Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2013 Páx. 25576

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2013 pola que se somete a información pública o proxecto construtivo da obra de colectores xerais e estación depuradora de augas residuais en Ribeira (A Coruña), clave OH.315.1070, a autorización de vertedura (DH.V15.42359), así como a relación indivual de terreos, bens e dereitos afectados necesarios para a súa execución.

O proxecto dos colectores xerais e estación depuradora de augas residuais de Ribeira define e valora as actuacións precisas para establecer un sistema de saneamento integral no concello de Ribeira.

A actuación está declarada de interese xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de aguas de Galicia, dado que as obras de referencia están recollidas no Plan hidrolóxico Galicia-costa, aprobado polo Real decreto 103/2003, do 24 de xaneiro.

No artigo 12 do Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, en materia de execución e explotación das obras hidráulicas, establécese que, previamente á aprobación definitiva do proxecto dunha obra declarada de interese da Comunidade Autónoma, deberá efectuarse un trámite de información pública.

O Concello de Ribeira, de conformidade co disposto no artigo 114 do Regulamento xeral para o desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, aprobado polo Real decreto 1471/1989, do 1 de decembro, solicitou con data 13 de xuño de 2013 a autorización para a vertedura á ría de Arousa dun volume anual medio de 3.200.000 m3/ano de aguas residuais urbanas depuradas procedentes do termo municipal de Ribeira (expediente DH.V15.42359). As coordenadas UTM do punto de vertedura son: X=496213 e Y=4708579. Sométese a información pública a dita autorización de acordo co establecido no aritgo 146.8 do citado regulamento.

Conforme o disposto no artigo 29 da Lei de augas de Galicia citada, a aprobación definitiva do proxecto, anteproxecto ou documento técnico desta obra levará implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de urxente ocupación dos bens e adquisición de dereitos, para os efectos da expropiación forzosa e da ocupación temporal. A relación dos bens e dereitos afetados polas obras figuran individualizados no anexo I desta resolución.

No DOG nº 59, do 26 de marzo de 2012, publicouse a Resolución do 14 de marzo de 2012 da Dirección de Augas de Galicia, pola que se somete ao trámite de información pública o estudo de impacto ambiental do anteproxeto de construción e explotación da estación depuradora de augas residuais de Ribeira, para os efectos de avaliación ambiental. A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emite con data do 15 de outubro de 2012 a declaración de impacto ambiental relativa ao anteproxecto de construción e explotación da estación depuradora de augas residuais de Ribeira (2009/0176), publicada no DOG nº 205, do 26 de outubro de 2012.

A través dos traballos realizados no marco do Plan de saneamento local da ría de Arousa. Marxe dereita. Concellos de Ribeira e A Pobra do Caramiñal, levado a cabo por Augas de Galicia, detectáronse unha serie de problemas que no concello de Ribeira se resumen na ausencia parcial de infraestruturas de depuración, verteduras directas ao medio receptor, intrusión de augas mariñas e augas procedentes da inflitración na rede de colectores, perda de capacida de hidráulica dos colectores por acumulación de sedimentos e sobredimensionamento de bombeos, entre outros.

Para dar solución á problemática detectada, no proxecto defínense as obras necesarias para a execución dunha rede de colectores xerais, tanques de tormenta, arquetas de retención e elementos complementarios que conducirán as aguas residuais ata a nova EDAR de Ribeira e á condución do desaugadoiro ao medio receptor, segundo esquema da obra incluído no anexo II desta resolución.

A rede de colectores xerais defínese mediante a execución de aproximadamente 13.600 metros de conducións tanto por gravidade como en presión, incluíndo a construción de catro sifóns.

Defínense sete tanques de tormenta que regularán os caudais subministrados pola rede unitaria, enviando o caudal a xestionar cara á EDAR e minimizando os aliviadoiros ao medio receptor en tempo de choiva. Estarán situados en Carolinas, Cerqueiras, Ameixida, A Revolta, Castiñeiras, Os Areeiros e Aguiño. Os situados en Carolinas, Cerqueiras, Os Areeiros e Aguiño contan con volumes de regulación de 1.200 m3, 1.800 m3, 1.100 m3 e 900 m3, respectivamente; todos eles están dotados de sistema de desodorización e un pretratamento previo ao aliviadoiro. Os tanques da Revolta, Castiñeiras e Ameixida contan con aproximadamente 350 m3 de regulación.

Defínense catro arquetas de regulación: AR-0, AR-1, AR-2 e AR-3.

A estación depuradora de augas residuas situarase no polígono de Couso e estará dimensionada para unha poboación de 32.500 habitantes equivalentes. Realizará tratamento biolóxico mediante aireación prolongada prevista para un caudal máximo de tratamento de 1.238 m3/h:

• Liña de auga:

– Obra de chegada e by-pass xeral.

– Pretratamento.

– Desareamento e desengraxado.

– Tratamento biolóxico con eliminación de nitróxeno.

– Desfosfatación por vía química.

– Decantación secundaria.

– Tratamento terciario (microfiltración e desinfeción UV).

– Recirculación de fangos:

• Liña de fangos.

– Bombeo de fangos biolóxicos en exceso.

– Espesamento de fangos.

– Bombeo de fangos e deshidratación.

– Acondicionamento de fangos.

– Deshidratación de fangos.

– Bombeo de fango a almacenamento.

– Almacenamento de fango deshidratado.

• Instalacións complementarias.

– Desodorización do edificio do pretratamento e do edificio do espesador de fangos mediante biofiltración.

– Edificio de control.

Como condución de vertedura proxéctase a construción dun emisario submariño mediante tecnoloxía de perforación dirixida. O novo emisario iníciase nun tramo terrestre de 471 metros. O tramo submaniño terá unha lonxitude de 420 metros.

Considerando o exposto, a Dirección de Augas de Galicia, ao abeiro das facultades que lle confire a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, e o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia,

RESOLVE:

Primeiro. Someter ao trámite de información pública o proxecto construtivo de colectores xerais e estación depuradora de augas residuais de Ribeira (A Coruña), de clave OH.315.1070, para os efectos de aprobación do proxecto construtivo, autorización de vertedura (DH.V15.42359), así como a relación individual de terreos, bens, dereitos e propietarios afectados necesarios para a súa execución, para os efectos expropiatorios e de ocupación temporal.

Segundo. Que o período de información pública será de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da última publicación do anuncio de información pública, que se realizará no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da provincia da Coruña, no taboleiro de edictos do concello de Ribeira e no periódico de maior circulación da provincia da Coruña. Durante ese período as persoas e/ou entidades que o consideren oportuno poderán presentar cantas alegacións ou observacións consideren oportunas, por escrito dirixido á entidade pública Augas de Galicia, situada na rúa Doutor Maceira, nº 18, baixo, 15706 Santiago de Compostela.

Terceiro. Que o proxecto e a relación individualizada dos bens e dereitos afectados estarán á disposición do público e/ou entidades nas oficias de Augas de Galicia (rúa Doutor Maceira, nº 18, baixo, 15706 Santiago de Compostela) e no concello de Ribeira (praza do Concello, s/n, 15960 Ribeira) durante o período establecido no parágrafo anterior.

O que fai público para todos os efectos legais e regulamentarios de aplicación na materia e para o seu coñecemento xeral.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2013

Francisco Menéndez Iglesias
Director de Augas de Galicia

ANEXO I

Relación individual de bens, dereitos e titulares afectados

REFERENCIA CATASTRAL

POL.

PAR.

T. MUNICIP.

LUGAR

C.N./USO

CLASE CULT.

TITULAR

DOMICILIO FISCAL

S. (M2)

OC. DEF.

OC. ACUED.

OC. TEMP.

T. T. CAROLINAS

1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NON HAI DATOS DA PARCELA

CONCELLO DE RIBEIRA

221,84

2

0724913NH0102S0001MH

RIBEIRA (A CORUÑA)

RIBEIRA

RESIDENCIAL

SIEIRA VIDAL, MANUELA

AVD. CORUÑA, 28, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

648

48,51

86,93

3

0724912NH0102S0001FH

RIBEIRA (A CORUÑA)

RIBEIRA

RESIDENCIAL

NOVO MARTÍNEZ, ARTURO

SIEIRA VIDAL, MARÍA

AVD. CASTELAO, 46, Es: 1, Pl: IZ, Pt: I36209 VIGO (PONTEVEDRA)

648

35,54

85,19

4

0724911NH0102S0001TH

RIBEIRA (A CORUÑA)

RIBEIRA

RESIDENCIAL

SIEIRA VIDAL, ANTONIO

AVD. DA CORUÑA, 36, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

2.118

103,93

153,14

T. T. CERQUEIRA

5

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

NON HAI DATOS DA PARCELA

CONCELLO DE RIBEIRA

416,97

 

AR-0

6

15074A019002520000KY

19

252

RIBEIRA (A CORUÑA)

TOURO

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

FERRER ROMANÍ, GLORIA

RÚA ROSALÍA DE CASTRO 1, Pl: 5, Pt: IZ, 15004 A CORUÑA (A CORUÑA)

9.830

70,57

136,98

T. T. AMEIXIDA

7

1095601NH0019N8888ZD

19

353

RIBEIRA (A CORUÑA)

AMEIXIDA

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

XUNTA DE GALICIA (PORTOS DE GALICIA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

2.822

32,32

 

T. T. REVOLTA

8

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

NON HAI DATOS DA PARCELA

CONCELLO DE RIBEIRA

 

 

27,84

 

T. T. CASTIÑEIRAS

9

0286401NH0008N0001ZD

RIBEIRA (A CORUÑA)

OS AREEIROS

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

XUNTA DE GALICIA (PORTOS DE GALICIA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

6.589

32,32

 

T. T. AREEIROS

10

15074A027002700000KT

27

270

RIBEIRA (A CORUÑA)

OS AREEIROS

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

VIDAL PAZOS, RAMONA

LG. AREEIROS, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

536

536,00

 

11

15074A027002710000KF

27

271

RIBEIRA

(A CORUÑA)

OS AREEIROS

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

VIDAL PAZOS, JOSÉ HROS.

LG. AREEIROS, 101, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

895

310,00

585,00

12

15074A027004180000KY

27

418

RIBEIRA

(A CORUÑA)

OS AREEIROS

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

FERNÁNDEZ PÉREZ, TERESA

LG. AREEIROS CASTIÑEIRAS, 97, 15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

255

28,24

76,01

13

15074A027004170000KB

27

417

RIBEIRA

(A CORUÑA)

OS AREEIROS

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

ARESTIN VIDAL, MARÍA DEL CARMEN

AVD. MALECÓN, 26, Pl: 5, Pt: F, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

588

109,08

147,52

AR-3

14

15074A026001900000KB

26

190

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PINAL

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSEFA

RÚA FRANCISCO LORENZO MARIÑO, 35, 15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.757

478,94

15

15074A026001960000KT

26

196

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

LAMPON AYOSO, MANUEL

1.932

282,36

16

15074A026003700000KJ

26

370

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PINAR DE FERRER

RU/AGRARIO

 

ÁLVAREZ FORMOSO, CARMEN

RÚA LUIS PIMENTEL, 46, 15965 RIBEIRA

(A CORUÑA)

2.803

51,02

591,31

17

15074A026003710000KE

26

371

RIBEIRA

(A CORUÑA)

REVOLTA

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

CASAIS PARADA, JOSEFA

LG. AGUIÑO-CENTRO, 50, 15965 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.082

27,44

45,95

18

15074A026003720000KS

26

372

RIBEIRA

(A CORUÑA)

REVOLTA

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

SANTAMARÍA MANUEL, HROS. DE

LG. CASTIÑEIRAS, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.270

171,96

73,81

19

15074A026003730000KZ

26

373

RIBEIRA

(A CORUÑA)

REVOLTA

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

SANTAMARÍA MANUEL, HROS. DE

LG. CASTIÑEIRAS, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.131

151,83

498,79

ZONA EDAR

20

15074A026010430000KO

26

1043

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

GARCÍA SILVA, FRANCISCO

633

 

202,29

21

15074A026010420000KM

26

1042

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

GARCÍA SILVA, JOSEFA

LG. CARREIRA MONTEVIXAN, 15967, RIBEIRA (A CORUÑA)

586

233,92

22

15074A026010310000KB

26

1031

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

SAMPEDRO GONZÁLEZ, JOSEFA

RÚA LUIS PIMENTEL, AGUIÑO, 7,

15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

690

121,23

23

15074A026010300000KA

26

1030

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

PÉREZ VALIÑO, JUAN (HERDEIROS DE)

LG. VIXÁN-CARREIRA

15967 RIBEIRA (A CORUÑA)

876

200,55

24

15074A026010290000KY

26

1029

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

SAMPEDRO GONZÁLEZ, JOSÉ

PQ. CARREIRA, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.003

220,38

25

15074A026001970000KF

26

197

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

GARCÍA GARCÍA, MARÍA

LG. PARTE O RÍO, 84,

15967 RIBEIRA (A CORUÑA)

2.938

453,32

26

15074A026000410000KO

26

41

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PIRIMBELLO

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

ÁLVAREZ CRUJEIRAS, DOLORES

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MANUEL (HERDEIROS DE)

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ÁNGEL

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M. CARMEN

ÁLVAREZ CRUGEIRAS, ANTONIO

ÁLVAREZ CRUJEIRAS, MANUEL (HERDEIROS DE)

RÚA LISTRES DE ABAIXO, 18, 15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

RÚA LAGARTO, AGUIÑO, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

ESTRADA XERAL AGUIÑO, 32, 15960 RIBEIRA

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 41, Pl: 1, Pt: DE 15960 RIBEIRA

RÚA LISTRES ABAIXO, 18, 15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

LG. CERCA-AGUIÑO, 22 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

5.696

1.110,72

27

15074A024000150000KP

24

15

RIBEIRA

(A CORUÑA)

XUNQUEIRAS

RU/AGRARIO

LABRADÍO SECAÑO

OUJO PÉREZ, ELENA

LG. PASAJES DE SAN PEDRO, 21, Pl: 1, Pt: D, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)

1.060

190,03

288,40

28

15074A024000160000KL

24

16

RIBEIRA

(A CORUÑA)

XUNQUEIRAS

RU/AGRARIO

LABRADÍO SECAÑO

PENA SAMPEDRO, JOSÉ

RÚA CAMPOS ARRIBA, 6, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

526

21,64

137,37

29

15074A024000200000KT

24

20

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

SAMPEDRO PARADA VENTURA, ROSARIO

LG. CARREIRA, CAPILLA, 59

15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.180

27,18

30

15074A024000220000KM

24

22

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

DIOS CASAIS, JOSÉ

PQ. AGUIÑO, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.011

98,83

290,47

31

15074A024000230000KO

24

23

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

ARNOSO GONZÁLEZ, MARÍA

PQ. RIBEIRA,15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.112

6,61

32

15074A024000350000KZ

24

35

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

PÉREZ VILAR, JOSÉ

PQ. AGUIÑO, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

963

46,34

33

15074A02400339000

24

339

NON HAI DATOS NI BENS DA PARCELA

CONCELLO DE RIBEIRA

 

 

329,67

34

15074A024000180000KF

24

18

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

LABRADÍO SECAÑO

EN INVESTIGACIÓN ARTIGO 47 DA LEI 33/2003

RÚA DESCOÑECIDA, MÁLAGA (MÁLAGA)

1.141

45,92

0,42

35

15074A024000190000KM

24

19

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

LABRADÍO SECAÑO

DIOS OTERO, JOSÉ (HERDEIROS DE)

LG. AGUIÑO, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.045

213,75

240,71

36

15074A024000410000KW

24

41

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

REY, DOLORES

PQ. AGUIÑO, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.040

118,13

45,86

37

15074A024000380000KW

24

38

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

MATOGUEIRA

TEIRA CRUGEIRAS, JOSÉ

RÚA A. TORRES QUEIRUGA-AGUIÑO, 22 15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.138

199,42

398,23

38

15074A024000530000KF

24

53

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

8.603

1.388,59

39

15074A024000580000KD

24

58

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

GÓMEZ LAMPÓN, EMILIO

LG. LISTRES AGUIÑO, 7, 15965 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.093

564,10

40

15074A024000620000KX

24

62

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

GONZÁLEZ PÉREZ, JOSEFA (HERDEIROS DE)

RÚA DAS AMÉRICAS, 43, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.683

523,69

41

15074A024000630000KI

24

63

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.424

554,94

42

15074A024000730000KW

24

73

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

LAMPÓN AYASO, ANDRÉS (HERDEIROS DE)

LG. AGUIÑO, 32, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.283

79,66

43

15074A024000740000KA

24

74

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.006

425,43

44

15074A024000750000KB

24

75

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

974

492,92

45

15074A024000800000KG

24

80

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

SANTAMARÍA PREGO, MANUELA (HERDEIROS DE)

RÚA LISTRES ARRIBA, 187, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

971

482,34

46

15074A024000890000KR

24

89

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

SANTAMARÍA PREGO, MANUELA (HERDEIROS DE)

RÚA LISTRES ARRIBA, 187, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

1.001

483,13

47

15074A023000230000KJ

23

23

RIBEIRA

(A CORUÑA)

COUSO

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

PIÑEIRO RESUA, MANUEL (HERDEIROS DE)

PÉREZ REBOIRAS, FRANCISCO

LG. PONTES-POSMARCOS, 15940 A POBRA DO CARAMIÑAL

RÚA CHURRIANA, 39, Pl: BX,

15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

173.868

26.230,07

604,09

6.428,94

48

15074A024000940000KX

24

94

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

SANTAMARÍA PREGO, MANUELA (HERDEIROS DE)

RÚA LISTRES ARRIBA, 187, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

995

483,85

49

15074A024000990000KZ

24

99

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

838

419,64

50

15074A024001040000KA

24

104

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

LAMPÓN AYOSO, MANUEL

826

313,50

51

15074A024001050000KB

24

105

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

PAZ BRIÓN, ÁNGELA (HERDEIROS DE)

LG. CRUCE-AGUIÑO, 15965 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.541

62,10

227,42

52

15074A024001060000KY

24

106

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

1.053

30,58

193,36

53

15074A024001520000KO

24

152

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PARCELA

RU/AGRARIO

PIÑEIRAL MADEIRABLE

CONCELLO DE RIBEIRA

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA

(A CORUÑA)

14.053

485,70

1.195,35

54

15074A023000310000KH

23

31

RIBEIRA

(A CORUÑA)

PUNTA DA GRAÑA

RU/AGRARIO

IMPRODUTIVO

ZONA DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

65.334

339,67

659,11

T. T. AGUIÑO

55

8679503MH9087N0001EI

RIBEIRA

(A CORUÑA)

AGUIÑO

INDUSTRIAL

XUNTA DE GALICIA (PORTOS DE GALICIA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

55.888

171,00

56

8679503MH9087N0005US

RIBEIRA

(A CORUÑA)

AGUIÑO

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

XUNTA DE GALICIA (PORTOS DE GALICIA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

55.888

57

8679503MH9087N0004YA

RIBEIRA

(A CORUÑA)

AGUIÑO

SOLO SEN EDIFICAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN E XARDINARÍA

CONCELLO DE RIBEIRA (CONCESIÓN ADTVA.) XUNTA DE GALICIA (PORTOS DE GALICIA)

PRZ. CONCELLO, 1, 15960 RIBEIRA (A CORUÑA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

55.888

58

8679503MH9087N0002RO

RIBEIRA

(A CORUÑA)

AGUIÑO

INDUSTRIAL

ASTILLEROS DE AGUIÑO, S.A. (CONCESIÓN ADTVA.) XUNTA DE GALICIA (PROPIEDADE)

LG. PORTO-AGUIÑO, 15965 RIBEIRA

(A CORUÑA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

55.888

59

8679503MH9087N0003TP

RIBEIRA

(A CORUÑA)

AGUIÑO

OFICINAS

PESCADOS JUAN FNDZ., S.L. (CONC. ADTVA.) XUNTA DE GALICIA (PORTOS DE GALICIA)

LG. PORTO PESQUEIRO, 15965 RIBEIRA (A CORUÑA)

PRZ. OBRADOIRO, 3, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

55.888

missing image file