Fernando Blanco

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CS19001

Anatomía patolóxica e citoloxía

CS20001

Animación sociocultural

CSSAN01

Audioloxía protésica

CS19003

Dietética

CSSSC01

Educación infantil

CS19005

Hixiene bucodental

CS19006

Imaxe para o diagnóstico

CS20003

Integración social

CS20004

Interpretación da lingua de signos

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

CSSAN02

Próteses dentais

CS19010

Radioterapia

CS19002

Saúde ambiental

15027897

CIFP Paseo das Pontes

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMTCP01

Confección e moda

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

15024513

CIFP Someso

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CM12002

Estética persoal decorativa

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSIMP02

Estilismo e dirección de peiteado

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CS08003

Realización e plans de obra

15027770

IES A Sardiñeira

CM18002

Laboratorio

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSQUI02

Química industrial

15005233

IES Agra do Orzán

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

15004204

IES Calvo Sotelo

CM05002

Impresión en artes gráficas

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMARG02

Preimpresión dixital

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CS04002

Secretariado

15027800

IES Imaxe e Son

CSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

CM06001

Comercio

CS06001

Comercio internacional

CS06002

Xestión comercial e márketing

15005269

IES Urbano Lugrís

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSENA02

Enerxías renovables

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSELE04

Mantemento electrónico

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CS17004

Prevención de riscos profesionais

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

Curtis

15022620

IES de Curtis

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

Fene

15032081

IES de Fene

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSSSC01

Educación infantil

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

CM06001

Comercio

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CS04002

Secretariado

CS06002

Xestión comercial e márketing

15028038

ESCO Náutico-Pesqueira

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

15006742

IES Concepción Arenal

CM18002

Laboratorio

CS18002

Química ambiental

15021469

IES Leixa

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CM05002

Impresión en artes gráficas

CMARG02

Preimpresión dixital

CS05001

Deseño e produción editorial

CS19003

Dietética

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

15025645

IES Ricardo Carballo Calero

CM12002

Estética persoal decorativa

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSIMP01

Estética integral e benestar

15006791

IES Saturnino Montojo

CM07001

Laboratorio de imaxe

Melide

15008817

IES de Melide

CMMAM01

Carpintaría e moble

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

CM06001

Comercio

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

15010812

IES Virxe do Mar

CM07001

Laboratorio de imaxe

Oleiros

15027228

IES María Casares

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Ordes

15027782

IES Nº 1

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

CMMAM02

Instalación e amoblamento

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE03

Automatización e robótica industrial

Pobra do Caramiñal, A

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CS19003

Dietética

Ponteceso

15026406

IES de Ponteceso

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Castro da Uz

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSADG01

Administración e finanzas

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

CMTMV01

Carrozaría

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA02

Instalacións de produción de calor

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15027812

ESCO Oficial Náutico-Pesqueira

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

15027711

IES Leliadoura

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CM05002

Impresión en artes gráficas

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMARG02

Preimpresión dixital

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSSSC01

Educación infantil

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CM18002

Laboratorio

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSELE04

Mantemento electrónico

CS18002

Química ambiental

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15026753

IES A Pontepedriña

CM06001

Comercio

CS20001

Animación sociocultural

CS06001

Comercio internacional

CS06002

Xestión comercial e márketing

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

CM07001

Laboratorio de imaxe

15027058

IES As Fontiñas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CS04002

Secretariado

15023466

IES Lamas de Abade

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CM12002

Estética persoal decorativa

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CS19001

Anatomía patolóxica e citoloxía

CS19004

Documentación sanitaria

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSSAN02

Próteses dentais

CS19002

Saúde ambiental

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CS11005

Animación turística

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

15021482

IES San Clemente

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Lugo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Becerreá

27000617

CFEA Alta Montaña

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Burela

27013958

IES Monte Castelo

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CS19002

Saúde ambiental

27013934

IES Perdouro

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE04

Mantemento electrónico

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

CSQUI02

Química industrial

Chantada

27003175

IES Val do Asma

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CSADG01

Administración e finanzas

Foz

27020562

IES de Foz

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CM06001

Comercio

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

CMTMV01

Carrozaría

CM06001

Comercio

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSCOM04

Márketing e publicidade

CS06002

Xestión comercial e márketing

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMMAM01

Carpintaría e moble

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CSSSC01

Educación infantil

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

CSELE04

Mantemento electrónico

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSSAN02

Próteses dentais

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

27016704

IES Leiras Pulpeiro

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

27006531

IES Lucus Augusti

CM18002

Laboratorio

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

27015773

IES Muralla Romana

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIMP01

Estética integral e benestar

CS04002

Secretariado

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

27016455

IES Sanxillao

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

Mondoñedo

27006966

IES San Rosendo

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

CM12002

Estética persoal decorativa

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

27007247

IES Francisco Daviña Rey

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSSSC01

Educación infantil

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Ourense.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

Maceda

32016431

IES San Mamede

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CM18002

Laboratorio

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CS19003

Dietética

CS19004

Documentación sanitaria

CS19005

Hixiene bucodental

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

CS19002

Saúde ambiental

32015050

CIFP A Farixa

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSELE04

Mantemento electrónico

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

32016765

CIFP Portovello

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM06001

Comercio

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSSSC01

Educación infantil

CS20003

Integración social

CS04002

Secretariado

CS06002

Xestión comercial e márketing

32009116

IES 12 de Outubro

CM12002

Estética persoal decorativa

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

32009131

IES Universidade Laboral

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSIMA03

Mecatrónica industrial

Pobra de Trives, A

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ribadavia

32015475

IES de Ribadavia

CMINA02

Aceites de oliva e viños

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Verín

32013582

IES García-Barbón

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Pontevedra.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

CS20001

Animación sociocultural

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

CM12002

Estética persoal decorativa

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSFME02

Construcións metálicas

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36000481

IES Ramón Cabanillas

CMINA02

Aceites de oliva e viños

Cangas

36019475

IES de Rodeira

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

36000922

IES María Soliño

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

Cañiza, A

36015101

IES da Cañiza

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Estrada, A

36002359

IES Antón Losada Diéguez

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Gondomar

36020261

IES Terra de Turonio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Grove, O

36019232

IES Monte da Vila

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Guarda, A

36019244

IES A Sangriña

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Illa de Arousa, A

36020209

IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

CMMAP01

Cultivos acuícolas

CMMAP02

Operacións subacuáticas e hiperbáricas

CSMAP01

Acuicultura

Lalín

36013758

IES Laxeiro

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Marín

36015159

IES Chan do Monte

CM06001

Comercio

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CS06002

Xestión comercial e márketing

Moaña

36004745

IES A Paralaia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Neves, As

36019402

IES Pazo da Mercé

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE04

Mantemento electrónico

Poio

36020143

IES de Poio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

CMINA02

Aceites de oliva e viños

CMAGA01

Produción agroecolóxica

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

CSINA01

Vitivinicultura

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

36014520

IES Pedra da Auga

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Pontevedra

36020192

CFEA de Lourizán

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

36014489

CIFP A Xunqueira

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CSSSC01

Educación infantil

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36020064

CIFP Carlos Oroza

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36013761

IES A Xunqueira I

CM18002

Laboratorio

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CM12002

Estética persoal decorativa

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CS19003

Dietética

CSIMP01

Estética integral e benestar

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

36018677

IES Luís Seoane

CM06001

Comercio

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CS06001

Comercio internacional

CS04002

Secretariado

CS06002

Xestión comercial e márketing

36006419

IES Montecelo

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CM05002

Impresión en artes gráficas

CMARG02

Preimpresión dixital

CS19001

Anatomía patolóxica e citoloxía

CS05002

Produción en industrias de artes gráficas

36006717

IES Sánchez Cantón

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CS06001

Comercio internacional

Redondela

36019566

IES de Chapela

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CS19003

Dietética

CS19004

Documentación sanitaria

CSSSC01

Educación infantil

36016656

IES Pedro Floriani

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Silleda

36020350

IES Pintor Colmeiro

CM06001

Comercio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

CS06002

Xestión comercial e márketing

Tomiño

36019751

IES de Tomiño

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

CM06001

Comercio

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CS06002

Xestión comercial e márketing

Valga

36020362

IES de Valga

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSFME02

Construcións metálicas

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMTCP01

Confección e moda

CM18002

Laboratorio

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CS19001

Anatomía patolóxica e citoloxía

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CS19007

Laboratorio de diagnóstico clínico

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSSAN02

Próteses dentais

CS18002

Química ambiental

CSQUI02

Química industrial

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSENA02

Enerxías renovables

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

36011579

IES A Guía

CM06001

Comercio

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

CS06001

Comercio internacional

CS06002

Xestión comercial e márketing

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Video disc-jockey e son

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36018173

IES de Teis

CM12002

Estética persoal decorativa

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME01

Mecanizado

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CS17004

Prevención de riscos profesionais

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

CS08003

Realización e plans de obra

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CS19006

Imaxe para o diagnóstico

CSELE04

Mantemento electrónico

CS19002

Saúde ambiental

CS04002

Secretariado

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36011804

Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

CM06001

Comercio

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CS06001

Comercio internacional

CS04002

Secretariado

CS06002

Xestión comercial e márketing

36012471

IES Castro Alobre

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

36013771

IES Fermín Bouza Brey

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIMA03

Mecatrónica industrial

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

CS02002

Animación de actividades físicas e deportivas

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

CS18002

Química ambiental