Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Xoves, 20 de xuño de 2013 Páx. 23853

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de xuño de 2013 pola que se conceden subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 25 de xaneiro de 2013.

A Orde do 25 de xaneiro de 2013 (DOG núm. 23, do 1 de febreiro) regula a convocatoria e a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Logo de ver os informes-proposta formulados pola comisión constituída ao abeiro do artigo 10 da citada convocatoria e en virtude das facultades que me confire a disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, esta secretaría xeral

DISPÓN:

Artigo 1

A concesión de axudas, na contía que se indica, aos proxectos que se relacionan no anexo I.

Artigo 2

Desestimar os títulos que se relacionan no anexo II polos motivos que aparecen citados na correspondente epígrafe. Neste anexo especifícanse tamén as solicitudes que non atenderon o requirimento de emenda de erros en forma e/ou no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 3

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 modificados pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Artigo 4

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa páxina web, no enderezo www.xunta.es/linguagalega, a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Así mesmo, en cumprimento do disposto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2013

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO I

Número de expediente

Solicitante

Título

Importe

2013/000004-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura galega 1º ESO EDI

2.000,00 €

2013/000005-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos 2º ESO

7.639,00 €

2013/000006-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura galega 2º ESO

7.810,00 €

2013/000007-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura galega 2º ESO EDI

2.000,00 €

2013/000008-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Libro en rede lingua e literatura galega 2º ESO

2.000,00 €

2013/000009-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Caderno en rede lingua e literatura galega 2º ESO

2.000,00 €

2013/000010-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura galega 3º ESO EDI

2.000,00 €

2013/000011-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Diversificación curricular 2. Ámbito lingüístico-social 4º ESO

9.357,00 €

2013/000013-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura galega 4º ESO

7.945,00 €

2013/000014-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura galega 4º ESO EDI

2.000,00 €

2013/000018-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Camiño 3. Lingua e literatura 3º primaria

6.302,00 €

2013/000019-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Faro 3. Medio natural, social e cultural 3º primaria

5.312,00 €

2013/000020-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Camiño 4. Lingua e literatura 4º primaria

5.244,00 €

2013/000021-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

Faro 4. Medio natural, social e cultural 4º primaria

5.312,00 €

2013/000028-0

Ediciones Vicens Vives, S.A.

Novo Cabo Fisterra 2. Ciencias sociais, xeografía e historia 2º ESO

7.877,00 €

2013/000030-0

Ediciones Vicens Vives, S.A.

Novo Cabo Fisterra 4. Ciencias sociais, historia 4º ESO

8.238,00 €

2013/000035-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Conecta 2.0. Caderno de lingua 3º primaria

1.000,00 €

2013/000036-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Conecta 2.0. Coñecemento de medio 4º primaria (libro + caderno)

7.112,00 €

2013/000041-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Conecta 2.0. Lingua galega e literatura 4º ESO

8.057,00 €

2013/000045-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Coñecemento do medio 3º primaria (libro + cd)

6.977,00 €

2013/000046-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Lingua galega 3º primaria (libro + cd)

7.652,00 €

2013/000048-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Coñecemento de medio 4º primaria (libro + cd)

5.582,00 €

2013/000049-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Lingua galega 4º primaria (libro + cd)

4.614,00 €

2013/000051-0

Editorial Galaxia, S.A.

Lingua galega e literatura 2º ESO

8.553,00 €

2013/000052-0

Editorial Galaxia, S.A.

Lingua galega e literatura 4º ESO

8.553,00 €

2013/000054-0

Galinova Editorial, S.L.

Xograr 4 século XXI. Música 4º primaria

5.501,00 €

2013/000055-0

Galinova Editorial, S.L.

Xograr 5 século XXI. Música 5º primaria

5.591,00 €

2013/000056-0

Galinova Editorial, S.L.

Xograr 6 século XXI. Música 6º primaria

8.135,00 €

2013/000057-0

Galinova Editorial, S.L.

Século XXI. Música 1º ciclo ESO

8.427,00 €

2013/000058-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Coñecemento do medio 4º primaria

6.932,00 €

2013/000061-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Lingua e literatura 4º ESO

8.463,00 €

2013/000070-0

Servipost Editores, S.L.

Sociedade e cidadanía II PCPI

7.467,00 €

2013/000079-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Lingua e literatura 1º bacharelato

7.067,00 €

2013/000084-0

Lado Lago, Xoán Antón (2.0 Editora)

Documentación e traballo creativo para toupas

1.000,00 €

2013/000094-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Lingua 3º primaria (libro + 3 cadernos)

7.180,00 €

2013/000097-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Coñecemento do medio 4º primaria (libro + caderno)

7.427,00 €

2013/000102-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 5º primaria (libro + cd)

6.087,00 €

2013/000109-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Libromedia lingua e literatura 2º ESO

2.000,00 €

2013/000110-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Xeografía e historia 2º ESO

8.102,00 €

2013/000111-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Bioloxía e xeoloxía 4º ESO

7.202,00 €

2013/000112-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Libromedia bioloxía e xeoloxía 4º ESO

2.000,00 €

2013/000113-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Historia 4º ESO

8.283,00 €

2013/000114-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Libromedia historia 4º ESO

2.000,00 €

ANEXO II

Número de expediente

Solicitante

Título

Motivo de denegación

2013/000001-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Proxecto Papeliños. Vacacións 3 anos (libro + cd)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000002-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Proxecto Papeliños. Vacacións 4 anos (libro + cd)

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000003-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Proxecto Papeliños. Vacacións 5 anos (libro + cd)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000012-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Educación ético-cívica 4º ESO

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000015-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Formación e orientación laboral FP Grao medio e superior

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000016-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A espiral das letras. Lectoescritura 1.

5 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000017-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A espiral das letras. Lectoescritura 2.

5 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000022-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A Arca das letras 1

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000023-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A Arca das letras 2

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000024-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A Arca das letras 3

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000025-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A Arca das letras 4

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000026-0

Vicens Vives Primaria, S.A.

A Arca das letras 5

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000027-0

Ediciones Vicens Vives, S.A.

Novo Bios 2. Ciencias da natureza 2º ESO

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000029-0

Ediciones Vicens Vives, S.A.

Novo Bios 4. Bioloxía e xeoloxía 4º ESO

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000031-0

Xerme Edicións, S.L.

Aprendo a pensar co medio. 3 a 5 anos

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000032-0

Xerme Edicións, S.L.

Aprendo a pensar coa linguaxe. 3 a

5 anos

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000033-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Conecta 2.0. Coñecemento do medio 3º primaria (libro + caderno)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000034-0

Xerme Edicións, S.L.

Ola Xesús. Relixión católica 3º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000037-0

Xerme Edicións, S.L.

Ola Xesús. Relixión católica 4º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000038-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Conecta 2.0. Caderno de lingua 4º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000039-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Siquem. Relixión católica

2º ESO

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000040-0

Xerme Edicións, S.L.

Proxecto Conecta 2.0. Bioloxía e xeoloxía 4º ESO

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000042-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Proxecto Dimensión Nubaris 3 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000043-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Proxecto Dimensión Nubaris 4 anos

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000044-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Proxecto Dimensión Nubaris 5 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000047-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Caderno de ortografía 3º primaria

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000050-0

Editorial Luis Vives-Tambre

Caderno de ortografía 4º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000053-0

Galinova Editorial, S.L.

Xograr 3 século XXI. Música 3º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000059-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica 5º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000060-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica 6º primaria

Artigo 8.7

2013/000062-0

Servipost Editores, S.L.

Prohibido non pensar. Historia da filosofía 2º bacharelato

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000063-0

Servipost Editores, S.L.

Comunicación empresarial e atención á clientela FP Grao medio

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000064-0

Servipost Editores, S.L.

Go into business. Inglés FP Grao medio

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000065-0

Servipost Editores, S.L.

Promoción da saúde FP Grao medio

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000066-0

Servipost Editores, S.L.

Tarefas administrativas de compravenda FP Grao medio

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000067-0

Servipost Editores, S.L.

Habilidades sociais FP Grao superior

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000068-0

Servipost Editores, S.L.

Iniciativa persoal e relacións laborais PCPI

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000069-0

Servipost Editores, S.L.

Operacións administrativas e de comunicación PCPI

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000071-0

Alvarellos Editora, S.L.

Para lermos Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro

Artigo 5.2 1º parágrafo e non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).2 e 3

2013/000072-0

Ir Indo Edicións, S.L.

Traballamos a competencia lingüística na expresión escrita

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000073-0

Galebook, S.L.

Antroponimizando

Non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).2

2013/000074-0

Estela Loxística e Proxectos, S.L. (Estela Edicións)

Unidade didáctica do litoral galego

Non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).3

2013/000075-0

Editorial Everest Galicia, S.L.

Daniel e os Diversónicos 3 anos (libro + cd)

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000076-0

Editorial Everest Galicia, S.L.

Daniel e os Diversónicos 4 anos (libro + cd)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000077-0

Editorial Everest Galicia, S.L.

Daniel e os Diversónicos 5 anos (libro + cd)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000078-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Recursos educativos para pizarra dixital de ciencias naturais

Non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).2

2013/000080-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Aproveitamento do cine na materia historia do mundo contemporáneo-libro virtual

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000081-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Economía da empresa 2º bacharelato

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000082-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Lingua e literatura 2º bacharelato

Artigo 8.7

2013/000083-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Documentos para o estudo da historia

2º bacharelato-libro virtual

Artigo 8.7

2013/000085-0

Lado Lago, Xoán Antón (2.0 Editora)

Expresividade para toupas

Non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).3

2013/000086-0

Lado Lago, Xoán Antón (2.0 Editora)

Redacción, deseño e exposición para toupas

Artigo 8.7

2013/000087-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Canto sabemos! A fada e o trasno 3 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000088-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Canto sabemos! O pitiño 3 anos

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000089-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Canto sabemos! A bruxa 4 anos

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000090-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Canto sabemos! Os piratas 4 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000091-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Canto sabemos! A prehistoria 5 anos

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000092-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Canto sabemos! O astronauta 5 anos

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000093-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Coñecemento do medio 3º primaria (libro + caderno)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000095-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 3º primaria (libro + cd)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000096-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 3º primaria EDI

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000098-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Lingua 4º primaria (libro + 3 cadernos)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000099-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 4º primaria (libro + cd)

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000100-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 4º primaria EDI

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000101-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Cd xogo interactivo viaxeiros 3º-4º primaria

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000103-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 5º primaria EDI

Artigo 11, penúltimo parágrafo

2013/000104-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

A nave dos libros. Lecturas 5º primaria

Non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).2 e 3

2013/000105-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 6º primaria (libro + cd)

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000106-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Música 6º primaria EDI

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo

2013/000107-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

A nave dos libros. Lecturas 6º primaria

Non acada a puntuación mínima. Artigo 11.1.a).3

2013/000108-0

Edicións Obradoiro, S.L. (Grupo Santillana)

Libromedia ciencias da natureza 2º ESO

Artigo 11.1.a) derradeiro parágrafo